Kidolgozott minta feladatok optikából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kidolgozott minta feladatok optikából"

Átírás

1 Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy, hogy mindkét tükröt csak egyszer érintse a fénysugár. Hogyan kell elhelyezni az asztalon egy harmadik síktükröt, hogy az arról visszavert fény a lézerceruza beeső fényével: a. párhuzamosan haladjon, b. 90 o -os szöget zárjon be, c. 60 o -os szöget zárjon be, d. 45 o -os szöget zárjon be, e. 30 o -os szöget zárjon be? f. Adjuk meg minden esetben, hogy a beeső fénysugarat fogadó tükörhöz képest milyen szögben álljon a harmadik tükör, hogy az egyes feltételek teljesüljenek. I. A feladat szemmel láthatóan geometriai szerkesztésekre vezethető vissza, figyelembe véve a síktükrök fényvisszaverését és a fénysugarak megfordíthatóságát. a. Azonnal szerkesztéssel kezdjük a feladat kiírása szerint úgy, mintha az asztal lapjára felülről tekintenénk. Így egyszerűen síkban ábrázolható a feladat. Az 1-es, 2-es, 3-as számok a tükröket jelölik. A nyilakat tartalmazó vonalak a fénysugarakat jelölik. A legegyszerűbb szerkesztés, ha a beeső fénysugarat 45 o -ban rajzoljuk meg. Más beesési szög is alkalmazható, amire a feladat megoldása után még mutatok két példát. Most viszont egymás után a., b., c., ábrákkal jelölöm egymás után a megoldásokat. b. ábra c. ábra a. ábra

2 e. ábra d. ábra Ha a szerkesztéseket az ábrákon látható módon végezzük, akkor azok önmagukért beszélnek. Megjegyzem, hogy a geometriai szerkesztések csak megfelelő eszközök (körző, vonalzó, szögmérő, tökéletes ceruzák, radír) segítségével, továbbá tiszta kézzel és sok türelemmel végezhetők el jó minőségben. Végül nézzünk még meg két szerkesztést. Az első esetben a beeső fénysugár 60 o, és a visszavert a beesőhöz képest szintén 60 o. A második példaszerkesztésnél a beeső fénysugár 30 o. A visszavert fénysugár a beesőhöz képest 60 o.

3 2. Egy szabályos háromszög alapú üvegprizma egyik oldallapján úgy lép be egy fénysugár, hogy az üvegben a másik oldallappal párhuzamosan halad, majd a harmadik oldallapon lép k Az üveg törésmutatója 1,4. a. Mekkora belépéskor az α beesési, illetve kilépéskor a β törési szög? b. Mekkora δ szöggel térül el a fénysugár? I. Első lépésként elkészítjük a feladat leírása szerinti rajzot. Továbbá felírjuk a prizma alapegyenleteit (legalább kettőt). ( ) Máris látható a második egyenletből, hogy a szög, valamint a beesési szög egyenlő, azaz törési Az és az szögeket a Snellius - Descartes törvény alapján határozhatjuk meg. Az Ebből könnyedén kiszámítható az szög. ( ) hasonló módon adódik, ügyelve arra, hogy most a fény optikailag sűrűbb közegből lép optikailag ritkább közegbe. Számoljuk ki az szöget.. Ez ugyanaz az egyenlet, mint az előző, tehát a β szögek egyenlősége alapján az α szögek is egyenlők.. Most már az eltérítés szöge is könnyedén meghatározható. ( )

4 3. Végezzünk el egy kísérletet, a homorú és domború tükrök képalkotására. A kísérlet eszközei: 1 db 1000 ml-es lombik, 1db gyertya, gyufa, rajzlap. A lombikot és a gyertyát rajzlapra helyezzük. A kísérletben az égő gyertyát az optikai tengelyen helyezzük el, és megfigyeljük a lombik domború és homorú felületén keletkezett képeket. Ezt az 1. ábrán lehet látn Végezzük el a szerkesztést. Ezt a 2. ábra mutatja. Tárgy Fordított állású kép Egyenes állású kép 1. ábra 2. ábra A szerkesztést a nevezetes sugármenetekkel végezzük. Ebben az elrendezésben a szerkesztés egyszerű, mert csak a tárgy csúcspontjának a képbeli megfelelőjét kell meghatározn Az ábra színesben elkészítve jól áttekinthető. A tárgy a domború felület optikai középpontjától 40 mm távolságban van, a tárgyméret 50 mm.

5 4. A 3-as feladatot alakítsuk át úgy, hogy a tárgy nem az optikai tengelyen, hanem a lombik felfekvési síkjában helyezkedik el, ezt mutatja az 1. ábra. A szerkesztés a 2. ábrán látható. Tárgy Fordított állású kép Egyenes állású kép 2. ábra 1. ábra Ebben az esetben a szerkesztés bonyolultabb, mert a tárgynak a képbeli talppontját, és a csúcspontját is meg kell szerkeszten Az alapadatok megegyeznek a 3. feladatban leírtakkal, kivéve a tárgytávolságot, ami most a domború felület optikai középpontjától 50 mm. Ezzel a szerkesztés zsúfolt lett (szándékosan!), és odafigyelést igényel a nevezetes sugármenetek követése. Ha a tárgytávolság kisebb, a szerkesztés szellősebb, átláthatóbb. Javasolom a szerkesztést elvégezni 40 mm, és 30 mm tárgytávolsággal is. Szerencsés a szerkesztés során a színes vonalak használata az átláthatóság érdekében.

6 5. Egy - a mélységéhez képest nagy felületű - és 2,5 m mély, vízzel telt medence aljáról egy búvár kémleli a vízfelszín feletti területet. A víz törésmutatója: Milyen térszögben lát a víz alól a búvár az adott helyzetéből? I. Először tisztázni kell a térszög fogalmát, mert a középiskolai tanulmányok során ritkán kerül előtérbe. A térszög az SI rendszer második kiegészítő egysége. Definíciója: a térszög a sugár négyzetével egyenlő felületű gömbsüveghez tartozó középponti szög. Jele: Ω, mértékegysége: (sr) szteradián. A térszög a sugárzástan, a fénytan és a világítástechnika egyik legfontosabb fizikai fogalma. A térszög egy viszonyszám, ami a gömbsüveg felületének és a gömb teljes felületének a hányadosával arányos. II. Vázlatot készítünk. Az első ábrán a feladatot axonometrikusan ábrázoltam. Így a térszög fogalom is érthetőbb. Az Ω maga a térszög. A második ábrán síkban látható a feladat. Ez segít a feladat első felének a megoldásában. III. A megoldási terv viszonylag egyszerű. a. meg kell határozni a β szöget, ami a határszögtől éppen, hogy csak kisebb. A határszöget most β -vel jelöljük. b. a β szög segítségével kiszámítható az R, majd pedig az m értéke. c. kiszámítjuk a szöget (csak gyakorlásból), aminek a kétszerese a kúp nyílásszöge. d. ezekből az adatokból meghatározható a gömbsüveg és a gömb felszíne, amiknek a hányadosa maga az Ω térszög. IV. Megoldás. a. ( ) most már a β szög a β - től alig valamivel kisebb. Tekintsük ezt 48,5 o -nak.

7 b. (ennek csak síkgeometriai szempontból van c. jelentősége, a továbbiakban nem használjuk) d. A gömbsüveg felszínét jelöljük A S -el, a gömb felszínét A G -vel. Ha az axonometrikus ábrát megnézzük, azt látjuk, hogy ha a gömbsüveg felülete határesetben addig növekszik, mígnem átmegy az egész gömb felszínébe, akkor az. Azaz a térszög, éppen szteradián. Most már felírhatunk egy aránypárt a felszínek és a térszögek esetére. aljáról a megadott adatokkal a szemlélő feletti területet. Tehát a medence térszögben látja a felszín

8 6. Egy 50 cm sugarú homorú tükröt tartunk magunk előtt 10 cm-re. a. Szerkesszük meg a képalkotást, és írjuk le a keletkezett kép tulajdonságait. b. Számoljuk ki, hogy mekkora távolságra keletkezik a kép. c. Határozzuk meg a nagyítás számszerű értékét. I. Azonnal a szerkesztéssel kezdjük, ami az ábrán látható. a. Ezzel semmi gond nem lehet. K o T F Képjellemzők: - virtuális - nagyított - egyenes állású k t f b. A leképezési törvényt alkalmazzuk. Ne felejtsük el, hogy a képtávolságnak az eredményben negatív előjelűnek kell lenn Adatok: ( ) A nagyítás az adatok alapján a képtávolság és a tárgytávolság hányadosa adja. Megjegyzendő, hogy a nagyítás akkor negatív, ha a kép-, vagy a tárgy-távolság negatív.

9 7. Egy üvegkádba alkoholt öntünk. A folyadék felszínére 60 o -os beesési szöggel fehér fényt bocsátunk. Az alkoholban szétvált vörös,- és ibolya-színű fénysugarak, egymással 6 o -os szöget zárnak be. A vörös színre az alkohol törésmutatója. Mekkera az alkohol törésmutatója az ibolyaszínre, ha azt látjuk, hogy az alkoholban az ibolyaszínű fény kevésbé tört meg, mint a vörös? I. Saját szavainkkal megfogalmazva a feladatot: azt kell felismerni, hogy az új közeg határfelületre érkező fehér (összetett) fény a beeséséi pontban az új közegbe lépéskor az alkotók hullámhosszától függően törik meg. A legnagyobb hullámhosszúságú fény törik meg a legjobban, a legkisebb hullámhosszúságú a legkevésbé. II. Az ismert és ismeretlen mennyiségek meghatározása: a. ismert mennyiségek: i ii b. ismeretlen mennyiségek: i ii III. Megoldási terv készítése: Célszerű ábrát készíten Ha az ábra jól sikerül, akkor abból látható lesz, hogy először a vörös komponens törési szöge határozható meg. Ezt követően azt is észrevesszük, hogy az ibolyaszín törési szöge, éppen 6 o -al kevesebb a vörös szín törési szögétől. Az ibolyaszín törési szögének meghatározása után kiszámítható az alkoholnak az ibolyaszínre vonatkozó törésmutatója. IV. Megoldás végrehajtása: a. ábra készítése: Egy szép és arányos ábra nagyban megkönnyíti a további munkát. A b. pontban kiszámítjuk az ismeretlen mennyiségeket, és azzal a feladatot meg is oldottuk. Az ábrán követhető a számítás menete. b. Haladjunk a megoldási terv alapján. ============================

10 8. Egy prizma törőszöge 50 o, törésmutatója 1,56. Mekkora beesési szöggel érkezhet a fény a prizma egyik lapjára, hogy a másik lapon ne lépjen k I. Hogyan is fogalmazzuk meg a feladatot? Mindenekelőtt az biztos, hogy visszafelé kell megoldan A feladat szerint a prizmából nem léphet ki a fény. Tehát keressük azt a határszöget a prizmában, amihez 90 o -os visszaverődési szög tartozik. Ez azt jelenti, hogy a belépő lappal átellenes lapra eső fény a kilépő lap belső oldalán halad végig teljesen a prizma alapéléig. Teljesen akkor érthető a feladat, ha majd rajzot készítünk. II. Az ismert és ismeretlen mennyiségek kigyűjtése: a. ismert mennyiségek: i b. ismeretlen mennyiségek: (beesési szög) i (törési szög a belépő oldalon) ii (beesési szög a prizmán belül, ez egyben a határszög is) iv. ( kilépő törési szög) III. Megoldási terv készítése: Ismét a jól megrajzolt ábra segít a megoldásban. Az ábra elkészítése után az első feladat meghatározni a szöget, ami egyben a határszög is. Ismerve a prizma φ törőszögét, meghatározható az beesési szöghöz tartozó törési szög. A törési szög ismeretében kiszámítjuk az beesési szöget. IV. Megoldás végrehajtása: Az láthatóan 90 o. Így írható, hogy: ( ) ( ) Tehát ha a beeső fénysugár 15,93 o beesési szögben érkezik, akkor a fény a túloldalon nem lép ki a prizmából. Megjegyzem, hogy a rajz a szögek tekintetében nem léptékhelyes, de a megoldás menete jól követhető rajta. ==========================================================

11 9. Két homorú tükör áll egymás felé fordítva, egymástól való távolságuk 3 m. Fókusztávolságuk 75 cm és 2/3 m. Optikai tengelyük közös. Az első tükör előtt áll egy tárgy 125 cm-re. A tárgynak az első tükör által adott képéről a második tükör is ad képet. Mekkora távolságra van ez utóbbi kép a második tükörtől? Mennyi a második kép és az eredeti tárgy közötti távolság? Mekkora a keletkezett két kép esetén a nagyítás? I. Saját szavainkkal megfogalmazva ez egy egyszerű feladat. Gondolatban elképzelhető az elrendezés, de rajzot is célszerű készíten A fő feladat, hogy egy homorú tükör által előállított valódi, fordított állású nagyított képről egy vele közös optikai tengelyen lévő másik homorú tükör ismét egy valódi, fordított állású és nagyított képet alkot, amelynek a második tükörtől való távolságát kell meghatározn Az eredeti tárgy és a második kép távolságának, illetve a nagyításoknak a meghatározása, már csak kézügyesség kérdése. II. Az ismert és ismeretlen mennyiségek kigyűjtése: a. ismert mennyiségek: i ii iv. a két tükör optikai középpontja közötti távolság b. ismeretlen mennyiségek: i ii iv. az eredeti tárgy és a végső kép közötti távolság v. v III. Megoldási terv készítése: Rajzkészítéssel kezdjük, majd az ismeretlen mennyiségeket a felírt sorrendben meghatározzuk. A munka során a leképezési törvényt alkalmazzuk. A feladatot a gyakorlás kedvéért végig valódi törtekkel oldjuk meg. IV. Megoldás végrehajtása: a. Elkészítjük a méretarányos rajzot, ami végigvezet a feladatmegoldás további lépésein.

12 b. Az első kép távolságának meghatározása. c. A második kép távolságának meghatározása. A rajzról látható, hogy a K 1 -es kép egyben a második tükör számára a tárgy. A t 2 -es tárgytávolság: Ismét alkalmazzuk a leképezési törvényt a második tükörre. d. Az eredeti tárgy és a K 2 -es kép közötti távolság kiszámítása. e. A nagyítások meghatározása. V. Érdemes elemezni a megoldást és a rajzot. A rajz vezeti a diákot a megoldásban, ugyanakkor a megoldásból egyértelműen rekonstruálható a szerkesztés. Az is tény, hogy az eredmények tükrében azonnal átlátható az egész képalkotás. Sőt! Mint azt az elején említettem ez egy egyszerűen átlátható feladat. 10. Egy optikai rács állandója 0,025 mm. Az 1,5 m messze lévő ernyőn az első erősítés a középponttól 4,2 cm-re mutatkozott. Mennyi a fény hullámhossza? Milyen színű a fény? Mennyi a fényhullámok rezgésszáma? I. A fényhullámok útjába elhelyezett rés elemi hullámok kiinduló pontja. A réstől indulva a fényhullámok elhajlanak. Az elhajlás a haladó hullámoknál útkülönbséget hoz létre. A különböző utat megtevő hullámok adott pontokban erősítik egymást, ha a erősítési feltétel teljesül. A réstől L távolságban elhelyezett ernyőn felfoghatóak az erősítési pontok. A megadott adatokból meghatározható a fény hullámhossza, színe, frekvenciája. II. Az ismert és ismeretlen mennyiségek meghatározása. a. ismert mennyiségek: i ii iv. b. ismeretlen mennyiségek: i

13 ii III. A megoldási tervhez nem föltétlenül szükséges rajz, de a teljesség kedvéért készítünk. Az ábra önmagáért beszél, és a megoldás azonnal adódik. Megjegyzendő, hogy az α szög kicsi, tehát a szinusza helyettesíthető az hányadossal. Ezt egyébként célszerű leellenőrizni, mert tanulságos. IV. Rajzot készítünk. Az ábrára felírhatóak azok az összefüggések, amiket az optikai rácsnál megismertünk. A a fényhullámok útkülönbsége. A két egyenletből: Ez a hullámhossz megfelel a vörös színnek. A frekvencia: 11. Mennyi a felbontóképessége annak a 3 cm széles optikai rácsnak, amely a merőlegesen ráeső hullámhosszúságú fényt első rendben 30 o -al téríti el eredeti irányától? I. Most nem fogalmazzuk meg a feladatot saját szavainkkal, hanem azonnal az adatokat vesszük fel. a. Ismert mennyiségek: i ii iv. b. Keresett mennyiségek: i II. Megoldás: (az optikai rácson való elhajlás alapegyenlete) (ténymegállapítás a feladat szövegéből) meghatározása) (egy elemi rés-karcolat szélességének, (az 1 cm-ben található karcolatok száma, ezt kerestük)

14 12. Egy keskeny fehér fénysugár 45 o -os beesési szöggel lép be a 60 o -os törőszögű üvegprizma egyik felületén. Mekkora szöget zárnak be egymással a prizma másik lapján kilépő vörös és kék fénysugarak? Az üveg törésmutatója vörös fényre 1,5; kék fényre 1,53. Mekkora a két fénysugár által bezárt szög az első határfelület után, a prizma belsejében? Mekkora az eltérítés szöge a fehér fény vörös és kék komponensére? I. Ennél a feladatnál sem aprózzuk a megoldást. Tesszük mindezt azért, mert az eddigiek alapján a gyakorló diákok kezét elengedjük. Állandóan nem lehet a szájába rágni senkinek a megoldás részletes menetét. II. Adatfelvétel: a. Ismert mennyiségek: i ii iv. b. Ismeretlen mennyiségek: i ii iv. v. v vi vii ix. x. III. Megoldás: a. Rajzot készítünk!

15 b. Az ábra alapján kiszámítjuk az ismeretlen mennyiségeket: Általánosságban az eltérítés szöge: ( ) ================================================================= 13. Egy vékony lencsétől 10 cm távolságra lévő tárgy képe egyenes állású és kétszeres nagyítású. Mekkora a lencse fókusztávolsága? I. Adatok felvétele: a. Ismert adatok: i b. Ismeretlen mennyiségek: II. Megoldás:

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY.

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. GYARMATI PÉTER BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. Készült a középfokú Tudományos Önképzőkörök előadássorozataihoz. Mottó:...Mondják e Földön nincs elégedés: De, ki

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben