EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

2 EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen a fı cél az A2-es európai alapszint eléréséhez szükséges nyelvi ismeretek, kompetenciák kialakítása terén magasabb felhasználói és alkalmazói szintek elérése, egy biztosabb idegen nyelvi tudás kialakítása. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág mővelt, mobilis, többnyelvő polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthetı idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, mely személyiségfejlıdésüket is elınyösen befolyásolja. Az öt tanév céljai között elsı helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása. A receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek elırehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerőségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlıdésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erısségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük ıket autonóm nyelvtanulóvá válni. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja azt használni mind írásban, mind szóban. Ismerje meg az angol nyelvterületeken élı népek kultúráját, szokásait. A civilizációs ismeretanyag révén tegyen szert szélesebb látókörre, fejlıdjön ki tolerancia képessége, ébredjen fel érdeklıdése a másság iránt. Szeresse meg a nyelvtanulást, és segítségével gazdagodjon személyisége, bıvüljenek társas kapcsolatai, ismeretei a világról. Szerezzen ismereteket az emberi nyelv egyetemes természetérıl, kapjon kedvet más nyelvek tanulásához. Váljék belsı igényévé az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt a többnyelvőségre való törekvés. Ismerkedjen meg olyan általános tanulási módszerekkel, amelyek segítik tanulási szokásainak kialakítását, és evvel az önálló tanulást.

3 EMELT ANGOL 675 Az öt év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintő használatához, melyek lehetıvé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévémősorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhetı szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY A tanuló képes idegen nyelvő információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttmőködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (beszédkészség, olvasásértés, szókincs stb.), kialakult, továbbfejleszthetı nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévémősorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. Az élı idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvetı célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtanulással. Az adott szituációknak megfelelı nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. Az emelt szintő nyelvi csoportokban az általános iskola végére (8. évfolyam) minden diák számára az A2-es szint elérése a cél. Ennek érdekében közbülsı cél az A1-es szint elérése a 6. évfolyam végére. Ezen szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott nyelvhasználói szintekkel. Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvetı fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes jellegő kérdéseket (pl. hogy hol lakik) ismerıs emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes egyszerő interakciókra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítıkész. Beszédértés Megérti az ismerıs szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

4 EMELT ANGOL 676 Beszédkészség Képes egyszerő beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerő kérdéseket ismerıs témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerıseit képes egyszerő fordulatokkal leírni. Olvasásértés Megérti az ismerıs szavakat, egyszerő mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Írás Képes egyszerő nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az ıt közvetlenül érintı területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvetı személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerő és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerő és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerő nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátterérıl, szőkebb környezetérıl és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerő üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszerő, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni pl. családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszerő szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

5 EMELT ANGOL 677 FELTÉTELEK Csoportbontás A nyelvtanítás eredményessége sokban függ a létszámtól. Iskolánkban az osztálykereteket megbontva kiscsoportos nyelvtanítás folyik. A TANÍTÁS MÓDSZEREI Módszereink kiválasztását két alapelv vezérli: 1. A tanulók életkori sajátosságai 2. A nyelv eszköz: a kommunikáció eszköze. Ennek megfelelıen az idegen nyelvi órákon Hallgasson a tanuló minél több autentikus anyagot. Legyen képes ezek mintájára analóg gyakorlatok végzésére. Reagáljon különbözı szóbeli kihívásokra. Vegyen részt szerepjátékokban. Legyen képes adott témában gondolatait, érzelmeit megfogalmazni és ezekre rákérdezni csoporttársaival kapcsolatban. Készítsen különbözı fajtájú írott nyelvi anyagokat ( levél, üzenet, hirdetés, beszámoló ). ELLENİRZÉS, ÉRTÉKELÉS A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: visszajelzést nyújtani az elıírt tananyagban elért elırehaladásról és a diákok erıs és gyenge pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erısítéséhez, a tanulók reális önértékelése kialakításának erısítése. Mivel a kerettantervi célok között elsı helyen a beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a diákokat elsısorban ezekbıl az alapkészségbıl kell értékelni. Alapelv, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységi formákat kell alkalmazni, és a gyerekek értékelése folyamatosan történjék. Amikor a nyolcadik tanév vége felé olvasási készségük fejlettségének szintjét értékeljük, az órai feladatokhoz hasonló feladattípusokat használjunk: pl. összefüggı, ismert témakörhöz kapcsolódó szöveg önálló elolvasása után rövid, a lényeg megértését ellen-

6 EMELT ANGOL 678 ırzı kérdésekre kell írásban válaszolni. Vagy beszédkészségük értékelésekor ismert témakörben, képek segítségével kell néhány mondatos párbeszédet folytatniuk nyelvtanárukkal vagy egy választott társukkal. Rendszeresen kapjanak visszajelzést az elırehaladásról, és fokozatosan tudatosuljon bennük, miben és hogyan fejlıdhetnek tovább. Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a hiányosságokat.

7 EMELT ANGOL ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegennyelv tanulás elsı tanévében fı cél a nyelvtanulás megszerettetése; hogy motiváció alakuljon ki a tanulókban, - s az mindvégig fennmaradjon - és a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. A hangsúly a szóbeli készségek kialakításán van. Merjen a tanuló idegen nyelven megszólalni. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetıvé tételéhez. A 9 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére. A nyelvhasználatban a folyamatosság erısségük a nyelvhelyességgel szemben. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük ıket autonóm nyelvtanulóvá válni. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során merje és sikeresen tudja azt használni. Szeresse meg a nyelvtanulást, és segítségével gazdagodjon személyisége, bıvüljenek társas kapcsolatai, ismeretei a világról. Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Köszönés Hello Peter. Good morning/afternoon/eveninging/afternoon/evening. Hello Jack. Good morn- Elköszönés Goodbye. Goodbye. Bemutatkozás, bemutatás What s your name? Who is this? My name is.. This is.

8 EMELT ANGOL 680 Érdeklıdés hogylét iránt és arra reagálás Bocsánatkérés, és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás How are you? I am sorry. Happy Birthday/Christmas/New Year! I am fine, thank you. That s all right. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Kezdeményezés és válasz You are right. You are wrong. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Dolgok azonosítása What is it? It is... That s. Információkérés, -adás What s the time? It is 6 o clock. Tudás, nem tudás Who is it, boss? I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Utasítás Stand up! Sit down! Listen! Come here! Kérés és arra reagálás Give me your pen. Here you are. Kínálás és arra reagálás Here you are. Thank you. Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz

9 EMELT ANGOL 681 Megértés biztosítása Betőzés kérése, betőzés Nem értés Spell the word kite. Pardon? It s K-I-T-E. b) Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése Létezés kifejezése Jelenidejőség Present forms of be I am, You are Birtoklás kifejezése Present forms of have I have got, he has got Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their Genitive s Whose? Kate s brother Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Turn left/right Go straight on Prepositions At + the bank, etc Idıbeli viszonyok Idıpont What s the time? It s 6 o clock. Minıségi viszonyok Adjectives Tall, short, young, etc. Modalitás Can ability Can you see an elephant? Logikai viszonyok Linking words And/or Szövegösszetartó eszközök Articles Personal pronouns Demonstrative Pronouns A, an, the I, you, he/she/it, we, they This/that

10 EMELT ANGOL 682 Témakörök Én és a családom: személyi adatok, családtagok bemutatása. Az iskola világa: az osztályterem tárgyai. Emberi kapcsolatok: köszönés, bemutatkozás, bemutatás. Öltözködés: alapvetı ruhadarabok télen és nyáron, színek Lakóhelyünk: épületek a városban. Egészség és betegség: testrészek. Mondókák, dalok, játékok. A KÖVETKEZİ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Hallott szöveg értése A tanuló o értse meg és tudja követni a tanár egyszerő utasításait, o értse meg a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni, o legyen képes megoldani a hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt egyszerő feladatokat (hamis- igaz állítások, táblázatok kitöltése, stb. ) Beszédkészség A tanuló o tudjon megközelítıleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerő mondatokat megismételni, illetve kimondani. o beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését, o tudjon egyszerő szavakkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre, o tanuljon meg néhány dalt, mondókát. Szókincs A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelı szókincscsel. Az átlagosan elsajátítható szókincs 300 aktív és 100 passzív szóból áll.

11 EMELT ANGOL ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás Excuse me. Pardon? Köszönés Hello Tom. Hello Mary. Good morning/afternoon/ evening. Hi! How do you do? Hello, how are you? Good morning/afternoon/ evening. Hi! How do you do? Very well, thank you. And how about you? Elköszönés Goodbye. See you later. Good night. Bye-bye! Goodbye. Good night. Bye! Köszönet és arra reagálás Thank you very much. Thanks. Thanks a lot. You are welcome. Not at all. No problem. Bemutatkozás, bemutatás What s your name? Who is this? Have you met Jane? My name is.. This is. Pleased to meet you. Nice to meet you. Érdeklıdés hogylét iránt és arra reagálás How are you? How are you feeling today? What is the matter? I am fine, thank you. Not very well, I am afraid. Fine./OK. /All right.

12 EMELT ANGOL 684 Bocsánatkérés, és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. Happy Birthday/Christmas/New Year! Congratulations! Have a nice holiday. That s all right. Happy Birthday/Christmas/New Year! Thank you. Thank you, the same to you. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Véleménykérés és arra reagálás How do you like it? I like it. VALAKI IGAZÁNAK You are right. You are ELISMERÉSE ÉS EL wrong. NEM ISMERÉSE Tetszés, nem tetszés Do you like Italian food? Do you like it? Do you like swimming? I think it s great. I don t like it./i like it. Yes, I do. / No, I don t. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: Információ kérés, adás: What is it? What s it in English? What does that mean? What is his house like? Where is he? What is she doing? It s / That s / It s a kind of /It is used for It means It s big and comfortable. He is in the kitchen. She is sleeping. Tudás, nem tudás: Where does he live? Where is she? I have no idea. I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? Yes, sure.

13 EMELT ANGOL 685 Javaslat és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Why don t we put the film in here? Let s go to the cinema tonight. Can we meet at, say, six? Let s meet on Sunday. Help yourself! Have an orange. Here you are. Good idea. I am sorry, I can t. Yes, that s a good idea. No, I am afraid, I can t. Thank you. No, thank you. Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Betőzés kérése, betőzés: Can you spell it for me? It spells Nem értés: Sorry, I don t understand. Could you understand? Sorry, what does that mean? b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejőség Fogalomkörök nyelvi kifejezései Present forms of verb I am clever. to be Are you strong? Yes, I am. I am not hungry. Present forms of There is/there are Imperatives Present Simple Present Continuous There are five books in my bag. Sit down. Don t stand up. When do you get up? I don t drink milk. Why is she crying? I m not listening. I m leaving.

14 EMELT ANGOL 686 Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok Idıbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok Possessive adjectives My, your, his/her/its, our, their dog Present forms of have I ve got two brothers. got I haven t got a dog. Have you got a pet? Yes, I have./no, I haven t. Genitive s Kate s brother Whose? Irányok, helymeg- Prepositions, Preposi- Where?,here, there, on the határozás tional Phrases, Adverbder, left, on the right, in, on, untween, opposite, next to, be- Gyakoriság How often? When?, always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day, Idıpont When? Now, When? What time? In the morning, in the afternoon, at night Now I m having a bath. What s the time? It s quarter to eight. Monday, Tuesday, January, February,.. Singular/plural forms How many cats are there in of nouns the picture? There are ten. Irregular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers 1-100

15 EMELT ANGOL 687 Countable nouns How many CDs have you got? Uncountable nouns I ve got a lot of CDs. How much money have you got? I ve got a lot of money. Minıségi viszonyok Adjectives What s it like? It s big, small, beautiful, ugly. What colour is it? It s red, blue,. Modalitás Can ability I can swim. Must I must read it. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Szövegösszetartó eszközök Articles Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any +singular noun A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. Nominative personal I, you, he, pronouns This, that, these, those Demonstrative pronouns c) Témakörök: - Én és a családom: személyi adatok, otthoni teendık, kötelességek, családi ünnepek.

16 EMELT ANGOL Emberi kapcsolatok: bemutatkozás, bemutatás; barátság; levelezés, emberek külsı és belsı jellemzése. - Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek. - Szőkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, az ország bemutatása. - Szabadidı és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, olvasás, mozi és színház. - Öltözködés: ruhadarabok, méretek, ruházati cikkek vásárlása. - Vásárlás: mindennapi bevásárlás, ajándékok vásárlása, vásárlás a postán. - Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; kedvenc háziállatok. - Mondókák, dalok, játékok A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Hallott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr. Beszédkészség A tanuló o tudjon megközelítıleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerő mondatokat megismételni, illetve kimondani. o beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését, o tudjon egyszerő szavakkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre, o tanuljon meg néhány dalt, mondókát. Olvasott szöveg értése A tanuló o legyen képes a tanult szöveget felolvasni, o ismerje fel és értse meg a leírt ismert szavakat, kifejezéseket, egyszerő mondatokat. Íráskészség A tanuló o tudjon egyszerő szöveget tollbamondás alapján leírni,

17 EMELT ANGOL 689 o legyen képes szavakat, egyszerő mondatokat, kifejezéseket emlékezetbıl is leírni. Szókincs A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelı szókincscsel. Az átlagosan elsajátítható szókincs 300 aktív és 100 passzív szóból áll.

18 EMELT ANGOL ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Excuse me. Pardon? Köszönés: How do you do? How do you do? Good morning/afternoon/evening. Good morning/afternoon/evening. Hello Tom. Hello Mary. Hello, how are you? Very well, thank you. And how about you? Hi! Hi! Elköszönés: Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bye! Köszönet és arra Thanks. reagálás: Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. Bemutatkozás, bemutatás: Have you met Jane? My name is May I/Can I/ Let me introduce myself. May I/Can/ Let me introduce you to Rosy? Not at all. You are welcome. No problem. Do not mention it. Hello. Hi! Pleased to meet you. Nice to meet you.

19 EMELT ANGOL 691 Érdeklıdés hogylét iránt, és arra reagálás: Bocsánatkérés és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: How are you feeling today? How are you today? What s the matter? I am sorry. I am very sorry. I beg your pardon. Happy Christmas/New year/birthday! Many happy returns (of the day) Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid. That s all right. It doesn t matter. Never mind. No problem. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. Cheers! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés, és What do you think? How do you I think it is rather strange. I arra reagálás: like it? like it. Valaki igazának az You are right. You are wrong. elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyet nem Do you agree? értés: OK All right. What s your opinion? How do you feel about it? I think he s wrong/right. Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? I think it s great. I don t like it. What do you think of the new He looks nice. teacher? Akarat, kívánság: Would you like a cake? I d like an ice-cream

20 EMELT ANGOL 692 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek What is it? It s / That s / It s a kind megnevezése, leírása: What s it in English? What does that mean? What is his house like? of /It s used for It means It s big and comfortable. Információ kérés, Did you see him? Yes, I did adás: When will the guests arrive? How do you make an omlett? At 6 p.m. You take two eggs and some milk and flour. Tudás, nemtudás: Where does he live? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? Would you pass me the sugar please? Javaslat és arra Why don t we put the film in here? reagálás: Let s go to the cinema tonight. Meghívás és arra Would you like to come to the cinema? reagálás: Can we meet at, say, six? Are you free on Tuesday? Let s meet on Sunday. Kínálás és arra Would you like another drink? reagálás: What would you like? Help yourself! Let me get you a drink. Have an orange. Here you are. Yes, sure. Yes, of course. I m afraid I can t. Good idea. Yes, I d love to. That s very kind of you, but I am sorry, I can t. Yes, that would be okay. What shall we do? No, I am afraid, I can t. That s very kind of you. An orange, please. Thank you. Thank you. No, thank you.

21 EMELT ANGOL 693 Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle? Betőzés kérése, betőzés: Can you spell it for me? It spells Nem értés: Sorry, I don t understand. Could you understand? Sorry, what does that mean? b) Fogalomkörök: Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejőség Fogalomkörök nyelvi kifejezései Present forms of verb I am clever. to be Are you strong? Yes, I am. I am not hungry. Present forms of There is/there are Imperatives Present Simple Present Continuous There are five books in my bag. Sit down. Don t stand up. When do you get up? I don t drink milk. Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Múltidejőség Past Simple And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? Birtoklás kifejezése Jövıidejőség Going to What are you going to do on Saturday? Past forms of have I didn t have many friends in the kindergarten.

22 EMELT ANGOL 694 Térbeli viszonyok Idıbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog Genitive s Kate s brother Whose? Irányok, Prepositions, helymeghatá- Prepositional Phrases, rozás Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day. Idıpont When? Now, Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday When? What time? In the morning, at night Now I m having a bath. I saw a film yesterday. I m going to play chess tomorrow. What s the time? It s quarter to eight. Irregular plurals Children, people, men, women Cardinal numbers Ordinal numbers first, second

23 EMELT ANGOL 695 Minıségi viszonyok Modalitás Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök Countable nouns Uncountable nouns Comparative and superlative of short adjectives Irregular comparative and superlative forms of adjectives Adjectives Can ability Must/needn t Linking words Articles Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any +singular noun How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. Good/bad (better, worse) What s it like? What colour is it? I can swim. I must read it. You needn t do it now. And/or/but/because A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass.

24 EMELT ANGOL 696 Nominative and Accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns I, you, he, Me, you, him, This, that, these, those Somebody, anybody,nobody, everybody c) Témakörök: - Én és a családom: személyi adatok, otthoni teendık, kötelességek, családi ünnepek. - Emberi kapcsolatok: bemutatkozás, bemutatás; barátság; levelezés, emberek külsı és belsı jellemzése. - Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek. - Szőkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, az ország bemutatása. - Szabadidı és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, olvasás, mozi és színház. - Öltözködés: ruhadarabok, méretek, ruházati cikkek vásárlása. - Vásárlás: mindennapi bevásárlás, ajándékok vásárlása, vásárlás a postán. - Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; kedvenc háziállatok. - Egészség és betegség: testrészek; a leggyakoribb betegségek; egészséges életmód. - Földünk nevezetes tájai: növény-és állatvilág. - Országismeret: the United Kingdom; London nevezetességei. - Étkezés: ételek és ételreceptek; étkezési szokások nálunk és más országokban; étterem; egészséges táplálkozás. - Mondókák, dalok, játékok. - A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Hallott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket, kéréseket megért;

25 EMELT ANGOL 697 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr; egyszerően megfogalmazott rövid szöveget megért. Beszédkészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő mondatban válaszol; tanult minta alapján egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér; egyszerő, néhány mondatos párbeszédben résztvesz: információt kér és kap személyekrıl, dolgokról. Olvasott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokból álló szöveg lényegét megért. Íráskészség A tanuló - Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; - Egyszerő közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz, - Írásban feltett kérdésekre a tanult fordulatok felhasználásával írásban válaszol. - Egyszerő, struktúrált szöveget ( baráti üzenet, üdvözlet ) létrehoz.

26 EMELT ANGOL ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás: Érdeklıdés mások hogyléte felıl és arra reagálás: Kezdeményezés és válasz Excuse me. Pardon? I am sorry to disturb you. Yes, can I help you? How do you do? How do you do? Good morning. Good morning. Hello Tom. Hello Mary. Hello, how are you? Very well, thank you. And how about you? Hi! Hi! Goodbye. Goodbye. Bye-bye! Bye! See you later. Good night. Good night. Take care. Thanks. Bye! Give me a ring some time. Thank you, I will. My name is Hello. Have you met Jane? Hi! May I/Can I/ Let me introduce Pleased to meet you. myself. Nice to meet you. May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy? How are you feeling today? Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid. What s the matter? Actually, I am suffering from

27 EMELT ANGOL 699 Köszönet és arra reagálás: Bocsánatkérés és arra reagálás: Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. I am sorry. I am very sorry. I beg your pardon Please, forgive me. Happy Christmas/New year/birthday! Many happy returns (of the day) Congratulations! Have a nice holiday. All the best. Cheers! Not at all. You are welcome. No problem. Do not mention it. That s all right. It doesn t matter. Never mind. No problem. Happy Christmas /New Year/ Birthday! Thank you. Thank you, the same to you. Cheers! Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat: Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: Csodálkozás: Are you happy about that? What do you think of? Jane has lost her money. Tom is twenty. This is a book for you. Great! I am so glad /very happy. I am glad to hear that. I am so pleased that That s fine/nice/not bad. How come? Is he? What a surprise!

28 EMELT ANGOL 700 Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás: Valaki igazának /elismerése és el nem ismerése: Egyetértés, egyetnemértés: Tetszés, nemtetszés: Akarat, kívánság: Képesség: Kötelezettség: Ígéret: Dicséret, kritika: What do you think? How do you like it? What s your opinion about it? You are right. You are wrong. Do you agree? What s your opinion? How do you feel about it? Do you like Italian food? What do you think of the new teacher? Can I have my bill, please? I want to pay. Can you speak French? Are you able to ride a horse? Must we fill in this form now? When do we have to leave? Will you come and meet me at the station? I think it is difficult. I don t like it. I think it s fair enough.. OK All right. I think he s wrong/right. I m afraid I don t agree. I think it s great. He looks nice. I don t think much of I can understand French I am unable to ride a horse. We must fill it in now Right now. Don t worry, I will. I promise to be there at five. It s great. It s a good idea. I m not so keen on it. It s boring. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it? What s it in English? What does that mean? It s / That s / It s a kind of /It s used for It means

29 EMELT ANGOL 701 What is it like? It s green, small and it can jump. Események leírása: What happened? First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours. After opening the door she phoned the ambulance. While waiting for the ambulance she told the neighbours. Információ kérés, adás: Did you see him? When will the guests arrive? How do you make an omelette? How far is your school? How long does it take to get there? Please, can you tell me the way to the station? Who is that? Yes, I did At 6 p.m. You take two eggs and some milk and flour. It s 20 minutes by bus. Take the second turning on the right It s me. Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés: Chris, could you do me a great favour? Could you give me your telephone number? Do you have a stamp by any chance? Would you pass me the sugar please? Yes, sure. Of course. Yes, of course. I m afraid I can t.

30 EMELT ANGOL 702 Javaslat és arra reagálás: Meghívás és arra reagálás: Kínálás és arra reagálás: Why don t we put the film in here? Good idea.. Would you like to come to the Yes, I d love to. cinema? That s very kind of you, but No, I am afraid I can t. I am sorry, I can t. Yes, that would be okay. Sorry, I can t make it then. Can we meet at, say, six? No, I am afraid, I can t. Are you free on Tuesday? Let s meet on Sunday. Would you like another drink? That s very kind of you. What would you like? I d like Help yourself! Thank you. Let me get you a drink. Yes, please. Have an orange. No, thank you. Here you are. Interakcióban jellemzı kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, where does she live? Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don t understand. értés ellenırzése Could you understand? Sorry, what does that mean? Betőzés kérése, betőzés Can you spell it for me? It spells Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was a bit too fast.

31 EMELT ANGOL 703 b) Fogalomkörök: Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, Jelenidejőség Present forms of be I am, You are létezés kife- jezése Present forms of there There are five books in my bag. is/ there are Imperatives Sit down! Don t stand up! Cselekvés, történés, létezés kifejezése Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok Irányok, helymeg- Jelenidejőség Present Simple When do you get up? I don t drink milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. I m leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I haven t finished it yet. Múltidejőség Past Simple Past Continuous And then she kissed me. Why didn t you come yesterday? He was reading a book at 2 o clock yesterday. Jövıidejőség Going to What are you going to do on Saturday? Future with will When will you be fourteen? Past forms of have I didn t have many friends in the kindergarten. Have with will I will have a Porsche when I m 20. Possessive pronouns. My, your, his/her/its, our, their Genitive s Of Kate s brother the corner of the room Whose? Prepositions, Here, there, on the left, on the Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite, next

32 EMELT ANGOL 704 Idıbeli viszonyok határozás to, between, in front of, behind, inside, outside, above Adverbs of time with already, yet, just Present Perfect Simple Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day I always make my bed. She goes swimming twice a week. Idıpont When? What time? Now, in the morning What s the time? Yesterday, last week, two years ago, Tomorrow, next week In 1997, in July, at 5 o clock, on Monday It s quarter to eight. Idıtartam How long?+past How long were you in hospital? Simple For two weeks. Mennyiségi viszonyok Minıségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Uncountable nouns Comparative sentences (short, long adjectives) Children, people, men, women one. two first, second How many CDs have you got? I ve got a lot of/few CDs. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. A cup of tea, a piece of cake All, each, every Tom s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. She is the most intelligent of

33 EMELT ANGOL 705 all. Irregular adjectives I m as tall as you. Good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? What does it look/taste/ sound/ feel like? It s too big, It s not small enough. Modalitás Can (ability) I can swim. Must/needn t (obligation) I must read it. You needn t do it now. Have to (Past) Did you have to be there? Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Infinitive to express purpose I ve been to London to visit the Queen. Szöveg összetartó eszközök Névelık Some+plural noun Any+plural noun Some +singular noun Any + singular noun A, an, the There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. There s some water in the Nominative and accusative of vase. personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns There isn t any juice in my glass. I, you, he, Me, you, him, This, that, these, those Somebody, anybody, nobody, everybody

34 EMELT ANGOL 706 c) Témakörök: - Én és a családom: személyi adatok, otthoni teendık, kötelességek, családi ünnepek. - Emberi kapcsolatok: bemutatkozás, bemutatás; barátság; levelezés, emberek külsı és belsı jellemzése. - Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek. - Szőkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, az ország bemutatása. - Szabadidı és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, olvasás, mozi és színház. - Országismeret: the United Kingdom; London nevezetességei. - Utazás: közlekedési eszközök; utazási elıkészületek. - Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; kedvenc háziállatok. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Hallott szöveg értése A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegbıl fontos információt kiszőr; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegbıl kikövetkezteti. Beszédkészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; jórészt tanult minta alapján egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér; tanult minta alapján egyszerő párbeszédben részt vesz;

35 EMELT ANGOL 707 tanult minta alapján szituációs játékokban vesz részt; tanult minta alapján egyszerő szöveget önállóan elıad; beszélgetést kezdeményez, befejez. Olvasott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokat elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerő mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokból álló szöveg lényegét megért; képekkel illusztrált szöveget megért. ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegbıl kikövetkezteti. Íráskészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerő mondatokat helyesen leír; egyszerő közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; egyszerő, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; írásban feltett kérdésre írásban válaszol.

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra 5. évfolyam Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra Témakörök Család Én és a családom. Családtagok bemutatása.

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA:

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA: 1 HELYI TANTERV ANGOL IDEGEN NYELV 4-8. ÉVFOLYAM BÁI, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Széchenyi István Általános Iskola székhely) NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Angol idegen

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv angol nyelv

Helyi tanterv angol nyelv Helyi tanterv angol nyelv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Évi óraszám: Heti óraszám: 37 óra 1 óra Kedvet ébreszteni a nyelvek iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 119 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére

Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Helyi tanterv az emelt szinten tanuló csoportok részére Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv A kiválasztott tankönyvsorozat: Project 3rd edition

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv 2015.09. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:

Részletesebben

Helyi tanterv (normál)

Helyi tanterv (normál) Helyi tanterv (normál) Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyolc évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 5.-12. évfolyam Évfolyam 5 6 7 8 9 10 Heti

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv

5-8. évfolyam. Angol nyelv 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv

5-8. évfolyam. Angol nyelv 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv(nyelvi orientáció)

Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Általános iskola 1-3. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Négy évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Idegen nyelv műveltségi terület II. Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4.

Részletesebben

9 12. évfolyam. Célok és feladatok

9 12. évfolyam. Célok és feladatok ANGOL NYELV 1 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idõ alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR IDEGEN NYELV TÉMAKÖR Angol nyelv A tantárgy évfolyamonkénti heti és éves óraszámai A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma angol német angol német 2. évfolyam* 1 1 36 36 3. évfolyam 2 2 72 72

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV 9 13. évfolyam Célok és feladatok Fontos tény, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak többsége az általános iskolában németet tanul elsı idegen nyelvként vagy anyanyelvként.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/ ; 53/ OM azonosító:

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/ ; 53/ OM azonosító: Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/350 797; 53/356 430 E-mail: nkkossuthisk@gmail.com OM azonosító: 037716 HELYI TANTERV ANGOL NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 2013. Témakörök

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai

ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM. Heti: 3óra Évi: 108 óra. Az angol nyelv oktatásának céljai Heti: 3óra Évi: 108 óra ANGOL NYELV 9. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Az angol nyelv oktatásának céljai Az előkészítő osztály megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint

Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Középszint érettségi esetén: Évfolyam Óra/hét Óra/tanév Emelt szint Angol tanterv (9-12. évfolyam) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei valamint az Európai

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013

Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 Angol tanterv a nyelvi előkészítő év után a 9-12. osztályra 2013 A nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi angol nyelvoktatás helyi tanterve A nyelvtanulás keretei H ozott nyelv esetében a NAT 2003

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?)

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Hi Agents! This is your final test so get ready. Work your way through the exercises and when you have finished, the letters will spell out the name of

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás ÉLŐ IDEGEN NYELVEK Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben