Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a évfolyamok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv. a 10-12. évfolyamok számára"

Átírás

1 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv a évfolyamok számára Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport

2 Tantárgy neve: angol nyelv A tantárgy tanulásának célja A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a tanulókat a három tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladattípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A tanulókban részben már kialakultak nyelvtanulási stratégiák. Ezért ez a korosztály látványosabban halad az előző évfolyamoknál és reálisan elvárható, hogy a 11. tanév végére az Európa Tanács által leírt szintek közül az A1 szintet, a 12. évfolyam befejezésére az A2 szintet elérjék a tanulók. Fejlesztési követelmények a 12. osztály végére Általános követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban képes néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról, kapcsolatot tud kialakítani angol anyanyelvűekkel. Tartalmi követelmények A nyelvtudás nehezen meghatározható, sok elemből összetevődő fogalom: különböző nyelvi, szociális és pszichológiai ismeretek és képességek összessége, ezért mérése is nehéz és összetett folyamat. A követelmények a nyelvtudás egyes elemeire bontva határozhatók meg. A tartalmi követelmények tartalmazzák a különböző témaköröket és a hozzájuk tartozó követelményeket, ezek a következők: 1. Nyelvi készségek 2. Nyelvi eszköztár (Megjegyzendő, hogy a nyelvhasználat képességének olyan lényeges elemei, mint a kiejtés és az intonáció, valamint a helyesírás és központozás csak a beszédkészséggel, illetve az íráskészséggel összekapcsolva mérhetők.) 3. A vizsgázó életkorának és érdeklődésének megfelelő témák 4. Kulturális, interkulturális ismeretek és készségek 5. Egyéb készségek Készségfejlesztés- követelmények a 12. évfolyam végére Hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; ebben ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, a fontos információt megérteni, a szövegben specifikus információt azonosítani. 2

3 Beszédkészség: A tanuló legyen képes közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési és kifejezési problémák esetén segítséget kérni; társalgást követni; beszélgetésben részt venni. Olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb. 250 szavas szöveget elolvasni, ebben a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni; a fontos és specifikus információkat megtalálni. Íráskészség: A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közlő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; gondolatait, érzelmeit változatos kifejezésekkel és szerkezetekkel rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. Magasabb évfolyamra lépés feltételei Az adott évfolyam követelményeinek teljesítése a magasabb évfolyamra lépés feltétele. A részletes követelményrendszer leírása az egyes évfolyamoknál található meg. 3

4 Ellenőrzés, értékelés A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások A Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola idegen nyelv óráin a tanuló előrehaladását, a tanórákra való készülését írásban és szóban egyaránt, az érettségi vizsga feladatait és követelményrendszerét figyelembe véve arányosan és rendszeresen mérjük. A nyelvtanár a félév folyamán a feladat komplexitásától, az anyag terjedelmétől függően értékeli a tanulók munkáját. Egy-egy tanulónak félévenként minimum annyi jegyének kell lennie, amennyi a heti óraszám plusz az írásbeli nagydolgozatok száma, amit hangsúlyozottan veszünk figyelembe (lásd 1.a). 1. Az írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az írásbeli számonkérés formái: a) Kötelező írásbeli dolgozat (nagydolgozat) A nagydolgozat nagyobb anyagrészben kíván tájékozódást szerezni a tanuló felkészültségéről. A nagydolgozatot egy nagyobb anyagrész lezárásakor íratjuk, és szükség esetén összefoglalás és rendszerező ismétlés előzi meg. Ennek a dolgozatnak a megíratását legalább egy héttel előbb jelezni kell a tanulóknak, és fel kell hívni a figyelmet a legfontosabb anyagrészekre, az előforduló problémákra. Ezeknek az írásbeli számonkéréseknek az eredményét a tanulók tudásának értékelésénél nagyobb súllyal vesszük figyelembe, ezért az osztályozó naplóba a kötelező írásbeli dolgozatok rovatba pirossal, az adott hónap érdemjegyei közé kékkel írjuk be. Hiányzás esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk Elégtelen osztályzat esetén 2 héten belül, egy alkalommal a tanuló részére javítási lehetőséget kell biztosítani. Elégtelentől különböző osztályzat esetén is felajánlhat a szaktanár javítási lehetőséget, mellyel újabb osztályzat szerezhető. A javító dolgozat osztályzatát az osztályozó naplóba a kötelező írásbeli dolgozatok rovatba pirossal írjuk be (ez csak egyszer szerepel). Az egész órás, a félév-év végi összesítés során súlyozottan (duplán) figyelembe veendő nagydolgozatok keretén belül a tanulók vagy egy összeállított feladatsort oldanak meg, amely szókincsük és nyelvtani tudásuk mérésére egyaránt alkalmas lehet. Mérhet továbbá olvasáskészséget, íráskészséget (irányított fogalmazás) hosszabb, extenzívebb formában. Első idegen nyelvből félévente két dolgozatot, második idegen nyelvből félévente egy dolgozatot kell írni. b) Témazáró dolgozat A témazáró dolgozat egy-egy anyagrész lezárására szolgáló számonkérési forma, mely max. 45 percet vehet igénybe. Értékelése egy osztályzattal történik, melyet az osztályozó naplóba a megfelelő hónaphoz ír be a szaktanár. A témazáró dolgozatot egy héttel előbb be kell jelenteni és szükség esetén összefoglalás előzi meg. c) Rövid írásbeli számonkérés A rövid írásbeli számonkérés kisebb anyagrész elsajátításának ellenőrzésére szolgál. Célja a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése, ezért előre bejelenteni nem kell. Ezen belül értékeljük a tanulók által az utóbbi néhány órán elsajátított ismereteket a négy alapkompetenciának megfelelően, valamint a szókincset és a nyelvhelyességet. 4

5 d) Felmérő feladatlap A felvett tanulók szeptember elején első idegen nyelvből egységes feladatlap alapján felmérő dolgozatot írnak. Ennek célja a tanulók tudásszintjének vizsgálata, a tanár további tervező és felzárkóztató munkájához való adatgyűjtés. e) A tanulmányi időbe beépített rendszeres vizsgák A második idegen nyelvet tanuló diák saját döntése szerint nyelvi érettségit tehet második idegen nyelvből is. Ha a tanuló érettségire jelentkezik, akkor április közepéig írásbeli felmérést tartunk az érettségi követelményéből a tanulók érettségi vizsgára jelentkezését figyelembe véve differenciáltan, melynek százalékos teljesítményét az előírásoknak megfelelően értékeljük. Hiányzás esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk. A belső (záró) vizsgára való felkészítés folyamatosan történik. Ezen felmérések eredménye zöld színű tollal kétszer kerül beírásra az osztálynaplóba. Az írásbeli munkákat kijavítva, a pedagógus értékelése mellett aláírásával ellátva legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A tanuló joga, hogy megtekintse és észrevételezze azokat. A kötelező írásbeli nagydolgozatot a szaktanár a tanév végéig megőrzi, a tanév végén leadja irattározásra. A kiemelkedő teljesítményt félévenként szaktanári dicsérettel értékeljük. Az elégtelenre álló tanulók szüleit első alkalommal az első és/vagy a harmadik negyedév végén az ellenőrző könyvben, másodszor pedig az iskola bélyegzőjével ellátott, hivatalos, tértivevényes és ajánlott levélben legkésőbb a félévi, illetve az év végi lezárás előtt 10 nappal értesíteni kell. 2. Szóbeli számonkérés: A szóbeli számonkérések módja, változatai A tanulók rendszeresen szóban is számot adnak arról, hogy milyen mértékben sajátították el az előző néhány óra anyagát. Mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli számonkérés a kommunikatív készségeket kívánja fejleszteni, alkalmazás és nem elméletközpontú. Az írásbeli és szóbeli számonkéréseken kívül a tanulónak lehetősége van arra, hogy szorgalmával, ötleteivel, gyorsaságával jeles osztályzatot szerezzen szorgalmi feladataira vagy órai munkájára. Pozitívan értékelhetjük ezen kívül a tanuló precíz, áttekinthető füzetvezetését is. A tanulónak a félévi és év végi jegylezárások előtt két héttel lehetőséget adunk arra, hogy jelezze javítási szándékát. A nyelvtanár ebben az esetben átfogó feladatsort állít össze, szóban és írásban is beszámoltatja a tanulót a félév súlypontozott tananyagából. 3. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók otthoni munkája az írásbeli és szóbeli házi feladatok szerves folytatásai a tanórai munkának. Általános elvek a házi feladatok kiadásánál: 2. Ösztönözni kell a tanulókat a házi feladat rendszeres elkészítésére. 5

6 3. A kijelölt házi feladatokhoz adjunk útmutatást, segítséget (figyelembe véve a csoport képességét). 4. A feladatok kijelölése differenciáltan történjen. A feladatsor mindig tartalmazzon elégséges, közepes és jó képességű tanulókra vonatkozó feladatot. 5. Az önálló gyakorlás igényének fokozása érdekében témakörönként jelöljünk ki nagyobb időintervallumra gyakorló feladatokat, melyeket felhasználhatunk dolgozatoknál, feleléseknél. 4. A nyelvi készségek fejlesztésére irányuló fakultatív feladatok a, Kiselőadás A tanár által meghatározott témákból fakultatív jelleggel a tanulók kiselőadással készülhetnek, melyet a felkészültség színvonalának, előadásmódjának megfelelően értékelünk. b, Iskolai pályázatok, vetélkedők Az idegen nyelvi munkaközösség minden tanév elején meghatároz változatos, érdekes témaköröket az iskola tanulói számára, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően adnak le az érdeklődő tanulók szaktanáruknak. A sikeres pályázatokat, a vetélkedőkön való eredményes szereplést jeles érdemjeggyel jutalmazzuk. c, Gyűjtőmunkák: Gyűjtemények készítése az egyik legkreatívabb pluszmunkát igényli tanulóinktól. Szorgalmukat igényes munkáik leadásakor mindig pozitívan értékeljük. Esetenként tudományos gyűjtőmunkák kiadásával csábíthatjuk a diákokat a tantárgy egy-egy részletének, mélyebb szerkezetének felkutatására, melyet a ráfordított energia és munka tükrében értékelünk. 5. Taneszköz kiválasztás elvei A magasabb óraszámban tanított nyelvek esetében a hallás, beszéd, olvasás és az íráskészség fejlesztésére egyaránt hangsúlyt fektetünk, felkészítjük diákjainkat a közép- ill. emelt szintű érettségi vizsgára. Olyan tananyagokat és taneszközöket választunk, melyek segítségével az ismeretek spirálisan bővíthetők, a szelektív, ill. totális megértés kiegészíthető. Az oktatás alapjául szolgáló eszközöknek lehetővé kell tenniük a reproduktív gyakorlást és el kell juttatni a tanulókat a produktivitást igénylő feladatok sikeres megoldásához, miközben változatos módszereket kínálunk az ismeretek elsajátításához. Az OM által kiadott tankönyvjegyzékéből ajánljuk a tankönyvcsaládokat. A taneszközökről mindig az előző tanév első félévének végén dönt a munkaközösség a kereskedelmi forgalomban lévő és a korszerű nyelvtanítás követelményeinek megfelelő anyagokból válogatva. 6

7 A tanterv évfolyamonkénti lebontása 10.évfolyam Heti óraszám: 2 Témakörök 1. Én és a családom: személyi adatok, foglalkozások, otthoni teendők, családi ünnepek 2. Az otthon: a szűkebb környezet, a lakás, egy szoba bemutatása 3. Tágabb környezetünk: falu - város, hasonlóságok, különbségek 4. Városi közlekedés: jegyváltás, átszállás, helyátadás a járműveken 5. Az iskola világa: az osztályterem leírása, tantárgyak, tanárok, iskolai tevékenységek 6. Sport: tömegsport, sport mint szabadidős tevékenység 7. Napirend Célok Célunk, hogy első évben a tanuló: megértse és elfogadja az idegen nyelvek elsajátításának/ tudásának fontosságát felismerje az angol nyelvnek, mint egyik fontos világnyelvnek különös jelentőségét kedvelje meg a tanult idegen nyelvet sajátítsa el a nyelvtanulás legalapvetőbb módszereit az angol nyelvet az elsajátított szinten a kommunikáció eszközeként a gyakorlatban legyen képes használni ismerje meg az angol országok kultúrájának, szokásainak, értékrendjének, gondolkodásmódjának néhány fontos jellegzetességét a négy nyelvi alapkészség területén alapfokú jártasságra tegyen szert 7

8 Készségfejlesztés-követelmények a 10. évfolyam végére Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokatdiktálás után helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; egyszerű, rövid baráti üzenetet, üdvözletet létrehozni. A továbbhaladás feltételei A tanuló a 10. évfolyam számára előírt követelményeket minimum elégséges szinten teljesítse Tartalom I. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Bemutatás, bemutatkozás Bocsánatkérés és arra reagálás My name is. Have you met? May I / Can I / Let me introduce.to you Let me introduce you to. Hello.Hi! Pleased to meet you.nice to meet you. I am sorry.i beg your pardon. That s all right. Never mind. 8

9 Engedély kérés és arra reagálás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Gratuláció, jó kívánságok és arra reagálás Köszönés, elköszönés Köszönet és arra reagálás Megszólítás Megszólítás Személyes levélben megszólítás és Elbúcsúzás I d like you to Could you do me a favour? Would you pass me? Yes,sure.Of course.i am afraid,i can t. How are you feeling today?what s the matter? Fine/OK/Not very well,i am afraid. Happy Christmas/New Year/Birthday! Congratulations!Thank you! Thank you,the same to you! Good morning!hello!hi!how are you? And how about you? Goodbye! Bye-bye!Good night!see you later! Take care! Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.it s very kind of you. Excuse me? Pardon? I am sorry. That s all right. Dear John, My Dear Mary, Best wishes, Love from, Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Bánat Bosszúság Csodálkozás Elégedettség, elégedetlenség Öröm Remény Sajnálkozás I am sorry to hear that. Are you disappointed? That wasn t very good. It s not good enough. He has lost kis book. How come? Ann is 15. Is she? Are you pleased with it? That s fine/nice/not bad. I am happy with. I am quite pleased with. Are you happy about that? Great! I am so glad/happy. I am so pleased that. What are you hoping for? I hope you ll have time to join me for dinner. How do you feel about that? I am sorry to hear that.i feel sorry for. What a pity. 9

10 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Akarat, kívánság Dicséret, kritika Egyetértés, egyet nem értés Ígéret Képesség, lehetőség Szükségesség Tetszés, nem tetszés Tetszés, nem tetszés Valaki igazának az elismerése Véleménykérés és arra reagálás Would you like a cake? I d like an ice-cream? It s great! It s a good idea. It s boring. Do you agree? Ok. All right. What s your opinion? I think he is wrong/right. Will you come and meet me at the station? Don t worry, I will. I can do it for you. Can you swim? It may rain. She might be late. Is that necessarily so? You must sleep sometimes. Do you like Italian food? I think it s great! You like orange,don t you? I don t like it. You are right! How do you like it? I don t like it. What do you think? I think it s fair enough. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Bizonyosság, bizonytalanság Dolgok, személyek megnevezése Dolgok, személyek megnevezése Események leírása Igenlő vagy nemleges válasz Igenlő vagy nemleges válasz Információkérés, információadás Do you think they will come? They will probably come. They might come,or they might not come. What is it? It s /That s. What does that mean? It means. What happened? First she opened the window,then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. Do you know where she lives? Yes, of course. No, I have no idea. Did you see him? Yes, I did. How far is your school? It s 20 minutes by bus. Who is that? It s me. 10

11 Tudás, nem tudás Do you know anything about Jack? Yes, he lives abroad./ No, I haven t seen him for ages. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Javaslat és arra reagálás Kérés Kínálás és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Tiltás, felszólítás Let s go to the cinema tonight.good idea. Why don t we visit Ann tonight? I d rather not. Would you pass me the sugar please? I d like you to.. Yes, of course/ I am afraid I can t Would you like another drink? That s very kind of you. Have an orange. No, thank you. Can we meet at, say, 6? I am sorry, I can t. Let s meet on Sunday. Yes, that would be okay. Keep off the grass! You must not smoke here. Interakcióban-jellemző kommunikációs szándékok Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells. Felkérés érthetőbb beszédre Nem értés Sorry, that was a bit too fast. Sorry I don t understand. Visszakérdezés, ismétléskérés - Sorry, where does she live? Did you say at 5? II. Fogalomkörök Fogalomkörök Létezés kifejezése Jelenidejűség.Múltidejűség. Jövőidejűség. Cselekvések Present,Past, Future Simple Present Perfect Simple, Going to Birtoklás kifejezése Past form of have, have with will,possesive adj., Possesive pronouns, genitive s, whose? Of Fogalomkörök nyelvi kifejezése When will you be 14? I m 14 today. I was 14 yesterday. When do you get up? I don t drink milk. I am not listening. I am leaving. I didn t have many books whe I was a child. I will have a new car when I am 20. My/your/his/her/its/ our/ their dog Mine/yours/theirs. Ann s brother. The leg of the table. 11

12 Térbeli viszonyok Prepositions,Adverbs,Prepositional Phrases Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Időpont When? What time? Időtartam How long + Past Simple Mennyiségi viszonyok Irregukar and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable/uncountable nouns Minőségi viszonyok Comparative sentences. Irregular adjectives. Modalitás Should/shouldn t Can ability Can/could/may permission Must,mustn t Esetviszonyok Linking words. Conditional I. Time clauses with future meaning. Infinitive to express purpose. Szövegösszetartó eszközök Névelők Some + plural Any + plural Some + singular Any + singular Personal pronouns /nominative, accusative/ Demonstrative,Indefinite,Reflexive pronouns Here,there,on the left,on the right,on, in under, inside, at the top of, at the bottom of,on the left hand side Already, yet, just. Always,never, sometimes. Now, in the morning, yesterday. Next week, 2 years ago.how long were you in hospital? Children,people, men, women. One, two. First,second How much money have you got? I ve got a lot of books. Tom is younger than Peter. I am as tall as you. It s too big. It s not too small. Good / better,the best/. Bad /worse,the worst/ You should ask her. I can swim. May/can/could I? I must do it. Children mustn t smoke. And,or, but,because. We ll stay at home if it rains. I ve been to London to visit my friend. A,an,the There are some books on the table Have you got any sisters? There is some water in the glass. I,he,they This,that,these,those Me,him,them Somebody, nobody, anybody Everything,everybody Myself, yourself. Ellenőrzés Szóban és írásban, rendszeresen utat engedve a tanuló fejlődésének mérésére, az Ellenőrzés, értékelés című fejezetben kifejtett elvek figyelembevételével 12

13 11.évfolyam Heti óraszám: 2 Témakörök 1. Időjárás 2. Egészség, betegség: életmód, megbetegedés, baleset 3. Étkezés: otthon, étteremben, kedvenc ételek, étkezési szokások 4. Öltözködés: iskolába, színházba 5. Szabadidő: hobbi, szórakozás 6. Televízió: műsorok, műsorkritika 7. Utazás: előkészületek, nyaralás 8. Szolgáltatások: posta, gyorstisztító, javítóműhely Célok: Célunk, hogy a második évben a tanuló: angol nyelvi kommunikációja mind formailag, mind tartalmilag javuljon, gazdagodjon négy nyelvi alapkészsége harmonikusan fejlődjön a tanult nyelvtani szerkezeteket és szókincset felismerje és helyesen használja ismeretei bővüljenek az angol anyanyelvű népekről Készségfejlesztés-követelmények a 11. évfolyam végére Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések, események lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 13

14 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni. Beszédkészség A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni; egyszerű, rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni. A továbbhaladás feltételei A tanuló a 11. évfolyam számára előírt követelményeket minimum elégséges szinten teljesítse Tartalom I. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Bemutatás, bemutatkozás My name is Have you met.? Pleased to meet you.nice to meet you. Bocsánatkérés és arra reagálás I must apologise for coming late. It doesn t matter. I am very sorry. That s all right. 14

15 Engedélykérés és arra reagálás May I use your telephone? Yes,go ahead. Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are feeling today? Fine/OK/All right/much better, thanks. Gratuláció, jó kívánságok és arra Reagálás Köszönés, elköszönés Have a nice holiday.congratulations! Thank you,the same to you. All the best. Cheers! How do you do? Hello.Hi! Good morning. Good evening. Bye-bye. See you later. Take care. Have a nice trip. Thanks. Bye. Köszönet és arra reagálás Thanks. Not at all. Thank you very much. You are welcome. Thanks a lot. No problem. Megszólítás Excuse me. Pardon? I am sorry to disturb you. you. Yes, can I help Személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Dear Peter, My dear Ann, Hello,this is Mary Smith speaking. Thanks for ringing. I ll call back again. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Bánat Bosszúság Are you disappointed with your results? I am sorry to hear that. What do you think of? That wasn t very good. Are you satisfied with, I am tired of Csodálkozás This is a book for you. Ann is 22. Is she? What a surprise! Elégedettség, elégedetlenség Öröm Remény What do you think of.? I am happy with. Are you pleased with..? That wasn very good. Are you happy about that? I am so glad/ happy. What are you looking forward? I am looking 15

16 forward to. Sajnálkozás I am sorry about your illness.i am sorry to hear that.what a shame. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Akarat, kívánság Dicséret, kritika Would you like a cake? Can I have my bill, please? You are really kind. It was really nice of you. Egyetértés, egyet nem értés Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? OK How do you feel about it? I doubt whether.. Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Érdeklődés, érdektelenség Érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt Ígéret I don t agree with you. I think you are wrong. I m afraid you re wrong Are you interested in music? It doesn t really bother me. Are you interested in sports?what s your reaction to the news?i d like an ice-cream. What would you prefer? I prefer tea to coffee. I d rather not go out tonight. Will you come and meet me at the station? I promise to be there in time. Képesség, lehetőség Can you speak French? I can understand French. Szükségesség, kötelezettség Tetszés, nem tetszés Valaki igazának az elismerése, nem elismerése Véleménykérés és arra reagálás Must things be black and white? Must we fill in this form now? What do you zhink of my new friend? He looks nice. I don t think much of. You are right. You are wrong. What do you think of it? I think it is unfair horrible. 16

17 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Bizonyosság, bizonytalanság Dolgok, személyek megnevezése I wonder why they are so reluctant? She is certainly tired. What is it? It s a.. What does it look like? It s rather heavy What does that mean? It means.. Események leírása What happened? After opening the door she phoned the ambulance.while waiting for the ambulace she told the neighbours. Igenlő vagy nemleges válasz Információkérés, információadás Ismerés, nem ismerés Tudás, nem tudás Can you wait for some minutes? Yes, I can. No, I am in a hurry. Excuse me, can you tell me the way to the post office? Yes, go straight, then take the first street to your left. Do you know Mexico? Yes, I have already been there. Do you know where he lives? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Javaslat és arra reagálás I suggest going to London. Good idea. Kérés Kínálás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Segítség kérés és arra reagálás Tiltás, felszólítás Do you have a stamp by any chance? Yes,of course. Could you give me your credit card number? Yes,sure. Would you pass me some bread? Let me get you a drink. Thank you. Help yourself! Thanks. Have an apple. No,thank you. Are you free on Friday?Let s meet tomorrow. Will you do the washing up for me? Certainly. You must not cross the road when the light is red. Keep off the grass! 17

18 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Beszélési szándék jelzése, téma bevezetésé Betűzés kérése, betűzés Felkérés érthetőbb beszédre Körülírás Megerősítés Nem értés Példa megnevezése Témaváltás Visszakérdezés, ismétléskérés Well,there is nothing in the garage. I ll tell you what,i ve just had a thought. Can you spell it for me? It spells. Could you speak a little more slowly,please? Sorry, that was too fast for me. Yes, you are right.that was exactly what I was talking about. Sorry I don t understand. Could you repeat it once more? Do you think it was clear? I could give an example, which will make things clear. Well,forget everything about it.let s speak of some better things. Well, to sum it up Right okay.. Did you say the castle? Sorry,where does she live? II. Fogalomkörök Fogalomkörök Létezés kifejezése Jelenidejűség Múltidejűség Jövőidejűség Cselekvések Present,Past,Future Simple Present,Past Perfect Present,Past Continuous Passive Birtoklás kifejezése Forms of have Possessive adj.,possessive pronouns. Genitive s Of Belong to Térbeli viszonyok Prepositions Prepositional Phrases Adverbs, picture location Geographical location Fogalomkörök nyelvi kifejezése Where are you? When will you be 15? I live in London. I lived in London last year. Do you drink tea in the morning? Why is she crying? Ann s book is there. Whose pen is it? It s mine. I don t have many friends. Who does it belong to? Here,there, under, inside, to the left/right. In the east/west, along the river opposite the shop, over the brigde 18

19 Időbeli viszonyok Adverbs of time How often? When? What time? What s the time? How long+ Past Simple How long + Present Perfect Simple While? When? Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals Cardinal,ordinal numbers Countable, uncountable nouns Minőségi viszonyok Comparative sentences Irregular adjectives Enough. Too/ quite. Minőségi viszonyok Esetviszonyok Linking words Purpose Conditional I,II Time clauses with future meaning Always, already, sometimes, in 2001, in the morning,by 4 o clock. Yesterday, last week How long have you known your best friend? For 2 years/since 1998 While I was going home I saw a nice coat. How much money have you got? I have got a lot/ little A boy, people, men, women All, both, none, neither,each,every This town is less polluted than that one. It s not small enough. It too difficult. It s not quite satisfactory. What is it like? What colour is it? What does it look / taste / sound/ feel like? And,or,but,because. I helped him so that he could pass his exams We ll stay at home if it rains. I would take you to the cinema if I had time. When dad comes home,he ll be angry with you. Modalitás Szövegösszetartó eszközök Articles.Some + plural nouns.any + plural nouns.some + singular nouns. Any + singular nouns. Nominative an accusative of personal pronouns. Demonstrative, indefinite,reflexive,relative pronouns. Propword. Can,could, should, may,might,must,mustn t,needn t,have to. Must,may,might, can t + Present Infinitive / certainty/ A,an,the. I,he,they. Me, him, them.somebody, anybody, nobody.one,ones. A,an,the. I,he,they. Me, him, them.somebody, anybody, nobody.one,ones. Ellenőrzés Szóban és írásban, rendszeresen utat engedve a tanuló fejlődésének mérésére, az Ellenőrzés, értékelés című fejezetben kifejtett elvek figyelembevételével 19

20 12. évfolyam Heti óraszám: 2 Témakörök 1. Utazás külföldre: közlekedési eszközök előnyei, hátrányai 2. Fővárosunk, lakóhelyünk nevezettességei, története 3. Magyarország bemutatása 4. Helyünk Európában 5. Angol anyanyelvű országok bemutatása 6. Környezetvédelem Célok: Célunk, hogy a 12. évfolyam végére A tanuló angol nyelvű kommunikációja árnyaltabbá váljon és érzelmeit ki is tudja fejezni Mind szóban mind írásban értsen meg és használjon gazdagabb szókincset és bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket Értsen meg globálisan, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó rövidebb hallott vagy látott szövegeket Bátrabban és gördülékenyebben használja az ismert nyelvi elemeket Készségfejlesztés- követelmények a 12. évfolyam végére Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 20

21 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni. Tartalom I. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Bemutatás, bemutatkozás Bocsánatkérés és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Gratuláció, jó kívánságok és arra Reagálás May I introduce you to Ann? Can I introduce myself? I beg your pardon. Never mind Please forgive me. No problem. Do you mind if I open the window? Not at all. May I use your telephone? Yes, go ahead. What s the matter? Actually I am suffering from Many happy returns of the day. Thank you. All the best. Cheers! Cheers! Köszönés, elköszönés Hello Tom. Hello Mary. 21

22 Hello, how are you? And how about you? Köszönet és arra reagálás Thanks. Not at all. It s very kind of you. Very well, thank you. Do not mention it. I d like to thank you for your help. My pleasure. Megszólítás Excuse me. Pardon? I am sorry to disturb you? Yes, can I help you? Személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Dear George, My dear Kate, Telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Hello, this is Tom White speaking. It was lovely to speak to you. Thanks for ringing.bye. 22

23 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Bánat Are you disappointed with.i am sorry to hear that. Bosszúság Are you plesed with? It s not good enough. I am tired of.that wasn t very good. Csodálkozás Tom has lost his keys. How come? Has he? This is a cake for you. What a surprise! Elégedettség, elégedetlenség Öröm What do you think of? I am quite satisfied with. Are you happy with? That wasn t very good How do you feel about that? I feel so happy for. Remény What are your hopes fot the new year? I hope you ll have time to join me for dinner Sajnálkozás I am sorry about your illness.what a shame! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Akarat, kívánság I want to pay. Can I have my bill, please? Dicséret, kritika Egyetértés, egyet nem értés Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Érdeklődés, érdektelenség Érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt You are really kind. It s nice of you. What s your opinion? I think it s wrong/right I don t agree with you. You are wrong. No, I am not. Are interested in tennis? No, I am interested in football. What would you like to do? I d like to see that film. What s your reaction to the news? That s good/ not bad/terrible What would you prefer? I prefer ice-cream to 23

24 cakes Ígéret Képesség, lehetőség Szükségesség, kötelezettség Will you come and meet me at the airport? Don t worry, I will. I ll be there in time. Are you able to ride a horse? I am unable to ride a horse. Is that necessarily so? Classical music needn t be boring. Tetszés, nem tetszés You like meat,don t you? I don t like it. Valaki igazának az elismerése, nem You are perfect.you are not right. elismerése Véleménykérés és arra reagálás I think it s horrible. So do I. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Bizonyosság, bizonytalanság Do you think this is real silk? It seems to be real silk. Are you sure you want to go, I am not sure Dolgok, személyek megnevezése Események leírása Igenlő vagy nemleges válasz Információkérés, információadás What does it look like? Tha car parked at the back isn t yours,is it? First she opened the window,then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. Are you ready? No, I am not. Have you finished? No, I haven t Do you like orange? Yes, I do How far is your school? It s 10 minutes by tram Please,can you tell me the way to the station? Take the second turning on the right. Ismerés, nem ismerés Tudás, nem tudás Do you know my address? Yes, you have already told me. Do you know when to meet them? I have no idea. 24

25 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Javaslat és arra reagálás Kérés Kínálás és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Segítségkérés és arra reagálás Tiltás, felszólítás Why don t we put the film in here? Good idea. Could you do me a great favour? Yes, of course. What would you like? An apple, please. Would you like another sandwich? That s very kind of you. Let s meet on Tuesday. Yes,that would be okay. Will you help me with my homework? Of course, I will. You mustn t speak with your mouth full. Keep off the grass! Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Betűzés kérése, betűzés Felkérés érthetőbb beszédre Körülírás Körülírás Megerősítés Nem értés Példa megnevezése Témaváltás Visszakérdezés, ismétléskérés Excuse me, may I ask you for your help? Well, as a matter of fact, I am not sure that have ever met him. Can you spell your name,please? It spells. Could you repeat it once more? I couldn t catch it. What does it look like? It s round. It s black and grey. It small. Was my letter correct? It was. It s well done. Did you say the man s name was Coke? Yes,exactly. Sorry, I don t understand. Could you understand it? Listen, for example, you ask me to. Let s switch on to another topic. I d like to speak of it later. Sorry,what did you say his address was? 25

26 II. Fogalomkörök Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése Létezés kifejezése When will you be 25? Cselekvések Jelenidejűség, múltidejűség, jövőidejűség Birtoklás kifejezése Forms of have. Possessive adj. Possessive pronouns. Genetive s. Of. Belong to. Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás. Prepositions. Prepositional phrases. Adverbs. Picture location. Geographical location. Időbeli viszonyok Gyakoriság. Időpont. Időtartam. Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals. Cardinal numbers. Ordinal numbers. Countable,uncountable nouns Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Comparative sentences. Irregular adjectives. Enough. Too/quite Esetviszonyok Linking words. Purpose. Conditional I, II. Time clauses with future meaning. Reported speech with present reporting verb. Modalitás Should/shouldn t. Can/could/ may (permission). Can (ability). Must/needn t. Have to. Mustn t Must/may/might/can t + present infinitive (certainty) Szövegösszetartó eszközök Articles. Some + plural noun. Any + plural noun. Some + singular noun. Any + singular Noun. Nominative, accusative of personal pronouns. Demonstrative pronouns. Indefinite, reflexive, When do you get up? I didn t have many friends at school.it belongs to you. At the top. At the bottom.in the background. Along the river. Past the shop. She goes swimming twice a week. When I entered,the boys were fighting. A cup of tea, a piece of cake. All, both, none, neither. She is the most beautiful of all. It s too big. It s good enough. And, or,but,because, therefore,that s why. I helped him so that he could pass his exams. You should ask her. I can swim. He can t be at school. Children mustn t smoke. This,that,those,these.I,he,she Myself 26

27 relative pronouns. Propword. Ellenőrzés Szóban és írásban, rendszeresen utat engedve a tanuló fejlődésének mérésére, az Ellenőrzés, értékelés című fejezetben kifejtett elvek figyelembevételével Saját döntése szerint az angol nyelvi érettségire jelentkezhet. 27

28 A középszintű érettségi vizsga témakörei Angol nyelv Érettségi témakörök: 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, önéletrajza*, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok* - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember bemutatása (külső és belső jellemzése)* - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások - Hasonlóság és különbözőség az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke - A lakóhely nevezetességei Szolgáltatások: bank, posta, biztosító stb.* szórakozási lehetőségek * - A városi és vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok környezetünkben - Környezetvédelem szűkebb környezetünkben. Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás* 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtanulás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás Munkavállalás*, munkába állás* 6. Életmód - Napirend, időbeosztás* - Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)* - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek* - Étkezés iskolai menzán, Étkezés étteremben*, étkezés gyorsétteremben - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)* 28

29 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Programszervezés* Hagyományos és elektronikus levelezés* - Színház, mozi, koncert, kiállítás, stb.* - Sportolás. kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet* - Kulturális esmények* 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközl.* - Nyaralás itthon, ill. külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése, élménybeszámoló* - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben * Az érettségi témaköreiből a csillaggal jelölt témakörök - meghatározott óraszámban - beszámíthatóak a Kereskedelem - marketing szakmacsoport Szakmai kommunikáció idegen nyelven / , / tananyag egységébe. 29

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV 9 13. évfolyam Célok és feladatok Fontos tény, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak többsége az általános iskolában németet tanul elsı idegen nyelvként vagy anyanyelvként.

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei valamint az Európai

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 A nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi angol nyelvoktatás helyi tanterve A nyelvtanulás keretei H ozott nyelv esetében a NAT 2003

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA:

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA: 1 HELYI TANTERV ANGOL IDEGEN NYELV 4-8. ÉVFOLYAM BÁI, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Széchenyi István Általános Iskola székhely) NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Angol idegen

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Négy évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Helyi tanterv angol nyelv

Helyi tanterv angol nyelv Helyi tanterv angol nyelv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( )

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV ( ) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés TARTALOM Az értékelési rendszer... 1 M ű vészetismeret... 6 Angol nyelv... 8 Második

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás ÉLŐ IDEGEN NYELVEK Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést

Részletesebben

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?)

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Hi Agents! This is your final test so get ready. Work your way through the exercises and when you have finished, the letters will spell out the name of

Részletesebben

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer.

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 2. feladat: Hallgasd meg a második hanganyagot, a magyarázatom, és utána azonnal hallgasd meg az eredeti szöveget, figyeld meg, mennyivel jobban

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai Heti: 3óra Évi: 108 óra ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Az angol nyelv oktatásának céljai Az előkészítő osztály megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt

Részletesebben

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv A kiválasztott tankönyvsorozat: Project 3rd edition

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy év során középfokú nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

Angol nyelv helyi tanterv

Angol nyelv helyi tanterv Angol nyelv helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok Az 9 10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók

Részletesebben

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Helyi tanterv Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Angol Második Nyelv NYEK Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Angol Második Nyelv NYEK Helyi Tanterv 2014 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv Nyelvi előkészítő osztály az előkészítő évfolyam és a 9-12. évfolyamok számára Közgazdaság

Részletesebben

HELYI TANTERV. BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma. Angol nyelv Második idegen nyelv Nyelvi előkészítő osztály

HELYI TANTERV. BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma. Angol nyelv Második idegen nyelv Nyelvi előkészítő osztály BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv Nyelvi előkészítő osztály az előkészítő évfolyam és a 9-12. évfolyamok számára Közgazdaság

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium angol első idegen nyelv heti 5 óra 1 Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak (Kifutó rendszerben 2013. szeptember 1-től a 10-12. évfolyamokra) ANGOL NYELV SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv 2015.09. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdasági szakmacsoport

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv Kéttanítási nyelvű osztály

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. Angol nyelv Második idegen nyelv Kéttanítási nyelvű osztály Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Második idegen nyelv Kéttanítási nyelvű osztály a 10-13. évfolyamok számára 1 Tantárgy neve: angol nyelv

Részletesebben