Kiegészítı melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklete"

Átírás

1 KSH: Cg.: RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) évi Kiegészítı melléklete Csorna, március 26.

2 I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet bemutatása Cégjogi forma: szövetkezeti hitelintézet Alapítási idıpont: február 2. Cégjegyzék száma.: Internetes honlapjának címe, elérhetısége: A takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységét a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján végzi. A tevékenység felsorolását az Alapszabálya tartalmazza. A szövetkezet székhelye: Csorna, Szent István tér 23. I/2. A takarékszövetkezet számviteli politikája A takarékszövetkezet számviteli politikáját a számviteli törvény és a hitelintézetre vonatkozó speciális beszámolási és könyvvezetési elıírások figyelembevételével alakította ki. A takarékszövetkezet évi éves beszámoló elkészítésekor az alábbi fıbb jogszabályok elıírásait vette figyelembe: a többször módosított évi C. törvény a számvitelrıl, a többször módosított 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalakozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, a többször módosított évi LXXXI. tv a társasági adóról és az osztalékadóról, a többször módosított évi CXII. tv a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról, a fenti jogszabályok alapján a takarékszövetkezetre vonatkozó felügyeleti elıírások, valamint belsı szövetkezeti szabályok. A takarékszövetkezet kettıs könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a hitelintézeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségrıl szóló kormányrendelet elıírásai figyelembevételével készítette el. Az évi beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés idıpontja: január 31.

3 Az eszközök és források értékelése A takarékszövetkezet a forgóeszközeit és a befektetett eszközeit beszerzési értéken, illetve a megképzett értékvesztéssel csökkentett értéken értékelte és szerepeltette mérlegében, figyelembe véve a számviteli kormányrendeletben elıirt értékvesztési kötelezettséget. A takarékszövetkezet forrásait könyvszerinti értéken értékelte. Értékvesztés, céltartalék A takarékszövetkezet fıkönyvi könyvelésében az eszközök között követel összeggel szerepeltetve mutatja ki az ügyfelekkel szemben megképzett értékvesztés összegét. A mérleg forrás oldalán mutatja ki a függı és jövıbeni kötelezettségek után megképzett kockázati céltartalékot. Az eszközök értékcsökkenése A jogszabályok alapján a takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: - az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta, - a 50 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el, - az immateriális javaknál a számviteli politika szerint megállapított értékcsökkenési leírást vette figyelembe, - az értékcsökkenési leírást az üzembehelyezést, használatbavételt követı hó elsı napjától számolta el. Könyvviteli zárlat és leltározás A takarékszövetkezet havonta fıkönyvi kivonatot készít. A takarékszövetkezet a könyvek év végi zárásához, az éves beszámoló elkészítéséhez leltárt készít, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglévı eszközeit és forrásait.

4 I/3. A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a). Vagyoni helyzet elemzése Az eszközök és források összegének és összetételének alakulása Eszközök összegének és összetételének alakulása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Összege Változás 1. Pénzeszközök , , ,8 2. Állampapírok , , ,3 3. Hitelintézetekkel szembeni , , ,5 követelések 4. Ügyfelekkel szembeni , , ,4 követelések 7. Részvények, részesedések , ,3 0 0 befektetési célra 9. Immateriális javak ,6 10. Tárgyi eszközök , , ,8 12. Egyéb eszközök , , ,8 13. Aktív idıbeni , , ,5 elhatárolások Összesen , , ,7 Az eszközök összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 1,7 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül a legjelentısebb változás az állampapírok növekedésében, és a hitelintézetekkel szembeni követelések csökkenésében következett be. Az egyéb eszközökön belül a készletek között került kimutatásra a Vocational Academy követelés fejében átvett ingatlana eft értékben. %-a

5 Források összegének és összetételének változása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Változás összege %-a , , ,5 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni , , ,4 kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok , , ,4 miatt fennálló kötelezettség 4. Egyéb kötelezettségek , , ,3 5. Passzív idıbeli elhatárolások , , ,7 6. Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettség , , ,0 8. Jegyzett tıke , , Tıketartalék , , Általános tartalék , , ,2 12. Eredménytartalék , , ,9 14. Értékelési tartalék , , Mérleg szerinti eredmény , , ,5 Összesen , , ,7 A források összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 1,7 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül a kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség, és az egyéb kötelezettségek összege jelentısen nıtt, az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (betétek) állománya csökkent. Ugyancsak növekedett a saját tıke összege a nyereséges gazdálkodás miatt. Mérlegfıösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,7 A takarékszövetkezet mérleg fıösszege a bázishoz viszonyítva 1,7 %-kal nıtt.

6 Saját tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás összeg % ,7 A takarékszövetkezet saját tıkéje a bázishoz viszonyítva 6,7 %-kal nıtt. Szavatoló tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,6 A takarékszövetkezet évi szavatoló tıkéje 5,6 %-os mértékben növekedett. b). Pénzügyi - likviditási helyzet elemzése A takarékszövetkezet évi likviditása folyamatosan biztosított volt, a kötelezı jegybanki tartalékolásnak eleget tudott tenni külsı forrás igénybevétele nélkül, melyet a melléklet tartalmaz. c). Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi mutatók alakulása A fontosabb vagyoni mutatók alakulása 1. Tıkeerısségi mutató évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,08 % összes forrás

7 2008. évben: saját tıke x 100 = x 100 = 5,80 % összes forrás A takarékszövetkezet tıkeerısségi mutatója 6,08 %, mely az elızı évhez képest 0,28 %-kal nıtt. 2. Saját tıke növekedésének mértéke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 5,57 % saját tıke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 5,15 % saját tıke Az elızı évhez képest növekedés következett be, melynek mértéke 0,42 % százalékpont. 3. Saját tıke és idegen források aránya évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,54 % kötelezettségek évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,23 % kötelezettségek A saját tıke részaránya az összes idegen forráshoz viszonyítva 6,54 %, amely a bázishoz képest 0,31 százalékponttal nıtt. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása 1. Azonnali (operatív) likviditási mutató Pénzeszközök+látraszóló hitelintézettel szembeni követelés = Látraszóló ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

8 2009. évben: x 100 = 36,16 % évben: x 100 = 33,12 % A takarékszövetkezet promt likviditása a bázis idıszakhoz képest 3,04 százalékponttal nıtt. 2. Hosszú távú likviditás alakulása Pénzeszközök + értékpapírok + hitelintézeti követelések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek évben: x 100 = 61,62 % évben: x 100 = 62,94 % A bázishoz viszonyítva a hosszú távú likviditási mutató 1,32 százalékponttal csökkent. A fontosabb jövedelmezıségi mutatók alakulása 1. A takarékszövetkezet jövedelmezıségének vizsgálata kamat- jövedelmezıségi mutató évben: x 100 = 37,96 % kamatkülönbözet x 100 = kapott kamatok és kamatjellegő bevételek

9 2008. évben: x 100 = 40,54 % A takarékszövetkezetnél a kamatjövedelmezıségi mutató 2,58 százalékponttal csökkent. 2. Hitelportfólió minıségi mutatója Minısített hitelállomány x 100 = Összes hitelállomány évben: x 100 = 11,87 % évben: x 100 = 30,08 % A takarékszövetkezet hitelportfólió minıségi mutatója 18,21 százalékponttal csökkent. 3. Minısített hitelek fedezettsége Hitelek értékvesztése x 100 = Összes hitelállomány évben: x 100 = 5,20 % évben: x100 = 4,21% A mutató értéke 5,20 %, a bázishoz képest 0,99 %-kal nıtt.

10 Hatékonysági mutatók 1. Árbevétel arányos adózott eredmény Adózott eredmény x 100 = Összes árbevétel évben: x 100 = 5,63 % évben: x 100 = 5,55 % A takarékszövetkezetnél a mutató értéke a bázishoz képest 0,08 százalékponttal nıtt fıre jutó adózott eredmény Adózott eredmény = Létszám évben: = 680,12 eft/fı 50 fı évben: = 619,62 eft/fı 48 fı 3.Bérarányos jövedelmezıség évben: = 1, évben: = 1, A takarékszövetkezet alkalmazottai a bérköltség 1,92-szeresét termelték ki a közvetlen banküzemi tevékenységbıl.

11 4. Eszközarányos jövedelmezıségi mutató évben: = 1, évben: = 1, A mutató értéke a bázishoz képest 0,02-vel csökkent. 5. Általános forrásköltség mutató Fizetett kamatok és kamatjellegő kifizetések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéb köt. nélkül) évben: x 100 = 7,25 % évben: x 100 = 6,23% A forrásköltség mutató értéke a bázishoz viszonyítva 1,02 százalékponttal nıtt. 6. Hitelmultiplikátor hatás teljes hitelállomány x 100 = teljes betétállomány évben: x 100 = 42,38 % évben: x 100 = 41,12 % A mutató értéke a bázishoz képest 1,26 százalékponttal csökkent.

12 A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét kifejezı mutatók közül a nyereség korábbi évet meghaladó, de nem lényeges növekedési mértéke miatt elsısorban a vagyoni és jövedelmi mutatók értéke nıtt. Az új tıkeszabályozás arra készteti a vezetést, hogy a szükséges értékelések és elemzések elvégzése után intézkedéseket tegyenek a magasabb nyereség elérésére, ezáltal a tıke megfelelıség biztosítása érdekében. I/4. Egyéb, a mérleg eszköz és forrás tételeihez, valamint az eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítı információk A mérleg eszköztételeiben szereplı részvények, részesedések befektetési célra: Részvények, részesedések befektetési célra Megnevezés Érték (eft) MTB Rt Hitelgarancia Rt. 150 TAKINVEST Kft Banküzlet Rt. 100 Összesen A mérleg eszköztételeiben szereplı tızsdén jegyzett értékpapírok mérlegtételenkénti bontásban: Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok Megnevezés Érték (eft) Magyar államkötvények(éven túli) Bankkonszolidációs államkötvények Kincstárjegyek Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Alárendelt kölcsöntıke Száma Megnevezés Érték (eft) RFF Rt alárendelt kölcsöntıke Összesen

13 Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó részletezések: Tagság és fizetett hozzájárulás Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. OBA OTIVA Összesen Függı kamatok Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. Vállalkozókkal szemben Lakossággal szemben Összesen I/5. Értékvesztés, céltartalék képzés és felhasználás adatok eft Megnevezés Nyitó állomány Képzés Felhaszn. / Felszab. Záró állomány Ügyfelekkel szemben Függı és jövıbeni köt. után Összesen

14 I/6. Hpt rendelkezésnek való megfelelés 71. Saját tıke A takarékszövetkezet saját tıkéje eft. 74. Szavatoló tıke A takarékszövetkezet szavatoló tıkéje eft. 75. (2) bekezdés Általános tartalékképzés A takarékszövetkezet a évi adózott eredményébıl megképezte az adózott eredmény 10%-át, melynek összege eft. A takarékszövetkezet december 31-i általános tartalék összege eft. 76. (2) bekezdés Fizetıképességi mutató A takarékszövetkezet fizetıképességi mutatója 13,81 %. 79. (2) bekezdés Nagykockázat vállalásának korlátozása A takarékszövetkezet nagykockázat vállalást (a szavatoló tıke 10 %-a eft) négy ügyfelének négy kölcsöne vonatkozásában tartott nyilván. A nagykockázat vállalások problémamentes kategóriába kerültek besorolásra. 82. (1) -(4) bekezdés Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás A takarékszövetkezet eleget tesz valamennyi bekezdésben foglalt elıírásnak. 83. (1) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet szavatoló tıkéjének 15 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal nem rendelkezik. 83. (2) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet jegyzett tıkéjének 51 %-t meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal egy vállalkozásnál sem rendelkezik. 83. (3) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet egyéb vállalkozásokban meglévı befolyásoló részesedésének teljes összege nem haladja meg a szavatoló tıke 60 %- át. 84. Ingatlan befektetések korlátozása A takarékszövetkezet nem közvetlenül pénzügyi szolgáltatás ingatlan befektetéssel nem rendelkezik.

15 85. (1) bekezdés Egyéb befektetésre vonatkozó korlátozások A takarékszövetkezet nettó értéken számított összes befektetése nem haladja meg a szavatoló tıke 100 %-t. Megnevezés Összeg (eft) Kereskedési és befektetési célú értékpapírok Pénzügyi és nem pénzügyi bef. szolgáltatási célú tárgyi eszközök és immat. javak könyv sz. értéke Részvények, részesedések (tulajdonosi részesedés) Átvett eszközök Összes befektetés Levonható tétel Hpt. 85. (3) bekezdés a) pontja b) pontja (Hitelgarancia Rt) 150 c, d) pontjai (állampapírok) e) pontja szerint (immat. javak) Számított befektetés Szavatoló tıke A takarékszövetkezet megfelel a törvényi elıírásoknak. 87. (2) bekezdés Általános kockázati céltartalék képzés A takarékszövetkezet évben általános kockázati céltartalékot nem képzett, általános kockázati céltartalék állománnyal nem rendelkezik.

16 Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Endrıdyné Balázs Mária, Elnök-ügyvezetı Rábapordány, Béke u. 8/a Böröczkyné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı Csorna, Eötvös u. 1. Könyvviteli szolgáltatásért felelıs személy adatai: Böröczkyné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı Csorna, Eötvös u. 1. Nyilvántartási szám: Könyvvizsgáló személye, adatai, kifizetett díjak: Silver Tax Kft, 9028, Gyır, Lovas u.1. MKVK nyilv. szám: Zsatku Tímea Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK nyilv. száma: évben kifizetett díj (ÁFÁS- összeg): ,-Ft Mellékletek: Táblázatok II. 1., 2., 4., 5., 6., 7., III. 1., 3., 4., IV. 1., 2.,3., 4., Csorna, március 26. Endrıdyné Balázs Mária Böröczkiné Pénzes Mária Elnök - Ügyvezetı Ügyvezetı-fıkönyvelı

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 e Ft összege 1. Adózás elıtti eredmény IV/4. A társasági adó megállapításánál figyelembe veendı módosított tételek, társasági adó összege december 31. Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek 2.1. Társasági adó törvény szerint figyelembe vettt értékcsökkenés, imm. jav.,tárgyi eszk.bármely jogcímen történı kivezetése során számított nyilv. érték. Kivétel a fejlesztési tartalék miatt már korábban figyelembe vett értékcsökkenés A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a köv.bek. értékébıl a Szt.alapján behajthatatlan rész, a köv.átruh., kiegyenlít.,ksz.értékét meghal.bev., legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés Képzımővészeti alkotás besz. értéke,maximum az adóévi ber. 1%-ig,adóalap csökkentı 5év :20%/év Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott - pénzügyileg rendezett - támogatás, juttatás Kapott osztalék, részesedés Elévült -részjegy utáni osztalék rendkívüli árbevételként elszámolt összege Közhasznú szervezetek részére fizetett adomány igazolt összege (alapítvány igazolása alapján 1x, vagy 1,5X) 2.8. Fejlesztési tart. képzése év végén (adózás elıtti nyer.50%- a) az eredménytartalékból lekötött tartalékba történı átvezetésével Kis-és középvállalkozási támogatás összege, adózás elıtti eredmény összegéig, de maximum 30 millió Ft-ig Helyi iparőzési adó, adóévi ráfordításként elszámolt összegének 100 %-a. Összesen: ( ig)

31 3. Adózás elıtti eredményt növelı tételek 3.1. Számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás, im.javak és tárgyi eszközök értékesítése és selejtezése során ráfordításként elszámolt összeg Adóévben követelésnek nem minısülı, elengedett követelés Behajthatatlan követelésnek nem minısülı, elengedett követelés Költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerzı tevékenységével Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság, járulékbírság (Art. Sz.) 3.6. Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - végleges pénzeszköz átadás Kapcsolt vállalkozás részére nyújtott kölcsön piaci és tényleges kamat közötti számított összeg. Összesen: ( ig) Adóalap (1-2+3) Társasági adó fizetési kötelezettség (4.pont 50 M Ft-ig 10%, 50 M Ft felett 16%) Különadó 6.1. Adózás elıtti eredmény Növelı tényezık összege. - Ellenérték nélkül adott támogatás Térítés nélkül adott eszközök könyv szerinti értéke - Eredmény terhére ráfordításként elszámolt átvállalt tartozás összege - Ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás Összes növelı tényezı összege: 6.3. Csökkentı tényezık összege. - Kapott osztalék Kapott támogatás összege - Ellenérték nélkül átvett eszköz értéke - Bevételként eredmény javára elszámolt, más által átvállalt tartozás Összes csökkentı tényezı összege: 6.4. Adó alapja ( ) Különadó összege (6.4pont pozitív összegex4%) Társasági adó mindösszesen (társaságiadó, különadó)

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Tartalomjegyzék I. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben