Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában"

Átírás

1 Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában Bakti Mária SZTE JGYPK Angol Tanszék ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Iskola Kivonat Jelen vizsgálat retrospektív interjúk segítségével arra kereste a választ, hogy a gyakorló szinkrontolmácsok hogyan vélekednek saját célnyelvi beszédprodukciójuk diszharmóniás jelenségeiről, észreveszik-e megakadásaikat, javítják-e őket. A vizsgálatban részt vevő gyakorló szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában a spontán beszédhez hasonlóan fordultak elő megakadások, főleg a téves szótalálás, morfológiai, szintaktikai hibák, illetve újraindítások. A tolmácsolási feladatot követő retrospektív interjúk során a szinkrontolmácsok főleg a forrásnyelvi szöveg megértésével és a célnyelvi szöveg értékelésével kapcsolatos megjegyzéseket tettek, alig említették a megakadásokat. A vizsgált korpuszban csekély számban fordultak elő olyan megakadások, amelyeknek nem definíciós jegye a javítás. A korrekciós folyamatok működésére vonatkozóan nem lehetett általános következtetéseket levonni ebben a vizsgálatban, mivel nagyon kevés volt a nem javított megakadások száma, és a retrospektív interjúkban is csak kevés esetben tudták a szinkrontolmácsok előhívni a megakadáshoz kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. 1 Bevezetés A szinkrontolmácsolás a beszédprodukció és beszédpercepció egy különleges esete, mivel a tolmácsolás során a beszédpercepció és a beszédprodukció nem azonos nyelven zajlik és a két folyamat szinte egy időben történik. A szinkrontolmács nem a saját gondolatait fejezi ki, hanem kívülről megadott program szerint dolgozik. A szinkrontolmács motivációja is közvetett, nem saját kommunikációs igényeit elégíti ki (Klaudy 2004). Számos modell magyarázza ezt a nagyon összetett kognitív folyamatot; Csernov a hosszú- és rövid távú előrejelzés szerepét hangsúlyozza (Chernov 2004), Gile a rendelkezésre álló mentális energiával való gazdálkodás szemszögéből közelíti meg a szinkrontolmácsolás folyamatát (Gile 1995). A szinkrontolmácsolás során lejátszódó folyamatok jobb megértését segíti elő Fabbro és Gran munkája, akik a neurolingvisztika módszereivel vizsgálják a szinkrontolmácsok mentális folyamatait és azt állapították meg, hogy a tanuló és a gyakorló szinkrontolmácsok eltérő tolmácsolási stratégiákat alkalmaznak, a tanulók inkább a szavak szintjén tolmácsolnak, míg a profi tolmácsok a jelentés átadására koncentrálnak. Egy másik kísérletükben azt is megállapították, hogy I. Alknyelvdok Konferencia kötet. Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, ISBN

2 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 13 szinkrontolmácsolás folyamatában mindkét agyi félteke szerepet játszik (Fabbro és Gran, 1994). 1.1 Introspektív módszerek a kognitív folyamatok kutatásában A kognitív folyamatok megismerésének, jobb megértésének egyik lehetséges módja az introspektív módszerek használata. Jääskeläinen az introspektív módszerek három nagy csoportját különbözteti meg a Routledge Encyclopedia of Translation Studies Think Aloud Protocols szócikkében: az introspekciót, amikor a kísérleti alany önmaga elemzi gondolkodási folyamatait, a retrospektív interjúkat, ahol az adott feladat elvégzése után számol be az alany a feladat megoldása során lejátszódott mentális folyamatokról, illetve a think aloud -típusú vizsgálatokat, amelyek a feladat megoldásával párhuzamosan zajlanak, és nem irányítottak (Jääskeläinen 2001). Az introspektív módszerek szerepét az idegennyelv-tanulásban Gass és Mackey vizsgálta (Gass és Mackey 2000). A kognitív pszichológiában használt verbális jegyzőkönyvek történetét, módszertanát tekinti át Ericson és Simon (Ericson és Simon 1999). Habár a verbális jegyzőkönyvek érvényességét sokan vitatták, Ericson és Simon az introspekciós módszerek használata mellett érvelnek, a jegyzőkönyvekből nyert adatokat hard adatoknak tekintik.(ericson és Simon 1999: 3-4). A megismerésről alkotott általános modelljük alapján Ericson és Simon azt állítják, hogy a kognitív folyamatok nyomán a hosszú távú memóriában megmarad az eredetileg feldolgozott információ egy részegysége, mégpedig egymáshoz kapcsolódó, mozaikszerű előhívható emlékképek formájában (Ericson és Simon 1999: 149). Ha a kísérleti alanyokat megkérik arra, hogy beszéljenek a feladat során lejátszódott kognitív folyamataikról, akkor a mozaikszerű emlékképek nagy részét elő tudják hívni a rövid távú memóriában tárolt információk és nyomok alapján. Nem szabad azonban azt várni, hogy az alanyok minden mozaikszerű információt újra fel tudnak idézni (Ericson és Simon 1999: 151). A szerzők hangsúlyozzák, hogy sokkal sikeresebbek azok a retrospektív interjúk, ahol a retrospekció során az emlékképek előhívásához valamilyen segítséget alkalmaznak (Ericson és Simon 1999: 151). 1.2 Introspektív módszerek a fordítástudományban A think aloud típusú vizsgálatokat az 1980-as évek óta használják a fordítástudományban a fordítók fordítás közben lezajló mentális folyamatainak vizsgálatában (Jääskeläinen 2001). A hangosan gondolkodásos vizsgálatok a fordítási folyamat számos részterületre koncentráltak, például a fordítás során rendelkezésre álló segédanyagok használatára (House 2000), illetve a laikus és professzionális fordítók eltérő fordítási stratégiáira (Lesznyák 2006). 1.3 Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolásban A szinkrontolmácsolás vizsgálatában, a tevékenység természetéből adódóan, a think aloud (azaz a feladat megoldása közben lejátszódó gondolatokat hangosan

3 14 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia megfogalmazó) típusú vizsgálatok nem kivitelezhetőek, itt a retrospektív interjúk használata terjedt el (Ivanova 2000, Vik-Tuovinen 2002). A retrospektív interjúk során, feltéve, hogy az interjú közvetlenül követi az adott feladatot, elő tudjuk hívni azokat a gondolatokat, amelyek a feladat elvégzése során játszódtak le elménkben (Ericson és Simon 1999). A retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolási feladat után zajlanak, a tolmácsok meghallgatják saját teljesítményüket, illetve olvashatják az eredeti szöveget is, ezek alapján tesznek megjegyzéseket, hívják elő a tolmácsolás közben lezajlott folyamatokat a hosszú távú memóriából. Az interjú készítője gyakran nem is tesz fel kérdéseket, csak rögzíti a tolmácsok megnyilatkozásait. Kutatása során Ivanova retrospektív interjúk segítségével azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat lehet a szinkrontolmácsolás során lezajló kognitív folyamatok között (megértés, fordítás, beszédprodukció); kitért továbbá a figyelemmegosztás és a memória szerepének feltérképezésére a szinkrontolmácsolásban. Nem csak azt vizsgálta, hogy a forrásnyelvi szövegből mire emlékeznek a tolmácsok, hanem azt is, hogy felmerülő problémákat hogyan oldják meg, illetve hogy miben különbözik a gyakorló szinkrontolmácsok és a tolmácshallgatók teljesítménye. Ivanova arra az eredményre jut, hogy a tolmácsok főleg a megértés és a produkció során fellépő problémákra emlékeznek, az átváltás során fellépő problémákra azonban nem (Ivanova 2000). Vik Tuovinen vizsgálatában Ivanovához hasonlóan tolmácshallgatók és gyakorló szinkrontolmácsok vettek részt. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy milyen mentális folyamatok játszódtak le szinkrontolmácsolás közben, illetve milyen stratégiákat alkalmaztak a szinkrontolmácsok. Vik Touvinen arra az érdekes következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy a tolmácsolási folyamat a gyakorló szinkrontolmácsoknál már automatizált, mégis ők tudtak több információt nyújtani a szinkrontolmácsolás folyamatáról. Vik Tuovinen ennek két lehetséges okát állapította meg: elsősorban azt, hogy a gyakorló szinkrontolmácsok jobban hozzászoktak teljesítményük elemzéséhez, másodsorban pedig azt, hogy ebben a kutatásban a tolmácshallgatók lényegesen kevesebb célnyelvi szöveget hoztak létre, így kevesebb megjegyzést is tudtak fűzni hozzá (Vik Tuovinen 2002). Vik-Tuovinen meghatározta a retrospektív interjúk korlátait is a szinkrontolmácsolás kutatásában: vagyis azt, hogy bizonyos döntéseket a szinkrontolmácsok nem tudnak utólag megfogalmazni. A tolmácsok nem emlékeznek mindenre, és nem biztos, hogy mindenről be fognak számolni. Éppen ezért hangsúlyozza, hogy a retrospektív interjúk csak kiegészítői legyenek a kutatásoknak, önmagukban ne képezzék vizsgálat tárgyát. Vik Tuovinen azt is hangsúlyozza, hogy a retrospektív interjúk kérdőívekkel, írásos megjegyzésekkel is kiegészíthetők, így átfogóbb képet kaphatunk a szinkrontolmácsolás közben lezajló mentális folyamatokról (Vik Tuovinen 2002). Ivanova és Vik-Tuovinen egyetértenek annak fontosságában, hogy rövid idő teljen el a szinkrontolmácsolási feladat és az interjú között. A másik fontos, gyakorlatból leszűrt következtetésük az, hogy a gondolkodási folyamatok visszaidézését segíti az eredeti szöveg áttanulmányozása, illetve a célnyelvre tolmácsolt szöveg meghallgatása (Ivanova 2000, Vik Tuovinen 2002).

4 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 15 2 A kísérlet leírása Jelen vizsgálatnak kettős célja volt. Elsősorban azt vizsgáltam, hogy milyen jellegű információkra emlékeznek a tolmácsok, emellett arra is kíváncsi voltam, hogy hogyan vélekednek a tolmácsok beszédprodukciójuk diszharmóniás jelenségeiről. A vizsgálat során négy gyakorló szinkrontolmácsot kértem meg arra, hogy egy előre rögzített nyolc perc hosszúságú angol beszédet tolmácsoljanak le angolról magyarra. Az előre rögzített szöveg a brit belügyminiszter beszéde volt, az egyházak és vallási csoportok társadalmi szerepéről szólt. A beszédet egy magyar anyanyelvű személy olvasta fel, a felolvasott szöveget rögzítettük, majd a szinkrontolmácsok ezt a szöveget tolmácsolták angolról magyarra. A kísérletben résztvevők több éve dolgoznak szinkrontolmácsként. A résztvevők közül ketten az Európai Unió intézményeinek szabadúszó tolmácsai, ketten pedig Magyarországon dolgoznak szinkrontolmácsként, A nyelvük magyar, B nyelvük angol. A kísérletben egy nő (33) és három férfi (31, 33, 40) vett részt. A felvételek és az interjúk januárjában készültek Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Irinyi épületében, az I. Nyelvi Laborban, TANDBERG EDUCATIONAL Media Centre IS-10 MM felszereléssel, Sony HF 60 típusú kazettákra. Az eredmény összesen 36 percnyi hanganyag. A szinkrontolmácsolási helyzet során a szinkrontolmácsok nem látták az előadót, és egyedül voltak a tolmácsfülkében, nem számíthattak a tolmácskolléga segítségére. Erre azért volt szükség, hogy minden résztvevő számára egyenlő feltételeket tudjunk biztosítani. A szinkrontolmácsolás után azonnal sor került az interjúkra, ahol a szinkrontolmácsok megkapták az angol beszéd írott változatát, és meghallgatták saját szinkrontolmácsolásukat. Ennek fontosságára Ericson és Simon (1999), Ivanova (2000) és Vik Tuovinen (2002) is rávilágított. A tolmácsok saját szinkrontolmácsolásuk hallgatása és az eredeti szöveg követése közben szabadon kommentálhatták teljesítményüket 2.1 A retrospektív interjúk közléseinek kódolása A vizsgálat során az első feladat a retrospektív interjúk közléseinek kódolása volt. A retrospektív interjúkból származó információkat Ivanova és Vik Tuovinen más megközelítésben kódolja. Vik Tuovinen a szinkrontolmácsolási folyamat különböző szakaszai alapján különíti el a retrospektív interjúk közléseit. A közléseket a tolmácsolási folyamat három nagy szakaszához köti: elkülöníti a megértés, a transzfer és a beszédprodukció folyamatához kapcsolódó megjegyzéseket. Negyedik fő kategóriája a háttértudás. A fő kategóriákon belül alkategóriákat is elkülönít; a háttértudáson belül az általános műveltséghez, illetve a felkészüléshez kapcsolódó megjegyzéseket; a megértés csoportján belül a recepció és a jelentéstartalomhoz kapcsolódó megjegyzések alkotják az alcsoportokat. Az átvitelhez kapcsolódó megjegyzéseket Vik Tuovinen a következő négy alcsoportra osztotta fel: az elfogadhatóság, a formai megfelelés, a tartalmi megfelelés, és a tolmácsolási technika. A célnyelvi beszédprodukcióra vonatkozó megjegyzések a nyelvi kifejezés, az ekvivalencia és az előadás alkategóriáiba kerültek (Vik Tuovinen 2002). Az alábbi táblázat Vik Tuovinen kódolási kategóriáit mutatja:

5 16 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Tudás Megértés Átvitel Célnyelvi termék Háttértudás / általános műveltség Felkészülés Recepció (jól hallja-e a tolmács az elhangzottakat?) Tartalom Elfogadhatóság Formai megfelelés Tartalmi megfelelés Tolmácsolási stratégiák Nyelvi kifejezés Ekvivalencia Előadásmód 1. táblázat Vik Tuovinen kódolási kategóriái (Vik Tuovinen 2002: 66) Ivanova megközelítése inkább probléma-orientált, a retrospektív interjúkban megemlített problémák alapján az alábbi négy csoportot különíti el: megértés, fordítás, feladatok egyidejűsége és a monitoring. A megértésen belül a percepció, a lexikai hozzáférés, a szintaktikai feldolgozás, a szövegintegráció, és a háttértudáson alapuló szövegértés kategóriáit különbözteti meg. A fordítás kategória a célnyelvi megfelelő megtalálása és a több célnyelvi megfelelő közüli választás alcsoportjait tartalmazza. A feladatok egyidejűsége csoporton belül is két alkategóriát határoz meg Ivanova: az első a nagyon sűrű forrásnyelvi inputból eredő problémák, a másik a fordítás miatti késések a célnyelvi beszédprodukcióban. Ivanova monitoring kategóriáján belül a következő alcsoportokat különíti el: 1. a fordítás fogalmi szinten egyezik-e az eredetivel, 2. megfelel-e a célnyelvi szöveg a célnyelv szabályainak, 3. milyen a forrásnyelvi szöveg időzítése a célnyelvi produktumhoz képest, 4. a forrásnyelvi szövegre, illetve a forrásnyelvi beszélőre vonatkozó megjegyzések, 5. a tolmácsok teljesítményének értékelése, 6. nem elemzett problémák (Ivanova 2000: 38-39). Vizsgálatom során a négy retrospektív interjúban összesen 71 közlést különítettem el, ezek kódolására Ivanova beosztása bizonyult hatékonyabbnak, azonban Ivanova kategóriáit helyenként módosítottam. Az eredeti rendszerben szerepelt ugyan a tolmácsok teljesítményére vonatkozó kategória, ehhez hozzáadtam a tolmácsok személyes megjegyzéseit, ezek nem feltétlenül a célnyelvi produktumra vonatkoztak, hanem a tolmácsok általános lelkiállapotára. Ivanova kategóriáit emellett a célnyelvi beszédprodukció során felmerülő túlélési stratégiák kategóriával egészítettem ki. Összevontam továbbá Ivanova két időre vonatkozó kategóriáját, és az időzítés nevet adtam neki. Az Ivanova alapján általam használt kategóriákat és a lejegyzett interjúkból vett példákat mutatja a következő táblázat: Megjegyzés típusa Példa % Megértés 1/ Hallja e a tolmács a forrásnyelvi egységet? Megértés 2 / Megérti-e, ismeri-e a tolmács a forrásnyelvi szót Megértés 3 / A forrásnyelvi mondatszerkezetek felismerése, megértése Úgy gondoltam, hogy azt hallottam: black led, de nem voltam benne száz százalékig biztos, hogy az volt. A2 Itt nem értettem, nem tudtam hogy mi ez: here s the rub. A1 Vártam, hogy mi lesz a vége, vártam, hogy mi lesz a tárgy. Hogy ezeknek mit nyújt a vallási közösség. A2 8,4 7 8,4

6 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 17 Megjegyzés típusa Példa % Megértés 4 / A forrásnyelvi üzeneten belül a logikai/ kohéziós kapcsolatok felismerése Megértés 5 / Háttérismeretek, általános műveltség szerepe a forrásnyelvi szöveg megértésében Fordítás 1 / A forrásnyelvi megfelelő megtalálása Fordítás 2 / A kontextusba illő forrásnyelvi megfelelő kiválasztása több lehetséges változat közül Folyamatok egyidejűsége 1 / A forrásnyelvi szöveg sűrűsége, sebessége Folyamatok egyidejűsége 2 / Időzítés Monitoring 1 / A fordítás pontos megfelelője-e az eredetinek Monitoring 2 /Megfelel-e a forrásnyelvi megoldás a forrásnyelv szabályainak Monitoring 3 /Megjegyzés a forrásnyelvi szövegről vagy az előadóról. Monitoring 4 / A tolmácsolt célnyelvi szöveg értékelése Beszédprodukció / Túlélési stratégiák Ezt most sem értem: had an internet in Medieval times. A2 Hallottam, hogy Home Secretary, de nem mertem mondani, nem tudtam, hogy tényleg a Belügyminiszterről van szó. Nem jutott eszembe a vicar, de közben ment a többi. A4 Azon gondolkodtam, hogy building blocks. Azt gondoltam először, hogy tégla, de aztán építőkő lett. Hülyén hangzik, hogy a hit tégla. Az tompa, nem olyan emelkedett, míg az építőkő olyan (i.e. emelkedett), más a regisztere. A4 Éreztem, hogy majdnem ledobott a szöveg, félig lent is voltam A4 1,4 2,8 4,5 8,4 2,8 túl közelről követtem, trükközni kellett, 4,2 hogy beszúrjam, hogy a 2000-es népszavazás. A4 Ez a föltétlenül itt rossz helyen van. 1,4 Necessarily- ez utólag jutott eszembe, hogy ez ott volt. Mikor már mondtam, hogy nem, akkor jutott eszembe, hogy a necessarily is ott volt, és az kell, hogy legyen, hogy nem feltétlenül. A Én nem vettem észre, hogy ott volt egy kérdés. Azt hiszem, nem jól hangsúlyozta az előadó, meg nem is igazi kérdés. A4 On behalf of their faith-ennek a fordítása kicsit körülményes, nem szép, de hirtelen nem jutott eszembe jobb. A2 Itt kimaradt az individual spiritualitydirekt hagytam ki, mert hosszú volt a mondat és a lényeget akartam. A1 Személyes megjegyzések A végére elfáradtam. A3 2,8 Nem elemzett probléma A peace-rejtély, hogy miért nem lett meg a 8,4 peace, pedig hallottam. A1 2. táblázat Vizsgálatunk retrospektív interjúiban szereplő közlések kódolása Ivanova alapján (Ivanova 2000: 38-39), saját interjúinkból vett példákkal és a jelen kísérletben szereplő közlések adott kategóriák közötti százalékos eloszlásával. 7 15, 5 17

7 18 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 2.2 Eredmények A retrospektív interjúk közléseinek kódolása után a legtöbb megjegyzés a túlélési stratégiák kategóriába került. A tolmácsok itt indokolták meg a célnyelvi beszédprodukció során hozott döntéseiket, hogy mit miért áldoztak fel, vagy adtak hozzá az eredetihez. A második helyre a Monitoring 4 kategória került, vagyis a tolmácsolt célnyelvi szöveg értékelése. Ez alátámasztja Vik Tuovinen állítását, mely szerint a gyakorló szinkrontolmácsok jobban megszokták, hogy elemezzék teljesítményüket, illetve a szinkrontolmácsolás során felmerült problémákat. A többi megjegyzés többé-kevésbé egyenletesen oszlott el a fennmaradó kategóriák között. Az eredményeket magyarázhatja, hogy a kísérletben gyakorló szinkrontolmácsok vettek részt, akiknél a tolmácsolási folyamat már automatizálódott, ők inkább a célnyelvi produktumra, illetve annak stílusára is tudtak figyelni, illetve kifejlett túlélési stratégiáik vannak, pontosan tudják, hogy mit miért érdemes feláldozni. Vik Tuovinen szerint a válaszok megoszlása a kísérletben résztvevők speciális problémáit, illetetve prioritásait tükrözik. Nála a legtöbb megjegyzés a transzfer és a produkció kategóriába került (Vik Tuovinen 2002: 68). 3 Retrospektív interjúk és a célnyelvi beszédprodukció diszharmóniás jelenségei A retrospektív interjúkkal kapcsolatos felmérésem másik célja az volt, hogy választ találjak a következő kérdésekre: a szinkrontolmácsolás során előforduló megakadásokat mennyire javítják a tolmácsok, illetve a szinkrontolmácsolási feladat során mire emlékeznek a megakadásokból. 3.1 Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban A spontán beszéd megakadásjelenségeit Gósy a következőképpen definiálja: a spontán beszéd artikulációs illetve percepciós folyamatosságát megakasztó, különféle jelenségeket nevezzük összefoglaló néven megakadásjelenségeknek. (Gósy 2004: 7). A megakadásjelenségeket megjelenési formáik alapján Gósy a következő csoportokba sorolja: elszólások, morfológiai, szintaktikai hibák, kontamináció, téves szótalálás, nyelvem hegyén van jelenség, szóváltoztatás, újraindítás, perszeveráció, anticipáció, metatézis és egyszerű nyelvbotlások. (Gósy 2005) A megakadásjelenségek tehát definíció szerint a spontán beszéd jellemzői, vizsgálatuk a beszédprodukció jobb megértését segíti elő. Gósy szerint a kezdeti tervezési szinteken nagyobbak a nehézségek, így ezekhez a beszédtervezési szintekhez több megakadás kapcsolódik. (Gósy 2003). Horváth a beszédprodukció tervezési szintjei felől közelíti meg a megakadások vizsgálatát (Horváth 2004). Szabó nyelvi játék közben vizsgálta a megakadásokat (Szabó 2004), Markó azt vizsgálta, hogy a beszélő tudásállapota illetve a feladat nehézsége befolyásolja-e a beszédprodukcióban előforduló és megakadások számát és eloszlását (Markó 2004). A beszédészlelési folyamat

8 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 19 megakadásait térképezte fel Bóna (Bóna 2004). A többnyelvűek és az idegen nyelvet tanulók megakadásait vizsgálva Poulisse arra a következtetésre jutott, hogy felnőtt beszélőknél az idegennyelvi és az anyanyelvi beszédprodukció hasonló; az anyanyelvi megakadásoknál megfigyelt jellegzetességek igazak a második nyelvet tanuló felnőttek nyelvbotlásaira is (Poulisse 1999: 54). 3.2 Megakadások előfordulása szinkrontolmácsolás során Szinkrontolmácsolás során, amikor a beszédpercepció a forrásnyelven, a beszédprodukció a célnyelven, párhuzamosan zajlik, a megakadásjelenségek vizsgálata segíthet közelebb jutni a szinkrontolmácsolási folyamat jobb megértéséhez. A szinkrontolmácsolás során előforduló nyelvbotlásokat vizsgálta Pöchhacker (Pöchhacker 1995). Magyarra szinkrontolmácsolt célnyelvi szövegeknél a megakadások előfordulásait és típusait Bakti vizsgálta (Bakti 2006). A vizsgálat tolmácshallgatók és gyakorló szinkrontolmácsok által szinkrontolmácsolt szövegekben előforduló megakadásokat tekintette át. A tolmácshallgatók munkájában lényegesen gyakoribb volt a megakadások előfordulása, minden megakadástípusból előfordult. A gyakorló szinkrontolmácsok esetén ezzel szemben sokkal ritkábban fordultak elő a nyelvbotlások, és itt túlnyomórészt a morfológiai, szintaktikai hibák és újraindítások fordultak elő. Magyarázat erre az lehet, hogy a gyakorló szinkrontolmácsoknál a tolmácsolási folyamat automatizálódott, a morfológiai hibák előfordulására pedig a fül-száj ívhossz, vagyis a forrásnyelvi tolmácsolási egység észlelése és a célnyelvi megfelelő produkálása között eltelt idő nagysága adhat magyarázatot. Jelen vizsgálat során 36 percnyi angolról magyarra szinkrontolmácsolt szövegben kerestem megakadásjelenségeket. Hasonlóan a 2006-os vizsgálat eredményeihez, itt is téves szótalálás, a morfológiai, szintaktikai hibák, és az újraindítások fordultak elő a leggyakrabban. A leggyakoribb a téves szótalálás előfordulása volt, ez a lexikai hozzáférés szintjéhez kapcsolódó hiba. Második helyen szerepeltek a morfológia / szintaktikai hibák. Ezek a spontán beszédben a nyelvi tervezéshez kapcsolódó hibák, a szinkrontolmácsolás során gyakori előfordulásához a fül- száj ívhossz is hozzájárul. A harmadik leggyakrabban előforduló magakadásjelenség az újraindítás, ez a megakadás a lexikai hozzáférés és az artikulációs tervezés összehangolatlanságából ered. Ezek az eredmények alátámasztják Gósy azon, spontán beszédre vonatkozó állítását, mely szerint a mentális lexikon aktiválása és az artikulációs tervezés közötti részfolyamatban viszonylag nagy a megakadások aránya (Gósy 2003: 265). A megakadások előfordulásához hozzájárulnak a szinkrontolmácsolás természetéből adódó sajátosságok, vagyis a véges mennyiségben rendelkezésre álló mentális energia és az azzal való gazdálkodás (Gile 1995), illetve a korábbi vizsgálatnál már említett fül-száj ívhossz nagysága. Az alábbi táblázat a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megakadásokat és gyakoriságukat mutatja.

9 20 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Megakadás típusa Előfordulásának gyakorisága % Példa Morfológiai / 25 amely mindenki számára szintaktikai hiba segítségre segítséget nyújt A1 Téves szótalálás 32 rendkívül elő_e_erős politikai szerepet vállalnak A2 Változtatás 3 Az individuumban és a vall_ a családban meglévő ilyesfajta megalapozottság A3 Újraindítás 21 Azt is f_figyelembe kell vennünk A3 Perszeveráció 3 Például a katolikus egyházban már a középkörben is egyfajta olyan, a középkorban is olyan hálózat alakult ki A4 Metatézis 7 És ezen egyénben található alapból növekszik ki a közösség struktújára.a3 Egyszerű nyelvbotlás 9 azok számára is, akik nem kimondottan vallások A3 3. táblázat A célnyelvi beszédprodukcióban előforduló megakadások és gyakoriságuk 3.3 Megakadások és javításuk szinkrontolmácsolás során A vizsgálat során arra szerettem volna választ kapni, hogy a szinkrontolmácsok mennyire javítják a megakadásaikat, illetve hogy mennyire veszik észre őket. Spontán beszédben a megakadásjelenségek felismerése és ellenőrzése tehát mind a beszélő, mind a hallgató esetében meglehetősen bonyolult működéssorozat eredménye. Ezekről a folyamatokról egyenlőre nem állnak rendelkezésre megbízható, mennyiségi mutatókat is tartalmazó kutatások. (Gósy 2004: 16.) A megakadások javítása estleges (Gósy 2005: 112). Ennek oka Gósy szerint az, hogy a beszélő nem mindig veszi észre a hibát, illetve a hiba észlelése esetén sem javít mindig. Fontos megjegyezni azt is, hogy a megakadások egy része nem is korrigálható, például az ismétlések, vagy éppen a javítás miatt tekintjük őket megakadásnak. (Gósy 2005: 113.) Tehát a javításról csak a következő esetekben beszélhetünk: elszólások, kontamináció, nyelvem hegyén van - jelenség, perszeveráció, anticipáció, metatézis és az egyszerű nyelvbotlások (betoldás, csere, kiesés). Az általam vizsgált korpuszban a fenti nyelvbotlásokból csak elvétve akadt. Az alábbi táblázat néhány példával illusztrálja a megakadásokat, azt, hogy volt- javítás, és hogy mit mondtak erről a szinkrontolmácsok a retrospektív interjúkban.

10 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 21 Megakadás Példa Javítás Retrospektív megjegyzés típusa Perszeveráció Például a katolikus Van Középkörben- de javítottam. egyházban már a Egyből két szó után középkörben is egyfajta javítottam; azt gondoltam, olyan, a középkorban is olyan hogy nagyon idétlen. Nem lehet hálózat alakult ki úgy hagyni, főleg ilyen szövegben nem. A4 Metatézis Ironikus módon az Egyesült Nincs Arra emlékszem, hogy Amerikai ö_a_ Államokban Egyesült Államok, de hogy az Amerikai is ment, arra nem. Metatézis Egyszerű nyelvbotlás-kiesés Egyszerű nyelvbotlás-betoldás És ezen egyénben található alapból növekszik ki a közösség struktújára. azok számára is, akik nem kimondottan vallások Arra ösztönözzük őket, hogy tegyék meg hozzájárulásajaikat. A3 Nincs - Nincs - Nincs - 4. táblázat Megakadások típusai, javításuk és a kapcsolódó retrospektív közlések A vizsgálatból látszik, hogy nagyon kevés megakadással kapcsolatban tettek megjegyzést a tolmácsok. Későbbi vizsgálatokban esetleg konkrétabb rákérdezéssel elő lehetne hívni a megakadásjelenségekhez kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. A vizsgálat során felmerültek olyan megakadások is, amelyekre emlékeztek a tolmácsok, és elő is tudták hívni a hozzájuk kapcsolódó hosszú távú memóriában tárolt információkat Például a következő megakadásnál: Itt Yorkshire-ben vannak olyan muzulmán templomok, olyan mecsetek is itt a téves szótalálásra a tolmács is emlékezett, és a következő megjegyzést tette: itt a mecset csak később jutott eszembe. ( A1 ). 4 Összegzés Vizsgálatom során retrospektív interjúk segítségével vizsgáltam azt, hogy szinkrontolmácsolás után a szinkrontolmácsok mennyire emlékeznek a tolmácsolás során előforduló megakadásokra, illetve azok javítására. A retrospektív interjúk közléseit kódoltam, a legtöbb közlés a szinkrontolmácsolt célnyelvi szövegre vonatkozott, ami a célnyelvi produkció elsődlegességét jelezheti a produkció és az átváltás folyamataival szemben. A szinkrontolmácsolt magyar nyelvű szövegben leggyakrabban a téves szótalálás, a morfológiai, szintaktikai hibák és az újraindítások fordultak elő. Ezeket definíció szerint javítjuk. A vizsgált korpuszban csekély számban fordultak elő olyan megakadások, amelyeknek nem definíciós jegye a javítás. A korrekciós folyamatok működésére vonatkozóan nem lehetett általános következtetéseket levonni ebben a vizsgálatban, mivel nagyon kevés volt a nem javított megakadások száma, és a

11 22 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia retrospektív interjúkban is csak kevés esetben tudták a szinkrontolmácsok előhívni a megakadáshoz kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. Irodalom Bakti, M Interferenciális nyelvbotlások a szinkrontolmácsolásban. In: Heltai, P. (szerk.) MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, április MANYE Vol. 3., Bóna, J A beszédészlelési folyamat megakadásai. In: Gósy, M (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Chernov, G. V Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. A Probability- Prediction Model. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Ericson, K. A., Simon, H. A Protocol Analysis. Verbal Reports as Data. Revised Edition. Cambridge, Mass. London : The MIT Press. Fabbro, F. and Gran, L Neurological and Neuropsychological Aspects Of Polyglossia and Simultaneous Interpretation. In: Lambert, S., Moser-Mercer, B. (szerk.) Empirical Research in Simultaneous Interpretation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Gass, S. M., Mackey, A Stimulated Recall Methodology in Second Language Research. Mahaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Gile, D Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Gósy, M A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. Magyar nyelvőr Vol Gósy, M A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Gósy, M Pszicholoingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó. Horváth, V Megakadásjelenségek a párbeszédekben. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium House, J Conscious and Strategic Use of Aids in Translation. In: Tirkkonen-Condit, S., Jääskeläinen, R.. (szerk.) Tapping and Mapping the Process of Translation and Interpreting. Outlooks on Empirical Research. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Ivanova, A The Use of Retrospection in Research on Simultaneous Interpreting. In: Tirkkonen-Condit, S., Jääskeläinen, R. (szerk.) Tapping and Mapping the Process of Translation and Interpreting. Outlooks on Empirical Research. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Jääskeläinen, R Think Aloud Protocols. In: Baker, M (szerk.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New York: Routledge Klaudy, K Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. Lesznyák, M A fordítási folyamat explicit mutatói laikus és professzionális fordítók esetében. Elhangzott: Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, április Markó, A Megakadások vizsgálat különféle monologikus szövegekben. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtdományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ KOMPETENCIÁK ANYANYELVI ÉS FORDÍTOTT SZÖVEGEKBEN Az anyanyelvi fogalmazási kompetencia és a fordítási kompetencia összefüggései egyetemi hallgatók

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2009.02.06. Szerkesztette: Váradi Tamás Lektorálta: Balaskó Mária Fenyvesi Anna Fóris Ágota Gósy Mária Károly Krisztina Klaudy Kinga Markó

Részletesebben

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás,

Anyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhely számba megy az az állítás, Iskolakultúra 2006/12 Menyhárt Adrienn Kormos Judit Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja Egy interjú-vizsgálat tanulságai

Részletesebben

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI MAGYAR PEDAGÓGIA 105. évf. 1. szám 29 40. (2005) A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI Kormos Judit és Csizér Kata ELTE, Angol

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2008 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllô, Gazdaság-

Részletesebben

Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel?

Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel? Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel? Doró Katalin SZTE Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék SZTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program 6725 Szeged, Tisza Lajos

Részletesebben

HATODIKOSOK STRATÉGIAHASZNÁLATA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ FELADATOKON ANGOL NYELVBŐL

HATODIKOSOK STRATÉGIAHASZNÁLATA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ FELADATOKON ANGOL NYELVBŐL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 1. szám 5 34. (2003) HATODIKOSOK STRATÉGIAHASZNÁLATA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ FELADATOKON ANGOL NYELVBŐL Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem, BTK, Angol

Részletesebben

Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre?

Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre? Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre? 81 Gyarmathy Dorottya 1. Bevezetés A spontán beszéd folyamatossága számos külső és belső tényezőtől függ. A beszéd szerkesztettségét, a megnyilatkozások virtuális

Részletesebben

Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA

Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA A DOKTORI ÉRTÉKEZÉS TÉZISEI Mohácsi-Gorove Anna A MINŐSÉG FOGALMA A FORDÍTÁSTUDOMÁNYBAN ÉS A LEKTORÁLÁS MINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI GARANCIA Témavezető: Dr. Kis Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A gyors beszéd. Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem.

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A gyors beszéd. Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A gyors beszéd Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem Témavezető: Dr. Kis Tamás Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezetés

Részletesebben

A tanulásban akadályozott kilencedik osztályos tanulók szóbeli és írásbeli spontán mondatalkotásának vizsgálata

A tanulásban akadályozott kilencedik osztályos tanulók szóbeli és írásbeli spontán mondatalkotásának vizsgálata A tanulásban akadályozott kilencedik osztályos tanulók szóbeli és írásbeli spontán alkotásának vizsgálata Verebélyi Gabriella Kulcsszavak: középiskola, tanulásban akadályozottak, szóbeli alkotás, írásbeli

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Katedra KRUZSLICZ TAMÁS A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Bevezetés Napjaink nyelvhasználatában meghatározó kommunikációs színteret jelentenek a digitális médiumok. Marshall

Részletesebben

lknyelvdok7 az alkalmazott nyelvészet körébôl MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

lknyelvdok7 az alkalmazott nyelvészet körébôl MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest lknyelvdok7 D ok t or a ndu sz ok t a nu l m á nya i az alkalmazott nyelvészet körébôl 2013 MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest ALKNYELVDOK7 DOKTORANDUSZOK TANULMÁNYAI AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET KÖRÉBŐL

Részletesebben

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola tatarkan@freemail.hu Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS.

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. 2 AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Biró Anett Témavezető: Dr. Budai László Pannon Egyetem Interdiszciplináris

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E MIT MÉR A STANAG 2 HALLÁSÉRTÉS VIZSGA? WHAT IS ASSESSED AT THE STANAG 2 LISTENING COMPREHENSION EXAM? Minden nyelvtanár és nyelvvizsgáztató tisztában van vele, hogy a beszédkészség fejlettségét erősen

Részletesebben