Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam"

Átírás

1 Miskolc, március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Idegen nyelv műveltségi terület II. Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 0

2 ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. A mindennapi nyelvhasználatban ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 1

3 Első idegen nyelv Normál tanterv Első idegen nyelv Emelt tanterv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam KER-szintben nem megadható KER-szintben nem megadható A1 A1.-A1.2 A2 A2.1-A2.2- B1.1 Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a 4. évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett iskolánkban a 4. évfolyamot megelőzően elkezdődik a nyelvtanítás. Órarendi tantárgyként tanulóink az 1. és 2. évfolyamon heti 1-1, a 3. évfolyamon pedig heti 2 órában tanulják az angolt. 4. évfolyamtól kezdve a tanulók tudásszintjüknek megfelelően normál tanterv szerint heti 3 órában vagy emelt szinten heti 5 órában folytathatják az angol nyelv tanulását. A nyelvtanulás az első három évfolyamon elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai legyenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, ami személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges. A fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: - beszédértés, hallott szövegértés - beszédkészség - olvasásértés - írás A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: (1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személye, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. (2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció. (3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. Fejlesztési feladatok A nyelvtanulás folyamata a NAT bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül, amelyek magukban foglalják az alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az anyanyelvi kompetenciát. A tankötelezettség végére minden diáknak legalább az önálló nyelvhasználói szintre kell eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű önálló nyelvhasználóvá kell válnia. Tantervünkben a legalapvetőbb fejlesztési feladat az általános iskola végére emelt szinten minden diák számára egy élő idegen nyelvből az A2-es szint elérése. 2

4 Tankönyvválasztás feltételei: - Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat - Feleljen meg a csoport tudásszintjének - Kompetenciaalapú legyen - Szellemisége ne ellenkezzen az egyházi iskola erkölcsi követelményeivel - Nyelvezete érthető és könnyen követhető legyen Évi óraszám: 36 (heti 1 óra) Célok és feladatok 1. évfolyam A tanulók ismerjék meg, hogy az anyanyelvükön kívül léteznek más nyelvek. Kezdjenek el megismerkedni az angol kultúra sajátos értékeivel, amelyet kezdetben főleg az ünnepek, versek és dalok képviselnek, valamint ismerkedési szinten az ország elhelyezkedése a Földön. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő idegennyelv-tanulás sajátos módszereit. Alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelv iránt, valamint megfelelő munkalégkör a tanulók, illetve a tanár és a tanulók között. Fontos feladat kedvet ébreszteni a nyelvtanulás iránt és megalapozni a későbbi nyelvtanulást a receptív készségek fejlesztésével. Szókincs Aktív: 50 lexikai egység Passzív: 50 lexikai egység Fejlesztési követelmények Tudatosodjon a tanulókban, hogy az anyanyelven kívül idegen nyelven is kifejezhetik magukat. Alakuljon ki bennük pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Ismerkedjenek meg néhány nyelvtanulási stratégiával. Témakörök, tartalmak a) Kommunikációs szándékok Köszönés, üdvözlés, bemutatkozás, köszönet kinyilvánítása, dicséret, attitűdök egyszerű kifejezése, felkiáltások, tudás és nem-tudás kifejezése, jókívánságok, tetszés és nem-tetszés kifejezése; dolgok, személyek megnevezése, azonosítása Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. How are you? Goodbye. Bye-bye. Good morning. Hi! Fine, thank you. Goodbye. Bye! 3

5 Bemutatkozás What s your name? I m Tom. Köszönet és arra reagálás Thank you. Not at all. Thanks. Dolgok, személyek megnevezése What is it? Is it a? It s Yes./No. Információkérés, információadás Where are you? Where is he? Here I am. He is in the kitchen. Tudás, nem tudás Where is she? I don t know. b) Fogalomkörök Ezen a szinten még csak minimális fogalomtanítás van, az is inkább mondatokba és kifejezésekbe ágyazva, amelyek a beszédszándékokhoz kapcsolódnak. - létezés kifejezése: am, is are, there is - birtokos névmások: my, your - helyhatározós elöljárószók: in, on - a főnevek többes száma - helyeslés, tagadás - egyszerű kérdő mondatok - felszólítások c) Témák - köszönés, bemutatkozás, számok 1-10-ig, az osztályterem, a család, személyek, tárgyak azonosítása, ruházat, ünneplés, születésnap, életkor, gyümölcsök, zöldségek, ház, lakás, színek, állatok. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanulók tudják követni a tanórai minimális utasításokat; értsék meg a tananyaggal kapcsolatos egyszerű kérdéseket és tudjanak rájuk reagálni. Legyenek képesek megérteni hallás után egyszerű feladatokat helyeshelytelen válasz szinten. Beszédkészség Dalok és mondókák segítségével helyes szóképzés, hangképzés, hangsúly és hanglejtés; a tanulók bátran szólaljanak meg az idegen nyelven. Tudjanak néhány dalt, mondókát; vegyenek részt nyelvi játékokban, bábfigurákkal egyszerű párbeszéd eljátszásában. Olvasott szöveg értése és íráskészség Ezen a szinten még nem jellemző készségek, az 1. évfolyam nyelvtanulása szóbeli kezdőszakaszként funkcionál. Képes szótár készítése; képek felismerése szóban. Értékelés A szóbeli kezdőszakasznak megfelelően elsősorban a hallás utáni megértést és a tanult szavak, kifejezések helyes használatát értékeljük; jó értékelési alapot nyújt a tanult dalok, mondókák elsajátítási szintje is. Az értékeléshez a következő szempontokat használjuk, első osztályban félévkor és tanév végén. Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. Angol nyelv tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 4

6 1. évfolyamon választható további mondatok: Hallás utáni megértés - A tanult szavakat és kifejezéseket maradéktalanul megérti és pontosan reagál rájuk. - A tanult szavakat és kifejezéseket többnyire megérti és megfelelően reagál rájuk. - A tanult szavakat és kifejezéseket hiányosan érti meg és pontatlanul reagál rájuk. Beszédkészség - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat helyes hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat megfelelő hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat hibás hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. Tanórai aktivitás - A tanítási órán aktív és bátran szólal meg az idegen nyelven. - A tanítási órán aktivitása változó és bizonytalanul szólal meg az idegen nyelven. - A tanítási órán gyakran passzív és nem szívesen szólal meg az idegen nyelven Taneszközök Tankönyv, annak hanganyaga (CD, CD-rom), és egyéb kisiskolásoknak készült dalos, mondókás CD-k; képkártyák, applikációs képek, tematikus képek, poszterek. Évi óraszám: 36 (heti 1 óra) Célok és feladatok 2. évfolyam A tanulók ismerjék meg, hogy az anyanyelvükön kívül léteznek más nyelvek. Kezdjenek el megismerkedni az angol kultúra sajátos értékeivel, amelyet kezdetben főleg az ünnepek, versek és dalok képviselnek, valamint ismerkedési szinten az ország elhelyezkedése a Földön. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő idegennyelv-tanulás sajátos módszereit. Alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelv iránt, valamint megfelelő munkalégkör a tanulók, illetve a tanár és a tanulók között. Fontos feladat kedvet ébreszteni a nyelvtanulás iránt és megalapozni a későbbi nyelvtanulást a receptív készségek fejlesztésével. A tanulóknak ezen a szinten már el kell tudni olvasni és le kell tudni írni a tanult szavakat. Szókincs Aktív: 150 lexikai egység Passzív: 100 lexikai egység Fejlesztési követelmények Tudatosodjon a tanulókban, hogy az anyanyelven kívül idegen nyelven is kifejezhetik magukat. Alakuljon ki bennük pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Ismerkedjenek meg néhány nyelvtanulási stratégiával. 5

7 Témakörök, tartalmak b) Kommunikációs szándékok Köszönés, üdvözlés, bemutatkozás, köszönet kinyilvánítása, dicséret, attitűdök egyszerű kifejezése, felkiáltások, tudás és nem-tudás kifejezése, jókívánságok, tetszés és nem-tetszés kifejezése; dolgok, személyek megnevezése, azonosítása írásban. Köszönés Good morning. Hello. How are you? Good morning. Hi! Fine, thank you. Elköszönés Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Bye! Bemutatkozás What s your name? I m Tom. Köszönet és arra reagálás Thank you. Not at all. Thanks. Dolgok, személyek megnevezése What is it? Is it a? It s Yes./No. Információkérés, információadás Where are you? Where is he? Here I am. He is in the kitchen. Tudás, nem tudás Where is she? I don t know. b) Fogalomkörök Ezen a szinten még csak minimális fogalomtanítás van, az is inkább mondatokba és kifejezésekbe ágyazva, amely a beszédszándékokhoz kapcsolódnak. - létezés kifejezése: am, is are, there is - birtokos névmások: my, your - helyhatározós elöljárószók: in, on - a főnevek többes száma - helyeslés, tagadás - egyszerű kérdő mondatok - felszólítások c) Témák - köszönés, bemutatkozás, számok 1-10-ig, az osztályterem, a család, személyek, tárgyak azonosítása, ruházat, ünneplés, születésnap, életkor, gyümölcsök, zöldségek, ház, lakás, színek, állatok. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanulók tudják követni a tanórai minimális utasításokat; értsék meg a tananyaggal kapcsolatos egyszerű kérdéseket és tudjanak rájuk reagálni. Legyenek képesek megérteni hallás után egyszerű feladatokat helyeshelytelen válasz szinten. Beszédkészség Dalok és mondókák segítségével helyes szóképzés, hangképzés, hangsúly és hanglejtés; a tanulók bátran szólaljanak meg az idegen nyelven. Tudjanak néhány dalt, mondókát; vegyenek részt nyelvi játékokban, bábfigurákkal egyszerű párbeszéd eljátszásában. 6

8 Olvasott szöveg értése és íráskészség Ezen a szinten még nem jellemző az olvasott szöveg értése, a 2. évfolyam nyelvtanulása egyszerű szavak írásából és azok olvasásából áll, kezdőszakaszként funkcionál. Képes szótár készítése; egyszerű mondatok és szavak másolása. Értékelés A szóbeli kezdőszakasznak megfelelően elsősorban a hallás utáni megértést és a tanult szavak, kifejezések helyes használatát értékeljük; jó értékelési alapot nyújt a tanult dalok, mondókák elsajátítási szintje is. Az értékeléshez a következő szempontokat használjuk, második osztályban félévkor: Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. Angol nyelv tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. Angol nyelv tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 2. évfolyamon félévkor választható további mondatok: Hallás utáni megértés - A tanult szavakat és kifejezéseket maradéktalanul megérti és pontosan reagál rájuk. - A tanult szavakat és kifejezéseket többnyire megérti és megfelelően reagál rájuk. - A tanult szavakat és kifejezéseket hiányosan érti meg és pontatlanul reagál rájuk. Beszédkészség - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat helyes hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat megfelelő hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. - A tanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat és dalokat hibás hangképzéssel, hangsúllyal és hanglejtéssel tudja visszaadni. Olvasási és íráskészség - Az ismert szavakat pontosan és helyesen olvassa és másolja. - Az ismert szavakat egy-két hibával olvassa és másolja. - Az ismert szavakat sok hibával olvassa és másolja. - Az ismert szavakat önállóan is pontosan írja le. - Az ismert szavakat önállóan néhány hibával írja le. - Az ismert szavakat önállóan sok hibával írja le. Tanórai aktivitás - A tanítási órán aktív és bátran szólal meg az idegen nyelven. - A tanítási órán aktivitása változó és bizonytalanul szólal meg az idegen nyelven. - A tanítási órán gyakran passzív és nem szívesen szólal meg az idegen nyelven. A második évfolyam tanév végén osztályzattal értékelünk. A 3. évfolyamtól a tanulók képesség szerinti csoportokban tanulják az angolt, ezért 2. tanév végén az elsajátított anyagból szintfelmérő tesztet írnak, s a jobbak úgynevezett haladó csoportban tanulnak tovább. 7

9 Értékelés tanév végén: A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk: - jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, - jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, - közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, - elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, - elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. Taneszközök Tankönyv, annak hanganyaga (CD, CD-rom) és egyéb kisiskolásoknak készült dalos, mondókás CD-k; képkártyák, applikációs képek, szókártyák, tematikus képek, poszterek. 3. évfolyam Évi óraszám 3. évfolyam 2 óra/hét = 72 óra/tanév Az évi óraszám megoszlása Témakörök Fogalomkörök Gyakorlás Egyéb (mondókák, versek, dalok) Összesen 42 óra 8 óra 10 óra 12 óra 72 óra Célok és feladatok A 3. évfolyamon folytatjuk az 1-2. évfolyamon megkezdett folyamatot: az angol nyelv tanulását, főként a receptív készségek fejlesztését és a nyelvtanulási stratégiák megalapozását. Kisgyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyermekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Az angol nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag az általuk ismert tartalmakra épüljön. A tanterv az 1-4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemzetlen nagyobb egységek használatáig terjed. Természetes része a gyermekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. A 3. évfolyamtól a tanulók képesség szerinti csoportokban tanulják az angolt. Azon tanulók számára, akik a haladó csoportban a 3. osztályban félévkor 4-es vagy 5-ös osztályzatot kapnak, áprilisban felajánljuk azt a lehetőséget, hogy a következő tanévtől emelt szinten (heti 5 órában) folytathassák az angol nyelv tanulását. Ehhez azonban a tanév végén még egy szintfelmérő tesztet is jól meg kell írniuk. 8

10 Fejlesztési követelmények Tudatosodjon a tanulókban, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is kifejezhetik magukat, alakuljon ki bennük pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Tudjanak részt venni pár- és csoportmunkában. Ismerkedjenek meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával. Témalista - Állatok: ház körül élő állatok, kedvenc állatok. - Az idő: óra. - Számok ig. - Időjárás: évszakok, napok, hónapok. - Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok. - Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei, baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. - Munka: foglalkozások megismerése. Témakörök, tartalmak a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: - köszönés, elköszönés, - bemutatkozás, - köszönet és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - tetszés, nem-tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: - dolgok, személyek megnevezése, - információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello Tom. Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! Good night. Good morning. Hello Mary. I m fine, thank you. Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Bemutatkozás, bemutatás My name is Hello. Köszönet és arra reagálás Thanks. Thank you very much. Hi! You are welcome. No problem. 9

11 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kezdeményezés Dolgok, személyek megnevezése What is it? It s /That s Információkérés, információadás Where is he? He is in the kitchen. Tudás, nem tudás Where is she? I don t know. b) Fogalomkörök - Cselekvés, történés, létezés kifejezése - Birtoklás kifejezése - Térbeli viszonyok - Időbeli viszonyok - Mennyiségi viszonyok - Minőségi viszonyok - Logikai viszonyok - Szövegösszetartó eszközök Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present forms of verb be Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Present forms of there is/ there are Imperatives Possessive adjectives Present forms of have got I m clever. Are you strong? Yes, I am. I m not hungry. There are five books in my bag.sit down. Don t stand up. My book, your pet, his/her name I ve got two brothers. I haven t got a dog. Have you got a penfriend? Yes, I have. Where? Here, there, left, right In, on, under Időbeli viszonyok Időpont When? In the morning, in the afternoon, at night What time is it? It s 5 o clock. It s quarter to seven. Monday, Tuesday January, February Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Singular/plural forms of nouns Irregular nouns Cardinal numbers Logikai viszonyok Linking words And/or/but Szövegösszetartó eszközök Demonstrative Pronouns Personal Pronouns Articles apples, pens There are five. Children, men, women, mice What is it like? It s big, small, beautiful, ugly, What colour is it? It s brown, black, This/that/these/those I, you, he,she, it, we, they A, an, the 10

12 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló értsen meg - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, maximum kétmondatos kérést; - egyszerű utasítást, s erre cselekvéssel válaszoljon; - tudjon egyszerű, néhány mondatos párbeszédből, szövegből fontos információt kiszűrni; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést. Beszédkészség A tanuló - tudjon hiányos vagy egyszerű mondatban válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre; - törekedjen a helyes kiejtés, hanglejtés elérésére; - vegyen részt az előadódó kommunikációs helyzetekben; - tudjon reprodukálni szavakat, egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) a tanult minta alapján. Olvasott szöveg értése A tanuló - ismerje fel ismert szavak írott alakját; - olvasson el ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, öt-tíz szóból álló mondatot; - találjon meg fontos információt ismert nyelvi elemekből álló néhány mondatos szövegben. Íráskészség A tanuló - ismerje fel tanult szavak írott alakját; - tudjon rövid szövegből, mondatból kihagyott szavakat pótolni; - írjon le tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. Értékelés Fontos szempont a hallás utáni megértés és a tanult szavak, kifejezések ismerete, helyes használata, Jó értékelési alapot nyújt a tanult dalok, mondókák elsajátítási szintje, de a harmadik évfolyamon az írás alapelemeinek ismerete is. Az értékelés szempontjai között jelentős szerepet játszik az is, hogy a tanuló milyen szinten képes bekapcsolódni a szituációs játékokba, hogyan olvas el már ismert szövegeket, képes-e ismert párbeszédeket személyre szabottan átalakítani. Tanév végi értékelés a 3. évfolyamon: - jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, - jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, - közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, - elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, - elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. Taneszközök Tankönyv, hanganyag (CD, CD-rom) és egyéb kisiskolásoknak készült dalos, mondókás CD-k; képkártyák, applikációs képek, szókártyák, tematikus képek, poszterek. 11

13 Célok és feladatok 4. évfolyam Kisgyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyermekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Az angol nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag az általuk ismert tartalmakra épüljön. Természetes része a gyermekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Évi óraszám: 108 (3 óra/hét) Az évi összes óraszámon belül: Új anyagot feldolgozó órák száma Ismétlő órák száma Összefoglaló órák száma Ellenőrző órák száma Összesen 71 óra 19 óra 8 óra 10 óra 108 óra Témakörök, tartalmak - Én és a családom: személyi adatok; családi ünnepek születésnap. - Állatok: ház körül élő állatok, kedvenc állatok. - Emberi kapcsolatok: barátság; emberek jellemző külső tulajdonságainak bemutatása. - Természeti környezetünk: a természet megóvása, évszakok, időjárás. - Az iskola világa: a tanterem. - Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok, étkezési szokások nálunk és más országokban. - Vásárlás: mindennapi bevásárlás; számok ig; ajándékok ünnepekre. - Testrészek, öltözködés. - Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában; tévé, számítógép és olvasás. - Az idő: óra. - Számok ig. - Időjárás: évszakok, napok, hónapok. a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok - megszólítás, - köszönés, elköszönés, - köszönet és arra reagálás, - bemutatkozás, - érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, - bocsánatkérés és arra reagálás, - gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 12

14 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok - valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok - dolgok, személyek megnevezése, leírása, - információkérés, információadás, - igenlő vagy nemleges válasz, A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok - kérés, - javaslat és arra reagálás, - kínálás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok - visszakérdezés, - nem értés. b) Fogalomkörök - cselekvés, történés, létezés kifejezése, - birtoklás kifejezése, - térbeli viszonyok, - időbeli viszonyok, - mennyiségi viszonyok, - minőségi viszonyok, - modalitás, - esetviszonyok, - szövegösszetartó eszközök. - A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Excuse me. Köszönés How do you do? Good morning. Hello Hello, how are you? Hi! How do you do? Good morning. Hello Very well, thank you. Hi! Elköszönés Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Goodbye. Bye! Good night. Köszönet és arra reagálás Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Not at all. You are welcome. No problem. It s very kind of you. Bemutatkozás, bemutatás My name is / Can I? Hello. Hi! Nice to meet you. Érdeklődés hogylét iránt és arra How are you? Fine. reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. It doesn t matter. No problem. Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Merry Christmas! Happy New Year/Birthday! Have a nice weekend. 13 That s all right. Merry Christmas! Happy New Year! Thank you.

15 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás What do you think? Is it OK if I? I like it. Tetszés, nem tetszés Do you like Italian food? I think it s great. Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése You are right. You are wrong. That s right. Are you sure? I don t like it. Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, please. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése és leírása Információkérés, információadás What is it? What is it in English? What does it mean? Do you watch TV? Are you ready? It s /That s / It means It s big and comfortable. Yes, I do. Yes, I am. Tudás, nem tudás Where does she live? I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Could you give me a pen? Yes, of course. Kínálás és arra reagálás Have an apple. Here you are. Thanks. Thank you. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Öröm bánat Sorry, I don t understand. Sorry, what does that mean? Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Present Simple How old are you? How do you feel? Do you like? What is it like? Verb have got I have got a/an I do/play Birtoklás kifejezése have got in questions Have you got a? Yes/ No. 14

16 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Genitive s Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Időbeli viszonyok Időpont When? What time? What s the time? Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals Regular and irregular plurals Ordinal numbers Cardinal numbers Countable nouns Kate s brother Whose? Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, There is/there are This is/these are How many can you see? There is a in/on/near the Now, It s eight. Boys, girls, Children, people, men, women first, second How many toys have you got? Uncountable nouns Minőségi viszonyok Question forms What do/don t you like? Is it good/bad for you? Modalitás Can (ability) I can swim. Logikai viszonyok Linking words and/or/because/but Szövegösszetartó eszközök Articles A, an, the Demonstrative pronouns I, he, they Me, him, them This, that, these, those A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén: Beszédértés A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Értsen meg rövid közléseket és tudjon rájuk reagálni. Beszédkészség Törekedjen a helyes hangsúlyra, hanglejtésre. Tudjon egyszerű információt kérni és adni. Olvasásértés Néhány alapvető mondatból álló szöveget dolgozzanak fel illusztrációk segítségével, tanári irányítással. Ismert szöveget tudjon olvasni hangosan is. Írásbeli készség Szóalkotás összekevert betűkből. Mondatból kihagyott szavak pótlása. Képeslap, üdvözlőlap írása minta alapján. 15

17 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló értsen meg - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést; - egyszerű utasítást, s erre cselekvéssel válaszoljon; - tudjon egyszerű, néhány mondatos párbeszédből, szövegből fontos információt kiszűrni; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést. Beszédkészség A tanuló - tudjon hiányos vagy egyszerű mondatban válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre; - törekedjen a helyes kiejtés, hanglejtés elérésére; - vegyen részt az előadódó kommunikációs helyzetekben; - tudjon reprodukálni szavakat, egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) a tanult minta alapján. Olvasott szöveg értése A tanuló - ismerje fel ismert szavak írott alakját; - olvasson el ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, öt-tíz szóból álló mondatot; - találjon meg fontos információt ismert nyelvi elemekből álló néhány mondatos szövegben. Íráskészség A tanuló - ismerje fel tanult szavak írott alakját; - tudjon rövid szövegből, mondatból kihagyott szavakat pótolni; - írjon le tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. Értékelés Fontos szempont a hallás utáni megértés és a tanult szavak, kifejezések ismerete, helyes használata, Jó értékelési alapot nyújt a tanult dalok, mondókák elsajátítási szintje, de az írás alapelemeinek ismerete is. Az értékelés szempontjai között jelentős szerepet játszik az is, hogy a tanuló milyen szinten képes bekapcsolódni a szituációs játékokba, hogyan olvas el már ismert szövegeket, képes-e ismert párbeszédeket személyre szabottan átalakítani. Tanév végi értékelés a 4. évfolyamon: - jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, - jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, - közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, - elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, - elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. Taneszközök Tankönyv, annak hanganyaga (CD, CD-rom) és egyéb kisiskolásoknak készült dalos, mondókás CD-k; képkártyák, applikációs képek,szókártyák, tematikus képek, poszterek. 16

18 5. évfolyam Évi óraszám: 108 (3 óra/hét) Az évi összes óraszámon belül: Új anyagot feldolgozó órák száma Ismétlő órák száma Összefoglaló órák száma Ellenőrző órák száma Összesen 71 óra 19 óra 8 óra 10 óra 108 óra Témakörök, tartalmak - Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások, családi ünnepek, - Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső bemutatása. - Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros. - Az iskola világa: az iskola bemutatása. - Otthon: Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. - Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; - Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. - Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöm. - Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában, iskolán kívül; tévé, mozi, számítógép és olvasás. a, Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok - megszólítás, - köszönés, elköszönés, - köszönet és arra reagálás, - bemutatkozás, - érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, - bocsánatkérés és arra reagálás, - gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok - véleménykérés és arra reagálás, - valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, - egyetértés, egyet nem értés, - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok - dolgok, személyek megnevezése, leírása, - információkérés, információadás, - igenlő vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok - kérés, - javaslat és arra reagálás, - meghívás és arra reagálás, - kínálás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok - visszakérdezés, - nem értés, - betűzés kérése, betűzés. 17

19 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Excuse me. Pardon? Köszönés Elköszönés Köszönet és arra reagálás Bemutatkozás, bemutatás Bocsánatkérés és arra reagálás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás How do you do? Good morning. Hello Hello, how are you? Hi! Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. My name is What's your name? Hello, my name's Sam Wilson. How old are you? I am sorry. I am very sorry. How are you feeling today? What s the matter? Merry Christmas! Happy New Year/Birthday! How do you do? Good morning. Hello Very well, thank you. And how about you? Hi! Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Not at all. You are welcome. No problem. Hello. Hi! Nice to meet you. I m 10 (years old). It doesn t matter. No problem. Fine. / OK / All right. Not very well. Merry Christmas! Happy New Year! Thank you. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás What do you think? I like it. Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés You are right. You are wrong. OK. All right. Tetszés, nem tetszés Do you like Italian food? I don t like it. 18

20 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése és leírása Információkérés, információadás What is it? What is it in English? What does it mean? What is his house like? When will the guests arrive? Are you all right? It s /That s It means It s big and comfortable. At 6 p.m. Yes, I am. Tudás, nem tudás Where does she live? I don t know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Could you give me a pen? Yes, of course. Yes, sure. Javaslat és arra reagálás Let s go to the cinema tonight. Good idea. Meghívás és arra reagálás Would you like to come to the cinema? Let s meet on Sunday. Yes, I d love to. I m sorry, I can t. Kínálás és arra reagálás Here you are. Thanks. Thank you. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? Sorry, what does that mean? Öröm bánat Nem értés Sorry, I don t understand. Sorry, what does that mean? b, Fogalomkörök - cselekvés, történés, létezés kifejezése, - birtoklás kifejezése, - térbeli viszonyok, - időbeli viszonyok, - mennyiségi viszonyok, - minőségi viszonyok, - modalitás, - esetviszonyok, - logikai viszonyok, - szövegösszetartó eszközök. 19

21 Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalom- körök Jelenidejűség be Fogalomkörök nyelvi kifejezése Affirmative & negative I am happy. I m from Hungary, I m not English. -ing form I like swimming. Present Simple When do you get up? I don t like milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. We are singing. Birtoklás kifejezése Possessive adjectives My, your, his, her, its, our, their Genitive s Jill s family / Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, on the left, on the right, under, in, on, next to, between, behind Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, every day yesterday, last week, ten years ago Időpont When? What s time? Tomorrow, next week In l988, in June, at 6 o clock, on Monday What s the time? In the morning, at night Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Singulars and plurals Regular and irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns Now I m having a shower. What time is it? It s quarter to seven. People, women, men, children, boys, girls First, second How many books have you got? I ve got a lot of books. 20

22 Modalitás Can ability I can swim. Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because Szövegösszetartó eszközök Articles Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns A, an, the I, she, they This, that, these, those Some+plural noun any+plural noun Some +singular noun Any +singular noun There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven t got any matchboxes. Nominative and Accusative of personal pronouns There s some water in the vase. There isn t any juice in my glass. A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén (A1-európai minimumszint fele): Ezen a szinten a diák megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud azokra. Hallott szöveg értése, beszédértés A tanulók - értsenek meg utasításokat, a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat és cselekvéssel reagáljanak azokra; - értsenek meg jórészt tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket; - legyenek képesek jórészt tanult nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információkat kiszűrni; - értsék meg tanult nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét. Beszédkészség A tanulók - válaszoljanak jórészt tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban; - tudjanak egyszerű mondatokban közléseket, megfogalmazni a tanult minta alapján; - tudjanak kérdéseket feltenni; - megértési probléma esetén tudjanak segítséget kérni; - tudjanak a tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanulók - tudjanak elolvasni jórészt tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat; - találjanak meg fontos információkat jórészt tanult nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben; - értsék meg jórészt tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott, igen egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét; 21

23 Íráskészség A tanulók - a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni - tudjanak helyesen leírni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat; - tudjanak írásban megfogalmazni egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján; - tudjanak létrehozni egyszerű, strukturált szövegeket (baráti üzenet, üdvözlet); A továbbhaladás feltételei: megyeznek a fejlesztés várt eredményeivel. Értékelés Fontos momentum az értékelésben a beszédértés és a tanult szavak, kifejezések ismerete, helyes használata; Jó értékelési alapot nyújt a tanult párbeszédek, nyelvi kifejezések elsajátítási szintje, de az ötödik és főleg a hatodik évfolyamon az íráskészség is lényeges értékelési szempont. A beszédértés a szóbeliséghez tartozik, amelyet itt már külön is mérhetünk. Az írásbeli számonkérés témazáró dolgozatokat vagy kisebb terjedelmű szódolgozatokat, egyes készségeket vagy nyelvtani tudást mérő írásbeli munkákat jelent. Az értékelés szempontjai között jelentős szerepet játszik az is, hogy a tanuló milyen szinten képes bekapcsolódni a szituációs játékokba, hogyan olvas el már ismert szövegeket, képes-e ismert párbeszédeket személyre szabottan átalakítani, egyszerű szövegeket írásban vagy szóban önállóan megfogalmazni. A tanítási órán folyó munka rendszeres értékelése mellett az évente négy témazáró teszt eredményét is figyelembe kell vennünk. Az értékelésnél a következő minősítéseket használjuk: - jeles 91 % - jó 76 % - közepes 51 % - elégséges 31 % - elégtelen 31 % alatt Taneszközök Tankönyv, annak hanganyaga (CD, CD-rom) és egyéb kisiskolásoknak készült dalos, mondókás CD-k; képkártyák, applikációs képek,szókártyák, tematikus képek, poszterek. 6. évfolyam Évi óraszám: 108 (3 óra/hét) Az évi összes óraszámon belül: Új anyagot feldolgozó órák száma Ismétlő órák száma Összefoglaló órák száma Ellenőrző órák száma Összesen 71 óra 19 óra 8 óra 10 óra 108 óra 22

24 Témakörök, tartalmak - Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; ház, szoba. - Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső jellemzése. - Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.. - Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. - Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek; viselkedés az étkezésnél. - Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. - Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök. - Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, hangszerek, számítógép és olvasás, mozi. - a, Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok - megszólítás, - köszönés, elköszönés, - köszönet és arra reagálás, - bemutatkozás, - érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, - bocsánatkérés és arra reagálás, - gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok - véleménykérés és arra reagálás, - valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, - egyetértés, egyet nem értés, - tetszés, nem tetszés. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok - dolgok, személyek megnevezése, leírása, - információkérés, információadás, - igenlő vagy nemleges válasz, - tudás, nem tudás. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok - kérés, - javaslat és arra reagálás, - meghívás és arra reagálás, - kínálás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok - visszakérdezés, - nem értés, - betűzés kérése, betűzés. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Excuse me. Pardon? Köszönés How do you do? Good morning. Hello Hello, how are you? Hi! 23 How do you do? Good morning. Hello Very well, thank you. And how about you? Hi!

25 Elköszönés Köszönet és arra reagálás Goodbye. Bye-bye! See you later. Good night. Take care. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. It s very kind of you. Goodbye. Bye! Good night. Thanks. Not at all. Bemutatkozás, bemutatás My name is Hello. Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás How are you feeling today? What s the matter? I am sorry. I am very sorry. I beg your pardon. Merry Christmas! Happy New Year/Birthday! Many happy returns of the day! Have a nice holiday. All the best. You are welcome. No problem. Do not mention it. Hi! Nice to meet you. Fine./OK./All right. Much better, thanks. Not very well, I m afraid. That s all right. It doesn t matter. Never mind. No problem. Merry Christmas! Happy New Year! Thank you. Thank you, the same to you. Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown speaking. Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés What do you think? How do you like it? You are right. You are wrong. Do you agree? What s your opinion? Do you like Italian food? What do you think of the new teacher? 24 I like it. I think it is rather strange. OK. All right. I think he s right/wrong. I think it s great. I don t like it. He looks nice. Akarat, kívánság Would you like a sandwich? I d like an ice-cream.

26 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése és leírása Információkérés, információadás What is it? What is it in English? What does it mean? What is his house like? Did you see him? When will the guests arrive? How do you make a pancake? Are you all right? It s /That s /It s a kind of /It s used for It means It s big and comfortable. Yes, I did. At 6 p.m. You take an egg, some milk and flour. Yes, I am. Tudás, nem tudás Where does she live? I don t know. I have no idea. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Could you give me a pen? Would you pass me the salt, please? Why don t we put the film in here? Let s go to the cinema tonight. Would you like to come to the cinema? Can we meet at 6? Yes, sure. Yes, of course. I m afraid I can t. Good idea. Yes, I d love to. That s very kind of you, but I m sorry, I can t. Kínálás és arra reagálás Let s meet on Sunday. Would you like a sandwich? Shall I get a sahndwich? What would you like? Have an apple. Here you are. No, I m afraid, I can t. No, thank you. An apple, please. Thanks. Thank you. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? Sorry, what does that mean? Öröm bánat Nem értés Sorry, I don t understand. Sorry, what does that mean? 25

27 b, Fogalomkörök - cselekvés, történés, létezés kifejezése, - birtoklás kifejezése, - térbeli viszonyok, - időbeli viszonyok, - mennyiségi viszonyok, - minőségi viszonyok, - modalitás, - esetviszonyok, - logikai viszonyok, - szövegösszetartó eszközök. Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalom- körök Jelenidejűség Fogalomkörök nyelvi kifejezése Present Simple When do you get up? I don t like milk. Present Continuous Why is she crying? I m not listening. We are singing. Imperative Go and see! -ing form I like swimming. Birtoklás kifejezése Múltidejűség Jövőidejűség Present and Past forms of have Possessive adjectives Past Simple Going to She went downstairs. Why didn t you come earlier? What are you going to do on Monday? I didn t have many friends in the kindergarden. Have you got a? Yes/ No. My, your, his, her, its, our, their Térbeli viszonyok Genitive s Irányok, helymeghatározás 26 Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Jill s family / Whose? Here, there, on the left, ont he right, under, in, on, next to, between, behind Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, every day I always play football in

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Évi óraszám: Heti óraszám: 37 óra 1 óra Kedvet ébreszteni a nyelvek iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást.

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra 5. évfolyam Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra Témakörök Család Én és a családom. Családtagok bemutatása.

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben IDEGEN NYELVEK Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV I. rész: normál tanterv szerint Az élő idegen nyelvet a közoktatásban résztvevő minden diáknak kötelező tanulnia a tankötelezettség végéig. Meghatározott feltételek mellett

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

Helyi tanterv (normál)

Helyi tanterv (normál) Helyi tanterv (normál) Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

Helyi tanterv(nyelvi orientáció)

Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Helyi tanterv(nyelvi orientáció) Általános iskola 1-3. évfolyam Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 3-4. Helyi tantárgyi tanterv

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 3-4. Helyi tantárgyi tanterv Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. Angol 3-4. Helyi tantárgyi tanterv 2015.09. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR

IDEGEN NYELV TÉMAKÖR IDEGEN NYELV TÉMAKÖR Angol nyelv A tantárgy évfolyamonkénti heti és éves óraszámai A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma angol német angol német 2. évfolyam* 1 1 36 36 3. évfolyam 2 2 72 72

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA:

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA: 1 HELYI TANTERV ANGOL IDEGEN NYELV 4-8. ÉVFOLYAM BÁI, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Széchenyi István Általános Iskola székhely) NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Angol idegen

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

Helyi tanterv. 4. évfolyam

Helyi tanterv. 4. évfolyam Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELV. Általános iskola 4. évfolyam. Bevezető

HELYI TANTERV ANGOL NYELV. Általános iskola 4. évfolyam. Bevezető HELYI TANTERV ANGOL NYELV Általános iskola 4. évfolyam Bevezető Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyolc évfolyamos nyelvi emelt óraszámú képzés ANGOL MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 5.-12. évfolyam Évfolyam 5 6 7 8 9 10 Heti

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve)

Angol nyelv - helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Angol nyelv - helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) 5-8. évfolyam Óraszám: 5. évfolyam - heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 3 óra 8. évfolyam

Részletesebben

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. Angol 5-8. Helyi tantárgyi tanterv 2015.09. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás

5-8. évfolyam. Angol nyelv. A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Angol nyelv 5-8. évfolyam A kiválasztott tankönyvsorozat: : Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 118 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 119 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Helyi tanterv angol nyelv

Helyi tanterv angol nyelv Helyi tanterv angol nyelv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor

Angol. A kulcskompetenciák fejlesztése az élő idegen nyelvek tanításakor Angol Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4,5 4,5 4 4 3 3 Éves óraszám 166,5 166,5 148 148 111 96 Kiemelt cél a gondolkodás és az emlékezőképesség

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Angol nyelv (1-4.évfolyam)

Angol nyelv (1-4.évfolyam) Angol nyelv (1-4.évfolyam) Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint első idegen nyelv Arany János Tehetséggondozó Program ANGOL - MINT ELSŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV Az idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai,

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv

5-8. évfolyam. Angol nyelv 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

5-8. évfolyam. Angol nyelv

5-8. évfolyam. Angol nyelv 5-8. évfolyam Angol nyelv Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve. ANGOL - mint második idegen nyelv A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve ANGOL - mint második idegen nyelv ANGOL MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV HELYI TANTERV 9-12. évfolyam Évi óraszámok Évfolyam 9. 10. 11. 12. Óraszám 3 3 3 3 Célok és feladatok

Részletesebben

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press

Helyi tanterv. (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Oxford University Press Általános iskola 5-8. évfolyam Angol nyelv A kiválasztott tankönyvsorozat: Project 3rd edition

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o.

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Angol nyelv 3-4.o. Módosítva: 2016.06.30-án Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet

Részletesebben

EÖ TVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKO LA angol 4. HELYI TANTERV 2013. IDEGENNYELV (ANGOL) 4. évfolyam

EÖ TVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKO LA angol 4. HELYI TANTERV 2013. IDEGENNYELV (ANGOL) 4. évfolyam IDEGENNYELV (ANGOL) 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődik a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. Fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/ ; 53/ OM azonosító:

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/ ; 53/ OM azonosító: Kossuth Lajos Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. sz. / Fax: 53/350 797; 53/356 430 E-mail: nkkossuthisk@gmail.com OM azonosító: 037716 HELYI TANTERV ANGOL NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 2013. Témakörök

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET 2013. oldal 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből,

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

8. évfolyam, minimumszint

8. évfolyam, minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben