Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 -a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 54. -ában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 92. (13) bekezdésének a) pontjában, valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26. (8) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) rendelete (továbbiakban: R.) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben ,- Ft összegben határozza meg. (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban ,- Ft összegben határozza meg. 2. A R. 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (6) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét: ,- Ft-ban határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. Melléklet rögzíti. 3. (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 23. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.főjegyző távollétében: Dr. Gócza Tamás helyettesítő jegyző

2 Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett bevételei 1. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s BEVÉTELEK Eredeti Módosítás I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások Kamat,- és hozambevételek Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen: Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó iparűzési adó építmény adó b) Átengedett központi adók SZJA gépjárműadó c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen: Működési bevételek összesen: Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások Központosított támogatásokból működési célúak Normatív kötött felhaszn. támogatások Összesen: Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Tb-től átvett pénzeszköz Kisebbségi önkorm.működésére EU-s támogatással megvalósuló projektekre Egyéb támogatásértékű műk.bev Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívűlről Összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 1.3.Osztalék és hozambevétel 2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított okból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalm.bevételek EU-s támogatással megvalósuló projektekre Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívűlről Összesen: III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):

3 1. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez/2.oldal Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev. 1.működési célra 2. felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI Működési célú 2. Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII): BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 2. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat évi tervezett kiadásai Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás KIADÁSOK I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások Céltartalékok (működési) Működési kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalm.kiad Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívűlre Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási kiadások összesen: III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA,TÖRLESZTÉSE IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV) VI.ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 3. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s 1. Kitüntetések (aug.20.) Város rendezvényei (máj.1.,tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Energia többletek Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkorm.pályázati saját erő autóbusz költség támogatására Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés Idősek karácsonya est megrendezésére Civil pályázati önerőre Sportcélú keret Külkapcsolati keret Címzetes főjegyzői juttatásra Gyakornok foglalkoztatása 2011.július 1-től Záportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira Hulladékgyűjtő edényzet Háziorvos letelepedési támogatás HPV oltás biztosítására Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret Fásításra Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése (szűrővizsg.,fizioterápia) Arany János tehetséggond.program ösztöndíjak Út-híd keret megemelésére (földutak rendezése ) Közfoglalkoztatásra bér és járulék kiadásokra dologi kiadásokra Építésügyi kötelezésekre alap Városi könyvtár rendezvényeire keret Művelődési ház rendezvényeire keret hangtechnikus megbízására takarító megbízására szerzői jogdíjakra GAMESZ kertész foglalkoztatása márciustól gépjármű beszerzés Iskola sakkoktatás honismereti, kézműves szakkör Fogathajtó verseny megrendezésére Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvoda Általános Iskola Osztályfőnöki pótlék kiegészítése - iskola Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása - Iskola Polgárőrség támogatására Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önerő) Összesen:

6 3. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez/2oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról 1. Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka Céltartalék beruházások előre nem látható többletfeladataira Funkcióbővítő beruházás pályázat évben megvalósítandó feladataira Fürst S.-József A. útépítés Művelődési ház szoc.blokk felújítás Közösségi közlekedés fejlesztés - autóbuszváró építés "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2011 évben megvalósítandó feladataira Trianoni emlékmű Gondozási Központ bővítése Kandeláberek cseréje tervezése és kivitelezése Környezetvédelem érdekében (víztisztaság, levegőtisztaság, vízvédelem, földvédelem) végzendő beruházások GAMESZ udvar átépítése és raktár Útalapok építése, csatornahálózat bővítése (pl.virág utca) Megújuló energia biztosítására Gazdaságfejlesztés feladataira Bérlakás tervezése Vízvezeték karbantartása az útépítésekkel érintett területeken Sportcsarnok tervezés Lakásfelújítási alap, homlokzatfelújítási alap, életveszélyelhárítás Kilián Gy., Hunyadi J.,Kiss E utak kopóréteg borítására, vízvezeték karbantartással Járdaépítésekre Parkolók kialakítására Közvilágítás bővítésre Közbiztonság fejlesztés biztosítására Környezetvédelmi alap Egészségház felújítására tanulmánykészítés "Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése" Összesen: Céltartalék mindösszesen:

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2014. (VI.26.) önkormányzati

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben