T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa"

Átírás

1 Ikr. sz.: 1/ /2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ VJÍROS Előadó: dr, Zelenyáns=ki I'OLGARMESTEKE Békéscsaba, Szem Isrwín lér 7, Miklós. dl". rőgye Mell.: l-liv, sz. Ildikó Poslat:ÍlI1: 5601 Pl 112. Tele/Oli. (66) Tele/áx. (66) ~ E-lIwil: \'an/(li'a NYJLV.4NOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c kcrülő ingatlanok c1ővíísílrlási jog{li111k b'yakorhísa Eliikészítö: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály Vélcménvcző: Egészségügyi. Szociális és Lakásügyi Bizottság Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizoltság Vilrosfejlesztési. KörnyezeLvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság EJötcrjcsztés Békéscsaba Megycl Jogll Város Önkormányzat Közgyülésc október 22-cn tanandó nyilvános ülésére Tisztelt l(özgyií/ésj A nehéz helyzetbe került lakáshitcllcl rendelkező polgárok védelme érdekéb~n szükséges egyes Lörvénymódosít<lsokról szóló évi XLVIIL törvény (tovabbiakban: Törvény) a települési önkormányzatoknak elővásárlási jogot biztosít a beköltözhetö állapolban lévő lakóingatlanok kényszerértékesítése során. A Törvény alapján az elővásárlásijog gyakorlása a lakóingatlan bírósagi és közigazgatási végrehajtási árverésc. a lakóingatlan nyilvános pályázati énékesítésc, valamint az ingatlan. millt zálogtárgy értékesítése során van lehetőség. A települési önkormányzat elővásárlásijogát akkor gyakorolhatja, ha az adós. zálogkötelezett kérelmet tcljesztell elő az ingatlan bérleti jogának megszerzése iránl, és az önkormányzat kötelezellséget vállal arra, hogya mcgvá.sárolt ingatlant a végrehajtilsi eljárás adósimak, azaz a volt tulajdonosnak. a Törvényben és az önkormányzat bérbeadásúról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint határozatlan időre bérbe adja. A Törvény hatályba lépése óta eltelt rövid időszakban már számos végrehajtói értesítés érkezett az önkormányzathoz ingatlan árverésekről, amely esetekben az elövásárlási jog gyakorolható lenne. Az ingatlanok kikiidtási ara összesen több mint 80 millió Ft (5-26,6 millió Ft-ig). ami természetesen még alieitektől függően növckedhct.

2 - 2- Fentieken túl Békéscsaba Megyci Jogú Város Polgármesteri J livatal Szociálpolitikai Osztályára 6 kérelem érkezett az ingallantulajdol1osoktól az elövásárlúsi jog gyakorlása tárgyában. Ezek a kérelmczök a végrehajtó iroda által küldött értesítéstöl citérő ingatlanok tlllajdonosai. Az ingatlanok összértéke 22.4 millió forint azzal. hogy két megvásárlásra felajánlott lakús vétclárát a kérelmezők nem ismertellék. Az ügyeket egyenként vizsgfllva megállapítható. hogy az induló árak egyáltalán ncm alacsonyak. a jclenlegi ingatlanpiaci kínálati árak kal mcgcgycznek. A magas énék megmutatja. hogy az önkormányzat költségvetésérc nézve milyen súlyos terhet jelentene az elővásárlási jog gyakorlása. kihangsúlyozva. hogy központi forrást az önkormányzatok ncm kapnak az ingatlan vásárlásokhoz. A mcgvúsárolt ingatlanokkal az önkormányzat gyakorlatilag nem rcndelkezhet, mivel azokat a korábbi tulajdonosok bérelnék határozatlan ideig. Nem látunk biztosítékot arra nézve. hogy aki nehéz anyagi helyzete miatt a lakúshitelét nem tllclta törleszteni, képes lenne-e a bérleti szerződésl1ck megfelelően megfizetni a bérleti díjat. Amennyiben a magas fizetési hmralékot fclhalmozókkal az önkormányzat a bérlcti szcrződést megszünteti, gyakorlatilag a végrehajtók feladatát vállalja ál. ami jelentős társadalmi fesznltségekct szu/het. Az Önkormányzat clővásárlási jogilnak gyakorlása pozitív diszkrimináeiót jelentene az elővflsárlási jog alapján bérleti jogot szerzcll lakosok vonatkozásában. dc negatív megkülőnbőztetés lenne az Önkormányzat hatályos lakúsrendejete alapján bérleti jogot szerző bérlők számára. A Hivatal a Törvény kihirdetését követően megkereste a Mcgyei Jogú Vúrosok Szövetségét annak érdekében, hogy megismclje a mcgyei jogll városok álláspontját és jogalkalmazásra vonatkozó gyakorlatának elképzcléseit a Törvény végrehajtásával kapcsolatban. A mcgkeresésrc tizenhat megyei jogú város válaszolt. Ebből tizenkét városban akkor még nem született döntés. Négy megyei jogú város pedig jelezte. hogy nem él a Törvényben biztosított ejővúsflrlúsi jogával. A megkeresesbcn általunk felvetett problémákat szinte valamennyien hasonlóan értékelték, azaz nincs központi költségvetési támogatás, folyó önkormányzati költségvctési év van és az önkormányzatok többségénél nincs határozatlan idejü bérleti jogviszony az önkormányzati bérlakások tekilhetébcn. Álláspontunk szerint a törvény csak egy túg keretet ad az elővásárlási jog gyakorlásúra. a program a célját vagy sokkal részletesebb központi, vagy számos más szempontot figyelembe véve megalkotott helyi szabályozás után - jelentős központi forrás biztosítása mellett - érhetné el. A jelenlegi szabályokkal nem alakítható ki egyenlő esélyt biztosító. az önkormányzatilak és a szociálisan rászorlllóknak is megfelelő ügymcllel. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnúnyzata eddig is biztosított olyan szociúlis ellátásokat. amelyek segítséget nyújtanak a lakhatási gondokkal küzdő családok részére. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgYlilése a szociális válságkezeléssel kapcsolatban számos olyan döntést hozott. amely tovább bővítette a korábbi támogatások körét. Az alábbiakban felsorolt pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások a nehéz helyzetbe került személyek és családok támogatását szolgálják. KözfogJalkoztatás körének kibővítése, Lakásfenntartási támogatás. Válságkompenzációs támogatás. Átmeneti segély, Szociális Bolt létrchozása,

3 , - J - Adósságkezelési szolgáltatás, Szociális lakásépítési program, Különös tekintettel a részletes szabályozás hiányára. jelen gazdasúgi helyzetre. a központi forrás hiányára. valamint alta, hogya kormány által benyújtott 20 l O. évi költségvetési törvénytervezet szerin! az önkormányzatok finanszírozásából súlyos elvonások várhatók. az elövásáriási jog gyakorlása jelentős pénzügyi és vagyongazdálkodási zavarokat okozhat, ezért támogatása nelll javasolt. Az elötctjcsztésl a szakbizottságak mcgtárgyalták. él bizűnságok döntései az előterjesztés mellékletét képezik. A határozat végrehajtásában közrclllüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogll Város Önkormányzata a nehéz helyzetbe került, lakáshitcllcl rendelkező polgá.rok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló évi XLV lll. törvény rendelkezései alapján clővásárlási jogot nem kiván gyakorolni. Fclclős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 30. Békéscsaba, október 7. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi: Z""':;:<-L-í

4 KIVONAT Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közg)'ülésénck Egészségüg)'i, Szociális és Lakásügyi Bizottsága október 14-én tartott nyilvános ülésénekjcg)'"t.:ókön),,'éból Tárgy:Lakáshátralék miatt árverésre kerülö ingatlanok clövásárlási jogának gyakorlása - A bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 561/2009. (X.14.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségűgyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyülésnek: Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkomlányzata a nehéz helyzetbe került, lakáshiteiici rendelkezö polgárok védelme érdekében szükséges egyes lörvénymódositásokról szóló évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján elövásárlási jogot nem kiván gyakorolni. Fclelós: Határidó: Vantara Gyula polgármester október 30. K.mJ. --- Dr. Kerekes Attila sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül:<:;!~~~

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének \'arosfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István ter 7. KIVONAT a \'árosfejles7.lési Környezetvédelmi és l\'lezögazdasági Bizottsilg október l2 i nyilvános ülésének jegyzökönyvéböl Tárgy: Lakáshitej hátralék miatt árverésre kerülő ingatlanok elővásárlásijogának gyakorlása (X.I2.) VKMB határozata 5 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnanyzat Közgyiilésének Varosfejleszlési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a kőzgyülésnek: Békéscsaba Megyei.logú Város Önkoml~nyzala a nehéz helyzetbe került, lakáshitcllel rendelkcző polgárok védelmc érdekében szükséges egycs törvénymódosilásokról szóló 2009, évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján elövásárlási jogot nem kíván gyakorolni. Felelős: Vantara Gyula polgámlestcr Hataridő: október 30. -, Kmf. Dr. Fercnczi Allila s.k. elnök A kiyonal hiteléül: ~ Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár

6 KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzüg)'j Bizottsága október l2-i nyil,,:ínos ülése jcgyzökönyvéböl Tárgy: Lakáshitel hátralék miatt árverésre kerülő gyakorlása ingatlanok clóvásá.-lási jogának A Bizottság 6 igen, cg)'hangú szavazanal az alábbi határozatot hozta: 306/2009. (X.12.) Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzal Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja. hogy Békéscsaba Meg)'ci Jogú Város Önkormányzata a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvéllymódosításokról szóló évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján az elövásárlási jog gyakorlásával ne éljen. A Bizottság javasolja, hogya lakáshitelét törleszteni nem tudó, nehéz anyagi helyzetbe került ingatlantulajdonosok segítésének lehetőségei, fcitétcjei kerüljenek áttekintésre. szükség esetén az önkormányzat szociális, vagyonhasznosítási rendeleteinek módosítási javaslatával. A lehetőségek áttekintésére a december 7 j iilésén kíván a Bizottság visszatérni. Felelős: Fodor Lajos a bizottság elnöke Határidő: december 7. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I!I340/2015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: 1 db Támogatási program Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje Ikt. sz.: IX. 434-6/2005. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Palotai Magdolna Mell.: 4 db. Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos POLCrÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szem /s1l'áu tér 7. lk,. sz.: IV.S60-2!2009. Előadó: C~enllls ls/ván Mell.: J. pid. le\'élmásolat Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Te/~roll: (66)

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István lér 7. lk/. sz.. /Il 28-7200. Előadó: Mell.: /-liv. sz.: Dr. Tógye Ildikó Postacím: 560 Pf JI2. Telejon: (66) 523-80 TeleJox. (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-5 86 Ügyiratszám: SZOC-6672-2j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI 311112015. Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Ikt. szám:36.248/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Javaslat gyermekvédelmi és szociális ellátások természetbeni formában történő nyújtásának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H 5600 Békésl;saba, Kétegyházi út 3. Tel. ifax: +36-66/442-120 E-maiI: bic@bvc.hu W\\ w.bvc.hu...ww.baip.hu Adó~zám:

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. január 15-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 30-i

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9876. számú törvényjavaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. V;illa)kowi Köt])OlItés Inkubátorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.' Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben