SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás. Az Intézmény székhelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40. Törzsszáma: Ellátási területe: Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Orgovány községek közigazgatási területe. Telephelyei: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 11 Az Intézmény fenntartója: 6034 Helvécia, Sport u Jakabszállás, Ady E. u. 5., (hatátlyát veszti az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) Petőfi S u Orgovány, Kossuth L. u. 60., Gesztor címe: 6034 Helvécia, Sport u. 42. Felügyeleti szerve: Felügyeleti szerv címe: Intézményvezető: Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei Helvécia Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6034 Helvécia, Sport u.42. Molnár Ivetta I. Az Intézmény működése II. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási feladatok a) Házi segítségnyújtás b) Étkeztetés c) Családsegítés d) Támogató szolgáltatás e) Nappali ellátás (Idősek klubja) III. Gyermekjóléti alapellátások a) Gyermekjóléti szolgáltatás 1

2 I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 1. Az intézmény célja, feladata Ballószög, Helvécia, Jakabszállás és Orgovány községek képviselő-testületei által létrehozott Szociális és Gyermekjóléti feladatellátó Társulási megállapodásában vállalt szociális alapszolgáltatások biztosítása, a feladatellátás biztosítására létrehozott Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ működtetésével o Házi segítségnyújtás [1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt. 63. )] o Étkeztetés (Szt. 62. ), o Családsegítés (Szt. 64. ), o Támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ), o Gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. tv. 40. ), o Nappali ellátás (Szt. 65/F. ) - Az intézmény székhelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40. egyben a helvéciai feladatellátások telephelye is. Fenti telephelyen működő szolgáltatás: - Házi segítségnyújtás Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Támogató szolgáltatás a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően - Családsegítés Helvécia Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Helvécia község közigazgatási területére kiterjedően. - Jakabszállás, Ady E. u. 5. szám alatti telephely Fenti telephelyen működő szolgáltatás: - Házi segítségnyújtás Jakabszállás Község közigazgatási területére kiterjedően - Nappali ellátás Jakabszállás, Ballószög, Helvécia, Orgovány Községek közigazgatási területére kiterjedően (hatályba lép az erre - Családsegítés Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) - Gyermekjóléti szolgáltatás Jakabszállás község közigazgatási területére (hatályba lép az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre emelkedése napján) kiterjedően. Jakabszállás, Petőfi S. u. 16. szám alatti telephelyen emelkedése napján) (hatátlyát veszti az erre vonatkozóműködési engedély jogerőre - Családsegítés Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Jakabszállás község közigazgatási területére kiterjedően. - Orgovány, Kossuth L. u. 60. szám alatti telephely Fenti telephelyen működő szolgáltatás 2

3 - Családsegítés Orgovány Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Orgovány Község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Orgovány Községre kiterjedően - Ballószög, Rákóczi út. 11. szám alatti telephely: Fenti telephelyen működő szolgáltatás - Családsegítés Ballószög Község közigazgatási területére kiterjedően - Gyermekjóléti szolgáltatás Ballószög Község közigazgatási területére kiterjedően. - Házi segítségnyújtás Ballószög község közigazgatási területére kiterjedően - Étkeztetés Ballószög Községre kiterjedően 2. Az ellátottak köre A társult önkormányzatok közigazgatási területén az Szt. 3. (1) (2) (3) bekezdésében meghatározottakra. 3. Az ellátások igénybevételének módja Az intézmény által, a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, nappali ellátás és a támogató szolgáltatás esetében az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére biztosítható. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Kérelem előterjeszthető: - az intézményvezetőnél, - településeken a szolgáltatást nyújtóknál, akik továbbítják a kérelmet az intézményvezetőnek, Az Intézményvezető dönt az ellátás biztosításának jogosultságáról és a helyi önkormányzatok rendeletében meghatározott díj fizetési kötelezettségről, melyről írásban értesíti az érintettet. A szociális rászorultságot a támogató szolgáltatás esetében kell vizsgálni. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás minden szolgáltatása ingyenes. A kérelemhez csatolni kell: (szakmai jogszabályok szakfeladatonként eltérően határozhatják meg.) - Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása - Nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy év bevételéről szóló igazolás. - Orvosi igazolást az egészségi állapotról. - A szociális rászorultságot igazoló iratokat. Az ellátás igénybevételéről az ellátott és a szolgáltatást nyújtó intézmény között írásos megállapodás jön létre. 3

4 Az ellátás megállapítására vonatkozó intézményvezetői döntés ellen- az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője - a fenntartóhoz írásban benyújtott jogorvoslati lehetőséggel élhet. Az ellátás szüneteltethető, amennyiben ezt a szándékát az igénybevevő két nappal előbb a szociális gondozónak jelzi. Az ellátás megszüntetését az igénybevevőnek írásban kell jelezni az Intézmény vezetője felé. Megszüntethető az ellátás abban az esetben is, ha a jogosult együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, pl. magatartásával súlyosan megsérti a házirendet vagy a gondozási tevékenységet akadályozza. Megszűnik az ellátás: - a megállapodásban megjelölt időtartam lejártával, - egy hónapot meghaladó díjtartozás esetén, - a jogosult halálával, - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben a megszűntetéssel a jogosult vagy törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 4. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, az intézmény egyéb kapcsolatai A kapcsolattartásnak közvetett és közvetlen módja is lehet. Közvetett a kapcsolat akkor, ha az igénybevevő és a gondozó adott esetben nem közvetlenül kommunikálnak, hanem a jogosult az intézmény valamely más dolgozójának jelzi szolgáltatási igényét szóban vagy telefonon. (pl. telefonon üzenetet hagy a házi gondozónak, telefonon jelzi szállítási igényét a támogató szolgáltatásra.) Közvetlen a kapcsolattartás akkor, ha az igénybevevő közvetlenül a gondozóval, vagy segítővel lép kapcsolatba szóban, vagy telefonon. Az intézmény együttműködik, személyes szakmai kapcsolatban van minden, az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, otthonápolási szolgálattal, pártfogó felügyelői szolgálattal, fogyatékos személyeket segítő szervezetekkel. Az ellátottak érdekében a telephelyeken dolgozó munkavállalók együttműködnek a települési önkormányzatok szakembereivel, mint pl. szociális ügyintézők, tanyagondnokok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás dolgozói. 5. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5. a.) Az ellátottak jogaival kapcsolatos szabályok A szolgáltatást igénybevevőkre érvényesek az Alkotmányban biztosított állampolgári jogok, alapvető emberi méltóságuk tiszteletben tartása. 4

5 Az ellátottakat az ellátás során megilletik a Szt.-ben rögzített jogaik, melyek érvényesítése érdekében: - Az ellátás feltételeiről az igénybe vevőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell, és jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. - A személyes adatok védelme, valamint az igénybe vevő magánéletével kapcsolatos titokvédelem biztosítására az ilyen jellegű adatokat tartalmazó nyilvántartásokat elzártan kell őrizni és abból csak külön törvényben felhatalmazott szerveknek lehet adatot szolgáltatni. - Az ellátás biztosítását, illetve a fizetendő térítési díjat az ellátott vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott a szolgáltatások igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézmény működési rendjét. 5. b.) A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A szolgáltatást végzők számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény biztosítja az intézményi jogaikat. A szociális szolgáltatást végző személy a munkaköre ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül, s megilletik a Szt.-ben rögzített jogok. Az intézmény dolgozóira vonatkozó alapvető etikai és magatartási szabályok Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz és a kliensekhez való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. Általános elvárások 1. A dolgozók külső megjelenésükre, személyi higiénére fordítsanak kiemelt figyelmet. 2. A munkavállalók eredményes munkájának feltétele a saját egészségük. Kötelező az időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel. 3. Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet Egyéb szakmai követelmények 1. A munkavállalók munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint kötelesek végezni. 2. Alapkövetelmény, hogy a családgondozó az általa gondozott klienseket név szerint ismerje, kívánságuk szerint szólítsa. Etikai kérdések 1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. 2. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 5

6 3. Az intézmény dolgozója az általa végzet tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért felelősséggel tartozik. 4. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a szolgáltatást igénybevevővel tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet 5. Az intézmény dolgozója munkájáért a szolgáltatást igénybevevőtől pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet, nem fogadhat el. Titoktartási kötelezettség 1. Az intézmény dolgozóját a szolgáltatást igénybevevő és hozzátartozói egészségi állapotával, családi, vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat milyen módon ismerte meg. 2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett cselekvőképes szolgáltatást igénybevevő felmentést adott, vagy ha jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ellátott jogi képviselők Az ellátásokra vonatkozó észrevételek, kifogások esetén a szolgáltatásokat igénybe vevő személy ellátott jogi képviselőhöz fordulhat. Gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban: Kátainé Lusztig Ilona Egyéb ellátások esetén: Ferencziné Szuszits Éva Szervezeti egységek létszáma, szakképzettsége: Intézményvezető: 1 fő kinevezett szeptember 30. Felsőfokú szociális alapvégzettség: szociálpedagógus, szociális szakvizsga Támogató szolgálat: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő 1 fő vezető: szociálpedagógus (intézményvezető) 2 fő személyi segítő: szociális gondozó és ápoló 1 fő gépkocsi vezető: megfelelő gépjármű vezetői engedély Házi segítségnyújtás: Ellátási terület: Ballószög, Jakabszállás, Helvécia, Dolgozói létszám: 3 fő 3 fő szociális gondozó és ápoló Étkeztetés: Ellátási terület: Helvécia, Orgovány, Ballószög Dolgozói létszám: 3 fő június 30-tól 6

7 Orgovány: 1 fő szociális asszisztens Ballószög: 1 fő pedagógus szociális munkás hallgató Helvécia: 1 fő pedagógus Családsegítés: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő Orgovány: 1 fő szociális asszisztens; Jakabszállás: 1 fő szociális asszisztens hallgató Ballószög: 1 fő pedagógus - szociális munkás hallgató Helvécia: 1 fő pedagógus Gyermekjóléti szolgálat: Ellátási terület: a társulás 4 települése Dolgozói létszám: 4 fő 2 fő pedagógus 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás hallgató Nappali ellátás: Ellátási terület: Ballószög, Helvécia, Orgovány, Jakabszállás községre kiterjedően, 20 férőhely Dolgozói létszám:2 fő 1 fő nappali ellátást vezető: szociálpedagógus (intézményvezető) 1 fő öregek napközi otthoni és házi szociális gondozó II. SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK II./A. Házi segítségnyújtás 1. A szolgáltatás célja, feladata Az ellátás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, illetve azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A társult települések eddig önállóan biztosították a feladatellátást, az intézmény keretében év második felétől, a működési engedélyek jogerőre emelkedését követően négy településen látjuk el a házi segítségnyújtást. A három település lakosságának életkor szerinti összetételében mintegy % a hatvan éven felüliek aránya. 7

8 Bács-Kiskun megye lakónépessége a évi mérsékelt csökkenést követően január 1-én 540,5 ezer fő volt. Miután a negatív tendencia évek óta tart, hosszabb idő átlagában egyáltalán nem elhanyagolható a változások hatása. A legutóbbi cenzus eredményeihez képest már több mint 6 ezer fő a megye vesztesége. Elsősorban a gyermekkorúak létszáma csökken, az elmúlt években is 2 %-kal lettek kevesebben. Ezzel szemben, ha nem is jelentősen, de emelkedik az idős korúak száma és aránya. Most már minden 100 gyermekkorúra 101 időskorú (64 év feletti) jut, 3- al több mint egy évvel korábban első negyedévének népmozgalmi eseményei ugyancsak a kedvezőtlen tendenciák további folytatódását jelzik. A természetes népmozgalmi folyamatok eredményeként e három hónap alatt több mint 800 fővel csökkent a népesség, melynek döntő hányada a községeket érinti, hiszen a kisebb településeken fokozottabban jelentkezik az elöregedés problémája.(forrás: KSH) A KSH évi adatai a lakónépesség korcsoport szerinti számbavételéről alátámasztja az országos szinten is problémákat okozó öregedő népesség elvét. Jelentős emelkedés figyelhető meg a 75 év feletti nők számában. A társult önkormányzatok területén a fenti korcsoportba tartozók jellemzően alacsony összegű ellátásokból, egy-vagy kétszemélyes háztartásokban élnek, gyakran külterületi ingatlanokban. A róluk való gondoskodás fokozott összefogást igényel. A jövőben emelkedés várható az ellátást igénylők számában. Házi segítségnyújtás keretében településenként jelenleg átlagosan mintegy tíz-tíz fő rendszeres ellátása biztosított. A jelentkező igények kielégítése érdekében az intézmény keretében várhatóan nagyobb lehetőség nyílik a rendelkezésre álló pénzeszközök koncentrálásra, kapacitás bővítésére mind a házi segítségnyújtó gondozók, mind az ellátottak tekintetében. 2. A gondozás igénybe vételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, jelenleg, a települési önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díj fizetése ellenében. - Az igénylést a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletét képező Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez" nyomtatványon kell benyújtani az Intézmény vezetőjéhez. - Az igénylést követően környezettanulmányt kell készíteni, és előgondozást folytatni. - Az ellátás formájáról, a fizetendő térítési díj összegéről az igénylőt az Intézmény vezetője a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 6. számú mellékletét képező Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról" c. nyomtatványon tájékoztatja és az ellátásban részesülővel írásban megállapodást köt. - Az ellátás megszűntethető illetve szüneteltethető a Szt szabályozott módon. Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosításra kerül, akkor azt az igényt a kérelemben jelezni kell. 3. Gondozási tevékenység meghatározása A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a.) saját környezetében, b.) életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően, c.) meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. 8

9 4. A gondozási tevékenység terjedelme alapján lehet - teljes gondozás: lakásán kívül vagy belül bizonytalanul mozgó személy esetében, aki létszükségleteit biztosítani, háztartási teendőit ellátni nem tudja, - rész gondozás: csak bizonyos tevékenységek elvégzésére képtelen. Pl. lakásában háztartási teendőit ellátja, de lakásán kívül mozogni nem tud. Ügyeinek intézése vagy bevásárlás bonyolítása. 5. A gondozási tevékenység gyakorisága alapján - mindennapos teljes vagy részgondozás - időszakos részgondozás. A házi segítségnyújtás keretében történő gondoskodásra hétfőtől-péntekig munkaidőben van lehetőség. (A du. 16 órától másnap reggel 8 óráig terjedő időszakban való segítségnyújtást, igény esetén, a jelzőrendszeres házi gondozás keretében biztosított.) a) Fizikai ellátás - Közreműködés a lakás és lakókörnyezet tisztántartásában, - Segítségnyújtás ruházatok tisztántartásában, beszerzésében, javításában - Élelmezés biztosítása: Az egészségi állapotától függetlenül teljes vagy részbeni segítséget igényelhet a napi élelem biztosításához a gondozott. Segítséget kaphat a nyersanyag beszerzéséhez, ha el tudja készíteni az ételt vagy a gondozónő kezdeményezheti a gondozott étkeztetésben részesítését. - Ebéd házhozszállítása: a gondozott állapotától függően a tevékenység kiegészülhet az étel, lakáson történő felmelegítésével, illetve a gondozott etetésével. - Hagyományos fűtési móddal rendelkezők részére segítségnyújtás a téli tüzelő beszerzésében. Favágásnak, a tüzelő behordásának, a begyújtásnak a megszervezése. Fűtéshez kapcsolódó szolgáltatások szervezése.(karbantartás, kéményseprés) b) Pszichés gondozás Célja a laki egyensúly, aktivitás, társas kapcsolatok megőrzése. Minden tevékenységnél egyidejűleg el kell végezni. - Fontos a megfelelő bánásmód minden gondozottnál, a bizalom légkörének kialakítása, a feleslegesség érzésének csökkentése, a kóros, öregség-és betegség tudat feloldása. - Kapcsolat tartás segítése rokonokkal, barátokkal - Testi-lelki funkciók, hangulatváltozások megfigyelése - Krízishelyzetek felismerése, pl. öngyilkosság, alkoholizmus, gyógyszerfüggőség. - Kórházba kerülés esetén, az állapot felőli érdeklődés, felkészülés a várható hazaérkezésre. - Felkészítés a szociális otthoni életre. - Beszélgetés, meghallgatás. 9

10 c) Egészségügyi ellátás - Az orvos utasításai szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása - Gyógyszerek kiváltása, előírás szerinti szedés ellenőrzése - Konzultáció a háziorvossal a gondozott állapotáról - Látás, hallás, fogak állapotának figyelemmel kísérése - Gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának elérése - Egészségnevelési feladatok végzése, tanácsadás életmódra, diétára - Gondozott állapotának folyamatos figyelése. d) Foglalkoztatás A gondozó célja ez esetben - az érdeklődés felkeltése, - az egyéni igényeknek megfelelő elfoglaltság biztosítása - a helyi Idősek Klubjának, Nyugdíjasok Klubjának rendezvényeibe való bekapcsolódás segítése 6. Munkaszervezési feladatok a.) A gondozási feladatok elosztását, gondozás módját, a vezető gondozó határozza meg és ellenőrzi a dokumentációk vezetését. b.) A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók heti gondozási terv szerint végzik munkájukat, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. c.) A gondozási feladatokat, valamint a gondozott egészségi állapotában bekövetkező változást ápolási-gondozási lapon kell vezetni. A vezetett nyilvántartást a vezető gondozó havonta felülvizsgálja. d.) A házi gondozók munkájukról gondozási naplót vezetnek ( a jogszabályban előírt formában), amit minden látogatás alkalmával aláíratnak a gondozottal. e.) A gondozónő távolléte esetén le kell adnia a vezető gondozónak a heti ütemtervét, valamint át kell adnia a gondozottakkal kapcsolatos információkat f.) Egy gondozónő 5-6 főt gondoz naponta. A feladatellátást, feladatmegosztást és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. II./B. Étkeztetés 1. A szolgáltatás célja, feladata Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. 2. Az ellátási terület jellemzői 10

11 Orgovány területe 99,19 km 2, Ballószög területe 35 km 2, Helvécia területe 56,47 km 2. Mindegyik településnek jelentős a külterülete, ahonnan szintén igénylik a szolgáltatást. A települések lakói korábban mezőgazdaságból éltek. A rendszerváltozás után a nagy létszámot foglalkoztató szövetkezetek, állami gazdaságok megszűntek. A lassan kialakuló vállalkozások, állami intézmények nem tudtak elegendő munkahelyet biztosítani, emiatt sokan munkanélkülivé váltak. A legközelebbi nagyváros Kecskemét. Ballószög és Helvécia közel van Kecskeméthez, viszont Orgovány 26 km-re van. A nagy távolság is nehezíti a munkavállalást. Sokan egészségi állapotuk miatt nem tudnak dolgozni. Mindhárom településen az önkormányzatok eddig önállóan látták el az alapszolgáltatást, a társulás által történő működtetéstől a szolgáltatás színvonalasabb, hatékonyabb ellátása várható. 3. Szolgáltatás előkészítése A társult települések polgármesteri hivatalának ügyintézőjével felvettük a kapcsolatot, kértük az adatszolgáltatást. Az ügyfeleket személyesen tájékoztattuk a változásról, kérdéseikre választ kaptak. Megnyugodtak, hogy az ellátás nem fog megszűnni, hátrányt nem szenvednek a változás miatt. Tájékoztattuk a háziorvosokat, védőnőt, iskolákat, idősek klubját a szolgáltatásról. Hirdetőtáblán, illetve községi Hírmondóban történő tájékoztatással is segítettük az információ átadást. 4. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői Az országos adatokhoz hasonlóan a mi térségünkben is csökken a többgenerációs családok száma. Emiatt a gyermekellátásban és az idősgondozásban egyaránt nő a szociális ellátórendszer feladata. Nő a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztetett családok, az idős egyedülálló emberek száma. A szociális étkezést Ballószögbe 21 fő, Orgoványon 41 fő veszi igénybe. Helvécián 12 fő igényelné a szolgáltatást. Az ellátás valamennyi település kül- és belterületére kiterjed. Ballószögön, Orgoványon naponta kb km, Helvécián mintegy 16 km a kiszállítási távolság. Szolgáltatásban részesülők eloszlása Szolgálat Lakosság száma Nem szerint Kor szerint Férfi Nő 60 éven aluliak 60 éven felüliek Helvécia fő 11 fő 5 fő 7 fő Ballószög fő 13 fő 7 fő 14 fő Orgovány fő 21 fő 18 fő 23 fő Összesen: fő 45 fő 30 fő 44 fő 5. A feladatellátás szakmai tartalma, módja,a szolgáltatások formái, rendszeressége 11

12 Az étkezést lakásra szállítással, vagy az étel elvitelének lehetőségével történik. - Helvécia: közétkeztetést végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a telephelyről történő kiszállítással. - Ballószög: közétkeztetést végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján a telephelyről történő kiszállítással. - Orgovány: az iskola főzőkonyhájáról történő kiszállítással A szolgáltatást végző előkészíti, vezeti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt, az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót. Az ételt a családgondozó és házi segítségnyújtásban részesülők esetén- a házi segítségnyújtó viszi ki. Étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az étkezés biztosítása munkanapokon történik, házhoz szállítás 11 óra és 13 óra közötti időszakban. 6. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, kérelem alapján történik, a települési önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díj fizetése ellenében. Az igénylést a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletét képező Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez" nyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. Az igénylést követően környezettanulmányt kell készíteni. Az ellátás formájáról, a fizetendő térítési díj összegéről az igénylőt az intézmény vezetője a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 6. számú mellékletét képező Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról" c. nyomtatványon tájékoztatja és az ellátásban részesülővel írásban megállapodást köt. Tájékoztatja a fizetendő térítési díjról, a megállapodás módosításáról, az intézményi jogviszony megszűnésének módjáról. Az ellátás megszűntethető illetve szüneteltethető a Szt szabályozott módon. Az étel higiénikus szállításához az igénybevevő biztosít kettő garnitúra ételhordót és gondoskodik annak tisztántartásáról. Azon a településeken, ahol az étkezést igénybevevő az ebédet saját maga elszállítja, az étkeztetésre vonatkozó előírásokat az intézmény közegészségügyi szabályzata tartalmazza. Az ellátást igénybevevők részére diétás étkeztetést jelenleg nem áll módunkban biztosítani. Az ellátás térítési díjáról a Társulási Tanács dönt. 7. A szakmai program eredményességének, várható következményeinek, hatásának értékelése A szolgáltatás nyújtásával javul a lakosság ellátása. Az egyedül élő idős, illetve fogyatékos személyek napi meleg étellel való ellátásával életkörülményeikben előrelépés történik. A jelentkező igényeket a társulás el tudja látni. Az intézményvezető minden évben beszámol a fenntartónak, illetve a kistérségnek. A pénzügyi beszámolókhoz kapcsolódóan megtörténik a 12

13 szakmai beszámoló elkészítése is. Az előírt statisztikai adatszolgáltatást határidőre elkészíti az intézményvezető, a kimutatásokat továbbítja a megfelelő szerveknek. A szolgáltatást igénybevevők köre változó, mindig van olyan, aki valamilyen okból nem kéri tovább az ellátást elköltözik, változnak a körülményei, nem ízlik neki az étel-, és mindig vannak új tagok, akik igénylik a szolgáltatást. A felmérések, igénylések alapján az egyértelműen kijelenthető, hogy igény van a szolgáltatásra. A rendszeres étkezéssel az ellátottak fizikai állapota javul. A magányos, egyedül élő, elszigetelt emberek, ha pár percre is, de beszélgetnek valakivel, információkhoz jutnak és ez jó hatással van a mentális állapotukra is. II./C. Családsegítés 1. A szolgáltatás célja A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére aktívan részt vesznek a helyi szociális problémák feltárásában, az intézményt felkeresők szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarainak elhárításában, oldásában, további cél a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének, a konfliktusok feloldásának biztosítása, a hátrányok mérséklése. 2. A szolgáltatás feladata Felderítés: - Az ellátotti körzeten belül a teljes lakosságra, vagy bizonyos csoportokra (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság stb. szerint) vonatkozóan szociális felderítő és jelző szolgálatot lát el a prevenció, a legkorábbi segítségnyújtás érdekében. - Megfelelő szociális háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz. Tanácsadás: a.) Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás - a családtagok egymás közötti kapcsolatában felmerült problémák megoldása - egyedülállók mentálhigiénés problémáinak kezelése - egyének és a külső (intézményi) környezet, pl. munkahellyel kapcsolatos problémák - szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tanácsadás b.) gazdasági tanácsadás, pl. jövedelem beosztása Hivatalos ügyintézés: Ha az ügyfél érdekeinek képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, a családgondozó a hivatalos ügyintézéséhez segítséget vagy információt nyújt. 13

14 Családgondozás: A családgondozó munkatársnak a családdal vagy egyénnel létrejött olyan kapcsolati formája, mely a fenti módszerek és eszközök segítségével a családban diszfunkcionális egyén, vagy a család belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része az ügyfélfogadás, a családlátogatás és a hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.. A szolgáltatás egyéb feladatai: - pályázatok figyelemmel kísérése, - speciális segítő szolgáltatások elindítására javaslattétel, - együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, - gyermekjóléti szolgálattal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, kisebbségi önkormányzatokkal, - a lakosság tárgyi felajánlásainak összegyűjtése és kiközvetítése, - különböző mentálhigiénés csoportok szervezése. Anyagi segítségnyújtás: A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat. Az ügyfeleket segíti abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket ismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes hatóságoknál. 3. Gondozottak köre A társult önkormányzatok közigazgatási területén az Szt. 3. (1) (2) (3) bekezdésében meghatározottak a szolgáltatást a településeken kijelölt hivatalos helyiségben és az ott feltüntetett ügyfélfogadási időben vehetik igénybe, térítésmentesen. 4. A szolgáltatás igénybe vételének módja A szolgáltatás önkéntes, a családgondozónál szóban előterjesztett kérelemre indul. A családgondozás megszűnik, ha a felkínált problémák megoldódtak, a gondozási tervben közösen megjelölt célok megvalósultak vagy a család a további szolgáltatást nem igényli. A családgondozók az alábbi dokumentációkat vezetik: - Együttműködési megállapodás - Esetnapló - Forgalmi napló - Gondozási terv A családgondozók feladatmegosztását és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. II./D. Támogató szolgáltatás 1. A szolgáltatás célja A fogyatékos személyek érdekében végzett, lakókörnyezetükben történő ellátás, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a 14

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben