Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat"

Átírás

1 Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I szám Forrás: Rutsch Nóra Magyarország miért? A magyarországi németek kitelepítésének néhány kérdése A magyarországi németek kitelepítése része a második világháború alatti és utáni nagy európai népesség-áttelepítésnek. Ez az esemény összetettsége miatt még mindig fehér folt a nemzetközi és a magyar történetírásban. A németek kitelepítéséről a szövetségesek, azaz Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió július 17. és augusztus 2. között tárgyaltak a potsdami konferencián. A potsdami határozat XIII. cikkelyében a következőképpen rendelkeztek: Az értekezlet a németek Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról való áttelepítésére vonatkozóan a következő határozatot hozta: A három kormány minden vonatkozásban megvizsgálva a kérdést, elismeri, hogy Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországban maradt német lakosságnak vagy egy részének Németországba történő áttelepítésére vonatkozó intézkedéseket kell foganatosítani. Megegyezésre jutottak, hogy minden áttelepítést, ami sorra kerül, szervezett és emberi módon kell lefolytatni. Az intézkedések meghozatalával a lengyel és csehszlovák kormányt és Magyarországon a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot bízták meg. 1 A szövetségesek a XIII. paragrafus szövegének tág keretek közötti megfogalmazásával lehetővé tették a három ország számára, hogy az országhatáraikon belül élő német származású lakosaikat eltávolítsák, a kiutasító országoknak hagyják a végső döntés morális felelősségét, hiszen az ötlet a résztvevő államoktól származott. 2 Felmerül a kérdés, miért csak ezekből a kelet-európai országokból telepítették ki a németeket kollektíven a második világháború után? A nyugati országok, például Dánia, vagy Belgium és Olaszország csak egyénileg vonta felelősségre a náci Németországgal együttműködőket. Itt csak a tényleges náci-kollaboránsokat vonták felelősségre. 3 Nyugaton inkább az asszimilációt részesítették előnyben az etnikai tisztogatásokkal szemben. A Saar-

2 lesz. 8 Csehszlovákia esetében a Németországgal határos Szudéta-vidék volt az ok, Rutsch Nóra: Magyarország miért? A magyarországi németek kitelepítésének néhány kérdése vidék esetében 1820 német származású nemzetiszocialista aktivistát utasítottak ki 1945 és 1947 között, de 1949-ben 1228 fő visszatérhetett közülük. Holott itt könnyen lehetett volna kollektív bűnösséget kiáltani, hiszen 1935-ben a lakosság több mint 90%-a szavazott a visszacsatolás mellett. 4 A magyarázat a nemzetiszocialista Németország nyugati és keleti külpolitikájának különbségében található. Hitler az élettér-harcot csak Kelet- Európában tervezte. Románia és Magyarország esetében mivel a tengelyhatalmak partnerei voltak a második bécsi döntés következtében a magyar és a román kormányok kénytelenek voltak a németek nemzetiségi jogait elismerni, viszont ezáltal egyre inkább az ötödik hadoszlop szerepébe kerültek, ami majd a második világháború után az országok számára lehetőséget teremtett arra, hogy a németeket kollektíven kiutasítsák az országból. De ez a magyarázat nem alkalmazható az egykori birodalmi németekre: sziléziai, pomerániai, kelet-porosz és keletbrandenburgi kitelepítettekre. 5 Miért a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon élő németek Németországba történő kitelepítését említi meg a határozat? 6 Lengyelország esetében még akár kézenfekvőnek és szükségesnek is tarthatnánk a németek kitelepítését, hiszen a Szövetségesek elhatározták Lengyelország nyugatra-tolását. A kelet-lengyel területekért amelyeket még a 1939-ben megkötött Hitler-Sztálin paktum biztosított a Szovjetuniónak Lengyelországot nyugati területekkel kárpótolták. Az etnikailag homogén Lengyelország kialakításának és a keletről elűzött lengyelek letelepítésének érdekében szükség volt a német lakosok áttelepítésére. 7 Emellett a vad elűzések szervezett keretek között történő folytatása miatt is elengedhetetlen volt kitelepítés. Władisław Gomułka 1945 májusában a következőket mondta a lengyel kommunisták előtt: A lengyelesítés nagyon fontos, mivel a nyugati területek megszerzése az érveink egyike, amit arra használunk, hogy a társadalom támogatását megnyerjük. Ha ott nem él lengyel lakosság, akkor a közigazgatás a Vörös Hadsereg kezében ahol kb. 3 millió német élt. A többségben élő német lakosságot Csehszlovákia és a Szövetségesek is zavaró tényezőnek tartották, ami megnehezítheti, de meg is

3 akadályozhatja a békét. A németek kitelepítésével megoldhatónak tartották ezt a problémát. Az 1938-as müncheni egyezmény előtti hetekben formálódott Edvard Beneš csehszlovák elnökben a gondolat, hogy a németek számát csökkenteni kell Csehszlovákia területén, hogy megőrizhessék az állam politikai stabilitását szeptember 17-én Franciaországnak titokban bemutatott ún. Ötödik terv szerint Csehszlovákia kb. 1 1,2 millió németet tud befogadni, illetve asszimilálni; ezenfelül Beneš lehetségesnek tartotta, hogy Nyugat- és Észak-Csehországban, illetve Osztrák-Sziléziában területeket ad át a Harmadik Birodalomnak német lakossal, abban az esetben, ha ez a terület még további 1 millió német lakost átvesz. Példaként a Lausanne-i konferencián elhatározott görög-török lakosságcsere szolgált. 9 Edvard Beneš csehszlovák elnök londoni tartózkodása idején 1942/43 folyamán tárgyalt erről a kérdésről Churchillel, Sztálinnal, Roosevelttel. A második világháború alatt megtartott közös konferenciákon körvonalazódott a potsdami határozatban megfogalmazott kitelepítés. A kezdeti angol és amerikai aggodalmat és ellenérzést a háborús események is erőteljesen befolyásolták, megváltoztatták. 10 Alfred M. de Zayas nemrég megjelent könyvében bemutatja, hogyan formálódott a szövetségesek konferenciáin Teherántól Potsdamig a németség kitelepítésének gondolata. 11 A háború vége és a potsdami konferencia határozata között Lengyelországban és Csehszlovákiában végrehajtott vad elűzések nem annyira a nép haragja miatt következtek be, sokkal inkább államilag irányított akciók voltak, így akarták a Szövetségeseket kész tények elé állítani, hogy a németek kitelepítésével egyszer és mindenkorra megoldódjék a német kérdés. Potsdam előtt németet űztek el Csehszlovákiából, et a lengyel területekről. 12 A vad elűzések jó bizonyítéka annak, hogy a németek kitelepítése a közép-kelet-európai korábban emigráns politikusok kezdeményezése és felelőssége volt. 13 Vajon Magyarország miért kerülhetett harmadikként ebben a körbe? A trianoni határokhoz képest lényeges határváltozásokat nem írtak elő a fegyverszünetben, nem volt határos Németországgal sem, és nem élt a határon nagy tömbben német kisebbség sem. De Magyarország volt az egyetlen vesztes és ellenséges állam is a három közül.

4 Magyarországon 1945 tavaszán nagyon erős volt a németellenes hangulat áprilisában a Szabad Szó című újságban jelent meg Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt politikusának véleménye: az egész svábság kollektív felelős a svábok tetteiért. Nincs irgalom, nincs kegyelem! A legradikálisabb megoldást követeljük: A svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni az országból! Takarodjanak, úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon. 14 Tehát már 1945 tavaszán tárgyaltak a magyar pártok arról, hogy a magyarországi németeket ki kellene telepíteni. Gyöngyösi János magyar külügyminiszter 1945 májusában brit diplomaták 15 és a szovjet kormány 16 véleménye után érdeklődött a német kisebbség Magyarországról történő kitelepítéséről. Tehát már két hónappal a potsdami konferencia előtt tapogatózott Magyarország ebben a kérdésben. 17 A pártok a Szociáldemokrata Párt kivételével ellentmondásos nyilatkozataik ellenére támogatták a magyarországi németek kitelepítését. Különbségek csak a kitelepítésre kötelezettek körének meghatározásában és a kitelepítés lebonyolításában mutatkoztak. 18 Magyarország esetében nem beszélhetünk vad elűzésről, csak a Potsdami határozat alapján telepítette ki német származású állampolgárait. Az elmúlt 60 évben három magyarázat kristályosodott ki arra a kérdésre, hogy Magyarországon miért következett be a kitelepítés: A hivatalos magyar álláspont: A kelet- és közép-kelet-európai német lakosságot, így a magyarországi németeket bűntársként tették felelőssé a Harmadik Birodalom politikájáért, és ezért a kitelepítéssel büntették. A magyar politika kitartott amellett, hogy a németek maguk felelősek a kitelepítésért, a Volksbund és a Volksdeutsche Mittelstelle működése miatt őket tették a nemzetiszocialista bűnök felelőseivé, sőt hazaárulókká. Így alakult ki a kollektív bűnösség elmélete A német elűzöttek szervezetei elutasították a kollektív bűnösség elvét, helyette a magyar állam évtizedes németellenes asszimilációs politikájában találták meg az okot, melynek csúcspontja a kitelepítés volt. 3. A nyolcvanas évektől megjelent egy harmadik magyarázat: A Szovjetunió, mint főiniciátor: A Szovjetunió nemcsak saját befolyási övezetébe vonta a kelet-közép-európai országokat, hanem a németeket ki is telepítette innen, mint lehetséges ellenzéket. 21

5 Tóth Ágnes könyvében 22 sokkal összetettebb módon ábrázolja a kitelepítés okait. Szerinte a magyarországi németek kitelepítése összefügg az 1945-ös földreformmal, a szomszédos országokban végbemenő migrációs folyamatokkal, főleg a szlovák-magyar lakosságcserével. A tényleges kitelepítés bekövetkeztéig a németeket szisztematikusan hátrányos helyzetbe hozták. A németek jogfosztása és vagyonelkobzása lehetőséget adott a Magyarországon letelepítendő menekülteknek. Az első ilyen jogfosztó intézkedés az 1945 márciusában bevezetett földreform volt. A magyarországi birtokszerkezet problémáját már az első világháború után próbálták megoldani a Károlyi-féle földtörvénnyel, ami sajnos nem vezetett változásokhoz. 23 A magyar agrárproletárok földhöz juttatása azóta is problémát jelentett. Az Ideiglenes Kormány március 17-én megjelent földreformrendelete (600/1945. M. E.) kimondta, hogy a németség tulajdonát személyes politikai felelősség megvizsgálása után elkobozzák. Teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulók, a nyilas nemzetiszocialista és egyéb fasiszta vezetők, a Volksbund-tagok, továbbá a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait. 24 A rendelet végrehajtásánál azonban olyan németektől is elvették a földeket, akik nem estek a rendelet hatálya alá. De ez összefüggésben van azzal, hogy le kellett telepíteni az ismét hontalanná vált székelyeket, illetve a szomszédos országokból érkező nagyszámú magyar menekültet. A földreformrendelet nagyon fontos jelentőségű a németek kitelepítése szempontjából, első abban a törvénykezési folyamatban, amelyben a németek széles csoportjával szemben az anyagi, pénzügyi és kulturális megszorításokat elválasztották a személyes felelősség kérdésétől. Tehát a bűnösség jogi értelemben vett megállapítása már nem volt kritérium. 25 A Magyar Kommunista Párt és az Nemzeti Parasztpárt politikusai számára a földprobléma legegyszerűbb megoldása a németek kitelepítése volt. A többi párt összetettebb megoldást javasolt. 26 A földreform nem volt eredményes: Az újonnan földhözjuttatottak nem megfelelő munkamorálja és hiányos tapasztalatai miatt a termelés katasztrofálisan visszaesett. 27 Az 1945 májusában felállított Népgondozó Hivatal feladata volt a szomszédos országokból érkező menekültek ügyintézése és a magyarországi németek kitelepítésének lebonyolítása.

6 A földnélküliek mellett a visszacsatolt, majd újra elvesztett területekről, leginkább Észak-Erdélyből, Kárpátaljáról, Dél-Szlovákiából és Bácskából menekülő magyarokat is le kellett telepíteni. A Jugoszláviából menekülni kényszerülő magyarok és az idetelepített bukovinai székelyek egyre nagyobb problémát okoztak a Dél- Dunántúlon és Észak-Bácskában február 27-én Magyarország a SZEB nyomására aláírt Csehszlovákiával egy lakosságcsere-egyezményt. Amennyi Magyarországon élő szlovák átköltözni szándékozott, annyi felvidéki magyarnak kellett elhagyni hazáját. A magyar kormány igyekezett a felvidéki magyarok áttelepítését késleltetni, ezért a csehszlovák szervek 393 magyar községből magyart cseh területekre telepítettek. A deportált magyaroktól elvették minden ingatlan és ingó vagyonukat és szlovák telepesek között osztották szét. Ez az akció figyelmeztetésként is értelmezhető: Ha a magyar kormány nem veszi át a felvidéki magyarokat, akkor a csehszlovák kormány szétszórva cseh területekre telepíti őket. Így biztosítva lehet az asszimilációjuk is. Ebben a szituációban a magyar kormány arra kényszerült, hogy április 12-én elkezdje a felvidéki magyarok fogadását, hogy megakadályozza további magyarok deportálását. 29 A szlovák-magyar lakosságcsere két fázisban folyt: április 12. és június 12., majd szeptember 1. és december 2. között. Ennek keretében magyart telepítettek át erőszakkal és 6000 magyar települt át önkéntesen szlovák települt át Dél-Szlovákiába december 29-én adták ki a magyarországi német lakosság Németországba történő kitelepítéséről szóló /1945. M. E. számú rendeletet. 31 A gyakorlati végrehajtással Nagy Imre belügyminisztert bízták meg, aki a 70010/1946. B. M. számú január 15-én kiadott rendelettel határozta meg a kitelepítés eljárásának szabályait. Ez a belügyminiszteri rendelet kimondta, hogy áttelepülni köteles: aki az évi népszámláláskor német nemzetiségűnek vallotta magát, aki a Volksbundnak, vagy valamelyik német fegyveres alakulatnak (pl. SS) tagja volt, aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, aki ugyan a népszámláláskor német anyanyelvűnek és magyar nemzetiségűnek vallotta magát, de azt követően a) családi nevét visszanémetesítette, b) vagy a Volksbundnak vagy valamelyik német fegyveres alakulatnak (pl. SS) tagja lett, c) vagy a német fasizmus politikai, gazdasági és katonai céljait és érdekeit a magyar nép rovására anyagilag, vagy más módon önként támogatta.

7 Az áttelepülési kötelezettség nem terjedt ki a nem német nemzetiségű, együtt élő házastársra és kiskorú gyermekeire, ezenkívül az egy háztartásban élő felmenőkre, ha december 15-ig 65. életévüket betöltötték. A jegyzet rovatban kellett megindokolni a jegyzékre való felvétel okát. A listát a Községi Tanács tagjai állították össze. 32 A rendelet nem vonatkozott azokra a személyekre, akik valamelyik demokratikus párt tagjai voltak vagy legalább 1940 óta tagja voltak a Szakszervezeti Tanács kötelékébe tartozó valamelyik szakszervezetnek; továbbá még az a német anyanyelvű is, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát, ha hitelt érdemlően bizonyítani tudta, hogy nemzethű magatartásáért üldöztetést szenvedett. Magyarországon is mentesítették a bányászokat, csakúgy, mint Lengyelországban. A sziléziai kőszénbányában dolgozó németeket visszatartották, hogy biztosítsák a szénkitermelést. Őket csak 1948-tól telepítették ki, legtöbbször közvetlenül a Wismut Szovjet Részvénytársasághoz (Wismut SAG), az Érchegységbe. 33 Az 1945-ös rendelet alapján Németország amerikai zónájába ezer magyarországi németet 34 telepítettek ki. Washingtonban a politikusok gyorsan felismerték a nagy hibát, 1946 júniusában már megtagadták a további transzportok átvételét, Clay generális december 1- jén végleg leállította az egész akciót. 35 Viszont sok településen még ott tartózkodtak a kitelepítésre ítélt személyek, ha nem is a saját házaikban, de a faluban. A magyar politikusok az ezáltal képződő társadalmi és gazdasági feszültséget a németség további kitelepítésével akarták gyengíteni. Az ügy érdekében a magyar politikusok tárgyalásokat folytatottak az amerikai hatóságokkal eredmény nélkül. Az amerikaiak további transzportokat már nem voltak hajlandók fogadni. A magyar kormány 1947 márciusában a SZEB segítségét kérte. Mivel továbbra sem volt érdemi fejlődés a kérdésben, a magyar kormány egy memorandumot intézett a magyarországi Ellenőrző Tanácshoz, amelyben kérvényezte a magyarországi németek kitelepítését a szovjet zónába. 36 A magyar kormány és a Szovjet Katonai Adminisztráció [SMA] megegyezése alapján Magyarországról németet telepítenek át Németország Szovjetek által megszállt zónájába, ebből t 1947 augusztusában. [ ] Az első transzportot ez év augusztus 17-én indítják el. A következő vonatokat augusztusban kétnaponta

8 küldik el Magyarországról. Szeptemberben és Októberben havonta transzportot indítanak el Magyarországról, legalább 24 órás különbséggel október 28-án új kitelepítési rendelet lépett életbe, ami az 12 30/1945. M. E. számú rendeletet megváltoztatta. A /1947. K. 38 számú rendelet ugyan kibővítette a mentesítettek körét, de továbbra is a kollektív felelősség elvén nyugodott. 39 Az új rendelet újabb összeírást írt elő, ez az 1945-ös névjegyzékeket és a hatóságok adatközléseit használta fel egy újabb lista elkészítésére, majd a névjegyzékek alapján összeállították a vagonjegyzékeket, tehát az egy szerelvényben utazók listáját. 40 A kitelepítésre ítélt németek legfeljebb 100 kg csomagot vihettek magukkal, melyben élelmiszer, ruhanemű, edények, esetleg szerszámok kaptak helyet. 41 A kitelepítendő személyek lovas kocsikkal vagy gyalog mentek az induló vasútállomásra, ahol egy tehervagonból álló vonatszerelvény várt rájuk. Egyegy vagonba embert zsúfoltak be minden személyes csomagjukkal. 42 Néhány családtól a vasútállomáson még az utolsó élelmüket is elvették. Így e személyek a többi családra voltak utalva. Az utazás alatt a kitelepítetteknek saját élelmiszerükből kellett ellátniuk magukat. 43 A vonat még egyszer megállt Budapest előtt. Itt az embereket fertőtlenítették, ezután elhagyták az országot. A vonatszerelvények átlagban egy hétig, tehát az út megtételéhez szükséges időnél jóval tovább voltak úton. Voltak transzportok, melyek csak éjjel haladtak, napközben vagy akár több napig különböző állomásokon várakoztak, ennek okáról mit sem tudtak a kitelepítettek. 44 Ugyan a kitelepítést rendezett és humánus módon írták elő a nagyhatalmak, de szállítás zsúfolt, kényelmetlen, télen fűtetlen tehervagonokban történt. 45 A kitelepítettek emberi méltóságukban megalázottan érkeztek meg Németországba. 46 A Magyarországról elindított vonatok útja során előfordultak balesetek, elhalálozások is. Az útközben elhunytakat ott kellett eltemetniük. Ez még inkább nehezítette a gyászt és az egész szituáció feldolgozását. 47 A kitelepítést 1948-ban leállították, pontos időpontjáról megoszlik a vélemény: Kutatásaim szerint június 8-án indult el az utolsó szerelvény Baranyából, 48 de találhatunk június 15-i, szeptember végi dátumokat is. 50 Egy németországi feldolgozás szerint csak 1947 augusztusától 1948 februárjáig érkeztek a magyarországi németek Németországba. 51

9 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 4.274/1949.M.T. számú rendeletével 52 leállította a kitelepítéseket. De arra a kérdésre, hogy Miért állították már le júniusban a kitelepítést? e munkában nem tudunk választ adni. A baranyai falvakban az emberek úgy értesültek, hogy további kitelepítés várható, a szovjet zónában is 2 transzportot vártak még. Továbbá 1948 júniusa és 1949 októbere között tizenhat hónap telt el. A kérdés megválaszolása további kutatásokat igényel. Miután a magyarországi németek áttelepítése megszűnt, hatályukat vesztették a lakóhely megválasztására és munkavállalás tekintetében megállapított korlátozó intézkedések. Ezután már csak a szovjet hadifogságból visszatérő katonákat szállították el az NDKba. Így ben még 7 transzport érkezett az NDK-ba március 25-én életbe lépett 84/1950. M. T. számú rendelet 54 értelmében az elűzött németek számára lehetővé vált, hogy visszakapják elvesztett magyar állampolgárságukat. Azok, akiknek még hozzátartozójuk élt Magyarországon, visszatérhettek Magyarországra. A magyar kormány ugyan nem reklámozta olyan nagyon, de ha a magyarországi hozzátartozók igényelték, akkor pozitív döntés született. 55 A Magyarországon maradt németek ezután egyenrangú és egyenjogú magyar állampolgárokká váltak.

10 JEGYZETEK 1. Bundesarchiv Berlin /DDR /DO 2, Nr. 49. Grundsatzfragen zum Umsiedler Problem ASCHAUER, Wolfgang (1999): Migration und Bevölkerungsentwicklung im südungarischen Komitat Baranya. 61. In: SCHULTZ, Helga (szerk.): Bevölkerungstransfer und Systemwandel. Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Verlag Arno Spitz, Berlin, ; KITTEL, Manfred MÖLLER, Horst (2006): Beneš-Dekrete und die Vertreibung der Deutschen im europäischen Vergleich. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Vol. 54, Oktober München. Különlenyomat KITTEL MÖLLER Uo Uo BEER, Mathias (2004a): die helfte hir und tie helfte zuhause Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn und ihre Eingliederung im geteilten Deutschland. In: ALMAI, Frank / FPÖSCHLE, Ulrich (szerk.): Die Deutsche in Ungarn. Ungarn und Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge. Drezda, 43.; BEER, Mathias (2004b): Die vergessenen Vertriebenen. Umsiedlung, Flucht und Vertreibung aus Südosteuropa am Ende des Zweiten Weltkrieges. In: Suevia Pannonica, THER, Philipp (1998): Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. Göttingen, (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 127). 8. SCHULTZ, Helga (szerk.) (1999): Bevölkerungstransfer und Systemwandel. Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Verlag Arno Spitz, Berlin, KITTEL MÖLLER Uo DE ZAYAS, Alfred M. (2006): Die deutschen Vertriebenen: keine Täter sondern Opfer; Hintergründe, Tatsachen, Folgen. Ares-Verlag, Graz, KITTEL MÖLLER Uo. 14. WEIDLEIN, Johann (1996): A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért. Dokumentáció: Átdolgozta és kibővítette: TILL, Johann. Suevia Pannonica, Pécs SEEWANN, Gerhard (1997): Der Vertreibungsprozeß in und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund britischer Quellen In: SEEWANN, Gerhard (szerk.): Migration und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn München, WEIDLEIN GINDER, Paul (2000): Die ungarndeutsche Tragödie im 20. Jahrhundert. Stuttgart, TÓTH Ágnes (2007): Rechtliche Regelungen zur Lage des Ungarndeutschtums 1938 bis In: KITTEL, Manfred MÖLLER, Horst PESEK, Jiři TŮMA, Oldřich (szerk.): Deutschsprachige Minderheiten Ein europäischer Vergleich. R. Oldenbourg Verlag, München, , ill ASCHAUER ; TÓTH Ágnes (1993): Telepítések Magyarországon között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét; FÜZES, Miklós (1988): A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941 és 1949 között II. rész. In: SZITA, László (szerk.): Baranyai Helytörténetírás 1987/88. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. Pécs, ASCHAUER Uo TÓTH ROMSICS Ignác (2005): Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, /1945. M. E. sz. rendelet a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról. Magyar Közlöny, I. évf. 10. szám. 25. TÓTH 2007, ASCHAUER Uo. 28. KOCSIS Károly (1999): Die ethnische Struktur in den Grenzräumen der karpatho-pannonischen Region. 83. In: SCHULTZ, Helga (szerk.): Bevölkerungstransfer und Systemwandel.

11 Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Berlin Verlag. Berlin, KOCSIS Uo Magyar Közlöny 1945, I. évf szám 32. Baranya Megyei Levéltár. Baranya megyei Földhivatal iratai Lánycsók. 33. SCHRAMMEK, Notker (2004): Alltag und Selbstbild von Flüchtlingen und Vertriebenen in Sachsen Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, TÓTH GINDER TÓTH Bundesarchiv Berlin, DDR / DO 2 / ZdU Nr.55: Umsiedlung und Rückführung von Emigranten in die SBZ. ( ) Magyar Közlöny III. évf szám. 39. FÜZES Miklós (1989): Maßnahmen gegen die Ungarndeutschen Suevia Pannonica, FÜZES Miklós (1996/1997): A németség kitelepítésének demográfiai következményei Baranyában ( ). Baranya. Történelmi közlemények. IX X. évf M.M.,T.H. szóbeli közlése. 42. E.G., E.M. és T.H szóbeli közlése. 43. M.M., E.M. és T.H szóbeli közlése. 44. E.G., és T.H szóbeli közlése. 45. SHSA Drezda, LRS, Nr. MdI Transportberichte. 46. MAYER János: Most menekültnek hívnak Az elűzött észak-bácskai németek integrációja Nyugat-Németországban. PhD értekezés PTE BTK. Pécs, (Részlete megtalálható: Bács-Kiskun megye múltjából. Szerk. TÓTH Ágnes. 17. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, kötet záró tanulmányaként) 47. SHSA Drezda, LRS, MdI Nr Transportberichte. 48. BML, SHSA Drezda, LRS, MdI dokumentációja, interjúk. 49. TÓTH FEHÉR István (1988): A magyarországi németség kitelepítése Akadémiai Kiadó, Budapest, SCHRAMMEK /1949. M. T. sz. r. Magyar Közlöny V. évf szám 53. SHSA Drezda, LRS, MdI Nr , Nr , Nr FEHÉR /1950. M. T. sz. r. Magyar Közlöny V. évf. 52. szám 55. SHSA Drezda, LRS, MdI Nr Rückführung ungarischer Staatsangehöriger.

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése

Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése Tóth Ágnes A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése A magyarországi németek kitelepítése A történelmi folyamatokat vizsgálva hajlamosak vagyunk azokat az események együttesét meghatározó körülmények

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban

Kitelepített magyarországi németek Bajorországban TAKÁCS KATALIN Regio Kisebbség, politika, társadalom 1996. 7. évf. 4.sz. Kitelepített magyarországi németek Bajorországban A magyar szakirodalom a második világháborút követően kitelepített magyarországi

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában

Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja Vogel Sándor Kisebbségek, emigráció és (kulturális) külpolitika Európában A jelenlegi Európa a 19. századból örökölte a nemzetiségi-kisebbségi kérdést,

Részletesebben

A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN'

A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN' Bukovszky László A SZLOVÁK - MAGYAR LAKOSSÁGCSERE IRATAI A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRÁBAN' Szlovákia második világháború utáni történetének lapjait fehér foltok tarkítják.

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK

ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK ÖTVENHATOS MAGYAR MENEKÜLTEK Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően elindult menekülthullám nemcsak magyar szempontból érdekes és fontos, hanem nemzetközi szempontból is meghatározó

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM 2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM HONISMERET XLI. évfolyam 1. szám 2013. február Kiadja a HONISMERETI SZÖVETSÉG Szerkesztõbizottság: ANDRÁSFALVY BERTALAN BARTHA ÉVA DEBRECZENI-DROPPÁN

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

Az ausztriai kisebbségek nyelvi jogai különös tekintettel a magyar kisebbségre

Az ausztriai kisebbségek nyelvi jogai különös tekintettel a magyar kisebbségre Az ausztriai kisebbségek nyelvi jogai különös tekintettel a magyar kisebbségre Szoták Szilvia Ausztria kisebbségpolitikája 1918-tól napjainkig A mai Ausztria területén hat hivatalosan is elismert népcsoport

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, TomusXXVI/1. (2008), pp. 175-121 AUSZTRIA NÉGYHATALMI MEGSZÁLLÁSA ÉS AZ 1955-ÖS ÁLLAMSZERZŐDÉS* SZABÓ ISTVÁN"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, TomusXXVI/1. (2008), pp. 175-121 AUSZTRIA NÉGYHATALMI MEGSZÁLLÁSA ÉS AZ 1955-ÖS ÁLLAMSZERZŐDÉS* SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politico, Miskolc, TomusXXVI/1. (2008), pp. 175-121 AUSZTRIA NÉGYHATALMI MEGSZÁLLÁSA ÉS AZ 1955-ÖS ÁLLAMSZERZŐDÉS* SZABÓ ISTVÁN" 1. Ausztria nemzetközi jogi jogállása az Anschluss"-t

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Ösztönzés és alakítás, ébresztés és fegyelmezés, megtisztítás és támogatás

Ösztönzés és alakítás, ébresztés és fegyelmezés, megtisztítás és támogatás SPANNENBERGER NORBERT Ösztönzés és alakítás, ébresztés és fegyelmezés, megtisztítás és támogatás A nemzetiszocialista népcsoportpolitika egy ismeretlen forrása A nemzetiszocialista népcsoportpolitika nem

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

Tényleg 6 millióan haltak meg?

Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Végre a valóság... 5 A magyar kiadás előszava... 6 Bevezető... 7 A hazaszeretettől való elriasztás... 8 2. Német

Részletesebben

Kitelepítés Budapestrõl

Kitelepítés Budapestrõl RÓBERT PÉTER Kitelepítés Budapestrõl A XX. század az erõszakos népmozgatások korszaka volt Európában. Ezek a sok szenvedést okozó események fõvárosunkat sem kímélték. Nem kényszerültek olyan tömegek elhagyni

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben