Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8."

Átírás

1 ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015

2 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok egyenlő alapon történő cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel rendelkező népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy polgárai rendelkezzenek azokkal a képességekkel, melyek szomszédaik megértéséhez és az azokkal való kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell sajátítanunk az egymással való eredményes kommunikációhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és szemlélete felé. A nyelvtanulás fejleszti a kognitív készségeket és megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írás- és olvasási készséget. Az állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű politika számára is hasznos lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és kommunikációban való használatának a képessége minden európai polgár számára alapvető készség. Emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető készségek közé tartozik, amelyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. A kisgyermekkori nyelvtanulás előnyei amelyek a jobb anyanyelvi készségeket is magukban foglalják csak akkor jelentkeznek, ha a pedagógus megfelelő képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy kicsi gyerekeknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám elég alacsony ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes lehessen, ha megfelelő tananyag áll rendelkezésre, és ha a tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvtanuláshoz. Azok, akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások iránt. A hangsúly a hatékony kommunikáció képességére, azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek az órai tevékenységek és az azzal kapcsolatos kifejezések, motiváltak és bíznak magukban. A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása pl. életszerű szituációkkal, érdekes eleinte könnyített, néhány mondatos, majd eredeti olvasmányokkal, ritmikus mondókákkal (ún. chantokkal), az életkori sajátosságaiknak megfelelő dalokkal. Elengedhetetlen a hallás utáni értés fejlesztéséhez, hogy megfelelő mennyiségű autentikus hanganyag álljon rendelkezésre. Igyekezzünk minél több reáliát felhasználni a tananyagban (pl. zeneszámok, újságok, jegyek, csomagolások stb.)! Fontos szerephez jut a humor, mind a szövegekben, mind az illusztrációkban, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók sokkal szívesebben, ezért könnyebben is tanulnak humorral átszőtt tananyagot. Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, de az évek előrehaladtával egyre nagyobb Helyi tanterv 2015

3 hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált szövegek olvastatásával. A 7. évfolyamtól kezdődően fordítsunk több időt az íráskészség fejlesztésére is, hiszen a tanulók nagy részének még az anyanyelvén is gondot okoz egy rövid, összefüggő szöveg megalkotása. A éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kis mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a folyékonyság (fluency) az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a célnyelv olyan szintű használatához, ami lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, amely cél megegyezik az A1-es szint elérésével (részletesen ld. később). KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS KULCSKOMPETENCIÁK A fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés (listening) beszédkészség (speaking) olvasásértés (reading) írás (writing) Fejlesztési feladatok Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése (= kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása). Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül történhet. A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: 1. A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. Helyi tanterv 2015

4 2. A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció. 3. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák számára a minimális szintet határozza meg, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. Ezek a szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden diák számára legalább egy élő idegen nyelvből az Al-es szint elérését tűzik ki célul. Ezen belül a nyelvtanulás az első öt évfolyamon elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, de az a cél, hogy a tanulók a 6. osztály végére érjék el az A1-szintet, amely az európai minimumszint fele (részletesebben ld. a 6. évfolyam továbbhaladási feltételeinél). Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl.: hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Beszédértés Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak. Beszédkészség Olvasásértés Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni. Helyi tanterv 2015

5 Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Helyi tanterv 2015

6 Képességfejlesztés az A2-es szinthez Beszédkészség Képes egyszerű kifejezésekkel személyek, életkörülmények, napi tevékenységek leírására, tetszés, nem tetszés kifejezésére; mondatokat alapfokon fűz össze. Kommunikálni tud munkával és szabadidővel kapcsolatos rutinhelyzetekben, amelyekben egyszerű és direkt információcsere szükséges. Rövid párbeszédeket tud folytatni. Beszédértési készség Megérti a világos és lassú tempójú beszélgetés témáját. Íráskészség Egyszerű formában, alapvető kötőszavakat használva, mindennapi életével kapcsolatos információt tartalmazó szöveget tud alkotni. Rövid, egyszerű levélformulákat tud írni ügyei elintézésére, valamint köszönő és bocsánatkérő baráti leveleket meg tud fogalmazni. Olvasásértési készség Megérti a hétköznapi témájú, gyakran előforduló szavakat tartalmazó szövegtípusokat. Szókincs Alapvető szókincse segítségével megbirkózik a mindennapi, kiszámítható helyzetekkel. A szavakat még keresi, és mondanivalóját szókincse szerint igazítja. Nyelvtan Az egyszerű szerkezeteket helyesen használja, de még gyakoriak az alapvető hibák. Mondanivalója világos és érthető. Kultúra A célnyelvi kultúrát a sajátjához tudja viszonyítani. Kulturálisan érzékeny, és különböző stratégiák segítségével kapcsolatot tud fenntartani más kultúrákból származó emberekkel. Tanulási készségek Tudatosulnak benne a különböző tanulási technikák és stratégiák. Helyi tanterv 2015

7 KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, amelyek összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára (vö. digitális kompetencia) és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is (vö. hatékony, önálló tanulás kompetenciája). Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és (főként) kifejezőkészség-kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel (vö. alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén). A sikeres nyelvtanításban és -tanulásban tehát minden kulcskompetenciának meg kell jelennie, ahogyan a különböző élethelyzetekben is szükségünk van a különböző kompetenciákra. A NAT szerint a kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti Alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és más eszközökre. Az idegen nyelv tanításakor a tanári és tanulói tevékenységformák között első helyen a kommunikatív feladatok állnak. Szakítani kell az évtizedeken keresztül szinte egyeduralkodó ún. nyelvtani fordító módszerrel (Grammar Translation Method). Idegen nyelvet azért tanulunk, hogy használjuk. Ha a kommunikáció folyamatos és sikeres, a nyelvtani hibák kevésbé lényegesek. Mind a négy alapkészség beszédértés (listening), beszédkészség (speaking), olvasásértés (reading), írás (writing) fejlesztésében a kommunikatív tevékenységekre kell a hangsúlyt fektetni. A nyelvtani szabályok sulykolása helyett életszerű feladatokra koncentráljunk! Sokkal motiválóbbak azok a helyzetek, amelyekkel az életben is találkozhatnak a tanulók. Közismert tény, hogy egy átlagos tanórán egy tanuló átlagosan 20 másodpercet beszél. Minden órán, de különösen egy nyelvórán ez Helyi tanterv 2015

8 döbbenetesen kevés. Ha csak 5 perc pármunkát alkalmazunk, ez az idő már a 15-szörösére nőhet. A frontális osztálymunka helyett különösen nagy létszámú osztályok esetében sokkal célravezetőbb páros és csoportos tevékenységeket, illetve projektmunkát alkalmazni. Az idegen nyelv tanulásában általunk kiemelt kompetencia területek a következőek: -szövegértés -szóbeli kommunikáció -matematika -szövegalkotás -hallott szövegértés -informatika -szocializáció -tanulás -íráskészség Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll az általános kompetenciákkal, ezektől sem a nyelvtanulás, sem a pedig a nyelvhasználat során nem választható el. Énkép, önismeret: A tanulóknak szorosabb és tágabb környezetükről szerzett ismeretei, tapasztalatai az életkor előrehaladtával egyre inkább lehetővé teszik, hogy árnyaltabban lássanak bizonyos összefüggéseket. Az idegen nyelv tanulása során nemcsak az idegen világot fedezik fel, hanem fokozatosan megtanulják önmagukat is az idegen szemével látni, azaz relativizálódik az önmagukról és az őket körülvevő világról alkotott képük, árnyaltabbá válik az önképük. Az ismerős és az idegen felületes összehasonlításán túl képessé válnak bizonyos jelenségek mélyebbre ható elemzésére. A hasonlóságok és a különbségek tematizálása során fejlődik képességük a kölcsönös megértésre, megtanulják elfogadni és tisztelni a másságot. Hon- és népismeret Európai azonosságtudat Egyetemes kultúra: Az idegen nyelvek tanulása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók megismerjék és megtanulják megbecsülni a közös európai értékeket és eredményeket, valamint az egyetemes emberi kultúra értékeit és eredményeit. Egyúttal jobban megismerik és megértik saját kultúrájukat. Fokozatosan képessé válnak a magyar nemzeti és az európai azonosságtudat összhangjának megteremtésére. Környezeti nevelés: Az idegen nyelv tanítása során a tárgyalt témakörök révén könnyen megteremthető a kapcsolat a környezeti neveléssel. Információs és kommunikációs kultúra: Az idegen nyelvi kommunikációt minden esetben célszerű az anyanyelvi kommunikációs ismeretekre építeni. Nem elhanyagolható azonban az a hatás sem, amit az idegen nyelvi kommunikáció terén szerzett tapasztalatok gyakorolnak az anyanyelvi kommunikációs kultúrára, annak fejlődésére, tudatos(abb) alakítására. A tanulók kommunikatív kompetenciájának kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszanak a különböző információhordozók, melyek ésszerű és mértékletes használatának megtanításában az iskola és ezen belül az idegennyelv-oktatás fontos szerepet játszik. Helyi tanterv 2015

9 Tanulás: A társadalmi változásokból, az egyén szükségleteinek alakulásából eredően a jövő embere számára a használható nyelvtudás mellett egyre inkább fontos lesz az is, hogy képes legyen nyelvtudását szinten tartani, továbbfejleszteni, s adott esetben újabb nyelveket önállóan megtanulni. E célkitűzések tükrében rendkívül lényeges, hogy a tanulók még az iskolában elsajátítsák azokat a tanulási stratégiákat és technikákat, amelyek nemcsak abban segítik őket, hogy hatékonyabbá váljon tanulási folyamatuk, hanem abban is, hogy fokozatosan önálló nyelvtanulóvá váljanak. Lehetőséget kell nekik adni arra, hogy megtapasztalják, mi az, ami segíti illetve gátolja őket a tanulásban, milyen tanulótípushoz tartoznak. Testi és lelki egészség: A harmonikus élet egyik alapfeltétele, hogy az ember szeresse feladatait, szívesen és ne feszültségben, szorongva végezze munkáját. Ha sikerül az idegennyelv-órákon oldott, kellemes hangulatot teremteni, ahol tanár és diák, diák és diák kölcsönösen elfogadják egymást; ahol az egyén és a csoport együtt és egymásért dolgozik, ahol a nyelvvel való kreatív és örömteli foglalkozás áll a tevékenységek középpontjában; ahol szabad hibázni (hiszen a hiba a tanulási folyamat szerves része); ahol mindenkinek lehet sikerélménye, és az egyén teljesítményét elsősorban önmagához viszonyítva mérik, ott nő az egyén önbizalma, és ez pozitívan hat vissza egyéniségére. Ezen túl az egészséges életmódról a nyelvórák keretében különböző összefüggésekben eshet szó: sport, napirend, helyes táplálkozás stb. Érdekes és tanulságos lehet az életvitel tanulmányozása más országokban, más kultúrákban és az összehasonlítás saját valóságunkkal. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Az idegen nyelv tanítása során fontos számba venni, hogy a tanuló várhatóan milyen környezetben, milyen szerepekben fogja használni az idegen nyelvet. Ezekre a szerepekre kell őt ugyanis elsősorban felkészíteni. Fontos az is, hogy a tanuló az idegen nyelv tanulása során foglalkozhasson olyan témákkal, melyek illeszkednek a jövőről alkotott elképzeléseihez. Mivel a nyelvtudásra itthon és külföldön az élet számos területén, sok szakmában van szükség, közvetlen és jövőbeni haszna minden tanuló számára nyilvánvaló kell, hogy legyen. Helyi tanterv 2015

10 Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák jelzése Kiemelt fejlesztési feladatok: - énkép és önismeret ÉN) - hon- és népismeret H) - európai azonosságtudat egyetemes kultúra E) - aktív állampolgárság, a demokráciára nevelés A) - gazdasági nevelés G) - környezettudatosságra nevelés K) - tanulás tanítása T) - testi és lelki egészség TE) - felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) - információs és kommunikációs kultúra I) Kulcskompetenciák: - anyanyelvi kommunikáció ak) - idegen nyelvi kommunikáció ik) - matematikai kompetencia m) - természettudományos kompetencia tt) - digitális kompetencia d) - hatékony, önálló tanulás hö) - szociális és állampolgári kompetencia szá) - kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia kv) - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség em) - komplex információ kezelésére való képesség i) - lényegkiemelő képesség lk) 10

11 ANGOL NYELV 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: nem szakrendszerű óra Heti óraszám: 3 Ebből kb. 62 óra új anyag feldolgozására 9 óra (3* 3 óra) különböző témájú témahét szövegek, feladatok felhasználásával készség és képességfejlesztésre 15 óra kulturális és kereszttantervi ismeretek elsajátítására; projectek készítésére; játékra 15 óra ismétlésre, gyakorlásra 10 óra ellenőrzésre és értékelésre TÉMAKÖRÖK 1. Én és a családom, háziállataink 2. Személyi adatok (életkor, születésnap, lakcím, foglalkozás) 3. Ünnepek (családi ünnepek, néhány fontos magyar és brit állami ünnep) 4. Lakóhelyünk bemutatása (otthonunk helyiségei, fontosabb tárgyai; falu / kisváros / nagyváros és környéke) 5. Napirend; iskolai és otthoni tevékenységek, órarend, szabadidő 11

12 1. ÉN ÉS A CSALÁDOM, HÁZIÁLLATAINK Fejlesztési célok A tanuló legyen képes a szituációnak megfelelően köszönni és elköszönni, bemutatkozni és bemutatni szűkebb családját, közelebbi rokonait. Családfa alapján ismerje fel az alapvető rokonsági fokokat. Tudjon érdeklődni más családjáról (pl.: hány testvére van). Tudjon beszélni saját állatairól és megnevezni egyéb, kedvtelésből tartott állatokat is. Tananyag Kb. 45 szó, ill. kifejezés (elsősorban rokonsági fokokat kifejező főnevek, háziállatok; üdvözléssel, bemutatkozással, bemutatással kapcsolatos kifejezések, köszönések; személyes, birtokos és mutató névmások). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: önismeret, természetismeret, országismeret, illemtan. ÉN; K, TE; T A továbbhaladás feltételei Tudjon köszönni, bemutatkozni és elköszönni. Ismerje a szűkebb családtagokat megnevező szavakat. Tudja megmondani, milyen állata van és ismerje néhány más háziállat nevét is. - hallás után lejegyezni egy család tagjait, a család házi-kedvenceit lk; Listening Reading Speaking Writing - tipikus angol és magyar családról - saját család bemutatása fénykép szóló szövegek alapján - gyakoribb angol nevek - saját háziállat bemutatása - képek és szövegek párosítása: kinek - szituációs játékok (pl. ismerkedés) milyen állata van - betűzés kérése, betűzés lk; ik, 2. SZEMÉLYI ADATOK (ÉLETKOR, LAKCÍM, SZÜLETÉSNAP, FOGLALKOZÁS) - scrapbook: családfa készítése, milyen háziállata van, ill. nincs háziállata Fejlesztési célok A tanuló legyen képes megmondani és az iránt érdeklődni, ki hány éves és Tananyag Kb. 50 szó, ill. kifejezés (tőszámnevek 100-ig; napok; országok, nemzetiségek, Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. A továbbhaladás feltételei Tudja megmondani, hány éves és mikor van a 12

13 mikor van a születésnapja, mi a címe, a telefonszáma. Tudja ezeket az adatokat kérdőívbe beírni, borítékot helyesen megcímezni, rövid t, üzenetet, születésnapi meghívót (minta alapján) írni. Használja a birtokos névmásokat, szerkezeteket. néhány külső és belső tulajdonságra utaló melléknév) Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: földrajz, természetismeret, hon- és népismeret, matematika. ÉN; E; A; T; F; m; szá; I születésnapja. Ismerje a számokat, hónapokat, napokat. Legyen képes minta alapján rövid üzenetet, jókívánságot írni. Tudja megnevezni szülei foglalkozását. - fontosabb adatok (életkor, születésnap, telefonszám, lakcím) hallás utáni lejegyzése lk; Listening Reading Speaking Writing - születésnapi meghívó - születésnap Nagy-Britanniában, születésnapi buli, képeslapok lk; - szituációs játékok - érdeklődés a családtagok, barátok, híres emberek adatai iránt, saját adatok összefüggő ismertetése - telefonbeszélgetés: információkérés és adás ik; 3. ÜNNEPEK CSALÁDI ÜNNEPEK, NÉHÁNY FONTOSABB BRIT ÉS MAGYAR ÁLLAMI ÜNNEP - rövid üzenet, - boríték megcímezése - születésnapi meghívó - egyszerű kérdőív kitöltése (személyi adatok) Fejlesztési célok A tanuló legyen képes megnevezni a fontosabb ünnepeket (születésnap, névnap, karácsony, húsvét, pünkösd, szilveszter, újév). Ismerjen néhány angolszász nyelvterületre jellemző ünnepet (pl.: Guy Fawkes Day, Halloween, Valentine s Day). Tananyag Kb. 30 szó, ill. kifejezés (ünnepek, családi események neve és az azzal kapcsolatos kifejezések és cselekedetek, néhány étel és ital). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: történelem, földrajz, honés népismeret. H; E; T; A; szá; em; A továbbhaladás feltételei Ismer néhány (családi és nemzeti) ünnepet. 13

14 Listening Reading Speaking Writing - ünnepi események azonosítása lk; - ünnepek Nagy-Britanniában és Amerikában, az ezekhez kapcsolódó szokások lk; - ünnepeink a családban és az iskolában - szokások nálunk és más országokban ik; - karácsonyi, húsvéti, Bálint-napi képeslap írása - rövid gratuláció írása 4. LAKÓHELYÜNK BEMUTATÁSA (OTTHONUNK HELYISÉGEI, FONTOSABB TÁRGYAI; FALU / KISVÁROS / NAGYVÁROS ÉS KÖRNYÉKE) Fejlesztési célok A tanuló legyen képes 5-6 összefüggő mondatban bemutatni saját otthonát, további 5-6 összefüggő mondatban lakóhelyét. Tudjon érdeklődni más lakásáról, lakóhelyéről. Tudjon néhány mondatot mondani Magyarországról és Nagy-Britanniáról. Tudja megnevezni a lakás berendezési tárgyait, a falu / kisváros / nagyváros jellemző helyeit, épületeit, természeti környezetére vonatkozó kifejezéseket. Tananyag Kb. 60 szó, ill. kifejezés (berendezési tárgyak, lakás helyiségei, épületek, természeti formák, melléknevek, elöljárószavak, képességhez kötött cselekvések). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: földrajz, természetismeret, hon- és népismeret, médiaismeret. H; A; K; T; I, tt; A továbbhaladás feltételei Tud néhány mondatot mondani a lakóhelyéről. Ismeri a legfontosabb berendezési tárgyakat. Legyen képes pár mondatot mondani arról, hogy mit tud és mit nem tud csinálni. Listening Reading Speaking Writing - egy tipikus magyar, ill. brit falu / - szituációs játékok kisváros / nagyváros - information gap - egy tipikus angol otthon - képleírás - apróhirdetések - saját lakás, lakóhely bemutatása, - prospektusok érdeklődés máséról lk; ik; - helymeghatározás alapján beazonosítani v. térképre berajzolni tárgyakat, épületeket - lejegyezni egy ház helyiségeit, egy településen található látnivalókat lk; - rövid ismertető és programjavaslat a saját lakóhelyről - scrapbook: az én otthonom / az én lakóhelyem (falum / városom) 14

15 5. NAPIREND; ISKOLAI ÉS OTTHONI TEVÉKENYSÉGEK, ÓRAREND, SZABADIDŐ Fejlesztési célok A tanuló legyen képes elmondani, hogyan tölti egy átlagos napját, illetve hétvégéjét. Milyen tantárgyakat tanul, melyiket szereti, ill. nem szereti. Mivel tölti szabadidejét, milyen sportokat kedvel, mi a hobbija. Tudjon a fentiekről érdeklődni. Legyen képes megmondani, mennyi az idő, ill. mit mikor szokott csinálni. Használja az egyszerű jelen időt és az idővel kapcsolatos elöljárószókat. Tananyag Kb. 60 szó, ill. kifejezés (mindennapi cselekvések, hobbik, sportok, tantárgyak, idővel kapcsolatos kifejezések, elöljárószók) Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: testi és lelki egészség, tanulás, kultúra, médiaismeret, földrajz. ÉN; h; E; T; m;tt A továbbhaladás feltételei Tudj néhány mondatot mondani a leggyakoribb napi tevékenységeiről. Ismeri a fontosabb tantárgyakat. Tud megnevezni néhány sportágat és szabadidős tevékenységet. Meg tudja kérdezni és mondani, mennyi az idő. Listening Reading Speaking Writing - egy ismert személy napirendje - interjúkészítés, -adás (napirend, kedvelt - érdekes hobbik, különleges sportok / nem kedvelt tantárgyak és - brit gyermekek órarendje, tipikus tevékenységek) napja - egy nap (hétköznap, hétvége) - időzónák elmesélése - időpontokat feljegyezni (pl. menetrend, mozifilm kezdési időpontja) - egy személy napirendje - tanórákat, sportokat, egyéb tevékenységeket felismerni zajok vagy szövegek alapján lk; lk; ik, - rövid levél / írása a mindennapi tevékenységekről - kérdőív kitöltése - scrapbook: az én órarendem 15

16 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA Hallott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. Beszédkészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 16

17 TARTALMAK a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás Excuse me. Yes? Üdvözlési formák Good morning / afternoon / evening / night. Hello / Hi. How are you? Goodbye / Bye / See you. Good morning / afternoon / evening / night. Hello / Hi. I m fine / very well, thanks / thank you. Goodbye / Bye / See you. Köszönet Thanks. That s all right. Bemutatkozás, bemutatás Thank you (very much). I m... My name is... This is... You re welcome. Hello. Hi. Érdeklődés hogylét iránt How are you (today)? What s the matter? Bocsánatkérés I m sorry. That s alright. Never mind. Jókívánságok Merry Christmas! Happy Birthday / New Year! Have a nice holiday! Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Fine / OK / Much better, thanks. I m afraid I m not very well. Merry Christmas! Happy Birthday / New Year! Thank you. Véleménykérés What do you think (of...)? Do you like...? I think it is... I like it / I don t like it. Érzelmek és lelkiállapot kifejezése I m (so) happy / sad. Great! Oh dear. Oh no! 17

18 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása What / Who is it? What s... in English? What does... mean? What is... like? It s... / That s... It means... It s... Tudás, nemtudás Where does he live? I don t know. Now I know. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Can I have..., please? Give me..., please. Yes, of course. Here you are. Sorry, I need it. Javaslat Let s go to the... Good idea. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása - visszakérdezés, ismétléskérés - betűzés kérése, betűzés - nemértés Sorry? Pardon? Repeat it, please. Can you spell it, please? Sorry, I don t understand. What does it mean? b) Fogalomkörök Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése - jelenidejűség Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok - irányok, helymeghatározás Present Simple Possessive adj. Have / has got Genitive s Prepositions Prepositional phrases Adverbs Fogalomkörök nyelvi kifejezései I get up at... My, your, his, her... Tom s sister In, on, under... On the left / right... Here, there... 18

19 Időbeli viszonyok Mennyiségi viszonyok When? What time? What s the time? Irregular plurals Cardinal numbers Now, on Monday... At 6 o clock... It s half past ten. Children, men... One, two... Modalitás Ability: can I can swim... Logikai viszonyok Linking words And / or / but Szövegösszetartó eszközök Articles Some, any + plural noun Nominative personal pronouns I, you, he... Demonstrative pronouns A / an / the There are some pens. There aren t any pens. This, that, these... 19

20 NÉMET NYELV 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: nem szakrendszerű óra Heti óraszám: 3 Ebből kb óra új anyag feldolgozására, - 25 óra a kommunikációs szándékok gyakorlására és képességfejlesztésre, - 9 óra ellenőrzésre és értékelésre, - 10 óra szabadon tervezhető (aktualitások, pl. ünnepek; vetélkedők, jelenetek; országismeret; videós v. számítógépes óra) óra nem szakrendszerű óra JAVASOLT TÉMAKÖRÖK 1. Én és a családom, háziállataink, állatkerti,, erdei állatok 2. Személyi adatok (életkor, születésnap, lakcím, foglalkozás) 3. Ünnepek (családi ünnepek, néhány fontos magyar és német állami ünnep) 4. Emberek külső és belső jellemzése; állatok, tárgyak külsejének leírása, 5. Lakóhelyünk bemutatása (otthonunk helyiségei, fontosabb tárgyai; falu / kisváros / nagyváros és környéke) iskola 6. Napirend; iskolai és otthoni tevékenységek, órarend, szabad- Idő, évszakok időjárás 7. Öltözködés, ruhadarabok, testrészek 20

21 1. ÉN ÉS A CSALÁDOM, HÁZIÁLLATAINK, ÁLLATKERTI, ERDEI ÁLLATOK Fejlesztési célok A tanuló legyen képes a szituációnak megfelelően köszönni és elköszönni, bemutatkozni és bemutatni szűkebb családját, közelebbi rokonait. Családfa alapján ismerje fel az alapvető rokonsági fokokat. Tudjon érdeklődni más családjáról (pl.: hány testvére van). Tudjon beszélni saját állatairól és megnevezni egyéb, kedvtelésből tartott állatokat is. Tananyag Kb. 45 szó, ill. kifejezés (elsősorban rokonsági fokokat kifejező főnevek, háziállatok; üdvözléssel, bemutatkozással, bemutatással kapcsolatos kifejezések, köszönések; személyes, birtokos és mutató névmások). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: önismeret, természetismeret, országismeret, illemtan. ÉN, T, tt, szá, A továbbhaladás feltételei Tud köszönni, bemutatkozni és elköszönni. Ismerje a szűkebb családtagokat megnevező szavakat. Tudja megmondani, milyen állata van és ismeri néhány más háziállat nevét is. - hallás után lejegyezni egy család tagjait, a család házi-kedvenceit lk Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - tipikus német és magyar családról - saját család bemutatása fénykép szóló szövegek alapján - gyakoribb angol nevek - saját háziállat bemutatása - képek és szövegek párosítása: - szituációs játékok (pl. kinek milyen állata van ismerkedés) - lk - betűzés kérése, betűzés - ik - Tagebuch: családfa készítése, milyen háziállata van, ill. nincs háziállata 21

22 2. SZEMÉLYI ADATOK (ÉLETKOR, LAKCÍM, SZÜLETÉSNAP, FOGLALKOZÁS) Fejlesztési célok A tanuló legyen képes megmondani és az iránt érdeklődni, ki hány éves és mikor van a születésnapja, mi a címe, a telefonszáma és a foglalkozása. Tudja ezeket az adatokat kérdőívbe beírni, borítékot helyesen megcímezni, rövid t, üzenetet, születésnapi meghívót (minta alapján) írni. Ismerje a leggyakoribb foglalkozásokat és munkahelyeket. Használja a birtokos névmásokat, szerkezeteket. Tananyag Kb. 50 szó, ill. kifejezés (tő- és sorszámnevek 100-ig; napok, hónapok, évszakok; foglalkozások; országok, nemzetiségek, néhány külső és belső tulajdonságra utaló melléknév). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: földrajz, természetismeret, hon- és népismeret, matematika. ÉN, A, F, szá A továbbhaladás feltételei Tudja megmondani, hány éves és mikor van a születésnapja. Ismerje a számokat, hónapokat, napokat. Legyen képes minta alapján rövid üzenetet, jókívánságot írni. Tudja megnevezni szülei foglalkozását. - fontosabb adatok (életkor, születésnap, telefonszám, lakcím és foglalkozás) hallás utáni lejegyzése lk Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - születésnapi meghívó - születésnap Németországban, születésnapi buli, képeslapok - szituációs játékok - érdeklődés a családtagok, barátok, híres emberek adatai iránt, saját adatok összefüggő ismertetése - telefonbeszélgetés: információkérés és adás ik - rövid üzenet, - boríték megcímezése - születésnapi meghívó - egyszerű kérdőív kitöltése (személyi adatok) ik, I, d 22

23 3. ÜNNEPEK CSALÁDI ÜNNEPEK, NÉHÁNY FONTOSABB NÉMET ÉS MAGYAR ÁLLAMI ÜNNEP Fejlesztési célok A tanuló legyen képes megnevezni a fontosabb ünnepeket (születésnap, névnap, karácsony, húsvét, pünkösd, szilveszter, újév). Ismerjen néhány német nyelvterületre jellemző ünnepet (pl. Martinstag, Valentinstag, Oktoberfest usw.). Használja az évszámokat és a dátumokat. Tananyag Kb. 30 szó, ill. kifejezés (ünnepek, családi események neve és az azzal kapcsolatos kifejezések és cselekedetek, néhány étel és ital). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) A továbbhaladás feltételei Ismer néhány (családi és nemzeti) ünnepet. Tudja megmondani az aznapi dátumot. területekkel: történelem, földrajz, hon- és népismeret. H, E, T, m, szá, Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - események dátumának lejegyzése - ünnepek német nyelvterületen, az ezekhez kapcsolódó szokások lk - ünnepeink a családban és az iskolában - szokások nálunk és más országokban ik - karácsonyi, húsvéti, Bálint-napi képeslap írása - rövid gratuláció írása ik, I, d 23

24 4. EMBEREK KÜLSŐ ÉS BELSŐ JELLEMZÉSE, ÁLLATOK ÉS TÁRGYAK KÜLSEJÉNEK LEÍRÁSA Fejlesztési célok A tanuló legyen képes személyek, állatok, tárgyak külsejét leírni, megnevezni néhány fontosabb belső tulajdonságot. Mások leírása alapján az adott személyt, állatot, tárgyat több közül kiválasztani. Tudjon tetszést/nemtetszést nyilvánítani és ezt röviden (egy mondatban) megindokolni, valamint mások véleményét megkérdezni. Tudja fokozni a mellékneveket, ezáltal összehasonlítást tenni. Legyen képes rövid jellemzést írni saját magáról, egyéb személyekről, állatokról és tárgyakról. Használja a személyes névmások tárgyas alakját és a melléknevek fokozott alakjait. Tananyag Kb. 50 szó, ill. kifejezés (testrészek, külső és belső tulajdonságokra utaló melléknevek, a minket körülvevő leggyakoribb tárgyak, anyagok neve; érzelmeket/ tetszést/ nemtetszést kifejező igék, kedvelt és nem kedvelt tevékenységek). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: természetismeret, biológia, művészetek, médiaismeret. ÉN, K, I, tt, d, em A továbbhaladás feltételei Ismer néhány külső és belső tulajdonságokra utaló melléknevet. Tud tetszést/ nemtetszést nyilvánítani. Ismeri a személyes névmásokat és néhány szokásos cselekvésre utaló igét. Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - állat, személy v. képzeletbeli alak (szörny, marslakó) rajzolása hallás után - egy bizonyos személy, állat, tárgy több közül kiválasztása leírás alapján lk - képek és leírások párosítása - egy ismert személy - egy érdekes állat lk - saját maga és általa ismert személyek jellemzése - interjú készítése/ adása (mit kedvel, mi a véleménye) - barkohba ik - rövid jellemzés, leírás fogalmazása - kérdőív kitöltése (kedvelt és nem kedvelt dolgok) ik 24

25 5. LAKÓHELYÜNK BEMUTATÁSA (OTTHONUNK HELYISÉGEI, FONTOSABB TÁRGYAI; FALU/ KISVÁROS/ NAGYVÁROS ÉS KÖRNYÉKE) ISKOLA Fejlesztési célok A tanuló legyen képes 5-6 összefüggő mondatban bemutatni saját otthonát, további 5-6 összefüggő mondatban lakóhelyét. Tudjon érdeklődni más lakásáról, lakóhelyéről. Tudjon néhány mondatot mondani Magyarországról és Németországról. Tudja megnevezni a lakás berendezési tárgyait, a falu/ kisváros/ nagyváros jellemző helyeit, épületeit, természeti környezetére vonatkozó kifejezéseket. Tananyag Kb. 60 szó, ill. kifejezés (berendezési tárgyak, lakás helyiségei, épületek, természeti formák, melléknevek, elöljárószavak, képességhez kötött cselekvések). Iskola bemutatása, tantermek, létszám, Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: földrajz, természetismeret, hon- és népismeret, médiaismeret. H, E, K, I, tt A továbbhaladás feltételei Tud néhány mondatot mondani a lakóhelyéről. Ismerje a legfontosabb berendezési tárgyakat. Tud pár mondatot mondani arról, hogy mit tud és mit nem tud csinálni. Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - helymeghatározás alapján beazonosítani v. térképre berajzolni tárgyakat, épületeket - lejegyezni egy ház helyiségeit, egy településen található látnivalókat lk - egy tipikus magyar, ill. német falu/ kisváros / nagyváros - egy tipikus angol otthon - apróhirdetések - prospektusok - a mi iskolánk bemutatása lk - szituációs játékok - képleírás - saját lakás, lakóhely bemutatása, érdeklődés máséról ik - rövid ismertető és programjavaslat a saját lakóhelyről - Tagebuch: az én otthonom/ az én lakóhelyem (falum/ városom) 25

26 6. NAPIREND; ISKOLAI ÉS OTTHONI TEVÉKENYSÉGEK, ÓRAREND, SZABADIDŐ, ÉVSZAKOK, IDŐJÁRÁS Fejlesztési célok A tanuló legyen képes elmondani, hogyan tölti egy átlagos napját, illetve hétvégéjét. Milyen tantárgyakat tanul, melyiket szereti, ill. nem szereti. Mivel tölti szabadidejét, milyen sportokat kedvel, mi a hobbija. Tudjon a fentiekről érdeklődni. Legyen képes megmondani, mennyi az idő, ill. mit mikor szokott csinálni. Használja az egyszerű jelen időt és a jelen idővel kifejezett jövő idővel kapcsolatos elöljárószókat. Tananyag Kb. 60 szó, ill. kifejezés (mindennapi cselekvések, hobbik, sportok, tantárgyak, idővel kapcsolatos kifejezések, elöljárószók). Tudjon beszélni az évszakokról, időjárásról Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: testi és lelki egészség, tanulás, kultúra, médiaismeret, földrajz. ÉN, T, TE, I, tt A továbbhaladás feltételei Tud néhány mondatot mondani a leggyakoribb napi tevékenységeiről. Ismeri a fontosabb tantárgyakat. Tud megnevezni néhány sportágat és szabadidős tevékenységet. Tudja megkérdezni és megmondani, mennyi az idő. Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - egy ismert személy napirendje - interjúkészítés, -adás (napirend, - érdekes hobbik, különleges kedvelt / nem kedvelt tantárgyak sportok és tevékenységek) - német gyermekek órarendje, - egy nap (hétköznap, hétvége) tipikus napja elmesélése - időzónák ik, d - időpontokat feljegyezni (pl. menetrend, mozifilm kezdési időpontja) - egy személy napirendje - tanórákat, sportokat, egyéb tevékenységeket felismerni zajok vagy szövegek alapján lk ik - rövid levél/ írása a mindennapi tevékenységekről - kérdőív kitöltése - Tagebuch: az én órarendem 26

27 7. ÖLTÖZKÖDÉS, FONTOSABB RUHADARABOK, TESTRÉSZEK Fejlesztési célok A tanuló ismerje a leggyakoribb ruhadarabok nevét, legyen képes leírni saját és mások ruházatát. Tudja a fontosabb anyagneveket, mintákat, ezeket leíró mellékneveket. Használja az öltözködéssel kapcsolatos igéket, a folyamatos jelen időt. Tananyag Kb. 35 szó, ill. kifejezés (ruhadarabok, öltözködési kellékek, anyagok, minták, melléknevek, öltözködéssel kapcsolatos igék). Testrészek felsorolása, dalok mondókák Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Wechselspiel, Lückentexte, Wörtertreppen, Buchstabenqaudrat oder- salat usw. Projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: történelem, divattörténet, képzőművészetek, médiaismeret. I, TE, em A továbbhaladás feltételei Tud megnevezni néhány fontosabb ruhadarabot és az azokkal kapcsolatos mellékneveket. Ismerje testrészeit, sorolja fel azokat Hörverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben - divat - képleírás - öltözékek régen és most - kedvenc ruhadarabjaim - katalógus - egy személy ruházatát leírni - egy személyt több közül kiválasztani a ruházata alapján lk - ruházati katalógus megrendelőlapjának kitöltése - rövid leírás egy személy ruházatáról ik 27

28 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA Hallott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. Beszédkészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért. Íráskészség A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 28

29 ANGOL NYELV 6. ÉVFOLYAM Éves óraszám: nem szakrendszerű óra Heti óraszám: 3 Ebből kb. 50 óra új anyag feldolgozására 21 óra (7* 3 óra) különböző témájú témahét: szövegek, feladatok felhasználásával készség és képességfejlesztésre 15 óra kulturális és kereszttantervi ismeretek elsajátítására; projectek készítésére; játékra 15 óra ismétlésre, gyakorlásra 10 óra ellenőrzésre és értékelésre TÉMAKÖRÖK Bemutatkozás, bemutatás, személyes adatok, ismerkedés. Emberek külső jellemzése, öltözködés, ruhadarabok Életünk legfontosabb eseményei, dátumok Állatok jellemzése (házi és vadon élő), cselekvéseik, szokásaik Utazás, nyaralás, múltbeli események 29

30 1.BEMUTATKOZÁS, BEMUTATÁS, SZEMÉLYES ADATOK, ISMERKEDÉS Fejlesztési célok A tanuló legyen képes a szituációnak megfelelően köszönni és elköszönni, bemutatkozni és bemutatni szűkebb családját, közelebbi rokonait. Családfa alapján ismerje fel az alapvető rokonsági fokokat. Tudjon érdeklődni más családjáról (pl.: hány testvére van). Tudjon beszélni saját állatairól és megnevezni egyéb, kedvtelésből tartott állatokat is. Tananyag Kb. 45 szó, ill. kifejezés (elsősorban rokonsági fokokat kifejező főnevek, háziállatok; üdvözléssel, bemutatkozással, bemutatással kapcsolatos kifejezések, köszönések; személyes, birtokos és mutató névmások). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: önismeret, természetismeret, országismeret, illemtan. ÉN, A, T, ik, szá, lk A továbbhaladás feltételei Tudjon köszönni, bemutatkozni és elköszönni. Ismerje a szűkebb családtagokat megnevező szavakat. Tudja megmondani, milyen állata van és ismerje néhány más háziállat nevét is. Listening Reading Speaking Writing - tipikus angol és magyar családról - saját család bemutatása fénykép szóló szövegek alapján - gyakoribb angol nevek - saját háziállat bemutatása - képek és szövegek párosítása: - szituációs játékok (pl. kinek milyen állata van ismerkedés) - betűzés kérése, betűzés - hallás után lejegyezni egy család tagjait, a család házi-kedvenceit - scrapbook: családfa készítése, milyen háziállata van, ill. nincs háziállata 30

31 2. EMBEREK KÜLSŐ JELLEMZÉSE, ÖLTÖZKÖDÉS, RUHADARABOK Fejlesztési célok A tanuló legyen képes személyek, tárgyak külsejét leírni, megnevezni néhány fontosabb belső tulajdonságot, valamint felsorolni, hogy mit visel éppen. Mások leírása alapján az adott személyt, tárgyat több közül kiválasztani. Képes legyen megnevezni az alapvető ruhaviseleteket egyes és angol változatú többes számban. Tudjon tetszést / nemtetszést nyilvánítani és ezt röviden (egy mondatban) megindokolni, valamint mások véleményét megkérdezni. Képes rövid jellemzést írni saját magáról, egyéb személyekről és tárgyakról. Használja a személyes névmások tárgyas alakját. Tananyag Kb. 50 szó, ill. kifejezés (testrészek, külső és belső tulajdonságokra utaló melléknevek, a minket körülvevő leggyakoribb tárgyak, anyagok neve; érzelmeket / tetszést / nemtetszést kifejező igék, kedvelt és nem kedvelt tevékenységek). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel:, művészetek, médiaismeret. ÉN, T, ik, hö, em lk A továbbhaladás feltételei Ismer néhány külső és belső tulajdonságokra utaló melléknevet. Tud tetszést / nemtetszést nyilvánítani. Ismerje a személyes névmásokat és néhány szokásos cselekvésre utaló igét. Listening Reading Speaking Writing - képek és leírások párosítása - egy ismert személy - egy érdekes viselet - személy v. képzeletbeli alak ( ruhaviselete alapján) rajzolása hallás után - egy bizonyos személy, tárgy több közül kiválasztása leírás alapján - saját maga és általa ismert személyek jellemzése - interjú készítése / adása (mit kedvel, mi a véleménye) - barkohba - rövid jellemzés, leírás fogalmazása - kérdőív kitöltése (kedvelt és nem kedvelt dolgok) 31

32 3. ÉLETÜNK LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI, DÁTUMOK Fejlesztési célok A tanuló legyen képes megnevezni a fontosabb ünnepeket (születésnap, névnap, karácsony, húsvét, pünkösd, szilveszter, újév). Ismerjen néhány angolszász nyelvterületre jellemző ünnepet (pl.: Guy Fawkes Day, Halloween, Valentine s Day). Használja az évszámokat és a dátumokat. Tananyag Kb. 30 szó, ill. kifejezés (ünnepek, családi események neve és az azzal kapcsolatos kifejezések és cselekedetek, néhány étel és ital). Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling, projektmunka. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) területekkel: történelem, földrajz, hon- és népismeret. H, E, A, ik, m, em, lk, I A továbbhaladás feltételei Ismer néhány (családi és nemzeti) ünnepet. Tudja megmondani az aznapi dátumot. Listening Reading Speaking Writing - események dátumának lejegyzése - ünnepek Nagy-Britanniában és Amerikában, az ezekhez kapcsolódó szokások - ünnepeink a családban és az iskolában - szokások nálunk és más országokban - karácsonyi, húsvéti, Bálint-napi képeslap írása - rövid gratuláció írása 4. ÁLLATOK JELLEMZÉSE (HÁZI ÉS VADON ÉLŐ) Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési feladatok, kompetenciák A továbbhaladás feltételei 32

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET 2013. oldal 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből,

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT (3 8. évfolyam) ANGOL NYELV

ANGOL NYELV EMELT SZINT (3 8. évfolyam) ANGOL NYELV ANGOL NYELV EMELT SZINT (3 8. évfolyam) ANGOL NYELV 147 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉSEK;

Részletesebben

Élő idegen nyelv. Célok és feladatok. Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez

Élő idegen nyelv. Célok és feladatok. Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez Élő idegen nyelv Célok és feladatok Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben