(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61L 2/00 (06.01) A61K 9/14 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/GB 03/ () Elsõbbségi adatok: GB GB (72) Feltalálók: BHATARAH, Parveen, Resolution Chemicals Limited, Stevenage, Hertfordshire SG1 4QT (GB); GREENWOOD, Alan, Kenneth, London W1H LB (GB) (73) Jogosult: Resolution Chemicals Limited, Stevenage, Hertfordshire SG1 4QT (GB) (74) Képviselõ: Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Szteroidok oldószereken alapuló sterilizálása (7) Kivonat HU T2 A leírás terjedelme 6 oldal A jelen találmány tárgya eljárás szteroidok, közelebbrõl porlasztókban alkalmazni kívánt szteroidok szuszpenzióinak sterilizálására. Az eljárás abban áll, hogy (i) egy nem steril szteroidot egy oldószerben feloldanak a szteroid oldatát kapva, (ii) az oldatot szûrik steril oldatot kapva, (iii) a steril oldatot steril vízzel kombinálják szuszpenziót kapva, (iv) adott esetben az oldószer teljes mennyiségét vagy egy részét eltávolítják, (v) a (iii) lépésben kapott szuszpenziót egy homogenizátort használva kezelik a szemcseméret csökkentésére és tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 1 m tartományba esõ szemcseméret-eloszlás biztosítására, (vi) steril körülmények között a szuszpenziót gyógyászatilag elfogadható hordozóanyaggal kombinálják olyan steril gyógyászati készítményt kapva, amely a szteroid tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 1 m tartományba esõ szuszpenziója, és (vii) a steril gyógyászati készítményt egy porlasztóban való alkalmazásra kész steril tartályokban tárolják. Így a gyógyszerkönyvi elõírásoknak megfelelõ sterilitással bíró szteroidszuszpenziók állíthatók elõ. Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T A jelen találmány tárgya eljárás hatóanyagok, közelebbrõl porlasztókban alkalmazni kívánt hatóanyagok szuszpenzióinak sterilizálására. A korábbiakban elfogadott volt, hogy porlasztókban alkalmazni kívánt hatóanyagokat úgynevezett tiszta körülmények között állítsanak elõ. A legutóbbi idõkben azonban az Amerikai Egyesült Államok gyógyszer- és élelmiszer-ellenõrzõ hatósága (FDA) olyan követelményt vezetett be, hogy a porlasztókban alkalmazott összes oldatnak sterilnek kell lennie. Az FDA döntése értelmében szükségessé vált a hatóanyagok steril szuszpenzióinak elõállítása az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a tényt emelik ki azok a problémák, amelyek az úgynevezett tiszta szuszpenziók alkalmazásából keletkeztek. A korábbiakban az Amerikai Egyesült Államokban elfogadható volt tiszta körülmények között elõállított, többszöri dózist tartalmazó készítmények használata. Azonban az ilyen készítmények az Amerikai Egyesült Államokban problémákat okoztak szennyezõdésük következtében. A porlasztással alkalmazott szuszpenzióként jellegzetesen hasznosított hatóanyagok a flutikazon és budezonid nemzetközi szabad nevû szteroidok, amelyeket asztma és krónikus obstruktiv, azaz elzáródásos tüdõ-rendellenesség kezelésére alkalmaznak. Ezek a hatóanyagok igen nagymértékben oldhatatlanok vízben és mint nem steril porok kerülnek kereskedelmi forgalomba. A WO 99/39 számú nemzetközi közrebocsátási iratból ismeretes eljárás száraz, porított budezonid sterilizálására. A sterilizálási eljárás problematikus, minthogy szükségessé teszi a budezonidpor sterilizálását és ezután steril körülmények között a gyógyszerkészítmény további komponenseivel való összekeverését. A gyógyszerkészítést ezt követõen steril körülmények között fejezik be. A szuszpenziók sterilizálása konkrét problémákat vet fel. A gyógyszerkészítmény kívánt biológiai aktivitása rendszerint szükségessé teszi, hogy a hatóanyag szemcséinek átmérõje szûk tartományon belül legyen, jellegzetesen m-nél kisebb tartományban. A sterilizálás szokásos módszere, azaz a gyógyszerkészítmény hõmérsékletének 121 C¹ra emelése 1 percen át, gyakran elroncsolja a gyógyszerkészítmény komponenseinek egyikét vagy akár több ilyen komponenst. A végsterilizálás megváltoztathatja a szemcseméretet. Ráadásul ez a kezelés a szuszpenzióban a hatóanyag szemcséinek összeragadását vagy agglomerizációját okozza, miáltal a képzõdött termék hatékonysága romlik vagy megszûnik. A gyógyszerek sterilizálására ismert alternatív módszerek nem megfelelõek hatóanyagok szuszpenzió formájú készítményeinek sterilizálására. Gyógyszerek sterilizálhatók úgy, hogy átbocsátásra kerülnek legfeljebb 0,2 m lyukméretû szûrõn. Ez azonban nem alkalmazható szuszpenziók esetén, minthogy az ilyen készítményekben a kívánatos szemcseméret szignifikánsan nagyobb, mint az említett szûrõ lyukmérete. Hasonló módon gyógyszerek általában sterilizálhatók gamma-sugárzással, azonban például a budezonid elbomlik ilyen kezelés hatására. Gyógyszerek sterilizálására semmiféle további módszert jelenleg nem fogadnak el a gyógyszer engedélyezõ hatóságok. A JP japán szabadalmi dokumentációban (Tokuo Saito) eljárást ismertetnek sterilizált pilulák elõállítására, amelyek hatóanyagot és szilárd hordozóanyagot, így például keményítõt vagy búzalisztet tartalmaznak. A hatóanyagokat úgy sterilizálják, hogy a nem steril nyers hatóanyagot 2 3-szoros térfogatú etanolba merítik órán át. A végtermék pilulák jellegzetesen 000-nél kevesebb mikroorganizmust tartalmaznak és a hatóanyagok minõségének romlása nélkül kerülnek elõállításra. A JP számú japán szabadalmi publikációban (Mitsui Toatsu Chem., Inc.) acetil-szalicilsav-sók sterilizálását írják le. A nem steril sót etanolba mártják 1 órán át C hõmérsékleten. A sók kristályait steril körülmények között kiszûrik, még több etanollal mossák, ezután csökkentett nyomáson és alacsony hõmérsékleten szárítják, a végterméket kapva. Száraz por alakú flutikazon vagy budezonid elõállítására egy további módszert ismertetnek a WO 96/39 számú nemzetközi közzétételi iratban. Az elõállítási módszer szükségessé tesz egy olyan specifikus lépést, amikor a hatóanyagot egy oldószerben oldják, majd ezután az oldatot cseppek formájában vagy úgynevezett fecskendezett áramlásként (jet stream) nem sterilizáló szûrõn átvezetik egy, a hatóanyagot oldani nem képes folyadékba szabályozott keverés alatt. Az ismertetett eljárásra jellemzõ, hogy nincs szükség a szemcseméret szabályozása céljából további mûveletre. A 4 0 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírásban is ismertetnek eljárást száraz steril termékek elõállítására, azonban nem foglalkoznak a szemcseméretekkel az alkalmazás, például porlasztóban való alkalmazás szempontjából. A jelen találmány egyik célja egy alternatív és javított eljárás kidolgozása szteroidok szuszpenzióinak sterilizálására. Így tehát a találmány az igénypontokban ismertetett eljárást biztosít. A kombinálunk egymással kifejezés alatt azt értjük, hogy az oldószert adjuk a sterilizálandó vegyülethez vagy fordítva. Ha az oldószert adjuk a vegyülethez, akkor az oldószert adagolhatjuk cseppenként vagy teljes mennyiségét egyszerre. A steril kifejezés alatt azt értjük, hogy a kapott gyógyászati készítmény kielégíti a gyógyszer ellenõrzõ hatóságok, így például az Egyesült Királyságban az MCA vagy az Amerikai Egyesült Államokban az FDA által a sterilitással kapcsolatosan támasztott követelményeket. A vonatkozó tesztek megtalálhatók a gyógyszerkönyvek legújabb változataiban, így például a brit gyógyszerkönyvben és az Amerikai Egyesült Államok gyógyszerkönyvében. A találmány szerinti eljárás egy közelebbi foganatosítási módja szerint a nem steril gyógyhatású vegyület egy por, például egy mikronizált por. Ha a sterilizálandó szteroid budezonid, akkor elõnyös az összes mûve- 2

3 1 HU T leti lépést csökkentett fény és alacsony oxigéntartalom mellett végezni a budezonid lebomlásának megelõzése céljából. Általában bármely, a kívánt tulajdonságokkal rendelkezõ oldószer hasznosítható a találmány értelmében, önmagában vagy más oldószerekkel kombinációban. A találmány szerinti alkalmazásra alkalmas oldószernek elõnyösen a következõ tulajdonságai kell legyenek: a hatóanyag vonatkozásában nagy oldási képesség, nagy illékonyság (a forráspont alacsonyabb, mint a vízé) és vízzel azeotrop elegy képzésének teljes hiánya vagy csak kismértékû képzése, azt biztosítandó, hogy az oldószer elpárologtatása során nagy térfogatmennyiségû víz ne vesszen el. Az FDA irányelve ( Q3C Impurities: Residual Solvents, Federal Register, 62. kötet, 247. szám, számú oldal és az ezt követõ oldalak) a potenciálisan alkalmas oldószereket toxicitásuk szerint osztályozza. Az International Committee for Harmonisation irányelvei megtalálhatók a CPMP/ICH/283/9 számú dokumentumban. Az 1. osztályba tartozó oldószerek használhatók, különösen, ha a mûveleti lépések lehetõvé teszik az oldószer tökéletes eltávolítását a végtermékbõl. Semleges oldószerek és csekély toxicitású oldószerek elõnyösek, így a 2. vagy 3. osztályba tartozó oldószerek elõnyösen hasznosíthatók a találmány szerinti eljárásban. Alkalmas 2. osztálybeli oldószer az acetonitril, klór-benzol, kloroform, ciklohexán, 1,2-diklór-etán, diklór-metán, 1,2-dimetoxi-etán, 1,4-dioxán, 2¹etoxi-etanol, etilénglikol, formamid, hexán, metanol, 2¹metoxi-etanol, metil-butilketon, metil-ciklohexán, N¹metil-pirrolidon, nitro-metán, tetrahidrofurán, toluol, 1,2-triklór-etén és xilol. Alkalmas 3. osztálybeli oldószer az aceton, anizol, 1¹butanol, 2¹butanol, butil-acetát, terc-butil-metil-éter, kumén, etanol, etil-acetát, etil-éter, heptán, izobutil-acetát, izopropil-acetát, metil-acetát, 3¹metil-1-butanol, metil-etilketon, metil-izobutil-keton, 2¹meil-1-propanol, pentán, 1¹pentanol, 2¹pentanol, 2¹propanol és propil-acetát. A találmány szerinti eljárás egyes foganatosítási módjai értelmében a hatóanyag kémiájától függõen a hatóanyag lebomlásának, így például hidrolízisének megelõzése céljából elõnyösen vízmentes vagy minimális mennyiségû vizet tartalmazó oldószereket használunk. Egyes más foganatosítási módok szerint különösen elõnyös az, hogy az oldószer egy alkoholt tartalmaz. A leginkább elõnyös az etanol, minthogy ez az oldószer már jóváhagyott a tüdõbe bejuttatandó gyógyászati készítményekhez. Más alkoholok, így például metanol és izopropanol, és alkoholtól eltérõ oldószerek, így például etil-acetát és TBME is használható. Jó eredményeket kaptunk, ha az oldószert a vegyülettel megemelt hõmérsékleteken, célszerûen az oldószer forráspontjánál C¹kal kevesebb hõmérséklettõl a forráspontjáig terjedõ valamelyik hõmérsékleten kombináljuk. Ez növelheti az oldódó hatóanyag mennyiségét és csökkentheti az oldódási idõt. Az oldószer kombinálható a vegyülettel visszafolyató hûtõ alkalmazásával végzett forralás közben. A találmány egy alternatív aspektusában az oldószer és a sterilizálandó vegyület kombinálását szobahõmérsékleten hajtjuk végre. A vegyületnek az oldószerben való oldódása elõsegítésére azonban elõnyös lehet az oldószert melegíteni. A találmány egyik foganatosítási módja értelmében az oldószert 0 C hõmérsékletre melegítjük. Jó eredményeket kaptunk, ha körülbelül C hõmérsékletre melegített oldószert használtunk. Ha az oldószer eltávolításra került a sterilizált kompozícióból és a vegyület hõre érzékeny, akkor az oldószert jellegzetesen csökkentett nyomáson, elõnyösen vákuum körülményei között távolítjuk és elõnyösen C¹on vagy ennél alacsonyabb hõmérsékleten. Ez megelõzi a hatóanyag potenciális károsodását hõhatásra. Az elpárologtatást követõen jellegzetesen csak néhány ppm oldószer marad vissza: ha az alkalmazott oldószer etanol, egy adott lehetõség az, hogy elhagyjuk ezt az elpárologtatási lépést, bár ez függ a jelen lévõ végsõ koncentrációtól és a gyógyszer-ellenõrzõ hatóságok által maximálisan engedélyezett szintektõl. Egyes esetekben lényeges lehet a végsõ készítménybõl az oldószer teljes mennyiségének eltávolítása, az ICH irányelvekben specifikált határértékektõl függõen. Ha a vegyület nem érzékeny hõre, akkor az oldószer eltávolítható megemelt hõmérsékleten és atmoszferikus nyomáson. Elegendõ mennyiségû oldószert használunk a vegyület feloldására, így a vegyület oldatát kapjuk. Így például tizenötszörös vagy ennél nagyobb térfogat mennyiségû (a hatóanyag tömegére mérve) 96%¹os etanolt használhatunk budezonid feloldására és hatvanszoros vagy ennél nagyobb térfogat mennyiségû etanolt vagy tizenkilencszeres vagy ennél nagyobb térfogat mennyiségû acetont flutikazon feloldására. Elõnyös a 0,2 m¹es vagy ennél kisebb pórusméretû szûrõ. A steril gyógyhatású vegyületet kombináljuk vízzel szuszpenzió elõállítására. Ha a gyógyhatású vegyület steril oldatát kombináljuk vízzel, akkor szemcsék fognak kicsapódni az oldatból, szuszpenziót képezve. A vizet jellegzetesen sterilre szûrve használjuk, és tartalmazni fog egy felületaktív anyagot, így például poliszorbáttartalmú vegyületeket, különösen Tween és 80 márkanevû anyagokat. Egy további lehetõség az oldószer eltávolítása a szuszpenzióból. Ez az oldószer jelen lehet az oldatban azt megelõzõen, hogy az vízzel kombinálásra kerül. Ha a vegyület hõre érzékeny, az oldószert jellegzetesen a szuszpenzióból csökkentett nyomáson távolítjuk el, elõnyösen vákuum körülményei között és elõnyösen C hõmérsékleten vagy ennél alacsonyabb hõmérsékleten. Ha a vegyület hõre nem érzékeny, akkor az oldószer eltávolítható megemelt hõmérsékleten és atmoszferikus nyomáson. A tüdõkben a hatékonyság biztosítása céljából a hatóanyag, azaz a flutikazon és budezonid szemcsemérete a találmány szerinti eljárás egy specifikus foganatosítási módja értelmében egy adott tartományban kell legyen és nagy valószínûséggel szükség lehet a szemcseméret csökkentésére a steril kompozíció fentiekben ismertetett módon történt elõállítását követõen. A találmány értelmében a szuszpenziót kezelésnek 3

4 1 HU T2 2 vetjük alá abból a célból, hogy a szemcseméret-eloszlás a tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 1 m, a leginkább elõnyösen 2¹3 m tartományba essen. A steril szuszpenziót átbocsátjuk egy homogenizálón a szemcsék tömeg szerinti átlagos átmérõjének csökkentése céljából, elõnyösen elõsterilizálva a steril szuszpenzió szennyezésének megelõzése céljából. E célra megfelelõ berendezés Microfluidizer bejegyzett márkanév alatt ismert kapható a Microfluidics, Inc. cégtõl, a berendezést a WO 99/07466 számú nemzetközi közrebocsátási iratban ismertetik. A steril szuszpenzió további kezelései közé tartozhat a szuszpenzió hígítása steril vízzel és/vagy segédanyagok, így például EDTA-dinátriumsó és trinátriumcitrát adagolása a végtermék gyógyászati készítmény elõállítása céljából. A segédanyagok adagolhatók egy korábbi mûvelet során, így például az oldószer elpárologtatását megelõzõen vagy egyidejûleg a felületaktív anyag adagolásával vagy az utólagos részecskeméret csökkentéskor. A steril készítményt ezután jellegzetesen steril tartályokban tároljuk, a leginkább elõnyösen ampullákban. A találmány egy alkalmazása szerint az ampullák nebulumok, amelyeket elõnyösen elõsterilizálunk, illetve úgynevezett blow-fill-seal típusúakat használunk. A budezonid sterilizálására és gyógyszerkészítménnyé alakítására alkalmazott specifikus eljáráshoz hasonló specifikus eljárás került kifejlesztésre flutikazon esetében oly módon, hogy ez az utóbbi eljárás végrehajtható ugyanabban az üzemben. Ezen eljárás során a hatóanyag acetonban oldásra kerül, az oldatot steril szûrésnek vetjük alá, ezután vizes felületaktív anyagot keverünk be, az acetont desztillálással eltávolítjuk, mikrofluidizációt hajtunk végre és végül hígítást/segédanyagok adagolását. Ennél az eljárásnál a flutikazon-propionátot és a budezonidot tartalmazó készítmények közötti fõ különbségek közé tartozik az, hogy a szakirodalomban a flutikazon-propionát hõ és fény hatására történõ lebomlását nem írták le, és hogy a flutikazon-propionát kémiailag stabilnak tûnik 0 C hõmérsékleten végrehajtott desztillálással szemben legalább órán át. A következõkben ismertetésre kerülõ példák egyikében a steril flutikazon-propionát gyógyszerkészítménnyé alakításához használt felületaktív anyag Tween, semmint Tween 80. Kevesebb felületaktív anyagot használunk, és a budezonid feldolgozása során megfigyelt habzási problémák nem jelentkeznek a flutikazonpropionát desztillálásánál. Gyorsabb desztillálás és nagyobb eljárási termelékenység lehetséges ezért. A találmány eljárást biztosít egy gyógyhatású vegyület steril készítményének elõállítására, amelynek során az oldószert egy nem steril gyógyhatású vegyülettel kombináljuk oldatot képezve és az oldatot szûrjük a gyógyhatású vegyület steril oldatának elõállítására. A steril oldatot vízzel kombináljuk szuszpenziót képezve, amelybõl az oldószert eltávolítjuk. A találmány szerinti eljárás korábban ismertetett foganatosítási módjainak adott esetben alkalmazott és elõnyös jellemzõi azonos módon hasznosíthatók ennél a foganatosítási módnál A jelen találmány szerinti eljárás foganatosítási módjainak egy különös elõnye az, hogy a sterilizálást a szemcseméret-csökkentés elõtt hajtjuk végre, így lehetõvé válik a szemcseméret pontosabb szabályozása. A találmány szerinti eljárást specifikus foganatosítási módjaival illusztráljuk a következõ példák útján. 1. példa Budezonid sterilizálása Visszafolyató hûtõ alkalmazásával végzett forralás közben 1 térfogatrész 96%¹os etanolban feloldottunk porított budezonidot, majd az így kapott forró oldatot átbocsátottuk 0,2 m szemcseméretû steril Pall-szûrõn az esetlegesen jelen lévõ biomassza eltávolítására. 1 l szûrt hatóanyagoldatra számítva l, Tween 80 koncentrátumot tartalmazó steril vizet adagoltunk, miáltal a hatóanyag szemcséi kicsapódtak az oldatból, szuszpenziót képezve. A szuszpenzióból az oldószer elpárologtatását ezután C hõmérsékleten vákuum alatt hajtottuk végre. További mennyiségû vizet adagoltunk, majd desztillálással eltávolítottuk ezt a járulékos vízmennyiséget annak biztosítására, hogy a visszamaradó etanol mennyisége minimális legyen. Mértük a visszamaradt etanoltartalmat, és meghatároztuk a hatóanyag szemcseméret-eloszlását. A koncentrált szuszpenziót átbocsátottuk mikrofluidizáló berendezésen, 0 m¹es reakciókamrát alkalmazva abból a célból, hogy az átlagos hatóanyagszemcseméretet tömeg szerinti átlagos 2¹3 m átmérõre csökkentsük. A kívánatos végsõ szemcsemérettõl függõen hasznosíthatunk továbbá 1 m, 87 m és 7 m méretû, Y és/vagy Z típusú, egyszeri vagy többszöri átbocsátású reakciókamrákat. A mikrofluidizált szuszpenziót ezután steril vízzel hígítottuk 1 l szuszpenziót 00 l térfogatra, majd etilén-diamin-tetraecetsav-dinátriumsóval és trinátrium-citráttal kombináltuk mint a végsõ készítmény segédanyagaival. A híg hatóanyag-szuszpenzióval standard elõsterilizált aeroszoltartályokat megtöltöttünk és lezártunk felhasználásra kész formába. 2. példa Budezonid alternatív sterilizálási módszere Nitrogéngáz-atmoszféra alatt 1,08 l (28 térfogat), légmentesített és 3 C hõmérsékletre elõmelegített 9%¹os etanolban feloldottunk 36 g budezonidot, a teljes mûvelet során az oldatot fénytõl megvédve. Így a budezonid tiszta oldatát kaptuk. Az etanolos budezonidoldatot sterilre szûrtük Tween és víz keverékébe atmoszferikus nyomáson bármiféle desztillációt megelõzõen. A szûrés befejezésekor (lehetséges járulékosan kisebb mennyiségû etanollal végzett mosás) a budezonid olyan szuszpenzióját kaptuk, amely a bemért budezonid tömegére vonatkoztatva körülbelül 3 térfogat etanol/víz/tween 80. Desztillációt hajtottunk végre legfeljebb C desztillációs edényen belüli hõmérsékleten (a fûtõköpeny hõmérséklete legfeljebb C) és 62 térfogatrész etanol/víz elegyet távolítottunk el a rendszerbõl úgy, hogy 4

5 1 HU T térfogatrész víz és kis mennyiségû etanol maradt vissza. Ezután a keverékhez térfogatrész sterilre szûrt vizet adagoltunk és eltávolítottuk vákuumdesztillációval ugyanilyen hõmérsékleti körülmények között. Ezután a keverékhez hozzáadtunk további térfogatrész sterilre szûrt vizet és a mûveletet megismételtük úgy, hogy 41 térfogatrész mennyiségben budezonid víz és Tween keverékével képzett steril szuszpenzióját kapjuk. A koncentrált budezonidszuszpenziót ezután mikrofluidizáltuk 2¹3 m tömeg szerinti átlagos átmérõjû szemcseméretre. A koncentrált, mikrofluidizált budezonidszuszpenziót ezután a végsõ töltõtartályba átmértük, majd elegendõ steril vízzel utánöblítést végeztünk ahhoz, hogy a keverék tökéletes átvitelét biztosítsuk. Ennél a lépésnél a járulékos segédanyagokat, éspedig etilén-diamintetraecetsav-dinátriumsót, trinátrium-citrátot, citromsavat és nátrium-kloridot sterilre szûrve beadagoltunk a rendszerbe, majd az egészet a végsõ termék-tartályba áttöltöttük és a tartályban a térfogatot steril vízzel 0 l¹re beállítottuk. A kapott készítményben a segédanyagok végsõ koncentrációja a következõ volt: Trinátrium-citrát 0, g/l 0,0 vegyes% Citromsav 0,28 g/l 0,028 vegyes% Nátrium-klorid 8, g/l 0,08 vegyes% Etilén-diamintetraecetsav-dinátriumsó 0,1 g/l 0,01 vegyes% Tween 80 0,2 g/l 0,02 vegyes% A hígított budezonidszuszpenziót ezután steril ampullákba töltöttük. 3. példa Flutikazon-propionát sterilizálása A flutikazon-propionát oldékonyságát C hõmérsékleteken különbözõ oldószerekben mértük a telített oldatokban a hatóanyag tömeg%¹os mennyiségével. A kapott eredményeket az alábbi táblázatban adjuk meg. Oldószer Flutikazon-propionát oldékonysága tömeg%-ban Aceton,7 Etanol 0,4 Terc-BME 1,2 Izopropanol 0,3 Etil-acetát 0,2 Ezek az eredmények mutatják, hogy a flutikazonpropionát szignifikánsan jobban oldódik acetonban, mint a többi vizsgált oldószerben. Az acetonnak számos járulékos elõnye van, beleértve az alacsony toxicitást (3. osztályú oldószer), az alacsony forráspontot (6 C) és azt, hogy vízzel nem képez azeotrop elegyet. 1 g flutikazon-propionátot feloldottunk C hõmérsékleten 19 térfogat acetonban, majd a kapott oldatot szûrtük és a szûrletet 0 ml tisztított víz és 80 mg Tween keverékéhez hozzáadtuk szuszpenzió képzése céljából Az oldószer eltávolítására szolgáló desztillálást 0 mbar nyomáson C alatti hõmérsékleten hajtottuk végre. A desztillálást megszakítottuk azt követõen, hogy ml desztillátumot elkülönítettünk, mely idõpontban a víz legnagyobb része eltávolításra került. A kapott szuszpenzió vízzel körülbelül térfogatra való hígításakor a visszamaradó aceton koncentrációja 16 ppm volt. A végsõ szuszpenzió részecskeméret-elemzése azt mutatta, hogy a térfogat szerinti átlagos átmérõ 11,11 m. Kevesebb mûveletre van szükség a szemcseméret csökkentésére, mint az 1. és 2. példa szerinti budezonideljárás esetében, amikor a szuszpenzió kezdeti szemcsemérete több mint 0 m volt. A végsõ gyógyászati készítmények a következõk voltak: 0, mg/ml koncentrációjú Flutikazon-propionát Szorbitán-laurát Nátrium-klorid Polysorbate (Tween ) Savas nátrium-foszfát (nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát) Dibázikus vízmentes nátrium-foszfát 0,1 mg/ml koncentrációjú Flutikazon-propionát Szorbitán-laurát Nátrium-klorid Polysorbate (Tween ) Savas nátrium-foszfát (nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát) Dibázikus vízmentes nátrium-foszfát 0, mg 0,009 mg 4,8 mg 0,07 mg 9,4 mg 1,7 mg 1,0 mg 0,01 mg 4,8 mg 0,08 mg 9,4 mg 1,7 mg 4. példa Flutikazon-propionát sterilizálására további módszer Ebben a példában, a 3. példa továbbfejlesztésében, a desztillálást atmoszferikus nyomáson végeztük és az elsõ desztillálást akkor hagytuk abba, amikor a belsõ hõmérséklet 99 C értéket ért el. Ennek a mûveletnek az eredményeképpen a késztermékben körülbelül 1, ppm értékû, elfogadható acetontartalom alakult ki. További térfogatrész vizet adagoltunk, majd a desztillálást addig folytattuk, amíg térfogatrész desztillátum eltávolításra került. A szuszpenzióban az aceton koncentrációja az elsõ desztillálás után 2241 ppm és a második desztillálás után 74 ppm volt. A HPLC terület%¹os profil változatlan maradt a kiindulási szilárd anyagtól a végsõ vizes szuszpenzióig, jelezve, hogy a flutikazon-propionát stabil 0 C hõmérsékleten végrehajtott desztillálásnál.. példa Flutikazon-propionátot tartalmazó készítmény Ezt a példát ugyanúgy hajtottuk végre, mint a 4. példát, azzal a különbséggel, hogy a víz adagolását és további desztillálását folytattuk addig, míg az ezzel a módszerrel elérhetõ legkisebb végsõ acetontartalmat el nem értük. Kezdeti desztillálás után, 0 C belsõ

6 1 HU T2 2 hõmérsékletet elérve (24 térfogatrész desztillátum) térfogatrész vizet adagoltunk és a desztillálást addig folytattuk, amíg további térfogatrész desztillátumot el nem távolítottunk. Ezt háromszor megismételtük, és az aceton koncentrációját mindegyik mûvelet után az alábbi táblázatban megadjuk. Minta Szuszpenzió elsõ desztillálás után (0 C¹ig) Szuszpenzió az elsõ járulékos vizes desztillálás után Szuszpenzió a második járulékos vizes desztillálás után Szuszpenzió a harmadik járulékos vizes desztillálás után Aceton koncentrációja (ppm) 337 Ennél a lépésnél ppm acetonkoncentráció megfelel 1 ppm acetonkoncentrációnak azután a hígítás után, amellyel a végsõ gyógyászati készítményt elõállítottuk. 6. példa Flutikazon-propionát stabilitása A fenti példából egy mintát 0 C¹on melegítettünk nitrogéngáz alatt órán át, hogy a hatóanyag stabilitását vizsgáljuk a fenti mûveletben szükséges megnövelt desztillációs idõk alatt. A stabilitási vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban adjuk meg. Idõ (óra) Terület% 0 99,2 6 99, , 99,4 Nem lehetett új szennyezést találni a terület%¹os kromatogramban és a flutikazon-propionát vizsgálata azt mutatta, hogy a hatóanyag érintetlen marad vízben 0 C hõmérsékleten hosszabb idõ után is. SZABADALMI IGÉNYPONTOK Eljárás egy, szteroidot tartalmazó steril gyógyászati készítmény elõállítására, azzal jellemezve, hogy (i) egy nem steril szteroidot egy oldószerben feloldunk a szteroid oldatát kapva, (ii) az oldatot szûrjük steril oldatot kapva, (iii) a steril oldatot steril vízzel kombináljuk szuszpenziót kapva, (iv) adott esetben az oldószer teljes mennyiségét vagy egy részét eltávolítjuk, (v) a (iii) lépésben kapott szuszpenziót egy homogenizátort használva kezeljük a szemcseméret csökkentésére és tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 1 m tartományba esõ szemcseméret-eloszlás biztosítására, (vi) steril körülmények között a szuszpenziót gyógyászatilag elfogadható hordozóanyaggal kombináljuk olyan steril gyógyászati készítményt kapva, amely a szteroid tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 1 m tartományba esõ szuszpenziója, és (vii) a steril gyógyászati készítményt porlasztóban való alkalmazásra kész steril tartályokban tároljuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a nem steril szteroidot porként használjuk. 3. A 2. szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy porként mikronizált port használunk. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy szteroidként budezonidot vagy flutikazont használunk.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy oldószerként alkoholtartalmú oldószert használunk. 6. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy oldószerként 3. osztálybeli oldószertartalmú oldószert használunk. 7. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy oldószerként 2. osztálybeli oldószertartalmú oldószert használunk. 8. Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldószert a szteroiddal az oldószer forráspontjánál C¹kal kevesebb hõmérséklettõl a forráspontjáig terjedõ valamelyik hõmérsékleten kombináljuk. 9. A 8. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldószert visszafolyató hûtõvel forrásban tartjuk.. Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldószert 0 C hõmérsékleten tartjuk. 11. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldószert csökkentett nyomáson eltávolítjuk. 12. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldószert atmoszferikus nyomáson eltávolítjuk. 13. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy 0,2 m vagy ennél kisebb pórusméretû szûrõt használunk. 14. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy felületaktív anyagot tartalmazó vizet használunk. 1. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szuszpenziót úgy kezeljük, hogy szemcseméret-eloszlása tömegre vonatkoztatott átlagos átmérõ tekintetében 2¹3 m tartományba essen. 16. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a steril készítményt steril ampullákban tároljuk. Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003764T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76838 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 760778 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000781T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 024638 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003210T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 290762 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003189T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7082 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000647T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 647 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 721199 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 877 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 877 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007877T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 877 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 077755 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003879T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 293297 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007583T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 743056 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008447T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 749 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771268 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000783T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 83 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742731 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 798717 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben