ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐ IDEGEN NYELVEK idegen nyelvi kommunikációhoz (kommunikatív kompetencia fejlesztése) az egész életen át tartó tanulás"

Átírás

1 ÉLŐ IDEGEN NYELVEK Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és - alkotást az egyéni igényeknek megfelelően, hogy a tanuló a világ dolgaiban meggyőzően tájékozódhasson, boldoguljon a munkaerő piacon, bekapcsolódhasson a nemzetközi kommunikációba, megértse és megbecsülje saját és más kultúrák értékeit. (kommunikatív kompetencia fejlesztése) Továbbá tanulóinknak képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben (idegen nyelvi műsorok nézése, autentikus szövegek olvasása a tanult nyelven, cserekapcsolatok, utazás során történő kommunikáció, stb.) történő elsajátítására is. A nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani (nyelvtanulási stratégiák kialakítása). Célunknak tekintjük, hogy a tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt (célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése) Az élő idegen nyelv tanítása során számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a döntéshozatal és az érzelmek kezelése (szituációs játékok), élmények és érzések kreatív kifejezése. Az idegen nyelv eredményes tanításához esetenként elkerülhetetlen az összevetés az anyanyelvvel, a megfelelő fogalmak tisztázása anyanyelven is. A különböző fordítási versenyek (házi, megyei, országos) megfelelő alkalmat teremtenek arra, hogy az anyanyelvi kommunikáció is fejlődjön. Minden nyelvnek megvan a maga logikus szerkezete, ennek megértése fejlesztheti a tanuló gondolkodási és problémamegoldó képességét is. Az idegen nyelvi olvasmányok alkalmat teremtenek arra, hogy a tanulók idegen nyelven is megismerkedjenek az állat- és növényvilággal, a természeti jelenségekkel, az egyes célnyelvi országok földrajzával, a természettudományok felfedezéseivel, felfedezőivel, tudósaival, találmányaival is. A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult idegen nyelven feldolgozni (a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása). A tanulóink olyan feladatokat oldanak meg, amelyekhez szükség van a számítógép és az internet használatára, pl. kiselőadásokhoz információk gyűjtése idegen nyelvű weboldalakról. Kapcsolatot teremthetnek és tarthatnak külföldi cserepartnerekkel az internetes kommunikáció segítségével ( , chatting). Így tanulóink tapasztalatokat és jártasságot 1

2 szerezhetnek a kommunikációs és információs technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányai során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást (az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése) A kiemelt fejlesztési feladatok, nyelvi szintek A mai modern nyelvkönyvek autentikus szövegei, valamint újságcikkek, olvasói levelek, fórumok hozzászólásai megfelelő alkalmat teremtenek arra, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosságra; a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális hagyományainak feltárására ápolására. Segítenek abban, hogy tudatos fogyasztókká váljanak, sokat foglalkoznak az egészséges életmóddal, a szabadidő hasznos eltöltésével, a felnőtt lét szerepeivel. Az elvárt minimumszint a 12. év végére: minimumszint Első idegen nyelv Második idegen nyelv B1 A2 Emeltszintű képzés esetén az elvárt minimumszint a 12. év végére: minimumszint Első idegen nyelv Második idegen nyelv B2-C1 B1-B2 Angol emelt óraszám ( évfolyam) Heti 2 óra (72 óra/tanév,64/12. évf.) IDŐKERET. ÓRASZÁMOK Óraterv évfolyam Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Angol nyelv (fakultáció)

3 NYELVI SZINTEK 11. évfolyam 12. évfolyam Angol nyelv (fakultáció) B1 B1+/B2 Értékelés Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját. Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói teljesítmény értékelésének nem egyetlen formája, az idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységeket (írásbeli és/vagy szóbeli) is minősítjük. Fontos, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A beszédkészség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése és íráskészség mérése része a teljesítmény értékelésének évfolyam Fejlesztési egység Hallott szöveg értése B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 3

4 céljai Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető. Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációinak megértése. Fejlesztési cél Szóbeli interakció B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi utazás során adódik. Előzetes tudás Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események). Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozatainak pontos kifejezése. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. Fejlesztési egység Előzetes tudás Összefüggő beszéd B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, 4

5 álmait, reményeit, céljait. Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása példákkal, érvekkel. Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek megtalálása. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjának megértése. Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részinformációinak megértése. 5

6 Fejlesztési egység Írás Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos számos témakörben és műfajban. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegyzése. Az adott műfaj hagyományainak követése. Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. B2 szintű nyelvtudás. A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti 6

7 a kortárs irodalmi prózai szövegeket. Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. Témakörök a 11 és 12. évfolyamon 1. Személyi adatok, család Bemutatkozás, család Életünk fontos eseményei Családi élet, rokonsági kapcsolatok Mindennapi élet a családban, házimunka Jövőbeli tervek 2. Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, ismerősök. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. Ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. Emberi kapcsolatok, női és férfi szerepek. Konfliktusok és kezelésük. Öltözködés, divat. Vásárlás, szolgáltatások. 3. Környezetünk 7

8 Az otthon, lakóhelyünk környezete. A lakhely típusai. Vidék kontra város. Szülővárosunk és környékének nevezetességei. Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem. Időjárási viszonyok, természeti katasztrófák. 4. Az iskola Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Emberi kapcsolatok az iskolában. Az ideális tanár és diák Nyelvtanulás, továbbtanulás. Iskolán kívüli tevékenységek. Iskolai hagyományok és ünnepségek. 5. A munka világa (Nyári) munkavállalás. Pályaválasztás. Önéletrajz, állásinterjú. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. A munkaerőpiac problémái. 6. Életmód Napirend, időbeosztás. Egészséges életmód. Étkezési szokások. Főzés, kedvenc ételek. 8

9 Étkezés otthon és étteremben Betegségek, balesetek, megelőzésük és kezelésük. Az orvosnál és a kórházban Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős tevékenységek, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás. Média. Sportok, sportolás. Sportesemények. Olvasás, rádió, tévé, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 8. Utazás, turizmus Az utazás és a tömegközlekedés különböző formái. Nyaralás itthon és külföldön. Utazási előkészületek és nyaralás tervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok, fesztiválok. Osztálykirándulás. 9. Tudomány és technika Közismert tudományos eredmények és vívmányok. A technika szerepe a hétköznapi életben. Számítógép, mobil telefon. Modern kommunikáció. A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 9

10 fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. A kerettantervek által a témakörökhöz ajánlott kapcsolódási pontokat figyelembe véve történik a témakörök feldolgozása. Fogalomkörök a 11. évfolyamon Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple present simple passive Where does she usually have lunch and dinner? This film is based on a famous book. People are inspired to travel by films. We re having lunch in a pub today. present continuous present perfect simple They ve visited two museums this week. The new film has just been released. present perfect passive 10

11 Fogalomkörök Múltidejűség past simple Fogalomkörök nyelvi kifejezései How did you get home from the airport? Jövőidejűség past simple passive past continuous past perfect going to present continuous future simple The film was set at the beginning of the 20th century. Hundreds of people were coming to the show. He got the job as he had sent a very clever CV. I m not going to do this. We re travelling to Paris tomorrow. There will be more and more single children. Birtoklás kifejezése have possessive adj. I have two brothers and a sister. my, your, etc. possessive pronouns the director s secretary genitive s the door of the plane of Whose bag is this? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás prepositions, prepositional phrases, adverbs under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above, etc. location in the east/west, by the station, near the pub, along the river, etc. 11

12 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Időbeli viszonyok adverbs of time with already, yet, just Gyakoriság Időpont Időtartam how often? when? what time? how long? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day, etc. yesterday, last week, two years ago, tomorrow, next week, in 1970, in July, at 5 o clock, on Monday, for a week, etc. Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok cardinal /ordinal numbers money comparative sentences (short, long adjectives) two hundred and second seven hundred and fifty-five thousand three hundred and sixtysix dollars Rio is cheaper than Helsinki. Wellington is less dangerous than Rio. This is the most beautiful place I ve ever seen. Modalitás should, can/could be able to, must, have to, need, may, might, used to You shouldn t smoke so much. I couldn t swim well when I was 9. She wasn t able to finish it on time. She may have long hair, I m not sure. We had to work hard every day. They used to be friends when they were young. 12

13 Logikai viszonyok Fogalomkörök linking words Fogalomkörök nyelvi kifejezései and, or, but, because, although, etc. conditional 1 conditional 1 with future time clause conditional 2 conditional 3 that s why We ll be very surprised if they get married this year. How will you celebrate if you get good results? If you could come back in another life, what would you like to be? He would never have started the training course if he had known it was so hard. Függő beszéd reported speech We asked the shop assistant how much it was. She asked me to buy a newspaper on my way home. Szövegösszetartó eszközök articles, determiners, indefinite pronouns, etc. relative pronouns, defining and nondefining relative clauses a, an, the, no article some, any, no, none, somewhere, no-one, etc. The man who lives next door has three awful dogs. Salzburg, where Mozart was born, gets millions of visitors every year. 13

14 Fogalomkörök a 12. évfolyamon Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple present continuous Doctors don t agree how we can reduce our levels of stress. I m not feeling well today. I ve read at least three books so far this month. present perfect simple Have you ever had an operation? present perfect continuous I haven t been sleeping well recently. Múltidejűség past simple She was ill, but she didn t see a doctor. past continuous What were you and Sarah talking about? past perfect She said the flight had been fine until the plane hit some turbulence. Jövőidejűség going to Look at those clouds, it s going to rain. future simple future continuous I don t think he ll do it. This time next week I ll be lying on the beach. future perfect I ll have finished the article by Friday, so I ll it to you then. Műveltetés have/get sg done I m getting my car washed this afternoon. 14

15 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Birtoklás kifejezése Have, possessive adj. possesive pronouns She s had her car for two years.. mine, yours, etc. genitive s the doctor s prescription of the bumper of the car Whose seat is this? belong to Who does this ticket belong to? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás prepositions, prepositional phrases, adverbs picture location geographical location here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above, at the top/ bottom, along the river, through the forest, past the church, etc. Időbeli viszonyok adverbs of time with present perfect already, yet, just, so far, recently, lately, etc. Gyakoriság how often? always, often, sometimes, never, once a week, occasionally, etc. Időpont Időtartam when? what time? how long? I slept four hours last night. I was sleeping at 2 at night. He s been sleeping for four hours. while She was watching TV while we were working. Mennyiségi viszonyok plurals, countables, uncountables, numbers, pronouns, etc. traffic, furniture, clothes, news, information, luggage, etc. all, every, both, etc. Minőségi viszonyok comparative sentences (short, long adjectives) She s better at maths than physics. irregular adjectives This story is the most interesting 15

16 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Modalitás too / enough like (preposition) should, can, must, may, might, need, have to, used to, etc. modals + perfect infinitive passive modals of all. This picture is too old, just like the other. You should ask the teacher. You should have told me earlier that she was coming. They must be at home, there s a light in the window. I used to drink five cups of coffee a day, but now I only drink tea. They can t have gone to bed yet, it s only 10 o clock.. I must have passed the exam, I m sur I got all the answers right. Your wallet might have been stolen when you were getting off the train. Logikai viszonyok linking words conditional 1 conditional 1 with future time clause conditional 2 conditional 3 and, or, but, because, although, that s why, in case, etc. Take your umbrella in case I rains. If you want to be fit, you have to do exercise every day. I ll be ready as soon as I ve had a shower. If I were you, I wouldn t buy that old car. He would have died if he hadn t been wearing a helmet. 16

17 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Függő beszéd reported speech Did she say she was joining us for dinner? Szövegösszetartó eszközök articles, determiners, indefinite pronouns, quantifiers, etc. a, an, the, no article some, any, no, none, somewhere, no-one, all, every, each, both, etc. Everything is made up of atoms. Both insects and spiders are invertebrates. Angol emelt szintű nyelvi képzés (1. idegen nyelv, évfolyam) Heti 5 óra (180 óra/tanév, 160 óra/12. évf.) A VÁLASZTOTT KERETTANTERV: 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 3. mellékletének előírásai szerint IDŐKERET. ÓRASZÁMOK Óraterv évfolyam Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Angol, 1. idegen nyelv NYELVI SZINTEK 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv B1 B2/C1 A kerettantervi ún. +10% lehetőség kihasználása: 17

18 Az olvasás- és íráskészség, hallott szövegértés, valamint a kommunikatív készség fejlesztésére, a szókincs és az országismeret bővítésére, elmélyítésére használható. Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Az évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. A 12. évfolyam végére a diákoknak minimum B2 szintű (az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintje) nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat. Értékelés Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját. 18

19 Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A visszajelzés minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A célirányos számonkérés a tanulói teljesítmény értékelésének nem egyetlen formája, az idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységeket (írásbeli és/vagy szóbeli) is minősítjük. Fontos, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A beszédkészség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése és íráskészség mérése része a teljesítmény értékelésének évfolyam Fejlesztési egység Hallott szöveg értése Előzetes tudás A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben is. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése több beszélő esetén is. A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. Fejlesztési egység Szóbeli interakció 19

20 A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál. az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. Előzetes tudás Részt vesz rövid beszélgetésekben. Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalmazása. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Fejlesztési egység Előzetes tudás Összefüggő beszéd A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben folyamatos önkifejezés. Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifejtése. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Előzetes tudás A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 20

21 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek megértése. Az érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolatmenete lényegének megértése. Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformációk kiszűrése. Fejlesztési egység Íráskészség A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Előzetes tudás Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. Hatékony írásbeli interakció folytatása. Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről. Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. TÉMAKÖRÖK Témakörök a 9. évfolyamon Személyes vonatkozások, család 21

22 A tanuló személyének és környezetének bemutatása. Családi kapcsolatok. Mindennapi teendők: bevásárlás Ember és társadalom Barátok ajándékozása, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés Időjárás Az iskola Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei: pl. osztálybuli. A munka világa Foglalkozások. Diákmunka. Életmód Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a célországokban. Életünk és a stressz. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok Kulturális lehetőségek a célországokban. (Angol nyelvterületek, városok és legfőbb nevezetességeik.) Utazás, turizmus Utazási előkészületek Campingezés, ifjúsági szállás, különleges szállodák Turisztikai célpontok: országok a nagyvilágban, kedvenc városok, nevezetességek Gazdaság és pénzügyek 22

23 Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok. Fogalomkörök a 9. évfolyamon Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple He comes from New Zealand. When do you usully go to sleep? present continuous Shes wearing blue jeans. What are you doing now? present perfect simple She' travelled to most prts of the world. Have you ever been in a car accident? Have you been to a fashion show? present perfect simple She's written twenty books so far. present perfect continuous How long have you been working in this office? 23

24 Fogalomkörök Múltidejűség past simple Fogalomkörök nyelvi kifejezései We had lunch in pub yesterday. past continuous How much money did you get? When I phoned her, she was having a shower. What were you doing at ten last night? past perfect He said he had been ill for two days. When I was a child I used to play hide- and-seek a lot. used to Jövőidejűség going to future simple present continuous What are you going to do on Sunday? I ll have a cheese sandwich. When will you finish school? I'm seeing a doctor tomorrow. Birtoklás kifejezése have (got) possessive adj. possessive pronouns genitive s of I don t have / haven't got too many books. She s got beautiful clothes. my, your, his/her/its,our, their room mine, yours, theirs Claudia s mother the door of the classroom whose? 24

25 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás prepositions, prepositional phrases, adverbs here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above Időbeli viszonyok Gyakoriság how often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day Időpont when? what time? now, in the morning yesterday, last week, two years ago, tomorrow, next week in 2002, in August, at 2 o clock, on Friday Óra I was sleeping when the phone rang. It s quarter past five. what s the time? adverbs of time already, yet, just I've lived here for seven years now. perfect simple Mennyiségi viszonyok singular and plural cardinal numbers children, people, men, women one, two, three., ordinal numbers first, second, countable nouns How many friends have you got? uncountable nouns How much milk have we got? some, any I haven t got any time now. quantifiers a lot, not much, little, few I ve got a lot of/little money. a cup of tea, a piece of cake 25

26 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Minőségi viszonyok Modalitás Logikai viszonyok comparative sentences (short, long adjectives) irregular adjectives what like what colour should/shouldn t can/ could (ability) can/could (permission) might (possibility) must (obligation) have to (obligation) causative linking words first conditional second conditional time clauses with future meaning London is bigger than Paris. She is as old as me. This is the best restaurant in the world good, bad (better, worse) What s it like? What colour is it? What should I do? You should do more work. She can swim very well. We couldn't finish it last night. Can/could I open the window? I might go out, or I might stay at home. You must read this book. Did you have to work last week? We have to get the car repaired first. and, or, but, because, so, although I'd buy a new computer if I had more money. If I had the time, I d travel the world. I'll give her a call when I get home. 26

27 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Igeneves szerkezetek Gerund, infinitive (1) Phrasal verbs I enjoy reading. She likes to read about cats. We look forward to coming back soon. Szövegösszetartó eszközök articles, determiners some+plural noun any+plural noun some +singular noun any + singular noun nominative and accusative of personal pronouns demonstrative pronouns a, an, the, some, any There are some eggs in the friddge. Have you got any sisters? I haven t got any brothers. There s some tea in the cup. There isn t any juice in my glass. I, he, they me, him, them this, that, these, those some, any, many, much countability indefinite pronouns There isn t much juice in the fridge, but there are some apples there. somebody, anybody, nobody, everybody, something, etc. Szövegösszetartó elemek Discourse markers First, next, finally 27

28 Témakörök a 10. évfolyamon Személyes vonatkozások, család Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Ember és társadalom Emberek belső jellemzése. Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás, női és férfi szerepek. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Környezetünk Különböző lakások a világban, berendezések. A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. Ügyintézés. Az iskola Az internet szerepe a tanulásban. A munka világa Nyári munkavállalás. Életmód Napirend, időbeosztás. Helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe. Gyakori betegségek. Gyógykezelés. Orvosnál. Szabadidő, művelődés, szórakozás 28

29 Hobbik. Hétvégi programok: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren Nagyvárosok nevezetességei. Tudomány és technika A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Gazdaság és pénzügyek Családi vállalkozás Fogalomkörök a 10. évfolyamon Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple She likes going to the cinema. She swims well. present simple passive English is spoken all over the world. present continuous What are the two men at the back doing? They haven't been invited to the party. present perfect passive 29

30 Fogalomkörök Múltidejűség past simple Fogalomkörök nyelvi kifejezései We decided to go to the seaside last week. What did you do there? past simple passive My car was stolen last night. Jövőidejűség going to future simple future simple passive What are you going to do after college? Jane will be eighteen next year. I ll make chicken for dinner. His new book will be published next month. Birtoklás kifejezése have I haven t got a brother, but I have two sisters. possessive adj. possessive pronouns genitive s of my, your, his/her/its, our, their mine, yours, theirs Jim s uncle the windows of the house Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás prepositions, prepositional phrases, adverbs here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above, etc. picture location at the top / bottom, on the left/right, at the back, in the background geographical location along the street, down the road, past the park, opposite the station, etc. 30

31 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Mennyiségi viszonyok singulars and plurals cardinal numbers ordinal numbers countable nouns uncountable nouns quantifiers children, people, men, women one, two, three a hundred and first, second twentieth How many books have you got? I ve got a lot of/few books. How much money have you got? I ve got a lot of/little money. much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of a cup of tea, a piece of cake, a glass of water, a kilo of potatoes, a bunch of flowers, etc. Minőségi viszonyok Modalitás comparative sentences (short, long adjectives) irregular adjectives should/shouldn t can/ could (ability) can/could (permission) might (possibility) must (obligation) have to (obligation) She's much nicer than her sister. Jane is the most beautiful girl I've ever seen.. better, worse, farther, etc. What should I do? You should do more work. She can swim very well. We couldn't finish it last night. Can/could I open the window? I might go out, or I might stay at home. You must read this book. Did you have to work last week? 31

32 Logikai viszonyok Fogalomkörök linking words Fogalomkörök nyelvi kifejezései and, or, but, because, so, although Szövegösszetartó eszközök first conditional second conditional third conditional time clauses with future meaning articles some, any, many, much countability indefinite pronouns I'd buy a new computer if I had more money. If I had the time, I d travel the world. If I'd known you were coming, I'd have cooked you a meal. I'll give her a call when I get home. a, an, the There isn t much juice in the fridge, but there are some apples there. somebody, anybody, nobody, everybody, something, etc. Igeneves szerkezetek Gerund / Infinitive (2) Participle Need+ing Phrasal Verbs The car needs repairing. It seems to be a good idea. I can see them coming round the corner. After checking in we went through customs control. The car needs repairing immediately. I don t get on with my sister. 32

33 évfolyam Fejlesztési egység Hallott szöveg értése B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. Előzetes tudás Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető. Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációinak megértése. Fejlesztési cél Szóbeli interakció 33

34 B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi utazás során adódik. Előzetes tudás Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események). Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozatainak pontos kifejezése. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. Fejlesztési egység Összefüggő beszéd B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait. Előzetes tudás Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása példákkal, érvekkel. Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 34

35 Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek megtalálása. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjának megértése. Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részinformációinak megértése. Fejlesztési egység Írás Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos számos témakörben és műfajban. Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 35

36 feljegyzése. Az adott műfaj hagyományainak követése. Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. B2 szintű nyelvtudás. A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. Témakörök a 11. évfolyamon Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. Környezetünk 36

37 Az otthon: vidék kontra város. Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Időjárási viszonyok. Az iskola Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. Angol iskolarendszer. Iskolai hagyományok. A munka világa Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. Életmód Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). Szabadidő, művelődés, szórakozás Extrém sportok. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. Utazás, turizmus Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok angol nyelvterületen. Osztálykirándulás. Gazdaság és pénzügyek Családi kassza: kiadások, bevételek. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Fogyasztás, reklámok. 37

38 Fogalomkörök a 11. évfolyamon Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple present simple passive She works from 9 to 5 My car is serviced every year. present continuous Which project are you working on? present continuous passive present perfect simple The road is being widened. Are you being served? I've never seen such a good film before. present perfect continuous They've been staying in the hotel for more than a week. present perfect passive I've been invited to a wedding. Múltidejűség past simple I stayed at home and watched the football. past simple passive The museum was opened fifteen years ago. past continuous What were you doing when the accident happened? past perfect I didn't go to the cinema because I'd seen the film before. The house had been redecorated. past perfect passive 38

39 Fogalomkörök Jövőidejűség going to Fogalomkörök nyelvi kifejezései We're going to stay in a hotel. present continuous I'm seeing a doctor tomorrow. future simple I'll see you later. future continuous This time tomorrow we ll be travelling to Paris. future perfect I ll have finished the letter by the time you do the cleaning. Birtoklás kifejezése Have (got) possessive adj. I have two brothers and a sister. my, your, etc. possessive pronouns the manager s daughter genitive s the door of the car of Whose umbrella is this? Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás prepositions, prepositional phrases, adverbs under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above, etc. location in the east/west, by the station, near the pub, opposite the school, along the river, past the museum, etc. Időbeli viszonyok adverbs of time already, yet, just, before Gyakoriság Időpont Időtartam how often? when? what time? how long? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day, etc. yesterday, last week, two years ago, tomorrow, next week, in 1990, in March, at 7 o clock, on Monday, for a week, since January, etc. 39

40 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Modalitás cardinal /ordinal numbers, decimal numbers, fractions, percentages, money comparative sentences should, ought to, can/could be able to, must, have to, need, may, might, used to modals + perfect infinitive two hundred and second nine hundred and forty-five thousand eight hundred and twentytwo pounds 30 per cent, etc. Tom works harder than Peter. This is the most interesting book I've ever read. Do you think I should see a doctor? You ought to be more careful with your money I couldn t get there on time. She could have married anyone she wanted. We weren t able to solve the problem. It was so late that we had to take a taxi. I don't think it's true, but it might be. They used to be friends when they were young. They may/might have been at home last night. 40

41 Logikai viszonyok Fogalomkörök linking words Fogalomkörök nyelvi kifejezései and, or, but, because, although, that s why, however, etc. first conditional second conditional third conditional zero conditional If I see Dave, I'll tell him to call you. I'd buy a new car if I had money. If I'd known you were coming, I'd have cooked you a meal. If I get a headache, I take an aspirin. Függő beszéd reported speech He told me she had passed her test. I hoped you would call. He asked me to open my suitcase. She asked me why I had come. She complained that she never had free time. Szövegösszetartó eszközök articles, determiners, indefinite pronouns, etc. relative pronouns, relative clauses a, an, the, no article some, any, every, all, no, none, somewhere, no-one, etc. The boy who lives next door has gone to the beach. That's the woman whose dog ran away. Témakörök a 12. évfolyamon 41

42 A 12. évfolyamon az eddigi témakörök átismétlése. Ember és társadalom Ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. Konfliktusok és kezelésük. Életünk fontos eseményei Környezetünk A lakóhely nevezetességei. Állattartás. A munka világa Pályaválasztás, továbbtanulás. Pályaválasztás. A munkaerőpiac problémái. Életmód Életmód nálunk és célnyelvi országokban. Egészséges életmód. Főzés, kedvenc ételek. Étkezés otthon és étteremben. Betegségek, balesetek, megelőzésük és kezelésük. A kórházban. Szabadidő, művelődés, szórakozás Koncertek. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Média. Sportolás. Sportesemények. 42

43 Utazás, turizmus Az utazás és a tömegközlekedés különböző formái. Nyaralás itthon és külföldön. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. Közismert tudományos eredmények és vívmányok. Számítógép, mobil telefon. Modern kommunikáció. A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. A kerettantervek által a témakörökhöz ajánlott kapcsolódási pontokat figyelembe véve történik a témakörök feldolgozása. Fogalomkörök a 12. évfolyamon A 12. évfolyam anyaga a évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is. 43

44 Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség present simple present continuous The sun rises in the east. You're lying. present perfect simple Have you ever been to America? present perfect continuous I haven t been sleeping well recently. Múltidejűség past simple Hakespeare wrote plays. past continuous What were you doig at seven? past perfect She said she hd clened the flat. Jövőidejűség going to I'm not going to listen to you any more. future simple future continuous I don t think she ll arrive on time. This time tomorrow we ll be travelling to Paris. future perfect I ll have finished the letter by the time you do the cleaning. future perfect continuous Tomorrow I ll have been working here for 5 years. Birtoklás kifejezése have, possessive adj. possesive pronouns We've had a cat for two years.. mine, yours, etc. genitive s the secretary s notebook of the processor of the computer Whose plate is this? belong to Who does this mobile belong to? 44

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?)

Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Where are the parrots? (Hol vannak a papagájok?) Hi Agents! This is your final test so get ready. Work your way through the exercises and when you have finished, the letters will spell out the name of

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam

Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv - angol nyelv 4-8. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer.

1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 1. feladat: Hallgasd meg az angol szöveget, legalább egyszer. 2. feladat: Hallgasd meg a második hanganyagot, a magyarázatom, és utána azonnal hallgasd meg az eredeti szöveget, figyeld meg, mennyivel jobban

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola. Angol. tantárgy. 4-8. évfolyam. heti 3 óra, évi 109 óra 2013. Angol 4-8. évfolyam 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Angol tantárgy 4-8. évfolyam heti 3 óra, évi 109 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja,

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK: Tantárgy: Angol Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Well, Already said. Pardon?

Well, Already said. Pardon? Well, Already said. Pardon? near Australia a high school student that tall boy a junior high school student my classmate my new classmate play the guitar a baseball fan a very good cook a very good player

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A 10. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 10. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből Tankönyv: Paul Radley - Daniela Simons: New Horizons 2 (Oxford University Press) A tankönyvhöz több, az alapos felkészülést segítő kiegészítő anyag is tartozik: CD-ROM 2 (a könyv hátuljába ragasztva) Vocational

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

Angol kéttannyelvű képzés

Angol kéttannyelvű képzés Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Angol kéttannyelvű képzés tantárgy 1-8. évfolyam heti 5 óra, évi 182 óra 2013. 1 Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Bevezetés

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben