SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás. Az Intézmény székhelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40. Törzsszáma: Ellátási területe: Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Orgovány községek közigazgatási területe. Telephelyei: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 11 Az Intézmény fenntartója: 6034 Helvécia, Sport u Jakabszállás, Ady E. u. 5., (hatátlyát veszti az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) Petőfi S u Orgovány, Kossuth L. u. 60., Gesztor címe: 6034 Helvécia, Sport u. 42. Felügyeleti szerve: Felügyeleti szerv címe: Intézményvezető: Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei Helvécia Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6034 Helvécia, Sport u.42. Molnár Ivetta I. Az Intézmény működése II. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási feladatok a) Házi segítségnyújtás b) Étkeztetés c) Családsegítés d) Támogató szolgáltatás e) Nappali ellátás (Idősek klubja) III. Gyermekjóléti alapellátások a) Gyermekjóléti szolgáltatás 1

2 I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1. Az intézmény célja, feladata Ballószög, Helvécia, Jakabszállás és Orgovány községek képviselő-testületei által létrehozott Szociális és Gyermekjóléti feladatellátó Társulási megállapodásában vállalt szociális alapszolgáltatások biztosítása, a feladatellátás biztosítására létrehozott Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ működtetésével o Házi segítségnyújtás [1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt. 63. )] o Étkeztetés (Szt. 62. ), o Családsegítés (Szt. 64. ), o Támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ), o Gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. tv. 40. ), o Nappali ellátás (Szt. 65/F. ) - Az intézmény székhelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40. egyben a helvéciai feladatellátások telephelye is. Fenti telephelyen működő szolgáltatás: - Házi segítségnyújtás Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Támogató szolgáltatás a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően - Családsegítés Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Helvécia község közigazgatási területére kiterjedően. - Jakabszállás, Ady E. u. 5. szám alatti telephely Fenti telephelyen működő szolgáltatás: - Házi segítségnyújtás Jakabszállás Község közigazgatási területére kiterjedően - Nappali ellátás Jakabszállás, Ballószög, Helvécia, Orgovány Községek közigazgatási területére kiterjedően (hatályba lép az erre - Családsegítés Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) - Gyermekjóléti szolgáltatás Jakabszállás község közigazgatási területére (hatályba lép az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) kiterjedően. Jakabszállás, Petőfi S. u. 16. szám alatti telephelyen emelkedése napján) (hatátlyát veszti az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre - Családsegítés Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően. - Orgovány, Kossuth L. u. 60. szám alatti telephely Fenti telephelyen működő szolgáltatás 2

3 - Családsegítés Orgovány Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Orgovány Község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Orgovány Községre kiterjedően - Ballószög, Rákóczi út. 11. szám alatti telephely: Fenti telephelyen működő szolgáltatás - Családsegítés Ballószög Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Ballószög Község közigazgatási területére kiterjedően. - Házi segítségnyújtás Ballószög község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Ballószög Községre kiterjedően 2. Az ellátottak köre A társult önkormányzatok közigazgatási területén az Szt. 3. (1) (2) (3) bekezdésében meghatározottakra. 3. Az ellátások igénybevételének módja Az intézmény által, a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, nappali ellátás és a támogató szolgáltatás esetében az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére biztosítható. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Kérelem előterjeszthető: - az intézményvezetőnél, - településeken a szolgáltatást nyújtóknál, akik továbbítják a kérelmet az intézményvezetőnek, Az Intézményvezető dönt az ellátás biztosításának jogosultságáról és a helyi önkormányzatok rendeletében meghatározott díj fizetési kötelezettségről, melyről írásban értesíti az érintettet. A szociális rászorultságot a támogató szolgáltatás esetében kell vizsgálni. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás minden szolgáltatása ingyenes. A kérelemhez csatolni kell: (szakmai jogszabályok szakfeladatonként eltérően határozhatják meg.) - Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása - Nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy év bevételéről szóló igazolás. - Orvosi igazolást az egészségi állapotról. - A szociális rászorultságot igazoló iratokat. Az ellátás igénybevételéről az ellátott és a szolgáltatást nyújtó intézmény között írásos megállapodás jön létre. 3

4 Az ellátás megállapítására vonatkozó intézményvezetői döntés ellen- az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője - a fenntartóhoz írásban benyújtott jogorvoslati lehetőséggel élhet. Az ellátás szüneteltethető, amennyiben ezt a szándékát az igénybevevő két nappal előbb a szociális gondozónak jelzi. Az ellátás megszüntetését az igénybevevőnek írásban kell jelezni az Intézmény vezetője felé. Megszüntethető az ellátás abban az esetben is, ha a jogosult együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, pl. magatartásával súlyosan megsérti a házirendet vagy a gondozási tevékenységet akadályozza. Megszűnik az ellátás: - a megállapodásban megjelölt időtartam lejártával, - egy hónapot meghaladó díjtartozás esetén, - a jogosult halálával, - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben a megszűntetéssel a jogosult vagy törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 4. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, az intézmény egyéb kapcsolatai A kapcsolattartásnak közvetett és közvetlen módja is lehet. Közvetett a kapcsolat akkor, ha az igénybevevő és a gondozó adott esetben nem közvetlenül kommunikálnak, hanem a jogosult az intézmény valamely más dolgozójának jelzi szolgáltatási igényét szóban vagy telefonon. (pl. telefonon üzenetet hagy a házi gondozónak, telefonon jelzi szállítási igényét a támogató szolgáltatásra.) Közvetlen a kapcsolattartás akkor, ha az igénybevevő közvetlenül a gondozóval, vagy segítővel lép kapcsolatba szóban, vagy telefonon. Az intézmény együttműködik, személyes szakmai kapcsolatban van minden, az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, otthonápolási szolgálattal, pártfogó felügyelői szolgálattal, fogyatékos személyeket segítő szervezetekkel. Az ellátottak érdekében a telephelyeken dolgozó munkavállalók együttműködnek a települési önkormányzatok szakembereivel, mint pl. szociális ügyintézők, tanyagondnokok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás dolgozói. 5. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5. a.) Az ellátottak jogaival kapcsolatos szabályok A szolgáltatást igénybevevőkre érvényesek az Alkotmányban biztosított állampolgári jogok, alapvető emberi méltóságuk tiszteletben tartása. 4

5 Az ellátottakat az ellátás során megilletik a Szt.-ben rögzített jogaik, melyek érvényesítése érdekében: - Az ellátás feltételeiről az igénybe vevőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell, és jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. - A személyes adatok védelme, valamint az igénybe vevő magánéletével kapcsolatos titokvédelem biztosítására az ilyen jellegű adatokat tartalmazó nyilvántartásokat elzártan kell őrizni és abból csak külön törvényben felhatalmazott szerveknek lehet adatot szolgáltatni. - Az ellátás biztosítását, illetve a fizetendő térítési díjat az ellátott vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott a szolgáltatások igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézmény működési rendjét. 5. b.) A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A szolgáltatást végzők számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény biztosítja az intézményi jogaikat. A szociális szolgáltatást végző személy a munkaköre ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül, s megilletik a Szt.-ben rögzített jogok. Az intézmény dolgozóira vonatkozó alapvető etikai és magatartási szabályok Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz és a kliensekhez való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. Általános elvárások 1. A dolgozók külső megjelenésükre, személyi higiénére fordítsanak kiemelt figyelmet. 2. A munkavállalók eredményes munkájának feltétele a saját egészségük. Kötelező az időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel. 3. Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet Egyéb szakmai követelmények 1. A munkavállalók munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint kötelesek végezni. 2. Alapkövetelmény, hogy a családgondozó az általa gondozott klienseket név szerint ismerje, kívánságuk szerint szólítsa. Etikai kérdések 1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. 2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 5

6 3. Az intézmény dolgozója az általa végzet tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért felelősséggel tartozik. 4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a szolgáltatást igénybevevővel tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet 5. Az intézmény dolgozója munkájáért a szolgáltatást igénybevevőtől pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet, nem fogadhat el. Titoktartási kötelezettség 1. Az intézmény dolgozóját a szolgáltatást igénybevevő és hozzátartozói egészségi állapotával, családi, vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat milyen módon ismerte meg. 2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett cselekvőképes szolgáltatást igénybevevő felmentést adott, vagy ha jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ellátott jogi képviselők Az ellátásokra vonatkozó észrevételek, kifogások esetén a szolgáltatásokat igénybe vevő személy ellátott jogi képviselőhöz fordulhat. Gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban: Kátainé Lusztig Ilona Egyéb ellátások esetén: Ferencziné Szuszits Éva Szervezeti egységek létszáma, szakképzettsége: Intézményvezető: 1 fő kinevezett szeptember 30. Felsőfokú szociális alapvégzettség: szociálpedagógus, szociális szakvizsga Támogató szolgálat: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő 1 fő vezető: szociálpedagógus (intézményvezető) 2 fő személyi segítő: szociális gondozó és ápoló 1 fő gépkocsi vezető: megfelelő gépjármű vezetői engedély Házi segítségnyújtás: Ellátási terület: Ballószög, Jakabszállás, Helvécia, Dolgozói létszám: 3 fő 3 fő szociális gondozó és ápoló Étkeztetés: Ellátási terület: Helvécia, Orgovány, Ballószög Dolgozói létszám: 3 fő június 30-tól 6

7 Orgovány: 1 fő szociális asszisztens Ballószög: 1 fő pedagógus szociális munkás hallgató Helvécia: 1 fő pedagógus Családsegítés: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő Orgovány: 1 fő szociális asszisztens; Jakabszállás: 1 fő szociális asszisztens hallgató Ballószög: 1 fő pedagógus - szociális munkás hallgató Helvécia: 1 fő pedagógus Gyermekjóléti szolgálat: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő 2 fő pedagógus 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás hallgató Nappali ellátás: Ellátási terület: Ballószög, Helvécia, Orgovány, Jakabszállás községre kiterjedően, 20 férőhely Dolgozói létszám:2 fő 1 fő nappali ellátást vezető: szociálpedagógus (intézményvezető) 1 fő öregek napközi otthoni és házi szociális gondozó II. SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK II./A. Házi segítségnyújtás 1. A szolgáltatás célja, feladata Az ellátás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, illetve azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A társult települések eddig önállóan biztosították a feladatellátást, az intézmény keretében év második felétől, a működési engedélyek jogerőre emelkedését követően négy településen látjuk el a házi segítségnyújtást. A három település lakosságának életkor szerinti összetételében mintegy % a hatvan éven felüliek aránya. 7

8 Bács-Kiskun megye lakónépessége a évi mérsékelt csökkenést követően január 1-én 540,5 ezer fő volt. Miután a negatív tendencia évek óta tart, hosszabb idő átlagában egyáltalán nem elhanyagolható a változások hatása. A legutóbbi cenzus eredményeihez képest már több mint 6 ezer fő a megye vesztesége. Elsősorban a gyermekkorúak létszáma csökken, az elmúlt években is 2 %-kal lettek kevesebben. Ezzel szemben, ha nem is jelentősen, de emelkedik az idős korúak száma és aránya. Most már minden 100 gyermekkorúra 101 időskorú (64 év feletti) jut, 3- al több mint egy évvel korábban első negyedévének népmozgalmi eseményei ugyancsak a kedvezőtlen tendenciák további folytatódását jelzik. A természetes népmozgalmi folyamatok eredményeként e három hónap alatt több mint 800 fővel csökkent a népesség, melynek döntő hányada a községeket érinti, hiszen a kisebb településeken fokozottabban jelentkezik az elöregedés problémája.(forrás: KSH) A KSH évi adatai a lakónépesség korcsoport szerinti számbavételéről alátámasztja az országos szinten is problémákat okozó öregedő népesség elvét. Jelentős emelkedés figyelhető meg a 75 év feletti nők számában. A társult önkormányzatok területén a fenti korcsoportba tartozók jellemzően alacsony összegű ellátásokból, egy-vagy kétszemélyes háztartásokban élnek, gyakran külterületi ingatlanokban. A róluk való gondoskodás fokozott összefogást igényel. A jövőben emelkedés várható az ellátást igénylők számában. Házi segítségnyújtás keretében településenként jelenleg átlagosan mintegy tíz-tíz fő rendszeres ellátása biztosított. A jelentkező igények kielégítése érdekében az intézmény keretében várhatóan nagyobb lehetőség nyílik a rendelkezésre álló pénzeszközök koncentrálásra, kapacitás bővítésére mind a házi segítségnyújtó gondozók, mind az ellátottak tekintetében. 2. A gondozás igénybe vételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, jelenleg, a települési önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díj fizetése ellenében. - Az igénylést a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletét képező Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez" nyomtatványon kell benyújtani az Intézmény vezetőjéhez. - Az igénylést követően környezettanulmányt kell készíteni, és előgondozást folytatni. - Az ellátás formájáról, a fizetendő térítési díj összegéről az igénylőt az Intézmény vezetője a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 6. számú mellékletét képező Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról" c. nyomtatványon tájékoztatja és az ellátásban részesülővel írásban megállapodást köt. - Az ellátás megszűntethető illetve szüneteltethető a Szt szabályozott módon. Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosításra kerül, akkor azt az igényt a kérelemben jelezni kell. 3. Gondozási tevékenység meghatározása A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a.) saját környezetében, b.) életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően, c.) meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. 8

9 4. A gondozási tevékenység terjedelme alapján lehet - teljes gondozás: lakásán kívül vagy belül bizonytalanul mozgó személy esetében, aki létszükségleteit biztosítani, háztartási teendőit ellátni nem tudja, - rész gondozás: csak bizonyos tevékenységek elvégzésére képtelen. Pl. lakásában háztartási teendőit ellátja, de lakásán kívül mozogni nem tud. Ügyeinek intézése vagy bevásárlás bonyolítása. 5. A gondozási tevékenység gyakorisága alapján - mindennapos teljes vagy részgondozás - időszakos részgondozás. A házi segítségnyújtás keretében történő gondoskodásra hétfőtől-péntekig munkaidőben van lehetőség. (A du. 16 órától másnap reggel 8 óráig terjedő időszakban való segítségnyújtást, igény esetén, a jelzőrendszeres házi gondozás keretében biztosított.) a) Fizikai ellátás - Közreműködés a lakás és lakókörnyezet tisztántartásában, - Segítségnyújtás ruházatok tisztántartásában, beszerzésében, javításában - Élelmezés biztosítása: Az egészségi állapotától függetlenül teljes vagy részbeni segítséget igényelhet a napi élelem biztosításához a gondozott. Segítséget kaphat a nyersanyag beszerzéséhez, ha el tudja készíteni az ételt vagy a gondozónő kezdeményezheti a gondozott étkeztetésben részesítését. - Ebéd házhozszállítása: a gondozott állapotától függően a tevékenység kiegészülhet az étel, lakáson történő felmelegítésével, illetve a gondozott etetésével. - Hagyományos fűtési móddal rendelkezők részére segítségnyújtás a téli tüzelő beszerzésében. Favágásnak, a tüzelő behordásának, a begyújtásnak a megszervezése. Fűtéshez kapcsolódó szolgáltatások szervezése.(karbantartás, kéményseprés) b) Pszichés gondozás Célja a laki egyensúly, aktivitás, társas kapcsolatok megőrzése. Minden tevékenységnél egyidejűleg el kell végezni. - Fontos a megfelelő bánásmód minden gondozottnál, a bizalom légkörének kialakítása, a feleslegesség érzésének csökkentése, a kóros, öregség-és betegség tudat feloldása. - Kapcsolat tartás segítése rokonokkal, barátokkal - Testi-lelki funkciók, hangulatváltozások megfigyelése - Krízishelyzetek felismerése, pl. öngyilkosság, alkoholizmus, gyógyszerfüggőség. - Kórházba kerülés esetén, az állapot felőli érdeklődés, felkészülés a várható hazaérkezésre. - Felkészítés a szociális otthoni életre. - Beszélgetés, meghallgatás. 9

10 c) Egészségügyi ellátás - Az orvos utasításai szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása - Gyógyszerek kiváltása, előírás szerinti szedés ellenőrzése - Konzultáció a háziorvossal a gondozott állapotáról - Látás, hallás, fogak állapotának figyelemmel kísérése - Gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának elérése - Egészségnevelési feladatok végzése, tanácsadás életmódra, diétára - Gondozott állapotának folyamatos figyelése. d) Foglalkoztatás A gondozó célja ez esetben - az érdeklődés felkeltése, - az egyéni igényeknek megfelelő elfoglaltság biztosítása - a helyi Idősek Klubjának, Nyugdíjasok Klubjának rendezvényeibe való bekapcsolódás segítése 6. Munkaszervezési feladatok a.) A gondozási feladatok elosztását, gondozás módját, a vezető gondozó határozza meg és ellenőrzi a dokumentációk vezetését. b.) A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók heti gondozási terv szerint végzik munkájukat, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. c.) A gondozási feladatokat, valamint a gondozott egészségi állapotában bekövetkező változást ápolási-gondozási lapon kell vezetni. A vezetett nyilvántartást a vezető gondozó havonta felülvizsgálja. d.) A házi gondozók munkájukról gondozási naplót vezetnek ( a jogszabályban előírt formában), amit minden látogatás alkalmával aláíratnak a gondozottal. e.) A gondozónő távolléte esetén le kell adnia a vezető gondozónak a heti ütemtervét, valamint át kell adnia a gondozottakkal kapcsolatos információkat f.) Egy gondozónő 5-6 főt gondoz naponta. A feladatellátást, feladatmegosztást és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. II./B. Étkeztetés 1. A szolgáltatás célja, feladata Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. 2. Az ellátási terület jellemzői 10

11 Orgovány területe 99,19 km 2, Ballószög területe 35 km 2, Helvécia területe 56,47 km 2. Mindegyik településnek jelentős a külterülete, ahonnan szintén igénylik a szolgáltatást. A települések lakói korábban mezőgazdaságból éltek. A rendszerváltozás után a nagy létszámot foglalkoztató szövetkezetek, állami gazdaságok megszűntek. A lassan kialakuló vállalkozások, állami intézmények nem tudtak elegendő munkahelyet biztosítani, emiatt sokan munkanélkülivé váltak. A legközelebbi nagyváros Kecskemét. Ballószög és Helvécia közel van Kecskeméthez, viszont Orgovány 26 km-re van. A nagy távolság is nehezíti a munkavállalást. Sokan egészségi állapotuk miatt nem tudnak dolgozni. Mindhárom településen az önkormányzatok eddig önállóan látták el az alapszolgáltatást, a társulás által történő működtetéstől a szolgáltatás színvonalasabb, hatékonyabb ellátása várható. 3. Szolgáltatás előkészítése A társult települések polgármesteri hivatalának ügyintézőjével felvettük a kapcsolatot, kértük az adatszolgáltatást. Az ügyfeleket személyesen tájékoztattuk a változásról, kérdéseikre választ kaptak. Megnyugodtak, hogy az ellátás nem fog megszűnni, hátrányt nem szenvednek a változás miatt. Tájékoztattuk a háziorvosokat, védőnőt, iskolákat, idősek klubját a szolgáltatásról. Hirdetőtáblán, illetve községi Hírmondóban történő tájékoztatással is segítettük az információ átadást. 4. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői Az országos adatokhoz hasonlóan a mi térségünkben is csökken a többgenerációs családok száma. Emiatt a gyermekellátásban és az idősgondozásban egyaránt nő a szociális ellátórendszer feladata. Nő a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztetett családok, az idős egyedülálló emberek száma. A szociális étkezést Ballószögbe 21 fő, Orgoványon 41 fő veszi igénybe. Helvécián 12 fő igényelné a szolgáltatást. Az ellátás valamennyi település kül- és belterületére kiterjed. Ballószögön, Orgoványon naponta kb km, Helvécián mintegy 16 km a kiszállítási távolság. Szolgáltatásban részesülők eloszlása Szolgálat Lakosság száma Nem szerint Kor szerint Férfi Nő 60 éven aluliak 60 éven felüliek Helvécia fő 11 fő 5 fő 7 fő Ballószög fő 13 fő 7 fő 14 fő Orgovány fő 21 fő 18 fő 23 fő Összesen: fő 45 fő 30 fő 44 fő 5. A feladatellátás szakmai tartalma, módja,a szolgáltatások formái, rendszeressége 11

12 Az étkezést lakásra szállítással, vagy az étel elvitelének lehetőségével történik. - Helvécia: közétkeztetést végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a telephelyről történő kiszállítással. - Ballószög: közétkeztetést végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján a telephelyről történő kiszállítással. - Orgovány: az iskola főzőkonyhájáról történő kiszállítással A szolgáltatást végző előkészíti, vezeti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt, az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót. Az ételt a családgondozó és házi segítségnyújtásban részesülők esetén- a házi segítségnyújtó viszi ki. Étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az étkezés biztosítása munkanapokon történik, házhoz szállítás 11 óra és 13 óra közötti időszakban. 6. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, kérelem alapján történik, a települési önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díj fizetése ellenében. Az igénylést a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletét képező Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez" nyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. Az igénylést követően környezettanulmányt kell készíteni. Az ellátás formájáról, a fizetendő térítési díj összegéről az igénylőt az intézmény vezetője a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 6. számú mellékletét képező Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról" c. nyomtatványon tájékoztatja és az ellátásban részesülővel írásban megállapodást köt. Tájékoztatja a fizetendő térítési díjról, a megállapodás módosításáról, az intézményi jogviszony megszűnésének módjáról. Az ellátás megszűntethető illetve szüneteltethető a Szt szabályozott módon. Az étel higiénikus szállításához az igénybevevő biztosít kettő garnitúra ételhordót és gondoskodik annak tisztántartásáról. Azon a településeken, ahol az étkezést igénybevevő az ebédet saját maga elszállítja, az étkeztetésre vonatkozó előírásokat az intézmény közegészségügyi szabályzata tartalmazza. Az ellátást igénybevevők részére diétás étkeztetést jelenleg nem áll módunkban biztosítani. Az ellátás térítési díjáról a Társulási Tanács dönt. 7. A szakmai program eredményességének, várható következményeinek, hatásának értékelése A szolgáltatás nyújtásával javul a lakosság ellátása. Az egyedül élő idős, illetve fogyatékos személyek napi meleg étellel való ellátásával életkörülményeikben előrelépés történik. A jelentkező igényeket a társulás el tudja látni. Az intézményvezető minden évben beszámol a fenntartónak, illetve a kistérségnek. A pénzügyi beszámolókhoz kapcsolódóan megtörténik a 12

13 szakmai beszámoló elkészítése is. Az előírt statisztikai adatszolgáltatást határidőre elkészíti az intézményvezető, a kimutatásokat továbbítja a megfelelő szerveknek. A szolgáltatást igénybevevők köre változó, mindig van olyan, aki valamilyen okból nem kéri tovább az ellátást elköltözik, változnak a körülményei, nem ízlik neki az étel-, és mindig vannak új tagok, akik igénylik a szolgáltatást. A felmérések, igénylések alapján az egyértelműen kijelenthető, hogy igény van a szolgáltatásra. A rendszeres étkezéssel az ellátottak fizikai állapota javul. A magányos, egyedül élő, elszigetelt emberek, ha pár percre is, de beszélgetnek valakivel, információkhoz jutnak és ez jó hatással van a mentális állapotukra is. II./C. Családsegítés 1. A szolgáltatás célja A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére aktívan részt vesznek a helyi szociális problémák feltárásában, az intézményt felkeresők szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarainak elhárításában, oldásában, további cél a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének, a konfliktusok feloldásának biztosítása, a hátrányok mérséklése. 2. A szolgáltatás feladata Felderítés: - Az ellátotti körzeten belül a teljes lakosságra, vagy bizonyos csoportokra (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság stb. szerint) vonatkozóan szociális felderítő és jelző szolgálatot lát el a prevenció, a legkorábbi segítségnyújtás érdekében. - Megfelelő szociális háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz. Tanácsadás: a.) Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás - a családtagok egymás közötti kapcsolatában felmerült problémák megoldása - egyedülállók mentálhigiénés problémáinak kezelése - egyének és a külső (intézményi) környezet, pl. munkahellyel kapcsolatos problémák - szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tanácsadás b.) gazdasági tanácsadás, pl. jövedelem beosztása Hivatalos ügyintézés: Ha az ügyfél érdekeinek képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, a családgondozó a hivatalos ügyintézéséhez segítséget vagy információt nyújt. 13

14 Családgondozás: A családgondozó munkatársnak a családdal vagy egyénnel létrejött olyan kapcsolati formája, mely a fenti módszerek és eszközök segítségével a családban diszfunkcionális egyén, vagy a család belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része az ügyfélfogadás, a családlátogatás és a hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.. A szolgáltatás egyéb feladatai: - pályázatok figyelemmel kísérése, - speciális segítő szolgáltatások elindítására javaslattétel, - együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, - gyermekjóléti szolgálattal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, kisebbségi önkormányzatokkal, - a lakosság tárgyi felajánlásainak összegyűjtése és kiközvetítése, - különböző mentálhigiénés csoportok szervezése. Anyagi segítségnyújtás: A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat. Az ügyfeleket segíti abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket ismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes hatóságoknál. 3. Gondozottak köre A társult önkormányzatok közigazgatási területén az Szt. 3. (1) (2) (3) bekezdésében meghatározottak a szolgáltatást a településeken kijelölt hivatalos helyiségben és az ott feltüntetett ügyfélfogadási időben vehetik igénybe, térítésmentesen. 4. A szolgáltatás igénybe vételének módja A szolgáltatás önkéntes, a családgondozónál szóban előterjesztett kérelemre indul. A családgondozás megszűnik, ha a felkínált problémák megoldódtak, a gondozási tervben közösen megjelölt célok megvalósultak vagy a család a további szolgáltatást nem igényli. A családgondozók az alábbi dokumentációkat vezetik: - Együttműködési megállapodás - Esetnapló - Forgalmi napló - Gondozási terv A családgondozók feladatmegosztását és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. II./D. Támogató szolgáltatás 1. A szolgáltatás célja A fogyatékos személyek érdekében végzett, lakókörnyezetükben történő ellátás, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a 14

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Székhely címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. Idősek nappali ellátása Idősek Klubját működtető telephelyek Székhely

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben