A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban"

Átírás

1 A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve a 65 év feletti személyek spontán beszédének a felnőtt korosztállyal történő összehasonlításával, azonban a felnőtt, 65 éves beszélők közötti különbségekre ritkábban kíváncsiak. Mivel a beszélőprofil-készítés során a felnőttek pontosabb ának meghatározása a cél, ezért kutatásomban ezekkel a korcsoportokkal foglalkoztam. Arra kerestem a választ, hogy a beszédszakaszok és ek gyakorisága és időtartama, illetve a szavak száma szignifikáns különbséget mutatnak-e a legfiatalabb ( 29 éves) és a legidősebb ( 65 éves) felnőtt férfiak között. 1 Bevezetés A beszélő a behatárolásának fontos szerepe van az igazságszolgáltatásban akkor, amikor egy rendőrségi nyomozás során egy hangfelvételen beszélő ismeretlen személyről kell profilt készíteni. Ez a profil sokrétű lehet. A nyomozó saját élettapasztalata alapján próbálja behatárolni a beszélő nemét, át, iskolázottságát, illetve egyéb szociológiai és pszichológiai jellemzőit. A probléma az, hogy irányelveken kívül a nyomozónak nem áll rendelkezésére konkrét módszertan a profilkészítéshez. Ennek hiányában pedig nagy a téves behatárolás valószínűsége. A beszélőprofilnak általában a nyomozás során van nagyobb jelentősége, ahol azt gondolhatnánk, hogy nem olyan nagy baj az, hogyha nem pontos például az behatárolása, mert a nyomozó úgyis megtalálja a keresett személyt. Úgy gondolom, hogy egy nyomozó számára is fontos a pontos -behatárolás, mert lehet, hogy ezen múlik a nyomozás sikere. A nyomozó hatóság a biztosabb eredmény érdekében kérhet szakértői véleményt igazságügyi hangtechnikai szakértőtől. A probléma az, hogy a szakértő is csak saját tapasztalatára támaszkodhat, ami szintén nagy hibalehetőséget rejt magában. A szakértői munkában mindig alapvető fontosságú volt a tudományos alapú módszertan (Garamvölgyi 1961), és ma már egyre inkább követelmény, hogy az igazságügyi hangtechnikai szakértői vélemények is az ujjlenyomat- vagy a DNS-vizsgálatokhoz hasonlóan kvázi-objektívek legyenek. Percepciós elemzéssel egy ismeretlen beszélő csoporttulajdonságai közül legmegbízhatóbban az határozható meg (Gósy 01). Az -behatárolást a szakértők tradicionálisan percepciós úton végzik, saját tapasztalataik alapján (Jessen 07). Braun (1996) vizsgálatai kimutatták, hogy az igazságügyi szakértők az -behatárolásaik során átlagosan 5,9 évet tévedtek, a fonetikailag képzetlen személyek pedig 6,5 évet. Ez az eredmény azt mutatja, hogy Alknyelvdok7 Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 13 ISBN

2 AlkNyelvDok csak kis mértékben pontosabbak a szakértők. Az meghatározásának hatékonysága percepciós vizsgálatokkal a hazai szakirodalom szerint 60 70% körüli (Gocsál 1998, Gósy 04). Jelenleg a beszélő át csak 10 éves intervallumban tudjuk valószínűsíteni, ezért kívánatos lenne akusztikai és fonetikai elemzésekkel kiegészíteni a hallásalapú vizsgálatokat (Jessen 07). Az behatárolása azért nehéz feladat, mert nincs olyan biztos fonetikai paraméter, amely segítségével egyértelműen elkülöníthetők az i csoportok (Jessen 07). A beszéd az ral csak részben változik (Menyhárt 03), ezért meg kell találni azokat a fonetikai jegyeket, amelyekkel objektíven elkülöníthetők a különböző i csoportok. A paraméterek kiválasztása során több szempontot kell figyelembe venni. Olyan fonetikai sajátosságokat érdemes választani, amelyeket egyrészt hallás alapján is, másrészt rossz minőségű felvételeken is beazonosíthatunk. Erre a gyakorlati alkalmazhatóság miatt van szükség, ugyanis a profilkészítő nyomozónak vagy szakértőnek sokszor nincs ideje részletes fonetikai méréseket végezni, és leggyakrabban rossz minőségű felvételeket kell elemeznie (Jessen 07). A jelen tanulmányban a beszédszakaszokat, a eket és a szavak gyakoriságát vizsgálom. Tudjuk azt, hogy idős korra lassul a beszéd- és artikulációs tempó, nehezebb a szóelőhívás (Bóna 12), gyakoribbak a ek (Gósy 05). Ezek a tendenciák vélhetően már éves korban is kimutathatóak, így az 65 éves beszélők egyértelműen elkülöníthetők a huszonévesektől. Hipotéziseim szerint 1. mind a beszédszakaszok hosszában és gyakoriságában, 2. mind a tartási jellemzőkben különbség mutatható ki a 29 éves és az 65 éves férfiak csoportja között. Feltételezem továbbá, hogy 3. a kitöltött ek (, ) relatív gyakorisága és átlagos hossza, valamint 4. egyes szavak gyakorisága alapján felfedhetők olyan különbségek, amelyek segítségével megbízhatóan elkülöníthetők a két i csoport beszélői. 2 Kísérleti személyek, anyag és módszer A vizsgálati csoportok meghatározásában fontos szempont az, hogy a gyakorlatban a profilkészítés során a legtöbb esetben 65 éves személyek vizsgálatára van igény. Egyes külföldi statisztikák alapján a éves férfiak vizsgálata a leggyakoribb (Jessen 07). Négy korcsoportot elkülönítését látom indokoltnak: I. 29, II , III , IV. 65 éves beszélőket. A percepciós vizsgálatok eredményei alapján tudjuk azt, hogy a tévedések nagyrészt a szomszédos i csoportok mentén történnek (Cerrato et al 00). Vagyis a két szélső felnőtt i csoport az I-es és a IV-es viszonylatában jóval kevesebb a téves azonosítás, mint a szomszédosak között például az I-es és a II-es között. Feltételezhető továbbá, hogy ebben a két szélső korcsoportban nagyobb különbségeket mutatnak a fonetikai sajátosságok, mint a szomszédos csoportokban. Jelen dolgozatomban a legfiatalabb (I-es csoport) és a legidősebb (IV-es csoport) felnőtteket vizsgálom. Ehhez a BEA adatbázisból vett tíz 29 éves férfi és tíz 65 éves férfi spontán narratíváját használom fel. Abban az esetben, amikor a beszédidő hosszabb, mint hat perc, csak az első hat percet vizsgálom. A felvételek hossza (a kísérleti személyek beszédszakaszainak és a köztük lévő ek együttes hossza a felvételvezető szövege nélkül): mp. Ebbe az időbe nem számoltam bele azokat a eket sem, amelyek beszélőváltáskor jelentkeztek. A fonetikai jegyek előfordulási gyakoriságának összehasonlítását úgy végzem el,

3 Tatár Z.: A spontán beszéd egyes jellemzői különbőző felnőtt korcsoportokban 187 hogy kiszámolom az adott paraméternek az egyes beszélőkre jellemző percenkénti előfordulását. Az egyes sajátosságoknak a két korcsoport közötti statisztikai összevetéséhez a független mintás t-próbát alkalmaztam 95%-os konfidenciaszinten. A spontán beszédet tagolhatjuk megnyilatkozásokra (vö. Wacha 1988), vagy virtuális mondatokra (vö. Gósy 03), de ezek határainak megállapítása nem problémamentes. Markó Alexandra ezt úgy foglalja össze, hogy a szerzők elsősorban a, a beszéddallam és a szintaktikai-szemantikai szerkezet határjelző funkcióit tartják kulcsszerepűnek, a meghatározások azonban mind beleütköznek abba a problémába, amit ezeknek a jellemzőknek az interferenciájaként fogalmazhatunk meg azaz a spontán beszéd (szemben például az igényes felolvasással) nem mutat egyértelmű megfeleléseket ezeknek az eszközöknek a használatában (10: 85). Ezek helyett a beszédszakaszokat szegmentáltam, amelyeknek egyértelműen meghatározható a kezdete és a vége. Két közti beszédrészt egy beszédszakasznak vettem (vö. Wacha 1988). Akkor jelöltem a néma et, ha legalább 100 ms hoszszúságú volt. A kombinált et akkor jelöltem, amikor egy néma mellett kitöltött is volt. A hezitálások helyének vizsgálatakor megkülönböztettem a kitöltött és a kombinált ekben előforduló, hangsorokat. Nem vettem figyelembe azokat a néma eket, amelyek beszélőváltáskor voltak észlelhetők. A hanganyagok annotálásához és az adatok kiírásához a Praat szoftvert, a statisztikai számításokhoz és a grafikonok elkészítéséhez az SPSS 13.0 programot használtam. 3 Eredmények Elsőként a beszédszakaszokat, majd a eket, végül a szavak számát vizsgáltam. A grafikonokon és a táblázatokban a két csoportot számokkal jelöltem: = huszonéves férfiak, = 65 éves férfiak. 3.1 Beszédszakaszok A beszédszakaszok gyakorisága: a fiataloknál percenként 22,6 db/perc, az idősebbeknél 25,1 db/perc. A beszédszakaszok közötti ek gyakorisága: a fiataloknál 21,6 db/perc, az év felettieknél 24 db/perc. A független mintás t-próba szerint szignifikáns különbség sem a beszédszakaszok: t(18) = 1,284, p = 0,215, sem a ek: t(18) = 1,397, p = 0,179 gyakoriságában nincs a csoportok között. A beszédszakaszok és a ek időtartamát összehasonlítva az 1. ábrán látszik, hogy az idősebb férfiakra kicsivel rövidebb beszédszakaszok és ek jellemzőek. A beszédszakaszok között nem mutatható ki szignifikáns különbség: t(2266) = 0,866, p = 0,386; a ek időtartambeli eltérései azonban szignifikánsak: t(2173) = 5,342, p < 0,001.

4 AlkNyelvDok ,63 0,76 beszédszakasz 1,89 1,94 0,0 0,5 1,0 1,5 átlagos hossz (s) 2,0 1. ábra. A beszédszakaszok és a köztük lévő ek átlagos hossza. 3.2 Szünetek Három típusú et hasonlítottam össze: a néma, a kombinált és a kitöltött eket. A év közötti beszélők több néma et tartanak, mint a éves felnőttek (Menyhárt 03). Balázs (1993) ugyanannak a férfinak fiatalkori beszédéhez képest idős korában 8-szor annyi et adatolt. A 2. ábra szerint a férfiak év felett átlagosan kicsit több kombinált és kitöltött et használnak, mint a huszonévesek, a néma ek gyakorisága viszont átlagosan kicsit kevesebb az idősebbeknél. A ek időtartamát nézve a kitöltött ek az idősebbeknél hosszabbak egy kicsit, a néma és a kombinált ek pedig a fiataloknál hosszabbak (3. ábra). néma kombinált 4,6 3,5 15,5 15,8 kitöltött 4,0 2, ábra. A ek percenkénti gyakorisága (db/perc) néma kombinált 0,56 0,68 1,10 1,40 kitöltött 0,42 0,37 0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 3. ábra. A ek átlagos hossza (s)

5 Tatár Z.: A spontán beszéd egyes jellemzői különbőző felnőtt korcsoportokban 189 A gyakorisági adatok alapján szignifikáns különbséget találtunk a kitöltött ek esetében: t(18) = 2,9, p = 0,04, míg sem a néma: t(18) = 0,147, p = 0,885, sem kombinált nél: t(18) = 0,940, p = 0,359 nem szignifikáns a gyakorisági eltérés. Az időtartamadatokat nézve szignifikáns különbség van a néma: t(1512) = 4,919, p < 0,001, és a kombinált eknél: t(370) = 4,353, p < 0,001; a kitöltött ek esetében viszont nincs: t(287) = 1,627, p = 0,105. A leggyakrabban előforduló hezitálások, a és az (vö. Horváth 09) korcsoportok közötti gyakoriságát összehasonlítva azt látjuk, hogy az percenként általában gyakrabban jelenik meg az idősebbeknél, a pedig ritkábban (4. ábra). 4,4 7,7 1,7 2, ábra. A hezitálások percenkénti gyakorisága (db/perc) 0,38 0,39 0,38 0,40 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 5. ábra. A hezitálások átlagos hossza (s) A hezitálások átlagos időtartamában nincs különbség az i csoportok között (5. ábra). Az gyakoriságát nézve szignifikáns közeli különbséget mutat a független mintás t-próba a korcsoportok között t(18) = 2,099, p = 0,0; a -nél nincs szignifikáns eltérés t(18) = 0,9, p = 0,617. Az átlagos hosszúsági adatokban egyik típusú hezitálásnál sincs csoportok közti szignifikáns különbség: : t(549) = 0,391, p = 0,696; : t(176) = 0,397, p = 0,692. A hezitálások előfordulási helyének figyelembe vételével tovább vizsgáltuk az adatokat kitöltött ben és kombinált ben. A gyakorisági eredmények mind a két típusban hasonló arányokat mutatnak, mint a helyzettől független vizsgálatokban: az mindkét típusban az idősebbeknél gyakoribb, a pedig a fiataloknál (6. ábra). A hezitálások időtartamaiban viszont nagyobb az beli különbség akkor, ha helyzettől függően vizsgáljuk azokat (7. ábra). Önállóan megjelenő kitöltött ben mind a két hezitálástípus az idősebb férfiaknál hosszabb, kombinált ben pedig a fiataloknál.

6 AlkNyelvDok gyakoriság (db/perc) ,0 0,5 1,4 3,5 0,8 0,6 3,0 4,2 0 kitöltött ben kombinált ben 6. ábra. A hezitálások gyakorisága helyzettől függően. átlagos hossz (s) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,48 0,39 0,38 0,41 0,43 0,38 0,29 0,31 0,0 kitöltött ben kombinált ben 7. ábra. A hezitálások átlagos hossza helyzettől függően. A független mintás t-próbák eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze. Szignifikáns különbség mutatható ki az gyakoriságában és időtartamában kitöltött ben, illetve az és az időtartamában kombinált ben. gyakoriság időtartam kitöltött ben kombinált ben t(18) = 1,327 t(18) = 3,532 t(18) = 0,713 t(18) = 1,012 p = 0,1 p = 0,002 p = 0,485 p = 0,325 t(90) = 1,407 t(217) = 3,011 t(84) = 2,259 t(330) = 2,622 p = 0,163 p = 0,003 p = 0,026 p = 0, táblázat. Független mintás t-próbák eredményei a két korcsoport között. 3.3 Szavak száma A szavak számát összehasonlítottam percenként, illetve beszédszakaszonként. A fiatalok az 65 éves férfiakhoz képest szignifikánsan több szót ejtenek egy perc alatt (8. ábra): t(18) = 3,373, p = 0,003; és beszédszakaszonként is (9. ábra): t(18) = 2,142, p = 0,046. A kötőszavak gyakoriságát összehasonlítva (10. ábra) szintén szignifikáns különbséget tapasztalunk t(18) = 3,094, p = 0,006.

7 Tatár Z.: A spontán beszéd egyes jellemzői különbőző felnőtt korcsoportokban 191 gyakoriság (db/perc) ábra. A szavak száma percenként gyakoriság (db/beszédszakasz) ábra. A szavak száma beszédszakaszonként 24 gyakoriság (db/perc) ábra. A kötőszavak gyakorisága percenként Elemeztem a kötőszavak előtt és után előforduló ek gyakoriságát. A korcsoportok között a legnagyobb különbség azoknál a kötőszavaknál van, ahol nincs mellettük. A belső arányok hasonlóak a korábbi kutatásokhoz (vö. Gósy 04), de a korcsoportokat összehasonlítva különbségeket is megfigyelhetünk: az idősebbek

8 AlkNyelvDok minden helyzetben nagyobb arányban használnak valamilyen et kötőszónál (11. ábra). Mivel feltételezhető, hogy a kötőszó előtti arra utal, hogy még a közlés tartalma is bizonytalan, kötőszó után pedig a nyelvi megformálás okoz nehézséget (Gósy 05), adataink azt erősítik, miszerint az idősebb férfiaknál mind a makrotervezés, mind a mikrotervezés több időt vesz igénybe. 11. ábra. A kötőszavak gyakorisági arányai csoportonként 4 Következtetések A huszonéves és az 65 év közötti felnőtt férfiak összehasonlításával különbségeket kerestem. A gyakorlatban egy ismeretlen beszélő ának fonetikai alapú behatárolási módszerének kidolgozásához először meg kell határozni azokat a paramétereket, amelyek szerint különbségek vannak az i csoportok között. A jelen tanulmányban elemzett sajátosságok viszonylag rossz minőségű felvételen is adatolhatók, amely alapvető jelentőségű a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából. A gyakorlatban annak is van jelentősége, ha egy huszonéves beszélőről be lehet bizonyítani, hogy nem év feletti. A percepciós elemzéseknek az akusztikai-fonetikai vizsgálatokkal történő kiegészítése és megerősítése elsősorban az igazságszolgáltatás területén fontos, például amikor a bíróság előtt objektív bizonyítékra van szükség. Hipotéziseim részben beigazolódtak. Szignifikáns különbségeket találtam a huszonéves és az 65 éves férfiak között a ek hosszában, a kitöltött ek gyakoriságában, a néma és a kombinált ek időtartamában, az gyakoriságában és időtartamában kitöltött ben, az és a időtartamában kombinált ben, szavak percenkénti és beszédszakaszonkénti számában, kötőszavak gyakoriságában. Ezek a paraméterek segíthetik a gyakorlatban bizonyos ú ismeretlen beszélőknek egyes csoportból történő kizárását, illetve más csoportokba való besorolását. Azonban ehhez még további vizsgálatokat kell végezni, hiszen a vizsgált paraméterekre nem csak az i változások lehetnek hatással. Egy személynek a csoportokkal történő összehasonlítását különböző statisztikai módszerek alkalmazásával szükséges elvégezni a továbbiakban. Irodalom Balázs, B Az időskori hangképzés jellemzői. Beszédkutatás

9 Tatár Z.: A spontán beszéd egyes jellemzői különbőző felnőtt korcsoportokban 193 Bóna, J. 12. A spontán beszéd sajátosságai idősödő, idős és matuzsálemi korban. In: Markó, A. (szerk.) 12. Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE BTK, MTA Nyelvtudományi Intézet Braun, A Age estimation by different listener groups. Forensic Linguistics, Cerrato, L., Falcone M., Paoloni A. 00. Subjective age estimation of telephonic voices. Speech Communication, Garamvölgyi, V. (főszerk.) Kriminalisztika. Budapest: BM. Gocsál, Á Életkorbecslés a beszélő hangja alapján. Beszédkutatás Gósy, M. 01. A testalkat és az becslése a beszéd alapján. Magyar Nyelvőr, 125: Gósy, M. 02. A megakadásjelenségek eredete a beszédprodukció tervezési folyamatában. Magyar Nyelvőr, Gósy, M. 03. Virtuális mondatok a spontán beszédben. Beszédkutatás Gósy, M. 04. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó. Gósy, M. 05. Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó. Horváth, V. 09. Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben. Doktori disszertáció. EL- TE BTK. Jessen, M. 07. Speaker classification in forensic phonetics and acoustics. In: Müller, C. (szerk.) Speaker classification I, LNAI Markó, A. 10. A prozódia szerepe a spontán beszéd tagolásában. Beszédkutatás Menyhárt, K. 03. A spontán beszéd megakadásjelenségei az függvényében. In: Hunyadi, L. (szerk.): Kísérleti fonetika, laboratóriumi fonológia. Debrecen: Debreceni Egyetem Wacha, I Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak (szintaktikai) vizsgálati szempontjaihoz (a gazdagréti kábeltelevízió élő nyelvi felvételei alapján). In: Kontra Miklós (szerk.) Beszélt nyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 1. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya 173 A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Bevezetés A beszédképzés és a beszédmegértés zavara számos betegséghez kapcsolódóan jelenik meg, adott esetben vezető tünet lehet.

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A közösség véleményének téves észlelése 10-11 éves gyerekek körében

A közösség véleményének téves észlelése 10-11 éves gyerekek körében Grits Gergely, Kenyeres László, Prazsák Gergő A közösség véleményének téves észlelése 10-11 éves gyerekek körében A pluralizmus ignoranciáját vizsgáló kutatások túlnyomó többsége felnőtt megkérdezettek

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bogdány Eszter Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Csizmadia

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN

AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 1. szám 63 80. (2006) AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék, MTA-SZTE Képességkutató Csoport

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 9. rész: Mintavétel a gyakorlatban Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Kilencedik rész Mintavétel a gyakorlatban Tartalomjegyzék

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Lépések egy átlátható i rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Magyar Helsinki Bizottság, 2012 Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Selei

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

FÓKUSZ: CSALÁD. Látogató párkapcsolatok Magyarországon

FÓKUSZ: CSALÁD. Látogató párkapcsolatok Magyarországon 4 Szociológiai Szemle, 2012/1 FÓKUSZ: CSALÁD SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 4 29. Látogató párkapcsolatok Magyarországon KAPITÁNY Balázs kapitany@demografia.hu ÖSSZEFOGLALÓ: A látogató párkapcsolatok ( lat-kapcsolatok

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben