BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 31-én tartandó nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. január 31-én tartandó nyilvános ülésére"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 242/2014. Ügyintéző: Túriné Kovács Márta, Dr. László Jenő Mell.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Véleményező: Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Business School Békéscsaba Közalapítvánnyal és az általa fenntartott Euro Oktaéder Szakközépiskolával kapcsolatos döntések meghozatala Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 31-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Business School Békéscsaba Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elnöke, Rákóczi István Péter azzal a kéréssel kereste meg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogya Közalapítvány által fenntartott Euro Oktaéder Szakközépiskola (a továbbiakban: Intézmény) működési költségeire a évben 12 millió Ft támogatást biztosítson, valamint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: VAK Zrt.) által kezelt, és az Intézmény által bérelt Szabadság téri ingatlan éves bérleti díja teljes egészében kerüljön elengedésre. Előzmények Az Intézmény 1992 óta működik. (Korábbi elnevezése: Békéscsabai Üzletigazgatási Iskola.) Az iskola fenntartója kezdetben a Business School Alapítvány volt, majd a 382/1996. (IX. 19.) közgy. határozattal létrehozott Közalapítvány. Az intézmény típusa szakképző intézmény, jellege szerint érettségire épülő képzést folytat üzleti, gazdasági, informatikai, idegennyelv-oktatási profillal, nappali rendszerű oktatással. A Közalapítvány kuratóriumának tagjai jelenleg: Rákóczi István Péter (elnök), Gergelyné Beraczka Ilona, Herczeg Tamás, Miklós Attila és dr. V égh Lászlóné. A Közalapítvány felügyelőbizottságának tagjai: Tímár Károly (elnök), Futaki Sándor és Óvári Attila. Az Intézmény igazgatója Márkus János. Az Intézmény számára a Közalapítvány először az Ifjúsági Házban, 2007 óta pedig a jelenlegi helyén, a Szabadság tér szám alatti épületben (volt Munkásőrség épülete) bérel helyet.

2 2 Tudomásunk szerint a Közalapítvány az elmúlt években többször jelentkezett már különböző karbantartási és bérletidíj-mérséklési igényekkel. Az iskolával jelenleg az alábbi OKJ számokkal ellátott, kétéves szakképzésekre beiskolázott tanulók állnak tanulói jogviszonyban: 13. évfolyam 14. évfolyam támogatott nem támogatott nem ÖSSZe támogatott támogatott OKJ O O 21 Logisztikai ügyintéző (megszervezhetö nappali, levelező, esti, ill. távoktatás formájában is) OKJ O O Logisztikai ügyintéző OKJ Pénzügyi O O 25 számviteli ügyintéző (megszervezhetö nappali, levelező, esti, ill. távoktatás formájában is) OKJ O O (régi OKJ) Banki szakügyintéző OKJ O O (régi OKJ) Pénzügyi szakügyintéző Összesen: Az Intézmény jelenlegi helyzetének okai Az Intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működik. Az Oktatási Hivatal és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzések súlyos hiányosságot nem állapítottak meg. A forráshiányos helyzet kialakulásában - mint a legtöbb ilyen típusú intézmény esetében - a legjelentősebb tényező a tanulólétszám csökkenése volt. (Amennyiben az Intézmény önkormányzati fenntartású lett volna, valószínűleg már jóval hamarabb sor került volna az integrációs átalakításra.) A tanulólétszám a korábbi évek létszámaihoz képest 50 %-kal csökkent, mert a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CC IV. törvény alapján az Intézmény 2013 szeptemberétől nem indíthatott felsőfokú szakképzést, emellett a nem állami intézmények finanszírozási rendszerének változása is kedvezőtlenül érintette. A jelenlegi 14. évfolyamosok képzésének befejezése esetén a 2014/2015. tanévben - jelenlegi számításaink szerint - 46 tanuló marad a képzési rendszerben. A Business School Békéscsaba Közalapítvány fenntartói jogai és kötelezettségei A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 83. -a határozza meg a fenntartó (jelen esetben a Közalapítvány) kötelezettségeit és jogait. A fenntartó

3 3 határozza meg többek között az adott tanítási évben indítható osztályok számát, a köznevelési intézmény költségvetését, a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait. EUárásrend A Köznev. tv a alapján a működéshez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó Közalapítvány biztosítja, amelyet a tandíj szedésére jogosult intézményesetén a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartónak biztosítania kell az általa engedélyezett többletszolgáltatások fedezetét. Nem állami szakképző iskola esetében a fenntartó Közalapítvány megállapodást köt a Kormányhivatallal. A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében a nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója szeptember 30-áig megkötötte a szakképzési megállapodást a Békés Megyei Kormányhivatallal (a továbbiakban: Kormányhivatal), amely alapján - a Kormányhivataltól kapott információk alapján - jogosultak az állami támogatást igénylésére. A támogatás és az intézmény saját bevételei elvileg biztosítanák a beiskolázott tanév finanszírozását. A vonatkozó jogszabályok értelmében nem az önkormányzat feladata a finanszírozás, továbbá a szakmai, valamint a törvényességi felügyelet gyakorlása sem. A Közalapítvány kuratóriumi elnöke megkeresésében finanszírozási problémára hívta fel az Önkormányzat figyelmét, amelynek egyik lehetséges megoldásaként az Intézmény megszüntetését is felvetette. Alapvető szabály, hogy a tanítási év során intézményátszervezés nem hajtható végre, az intézmény nem szüntethető meg. A Köznev. tv a szerint a fenntartó Közalapítvány a köznevelési intézmény megszüntetése, illetőleg átszervezése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, szülői szervezete, diákönkormányzata, az iskolaszék és a megyei gazdasági kamara véleményét. A fenntartó az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a fenntartói jog átadásáról, az intézmény átalakításáról, illetőleg megszüntetéséről. Az intézmény megszüntetésével a közalapítvány léte okafogyottá válik. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. (4) bekezdése kimondja, hogyaközalapítványt a bíróság nemperes eljárásban megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogyaközfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabb an megvalósítható. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény 37. (1) bekezdése szerint a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó kérelmet a megszüntetésre vonatkozó közgyűlési döntést követő hatvan napon belül kell a Gyulai Törvényszékhez benyújtani. A törvényi előírásokra tekintettel a Közalapítvány tényleges megszüntetetéséről döntés csak azt követően hozható, ha a Közalapítvány által az Intézmény közreműködésével ellátandó közfeladat ellátása már biztosított (vagyis a tanulók átvételével kapcsolatos eljárás már lezajlott). A fentiekben leírtaknak megfelelően az alábbi eljárás lefolytatására teszek javaslatot: - A Közgyűlés határozatban fejezze ki szándékát, hogy a jövőben meg kívánja szüntetni a Közalapítványt. - A Közgyűlés kérje fel Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogyegyeztessen a Közalapítvány kuratóriumi elnökével és az Intézmény vezetőjével az Intézmény 2013/2014. tanév végéig

4 4 történő működéséhez esetlegesen szükséges önkonnányzati támogatás mértékének megállapítása érdekében. A támogatási összegről az Önkonnányzat és a Közalapítvány támogatási szerződést köt, amelynek aláírására az Önkonnányzat felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert. - A Közgyűlés kérje fel a Közalapítvány kuratóriumát, hogy az Intézmény a 2014/2015. tanévre ne iskolázzon be. A Közgyűlés kérje fel a Közalapítvány kuratóriumát, hogy az Intézmény folyó tanévi működéséhez és az Intézmény megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges kötelezettségeken túl más kötelezettséget ne vállaljon, továbbá utasítsa az intézményvezetőt, hogy az intézmény vonatkozásában hasonlóan járjon el. - A Közgyűlés kérje fel a Közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy az Intézmény fenntartójaként haladéktalanul kezdeményezzen egyeztetést a Békés Megyei Konnányhivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: Központ) annak érdekében, hogy az Intézménnyel jogviszonyban álló tanulók más intézményben folytathassák tanulmányaikat. - A Közgyűlés kérje fel a Közalapítvány kuratóriumát, hogya Konnányhivatallal és a Központtallefolytatott egyeztetésnek megfelelően, a Köznev. tv ában meghatározott véleményezési eljárás lefolytatást követően döntsön az Intézmény jogutód nélkül történő megszüntetéséről. - A Közgyűlés az Intézmény - Közalapítvány által történő - megszüntetés ét követően dönt a Közalapítvány jogutód nélkül történő megszüntetéséről a Törvény 1. (4) bekezdésére tekintettel. Az előterjesztést a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozatok a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály; Titkársági Osztály Jogi, Önkonnányzati és Szervezési Csoport. HATÁROZATI JAVASLAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a Business School Békéscsaba Közalapítvány megszüntetéséről. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy egyeztessen a Business School Békéscsaba Közalapítvány kuratóriumi elnökével és az Euro Oktaéder Szakközépiskola igazgatójával az intézmény 2013/2014. tanév végéig történő működéséhez esetlegesen szükséges önkormányzati támogatás mértékének megállapítása érdekében. Az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén felmerülő költségek biztosításáról az Önkormányzat és a Közalapítvány támogatási szerződést köt, amelynek aláírására a Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző; Vantara Gyula polgármester Határidő: május 31.

5 5 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Business School Békéscsaba Közalapítvány kuratóriumát, hogy az iskola a 2014/2015. tanévre ne iskolázzon be. A Közgyűlés felkéri továbbá a Kuratóriumot, hogy az Euro Oktaéder Szakközépiskola folyó tanévi működéséhez és megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges kötelezettségeken túl más kötelezettséget ne vállaljon, továbbá utasítsa az intézményvezetőt, hogy az intézmény vonatkozásában hasonlóan járjon el. Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés felkéri Rákóczi István Pétert, a Business School Békéscsaba Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy haladéktalanul kezdeményezzen egyeztetés t a Békés Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal annak érdekében, hogy az Euro Oktaéder Szakközépiskolával jogviszonyban álló, a 2013/2014. tanévben 13. évfolyamos tanulók a 2014/2015. tanévben más intézményben folytathassák tanulmányaikat. Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Business School Békéscsaba Közalapítvány kuratóriumát, hogy a Békés Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtallefolytatott egyeztetésnek megfelelően, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. -ában meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően 2014 májusának utolsó munkanapjáig döntsön az Euro Oktaéder Szakközépiskola jogutód nélkül történő megszüntetéséről július 31. napjával. Határidő: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Vantara Gyula polgármestert, hogy az Euro Oktaéder Szakközépiskola jogutód nélkül történő megszüntetését követően nyújtsa be a Közgyűlés soron következő ülésére a Business School Békéscsaba Közalapítvány jogutód nélkül történő megszüntetésére vonatkozó előterjesztést. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, január 20. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:... ~~~....

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII.89-3/05., V. 5/05. Előadó: Tarné S/uber Éva, Túriné Kovács Márla, Dr. Komán.Ágnes, Dr. Deák Zoltán, Bencsik

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I 287-612011. Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 622-5/20lI. Előadó: Kozma János Mell.: Alapító Okirat Módosítása Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf II2. Telefon:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László, Mikola Miklós

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről Szátok Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E nyílt ülésről Készült: Szátok Községi Önkormányzat képviselő testületének üléséről, 2013. október 30. napján. Az ülés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben