Art Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai. Art

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015."

Átírás

1 Az adóeljárási törvény évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem minősíthet más adózónál eltérően) Nemzetközi adózási jogviszonyokban az államok közötti eltérő jogi minősítés nem eredményezheti azt, hogy az adott jogviszony egyik államban sem adóztatható (ún. hibrid adótervezési megoldások elleni harc). Ilyen esetekben Magyarország nem mentesíti a jövedelmet az adóztatás alól. Az adót ilyenkor az eset összes körülményeinek figyelembevételével (pl. becsléssel) állapítja meg. A Ket. elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell adójogviszonyokban alkalmazni A Ket. szerinti ideiglenes biztosítási intézkedés esetén az Art. biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni Képviseletnél nevesíti a törvény a könyvvizsgálót is (magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet esetén is, illetve kötelező képviseletnél is!) Egészségügyi szolgáltatási járulék Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemély eü. szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészség-biztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és b) tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll. Az ilyen időszakban történt jogszerűtlenül igénybe vett eü. ellátás visszafizetésére az Eb.tv. 66. (9) bekezdése az irányadó Áfa bejelentkezési kötelezettség alól kivétel: más EU tagállamban letelepedett adózó az adóraktározási eljárás hatálya alá tartozó terméket értékesít adómentesen EU-ba és az adómentesség érvényesítéséhez az adóraktár üzemeltetőjét hatalmazza meg (erről bejelentést kell tenni évközben meg lehet változtatni). Kijavítási kérelem szabályainak pontosítása: Adóellenőrzés megkezdéséig Kizárólag a tárgyi adómentesség helyetti adókötelezettség, az alanyi adómentesség, a különleges áfa elszámolási mód, az általános szabály, a pénzforgalmi elszámolás választását módosíthatja Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezést üzemeltető adózó köteles az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelenteni: az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon, az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján, haladéktalanul, a bekövetkezett bármely változást. A bejelentés (igazgatási szolgáltatási) díjköteles, mértéke Ft. A bejelentés alapján az adóhatóság regisztrációs számot állapít meg minden automataberendezésre, erről elektronikus értesítést küld. Fokozott adóhatósági felügyelet esetén től nincs kötelező adótanácsadói, adószakértői ellenjegyzésre kötelezés Munkáltatói adómegállapítás elkészítése: április 30, adóhatósághoz beküldés: május 20. ÁFA összesítő nyilatkozat akkor is beadható, ha arra az adózó nem kötelezett Értékhatár 1 millió forintra csökkent

2 08-as bevallás adattartalmának bővülése: személy részére vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben fizetett tiszteletdíj összege, személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítése, személy részére ingatlan birtoklásának, használatának átengedéséből és hasznainak szedéséből, az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából származó jövedelemmel (így különösen az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából, haszonbérbe adásából, az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog ellenérték fejében történő alapításából, az arról való lemondásból, illetve a joggyakorlás átengedéséből származó jövedelemmel) összefüggésben kifizetett bevétel (jövedelem) összege Adófizetés: amennyiben bűncselekmény elkövetője fizet letéti számlára és később kiderül, hogy többet fizetett, mint kellett volna, csak akkor igényelheti vissza, ha nincs köztartozása. Adatszolgáltatás NYUFIG a NAV-nak: EU más tagállamában honos nyugdíjas részére kifizetett ellátásokról Pénzintézeti megkeresésre történő adatszolgáltatás határideje: végrehajtásnál 8 nap, ellenőrzésnél 15 nap. Ha a tényállás tisztázásához szükséges, az állami adó- és vámhatóság megkeresi a belföldön letelepedett, telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózót (pl. mobilszolgáltatót) az elektronikus kereskedelemi szolgáltatásnak a szolgáltatás nyújtójára, valamint a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó forgalmi adatainak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő személyhez nem köthető módon történő beszerzése érdekében. A belföldön letelepedett, telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózó a megkeresést 15 napon belül teljesíti. Helyi adókkal kapcsolatos adatfeldolgozás is lehetséges állami tulajdonú gazdasági társaságnál Külföldi nyomtatványon bármilyen igazolást kiállít az adóhatóság [szakfordítás kell, vagy angol nyelvű (is) legyen] Ellenőrzés: Ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót egymással összefüggő módon érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja. EU megkeresés: a megérkezést követő 15 napig szünetel az ellenőrzési határidő. A korábbi 1 év helyett már csak 180 napig vár a válaszra az adóhatóság. Feltételes adómegállapítás: Az adózónak a tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelemben meg kell jelölnie, hogy a kérelem benyújtásának adóévére, valamint az azt követő két adóévre, vagy a kérelem benyújtását követő három adóévre vonatkozóan kéri a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága megállapítását A feltételes adómegállapítás nem alkalmazható nemzetközi jogi kötelezettség változás esetén sem Határidő: 90 nap, sürgősség esetén 60 nap Személyes konzultáció díja: 500eFt A tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságát jogszabályváltozás nem, csak a tényállás megváltozása érinti. A feltételes adómegállapítási eljárás során hozott határozat kötőereje a tartós feltételes adómegállapítás kivételével a határozat kiadmányozását követő ötödik adóév utolsó napjáig tart, amely egyszer, további két évvel meghosszabbítható.

3 Az adópolitikáért felelős miniszter az adózó kérelmére megállapítja az adózó által előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztására alkalmazandó számítási módszer megfelelőségét a kérelemben megjelölt részletes tényállás alapján. Egy kérelemként nem terjeszthető elő ügyletre (ide értve a jövőbeni és a jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyleteket is) és előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztására alkalmazandó számítási módszerre irányuló kérelem. A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása (adópolitikáért felelős miniszter állapítja meg): a feltételes adómegállapítás során hozott határozat alkalmazhatóságát, ha a határozat jogerőre emelkedését követően hatályba lépett jogszabályváltozás, nemzetközi jogi kötelezettségváltozás, megvalósult vagy a jövőbeni tényállásváltozás a határozat rendelkező részében foglaltakat érdemben nem érinti, vagy a határozat kötőerejének a tartós feltételes adómegállapítás kivételével egyszer, további két adóévre vonatkozó meghosszabbítását, ha tényállásváltozásra, nemzetközi jogi kötelezettség-változásra, jogszabályváltozásra nem került sor, együttes kérelem esetén az alkalmazhatóságot és a határozat kötőerejének további két adóévvel történő meghosszabbítását Felügyeleti intézkedés: ha nem gondoskodik (az egyébként kötelező) képviseletről az adózó, a kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítják Mögöttes felelős jogorvoslata: elbírálási határidő 60 nap Elévülés: a büntethetőség elévüléséig nem évül el a csődbűncselekénnyel összefüggésben megállapított adókötelezettség Új eljárás elrendelése esetén az elévülés 12 hónappal hosszabbodik meg (korábban 6) Mulasztási bírság: ellenőrzés, üzletlezárás, hatósági eljárás, végrehajtás akadályozása ismételten: 500eFt/1mFt a bírság. Adóhatósági nyomtatvány (bevallás, adatszolgáltatás) kialakítása lehetséges, ha EU jogszabály automatikus információcserét ír elő bizonyos adatokkal kapcsolatban. Pénztárgép, taxaméter forgalmazás, üzemeltetés, szervizelés ellenőrzése: állami adó- és vámhatóság (vagyis a korábbi vámhatósági szervezeti egységek is ellenőrizhetnek) Adókülönbözetnek minősül az ügyészség határozata alapján megfizetni rendelt adó is Egyéb (korábban elfogadott) módosítások Egyablakos bejelentkezési rendszer kiterjesztése az egyesületekre, alapítványokra (bíróságok) Tételes ÁFA bevallás a fordított adózás hatálya alá tartozó fémtermékekről (Áfatv. 6/B. melléklet) Új adózók ellenőrzésénél (10%) már nem kockázati szempont, ha a tag, ügyvezető korábban e.v. volt és adózási probléma miatt vonták vissza az e.v. igazolványát (5 éven belül). A jogi szabályozás Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Főbb rendelkezések az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben (Art.) A bejelentési szabályoknál (22/E. ) Az ellenőrzési szabályoknál (88. ) A szankcióknál: Mulasztási bírság [172. (19a) bekezdés] Intézkedések [173. (1) bekezdés] A fogalommagyarázatoknál (178. ) Egyes rendelkezések mellékletben (11. sz. melléklet) Részletszabályok miniszteri rendeletben EKAER szám megállapításának rendje Bejelentés, változásbejelentés, kockázati biztosíték mértéke Kockázatos termékek köre

4 Fontosabb fogalmak Mi az az EKAER? NAV által működtetett rendszer, mely a termékek közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja Mi az az EKAER szám? Bejelentés alapján képzett azonosító szám, mely egy adott termék egységet azonosít Mi az a kockázatos termék? Miniszteri rendelet fogja meghatározni Mi minősül gépjárműnek? Az útdíjköteles (teher)gépjárművön kívül minden más (kisebb össztömegű) gépjármű is Bejelentendő tevékenységek I. Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, c) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés. II. Kockázatos élelmiszerek esetén bármely gépjárművel végzett fuvarozás, ha 1 címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja. III. Egyéb kockázatos termékek esetében egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kgot, vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. Csak EKAER szám birtokában történhet ezen esetekben a fuvarozás!!! A b) pont kivételével kockázati biztosíték nyújtása kötelező(ha kockázatos termékről van szó) Kivétel a bejelentési kötelezettség alól a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve, a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű, a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű, a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű. Bejelentés módja Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. A bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. Az EKAER elektronikus felületen történ ő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat. Bejelentendő adatok I. Az EKAER szám megállapításához bejelentés szükséges I. a) pont szerinti esetben: Címzett a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, elérhetőségi adatokat az átvételi cím bejelentőjével kapcsolatban, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát Címzett, illetve az átvevő a kirakodás címre érkezéskor: érkezés időpontját Ha nem közösségen belüli termékbeszerzés a fuvarozás oka (hanem pl. bérmunka vagy egyéb ok), akkor az átvevő a bejelentő. Bejelentés az EKAER elektronikus felületén történik Az EKAER számot a fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani, 15 napig érvényes, addig lehet a kirakodást bejelenteni Módosítható: átvétel bejelentőjének adatai, termék súlya, ár, jármű rendszám Bejelentendő adatok II. I. b) pont szerinti esetben: Feladó a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát Feladó, illetve a felrakodó a felrakodás megkezdésekor: felrakodás tényleges időpontját Ha nem közösségen belüli termékértékesítés a fuvarozás oka (hanem pl. bérmunka vagy egyéb ok), akkor a feladó a bejelentő Többi szabály megegyezik az a) pontnál leírtakkal

5 Bejelentendő adatok III. I. c) pont szerinti esetben: Feladó a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, elérhetőségi adatokat az átvételi cím bejelentőjével kapcsolatban, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát Címzett, illetve az átvevő a kirakodás címre érkezéskor: érkezés időpontját A többi szabály megegyezik az a) pontnál leírtakkal Bejelentendő adatok IV. Kockázatos termékek esetén: 1. Élelmiszer: A nyomon követhetőségről szóló VM rendelet szerinti élelmiszer vállalkozónak állapít meg a NAV EKAER számot, aki a tárolási hely bejelentési kötelezettségnek eleget tett és kockázati biztosítékot adott. 2. Egyéb kockázatos termék esetén is kötelező a biztosítéknyújtás. Kockázati biztosíték Biztosítékot köteles adni: EU beszerzést, illetve az első belföldi értékesítést megvalósító adózó Mértéke: Folyamatosan el kell érni a megelőző 60 nap EKAER-es termékek értékének 15%-át. A mérték változás az EKAER felületen folyamatosan nyomon követhető. Ha több jogcímen köteles biztosítékot adni: a magasabb az irányadó. Ha nincs megfelelő mértékű biztosíték, nincs EKAER szám Teljesíthető: Letéti számlára fizetéssel, illetve adóhatóság által nyilvántartásba vett "bankgarancia" útján. Nem kötelező: Minősített adózó 2 éve működő köztartozásmentes adózó, nincs adószáma felfüggesztve Biztosíték összegét az adóhatóság az adótartozásba beszámíthatja. EKAER ellenőrzése A fuvarozást végző személyt az adóhatóság nyilatkoztathatja a termék és a fuvarozás körülményeiről, illetve a megbízó személyéről. Ez követően a NAV megkeresheti a feladót, címzettet is az a termék, a fuvarozás körülményeivel kapcsolatban. Ha kockázati tényezők különösen a rakomány jellege, szállítmány és a rendeltetési hely közötti összhang hiánya, folyamatban lévő végrehajtás, közösségi adószám hiánya, kirakodás be nem jelentett telephelyen indokolják, valamint ha a fuvarozó a nyilatkozattételt megtagadja, - az élőállat-, valamint a gyorsan romló termékek kivételével - az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmaz. A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár. EKAER szankciók Mulasztási bírság: EKAER szám hiányában igazolatlan eredetű árunak minősül, értékének 40%-áig terjed a bírság. Intézkedés: Mulasztási bírság biztosítékaként az árut lefoglalhatja (romlandó áruk és élő állatok kivételével). Zár alá vétel, illetve elszállítás és megőrzés is lehetséges. Köszönöm a figyelmet!

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem 2015. 01. 01-től Fokozatos bevezetés: 2015. 07. 01-től könyvviteli,

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján)

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2014. évi XCIX. törvény alapján) I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. Fogalmak, értelmező rendelkezések Korábban munkanélküli személy [Szja-tv. 3. -ának 43. pontja] A módosítás az értelmező rendelkezésben

Részletesebben

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony Nem minősíthető adózóként eltérően Hivatalból kell figyelembe venni Ellenőrzés

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről A nemzetgazdasági miniszter /2014. (..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben