MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely a pálya, országúti-, terep-, valamint a teremkerékpár, mountain bike /XC, DH, 4X, Trial/, valamint BMX Cross-Triál szakágakat öleli fel), a sportági versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a kerékpáros sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetként tevékenykedő sportági országos szakszövetség, amely a sportról szóló évi I. törvény (Stv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján működik. (2) A Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (a továbbiakban: MKSZSZ), a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (a továbbiakban: MMTBSZ), a Magyar BMX Cross-Triál Szakági Szövetség (a továbbiakban: MBMXSZ) a Szakszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei (a továbbiakban együtt: Szakági Szövetségek). (3) A Szakszövetség a Szakági Szövetségeken keresztül jogutódja az 1894-ben alakult Magyar Kerékpáros Szövetségnek, illetőleg az 1993-ban alakult Magyar Mountain Bike Szövetségnek, valamint az 1992-ben alakult Magyar BMX Cross-Triál Szövetségnek, (4) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (5) A Szakszövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2. -ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége keretében, a Civil tv. 2. -ának 19. pontjában meghatározottak alapján, az Stv. 49. d), e) és m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint: a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolaiegyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában, b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását, c) támogatja versenyzőinek részvételét az olimpiákon és más, a kerékpársport kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein (6) A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján hozza nyilvánosságra. (1) A Szakszövetség neve: Magyar Kerékpársportok Szövetsége A Szakszövetség rövid neve: MKSZ (2) A Szakszövetség székhelye: 1146 Budapest, Szabó J. u. 3. (Millenáris) 2. (3) A Szakszövetség működési területe: Magyarország (4) A Szakszövetség alapítási éve: Oldal: 2 / 23

3 (5) A Szakszövetség jogi személy. (6) A Szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség gyakorolja. (1) A Szakszövetség emblémája: a mellékelt lenyomati minta szerint. (2) A Szakszövetség pecsétje: a mellékelt lenyomati minta szerint A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek (a továbbiakban: UCI), amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. II. A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI A Szakszövetség célja (1) A Szakszövetség célja a kerékpársport irányítása Magyarország területén. 5. (2) A Szakszövetség - a Szakági Szövetségek útján szervezi és ellenőrzi a kerékpáros sportágban folyó sporttevékenységet, összehangolja a UCI által elismert szakágak tevékenységét, közreműködik az Stv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. (3) A Szakszövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint. A Szakszövetség feladatai 6. (1) A kerékpáros sportágban a Szakszövetség kizárólagos feladata - figyelemmel a 37. (2) bekezdésében foglaltakra is: a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését; b) a UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítése, a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit; c) a Szakági Szövetségeken keresztül szakáganként megrendezni a magyar (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági) kupát; d) meghatározni és kiadni a hazai és - a sportági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához igazodva - a nemzetközi versenynaptárt; e) a Szakági Szövetségeken keresztül működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sportrendezvényeken; f) megadni vagy megtagadni a UCI, illetve a sportági külföldi szakszövetség által megkívánt Oldal: 3 / 23

4 hozzájárulást magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez; g) képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében; h) a Szakszövetség és a Szakági Szövetségek által szervezett, rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit szakági sajátosságoknak megfelelően szabályzatban rendezni; i) a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni; j) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást kiadni; k) képviselni a Szakági Szövetségek közös érdekeit a hazai, és a nemzetközi sportéletben; l) biztosítani mind a hivatásos, mind a vegyes versenyrendszerben induló sportolók számára a Szakági Szövetségek versenyein való indulás jogát a szakági bejegyzéstől függetlenül (átjárhatóság). Az átjárhatóság feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti; m) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni a sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Szakszövetség: a) meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról; b) a jogszabályok és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján gondoskodik a sportágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol; c) meghatározza a sportlétesítmények - a sportág szempontjából történő - használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket; d) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat; e) érvényesíti a doppingtilalmat; f) a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a sportért felelős közigazgatási szerv képviselőjével a támogatási szerződést; g) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták rendezésében; h) ellátja a sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában, a jogszabályokban, illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat; i) a Szakági Szövetségeken keresztül gondoskodik a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről; j) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt; k) ellátja a UCI által meghatározott egyéb feladatokat; l) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében; m) versenyeket és népszerűsítő rendezvényeket szervez, illetve a tagjai számára ilyen események szervezését engedélyezi; n) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodik a Szakszövetség vagyonával és szükség szerint vállalkozási tevékenységet végez; o) a kerékpáros sportágban elláthat szabadidős kerékpársport tevékenységgel összefüggő feladatokat;p) összehangolja a kerékpáros sportág kommunikációs tevékenységét. III. Oldal: 4 / 23

5 A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA A Szakszövetség tagjai 7. A Szakszövetségnek olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok lehetnek tagjai, amelyek részt vesznek a kerékpársport versenyrendszerében és a Szakszövetség alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése (1) A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. 8. (2) A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, továbbá jogutód nélküli megszűnéssel illetve törléssel szűnik meg. (3) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség Elnöksége - a Szakági Szövetségek elnökségének javaslata alapján - határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő közgyűlés tárgyalni köteles. (4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy Szakági Szövetséget, amelynek tagja kíván lenni. A szervezet olyan Szakági Szövetségben lehet tag, amelynek versenyrendszerében legalább egy versenyzője részére versenyengedélyt vált ki. A versenyengedély kiváltását a tagfelvételi kérelem benyújtásakor kell kezdeményezni. (5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző - sport, munka- vagy megbízási szerződéssel - szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez. 9. (1) A Szakszövetségből való kilépést írásban kell közölni az elnökséggel, illetve azzal egyidejűleg az érintett Szakági Szövetség ügyintéző-képviseleti szervével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól. (2) A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a fegyelmi szabályzatban meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. (3) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát megszünteti vagy más sportegyesület részére átadja. (4) Törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony, amennyiben a tag felszólítás ellenére a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A tagdíjfizetést a versenyengedélyek kiváltása előtt kell teljesíteni, de legkésőbb minden év március 15-ig. A Szakági Szövetségek ügyintéző-képviseleti szerve a késedelembe esett tagot köteles haladéktalanul, írásban felszólítani a teljesítésre. Ha a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem tesz eleget a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének, akkor törléssel megszűnik a tagsági jogviszonya. (5) Törléssel szűnik meg a jogviszony, ha a tag nem vesz részt a versenyrendszerben. Versenyrendszerben az a tag vesz részt, aki az előző évben legalább egy versenyengedélyt kiváltott és az a versenyző, akinek a nevére az engedély szól elindult legalább egy versenynaptárban nyilvántartott Oldal: 5 / 23

6 versenyen. A tárgyévben belépő tagnál a versenyen való elindulás feltételét csak a következő évtől kell vizsgálni. (6) A versenyzői nyilvántartást évente, minden év január 31. napjáig össze kell vetni a tagnyilvántartással. A vizsgálat eredményeként az elnöknek javasolni kell az elnökség részére a versenyrendszerben részt nem vevő tag törlését. A törlésről az elnökség a soron következő ülésén dönt. (1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást vezet. 10. (2) A Szakszövetség tagjai az előző évi közgyűlésen megállapított szakszövetségi tagdíjat fizetik minden év március 31. napjáig. A Szakági Szövetségek - saját tagjaik részére alapszabályaikban meghatározottak szerint szakági tagdíjat állapíthatnak meg. A Szakági Szövetségek a szakági tagdíj fizetésével késedelembe esett tagot a 9. (4) bekezdése szerinti eljárásban szólítják fel teljesítésre. A szakági tagdíjat nem teljesítő tagot törölni kell a tagok sorából a 9. (4) bekezdés szerinti eljárásban. (3) A tagdíjfizetés elmulasztása esetén (ideértve a szakági tagdíj fizetésének elmulasztását is) a Szakszövetség elnöksége a versenyzési engedélyek kiadását, illetve versenyrendezési engedélyek megadását a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. (1) A Szakszövetség tagjainak jogai: IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A tagok jogai és kötelezettségei 11. a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, b) képviselője útján részt vehet a szakági közgyűlés, és a szakszövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában, c) képviselője útján választhat és választható a Szakági Szövetség, illetőleg a Szakszövetség szerveibe, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről. (2) A Szakszövetség tagjainak kötelezettségei: a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, b) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség szervei által hozott határozatainak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, d) a sportág népszerűsítése, e) a tagdíj megfizetése, f) nyilvántartási kötelezettség elősegítése. V. Oldal: 6 / 23

7 Tiszteletbeli címek adományozása 12. (1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Szakszövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szakszövetség rendelkezésére állnak, vagy a Szakszövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a Szakszövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek. (2) A tiszteletbeli címek felsorolását és adományozásának rendjét - a UCI szabályainak figyelembevételével - külön szabályzatban kell meghatározni. (3) A tiszteletbeli cím adományozása a Szakszövetség elnökségének előterjesztése alapján a Szakszövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. (1) A Szakszövetség szervei: a) a közgyűlés; b) az elnökség; c) a felügyelő bizottság; d) a fegyelmi bizottság; e) a Szakági Szövetségek; f) a területi szövetségek; g) a bizottságok; h) a hivatali szervezet élén a főtitkárral (2) A Szakszövetség tisztségviselői: a) az elnök; b) az alelnökök; c) a felügyelő bizottság elnöke; d) a felügyelő bizottság tagjai, VI. A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 14. VII. A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE A közgyűlés összehívása 15. (1) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlés ülésein a tagok képviselői vesznek részt. (2) Képviselő lehet az adott tagszervezet bírósági nyilvántartásban bejegyzett képviselője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy. (3) A Szövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről legalább 30 nappal korábban a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell, kivéve a 17. (2) bekezdésében meghatározott ismételt közgyűlés esetében. A Oldal: 7 / 23

8 részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az elnökség a részvételre jogosultakon kívül más személyeket is meghívhat. (4) Az elnökség legalább tíz naptári nappal a közgyűlés megtartása előtt a tagok részére köteles a honlapján közzétenni a közgyűlés javasolt napirendi pontjainak általa már tárgyalt írásos anyagát és az addig beterjesztett tagi javaslatokat. (5) A tag a meghívó kézhezvételét követően 10 napon belül írásban kérheti, hogy a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat postai úton küldjék meg részére. (6) A Szakszövetség közgyűlése nyilvános. Szavazati jog a közgyűlésen 16. (1) A közgyűlésen szavazati joggal a sportszervezetek képviselői rendelkeznek. A sportszervezet a közgyűlésen egy képviselővel vesz részt, a képviselő szavazati jogát a közgyűlésen másra nem ruházhatja át. A Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelentenie azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. (2) A közgyűlésen a tagot egy képviselő képviseli. (3) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. (4) A szavazati jog nem ruházható át. A közgyűlés határozatképessége 17. (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. (2) Ha a közgyűlés a meghívóban szereplő időpontot követően 30 perccel határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül, ezt a közgyűlési meghívóban írásban rögzíteni kell. A közgyűlés napirendje (1) A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 18. (2) A Szakszövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell : a) az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót, b) a közhasznúsági mellékletet, c) a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentését, d) a Szakági Szövetségek által beterjesztett javaslatokat, e) a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámolót, f) a következő évi szakmai és pénzügyi tervet. (3) A (2) bekezdés d) pontjában tett javaslatot abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökségnek. Az e határidő után, vagy a Szakszövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők Oldal: 8 / 23

9 egyszerű többsége ezzel egyetért. A közgyűlés hatásköre 19. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, b) a nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározásai, c) a Szakszövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának, és önkéntes feloszlásának kimondása, amely utóbbira a közgyűlés csak akkor jogosult, ha a Szakszövetség képes a bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére, d) az elnökség éves szakmai és számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása, e) a közhasznúsági melléklet és a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének elfogadása, f) a Szakszövetség éves költségvetésének elfogadása, g) a Szakszövetség mérlegének elfogadása, h) a Szakágak által elfogadott középtávú sportfejlesztési program jóváhagyása, i) a 14. (2) bekezdésben megjelölt tisztségviselők megválasztása, visszahívása, j) új, jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezeti egység létrehozása, megszűntetése, k) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. l) a Szakszövetség tiszteletbeli elnöke és a Szakszövetség tiszteletbeli tagja cím adományozása; m) a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása, n) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről döntés (2) A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról nem dönthet a Felügyelő Bizottság írásos jelentése hiányában. A közgyűlés határozathozatala 20. (1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több, mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. (2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 19. (1) bekezdés b,c,j,) pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" (a továbbiakban : kétharmados többség) szavazata szükséges. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek - a 19. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet a szakági szövetségeknek meg kell küldeni 30 napon belül. (5) A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának igen szavazatával korlátozhatja és kizárhatja, amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme indokolja. Oldal: 9 / 23

10 A tisztségviselők választása 21. (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (19. (1) bekezdés i) pont) a közgyűlés - a nyári olimpiai játékokhoz igazodva, az olimpia bejezését követően tárgyév november 30-ig - négy évre választja. (2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szakszövetség elnöksége legalább négytagú jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szakszövetség tagjai számára - a ban foglaltak figyelembe vételével - a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének szavazatával a jelölő listára felkerül. (3) A Szakszövetség három alelnökét a Szakági Szövetségek jelölik úgy, hogy mindegyik Szakági Szövetség jelöltjei közül 1-1 fő választható alelnökké. (4) A fennmaradó két elnökségi helyre az MKSZSZ és az MMTBSZ jelöltjei közül 1-1 fő választható meg. (5) Amennyiben az alelnökök vagy az elnökségi tagok közül bárkinek a mandátuma bármilyen okból idő előtt megszűnik, az olimpiai ciklus hátralévő részére a megüresedő helyre az a Szakági Szövetség jelölhet tisztségviselőt, amelyik a megszűnő mandátumú tisztségviselőt is jelölte. (6) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség elnökét, majd alelnökeit, majd az elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani. (7) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető a (3)-(4) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve -, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése 22. (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) a Szakszövetség elnökségének határozata alapján, b) ha a küldöttek egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c) ha a bíróság elrendeli, d) ha a Szakszövetség elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében négyre, a Felügyelő Bizottság létszáma kiválás következtében egy főre csökken, e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. (2) A rendkívüli közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra össze kell hívni, a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölésével. (3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak Oldal: 10 / 23

11 VIII. A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Az elnökség feladata és hatásköre 23. (1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Szakszövetség más szerveinek hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség feladata és hatásköre: a) a Szakszövetség közgyűlésének összehívása, b) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, d) a Szakági Szövetségek tevékenységének koordinálása, e) az éves szakmai beszámoló elkészítése és egyidejűleg közhasznúsági melléklet elkészítése. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 1. számviteli beszámolót 2. költségvetési támogatás felhasználását 3. a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást 4. a cél szerinti juttatások kimutatását 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét 6. a Szakszövetség tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetőleg összegét, valamint, 7. közhasznú tevékenységről rövid tartalmi beszámolót. f) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására irányuló szakági szövetségi javaslatok egyeztetése és továbbítása az adományozó részére, g) az éves költségvetési tervezet (pénzügyi terv) elkészítése és annak a közgyűlés által történő elfogadásáig a Szakszövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, h) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, i) szakági szövetségek versenynaptárainak egyeztetett jóváhagyása, a versenynaptár végrehajtásának ellenőrzése, j) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, továbbá a Szakszövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szakszövetség közgyűlése a hatáskörébe utal. k) a Szakágak előterjesztése alapján a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, és előterjesztése a közgyűlés részére, l) a Szakágak előterjesztése alapján a sportág négyéves olimpiai felkészülési programjának jóváhagyása, ennek alapján az éves felkészülési program jóváhagyása, m) a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása, n) az éves költségvetésben támogatásra meghatározott keret (különösen a központi állami támogatás) felosztása a tagok között, o) a tagfelvételi kérelem elbírálása, p) a sportszakemberek képzése, továbbképzése területén a Szakszövetségi feladatok irányítása, r) "a Szövetség tiszteletbeli elnöke" és "a Szövetség tiszteletbeli tagja" címek adományozására javaslattétel a közgyűlés számára, s) a Szakszövetség részére olyan mértékű ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára a tervezett éves költségvetés kiadási főösszegének 20%-át meghaladó mértékű vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, Oldal: 11 / 23

12 Az elnökség tagjai 24. (1) A Szakszövetség elnökségének létszáma 6 fő. Az elnökség tagjává olyan személy is megválasztható, aki nem a tag képviselője. (2) A Szakszövetség elnökségének tagjává választható az a személy, aki megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi L. törvény (a továbbiakban: PTK.) 3:22. -a szerinti feltételeknek. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. (3) Nem lehetnek a Szakszövetség vezető tisztségviselői a Civil tv. 39. (1) bekezdésében felsorolt személyek (4) Az elnökség tagjai: a) elnök, b) három alelnök, c) két elnökségi tag. (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a szakágakkal kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a szakágakkal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete, f) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel, h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7)Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással. Az elnökség működése 25. (1) Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza. (2) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben - különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén - ettől eltérően is rendelkezhet. (3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, a főtitkárt, továbbá az őket érintő napirend tárgyalására az érintett személy(eke)t - a Szakági szövetségi kapitányt, a vezetőedzőt, a szakfelügyelőt, a Versenybíró Bizottság elnökét, a szakági bizottságok képviselőit. (4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv megküldésével értesíteni kell. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat a Szakági Szövetségeknek és szerveknek meg kell küldeni 30 napon belül. Oldal: 12 / 23

13 (5) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 26. (1) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban, írásban kell értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. (2) Az elnökségi ülést az elnök vezeti, azonban ezt a tisztséget másra is átruházhatja. 27. (1) Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 5-10 napon belül ismételten össze kell hívni. (2) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. (3) Az elnökség ülésein szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni annak az elnökségi tagnak, akit a szavazás tárgya érint. 28. (1) Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szakszövetség hivatalos internetes oldalán hozza nyilvánosságra. (2) A Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szakszövetség székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet. (3) A Szakszövetség működésének módjáról, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetve beszámolóiról a Szakszövetség hivatalos internetes oldalán tájékoztatja a nyilvánosságot. IX. A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE 29. (1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása, b) a Szakszövetség képviselete, c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, d) két elnökségi ülés között a Szövetség működésének biztosításához szükséges döntési jogkör gyakorlása az alelnökökkel történő egyeztetés útján, e) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, f) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a főtitkárral együttesen a gazdálkodási szabályzatban (SZMSZ-ben) meghatározottak szerint, Oldal: 13 / 23

14 g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés, az elnökség a hatáskörébe utal. h) munkáltatói jogok gyakorlása a Szakszövetség alkalmazottai felett. (3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök, továbbá a főtitkár helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. (4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. X. A SZAKSZÖVETSÉG HIVATALA 30. (1) A szakszövetségi feladatok ellátására az elnökség hivatali szervezetet hozhat létre. A hivatali szervezet szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. (2) A Szakszövetség a sportszakmai feladatainak ellátására sportszakembereket és egyéb feladatainak ellátására szakapparátust alkalmazhat. (3) A hivatali szervezet szervezeti felépítését és feladatait a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg. (4) A hivatal munkaviszonyban álló dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. A Főtitkár 31. (1) A Szakszövetség hivatali szervezetének vezetője a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár. (2) A főtitkárt az elnökség pályázat útján saját megbízatásának időtartamára, vagy határozatlan időre nevezi ki. (3) A főtitkár feladatai és hatásköre: a) összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, összehangolja az Elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját, b) szervezi a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását, c) előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken, d) megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget, e) a Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendőket lát el, f) működteti a sportág kommunikációs rendszerét, g) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, h) gondoskodik a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről, i) végrehajtja illetve végrehajtatja az elnök, illetve az elnökség határozatait, j) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását, k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. Oldal: 14 / 23

15 (4) A főtitkár feladatait és hatáskörét az elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja. XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 32. (1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság létszáma három fő. (2) A felügyelő bizottság tagja a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhet. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség ügyvezető elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója. (3) A felügyelő bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. A Bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet. (4) A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség elnökségét tájékoztatja. (5) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság feladata 33. (1) A felügyelő bizottság feladatai: a) a Szakszövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) az éves mérleg felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése, h) a szakági felügyelő bizottságok felügyelete. (2) A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség, a Szakági Szövetségek, illetve a Területi Szövetségek gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, az érintett szervezetek tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni. (3) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szakszövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. Az ellenőrzések során a Szakági Szövetségek felügyelő bizottságait megkeresheti, a vizsgálatba bevonhatja, attól felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, illetve meghatározott cselekmények elvégzésére utasítást adhat. (4) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. Oldal: 15 / 23

16 (5) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. (6) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az érintett szerv ügyintéző-képviselő vezetése nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a felügyelő bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. (7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (8) A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal átfogó ellenőrzést köteles tartani. (9) A felügyelő bizottság tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles beszámolni. (10) A felügyelő bizottság eljárására a Civiltv. 41. (1)-(5) bekezdéseit, a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. XII. A BIZOTTSÁGOK A fegyelmi bizottság 34. (1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel szembeni szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség fegyelmi bizottságot választ. A bizottság létszámát az elnökség annak megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy az biztosítja a zavartalan tevékenységet. (2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. (3) A fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak. Egyéb bizottságok 35. (1) Az elnökség egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a referenseket az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. (2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját Oldal: 16 / 23

17 működési szabályzatuk határozza meg. (3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. (4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szakszövetség elnökét és főtitkárát. XIV. A SZAKÁGI SZÖVETSÉGEK 37. (1) Az MKSZSZ-nek a pálya, országúti-, terem, terep szakágakban tevékenykedő szakszövetségi tag sportszervezetek, a MBMXSZ-nek a BMX Cross, BMX Triál és BMX szabadstílus szakágban tevékenykedő szakszövetségi tag sportszervezetek, az MMTBSZ-nek az XC, DH, 4X és Triál szakágakban tevékenykedő szakszövetségi tag sportszervezetek a tagjai. A Szakági Szövetségek önálló ügyintéző-képviseleti szervvel és vagyonnal rendelkező jogi személyiségű szervezeti egységek. (2) A Szakági Szövetségek feladatai: a) a UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítése, a szakág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a szakág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a szakág versenyeit; b) megrendezni a magyar (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági) kupát; c) meghatározni és kiadni a hazai és - a szakági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához igazodva - a nemzetközi versenynaptárt; d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a nemzetközi sportrendezvényeken; e) vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni; f) a hivatásos és vegyes (nyílt) versenyrendszer azonos adminisztratív, szakmai, technikai és pénzügyi követelményeinek megállapítása. g) meghatározni a szakág fejlesztési céljait, erre koncepciók kidolgozása és gondoskodás ezek megvalósításáról; h) a jogszabályok és a 6. (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján gondoskodás a szakágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról; i) meghatározni a sportlétesítmények - a szakág szempontjából történő - használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket; j) meghatározni a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos szakági szakmai szabályokat; k) gondoskodni a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről, l) közreműködni az egyéb sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, m) a szakágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a szakágban folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése, n) a szakág propagandájának elősegítése és szervezése, o) felvilágosítás és véleményadás szakági kérdésekben, p) a szakágban elláthat szabadidős kerékpársport tevékenységgel összefüggő feladatokat. (3) A Szakági Szövetségek alapszabályai, szabályzatai, ügyvezető-képviselő szervének határozatai nem állhatnak ellentétben a Szakszövetség alapszabályával, határozataival, illetve egyéb szabályzataival. (4) A Szakági Szövetségek vezetésének és működésének rendjét a Szakági Szövetségek állapítják meg. (5) A Szakági Szövetségek közgyűlési és elnökségi határozataikat a határozathozatalt követően 15 napon belül kötelesek megküldeni a szakszövetség elnökségének. (6) A Szakági Szövetségek kötelesek félévente tevékenységéről beszámolni a szakszövetség Oldal: 17 / 23

18 elnökségének. (7) A Szakági Szövetségek gazdálkodásuk során 0,5 M Ft feletti kötelezettségeket csak a Szakszövetség ellenjegyzésével vállalhatnak. (8) Ha bármelyik Szakági Szövetség a (7) bekezdésben foglaltakat megszegi, a Szakszövetség elnöksége: a) a soron következő működési támogatások átutalását felfüggesztheti és tartalékolhatja a nem ellenjegyzett követelések fedezetére; b) a legfeljebb 60 napra felügyelő biztos kinevezése mellett - felfüggesztheti a Szakági Szövetség elnökségét ez idő alatt a felügyelő bizottság bevonásával a kialakult helyzetet áttekinti, és ettől függően javaslatot tesz a szakági közgyűlés vagy elnökség felé. c) magához vonhatja a Szakági Szövetség vagyoni jogait, ha a szakág olyan adósságot okoz, ami miatt a szakszövetségnek kell helyette helytállnia XV. TERÜLETI ÉS HELYI SZÖVETSÉGEK 38. (1) A Szakszövetség közgyűlése által létrehozott területi és helyi szövetségek (továbbiakban együtt: területi szövetség) a Szakszövetségnek alábbiakban felsorolt szervezeti egységei: Megnevezés: Székhely: Budapesti Kerékpáros Szövetség 1053 Budapest, Curia u.3. lev.cím: 1096 Budapest, Vendel u Baranya Megyei kerékpáros Szövetség 7621 Pécs, Széchényi tér 9. Békés Megyei Ker.Szöv Békéscsaba, Luther u.5./b. Borsod Abaúj Zemplén Megyei 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Győr Moson Sopron Megyei K.Szöv Győr, Batthány tér 2. Hajdú Bihar megyei Ker.Szöv Debrecen,Piac u.54. Heves Megyei Ker.Szöv Eger, Dobó tér 6/a. Csongrád Megyei Ker.Szöv Szeged, Victor H. u.1. Komárom Esztergom M.Ker.Szöv Tatabánya, Népház u.3. Nógrád Megyei Ker.Szöv Salgótarján, Ruhagyári út 9. Pest Megyei Ker.Szöv Budapest, Steindl Imre u.12. Somogy Megyei Ker.Szöv Kaposvár, Csokonai u.3. Tolna Megyei Ker.Szöv Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 7. (2) A területi szövetségek a Szakszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeknek alapszabályuk, ügyintéző és képviseleti szervük van. (3) A területi szövetség alapszabályában megjelölt működéséhez szükséges önálló vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik és önállóan gazdálkodik. (4) A területi szövetség működési területe az adott megye (helység) közigazgatási területe. (5) A területi szövetség legfőbb feladata szervezni a működési területén lévő szakszövetségi tagok tevékenységét. (6) A területi szövetségek feladata: a) gondoskodjanak a Szakszövetség és a saját alapszabályukban foglalt feladatok végrehajtásáról, b) működési területükön szervezik, összehangolják tagszervezeteik munkáját, c) kiírják és szervezik a hatáskörükbe tartozó versenyeket, Oldal: 18 / 23

19 d) közreműködnek sportszakemberek képzésében, továbbképzésében, a versenybírók képzésében és továbbképzésében, e) területükön képviselik a sportágat, vezetik a szükséges nyilvántartásokat, f) ellátják a hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat. (7) A területi szövetségek alapszabályai, szabályzatai, ügyvezető-képviselő szervének határozatai nem állhatnak ellentétben a Szakszövetség alapszabályával, határozataival, illetve egyéb szabályzataival. (8) Területi szövetség Magyarország közigazgatási beosztásától eltérő működési területtel (pl. régió) is létrehozhatók. (9) Azok a tagszervezetek, amelyeknek székhelye szerinti illetékességi területén területi szövetség nem működik közvetlenül a szakszövetséghez tartoznak XVI. A SZAKSZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 39. (1) Az elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (PTK. 8:1. (1) bekezdés), valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szakszövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a Szakszövetség felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) az enökség elnöke vagy tagja, b) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. (3) A Szakszövetség vagy a Szakszövetség közhasznú szervezeti jogállásának megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. XVII. A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 40. (1) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Oldal: 19 / 23

20 (3) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. (4) A Szakszövetség, a Szakági Szövetségek és a Területi, illetve Helyi Szövetségek váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthatnak ki, illetve vállalkozásuk fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehetnek fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatják fel. (5) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (6) A Szakszövetség bevételei : a) a tagdíj; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: ca.) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb.) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc.) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd.) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g.) az a) f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. (7) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai) : a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) a szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a) c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. (8) A Szakszövetség bevételeit a (6) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a (7) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Szakszövetség (7) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. (9) A Szakszövetség vagyona : a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) b) készpénzre szóló követelés, c) értékpapír, d) ingatlan és ingó vagyon. (10) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért és a jogi személyiségű tagjai tartozásaiért a saját vagyonával - kezesként - felel. Oldal: 20 / 23

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16.

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16. Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály 2013. július 16. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE 2013 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely a pálya,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Magyar Kerékpársportok Szövetsége. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Kerékpársportok Szövetsége. Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Kerékpársportok Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Magyar Kerékpársportok Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 0 14. Közgyűlés által elfogadva: 2005. június 30-án Közgyűlés által módosítva: 2011. május 26-án Közgyűlés által módosítva: 2014. május 27-én Közgyűlés által módosítva:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Ver. 5 2015 2 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A szövetség célja és feladatai... 3 III. A szövetség tagsága... 4 IV. A tagok jogai és kötelezettségei...

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. május 29. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpáros Szövetség (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban,

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Szövetség 2009. május 17. napján megtartott közgyűlésén hozott határozatával megváltozott szövegrész dőlt betűvel szedett. 2009. május

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLY 2015 A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség közgyűlése által 2015. december 5. napján megtárgyalt és jóváhagyott változat. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A Sportegyesület neve: ÚJPESTI KULTÚRA Sportegyesület 2. Rövidített neve: ÚJPESTI KULTÚRA SE. 3. A Sportegyesület székhelye: 1043

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Borbély Ferenc 1 Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG

A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. május 2. napján ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A cheerleading a sportról szóló 2004. évi. I. törvény 1. (2) bekezdésében foglaltak szerint minősülő,

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben