NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István lér 7. lk/. sz.. /Il Előadó: Mell.: /-liv. sz.: Dr. Tógye Ildikó Postacím: 560 Pf JI2. Telejon: (66) TeleJox. (66) E-maii: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet többletkapacitás-befogadásra irányuló kéreime EliJkészÍtő: Szociálpolitikai Osztály Yélcménycz(i; Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20\0. mareius 8. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! Az egészsegugyi cllátórendszer fejleszléséről szóló evi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló (XII. 30.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20 IO. január I. napjától módosult. A módosítás értelmében lehetősége van az egészségügyi szolgáltatóknak egyszerűsített többlctkapacitás befogadási eljárásra, amelynek keretén belül az adott intézménynél egyes többletfinanszírozást igénylő kapacitásokról egyszerűsített eljárás keretén belül dönt az egészségügyi miniszter. A Korm. rendelet IS/A. a alapján a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzése (ideértve *HBCS és indexált OENO), és a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer szerinti többletkapacitás egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás során is befogadásra kerülhet. A fenti többletkapacitások befogadására irányuló, szakmai indokolással ellátott kérelmet az egészségügyi szolgáltatók minden év március 20. napjáig nyújthatják be a többletkapacitásbefogadási bizottság (a továbbiakban: TBB) részére. A kérelemhez mellékelni kell - többek között - a fenntartó nyilatkozatát a befogadási kérelem támogatásáról. A TBB a beérkezett kérelmek alapján nlinden év április 30-ig javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek a többletkapacitás befogadására. A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) már több alkalommal kezdeményezett többlelkapacitás befogadására irányuló eljárást. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 652/2009. (X.22.) közgy. határozatában támogatta a Kórház löbbletkapacitás befogadására ininyuló kérelmét, amely a fekvőbeteg-szakellátás területén az egynapos sebészeti ellátás súlyszám többlet igényére, a nagyenergiájú lökéshullám kezelés befogadása, valamint a szülészet-nőgyógyászat szakma

2 vonatozásában 0 db aktív ágy iránti többletkapacitási igényre a járóbeteg szakellátás tekintetében pedig a phannakológiai terheléses echocardiogrmiás vizsgálat elszámolhatóságára irányult. A Regionális Egészségügyi Tanács azonban a mai napig nem döntöli a fenti kapacitások biztosításáról. A Kórház 20lO. március 20. napjáig - az alábbiak szerinti - többletkapacitás befogadási kérelmet komplexen, minden lehetséges pontot kihasználva kivánja benyújtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár többletkapacitás-befogadási bizottságához. J. Ortopédia szakmáhtlllllagyellergitíjú Iökésh"lhím kezelésjillallszírouísa. Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzata októberében egy lökéslluliám kezelés végzésére alkalmas eszközt biztosított a Kórház részére, igy mind a személyi mind a tárgyi feltételek adottak a beavatkozás elvégzésére. Mivel ilyen eszközzel kevés egészségügyi szolgáltató rendelkezik, ezért várhatóan nemcsak a megye. hanem a régió ortopédiai ellátásának szakmai színvonalát is emelné az eszköz kihasználtságának növelése. Sajnos a beavatkozás jelenleg nem finanszírozott. így a kezelésre szoruló betegek ellátására csak térítés ellenében van lehetőség. Miután a Réthy Pál Kórház Ortopédiai osztálya e szakmában Békés megye egyetlen aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító osztálya. így a beavatkozás iránt egyre nagyobb az igény. Az ellátás finanszírozása a járóbeteg-szakellátás keretén belül lenne szakmailag a legmegalapozottabb, de jelenleg a járóbeteg-szakellátás üenü kódlistája nem tartalmazza a beavatkozást, a HBCs-ben történő elszámolása szakmailag nem indokolt. Fekvőbetegszakellátás terhére történő elszámolás befogadtatására már történtek lépések, de sajnos a mai napig ezek a próbálkozások nem jártak sikerrel. Az Ortopédiai Szakmai Kollégium kezdeményezte az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál a beavatkozás I-IBCs kódjának a rendszerből való törlését, és a járóbeteg-szakellátás OENü kódállományába való felvételét. A befogadtatással jelentős szamú beteg részére tudná biztositani a Kórház az ellátáshoz való hozzáférést finanszírozott formában. 2. Kardiológia szakmába" jifltmszírozlísa. ;IIdexált OENO ec!lokardiográjifíbllll törté"ö A Kórház echokardiogrmíai ambulanciája tavaszától, a megfelelő technikai háttér megteremtését követően elindította fl phannakológiai terheléses echokardiográfiás vizsgálatait. Két típusú vizsgálatot - Dobutamin stressz ECHü valamint Dypiridamol stressz ECHO - végeznek folyamatosan. Az elmúlt három év során végzett vizsgálatokat az I. számú táblázat tartalmazza. I Idöszak Dobutamin stressz ECHO Dypiridamol stressz ECHO O Fenti vizsgálalok elvégzésével a Kórház az elmúlt évek folyamán jelentős mértékben csökkenteni tudta a terheléses szívizomscintigraphiák iránti igényt, alkalmazásával bővítette diagnosztikus lehetőségeiket. A fenti beavatkozásokat eddig finanszírozás nélkül végezték, mert a jogszabályi környezet nem tette lehetővé az indexált üenü vizsgálatok befogadását. A 20 IO. január I. napjától hatályba lépen jogszabály módosítás azonban lehetőséget biztosit a vizsgálatok finanszírozási rendszerben történő elszámolására. 3. EgyIlupos sebészeti elhítás eseté" két új szakma befogadása. A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet április I. napjától a többi területi kórházhoz hasonlóan jelentős kapacitáscsökkenést szem'eden CI. A kapacitáscsökkenéssel párhuzamosan csökkent az intézmény részére biztosílott teljesítmény volumen mértéke is. 2

3 Ezzel párhuzamosan azonban nem csökkent jelentösen az ellátandó lakosság száma, főleg a jelentősebb kapacitáscsökkentést elszenvedett mütétes szakterülctű fckvőbeteg osztályok esetében. A fennálló ellátási kötelezettségnek, a lecsökkent kapacitásoknak és az intézmény teljesitmény volumenkorlátjainak együttes hatására a Kórház pályázatot nyújtott be augusztusában az egynapos sebészeti ellátások végzésének jogára és az chhez kapcsolatos többlet teljesítmény-volumenre. Gastroenterológia és urológia szakmában akkor nem jelentkezett még reidis igény ezen ellátási formában elszámolható bcavatkozasok végzésére. Az elmúlt időszak szakmai fejlődésének köszönhetően ma már jelentős igény van mindkét szakma vonatkozásában az egynapos sebészeti ellátás biztosításra. A gastroenterológia tekintetében az cgynapos sebészetben elszámolható beavatkozások végzésére ambuláns ellátás formában eddig is volt lehetőség. A 2. számú táblázat tartalmazza azoknak a beavatkozásoknak a megnevezését, - illetve a évben elvégzett beavatkozások számát amelyek elszámolását a Kórház egynapos cllátási formában szeretné biztosítani. Beavatkozás kód r I I I 5585 Be~lVatkozás megnevezése Endoscopos polypectomia a Felső tápcsatornában Polypectomia colontos per colonoscopiam Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos Cholclith eltávolítás dllodenoscopia során Elvégzett beavatkozások száma Az urológia esetében az eddig végzett beavatkozások mellctt olyan új ellátások bevezetését is tervezi a Kórház, amelyek finanszírozására csak egynapos sebészeti ellátás fomlájában van lehetőség. Az egészségpolitikai irányelvek, a jelenleg érvényben lévő teljesítmény volumen rendszer, valamint az ellátási forma gazdaságossága szükségessé teszi intézményben erulek az ellátási formának a fejlesztését. A Kórház pályázatot nyújtott be a TIOP "Struktúraváltoztatásl támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című pályázatra, amelynek egyik kiemeit célja az egynapos sebészeti ellátás további fejlesztése. Ezért is fonlos lelule a gasztroenterológia és urológia szakmában az egynapos sebészeti ellátás elszámolhatóságának lehetőségét mcgteremteni. 4. Szájsebészet voulltkozásábllll minimum/eltétel biztosítását jeleutő (többletfiulluszírozást jeleutó) eszköz he/ogadtatásll. A Kórházban 5 ágyon folyik szájsebészeti aktív fekvőbeteg szakellátás, valamint 30 órában járóbeteg szakellátás. A szakellátás támogatására heti 30 órában fogászati röntgen kapacitással is rendelkezik az intézmény. A jelenleg használt röntgenkészülék 30 éves, ezért a Kórház egy Ortopantomográf készülék beszerzését tervezi. EZI a készüléket a szájsebészet járóbeteg szakellátás tekintetében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet - amely 200. július l. napján lép hatályba elérhető minimumfeltételnek minősíti. Ez az eszköz a meglévő röntgen készülék mellell magas szakmai szinvonalon, minimális sugárdózissal valósítja meg a betegek képalkotó diagnosztikai ellátását. Az eszköz beszerzését a TIOP "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakcllátásban" című pályázat keretén belül kívánja a Kórház megvalósítani

4 5. Sztíjsebeszeli SZflke/ltíltísbllll Ilem jillllllszírozol léle/es e/sztímo/lís (l/lí e~'ő eszköz fi"(i"szírozl(/(ísfl. A Kórházban a szájsebészeti aktív fekvöbeteg szakellátáson túl jelentös számban végcznck szájsebészeti beavatkozásokat a Traumatológiai osztályon és a Fül-Orr-Gégészeti osztályon kezelt betegek részére is. Az egyes bcavalkozások sonin maxillo-facialis belsö fixációs eszköz beépítése is történik szakmai indokok alapján. Ezen eszközre EFI kerettel óta nem rendelkezik a Kórház. A beépített eszközök azonban csak meghatározott keretig finanszírozonak. A kerethiány miatt a Kórház évben 324 eft bevételtöl esett el. Emiatt szükség lenne az intézmény részére a konibbi években finanszírozott. de a múlt évi és a jelenlegi EFI keretből kimaradt maxillo-facialis belső fixációs eszközök ismételt elszámolásának biztosítására. A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az intézmény többletkapacitás-befogadásra irányuló kéreimét. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Az előterjesztést a szakbizottság megtárgyalta, a bizottságok döntése az előterjesztés mellékjetét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntését. hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése. mint a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet fenntartója a Kórház többletkapacitás befogadására ininyuló kéreimével amely Ortopédia szakmában üeno járóbeteg szakellátásban történő finanszírozására, kardiológia szakmában indexált OENO echokardiográfiában történő finanszírozására, egynapos sebészeti ellátás tekintetében a gastroenterológia és urológia szakma befogadására, szájsebészet vonatkozásában (többletfinanszírozást jelentő) minimumfeltételként meghatározott eszköz bcfogadtatására, valamint szájsebészeti szakcllátásban nem finanszírozott tételes elszámolás alá eső cszköz finanszirozlatására irányul - egyetért, és azt támogatja. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Határidő: 20 l O. március 20. Békéscsaba, 20 IO. március. Ellenjegy és: Vantara Gyula polgánncster Jogi:. ---7\:"" Pénzügyi:. 4

5 KIVONAT Békéscsaba Mcg)'ci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásüg)'i Bizottsága 20 I O. március IO-én tartott nyilvános ülésének jcgyzókönyl'éból Tárgv:A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet többletkapacitas-befogadásra irányuló kéreime A bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (III. 0.) Egészségügyi, Szociális és Ltlkásügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzal Közgyülésének Egészségügyi. Szociális és Lakásügyi Bizoltsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkonnánY.l3 Közgyűlése. mint a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet fenntartója a Kórház többictkapacitás befogadására irányuló kéreimével amely Ortopédia szakmában üenü járóbeteg szakellátásban történő finanszírozására, kardiológia szakmában indexált üeno echokardiogmfiában történő finanszírozására, egynapos sebészeti ellátás tekintetében a gastroenterológia és urológia szakma berogadásara, Szájsebészet vonatkozásában (többletfinanszírozást jelentő) minimumfeltételként meghatározott eszköz berogadtatására, valamint szájsebészeti szakellátásban nem finanszírozott tételes elszámolás alá eső eszköz finanszíroztatására irányul - egyetért, és azt támogatja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 20 l O. március 20. K.m.r. Dr. Kerekes Attila sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül: S ~QA ~etl'b'l--

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. ( ) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Alapvetések: 1. Az egészségpolitika középtávú célja a drága kórházi ellátások helyett a betegek lakóhelyhez közeli definitív

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben