FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 714 Ft NOVEMBER 13. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 203/2006. (X. 5.) Korm. r. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól /2006. (IX. 25.) OKM r. Egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról KÖZLEMÉNYEK Az Országos Mûszaki Múzeum alapító okirata Az ORTT pályázati felhívása (Velence 90,4 MHz helyi rádiós frekvencia) oldal Az ORTT pályázati felhívás tervezete (Dabas 97,5 MHz helyi rádiós frekvencia) A Nyerges TV mûsorszolgáltatási szabályzata Az ORTT közleményei Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira Helyesbítések A közlöny zárása után érkezett pályázatok A Nemzeti Kulturális Alap 21. számú Hírlevele Tájékoztató a szerkesztõség címének megváltozásáról Tájékoztatjuk tisztelt megrendelõinket, hogy a Kulturális Közlöny szerkesztõségének címe megváltozott. Az új cím: 1055 Budapest, Szalay u Telefon: Fax:

2 2178 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám JOGSZABÁLYOK A Kormány 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelete a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól A mozgóképrõl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. -ának (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: A terjesztés szabályai 1. (1) A Magyar Nemzeti Filmarchívum (a továbbiakban: Filmarchívum) a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztése során a filmalkotásokat közvetlenül forgalmazza vagy terjesztési szerzõdést köt a filmterjesztést (forgalmazást) üzletszerûen végzõ szervezetekkel (a továbbiakban: közvetett terjesztés), attól függõen, hogy magasabb forgalmazási bevételek elérése, a filmalkotások széles körének a közönséghez való eljuttatása milyen módon valósul meg eredményesebben, illetve a forgalmazás feltételei a Filmarchívumnál milyen mértékben állnak rendelkezésre. (2) Közvetett terjesztés esetén a Filmarchívum a különbözõ terjesztési módok gyakorlására nyilvános pályázatot ír ki. (3) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok, illetve az e jogok által érintett filmalkotások hasznosítása során a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendeletet kell megfelelõen alkalmazni. A pályázati eljárás 2. (1) Az egy pályázati eljárás során terjesztésre felkínált filmalkotások körét a Filmarchívum állapítja meg, figyelembe véve a pályázati felhívásig általa a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól megszerzett vagyonkezelõi jogok körét, a terjesztésre vonatkozó piaci igényeket, a terjesztésre kerülõ alkotások csoportjainak sokszínûségéhez fûzõdõ érdeket, a rendelkezésére álló kópiák minõségét, valamint a terjesztésre vonatkozó minõségi elõírásokat. (2) A pályázati felhívásnak legalább a következõket kell tartalmaznia: a) az érintett filmalkotások, a terjesztési mód vagy módok, valamint a terjesztésre szánt kópiák pontos megjelölését, ideértve a filmalkotások címét, rendezõjét, gyártási évét, a kópiák technikai jellemzõit, minõségi állapotát, b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor érvényesíteni kívánt értékelési szempontokat, ideértve a pályázók szakmai múltjával kapcsolatos és a filmterjesztés területén elért eddigi eredményeit, c) a terjesztés 5. szerinti feltételeit, valamint a díjfizetés módjára a 6. -ban meghatározott feltételeket, d) a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejét, amely a kiírás közzétételétõl számított 30 napnál rövidebb és 90 napnál hosszabb nem lehet, e) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, amely eltérõ rendelkezés hiányában a Filmarchívum székhelye, f) a pályázati ajánlatok benyújtásának módját, azzal, hogy lehetõvé kell tenni a pályázati ajánlatok elektronikus úton történõ benyújtását is, g) a pályázati ajánlatok elbírálási idõpontját, amely nem lehet hosszabb, mint a pályázati ajánlat benyújtási határidejétõl számított 60 nap, h) az ajánlattevõk értesítésének módját azzal, hogy az értesítés történhet elektronikus úton is, de az ajánlott küldemény útján való postai értesítéstõl eltekinteni nem lehet, i) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit. (3) A Filmarchívum köteles a nyilvános pályázati felhívás teljes szövegét legalább egy országos napilapban és a saját honlapján közzétenni. A pályázati felhívásban foglalt határidõk számítása szempontjából a pályázat meghirdetésének idõpontja a napilapban való közzététel napja. 3. (1) A pályázati eljárás, valamint a közvetlen terjesztés során a Filmarchívum különösen az alábbi terjesztési módok megvalósulását részesíti elõnyben: a) filmvetítés útján történõ nyilvános elõadás, b) televíziós sugárzás útján történõ nyilvánossághoz közvetítés, c) DVD-n, vagy egyéb hordozón történõ terjesztés, d) egyéni (például interneten keresztüli) letöltés céljára történõ nyilvánossághoz közvetítés. (2) A pályázat elbírálása során, amennyiben több pályázó azonos díj ellenében vállalja a terjesztést az adott terjesztési módra vonatkozóan, azt az ajánlatot kell kedvezõbbnek tekinteni, amely a többi pályázóhoz képest az adott terjesztési módra vonatkozóan nagyobb közönséghez tudja eljuttatni az alkotást. (3) A pályázati ajánlatot tevõ a pályázati ajánlatához kötve van, a terjesztési szerzõdés megkötése során attól eltérni csak különösen indokolt esetben és a pályázati felhívásban megjelölt feltételekben a szerzõdés lényeges tartalmi elemeit és a díjfizetés feltételeit kivéve lehet. (4) A Filmarchívum terjesztési szerzõdést a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázat benyújtójával köt.

3 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2179 (5) Terjesztési szerzõdés olyan filmterjesztõ szervezettel köthetõ, amely a pályázata benyújtásakor legalább két éve üzletszerûen végez filmterjesztési tevékenységet azon terjesztési mód körében, amelyre a pályázatát benyújtotta, vagy amelynek vezetõje legalább két évig volt filmterjesztéssel üzletszerûen foglalkozó szervezetnek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti vezetõ tisztségviselõje; továbbá a pályázat benyújtását megelõzõ három évben nem folyt a szervezet ellen csõd- vagy felszámolási eljárás, és nincs 60 napon túli köztartozása és az Szjt. szerinti jogosulttal, illetve közös jogkezelõ szervezettel szemben jogdíjtartozása. (6) Magyarországon kevesebb mint két éve gyakorolt új terjesztési mód esetén, terjesztési szerzõdés olyan filmterjesztõ szervezettel is köthetõ, amely két évnél rövidebb filmterjesztési tapasztalattal rendelkezik. 4. (1) A Filmarchívum nem köthet egyetlen forgalmazóval a nemzeti filmvagyon egészére vonatkozó szerzõdést, és nem köthet átalányjellegû szerzõdést. (2) Terjesztési szerzõdés legfeljebb 5 évre köthetõ, amely egy alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható. A terjesztési szerzõdés hatályának megszûnését követõen újabb terjesztési szerzõdés új pályázat alapján köthetõ meg. (3) A forgalmazót a szerzõdéskötést követõ minden naptári negyedévet követõ hónap utolsó napján esedékes elszámolási kötelezettség terheli. Az elszámolás valótlanságából eredõ forgalmazói díjtartozás esetén a forgalmazó a díjtartozáson túl a szerzõdésben meghatározott kötbért is köteles megfizetni a Filmarchívumnak. (4) A Filmarchívum nem köthet olyan szerzõdést, amely kizárja a szerzõi jogról szóló évi LXXVI. törvényben szabályozott, a Filmarchívummal szerzõdõ felet megilletõ szabad felhasználás érvényesülését. 5. (1) A Filmarchívum a nyertes forgalmazó számára a rendelkezésére álló legjobb minõségû kópiát biztosítja a terjesztéshez szükséges másolatkészítéshez és többszörözéshez. (2) A Filmarchívum által meghatározott minõségi elõírásokat melyek a terjesztési szerzõdés kötelezõ mellékletét képezik a forgalmazó a terjesztés során köteles betartani. Ezek megszegése esetén a forgalmazó a terjesztési szerzõdésben meghatározott kötbért köteles fizetni. Amennyiben a forgalmazó, a Filmarchívum írásos felszólítása ellenére, továbbra sem tartja be a terjesztett kópiák minõségére vonatkozó elõírásokat, a Filmarchívum a terjesztési szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondást követõen új pályázatot kell kiírni. (3) A terjesztési szerzõdésben a Feleknek rendelkezniük kell a terjesztés céljára a forgalmazó által elõállított, nem kereskedelmi célú értékesítésre szánt kópiáknak, és a terjesztéshez kapcsolódó reklámanyagoknak a terjesztési szerzõdés lejárta utáni használatáról. A terjesztésbõl befolyt bevétel felosztása 6. (1) A forgalmazóhoz a terjesztésbõl befolyt, a 4. (3) bekezdés szerinti elszámolás alapját képezõ bevételbõl az általános forgalmi adón és a bevételt terhelõ egyéb közterheken kívül terjesztési költség nem vonható le. Az egyes terjesztési módok esetében elérni kívánt, a forgalmazóhoz a terjesztésbõl befolyt bevétel százalékában meghatározott minimum díjmértékeket a Filmarchívum igazgatója minden év november 30-áig jóváhagyásra benyújtja az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Filmarchívum a miniszter által jóváhagyott minimum díjmértékekre tekintettel, a terjesztési módoktól függõen alakítja ki a díjfizetés módját és mértékét a forgalmazókkal. (2) A szerzõi és szomszédos jogi jogosultakkal szemben a felhasználási engedély megszerzéséért és a jogdíj megfizetéséért a Filmarchívum felel. A Filmarchívummal egyetemlegesen felel a forgalmazó, ha a Filmarchívum a forgalmazó elszámolási és fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt nem tudja teljesíteni a szerzõi és szomszédos jogi jogosultakat megilletõ jogdíjat. (3) A jogszerû teljesítés ellenõrizhetõsége érdekében a forgalmazó az e rendelet hatálya alá esõ terjesztésbõl származó bevételeit egyéb bevételeitõl elkülönítetten tartja nyilván. (4) A forgalmazó a 4. (2) bekezdése szerinti negyedéves elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy abban feltünteti az egyes felhasználási módokból hozzá befolyt, a 6. (1) bekezdés szerint számított bevételeket felhasználásonként és összesítve. Az elszámolással együtt a Filmarchívum kérésére köteles bemutatni a terjesztésbõl befolyt bevételeket tartalmazó fõkönyvi kivonatot. (5) Amennyiben az elszámolás elküldését követõ 8 napon belül a Filmarchívum észrevételt nem tesz, az elszámolást követõ 15 napon belül a forgalmazó a Filmarchívum részére átutalja az õt megilletõ részt. (6) A terjesztésbõl befolyt bevételek ellenõrzése érdekében a Filmarchívum a terjesztési szerzõdésben kiköti a forgalmazó könyveinek, az adott filmalkotások terjesztésével kapcsolatos, független könyvvizsgáló általi ellenõrzésének lehetõségét.

4 2180 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám 7. (1) A nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztésébõl befolyt a szerzõi és szomszédos jogi jogosultakat megilletõ jogdíjak, valamint a jogszabályok által elõírt kötelezõ befizetések teljesítését követõen fennmaradt bevételt a Filmarchívumnak a Tv. 34. (2) (3) bekezdésében meghatározott feladataival összhangban a következõ célokra kell fordítania: a) a kópák felújításával, karbantartásával, digitális rögzítésével kapcsolatos tevékenységre; b) az Szjt. 38. (5) bekezdésében meghatározott szabad felhasználás minél teljesebb kihasználásának elõsegítésére; c) az audiovizuális kultúrával kapcsolatban végzett kutatások, kiadványkészítés és az ezzel összefüggõ oktatási, közmûvelõdési tevékenységre. (2) A terjesztésbõl befolyt bevételnek a (1) bekezdés szerinti felosztásáról és hasznosításáról a Filmarchívum igazgatója tájékoztatja az éves beszámoló keretében a minisztert. A felhasználási jogok megszerzése 8. (1) A Filmarchívum a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotásokon fennálló, azon felhasználási jogoknak a megszerzésére, amelyeknek nem a Filmarchívum a vagyonkezelõje és nem a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a jogosultja, felhasználási szerzõdéskötést kezdeményez az egyéb szerzõi jogi, illetve szomszédos jogi jogosultakkal (ideértve az egyes vagyoni jogok közös kezelését végzõ egyesületeket is). (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználási szerzõdésben a Filmarchívum vállalja valamennyi, a forgalmazással kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás megadását vagy olyan forgalmazási adat szolgáltatását, amely a szerzõdés érdemi felülvizsgálatához, illetve a felhasználásért fizetendõ díj megállapításához szükséges. (3) A Filmarchívum igazgatója a Filmarchívum vagyonkezelésében lévõ, a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások jegyzékét a saját honlapján folyamatosan közzéteszi, illetve szükség szerint egyéb módon is nyilvánosságra hozza. 9. A nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztésére vonatkozó, elsõ alkalommal kiírt pályázat bírálati szempontjainak meghatározásakor elõnyként kell értékelni, ha a pályázó a felhívásban érintett filmalkotások eredeti filmelõállítója vagy annak jogutódja (azaz a Hunnia Filmstúdió Kft., az Objektív Filmstúdió Kft., a Budapest Filmstúdió Kft., a Dialóg Filmstúdió Kft. és a Pannónia Filmgyártó és Forgalmazó Kft.), és vállalja a terjesztésbõl hozzá befolyó bevételnek filmgyártásra fordítását, feltéve, hogy a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek az adott filmelõállító egyébként megfelel. Záró és átmeneti rendelkezések 10. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. (2) E rendelet ai január 1-jén lépnek hatályba. (3) Az elsõ pályázat sikeres lezárultáig a rendelet által érintett filmek terjesztését az állami tulajdonú filmelõállító és filmforgalmazó társaságok és a Dialóg Filmstúdió Kft. között a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmek körére vonatkozó, december 31-ig kötött, a Filmarchívum igazgatója által ellenjegyzett felhasználási szerzõdések biztosítják. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Az oktatási és kulturális miniszter 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelete egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról A kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény 32., 36. és 39. -ai alapján a következõket rendelem el: 1. (1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Csákvár, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/7, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4, 034, 035, 0225, 0228, 0229/1, 0230 és 0246 helyrajzi számú ingatlanokat. (2) Mûemléki környezetnek a 214/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki. (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 193/1, 193/2, 194, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/16, 217, 032/5, 033/4 és 0228 helyrajzi számú mûem-

5 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2181 léki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg. (5) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista Esterházy-kastély és a 19. század elsõ negyedében kialakult történeti kertje együttesének, építészeti, kertépítészeti értékeinek megõrzése, kerttörténeti értékei helyreállíthatóságának biztosítása. 2. (1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Dunakeszi, Nándori u. 4. szám alatti, 061/3, 058/2, 061/2, 058/1, 059/1, 060, 061/1, 063, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979, 3168 és 3169 helyrajzi számú ingatlanokat. (2) Mûemléki környezetnek a 2941, 2953, 2955/17, 2969/2, 2970 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki. (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 061/3, 058/2, 061/2, 058/1, 059/1, 060, 061/1, 063, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2953, 2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979, 3168 és 3169 helyrajzi számú mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg. (5) A védetté nyilvánítás célja az között épült Alagi Versenyló Tréningtelep építészeti és történeti értékeinek megõrzése. 3. (1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Mecseknádasd, 87/1, 88/1, 88/2, 92, 93, 94/2, 191/5, 193, 194, 195, 242, 268, 269, 271, 272, 273, 277 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 133/1, 133/6, 133/7, 605/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal érintkezõ szakaszát. (2) Mûemléki környezetnek a 86, 87/2, 87/3, 95, 96, 177, 191/1, 191/3, 191/4, 192, 196, 197/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 133/1, 133/6, 133/7 helyrajzi számú ingatlanok és a 270 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki. (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom. (4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végétõl a 20. század elejéig folyamatosan kialakult mecseknádasdi püspöki kert építészeti és kerttörténeti értékeinek megõrzése. 4. (1) A Bács-Kiskun megyei Baja város területén a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom az 1. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat, b) mûemléki környezetet nem jelölök ki. (2) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja Baja történeti belvárosa században kialakult utcahálózatának és historizáló városképének megõrzése. 5. (1) A Békés megyei Gyula város területén a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat, b) mûemléki környezetet nem jelölök ki. (2) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja Gyula belvárosa történeti összefüggésrendszerének, században kialakult utcahálózatának, településszerkezetének és városképének megõrzése. 6. (1) Szeged megyei jogú város területén a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a 3.számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat, b) mûemléki környezetet nem jelölök ki. (2) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja Szeged belvárosa évi árvíz után kialakult jellegzetes településszerkezetének, egységes historizáló épületállományának, városképi, építészeti és történeti értékeinek a megõrzése. 7. Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék tulajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

6 2182 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám 1. számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez Bajai mûemléki jelentõségû terület

7 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2183 A bajai mûemléki jelentõségû terület határa a 735/1 helyrajzi számú ingatlan nyugati sarkától indul kelet felé, észak felõl megkerüli azt, a 731 helyrajzi számú utat keresztezi, és a 730, 729, 723, 722/2 helyrajzi számú ingatlan északi határán halad tovább kelet felé, a 721 helyrajzi számú Arad utca déli határán kelet felé eléri a 720/4 helyrajzi számú Állomás teret. Annak nyugati határán dél felé halad, eléri és keresztezi a 715/6 helyrajzi számú Köztársaság teret, a 715/2 helyrajzi számú Szegedi utat és a 715/4 helyrajzi számú közterületet, majd a 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285/1, 3287 helyrajzi számú ingatlanokat kelet felõl kerülve elérkezik a 3288 helyrajzi számú Tóth Kálmán utcához, keresztezi azt és továbbhalad déli irányba a 3289, 3290 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán, majd a 3291, 3292/2, 3293/2, 3295, 3296, 3299, 3300, 3302 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán halad tovább dél felé, folytatja útját a 3303, 3305, 3306, 3308, 3309/4 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán, eléri és keresztezi a 3311 helyrajzi számú közterületet, majd a 314 helyrajzi számú ingatlan északi és keleti határán dél felé haladva eléri és keresztezi a 3326 helyrajzi számú Deák Ferenc utcát, kelet és dél felõl megkerüli a temetõt, észak felé fordul, az 522 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca vonalában keresztezi az 523 helyrajzi számú Rókus utcát, az 522 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca északi határán nyugat felé haladva eléri és keresztezi az 508 helyrajzi számú Petõfi Sándor utcát, az 508 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca északi határán tovább haladva eléri a 434 helyrajzi számú ingatlant, ott dél felé fordul, és a 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422/2, 422/1 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán haladva eléri és keresztezi a 4903 helyrajzi számú Szarvas G. utcát, majd a 201/2, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 190 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán haladva eléri és keresztezi a 3962/1 helyrajzi számú Damjanich utcát, kelet és dél felõl megkerüli a 3983/1 és 3983/2 helyrajzi számú ingatlanokat, eléri és keresztezi a 4460/2 helyrajzi számú Szt. Antal utcát, és a 4525, 4523/1, 4522, 4521/2, 4520/2, 4520/1, 4519 helyrajzi számú ingatlanok déli határán nyugat felé halad, miközben keresztezi a 4506/1 helyrajzi számú Erdész utcát, eléri a 159 helyrajzi számú Szabadság utcát, annak keleti határában észak felé halad, a 160/1 helyrajzi számú ingatlan délnyugati sarkánál keresztezi a Szabadság utat, és a 100, 101, 102, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 113, 114 helyrajzi számú ingatlanokat észak felé haladva nyugat felõl kerüli meg, miközben kétszer keresztezi a 106 helyrajzi számú Kígyó utcát és a 64, 65, 66, 67, 72, 71, 70/2, 70/1 helyrajzi számú ingatlanok déli és nyugati határán nyugat és észak felé haladva eléri a 889 helyrajzi számú Parti utcát, annak nyugati határán észak felé halad tovább, az 52 helyrajzi számú ingatlan északi határán nyugat felé haladva keresztezi a 27 helyrajzi számú töltést, az 5309 helyrajzi számú Kamarás Dunát, az 5312/22 helyrajzi számú ingatlanon eléri a szigetet, és az 5314/11 helyrajzi számú ingatlan déli határán nyugat felé halad, majd az ingatlan sarkán észak felé fordul, és az 5314/16 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán halad tovább észak felé, eléri és keresztezi az 5320/25 helyrajzi számú Március 15. sétányt, az 5319 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán továbbhalad észak felé, majd az 5319/3 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán haladva északi irányba, elhalad a sziget mellett, az 5339 helyrajzi számú Kamarás Dunán át az 5341/1 helyrajzi számú Kamarás Duna-part nyugati határánál ér partot, észak felé halad, majd a 967 helyrajzi számú Bajcsy-Zsilinszky út déli határán nyugat felé, majd észak felé halad, észak felõl megkerüli a 969/3 helyrajzi számú ingatlant, majd észak felé halad a 972/2, 975/4, 981/2, 982, 983, 984, 985/2, 986/1, 987/1, 988, 990, 991, 993, 995, 996, 997, 998, 999/4 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán, miközben enyhe ívben nyugat felé fordul, eléri az 1000 helyrajzi számú Kandó Kálmán utcát, annak keleti határán észak felé halad tovább, az 1044/2 helyrajzi számú Kölcsey Ferenc utcát keresztezi, majd az 1044/3 helyrajzi számú ingatlan déli határán nyugat felé fordulva halad tovább, annak végén észak felé fordul és az 1359 helyrajzi számú ingatlant nyugat, majd észak felõl megkerülve az 1357 helyrajzi számú Honvéd utca nyugati határán dél felé halad, majd keresztezi a Honvéd utcát és kelet felé fordulva az 1355/3, 1348/6, 1347, 1346 helyrajzi számú ingatlanok északi határán halad tovább, míg eléri és keresztezi az 1121 helyrajzi számú Madách Imre utcát és az 1074, 1073, 1072, 1071, 1070, 1069, 1066, 1078/2 helyrajzi számú ingatlanok északi határa mentén kelet felé haladva eléri a 776/3 helyrajzi számú közterületet, és az azzal határos 776/2 helyrajzi számú Dózsa György út keleti határa mentén dél felé halad, az ingatlan déli határában kelet felé fordul és keresztezi a 777/3 helyrajzi számú közterületet, dél felõl megkerüli a 774 és 771 helyrajzi számú ingatlanokat, eléri és keresztezi a 769 helyrajzi számú Kassa utcát, annak keleti határán haladva eléri a 735/1 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkát, így érve el a kiindulópontot /2 18/1, 2 19/1, /2, 3, 4, 5, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, 2

8 2184 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám /1, 2 169/1, /1, 2 422/1, /2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, / / /1, /1, /1, 2 465/1, /2 470/ /1, 2 472/1, /1, /1, /1, /2, 3, 4, 5, /1, 2 502/1, /1, /1, 2, 3, 4, /1, 5, /1, /1, /3, /3, 4, /1, 2 594/1, 2 595/1, 2 596/ /1, 2 603/1, 2, /1, /1 613/ / /1, /1, /2, 3, 4 625/1, 2 626/1, /1, /2, 5 641/2, 4, 5, /3, /1, /2, 4, 5, 6, 7 715/7 722/ / / /3, 5, 6 777/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 777/9, /2, 3, 4 797/ /1, /1, /1, /1, /1, / /1, 2 883/1, /1, /1, / /1, 2 897/1, /1, /1, /1, /1, /1, 2, 3 964/1, 2, /6 972/2 975/1, /1 981/1, /2 986/1 987/ /3, /1, 2, /1, /1, /1, /1, 2, /2 1060/ /1, /1, /1, / /3, 7, 8, 9, /3, / / / / /3, /1 3983/1, /1, / / / /7, 11, 16, /1, 3, / /4, 5, 7, 8, 13, 14 helyrajzi számú ingatlanok.

9 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez Gyulai mûemléki jelentõségû terület A gyulai mûemléki jelentõségû terület határának kiindulópontja a 2824/1 helyrajzi számú ingatlan (ún. Csiga-kert) délkeleti sarka. A határ innen észak felé indul fenti ingatlan keleti határa mentén, metszi a 2794 helyrajzi számú közterületet (Part utca), majd a 2752 helyrajzi számú ingatlan (Élõvíz-csatorna) déli határa mentén kelet felé, majd délkeleti határa mentén északkelet felé halad, a 2789 helyrajzi számú közterület (Híd utca) folytatásában metszi a 2752 helyrajzi számú ingatlant (Élõvíz-csatorna), majd a 2645 helyrajzi számú közterület (Akácos utca) északnyugati oldala mentén halad északkelet felé, majd a 2427 helyrajzi számú közterület (Tiborc utca) délnyugati oldala mentén halad északnyugat felé, eléri 2428 helyrajzi számú közterületet (Vár utca), melyen halad a 2444 helyrajzi számú közterület nyugati határának vonaláig (Galamb utca páratlan oldala), ahol északi irányban metszi a 2428 helyrajzi számú közterületet (Vár utca), majd elérve a 2444 helyrajzi számú közterületet, annak nyugati, majd déli oldalát követve (Galamb utca páratlan oldala) halad nyugat felé, metszi a 2491 helyrajzi számú közterületet (Eminescu utca), majd a 2567 helyrajzi számú közterület déli oldalát követve (Galamb utca páratlan oldala) halad tovább nyugat felé, majd az 1897 helyrajzi számú közterület (Nagyváradi út) keleti határa mentén dél felé fordul, elérve a 2601 helyrajzi számú közterület (Pomucz tábornok utca) déli határvonalát, Nyugat felé fordul, metszi a 2610 helyrajzi számú közterületet, majd az 1897 helyrajzi számú közterület (Nagyváradi út) a 374 helyrajzi számú közterület déli oldala mentén (Hold utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 254 helyrajzi számú közterületet, annak délkeleti határa mentén (Munkácsy M. utca) délnyugat felé fordul, elérve a 72 számú közterület délnyugati határának vonalát, metszi a 254 helyrajzi számú közterületet (Munkácsy M. utca), s a 72 helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentén (Hajnal utca páratlan oldala) halad északnyugat felé, az 53 és 61 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén észak felé fordul, s halad észak felé a 109 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szegedi Kiss I. utca páratlan oldala), a 157 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Ecsedi utca páratlan oldala) mentén, metszi a 671 helyrajzi számú közterületet, tovább halad észak felé a 730 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szakál Lajos utca páratlan oldala) mentén, elérve a 753 helyrajzi számú közterületet, annak déli határa mentén (Gyár utca

10 2186 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám páratlan oldala) nyugat felé fordul, a 759 helyrajzi számú ingatlan nyugati határának vonalában metszi a 753 helyrajzi számú közterületet (Gyár utca), s a 759 helyrajzi számú ingatlan nyugati, majd északi, a 758/2 helyrajzi számú ingatlan déli, majd keleti, és a 758/3 helyrajzi számú ingatlan keleti határvonala mentén haladva éri el a 792 helyrajzi számú közterületet, ahol nyugatra fordul, s annak déli határa (Kertész utca páros oldala) mentén halad nyugat felé, metszi a 4568 helyrajzi számú közterületet (Béke sugárút), innen a 4829 helyrajzi számú ingatlan északi, majd nyugati, a 4803 helyrajzi számú ingatlan nyugati oldala mentén halad, metszi a 4799 helyrajzi számú közterületet, s annak déli határa (Kárpát utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 4772 helyrajzi számú közterületet, délnek fordul, s a 4772, 4739, 4724 helyrajzi számú közterületek keleti határa (Somogyi B. utca páros oldala) halad dél felé, miközben metszi a 4750 helyrajzi számú (Bacsó B. utca), a 4735 helyrajzi számú (Ady Endre utca) és a 4705 helyrajzi számú (Eötvös Loránd utca) közterületeket, majd utóbbi déli határa (Eötvös Loránd utca páratlan oldala) mentén nyugat felé fordul, s eléri a 4841/1 helyrajzi számú közterületet, melynek, majd az 5823/1 helyrajzi számú közterületnek keleti határa mentén délnek halad, majd az 5824 helyrajzi számú ingatlan északi határának vonalában metszi az 5823/1, 5823/2, 5823/3 helyrajzi számú közterületeket (Ajtóssy út), s halad kelet felé az 5821, 5822 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén halad nyugat felé, eléri az 5879 helyrajzi számú közterületet, annak keleti határa (Bárány utca páros oldala) mentén dél felé halad, metszi az 5976 helyrajzi számú közterületet (Scherer F. utca), továbbhalad dél felé a 6100 és 6153 helyrajzi számú közterület keleti határa (Szt. József utca páros oldala) mentén, miközben metszi a 6136 helyrajzi számú közterületet (Komáromi utca), halad tovább dél felé, metszi a 6168 helyrajzi számú (Köröspart utca) és a 6169/2 helyrajzi számú (Élõvíz-csatorna) közterületeket, eléri a 6249 helyrajzi számú közterületet (Köröspart utca), s annak északi határa mentén nyugatnak, majd nyugati határa mentén újból délnek fordul, majd elérve a 6335 és 6250 helyrajzi számú közterületeket, annak északi határa (Gyóni G. utca páros oldala), majd a 6224 helyrajzi számú közterület északnyugati határa (Dobay utca páros oldala) mentén halad kelet felé, elérve a 6225 helyrajzi számú ingatlant, annak délkeleti sarkából kiindulva eléri a 6188 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarkát, miközben metszi a 6195/3, 6195/2 és a 6195/1 helyrajzi számú közterületeket (Bartók B. utca), majd a 6188 helyrajzi számú ingatlan nyugati határa mentén dél felé haladva eléri a 6189 helyrajzi számú közterületet, melynek északi határa (Dr. Adler Ignác utca páratlan oldala), majd a 6177 helyrajzi számú közterület északi határa (Kossuth L. tér) mentén halad kelet felé, elérve a 4316 helyrajzi számú közterületet (Eszperantó tér), annak nyugati határa mentén délnek halad, majd a 4268/3 helyrajzi számú közterület északkeleti határa (Szt. István utca páros oldala) mentén délkeletnek halad, elérve a 4297 helyrajzi számú közterületet, annak északnyugati határa (Semmelweis I. utca páratlan oldala) mentén, majd a 4298 helyrajzi számú közterület északnyugati határa (Szt. László utca páratlan oldala) mentén halad északkelet felé, majd a 3040 helyrajzi számú közterület északi határának vonalában metszi a 4298 helyrajzi számú közterületet (Szt. László utca), s a 3040 helyrajzi számú közterület északi határa (Mátyás király u. páros oldala) mentén éri el a kiindulási pontot. 1/1, 2 2 3/1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, 2, /1, /1, 2, 3, 4 325/2, 3, 4, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, 2, /1, /1, /1, /1, /1, /1, 2, /1, 2, /1, /1, /1, /1, 3, /1, /1, /1, /1, /1, / / /1, 4

11 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY /1, /1 4314/1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, 2, /1, /2, 5, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /2, 4, 5, 6, /1, /1, 3, /1, /1, /1, /1, /1, 2, 3, /1, /1, / /1, /1, /1, /1, /1, 3, /1, /1, /1, /1, /2, 3, /1, /1, /1, / /2 5823/1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, /1, / /1, /1, /1, 2, / / /3, 4, /1, /1, helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 254, 1897, 2491, 2752 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos szakaszai.

12 2188 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám 3. számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez Szegedi mûemléki jelentõségû terület

13 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2189 A szegedi mûemléki jelentõségû terület határa a 4039 helyrajzi számú Tisza Lajos krt. északi sarkától indul északi irányba a 2295 helyrajzi számú Felsõ Tisza-part keleti határán, majd a Zárda utca vonalában észak felé fordul, eléri és északkelet felõl megkerüli a 2387, 2388, 2389 helyrajzi számú ingatlanokat, majd a 2404 és 2302 helyrajzi számú ingatlanokat észak felõl megkerüli, keresztezi a 2543 helyrajzi számú József Attila sugárutat, a 2705 helyrajzi számú ingatlan északi, majd keleti határán haladva eléri a 2782 helyrajzi számú Sóhordó utcát, keresztezi azt, továbbhalad a Dugonics utca keleti határán, a 2787/4 helyrajzi számú ingatlan északi, majd a 2788, 2790/3 és a 2790 helyrajzi számú ingatlanok északi határán elérkezik a 2792 helyrajzi számú Teleki utcához, annak keleti határában dél felé halad, észak felõl megkerüli a 2794, 2795, 2789, 2802 helyrajzi számú ingatlanokat, keresztezi a 2804 helyrajzi számú Juhász Gyula utcát, észak felõl megkerüli a 2808 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 2962 helyrajzi számú Szent Mihály utcát, észak felõl megkerüli a 2965, 2968, 2969, 2970, 2975/1, 2975/2, 2976 helyrajzi számú ingatlanokat, keresztezi a 2961 helyrajzi számú Vidra utcát, észak felõl megkerüli a 2960 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 2987 helyrajzi számú Madách utcát, a 2979, 2985, 2987 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határán haladva elér a 3040/4 helyrajzi számú Kossuth Lajos sugárúthoz, keresztezi azt, majd a 3048 helyrajzi számú Püspök utca keleti határán dél felé haladva eléri a 3125 helyrajzi számú Mikszáth Kálmán utcát, keresztezi azt, majd a 3131, 3134, 3139, 3140, 3153/5, 3153/6, 3158, 3168, 3169, 3173, 3174/1, 3176 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán dél felé halad tovább, miközben keresztezi a 3136 helyrajzi számú Attila utcát, a 3146 helyrajzi számú Hajnóczy utcát, a 3159 helyrajzi számú Gutenberg utcát, a 3170 helyrajzi számú Gogol utcát, majd nyugat felé fordul, eléri a 3179 helyrajzi számú Dáni utcát, keresztezi, megkerüli észak és nyugat felõl a 3185 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 3305 helyrajzi számú Kálvária sugárutat, nyugat és dél felõl megkerüli a 3342 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 3341 helyrajzi számú Dáni utcát, elhalad a 3308, 3307 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén délkelet felé, elhalad a 3435, 3446, 3437, 3439 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén, a 3443 helyrajzi számú Honvéd tér nyugati határán dél felé haladva eléri és dél felõl megkerüli a 3444 helyrajzi számú ingatlant, majd a 3494/8, 3497/1, 3497/2, 3506, 3507, 3716, 3717 helyrajzi számú ingatlanok déli határán kelet felé halad, miközben keresztezi a 3505 helyrajzi számú Szentháromság utcát és a 3673 helyrajzi számú Boldogasszony sugárutat, valamint a 3718 helyrajzi számú Semmelweis utcát, majd a 3719 helyrajzi számú ingatlan déli határán kelet felé haladva eléri és keresztezi a 2286/2 helyrajzi számú Korányi János utcát és a 2287/1, valamint a 2294/5 helyrajzi számú Huszár Mátyás rkp. keleti határán, az MJT határával egy vonalban észak felé haladva eléri a kiindulási pontot. 2286/1 2287/1 2294/1, 4, /1, 5, /1, 3, / /2, 3, /1, /3, /4 3153/5, / /8 3497/1, / /1, /1, 2, 3, 4, /1, /2, 3, /1, /1, /1, / /1, 2, /1, 2, 3, 4, /1, 2, /1, 2, 3, 4, / / /1, /2, /1, /1, 2, 3, 4, /1, /1, 2, helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 2286/2, 3, 2295, 2543, 2782, 2786, 2961, 2962, 2978, 3040/4, 3125, 3136, 3146, 3170, 3305, 3341, 3432, 3505, 3673/2, 3718 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos szakaszai.

14 2190 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám KÖZLEMÉNYEK Az Országos Mûszaki Múzeum alapító okirata A Minisztertanács 1043/1972. (XI. 9.) sz. határozatával létesített Országos Mûszaki Múzeum alapító okiratát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a felhatalmazása alapján, valamint a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló évi CXL. törvény rendelkezéseire figyelemmel a pénzügyminiszterrel egyetértésben június 9-i hatállyal módosítom és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg. 1. Az intézmény neve: Országos Mûszaki Múzeum angolul: Hungarian Museum for Science and Technology németül: Ungarisches Technisches Museum oroszul: 2. Székhelye: H 1117 Budapest, Kaposvár u Körbélyegzõje: Országos Mûszaki Múzeum körirat, közepén a Magyar Köztársaság címere. 4. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése. 5. Szakmai besorolása: országos múzeum. 6. Az alapítói jogok gyakorlója: az alapító megbízásából az oktatási és kulturális miniszter. 7. Az intézmény gazdálkodási jogköre: kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. 8. Felügyeleti és fenntartó szerve: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mely jóváhagyja az intézmény munkaterveit és költségvetési irányzatait, valamint az utóbbiakra vonatkozó beszámolókat. 9. Fiókintézményeinek, illetve telephelyének neve és székhelye: OMM Alumíniumipari Múzeuma, 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 12., OMM Elektrotechnikai Múzeuma, 1075 Budapest, Kazinczy u. 21., OMM Kohászati Múzeuma, 3717 Miskolc, Palota u. 22., OMM Kohászati Múzeum Massa Múzeuma, 3517 Újmassa, OMM Öntödei Múzeuma, 1027 Budapest, Bem J. u Vezetõinek kinevezési rendje: az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter pályázat útján, határozott idõre, közalkalmazotti kinevezése alapján bíz meg, illetve ment fel, és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. A gazdasági igazgatót a fõigazgató javaslatára, pályázat útján, közalkalmazotti kinevezése alapján, határozatlan idõre a miniszter bízza meg, illetve menti fel; egyben gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette. A szakmai fõigazgató-helyettest pályázat útján, határozott idõre, a miniszter egyetértésével a fõigazgató bízza meg, menti fel; egyben gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

15 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Az alkalmazottak jogviszonya: az intézmény dolgozói közalkalmazottak; a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felettük. 12. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme (92.52). Részletezve: a) gyûjtõköre kiterjed a mûszaki és természettudományok, valamint a technika általános haladásáról, annak társadalomformáló szerepérõl, a tudományos megismerés és a termelés összefüggéseirõl tanúskodó muzeális forrásanyagra, különös figyelemmel a technika és a mûszaki tudományok történetének magyar vonatkozásaira; b) gyûjtõterülete az egész ország és a nemzetközi kés kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével a szomszédos országok, sõt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek; c) fõ feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formában történõ bemutatása, a köz mûvelõdését segítõ hasznosítása. 13. Feladatai továbbá: az élettelen természettudományok és a technika történetére vonatkozó, valamint mûszaki muzeológiai, módszertani tudományos kutató- és publikációs munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése; a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, ill. véleményezése; közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak (szakmai) nyilvántartásában, helyszíni ellenõrzésében; a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés, véleményezés; a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó szakértõi tevékenység; részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggõ alap-, közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben és továbbképzésben; alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mûködtetése; együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. 14. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alapító okiratban foglaltakat, valamint a múzeum szervezeti felépítését és mûködésének rendjét a közalkalmazottak értekezlete által véleményezett és az oktatási miniszter által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat részletezi. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

16 2192 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. (1) bekezdés a) pontja szerinti Velence 90,4 MHz helyi rádiós frekvencia hasznosítására I. FEJEZET: MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG PÁLYÁZTATÁSA ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÁSA 1.1. A pályázat tárgya Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a Törvény 41. (1) bekezdés a) pont alapján a pályázati felhívás feltételei szerint pályázatot hirdet az 1. sz. mellékletben megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságra. A jogosultság 7 évre szól. A pályázat tárgya magában foglalja a korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzetének bõvítését, illetve földfelszíni hálózatba kapcsolódását. A pályázat tartalmától, a mûsorszolgáltatás jellegétõl, formátumától függetlenül a meghirdetett frekvenciára a Törvényben szabályozott közmûsor-szolgáltatói formában mûködõ, illetve nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra is benyújtható érvényes pályázat. A mûsorszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos, az adott frekvenciára vonatkozó adatok a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál megtekinthetõk A pályázatra irányadó szabályok különösen A rádiózásról és televíziózásról szóló I. törvény, valamint a Mûvelõdési Közlöny XI. évfolyam 27. szám II. kötetében augusztus 31-én megjelent Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF). A pályázati felhívásban használt szavakat és kifejezéseket a Törvény és az ÁPF szerint kell értelmezni Mûsorszolgáltatási díj A mûsorszolgáltatási jogosultság mûsorszolgáltatási díjainak évi legkisebb mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mûsorszolgáltatási díjat 20 százalék áfa terheli. A mûsorszolgáltatási díj összege évente a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékének megfelelõ arányban növekszik. A mûsorszolgáltatási díj összege a szerzõdéskötéskor megállapított mérték alá nem csökkenhet. Amennyiben a pályázó közmûsor-szolgáltatói vagy nem nyereségérdekelt formában mûködõ mûsorszolgáltatási jogosultságra pályázik, úgy a mûsorszolgáltatási díj éves mértékére nem tehet ajánlatot. Vételkörzet-bõvítés esetén a Pályázó által az 1. számú mellékletre tekintettel ajánlott nettó mûsorszolgáltatási díj, a már korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató eredeti mûsorszolgáltatási díjának aktuális évi nettó összegéhez adódik hozzá. Amennyiben a pályázó hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatási jogosultságra pályázik, a mûsorszolgáltatási díj teljes összegét a pályázó fizeti A mûsorszolgáltatás megkezdése A mûsorszolgáltatást a mûsorszolgáltatási szerzõdésben megállapított idõpontban, de legkésõbb a szerzõdés aláírását követõ 180 napon belül kell megkezdeni. A Törvény 95. (10) bekezdése és az ÁPF pontja alapján amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság jogosultja a mûsorszolgáltatást az adott határidõ elteltéig neki felróható okból nem kezdi meg, a vonatkozó jogosultsága megszûnik. II. FEJEZET: A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 2.1. A pályázó Nem nyújthat be érvényes pályázati ajánlatot az, akit a Törvény rendelkezései kizárnak a mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzésébõl, illetve az, aki az ÁPF pályázóra vonatkozó elõírásainak nem felel meg Vételkörzet-bõvítés céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot a 9. számú mellékletben meghatározott feltételekkel nyújthat be Hálózatba kapcsolódás céljával pályázati ajánlatot benyújtó mûsorszolgáltató érvényes ajánlatot a IX. fejezetben meghatározott feltételekkel nyújthat be.

17 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Amennyiben egy pályázó olyan, a Törvény hatálya alá tartozó jogosultsággal rendelkezik, amely kizárja az e pályázati felhívásban meghirdetett mûsorszolgáltatási jogosultság elnyerését, pályázati ajánlatot nyújthat be, ha pályázati ajánlata részeként megfelelõ tartalommal, módon és formában, érvényes és hatályos jognyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetére a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése idõpontjának hatályától már meglévõ jogosultságáról visszavonhatatlanul és minden további feltétel és igény nélkül lemond, illetve a Testülethez benyújtott mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésére vonatkozó már meglévõ igényét feltétel nélkül visszavonja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel megszüntetõ szerzõdést köt meglévõ mûsorszolgáltatási szerzõdése megszüntetésére Érvénytelen annak a pályázónak az ajánlata, aki, illetve amelyik, az ÁPF-ben közölt feltételnek a pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerzõdéskötéskor vagy ezen idõpontok közötti idõtartamban bármikor nem felel meg A pályázati ajánlat A pályázati felhívásban meghatározott egy mûsorszolgáltatási jogosultságra egy pályázó csak egy pályázati ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy mûsorszolgáltatási jogosultságra több pályázati ajánlatot nyújt be, mindegyik pályázati ajánlata érvénytelen A pályázati ajánlatok nem egyesíthetõk Több személy (szervezet) együtt is nyújthat be ajánlatot, amelynek meg kell felelnie a konkrét pályázathoz jogszabályokban elõírt formáknak. Ezek a pályázók konzorciumot alkotnak. A konzorciumban a pályázók kötelezettségei a pályázati eljárásban és a szerzõdéskötés során egyetemlegesek. Ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött konzorciumi megállapodást, valamint a társasági szerzõdés tervezetet. A Törvénynek az összeférhetetlenséggel és tulajdoni korlátozásokkal kapcsolatos elõírásait valamennyi konzorciumi tagra alkalmazni kell. A pályázati felhívás , 2.2., 2.3., 2.4., , 2.7. pontjai, III. fejezete, 4.2., 5.2., 5.3., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 7.8., 7.9., 7.10., pontjai, valamint a 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 5. pontjai, a 4. sz., 5. sz. mellékletek, a 6. sz. melléklet 2. és 4. pontjai, a 7. sz., a 8. sz., a 9. sz. és a 10 sz. és 11. sz. mellékletek ebben az esetben a konzorciumra vonatkoznak Ajánlati kötöttség A pályázó kötve van ajánlatához az adott mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésére nyitva álló határidõ lejártáig, illetve a benyújtási határidõ lejártától számított 120 napig. Amennyiben ezen idõszak alatt pályázati ajánlatát a Testülethez intézett írásbeli értesítéssel visszavonja, elveszíti az általa befizetett pályázati díj teljes összegét, illetve ha több pályázati ajánlatot nyújtott be, a visszavonással nem érintett ajánlatai is visszavontnak minõsülnek Pályázati díj A mûsorszolgáltatási jogosultság pályázati díja a legkisebb évi mûsorszolgáltatási díj 5%-a + áfa (20%) A pályázati díj megfizetését a pályázó kizárólag a teljes összeg forintban való átutalásával az Országos Rádió és Televízió Testületnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással teljesítheti, azzal hogy a pályázó a pályázati díj rendeltetését (...Mûsorszolgáltatási Jogosultság ) az átutaláskor jelölje meg. A pályázati díj megfizetését követõ 8 napon belül az Országos Rádió és Televízió Testület a pályázónak számlát küld a befizetésrõl. A Törvény 99. (4) bekezdése szerint a pályázati díj jelen szakasz szerinti meg nem fizetése a pályázati ajánlat alaki érvénytelenségét eredményezi. A pályázati díj megfizetését a 6.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. Az ajánlattevõ helyett harmadik személy nem teljesítheti a pályázati díjat. A pályázati díj megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül teljesítettnek, ha és amikor a pályázati díj teljes összege a fenti bankszámlán jóváírásra került. A pályázati díj után kamat nem jár A pályázati díj a Törvény 95. (9) bekezdése és az ÁPF szakasza szerint jár vissza A közmûsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt jellegû mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlat esetén a pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a az óvadéki összegbe beszámít, bankgarancia esetén visszajár A pályázati ajánlat nyilvánossága A pályázati ajánlat nyilvánosságára a Törvény 96. (4) bekezdése és 97. -a alkalmazandók A pályázati eljárás ismertetése A pályázat az ÁPF pontja szerint egyfordulós.

18 2194 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám A mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdésnek a 2. számú melléklet szerinti tervezete a jelen pályázati felhívás része. A pályázni kívánók és pályázók a mûsorszolgáltatási szerzõdés tervezetére észrevételt vagy módosítási indítványt nem tehetnek. A mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés végleges szövege a mûsorszolgáltatási szerzõdés tervezetének az abban tett lábjegyzetek szerint véglegesített szövege lesz A pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó a vonatkozó mûsorszolgáltatási szerzõdés szövegére tette Eljárások a benyújtási határidõk elõtt A pályázni kívánó a pályázati felhívással kapcsolatban írásban kérdéseket intézhet a Testülethez, azzal azonban, hogy a pályázni kívánó ilyen kérdésfeltevési joga a pályázati ajánlat megjelenésének napjától számított ötödik napon megszûnik. A Testület az ily módon feltett kérdésre 15 napon belül írásban válaszol. A pályázati eljárás során a Testület pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatai a pályázati felhívás értelmezésének minõsülnek. Egyébként a pályázó pályázati ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt a Testülettõl kapott információkra vagy azok hiányára nem alapíthat. III. FEJEZET: MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS A Testület a mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsorszolgáltatási szerzõdést, vételkörzet-bõvítés esetén szerzõdésmódosítást köt. A pályázati ajánlatnak a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott részei a mûsorszolgáltatási szerzõdés részévé válnak. A mûsorszolgáltatási szerzõdés nyelve magyar. IV. FEJEZET: A PÁLYÁZATI AJÁNLAT TARTALMA 4.1. A pályázati ajánlat elemei A pályázó ajánlata adatszolgáltatási részbõl és érdemi ajánlat részbõl áll A pályázati ajánlat kötelezõ tartalma A mûsorszolgáltatás alapvetõ adatai A pályázó köteles megadni a tervezett mûsorszolgáltatás alapvetõ adatait ( Alapvetõ Adatok ) az alábbiak szerint [Törvény 96. (1) bek. e) pont, ÁPF a) pont]: a mûsorszolgáltatás vételkörzete: (helyi) az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetõség megnevezése (nyilatkozat arról, hogy nyertessége esetén a pályázó saját maga vagy más, erre jogosult fogja a mûsort szórni): a hálózatos mûsor továbbításának módja: a mûsorszolgáltatás napi adásideje és adásidõ beosztása, a mûsorszolgáltatás napi mûsorideje (nyilatkozat a napi mûsoridõ és a napi adásidõ kezdetérõl és végérõl, valamint a mûsoridõn kívüli adásidõ tartalmáról). Hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatásra irányuló pályázat esetén a pályázati ajánlatban a napi mûsoridõ, adásidõ idõtartamát összességében valamint a hálózatos és helyi mûsoridõ/adásidõ tekintetében elkülönítve is fel kell tüntetni. Hálózatba kapcsolódás esetén a mûsorszolgáltatás napi teljes adásideje a hálózatos és a helyi adásidõ összessége, a mûsorszolgáltatás napi teljes mûsorideje a hálózatos és a helyi mûsoridõ összessége. A nyilatkozatot az 5. számú mellékletben, az ott meghatározottak szerint kell megtenni a tervezett kiegészítõ mûsorszolgáltatás és értéknövelõ szolgáltatás: a mûsorszolgáltatás állandó megnevezése (az adatokat a 4. számú mellékletben kell megadni): a mûsorszolgáltatás szignálja (az adatokat a 4. számú mellékletben kell megadni) A mûsorszolgáltatási díj A pályázó köteles a pályázati ajánlattal érintett mûsorszolgáltatási jogosultság vonatkozásában ajánlatot tenni a mûsorszolgáltatási díj éves mértékére. A mûsorszolgáltatási díj összegére vonatkozó ajánlat kizárólag készpénzben és forintban tehetõ meg. Amennyiben a pályázó közmûsor-szolgáltatói formában mûködõ vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó mûsorszolgáltatási jogosultságra pályázik, úgy a mûsorszolgáltatási díj éves mértékére nem tehet díjajánlatot.

19 20. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Mûszaki feltételek A pályázó köteles ismertetni a tervezett mûsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid mûszaki koncepcióját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a mûszaki felszerelése megfelel a hazai vagy a nemzetközi szabványoknak A pályázó köteles ismertetni és megadni a mûsor készítéséhez felhasználni kívánt mûszaki berendezéseket, azok alapvetõ mûszaki jellemzõit. Ezen belül külön kell bemutatni az alapvetõ stúdió berendezések, a helyszíni mûsorkészítés, valamint a helyszínek és a stúdió közötti átviteli eszközök típusjellemzõit Ha a pályázó maga kívánja a mûsort szétosztani, illetve maga végzi a mûsorszórást, akkor a szétosztáshoz, illetve a szóráshoz szükséges berendezések típusleírását, alapvetõ mûszaki jellemzõit is ismertetnie kell Hálózatba kapcsolódásra, vagy vételkörzet-bõvítésre irányuló pályázati ajánlat esetén a pályázó köteles bemutatni az összekapcsolódás technikai kivitelezését A mûsorterv A pályázó köteles a mûsorszolgáltatás teljes idõtartamára vonatkozóan, a mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetességeit, mûsorterve elemeit, mûsorszerkezetét szöveges formában összefoglalni. Ennek keretében egyértelmû leírást kell benyújtani a mûsorfolyam jellegérõl, formátumáról. A mûsortervnek tartalmaznia kell az egyes mûsorszámok rövid jellemzését. Alapvetõ jellegzetességnek minõsül a mûsorfolyamot meghatározó tematika, a mûsorszerkezetben gyakran elõforduló mûsorkategória, melyek együttesen jellegzetes arculatot adnak a mûsorszolgáltatásnak. A pályázó az alapvetõ jellegzetességeket nyilatkozat formájában köteles megjelölni. A pályázó köteles megjelölni a mûsorszolgáltatás központi elemeit, amelyek a mûsor gerincét alkotják, azaz fix elemek és ennélfogva csak szerzõdés módosításával változtathatók meg. Amennyiben a pályázó közmûsor-szolgáltató jellegû pályázati ajánlatot nyújt be, úgy a pályázó által ajánlatával együtt benyújtott mûsorszolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia kell a közmûsor-szolgáltató részletes mûsorstruktúráját, továbbá meg kell jelölni melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumainak Vételkörzet-bõvítés esetén a pályázati ajánlat úgy minõsül, hogy azt a pályázó az eredeti, bõvítendõ jogosultságának hatályos mûsortervével és az abban lévõ, ahhoz kapcsolódó hatályos és érvényes dokumentumokkal, nyilatkozatokkal nyújtja be. Ennek megfelelõen érvényesen nem lehet új, az eredeti, bõvítendõ jogosultság mûsortervétõl eltérõ mûsortervet benyújtani A hálózatba kapcsolódó jogosultságra pályázó a pontban meghatározottakat a saját és a hálózatos mûsorszolgáltatás idõtartamára vonatkozóan is köteles benyújtani Az üzleti és pénzügyi terv A Testület elsõsorban a 8. számú mellékletben szereplõ táblázat alapján tájékozódni kíván arról, hogy a pályázó az általa javasolt mûsorterv figyelembevételével hogyan kívánja a mûsorszolgáltatást mûködtetni, meg kíván gyõzõdni arról, hogy a pályázónak az ilyen mûködtetésre vonatkozó üzleti, pénzügyi és finanszírozási feltételezései alkalmasak a kívánt cél elérésére. A pályázónak az ÁPF pontja figyelembevételével összeállított üzleti és pénzügyi tervvel kell valószínûsítenie, hogy a mûsorszolgáltatás megkezdésének gazdasági és pénzügyi feltételei megvannak. Az ÁPF pont harmadik bekezdése alapján jelen pályázati felhívásban üzleti, pénzügyi terven a pont alattiakat kell érteni. Vételkörzet-bõvítés esetén a bõvítés által kialakuló, teljes mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó üzleti és pénzügyi tervet kell benyújtani. Hálózatba kapcsolódásra irányuló pályázati ajánlat esetén a pályázó az üzleti-pénzügyi tervében köteles külön bemutatni a saját tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági elképzeléseket, és a hálózatos mûsorszolgáltatóhoz kapcsolódó gazdasági megállapodásait Az üzleti és pénzügyi terv tartalma Üzleti és pénzügyi terve szerves részeként minden pályázó köteles kiegészítõ információ formájában ismertetni üzleti modelljét és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket. Pénzügyi elõrejelzései benyújtásakor a pályázó sorolja fel összes olyan feltételezését, amelyet üzleti terve elkészítéséhez felhasznált. A Testület elfogadja, hogy a jövõbeli piaci feltételezésekre vonatkozóan az egyes pályázók különbözõ feltételezésekbõl indulnak ki, azonban a Testület szeretné megítélni azt, hogy a pályázó alaposan megfontolta saját feltételezéseit, azok összhangban vannak saját bevételi és költség elõirányzataival, és általában hitelesek a piaci helyzetrõl és viselkedésrõl rendelkezésre álló információk alapján. Ha a pályázó kereskedelmi ügynökségektõl, tanácsadóktól stb. szerzett be információkat, nevezze meg forrásait. Az üzleti és pénzügyi tervvel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listáját a szerinti szakaszok tartalmazzák.

20 2196 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 20. szám Az üzleti és pénzügyi terv részletezése Az üzleti és pénzügyi tervben a pályázónak különösen a következõ tételeket kell bemutatnia: Összefoglaló: A pályázó foglalja össze üzleti és pénzügyi terve lényegét Stratégia és üzletpolitikai megfontolások: A pályázó ismertesse üzleti és pénzügyi terve stratégiáját és üzletpolitikai megfontolásait Eredménykimutatás-tervek és az eredménykimutatás-tervekhez kapcsolódó feltételezések Beruházások: A pályázó részletesen ismertesse az összes beruházást, beleértve az esetleges adóberendezéseket, a mûsorelosztó rendszereket, a stúdió berendezéseket, a jármûveket valamint a saját elõállítású és vásárolt, a mérlegben aktivált egyéb tárgyi és immateriális eszközöket, stb. A fenti tételeket ésszerû részletezésben, bekerülési értéküket és a beruházás ütemezését feltüntetve kell megadni Historikus pénzügyi adatok: A pályázó köteles mérlegeit, eredmény kimutatásait és az ezekhez csatlakozó kiegészítõ mellékleteit (együttesen éves pénzügyi beszámoló, illetve évközi pénzügyi beszámoló ) a könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben ennek elkészítését más jogszabály elõírja) együtt benyújtani a célból, hogy a Testület megismerje a pályázó pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetét. (ÁPF pont 1. bek.) Finanszírozási struktúra: A pályázó tételesen mutassa be az általa vállalni tervezett finanszírozási megoldásokat, amelyekkel üzleti és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését valószínûsíteni tudja (pl. tõke, tõkeemelés, hitel, garanciavállalás, tulajdonosi finanszírozás, stb.), és jelezze, hogy az egyes finanszírozási megoldásokat mely mellékletekben hol tünteti fel [ÁPF g) pont] A mûködési költségek biztosítása A pályázó köteles igazolni, hogy a mûsorszolgáltatás megkezdéséhez szükséges mûködési költségek meghatározott összege rendelkezésére áll. Ennek keretében bankigazolással bizonyítania kell, hogy a mûködés elsõ három hónapjára szükséges forrásokat reklámbevétel nélkül elkülönített bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelõzõen elhelyezte. A háromhavi mûködési költség kiszámításánál az üzleti-pénzügyi terv szerinti, abból levezethetõ, a mûködés elsõ egész évére számított költség negyedét kell figyelembe venni. A Testület elfogad minden olyan bankszámlán elhelyezett összegrõl becsatolt bankigazolást, amelybõl kétséget kizáróan kiderül, hogy az adott összeg, egy a pályázati felhívásban meghatározott speciális célra való felhasználásra szól. V. FEJEZET: A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 5.1. A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje és módja A pályázati ajánlatokat a Testület a benyújtási határidõ lejártát követõ hatvan (60) napon belül a Törvény 46. (2) bekezdésében leírt módon bírálja el. A pályázati ajánlatok elbírálásában nem mûködhet közre az ÁPF szakasza szerinti személy. A pályázati ajánlatok elbírálását követõen a Testület a pályázati ajánlatok közötti választással dönt a pályázat nyertesérõl. Amennyiben egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve a pályázati felhívásban foglalt követelményeknek, a Testület a mûsorszolgáltatási szerzõdést köteles megkötni Felvilágosítás kérése A Testület a pályázóktól az esélyegyenlõség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhetõ legyen. A Testület kérdéseit és az azokra adott választ írásban kell rögzíteni. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja A pályázati ajánlat értékelése A Testület kizárja annak a pályázónak az ajánlatát, akinek a cselekménye a pályázat tisztaságát vagy az ahhoz fûzõdõ érdeket a Testület megítélése szerint súlyosan sérti. A Testület a kizárást a határozattal egyidejûleg írásban megindokolja és azt az összes pályázónak megküldi. A pályázati ajánlat értékelése az ÁPF pont 1. bekezdése szerint történik Amennyiben az alakilag érvényes pályázati ajánlat vagy annak egyes elemei oly mértékben hiányosak, hogy az gátolja a pályázati ajánlatok összehasonlíthatóságát, illetve elbírálhatóságát, a Testület a pályázó ajánlatát kizárja. Ilyen kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a pályázati ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel A pályázati ajánlat értékelése az alábbi módon történik: Mûsorszolgáltatási díj: 15 pont

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete I. A műemlékek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése a kulturális

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 201/2007. (VII. 30.) Korm. r. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról...

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. FEBRUÁR 12. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Kiskunhalason tervezett térfigyelő kamera rendszer kamera helyeinek elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől. 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől. 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. HATÁROZAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választási Iroda Vezetőjétől 6800. Hódmezővásárhely. Kossuth tér. 1. Iktatószám: 23-2438/2007. Előadó: Daru Frigyes Tárgy: Egyéni választókerületek megosztása. HATÁROZAT

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az elővásárlási jogok gyakorlása a hegyközségi törvény szellemében Előadó: Hordós Attila ügyvezető, Mátrai Hegyközségek Kft Hegybíró, Mátrai borvidék Jogszabályi háttér 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLV. törvény a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról... 761 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet az art mozi-hálózat

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

LI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. ÁPRILIS 16. TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

LI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. ÁPRILIS 16. TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei LI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. ÁPRILIS 16. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Az ORTT közleményei... 505 Pályázati felhívás a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására...

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1. oldal LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 41/2012.(XI.09.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2013.01.01.) 1 2. oldal Lakitelek

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Országg Cdés Hivatala. Irományszám : érkezen: 2011 NOV 2 0. 2011. évi... törvény

Országg Cdés Hivatala. Irományszám : érkezen: 2011 NOV 2 0. 2011. évi... törvény Országg Cdés Hivatala Irományszám : Soo 6 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség érkezen: 2011 NOV 2 0. Képviselői önálló indítvány 2011. évi... törvény az országgy űlési képviselők választásáról

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 1 T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 2011. július 1-től az önkormányzati bérlakások bérbeadása az önkormányzati

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

ELFOGADTA A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG A 2005. JANUÁR 6-AI ALAKULÓ ÜLÉSÉN A 2/2005. (I. 06.) RFKB SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

ELFOGADTA A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG A 2005. JANUÁR 6-AI ALAKULÓ ÜLÉSÉN A 2/2005. (I. 06.) RFKB SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL Iktatószám: 51002-9/2005 ÜGYREND ELFOGADTA A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG A 2005. JANUÁR 6-AI ALAKULÓ ÜLÉSÉN A 2/2005. (I. 06.) RFKB SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL A PÁLFALVI ZSOLT BIZOTTSÁG

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. május hó 27. napján tartandó ülésére Tárgy: 12074/4

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. március 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3082, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. március 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3082, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 1., kedd 26. szám Ára: 3082, Ft TARTALOMJEGYZÉK 35/2005. (III. 1.) Korm. r. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló 125/2001. (VII.

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről egységes szerkezetben a 11/2012. (V. 11.) önkormányzati

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben