KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Nyíregyháza, április 15. Romanovits István ügyvezető 0

2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.sz. Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: Alapító: Városüzemeltetési Kht Piac és Vagyonkezelő Kft Jegyzett tőke: eFt Számlavezető bank: CIB Bank Zrt OTP Bank Nyrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg év Képviseletre jogosult: Tevékenysége összefoglalóan: - Települési hulladék begyűjtése, szállítása, elhelyezése /2007. (XII. 17.) számú határozat szerint január június 30-ig: Romanovits István Árpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 30. I/3. A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll. Könyvvizsgáló: Felelős könyvviteli szolgáltató: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: Magyarné Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Mészáros Zoltánné Lakcím: 4533 Sényő, Rákóczi u Regisztrációs szám: ) Számviteli politika főbb jellemzői: Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték: - mérleg főösszeg: eft - éves nettó árbevétel: eft - átlagosan foglalkoztatottak létszáma 152 fő Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Eredmény megállapítás választott módja: A forgalmi költséges eredmény kimutatás 1

3 2/a. Számviteli politika értékelésre vonatkozó összefoglaló előírásai Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható. Költségelszámolás rendszere: elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással. Értékcsökkenés elszámolása: üzembe-helyezés használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági adótörvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Kivétel az apportként átvett nagy mennyiségű szelektív konténerek, melyek esetében a tényleges elhasználódást vettük figyelembe. Készletek értékelése: átlagos (súlyozott) beszerzési áron. Leltározási szabályok: Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. 2/b. Követelésekre elszámolt értékvesztés Az üzleti év során értékvesztést nem számoltunk el követeléseink után. 2/c. Ellenőrzés során feltárt hibák évben sem átfogó, sem célzott APEH ellenőrzés nem volt. 3. Értékelési eljárások változása és annak hatása: Társaságunknál évben határoztuk meg az értékelési eljárásokat, év közben nem került sor változtatásra. 4. Saját tőke változása évi nyitó Növekedés Csökkenés évi záró eft összetétel eft eft eft összetétel Jegyzett tőke ,00% ,39% Tőketartalék 0 0,00% 0 0,00% Eredménytartalék 3 0,00% 3 0,00% Mérleg szerinti eredmény 0 0,00% ,61% Saját tőke ,00% ,00% 2

4 B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó 1.) Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása. (eft-ban) Bruttó érték változása Immateriális Tárgyi Kisösszegű Öszesen Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány Értékcsökkenés változása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány Nettó érték Befejezetlen beruházások Ebből: - nagyértékű tárgyi eszközök kisértékű tárgyi eszközök beruházásokra adott előleg 0 Mérleg érték ) Eszközök és források összetétele Megnevezés év év Változás A. Befektetett eszközök A. Immateriális javak A. Tárgyi eszközök A. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B. Készletek B. Követelések B. Értékpapírok B. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

5 Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése eft összegű volt, mely nagyrészt az apportként átvett eszközök után felszámított és megfizetett illeték ( e Ft) ráaktiválásából származik. A beszerzések közül eft kisértékű tárgyi eszköz volt. Halmozott értékcsökkenés alakulása: A tárgyévben e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, terven felüli értékcsökkenés nem volt. Befektetett pénzügyi eszközök: Nyitó 0 Növekedés 3074 Csökkenés 0 Záró állomány 3074 Részesedések Nyírségi HUKE Kft 3000 Dolgozói lakásépítési kölcsön 74 Összesen: évben került megvásárlásra a Nyírségi HUKE Kft tulajdonrésze a Városüzemeltetési Kht.-tól eft értékben évben a Városüzemeltetési Kht.-tól a dolgozók fennálló lakásépítési kölcsönét átvettük. Forgóeszközök: Készletek: A tárgyévi záró állomány eft volt, előző évben nem volt készletállományunk. Követelések: A követelések értéke eft, melyből a vevőállomány eft, egyéb követelés pedig e Ft Megnevezés év év Különbözet Lakáskölcsön Fizetési előleg 0 0 Üzemanyag előleg 0 0 Kilépő dolgozók Vásárolt köv. engedményezés Év végi Áfa (folyamatos szolg.) Letét Veszélyes hulladék pénzügyi fedezet Zöldkártya Áfa 0 0 OEP Összesen

6 Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya e Ft-tal csökkent. CASH-FLOW M e g n e v e z é s Összeg Előző évi adózott eredmény 3 Előző évi értékcsökkenési leírás 0 Bruttó cash flow 3 Vásárolt készletek változása Saját term.készletek - " Vevőkövetelések - " Váltókövetelések - " - 0 Egyéb követelések - " Aktív időbeli elhat. - " A müködés pénzszükséglete Céltartalékok változása 0 Szállítóállomány - " Váltótartozások - " - 0 Egyéb rövid lej.köt. - " Passzív időbeli elh. - " Müködésből származó források Nettó cash flow Immateriális javak változása 700 Tárgyi eszközök - " Befektetett pü.eszk. - " Értékpapírállomány - " - 0 A befektetési tev.cash flowja Hosszú lej.hitelállomány változása 0 Egyéb hosszú lej.köt. - " - 0 Rövid lej.hitelállomány - " Saját tőke pénzmozgással járó vált A finanszírozási tev.cash flowja Osztalék (részesedés) fiz. 0 Szervezeti valt.miatti korr. 0 EGYENLEG Pénzállomány változás

7 Aktív időbeli elhatárolások: Költségek, ráfordítások 569 eft Igénybevett szolgáltatás 4 e Ft Mindösszesen: 4 e Ft 569 eft Tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 97,48 %, a tárgyévben 75,68 %. A társaság tőkeerőssége változásából következtetéseket nem szabad levonni, mert előző évben nem működött a társaság, így a forrás oldalon többnyire csak a saját tőke volt. Céltartalék képzés Céltartalékot nem képeztünk 2008 évben. Kötelezettségek A kötelezettségek állománya eft, melyből - hitel eft - szállító eft - egyéb kötelezettség eft Egyéb kötelezettségek részletezése évi év Megnevezés tény Különbözet Társasági adó Különadó SZJA Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Startkártyás foglalkoztatás Munkabér Magánnyugdíj Társadalombiztosítás Idegen letiltás Szakképzési hozzájár Innovációs járulék Vevői előleg Helyi adók Üzemanyag előleg TV kész. üzembent. díj Egyéb rövid lejár ÁFA Összesen

8 Passzív időbeli elhatárolások Bevételek Szelektív hull. gyűjtő akció 322 Költségek, ráfordítások Anyagjellegű Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás 4 Személyi jellegű Bérköltség Járulékok Kamat 673 Halasztott bevételek Környezetvédelmi alapból tám eft eft 161 eft 3.) Kötelezettségek összege, amely zálogjoggal biztosítottak Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: eft ebből: eft OTP eft CIB Zálogjog a Bokréta u. 22. központ, illetve Szállási u. 72. Hulladéklerakó ingatlanon van. Hosszú lejáratú kötelezettségek: 2008 évben nem volt ilyen. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó 1.) A Társaság forgalmi költségek eljárás szerint készíti az eredmény-kimutatás: Megnevezés év I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költsége III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény IX. Rendkívüli bevételek 53 X. Rendkívüli ráfordítások 216 D. Rendkívüli eredmény -163 E. Adózás előtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség 265 F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

9 Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege 53 e Ft. Támogatásból megvalósított beruházás értékcsökkenése: Környezetvédelmi alapból 53 e Ft Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások összege: 216 e Ft. Térítés nélkül átadott pénzeszközök, adomány 216 e Ft C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) Társasági adó megállapításánál jelentkező módosító tételek: (adatok eft-ban) Adózás előtti eredmény: Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Ráfordításként elszámolt adott támogatás Növelő összesen: Adótörvény szerinti értékcsökkenés Csökkentő összesen Adóalap összesen: Társasági adó 16 % 0 Különadó 4% 265 Adófizetési kötelezettség ) Saját termelésű készletek A hulladék lerakón előállított, értékesítésre előkészített (válogatott, bálázott) szelektív hulladékok. 3.) Munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolt tájékoztatás Bér és létszámadatok Fizikai Szellemi Összesen Bértömeg (e Ft) Teljes munkaidős foglalkozású saját dolgozók 110,89 34,71 145, Részmunkaidős 2,00 4,23 6, ÁKI (FEB) 0,00 5, Összesen 112,89 43,94 156, Személyi jellegű egyéb kifizetések év év 1. Gépkocsi költségtérítés Élelmezési költség Üdülési hozzájárulás Napidíj Reprezentáció Üzleti ajándék

10 7. Kisértékű ajándék Segély Munkába járás Biztosítás Védőszemüveg Telefon magánhasználat Egyéb személyi jellegű Társaságot terhelő SZJA Betegszabadság Táppénz hozzájárulás Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Művelődési int-i szolgáltatás Összesen: ) A vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása a, Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói: Likviditási gyorsráta I. Pénzeszközök x 100 Rövid lejáratú köt. 5,49 Likviditási mutató II. Pénzeszközök + követelés x 100 Rövid lejáratú kötelezettség 91,60 Likviditás mutató III. Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 99,22 Szállítói állomány finanszírozása Vevők Szállítók b, A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói: ,43 Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök x 100 Összes eszköz 76,65 Forgóeszköz aránya Forgóeszköz + aktív időbeli elhat. x 100 Összes eszköz 23,35 Saját tőke aránya Saját tőke x 100 Összes forrás 0,76 Működő tőke aránya Működő tőke x 100 Összes forrás 0,75 9

11 Forgótőke alakulása + Forgóeszköz értéke - Rövidlejáratú köt. = Forgó tőke Eladósodás alakulása Hosszú lejáratú kölcsön x 100 Saját tőke 0,00 Befektetett eszközök fedezettsége I. Saját tőke x 100 Befektetett esztközök 98,72 Befektetett eszközök fedezettsége Vissza nem térítendő támogatás saját forrásként minősítve Saját tőke + Passzív halasztott bevét x 100 Befektetett eszközök 98,73 Befektetett eszközök fedezettsége II. Saját + idegen tőke x 100 Befektetett eszközök 129,37 Saját tőke növekedés Saját tőke x 100 Jegyzett tőke 100,61 c, Egyéb mutatók Hozam- és teljesítmény mutatók alakulása + Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek = Összes bevétel Aktivált saját teljesítmények = Összes termelési érték Anyagjellegű ráfordítások = Hozzáadott (anyagmentes term.) Értékcsökkenés = Nettó termelési érték Eszközhatékonyság Hozzáadott érték x 100 Tárgyi eszköz 60, Eszköz megtérülése Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök + készletek értéke Tömegmegtérülési mutató Értékesítés nettó árbevétele Működő tőke 1,24 1,29 5.) Gazdasági társaságban való részesülés Nyírségi HUKE Kft Nyíregyháza, Bokréta u e Ft 10

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben