Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján"

Átírás

1 Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján Vezetıi összefoglaló A Nyírtelek Görögszálláson megvalósított, 15 halmozottan hátrányos helyzető fiatallal egyéni mentorálás, közösségfejlesztés és fórumszínház eszközeivel folytatott közös munka során tapasztalt legfontosabb konkrét problémák alapján fogalmaztunk meg szakmapolitikai javaslatokat (és ahol tudtunk, ajánlottunk már meglévı jó gyakorlatokat, hatásvizsgálatokat, részleteiben kimunkált tanulmányokat). Meggyızıdésünk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévık, a mélyszegénységben élık társadalmi felzárkóztatása, befogadása kizárólag hosszú-távú stratégiák következetes végrehajtása mentén, a legkorábbi életkortól kezdıdı komplex beavatkozásokat (és nem ad-hoc projekteket) alkalmazó cselekvéssorozattal lehetséges. Javaslataink alapeleme, hogy mindenekelıtt a meglévı, törvényben garantált állami közoktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi alapszolgáltatásokat kell jól, befogadó módon, mindenkinek egyformán hozzáférhetıen mőködtetni. A leghátrányosabb helyzetben lévık felzárkóztatását célzó egyéb, új szolgáltatásokat pedig a pénzügyi források szőkössége miatt a fokozatos univerzalizmus elve mentén kell bevezetni, azaz kezdetben a legrosszabb helyzető településeken/iskolákban, majd a pénzügyi források bıvülésével ezek a szolgáltatások kiteljesedhetnek. 1 A leghátrányosabb helyzető kistérségekben és közösségekben a kezdeti kimozdításhoz intenzív támogatásra, sok szolgáltatásra van szükség. A közösség megerısödésével, lábra állásával ezek fokozatosan csökkenthetıek. Javaslataink egy része pedig kimondottan a projekt keretben megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozik. Probléma gócok és javaslatok: 1. Iskolai lemorzsolódás, esélytelenség, kudarcok Szabályozásra vonatkozó javaslat: A tankötelezettség 18 évre való visszaállítása A magántanuló státusz szakmai kontrollja Törvényben elıírt szolgáltatás hatékony mőködtetésére vonatkozó javaslat: A pedagógusok szakmai, módszertani támogatása, felkészítése a hátrányos helyzető tanulókkal folytatott sikeres és befogadást eredményezı munka érdekében Diákjogok tudatosítása Új szolgáltatásra tett javaslat: Egész napos iskola keretében délutáni felzárkóztatás A hátrányos helyzető diákok személyes segítése, érdekvédelme, támogatása iskolai mentorálással Az iskolai szociális munkás hálózat kialakítása Második esély típusú iskolák elterjesztése 2. A halmozottan hátrányos helyzető közösség, a mélyszegénységben élı családok hatása Projekt keretben megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozó javaslat: A helyben megvalósított, a fiatalokat célzó fejlesztések legyenek valóban komplexek, alkalmazva az egyéni fejlesztés (mentorálás) eszközeit, fordítsanak figyelmet a helyi 1 A fokozatos univerzalizmusra tett javaslat a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program keretében került kidolgozásra 2006-ban. Rövid Program, 2. sz. melléklet: Meggondolások a források elosztásáról. 1

2 közösség bevonására és fejlesztésére, valamint alkalmazzanak a fiataloknál bizonyítottan bevált kompetencia erısítı kreatív módszereket (pl. fórumszínház) Ezek a beavatkozások minimum 5 évre szóljanak Legyen lehetıség a fejlesztések helyi tapasztalatainak szakpolitikákba való visszacsatolására Az ilyen fejlesztésben résztvevı fiatalok részesülhessenek képzési vagy más pénzbeli támogatásban 3. Munkaerıpiaci státusz Meglévı állami program hatékony mőködésére tett javaslat: A közmunkaprogramok értelmes, a közösségnek valóban hasznot hozó és a résztvevıket a munkaerıpiacon értékes tudással és kompetenciákkal ellátó tartalommal való feltöltése Projekt keretben megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozó javaslat: Szociális gazdaság, szociális szövetkezetek támogatása A semmilyen munkalehetıséget nem kínáló területeken akár uniós munkavállalásra való felkészítés, tanácsadás Bevezetı gondolatok Célunk szakmapolitikai ajánlásokat megfogalmazni az ALEN projekt tapasztalatai alapján. Néhány megfontolásunkat elengedhetetlennek tartjuk elızetesen leszögezni: Mindenekelıtt az állami alapellátások intézményeinek (gyerekházak, közoktatás intézményei, szociális, gyerekjóléti és gyerekvédelmi, egészségügyi intézmények és szolgáltatások) kell jól mőködniük. Magas színvonalon, mindenki számára egyenlı eséllyel hozzáférhetıen, befogadó módon, ahol a szolgáltatást igénybevevık szükségletei, támogatása, társadalmi befogadása a cél. Ha ez a magas színvonalú mőködés megvalósul, a legrosszabb helyzető csoportoknak ebben az esetben is többletszolgáltatásokra van szükségük akár külön célzással, akár a fokozatos univerzalizmus elve mentén bevezetendı új szolgáltatásokkal, akár projekteken keresztül megvalósított fejlesztésekkel. A halmozottan hátrányos helyzető területeken, közösségekben élık felzárkóztatására, vagy legalább is (folyamatosan növekvı) hátrányainak csökkentésére komplex és hosszú-távú beavatkozásokra van szükség, amelyek szinte minden ágazatot érintenek. Mi most csak egy-egy konkrét javaslattal élünk (amelyek önmagukban szükséges, de nem elégséges feltételei a valós változásnak) azon konkrét tapasztalatokból kiindulva, amelyeket az egy éves projekt során láttunk. A kirekesztett rétegek társadalmi befogadását nem lehet ad-hoc jellegő projektekkel, rövidtávú beavatkozásokkal elérni. Hosszú-távú (egy generációt érintı, azaz minimum 25 éves) stratégiára van szükség, amely következetesen bomlik le rész-stratégiákra és akciókra, amelyek kivétel és csorbulás nélkül, egymásra épülve megvalósulnak. Létezik a gyerekszegénység felszámolását célzó Legyen Jobb a Gyerekeknek! nemzeti stratégia (ennek lokális alkalmazása megkezdıdött, egy sikeres kísérlet indult a szécsényi kistérségben, amely öt év után forráshiány miatt félbeszakadt 2 ). Megszületett a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia is, amelynek elvei és céljai összhangban állnak az uniós Roma Keretstratégiával és vonatkozó részei az elıbb említett gyerekstratégiával is, azonban a nemzeti szinten születı jogszabályok már nem minden esetben szolgálják ezen célok megvalósulását. Tehát miközben fontos és jó stratégiák állnak rendelkezésünkre a kirekesztett csoportok befogadására, mindezek nem sokat érnek, ha nem követi ıket kitartó, kormányzati ciklusokon töretlenül átívelı megvalósítás a jogszabály alkotás és a helyi 2 Az ötödik év után. Szerk.: Bass László Gyerekesély Egyesület, Budapest 2

3 beavatkozások szintjén. A hátrányos helyzető célcsoportokkal érdemben és intenzíven jellemzıen uniós forrásból finanszírozott projektek keretében foglalkoznak. A projektek ezen formájukban alkalmatlanok a tartós változás elérésére, sıt, bizonyos esetekben akár károsak is lehetnek. A szegénységben élıkkel foglalkozó szervezetek egyéb források szőkössége miatt számos esetben kénytelenek projekteken keresztül ellátni azokat a tevékenységeket, amiket alapmőködésüknek szánnának. Munkánk során nem csak a magyar, hanem a nemzetközi partner szervezetek is szakmai-etikai dilemmákat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen beavatkozásokat szabad elkezdeni, ha mindössze egy év áll rendelkezésre. Vajon nem ártalmasabb-e elkezdeni egy folyamatot, amely folyamat a projekt szabta keretek miatt bizonyosan megszakad egy év után, mint nem csinálni semmit? I. A program ismertetése röviden A Magyar Szegénységellenes Hálózat az Európai Unió PROGRESS programjának támogatásával október 1-jétıl valósítja meg Adult Life Entry Network Empowerment and activation of young people in disadvantaged situations (Felnıtt életbe lépést segítı hálózat Hátrányos helyzető fiatalok képessé tétele és aktivizálása) c. projektjét. A nemzetközi partnerségben futó projekt hazai tevékenységeinek keretében Nyírtelken (azon belül is a döntıen romák lakta Görögszállás településrészen) dolgozunk együtt hátrányos helyzető fiatalokkal. A közös munka célja, hogy egyéni mentorálással, személyre szabott fejlesztı munkával, közösségi aktivitások generálásával és a fórumszínház módszer alkalmazásával a fiatalok társadalmi integrációjának erısítését szolgáló folyamatokat, változásokat indítsunk el. A projekt egy ún. szociális kísérleti program, amelynek keretében az alkalmazott módszerek hatásának folyamatos és szisztematikus értékelése zajlik azzal a céllal, hogy az eredmények és tanulságok nyomán az érintett területeken (ifjúságpolitika, oktatás, társadalmi felzárkózás, szociális szolgáltatások fejlesztése, gyerekszegénység elleni küzdelem stb.) szakmapolitikai ajánlásokat tudjunk megfogalmazni. II. A programban résztvevı fiatalok A program befejezı fázisában 15 fiatal (15-25 év közöttiek) vett részt (8 férfi és 7 nı), akik Nyírtelek Görögszálláson, illetve Nyírtelek Belegrádon élnek. Mindkét település mélyszegény, jellemzıen romák lakta szegregátum. Minden résztvevıre igazak az alábbi állítások (amelyeknek való megfelelés kiválasztási szempont volt a projekt kezdetén). Felsıfokú oktatásban való részvételre kevés esélye van Munkanélküli, vagy alacsony presztízső / rosszul fizetett munkát végez Szegénységben él, alacsony jövedelemmel rendelkezik Szegényes körülmények között él (rossz lakhatási körülmények, szegényes környezet, limitált privát szféra) Korlátozott lehetıségekkel rendelkezik a tartalmas szabadidı eltöltésre és utazásra Beszőkült szociális kapcsolatokkal rendelkezik Korlátozott a társadalmi/politikai aktivitása Információhiány jellemzi, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférése korlátozott 3

4 III. Az egy év alatt tapasztalt problémák, hátrányok, hiányosságok 1. Iskolai lemorzsolódás, esélytelenség, kudarcok Azok a fiatalok, akik még iskolába járnak (7 fı), két kivétellel gyenge tanulmányi eredményt tudnak felmutatni. (Csupán 2 fı nem ismételt eddig osztályt, a többiek igen. Itt fontos azt is megjegyezni, hogy a bukások és évismétlések egy része az általános iskola elsı éve után történt.) Alapkompetenciákban (írás, olvasás, szövegértés) is súlyos hiányosságok mutatkoznak. Tapasztalataink szerint egyes iskolák elıszeretettel élnek a törvényben adott lehetıséggel, hogy a problémás, vagy más okból nem kívánatos fiatalokat minél hamarabb az iskola kapuin kívül tudják. Azt is tapasztaltuk, hogy egyes esetekben a szülı veszi ki a fiatalt az iskolából, amint erre lehetıség nyílik (akár annak akarata ellenére), hogy otthon tudja, vagy mert semmi értelmét nem látja a fiatal iskoláztatásának. A projekt folyamán 2 fı esett ki a közoktatásból úgy, hogy egyiküknek 7 osztályos, másikuknak 8 általános + 1 osztály szakiskola a végzettsége. Érettségivel senki sem rendelkezik. 2-3 kivétellel nem mutatnak érdeklıdést a tanulás iránt, értelmetlennek látják, és ezt az érzést az iskola, valamint a család is sok esetben erısíti bennük. 2 konkrét esettel találkoztunk, amikor az iskolák magántanulóvá minısítéssel, illetve fegyelmi indokkal igyekeztek a hátrányos helyzető tanulókat kiszorítani az intézménybıl. A többszöri egyéni interjúk alapján az volt a benyomásunk, hogy több fiatal küzd valamilyen részképesség zavarral, tanulási nehézséggel, ezek hivatalosan nem diagnosztizáltak és ilyen módon nem is kezeltek. Ugyanakkor a fiatalok közül egyesek korosztályukra, helyzetükre nem jellemzı kompetencia, képesség birtokában is vannak. (Kivételes memória, nem mindennapi improvizációs készség, irigylésre méltó munka-fizetség érték-arány világában való eligazodás.) 4. A halmozottan hátrányos helyzető közösség, a mélyszegénységben élı családok hatása A projektben résztvevı fiatalok mindegyike nagyon szegény, igen nehéz körülmények között élnek. A legtöbbjük otthonában nagyon zsúfoltan laknak, a mindennapi megélhetés, az éhezés elkerülése komoly gondot okoz. Sok helyen kikapcsolták a vizet, az áramot, a gázszolgáltatást, a főtést nehezen oldják meg. A családokban az egy fıre esı jövedelem ezer forint körül van. A projektben résztvevı fiatalok egy nagyon zárt közösségben élnek (a 15 résztvevıbıl 14 egymással rokoni kapcsolatban áll). A településen nincsen szórakozási, kikapcsolódási lehetıség, az evangélikus egyház által kínált bibliakörön és az ahhoz kötıdı alkalmakon kívül. A legmegdöbbentıbb talán a program kezdetén tapasztalt teljesen ingerszegény környezet, a teljes motiválatlanság és a jövıkép hiánya volt. Igény a szórakozásra, a színvonalas szabadidı eltöltésre lenne bennük, de a közlekedés megoldatlansága és a szegénység miatt nem jutnak el Nyíregyházára, vagy Nyírtelekre discoba, moziba, stb. 4

5 A fiatalok a projekt kezdetén folytatott interjúk alapján nagyon rossz önképpel rendelkeznek, nem tartják magukat sokra és a környezetükbıl is folyamatosan ezt a visszajelzést kapják. Nem képesek magukkal mit kezdeni, ha iskolába sem járnak és nem is dolgoznak, teljes üresség jellemzi az életüket, miközben életük legfontosabb, szellemi értelemben véve is a legaktívabb, legtermékenyebb éveit élik. A projektet megelızıen nem tartották egymással a kapcsolatot, nem törekedtek értelmes, közös együttlétekre, holott idejük és alkalmuk bıven lett volna. Ehelyett többen apróbb bőncselekményekbe keveredtek (amelyek egy része a rendırség cigányokat sújtó túlkapásairól szólt kopott bicikli kerék de más részük a lekötetlen energiák értelmetlen elengedésének a következménye verekedés, garázdaság). A projekt során két tinédzser lány is teherbe esett, mindketten májusra várják a kisbabájukat. Egyiküknek stabil a párkapcsolata, másikuk egyedül maradt. Mindkét esetben a szülıkkel élnek, az egyik kismama párjával, és annak családjával (összesen 6 fı) egy szobában. Az volt a benyomásunk, hogy a korai gyermekvállalás nem valamiféle felelıtlenség, hanem inkább valamilyen értelmes, értékes tevékenység felvállalása: a szülıvé válás, a család, a gyermekek mindenkinél nagyon fontos értékként kerültek megnevezésre. (Ehhez adódik a másra úgysem vagyok jó negatív önértékelés is.) Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezek a korai gyermekáldások ebben a rettentıen hátrányos helyzetben a kirekesztés és mélyszegénység újratermelıdését jelentik egy újabb generációban. 5. Munkaerıpiaci státusz Nyílt munkaerıpiaci állással egy fiatal sem rendelkezik (8 fı nincs már tanulói jogviszonyban), meglepı módon, a tanulmányaiban legjobban teljesítı fiú (18), aki szakiskolába jár és 4,2-es átlaga van, dolgozik 8 órában a nappali képzés mellett, mint diákmunkás. Akik már kihullottak az iskolából, (1) vagy nem dolgoznak, (2) vagy közmunkások, (3) vagy pedig a helyben nagyon aktív karitatív munkát végzı evangélikus egyház valamelyik projektjének köszönhetı átmeneti alkalmazásban/képzésben vesznek részt. Ezek a munkát, képzést adó státuszok ugyanakkor reményt sem nyújtanak távlati elhelyezkedésre, megkapaszkodásra, megítélésünk szerint pótcselekvés jellegőek. IV. Javaslatok Ahogyan azt már a bevezetı gondolatokban is vázoltuk, a sokszoros hátránnyal küzdı fiatalok társadalmi befogadásához, felzárkóztatásához komplex cselekvésre van szükség. Egyértelmő számunkra, hogy Mi most az általunk tapasztalt problémagócokra igyekszünk megoldási javaslatokat tenni a további közös gondolkodás elindításaként. 1. Iskolai lemorzsolódás, kirekesztıdés megelızése/megakadályozása, esélyteremtés az iskolában 3 Az egyik legfontosabbnak az iskolai lemorzsolódás megelızését és megakadályozását tartjuk 3 Ezek a javaslatok szellemükben és céljaikban is teljesen összhangban állnak a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával ( ), ld oldal 5

6 szakmai és jogi eszközökkel egyaránt. Véleményünk szerint a közoktatásban való sikeres részvétellel és erre építve késıbb piacképes szakma megszerzésével a munkaerıpiaci beilleszkedésre is jelentısen nagyobb az esély. A társadalmi felzárkózás pedig nem képzelhetı el munkaerıpiaci érvényesülés nélkül. Azt tapasztaltuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek, fiatalok, sokkal kisebb mértékben képesek a nekik is ugyanúgy, mint minden más tankötelezett korú gyereknek járó közoktatásból haszonnal kivenni a részüket, mint jobb helyzető társaik. Nyilvánvaló, hogy a család szegénységébıl és iskolázatlanságából fakadó hátrányaikat nem képesek maguk leküzdeni, ha nem kapnak ehhez megfelelı támogatást. Ennek hiányában hátrányaik nagyon hamar kudarccá válnak, gyakori az elsı osztály végi bukás és évismétlés is. Ez a tanulási karrier pedig szinte kötelezı érvénnyel meghatározza a teljes iskolai pályafutást: bukdácsolás, maximum 8 osztály végzettség és korai kikerülés a közoktatásból piacképes tudás és képzettség nélkül. Ha úgy tetszik, a hátrányok kompenzálását célzó támogató szolgáltatások hiányában ezek a gyermekek jogsérelmet szenvednek el, amennyiben a közoktatásból nem képességeik, hanem társadalmi, családi hátterük szerint részesülnek. A sikeres iskolai pályafutáshoz természetesen mindenekelıtt elfogadó, bátorító, integrált oktatási környezetre van szükség Iskolai mentorok Fontosnak látnánk olyan személyre szabott, személyközpontú szolgáltatás megjelenítését a közoktatási intézményekben a hátrányos helyzető diákok támogatására, amely kimondottan a szociális hátrányok iskolai kudarccá válását akadályozza meg. Javasoljuk a közoktatási intézményekben mentori szolgáltatás mőködtetését kifejezetten a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyerekek támogatására. (Ennek bevezetésére a legrosszabb helyzető, legtöbb hátrányos helyzető tanulót oktató intézményekben kerülhetne sor kezdetben, majd a fokozatos univerzalizmus elve mentén kiterjeszthetı.) A javaslat részletei: Az iskolai mentor, bár feladatát a közoktatási intézményben végzi, ne az iskolában kerüljön alkalmazásra, hanem például a Gyerekjóléti Szolgálatnál, hiszen bizonyos esetekben épp az iskolával szemben kell érdekeket hatékonyan képviselnie. Egy iskolai mentor (felsıfokú szakirányú képzettséggel: pedagógus, vagy szociális) legfeljebb 20 gyermek ellátásáért legyen felelıs. Az oktatási intézményben minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyereknek legyen hozzáférése az iskolai mentori szolgáltatáshoz. Javaslatunk szerint az iskolai mentor feladatai a következık: i. Segíti a gyerekeket az iskolai órákon és azokon kívül hátrányaik leküzdésében, szorosan figyelemmel követi elırehaladásukat, korrepetálást, felzárkóztatást, ha szükséges, fejlesztést biztosít (szervez) számukra integrált körülmények között. ii. Figyelmet fordít a tehetséggondozásukra, kiemelkedı készségeik, képességeik fejlesztésére. iii. A gyerekek magas szintő közoktatáshoz való jogát biztosítja, képviseli a halmozottan hátrányos helyzető tanulók érdekeit, amikor jogsértı, de legalább is érdeksértı módon kiszorítják ıket magántanulói státuszba, vagy szegregálódott, elırehaladást nem biztosító intézményekbe, illetve egyéb hátrányos megkülönböztetés éri ıket. 5 4 Javaslatainkban nem térünk ki számos területre, amelyek szintén elengedhetetlenül fontosak az iskolai és társadalmi beilleszkedéshez (pl. óvodai korai fejlesztés, a gyerekházak szolgáltatásai, népegészségügyi, mentálhigiénés kérdések, stb.) Igyekeztünk a projektben valóban megtapasztalt problémákra koncentrálni ezúttal. 5 Nem elvárható, hogy a teljes elnyomottságból és nyomorból érkezı fiatalok értelmezzék, ha igazságtalanság éri ıket, és különösen, hogy kiálljanak a jogaikért. Iskolai helyzetüket folyamatosan nyomon kell követni és ahol 6

7 iv. A családokkal élı, partneri, elfogadó és támogató kapcsolatot tart fenn annak érdekében, hogy megértsék és elfogadják, hogy a gyermek érdeke az iskolai sikeresség és ebben fontos, hogy ık is közremőködjenek. v. A pedagógusokkal együttmőködve segíti a hátrányos helyzető tanulók, családjaik és a többi tanuló és családjaik közötti kölcsönösen elfogadó kapcsolatrendszer kialakítását Pedagógusok támogatása, felkészítése Meggyızıdésünk, hogy az közoktatási intézmények gyakori diszfunkciói (a korábban leírt, hátrányokat kudarccá változtató mőködésmód) elsısorban kapacitás és kompetencia hiányokból fakadnak. A hátrányos helyzető tanulók támogatása mellett hasonlóképpen fontos a velük foglalkozó pedagógusok megerısítése, felkészítése erre a feladatra, a mélyszegénységbıl, kirekesztettségbıl érkezı gyerekekkel való sikeres foglalkozásra. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó miniszteri rendelet a 7 egyértelmően kifejezi, hogy az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásoknak nagyon hangsúlyos eleme a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek esélyegyenlıségének biztosítása. A felzárkóztatáshoz szükséges szakmai, módszertani muníció rendelkezésre áll a szakszolgálatok által, azonban nem világos még, hogy milyen módon jut el mindez a pedagógusokhoz. Itt is javasoljuk alkalmazni a fokozatos univerzalizmus elvét. Javasoljuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel foglalkozó pedagógusok kiemelten részesüljenek az országos pedagógiai-szakmai szaktanácsadói szolgáltatásokból, legyen lehetıségük esetmegbeszéléseken részt venni, képzésekbe bekapcsolódni és mindehhez biztosított legyen számukra az idıkeret is (számítson be a munkaidejükbe). Javasoljuk, hogy a tanfelügyelıi rendszer ellenırizze, megkapják-e a megfelelı támogatást a halmozottan hátrányos helyzető tanulókkal dolgozó pedagógusok, és a kapott tudások és készségek megfelelıen épülnek-e szükséges, közbe kell avatkozni, mert rövid projektünk tapasztalata is azt mutatta, hogy az intézmények elıszeretettel lökik ki ıket kereteik közül. (Hiába adottak a joggyakorlás intézményei, ha azokhoz nem jutnak el az esetek.) Nyilván nem egyszerő ezekkel a fiatalokkal dolgozni és az iskola is eszköztelen az összetett probléma kezelésére, ugyanakkor ezeknek a gyerekeknek van a legnagyobb szüksége arra, hogy a mindenkinek egyformán járó közoktatás jótékony mobilizáló hatásaiból részesüljenek és esélyt kapjanak egy jobb életre, mint amit a szüleiktıl örököltek. 6 Az emberi erıforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítı a) szaktanácsadás körébıl az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemzı, valamint az intézményszervezési, intézménymőködési helyzetelemzı szaktanácsadást, amelynek feladatait IPR folyamat-szaktanácsadó látja el, b) szaktanácsadás körébıl az esélyegyenlıség-elvő oktatásszervezési tevékenységet elemzı, módszertani szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadást, amelynek feladatait az esélyegyenlıségi pedagógiai fejlesztési folyamat-szaktanácsadó (a továbbiakban: mentor) látja el, c) pedagógiai értékelés körébıl a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemzı pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését, d) tanügy-igazgatási szolgáltatás körébıl a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztı jogi és egyéb információk győjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlıségi feladatok végrehajtásának segítését. 7

8 be a mindennapi munkájukba. Mivel nem látjuk a szaktanácsadás pontos megvalósulásának terveit, ennél pontosabb javaslatot nem tudunk tenni Iskolai szociális munka Javasoljuk továbbá az iskolai szociális munkás hálózat kiépítését. Erre vonatkozóan részletes megvalósíthatósági tanulmány és tartalmi javaslat készült 2010 végén a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Fıosztálya kezdeményezésére Diákjogok tudatosítása Mindezek mellet javasoljuk, hogy a közoktatási intézményekben osztályfınöki óra keretében, vagy az etika tantárgy keretében, esetleg diák önkormányzati napon külsı szereplı bevonásával (például gyermekjogokkal foglalkozó jogász, vagy országos diákszervezet képviselıje) ismertessék a diákokkal az ıket megilletı jogokat, kapjanak átfogó képet a jogorvoslati lehetıségekrıl és intézményekrıl Magántanulói státusz Az új Köznevelési Törvény 9 a korábbi Közoktatási Törvényhez hasonlóan rendelkezik a magántanulói státuszról (miszerint azt a szülı és nem az iskola kezdeményezheti), sıt rendelkezik arról is, hogy amennyiben az igazgató megítélése szerint ez hátrányosan érinti a tanulót, az illetékes Kormányhivatalt kell értesíteni és jár el az ügyben. 10 Halmozottan hátrányos helyzető diákok esetén ki kell kérni a Gyerekjóléti Szolgálat szakmai álláspontját (de ez nem kötelezı érvényő). Javasoljuk, hogy az oktatási intézmény minden esetben elızetesen legyen köteles kikérni a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat szakmai véleményét a magántanulói státuszról. A magántanulói státuszról a Kormányhivatal hozzon határozatot a szakmai vélemény kötelezı figyelembevételével. Amennyiben egy gyermek számára nem elınytelen a magántanulói státusz a szakvélemény szerint (például tartós betegség miatt), akkor a Kormányhivatal magántanulói státuszt engedélyezı határozata tartalmazza az iskola által nyújtandó szolgáltatásokat (vizsgára való felkészítés, stb.). Ezek végrehajtását a tanfelügyelıi rendszer ellenırizze. 1.7 Tankötelezettség korhatára, második esély Egyértelmő tapasztalatunk, hogy a közoktatásból alacsony iskolai végzettséggel kikerülık szinte teljesen esélytelenek a sikeres felnıtt életre. A népesség iskolázottságának 2020-ig szóló elırejelzése 11 azt mutatja, hogy a tankötelezettség 16 éves korra való csökkentése (kiesebb mértékben) növelni fogja a 8 általános iskolát be nem fejezettek és (nagyobb mértékben) a középiskolából lemorzsolódók számát és arányát. Javasoljuk a tankötelezettség 18 évre való visszaállítását. Javasoljuk továbbá a második esély típusú iskolák elterjesztését (amelyek elsısorban az iskolai kudarcot szenvedett, hátrányos helyzető tanulók esélyteremtését szolgálják a közoktatás intézményrendszerén belül) Koncepció az iskolai szociális munka jogi szabályozására és országos kiterjesztésére. NCSSZI, 2010 december, kézirat évi CXC törvény a nemzeti köznevelésrıl 45 (6) Hermann Zoltán és Varga Júlia: A népesség iskolázottságának elırejelzése 2020-ig. Iskolázási mikroszimulációs modell. A Dobbantó projekt keretében kipróbált második esély iskolák tapasztalatairól, ezen oktatási forma intézményesülési lehetıségeirıl részletesen beszámol a program zárójelentése. 8

9 1.8 Délutáni foglalkozások, egész napos iskola A Köznevelési Törvény értelmében, az általános iskolákban a nevelés-oktatást a délelıtti és délutáni tanítási idıszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak (27. (2)), ezt egész napos iskolai formában is tehetik. A hátrányos helyzető tanulók otthoni körülményei a leggyakrabban nem kedveznek a tanulásnak és felkészülésnek. Ugyanakkor éppen ık azok, akik hátrányaik miatt leginkább rászorulnak a tanórákon kívüli tanulásra is. Erre a fontos szükségletre válaszként születtek meg a tanodák, amelyek egyrészrıl számos fontos eredményt értek el az iskolai felzárkóztatás terén, másrészrıl azonban egyre inkább szegregált intézményekké váltak. Javasoljuk, hogy a kötelezı, délután 4 óráig tartó általános iskolai oktatási-nevelési tevékenységekben jelenjenek meg a tanodák által ellátott felzárkóztató, felkészítı, fejlesztı, kompetenciákat megerısítı tevékenységek. Ezek során kapjanak kiemelt figyelmet a halmozottan hátrányos helyzető tanulók. 13 Ebben az esetben is nagyon fontos lenne mindenekelıtt a legtöbb nehéz sorsú gyereket oktató intézményekben koncentráltan alkalmazni a délutáni felzárkóztatás elemeit. 2. A halmozottan hátrányos helyzető közösségek, a mélyszegénységben élı családok támogatása A projekt legfontosabb tapasztalata, hogy a közösségépítés, a fórum-színház módszer alkalmazása, az új élmények, tapasztalatok biztosítása milyen sokat jelentett a fiataloknak. Az elsı interjú kapcsán megdöbbentı volt, hogy miközben részletesen számot adtak arról, hogy nagyon nyomorúságos körülmények között élnek tulajdonképpen minden szempontból, egyúttal kivétel nélkül elégedettek voltak a helyzetükkel. Sem igényeik, sem reményeik nem voltak, és nem is gondolták, hogy ık többre hivatottak, mint ahol tartanak. A projekt során magukat, egymást és a tágabban értelmezett világot is jobban megismerhették, eljutottak életükben elıször színházba, strandra, múzeumba, mások elıtt sikerrel szerepeltek. A fiatalok elmondása szerint egyértelmően a programnak köszönhetı, hogy kapcsolatuk, egymáshoz való viszonyuk pozitívan változott. Megszerették egymást, közösséggé kovácsolódtak. A program egy éve során rendırségi ügyeik száma is csökkent. Ez rengeteget jelent, de egy nagyon apró, elsı lépés a mélynyomorból való kimozdításhoz, amire a további fejlesztést lehet(ne) építeni. A kirekesztett közösségekben a fiatalok körében nagyon fontos lenne a szabadidı értékes eltöltését, az önértékelés javítását, az egymás elfogadását, a többségi társadalom életének megismerését, a kompetencia-erısítést célzó közösségi animáció, közösségi programok szervezése, valamint kreatív módszerek alkalmazása (pl. fórumszínház). Ezekkel a módszerekkel elérhetı, hogy az életükre jellemzı teljes kilátástalanság és az ebbıl adódó bénultság oldódjon, képesek legyenek legalább elképzelni, hogy kitörhetnek a családjuktól örökölt nyomorból. A kreatív módszerek megalapozzák a mélyszegénységbıl történı kitekintést, amire építhetı a közösség megerısítése a kiszolgáltatottság és függıség csökkentése érdekében. Az is a projekt tanulsága, hogy ezek a beavatkozások hosszabb távon (legalább 5 év) érhetnek el valós eredményt. Mi egy év után úgy érezzük: éppen csak elkezdıdött egy nagyon fontos folyamat ebben a fiatal közösségben (ami egyúttal jelenleg problémát is jelent, hiszen túl korán meg is szakad). Hasonlóképpen fontos lenne az egyéni fejlesztés és segítés (ismét: mentorálás). Számos olyan egyéni probléma jelentkezik a fiatalok életében, amiben támogatásra, tanácsra szorulnak. A mentor személyénél és alkalmasságánál elengedhetetlen a professzionális tudás, de emellett a támogatandó fiatallal való kapcsolatra való 13 A HEFOP projekt keretében kidolgozásra került tanoda sztenderd meghatározza az egységes tartalmi, pedagógiai szolgáltatással kapcsolatos követelményeket. Ezek jól hasznosíthatóak az iskolán belüli, integrált felzárkóztató foglalkozások kialakítása során. 9

10 képesség, készség a döntı. Intenzív, elérhetı, élı, bizalmon alapuló, elfogadó kapcsolatra van szükség a támogató személy részérıl, aki képes hinni a támogatott személy jövıjében, elımenetelében. A mentornak rendelkeznie kell az empowerment készségek átadásának tudásaival. Véleményünk szerint az egyéni fejlesztéshez hasznos eszköz az egyéni haladási terv, ami nem csak dokumentálja a fejlesztési folyamatot, hanem pontos célkitőzésre, feladatok és felelısségek meghatározására és mindezek rendszeres áttekintésére ösztönzi a támogatót és a támogatottat egyaránt. A fiatalokkal folytatott komplex segítı, támogató munka nem lehet sikeres a környezetük bevonása nélkül, hiszen folyamatosan hatással vannak egymásra. Elengedhetetlen a családok megismerése, a szomszédság, a helyi közösség mozgósítása, az ı erıforrásaik és igényeik feltérképezése, a velük való együttmőködés formáinak közös megfogalmazása és megvalósítása, settlementtípusú szolgáltatások és közösségi szociális munka megvalósítása. Ezzel megsokszorozható a fiataloknak nyújtott támogatás és annak hatásai hosszú-távon fenntarthatóvá válnak. Az itt leírt beavatkozások (közösségi animáció és kreatív módszerek, egyéni fejlesztés és mentorálás, valamint a helyi közösséggel és családokkal való együttmőködés) véleményünk szerint elsısorban projekt-típusú fejlesztéseken keresztül valósíthatók meg. Éppen ezért, javasoljuk a as tervezési idıszakban a halmozottan hátrányos helyzető fiatalok társadalmi felzárkózását komplex módszerekkel célzó fejlesztésekre pályázati források biztosítását. A tervezés és a pályáztatás során javasoljuk az alábbi szempontok figyelembe vételét: A pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések kapcsolódjanak hosszú-távú stratégiához, legyen elızetes hatásbecslés, ráépülı további fejlesztések, kapcsolódás más projektekhez annak érdekében, hogy valós és fenntartható változást lehessen elérni Semmiképpen ne 1-1,5 éves projektekkel próbáljunk mélyreható változásokat elérni, minimum 5 éves projektidıszakra legyen lehetıség Ki kell építeni annak a csatornáját, hogy az egyedi jó projektek szakmai tapasztalatai, tudásanyaga beépüljenek a szakpolitikákba Nagyon jó példa, amit az osztrák partnereinknél tapasztaltunk: a náluk a résztvevı fiatalok a projekt idejére megkapják a munkanélküli ellátásukat, mert a munkaügyi központ/családsegítı elismeri, hogy a projektben való részvételükkel olyan kompetenciáik fejlıdnek, ami az integrációjukat segíti. Legyen erre itthon is lehetıség a rendszerben, pl. kerülhessenek a fiatalok közmunkás státuszba egy ilyen projekt idejére vagy segélyt, illetve képzési támogatást kapjanak. A projektek valóban legyenek komplexek, amelyek egyszerre foglalkoznak az egyéni fejlesztéssel, a helyi közösséggel, alkalmaznak kreatív módszereket és kapcsolódnak az iskolai és munkaerıpiaci felzárkóztatás egyéb programjaihoz és szereplıihez. 3. Munkaerıpiaci beilleszkedés segítése Az általunk megismert fiatalok munkaerıpiaci kudarcai - alacsony képzettségük mellett - a munkalehetıségek szinte teljes hiányával magyarázhatóak. Munkalehetıség nagyobb távolságba adódik (Nyíregyházán), ahova a közlekedés szinte megoldhatatlan. A leghátrányosabb helyzető közösségekben, településeken a szociális szövetkezetek elterjesztése, a szociális gazdaság, az önellátó gazdálkodás támogatása teremthet munkalehetıséget, illetve nyújt alternatívát a megélhetéshez. Ehhez bizonyosan tanácsadás, támogatás szükséges, maguktól a közösségek nem képesek elindítani ezeket a folyamatokat. 10

11 Az ilyen, munkaerıpiaci lehetıségeket nem kínáló területeken akár az Európai Unión belüli munkavállalást is lehetne támogatni, de ehhez is mindenekelıtt szakmára, valamint képzésre, készségfejlesztésre (idegen nyelv, számítógépes ismeretek, szociális kompetenciák), valamint tanácsadásra (közvetítés, ügyintézés, felkészítés) van szükség. Különösen kiszolgáltatott csoportokról van szó, akiknek egy ekkora sikeres lépés megtételéhez nagyon intenzív támogatás kell. A munkahiányos területeken a közmunka az egyetlen lehetıség az ott élı fiatalok számára, hogy valamiféle legális foglalkoztatásban vegyenek részt. (Ez a lehetıség is idıszakosan adott csak, nem mindenki tud bekerülni és az érte járó fizetség nem éri el a minimálbért.) Javasoljuk, hogy a közmunkaprogramok során nyíljon lehetıség a közösség számára valóban hasznos, ugyanakkor a résztvevıknek a nyílt munkaerıpiacon is értékes tudást és kompetenciákat nyújtó programok lebonyolítására. Jó gyakorlatként Magyargéc példáját érdemes megismerni, ahol a közmunkások elıször képzésben vettek részt, aminek során felkészültek egy közösségi ház mőködtetésére, majd közmunka keretében elindították és fenntartották ezt a szolgáltatást Részletesen: Az ötödik év után. Szerk.: Bass László Gyerekesély Egyesület 11

Szakmapolitikai ajánlások

Szakmapolitikai ajánlások Szakmapolitikai ajánlások a Felnőtt életbe lépést segítő hálózat Hátrányos helyzetű fiatalok képessé tétele és aktivizálása c. projekt tapasztalatai alapján Kósa Eszter, PhD., a projekt külső értékelője

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon Dandé István MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Szekszárd, 2011. 05. 31. Egy kis történelem 2005. MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megalakul

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. augusztus 29. ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN 1 Az összefoglaló

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Köznevelési stratégia

Köznevelési stratégia Köznevelési stratégia 2013 Stratégia alkotás módszertana Hazai és nemzetközi dokumentumok elemzése Helyzetelemzés SWOT elemzés Célok meghatározása Stratégiai beavatkozások meghatározása Indikátorok meghatározása

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. OM azonosító: 032655 Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 6 Telefon/fax: 23/342-337,Tel.: 23/342-331 E-mail: zspsz@zspsz.sulinet.hu Második

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben