ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET"

Átírás

1 ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 1

2 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok egyenlő alapon történő cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel rendelkező népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy polgárai rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek szomszéda megértéséhez és az azokkal való kommunációhoz szükségesek. Tehát el kell sajátítanunk az egymással való eredményes kommunációhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és szemlélete iránt. A nyelvtanulás fejleszti a kognitív készségeket és megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írás- és olvasási készséget. Az állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű polita számára is hasznos lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és kommunációban való használatának a képessége minden európai polgár számára alapvető készség. Emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető készségek közé tartoz, amelyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. A kisgyermekkori nyelvtanulás előnyei amelyek a jobb anyanyelvi készségeket is magukban foglalják csak akkor jelentkeznek, ha a pedagógus megfelelő képzettséggel rendelkez ahhoz, hogy kicsi gyerekeknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám elég alacsony ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes lehessen, ha megfelelő tananyag áll rendelkezésre, és ha a tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvtanuláshoz. Azok, ak gyermekkorban kezd a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékenek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások iránt. A hangsúly a hatékony kommunáció képességére, azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása Az idegen nyelv követelményrendszerének kidolgozásánál az Európa Tanács ajánlásait követtük. Az Európai Unió országaiban ezeket az alapelveket alkalmazzák minden idegen nyelvi tanterv kidolgozásánál. CÉLOK ÉS FELADATOK Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyed évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése. Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet, a seres kommunációt jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és íráskészség) keresztül valósulhat meg. Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 2

3 A kerettantervben szereplő gondolatokra utalva a következők lehetőséget kínálnak egy szóbeli bevezető szakasz vagy előkészítő időszak bevezetésére: A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, serélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt, bepillantanak egy más nép kultúrájába. A célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egy tipus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismerete alapján értelmez, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így vál az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. Ha az életkori sajátosságoknak megfelelő anyagot biztosítunk a tanulóknak, olyan eredményt érhetünk el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti. A sok információ elraktározásának kulcsa a játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötőd az információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, csodás ser lesz az eredmény. A gyerekek akarnak idegen nyelven tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a dalok zenéje, a mesék eljátszhatósága izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolód. Ez az izgalmas, érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat. Ez a katalizátor. Az így tanult szavak jól rögzülnek, könnyen felidézhetőek. Ezekhez lehet a későbbiekben további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, száraz mondatokat tanítunk, a gyerekek igyekezete, erőlködése ellenére sem jutunk eredményre. Serül a tanár után elismételniük, fejből is elmondaniuk, de igen hamar el is felejt. Ne a nyelvtani szabályok oktatása legyen a cél. Adjunk mintákat! A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat! Így a helyes mód vésőd be. Javítsunk! Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól, hogy ez maradjon a fülükben! Ha megszokják a gyerekek, hogy a tanár folyamatos háttér-hibajavítással mondja a helyes alakokat, nem zavarja meg őket a játékban, a jelenet előadásában. Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és passzív szókincsük is gyarapod, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén jön nyelvükre sok életszerű, sokat használt kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek, szívesen és könnyen tanulják a dalokat. Tanításukkor segítségünkre lehet a fülbemászó dallam, az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könnyen felismerhető szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, hogy miről szól a dal! Ne értelmetlenül vésődjön be a szövege! Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés kifejezésére! A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár nem felhasználni az idegen nyelv oktatásában. A mesékben HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 3

4 előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból állnak. Ezek a mondatok az élőbeszédben is felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák el a gyerekek. Előadhatók műsoros rendezvényeken is, am nemcsak serélményt adnak, de magabiztosságot is az idegen nyelv használatában. Az írás-olvasás előtti bevezető szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek szavakat, mondatokat képesek az írott szöveg után elmondani. Az előzőleg hallás után megismert és megtanult szöveget könnyen idéz fel a jól megfigyelt sorokról. Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. Saját gondolatok kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A kisgyermekek világa a játék, ezen keresztül ismer meg a nagyvilágot is. FEJLESZTÉSI FELADATOK Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet beszéljenek a tanult idegen nyelven. A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrusan bővülve épülhet a tananyag. Dalok, versek megismerése, amelyek tematusan segít a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 4

5 Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. Az együttműködési készség fejlesztése. (A tanuló tudjon részt venni pár- és csoportmunkában.) Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése. A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek összhangban vannak a 9-10 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történ: cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi biztos nyelvhasználatnak. Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat, amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. Mozgásos-ritmus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás stb. Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása Szerepjátékok, játékok, társasjátékok Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása Mesehallgatás, a mese eljátszása A 4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelen meg. A későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű autentus hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 5

6 KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE Az idegen nyelvi kommunáció az anyanyelvi kommunáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölel a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetőleg járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétai-művészeti tudatosság és (főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során. A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is: Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra! Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz! A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait! A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történő ismeretszerzés az ismeretet megerősíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlődésére is. Az idegen nyelv tanulásában általunk kiemelt kompetencia területek a következőek: -szövegértés -szóbeli kommunáció -matemata -szövegalkotás -hallott szövegértés -informata -szocializáció -tanulás -íráskészség HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 6

7 Az idegen nyelvi kommunatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll az általános kompetenciákkal, ezektől sem a nyelvtanulás, sem a pedig a nyelvhasználat során nem választható el. Énkép, önismeret: A tanulóknak szorosabb és tágabb környezetükről szerzett ismeretei, tapasztalatai az életkor előrehaladtával egyre inkább lehetővé tesz, hogy árnyaltabban lássanak bizonyos összefüggéseket. Az idegen nyelv tanulása során nemcsak az idegen világot fedez fel, hanem fokozatosan megtanulják önmagukat is az idegen szemével látni, azaz relativizálód az önmagukról és az őket körülvevő világról alkotott képük, árnyaltabbá vál az önképük. Az ismerős és az idegen felületes összehasonlításán túl képessé válnak bizonyos jelenségek mélyebbre ható elemzésére. A hasonlóságok és a különbségek tematizálása során fejlőd képességük a kölcsönös megértésre, megtanulják elfogadni és tisztelni a másságot. Hon- és népismeret Európai azonosságtudat Egyetemes kultúra: Az idegen nyelvek tanulása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók megismerjék és megtanulják megbecsülni a közös európai értékeket és eredményeket, valamint az egyetemes emberi kultúra értékeit és eredményeit. Egyúttal jobban megismer és megért saját kultúrájukat. Fokozatosan képessé válnak a magyar nemzeti és az európai azonosságtudat összhangjának megteremtésére. Környezeti nevelés: Az idegen nyelv tanítása során a tárgyalt témakörök révén könnyen megteremthető a kapcsolat a környezeti neveléssel. Információs és kommunációs kultúra: Az idegen nyelvi kommunációt minden esetben célszerű az anyanyelvi kommunációs ismeretekre építeni. Nem elhanyagolható azonban az a hatás sem, amit az idegen nyelvi kommunáció terén szerzett tapasztalatok gyakorolnak az anyanyelvi kommunációs kultúrára, annak fejlődésére, tudatos(abb) alakítására. A tanulók kommunatív kompetenciájának kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszanak a különböző információhordozók, melyek ésszerű és mértékletes használatának megtanításában az iskola és ezen belül az idegennyelv-oktatás fontos szerepet játsz. Tanulás: A társadalmi változásokból, az egyén szükségleteinek alakulásából eredően a jövő embere számára a használható nyelvtudás mellett egyre inkább fontos lesz az is, hogy képes legyen nyelvtudását szinten tartani, továbbfejleszteni, s adott esetben újabb nyelveket önállóan megtanulni. E célkitűzések tükrében rendkívül lényeges, hogy a tanulók még az iskolában elsajátítsák azokat a tanulási stratégiákat és technákat, amelyek nemcsak abban segít őket, hogy hatékonyabbá váljon tanulási folyamatuk, hanem abban is, hogy fokozatosan önálló nyelvtanulóvá váljanak. Lehetőséget kell nek adni arra, hogy megtapasztalják, mi az, ami segíti illetve gátolja őket a tanulásban, milyen tanulótípushoz tartoznak. Testi és lelki egészség: A harmonus élet egy alapfeltétele, hogy az ember szeresse feladatait, szívesen és ne feszültségben, szorongva végezze munkáját. Ha serül az idegennyelv-órákon oldott, kellemes hangulatot teremteni, ahol tanár és diák, diák és diák kölcsönösen elfogadják egymást; ahol az egyén és a csoport együtt és egymásért dolgoz, ahol a nyelvvel való kreatív és örömteli foglalkozás áll a tevékenységek középpontjában; ahol szabad hibázni (hiszen a hiba a tanulási folyamat szerves része); ahol mindenkinek lehet serélménye, és az egyén teljesítményét elsősorban önmagához viszonyítva mér, ott nő az egyén önbizalma, és ez pozitívan hat vissza egyéniségére. Ezen túl az egészséges életmódról a nyelvórák keretében különböző összefüggésekben eshet szó: sport, napirend, helyes táplálkozás stb. Érdekes és tanulságos lehet az életvitel tanulmányozása más országokban, más kultúrákban és az összehasonlítás saját valóságunkkal. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 7

8 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Az idegen nyelv tanítása során fontos számba venni, hogy a tanuló várhatóan milyen környezetben, milyen szerepekben fogja használni az idegen nyelvet. Ezekre a szerepekre kell őt ugyanis elsősorban felkészíteni. Fontos az is, hogy a tanuló az idegen nyelv tanulása során foglalkozhasson olyan témákkal, melyek illeszkednek a jövőről alkotott elképzeléseihez. Mivel a nyelvtudásra itthon és külföldön az élet számos területén, sok szakmában van szükség, közvetlen és jövőbeni haszna minden tanuló számára nyilvánvaló kell, hogy legyen. Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák és azok jelzései: Kiemelt fejlesztési feladatok: - énkép és önismeret ÉN) - hon- és népismeret H) - európai azonosságtudat egyetemes kultúra E) - aktív állampolgárság, a demokráciára nevelés A) - gazdasági nevelés G) - környezettudatosságra nevelés K) - tanulás tanítása T) - testi és lelki egészség TE) - felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) - információs és kommunációs kultúra I) Kulcskompetenciák: - anyanyelvi kommunáció ak) - idegen nyelvi kommunáció ) - matematai kompetencia m) - természettudományos kompetencia tt) - digitális kompetencia d) - hatékony, önálló tanulás hö) - szociális és állampolgári kompetencia szá) - kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia kv) - esztétai-művészeti tudatosság és kifejező képesség em) - komplex információ kezelésére való képesség i) - lényegkiemelő képesség lk HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 8

9 ANGOL NYELV 4. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 60 óra új anyag feldolgozására dalokba, képtörténetekbe, játékokba, kulturális ismeretekbe ágyazva 8 óra ismétlésre, gyakorlásra 6 óra ellenőrzésre, értékelésre TÉMAKÖRÖK 1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉSEK; ÁBÉCÉ, SZÍNEK, SZÁMOK 2. A CSALÁD ÉS AZ OTTHON (Én és a családom, bemutatkozás, a család bemutatása; barátok; a szűkebb környezet: kedvenc játékok) 3. ÁLLATOK A LAKÁSBAN ÉS A HÁZ KÖRÜL, ÁLLATOK A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ TÁJAIN (Kedvenc állatok) 4. MINDENNAPI ÉLETÜNK, AZ ISKOLÁM ( A hét napjai, hónapok, az iskola és az osztályterem tárgyai, ruhák, testrészeink) 5. ÜNNEPEK, JÁTÉKOK, TÖRTÉNETEK HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 9

10 1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉSEK; ÁBÉCÉ, SZÍNEK, SZÁMOK Fejlesztési célok A tanuló tudjon bemutatkozni, másokat bemutatni. Tudjon köszönni (ismerősnek, ill. napszak szerint). Ismerje az angol ábécé betűit és a számokat 1-től 100-ig. Képes legyen a színek megnevezésére. Tudja elbetűzni saját és mások nevét, és szavakat betűzés után leírni. Ismerje a személyes névmásokat és a létige am/are/is formáit. Tananyag Betűzés, számolás, színek megismerése. Köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, igenlő és nemleges válasz. Létezés kifejezése, mennyiségi és minőségi viszonyok. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) ÉN; F; ; m; szá; T A továbbhaladás feltételei Ismerje a számokat 1-től 100- ig és a legfontosabb színeket. Tudjon köszönni és bemutatkozni, a saját nevét betűzni. Tevékenységformák: Listening Reading Speaking Writing - számok leírása hallás után számjegyekkel lk; - egy angol gyerek bemutatkozása lk; - bemutatkozás, egymás bemutatása, - néhány mondatos bemutatkozás 2. A CSALÁD ÉS AZ OTTHON Fejlesztési célok A tanuló legyen képes a közvetlen családtagok megnevezésére. Tudjon a családdal kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni. Ismerje a birtoklás kifejezését: a have got/has got szerkezetet. Tananyag A családtagok nevei A család bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. A birtoklás kifejezésének megismerése. Köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, igenlő és nemleges válasz. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) ÉN; K; E; TE; F; ; szá; T A továbbhaladás feltételei Tudja megnevezni és bemutatni a közeli családtagokat. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 10

11 Tevékenységformák: Listening Reading Speaking Writing - családtagok képének felismerése hallás után - tárgyak színezése hallás után lk; - egy angol és magyar család lk; - köszönés, bemutatkozás - családtagok bemutatása ; - néhány mondatos bemutatkozás - családtagok rövid bemutatása (hogy hívják, hány éves) 3. ÁLLATOK A LAKÁSBAN ÉS A HÁZ KÖRÜL, ÁLLATOK AVILÁG KÜLÖNBÖZŐ TÁJAIN Ajánlott tevékenységformák Fejlesztési célok Tananyag Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák A tanuló ismerje fel és tudja megnevezni Kinek milyen állata van: érdeklődés és Láncjáték, pármunka, csoportmunka, a lakásban és a ház körül élő állatokat. bemutatás. szerepjáték, mingling. Legyen képes megmondani, hogy milyen Információkérés, információadás, Dalok, versek tanulása, eljátszása. állata van, illetve tudjon mások állatairól bemutatás, dolgok, személyek (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) érdeklődni (Have you got?). megnevezése. Birtoklás kifejezése. H; K; T; ; tt; A továbbhaladás feltételei Tud megnevezni néhány állatot. Meg tudja mondani, milyen állata vannak. Ismer néhány alapvető melléknevet. Tevékenységformák: Listening Reading Speaking Writing - állatok nevének leírása hallás után - kinek milyen állata van (párosítás hallás után) lk; - kedvenc állatok a lakásban és a ház körül lk; - kinek milyen állata van, kedvenc állatok, - képek alapján állatokat felismerni és nevüket leírni 4. MINDENNAPI ÉLETÜNK, AZ ISKOLÁM Fejlesztési célok A tanuló ismerje fel és tudja megnevezni az iskola és az osztályterem berendezéseit, használati tárgyait, a hét napjait, a hónapokat. Tananyag Információkérés, információadás személyes tárgyakról. Birtoklás kifejezése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, mingling. Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) A továbbhaladás feltételei Tud néhány, iskolai tárgyat megnevezni, beszélni egyszerű mondatban. Ismeri a hét napjait, a hónapokat. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 11

12 (Have / has got ) ÉN; H; K; TE; I; ; d; hö; Tevékenységformák: Listening Reading Speaking Writing - napok, tárgyak nevének leírása hallás után lk; - angol és magyar tanterem berendezései lk; - egy átlagos tanterem jellemzése - beszámoló és érdeklődés ; - iskolai terem berendezéseinek, használati tárgyainak bemutatása - napok neve 5. ÜNNEPEK, JÁTÉKOK Fejlesztési célok A tanuló képes legyen részt venni összehangolt csoportmunkában, ismerje meg egy más ország néhány szokását, kultúráját, nevezetességélt. Meg tudja nevezni legfontosabb ünnepeinket és az idegen kultúra ünnepeit. Tananyag Információ megértése, gyűjtése egyszerű szövegeken keresztül. Köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, köszönet, tetszés, nemtetszés, dolgok és személyek megnevezése, információkérés, információadás. Létezés kifejezése, birtoklás kifejezése. Térbeli, időbeli, mennyiségi, minőségi viszonyok. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Összehangolt csoportmunka, szerepjáték. Ünnepkörökhöz kapcsolódó dalok, versek tanulása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) ÉN; H; E; ; szá; em; A továbbhaladás feltételei Megért és tud reprodukálni néhány mondatot elemzés nélkül. Tevékenységformák: Listening Reading Speaking Writing - ünnepkörök felismerése hallás után - események sorba rendezése ( képek párosítása) lk; - képek mondatokkal való párosítása ünnepek eseményeiről lk; - a megismert nyelvi elemekkel rövid párbeszédek eljátszása ünnepekhez kapcsolódóan ; - szavak behelyettesítése párbeszédekbe - szövegbuborék kitöltése megadott mondatokból HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 12

13 A TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Listening Speaking Reading Writing A tanult szavak hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése. Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása. A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló mondatalkotás. Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése, magyarra fordítása. Ismert szöveg megközelítően helyes kiejtéssel való, érthető felolvasása. Kis segítséggel néhány mondat leírása, lemásolása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA Hallott szöveg értése A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Beszédkészség A tanuló egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat megnevez, néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. Olvasott szöveg értése (a szóbeli kezdő szakasz után) A tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után) A tanuló helyesen lemásol ismert szavakat. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 13

14 a) Kommunációs szándékok TARTALMAK A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunációs szándékok Kezdeményezés és válasz Köszönés Good morning. Hello Tom. Hi! Hello, how are you? Good morning. Hello Mary. Hi! Very well, thank you. Elköszönés Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Bye! Bemutatkozás My name is Hello. Hi! Köszönet és arra reagálás Thank you very much. No problem. Információcseréhez kapcsolódó kommunációs szándékok Kezdeményezés és válasz Dolgok, személyek megnevezése What is it? It s /That s Who s that? Információkérés How old are you? Where is he? I m ten. He is in the classroom. Igenlő vagy nemleges válasz Where is it? I don t know. b) Fogalomkörök Fogalomkörök Nyelvi kifejezések Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present forms of verb be I m a boy. Are you? Kérés, felszólítás kifejezése Imperatives Sit down, please. Birtoklás kifejezése Possessive adjectives My book Present forms of have got I ve got a cat. Have you got? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Where? Here / there; left / right Present forms of there is/ There are In, on, under Mennyiségi viszonyok Singular/plural forms How many? HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 14

15 Cardinal numbers Minőségi viszonyok It s big/small. What colour is it? It s red/blue Logai viszonyok Linking words And/or/but HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 15

16 NÉMET NYELV 4. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖR 1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉSI FORMÁK, ABC SZÍNEK, SZÁMOK 2. ÉN ÉS A CSALÁDOM ( bemutatkozás, családtagok bemutatása, szűkebb környezet) 3. ÁLLATOK ( háziállatok, állatkertben élő állatok, kedvenceink) 4. ISKOLA (tanszerek, berendezési tárgyak, tantárgyak, kedvenc tantárgyak, órarend ) 5. NAPOK, HÓNAPOK, ÉVSZAKOK, IDŐJÁRÁS ( kedvenc évszak) 6. SZÜLETÉSNAP, ÜNNEPEK ( születésnap, ünnepek a családban) 7. SZABADIDŐ, HOBBI, SPORT ( szabadidő eltöltése, kedvenc sportágak) JAVASOLT ÓRASZÁM 12 óra 12 óra 6 óra 12 óra 12 óra 12 óra 8 óra HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 16

17 1. BEMUTATKOZÁS, KÖSZÖNÉSi FORMÁK, ABC SZÍNEK, SZÁMOK Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák A tanuló tudjon bemutatkozni, másokat bemutatni. Tudjon köszönni (ismerősnek, ill. napszak szerint). Ismerje a színeket és a számokat és meg tudja azokat nevezni. Bemutatkozás, bemutatás. Köszönések (ismerősnek, ill. napszak szerint). A színek és a számok megnevezése, azokkal kapcsolatos kérdések és válaszok. Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjátékok. Dalok, versek tanulása, eljátszása. Hallás utáni értési gyakorlatok (pl. színezés, számok felismerése). Én, F,, m, szá, T A továbbhaladás feltételei Tud köszönni és bemutatkozni. Felismeri az alapszíneket és a számokat (legalább 1-től 12-ig). Reagál a témával kapcsolatos egyszerű felszólításokra. Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben számok leírása hallás után, ABC dal éneklése kazetta segítségével bemutatkozó levél olvasása lk Bemutatkozás, családtagok bemutatása, bemutatkozó levél írása 2. ÉN ÉS A CSALÁDOM Fejlesztési célok A tanuló legyen képes a közvetlen családtagok megnevezésére, bemutatására, az otthon főbb részeinek felismerésére és megnevezésére. Tananyag A családtagok nevei, a család bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. Néhány szoba, a ház főbb részeinek megismerése. Létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjátékok. Projekt: Az én családom. Dalok, versek tanulása, eljátszása. Hallás utáni értési gyakorlatok (pl. A továbbhaladás feltételei Értse meg és tudja megnevezni a közeli családtagokat, valamint a ház legfontosabb helyiségeit. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 17

18 mennyiségi és minőségi viszonyok, kérés, felszólítás kifejezése. mely családtag mely helyiségben van párosítás). ÉN, K, E, F, szá, T Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben Hallás után jegyezze fel a család tagjait, lk Német-magyar családot bemutató szövegek olvasása, fordítása lk Saját család bemutatása fénykép alapján, szituációs játék levél írása a családról 3. ÁLLATOK, HÁZIÁLLATOK, ÁLLATKERTBEN ÉLŐ ÁLLATOK, KEDVENCEINK Fejlesztési célok A tanuló ismerje a leggyakrabban lakásban tartott és háziállatokat és tudja őket megnevezni. Tananyag Az állatok nevei, érdeklődés egymás háziállatai felől. Létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, mennyiségi és minőségi viszonyok. Kérés, felszólítás kifejezése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjátékok. Projekt: A mi állataink vagy Kedvenc állatom. Dalok, versek tanulása, eljátszása. Hallás utáni értési gyakorlatok (pl. állatok felismerése). H, K, T, tt A továbbhaladás feltételei Tud megnevezni néhány állatot, és értse meg ezek nevét. Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben kép-szókártya állatok-szavak párosítása Hallás után ismerje fel az állatokat, kedvenceinket lk Saját háziállat megnevezése, bemutatása kedvenc háziállatáról néhány soros bemutatás leírása HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 18

19 4.ISKOLA, TANSZEREK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK, TANTÁRGYAK, ÓRAREND Fejlesztési célok A tanuló ismerje fel és tudja megnevezni az iskola és az osztályterem berendezéseit, használati tárgyait, a hét napjait, a tantárgyakat. Legyen képes beszélni az órarendjéről, érdeklődni másokéról Tananyag Információkérés, információadás személyes tárgyakról, órarendről. Birtoklás kifejezése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák Láncjáték, pármunka, csoportmunka, szerepjáték, Dalok, versek tanulása, eljátszása. (Részletesebben lásd a külön táblázatot.) ÉN, H, K, TE, i, d, hö A továbbhaladás feltételei Tud néhány, iskolai tárgyat megnevezni, órarendről beszélni egyszerű mondatban. Ismeri a hét napjait. Tevékenységformák Iskolával kapcsolatos rövid szöveg megértése, lejegyzetelése lk Hören Lesen Sprechen Schreiben Szöveg olvasása német és magyar iskoláról, annak bemutatásáról lk Tudjon iskolájáról, kedvenc tantárgyairól, órarendjéről beszélni Készítsen órarendet, írjon kedvenc tantárgyairól néhány soros fogalmazást 5. NAPOK, HÓNAPOK, ÉVSZAKOK, IDŐJÁRÁS Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységi formák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák A továbbhaladás feltételei HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 19

20 A tanuló tudja megnevezni a napokat, hónapokat évszakokat Legyen képes beszélni az aktuális időjárásról. Társítsa a hónapokat évszakokhoz Hónapok, napok évszakok, Időjárás évszakoknak megfelelően információkérés, és adás Láncjáték, párosmunka, csoportmunka Dalok, versek, rímek, szövegek olvasása, rajzos feladatok K. tt, T Tudja megnevezni az évszakokat, napokat, hónapokat és beszéljen róla Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben Ismerje fel hallás után, zörejhangokról az évszakokat, Dalok éneklése, zenei kísérettel lk Versek, mesék, autentus szövegek olvasása az évszakokról lk Tudja elmondani, milyen az időjárás, milyen nap van és beszéljen a kedvenc évszakáról Írjon fogalmazást a kedvenc évszakáról 6. SZÜLETÉSNAP, ÜNNEPEK Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységi formák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák A tanuló legyen képes megnevezni fontosabb ünnepeket, születésnap, névnap, karácsony, húsvét, szilveszter, újév. Ismerjen néhány német nyelvterületre jellemző ünnepet, Martinstag, Oktoberfest,, használja az évszámokat, dátumokat Ünnepek a családban, születésnap megünneplése, új kifejezések, cselekvések, ételek, italok neve Láncjáték, páros munka, csoportmunka, dalok, versek megtanulása Kapcsolatok más műveltségterületekkel, (történelem, földrajz, rajz) ÉN, H, E, m, szá, em, A továbbhaladás feltételei Ismerjen néhány családi ünnepet, tudja elmondani, mor van a születésnapja és hogyan ünnepli, tudjon megmondani néhány dátumot HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 20

21 Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben Olvasson autentus szövegeket Tudja elmondani, mor van a magyar és német ünnepekről születésnapja és hogyan ünnepli előkészületekről lk Ismerje fel hallás után az ünnepeket és nevezze meg azokat, dalok tanulása lk Írjon meghívókártyát a szülinapi partira 7.SZABADIDŐ, HOBBI, SPORT Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységi formák Módszertani javaslatok Fejlesztési feladatok, kompetenciák A tanuló legyen képes új szavak kifejezések a Láncjáték, párosmunka, megnevezni néhány sportágat, témában, sporttal kapcsolatos csoportmunka, szerepjáték, soroljon fel hobbat, kifejezések, szabadidő, szabadidőeltöltési cselekedetek, A, TE, lehetőségeket A továbbhaladás feltételei Ismerjen néhány sportágat, tudja elmondani, mi a kedvenc sportja, hobbija Tevékenységformák Hören Lesen Sprechen Schreiben Tudjon néhány soros szöveget Beszéljen kedvenc sportágáról, az adott témában elolvasni, hobbijáról, mit csinál fordítani szabadidejében lk Ismerje fel hallás után a sportágakat és nevezze meg azokat Írjon néhány mondatos fogalmazást a témában HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 21

22 a) Kommunációs szándékok TARTALMAK A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunációs szándékok Kezdeményezés és válasz Köszönés Guten Morgen/Tag! Hallo, wie geht s? Guten Morgen/Tag! Danke, gut. Und dir? Elköszönés Auf Wiedersehen! Tschüs!. Auf Wiedersehen! Tschüs!. Bemutatkozás Ich heiße... Hello. Hi! Mein Name ist... Köszönet Danke! Bitte! Személyes beállítódás és vélemény kifejeződésére szolgáló kommunációs szándékok Kezdeményezés és válasz Tetszés, nemtetszés Wie findest du...? Ich finde es gut/ blöd! Információcseréhez kapcsolódó kommunációs szándékok Kezdeményezés és válasz Dolgok, személyek megnevezése Was ist das? Wer ist das? Das ist... Információkérés és információadás Wie ist...?wie alt bist du? Prima. Ich bin zehn. Igenlő vagy nemleges válasz Bist du Peter?Ist das dietorte? Ja./ Nein./ Nicht. b) Fogalomkörök Fogalomkörök Nyelvi kifejezések Cselekvés, történés, létezés Jelenidejűség Präsens Ich bin zu Hause. Die Sonne scheint schön. kifejezése Kérés, felszólítás kifejezése Imperativ Steht auf! Komm her, bitte! Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás hier, dort links, rechts, oben, unten HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 22

23 Időbeli viszonyok Időpont um, am, wann? Um 8 Uhr Am Freitag Mennyiségi viszonyok Határozott mennyiség eins, zwei.../1-12/ ein Ball, eine Schülerin Minőségi viszonyok Wie? Ich bin groß. Meine Freundin ist klein. Esetviszonyok Névszók a Nominatív Die Katze ist schwarz. mondatban Szövegösszetartó eszközök Kötőszók, névmások und, oder, aber; das; ich, mein A TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Hallott szöveg értése Beszéd Olvasott szöveg értése Írás A tanult szavak hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése. Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása. A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló mondatalkotás. Néhány szóból álló, ismert nyelvi elemeket tartalmazó mondat megértése. Kis segítséggel egy-egy szó leírása, lemásolása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA Hallott szöveg értése A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Beszédkészség A tanuló egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat megnevez, néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 23

24 Olvasott szöveg értése: felismeri a tanult szavak írott alakját. Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után) A tanuló segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót. HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET oldal 24

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Élő idegen nyelv ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ. 5 8. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL, NÉMET ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 5 8. évfolyam Helyi tanterv 2015 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Élő idegen nyelv. Célok és feladatok. Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez

Élő idegen nyelv. Célok és feladatok. Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez Élő idegen nyelv Célok és feladatok Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben