Az önszervezıdés viszonya a Salgótarján-Pétervására-Ózd tengely mentén húzódó térség társadalmi-gazdasági környezetéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önszervezıdés viszonya a Salgótarján-Pétervására-Ózd tengely mentén húzódó térség társadalmi-gazdasági környezetéhez"

Átírás

1 Sasvár Baráti Egyesület Az önszervezıdés viszonya a Salgótarján-Pétervására-Ózd tengely mentén húzódó térség társadalmi-gazdasági környezetéhez Írta: Molnár Gyula Szerkesztette: Szemán Erzsébet Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával május

2 Elöljáróban...4 Civil élet...5 Ki a civil?... 5 Hogyan jöhet létre civil szervezıdés?... 6 Civil tevékenység, nonprofit tevékenység, közhasznú tevékenység, civil és civil támogató... 7 Mőködési feltételek... 8 A civil élet hozama... 9 A közlekedés az emberek kapcsolatteremtését szolgálja...12 A szállítmányozás és közlekedés történelme...12 Az elsı nagy civilizációk megjelenése a vizek mellett Középkor idejétıl felemelkedı hatalmak és tengerhajózás Itália Spanyolország és Portugália Hollandia és Anglia Az Egyesült Államok tengermelléke és az öt tó vidéke A költség-megtakarítás...17 Szárazföldi szállítmányozás vasúton és a szárazföldek integrálódása Baross Gábor vasútja és az ország felemelkedése, gazdaságra gyakorolt hatása Közúthálózat és autópálya építési program A közúti közlekedés áteresztıképessége A közlekedés tagoltsága...24 A közlekedés földrajzi-területi tagoltsága A közlekedés közigazgatási-területi tagoltsága Településszerkezetek igazodása a szállítmányozási vonalakhoz Optimális mérető úthálózat meghatározása Területekre vonatkozó számítási algoritmusok felállítása Számítások elvégzése néhány területre...30 Teoretikus felvetések az úthálózat bıvítésére számításokkal Határ mellett élık hátrányai A határ mellett élı magyarországi és szlovákiai települések A helyi vállalkozások korlátossága a medence peremén élık számára A szétcsatolt területeken élık hátrányai Fejlesztésbıl adódó elınyök lecsapódásának sorrendje Összefoglaló a közlekedésrıl...37 A világ nagyvárosai hajózható vizeikkel A közlekedési szerkezet változásának szükségessége A közlekedési munkamegosztás A közlekedési munkamegosztás A vasút fejlettsége az 1875-ös állapotok szerint A munkanélküliségrıl...47 Munkanélküli életstratégiája munkanélküli faluban...47 Mit nevezünk munkanélküli falunak? Miért reménytelenebb munkanélküli faluban lakni? Választási lehetıségek a munkanélkülinek átlagos településen Választási lehetıségek a munkanélküli faluban A bőn fogalmának átértékelıdése A reménytelenség eszkalálódik és tovább szőkíti a lehetıségeket A munkanélküli mindennapjai Költség megtakarítási módszerek, eszközpaletta

3 Közösségi élet kezdeményezése munkanélküliek között Közösségi érdekek felismerésének fontossága és társadalmi szerepe...58 Mi teremthet közösségi érdeket? A létfenntartási forrásokért vívott küzdelemben nincs közösségi érdek A közösségi értékrend elsıbbsége a közigazgatásihoz képest A közösségi érdekek kiszolgálója a közigazgatási rendszer A közösségi élet kínálta elınyök Egyszeri munkák kapcsolódó költségekkel Ismétlıdı alkalmi munkák kapcsolódó költségekkel Idıszaki munkák rendszeressé váló költségekkel A munkanélküli életvitelének változásából adódó terhek a munkanélküli számára...66 Állandósult munkanélküliségbıl való kilépés életvitel-változásai Rendszeres munkaviszonnyal jelentkezı költségek A munkahelyteremtéssel járó költségek teherviselıi A sikertelen munkahelyteremtések extrái Összefoglaló a munkanélküliségrıl...69 A VOLÁN-társaságok havibérleteinek ára Kistérségek szociális és munkakörülményeinek változása A foglalkoztatásról...77 Tevékenységi körök determináltsága...77 Tradicionális tevékenységek Munkaprofilok használatba vételének költségei Befektetıi szempontok a tevékenységek elhelyezésekor Befektetıi körök, kormányzatok terelése, hatékonyságnövelési módszerek Befektetési szempontok prioritásai a tıke szempontjából Önkormányzati szempontok a beruházások befogadásakor Területi korlátosság a mi térségünkben Más tevékenységi körökre való átállás költségei...95 Profilteremtés múltja Az átképzés költségei Az informatika nem cél, hanem eszköz Idegenforgalmi hagyományok Valóságos nemzeti adottságok, kizárólagos adottságok Összefoglaló a foglalkoztatásról A közigazgatásról Közigazgatás pillanatnyi szerkezete, hivatalnokok képzettsége Hivatalok szerkezetének igazodása a közigazgatási tagoltsághoz Hivatalokban dolgozók képzettsége, alkalmassága, hivatali egzisztencia Hivatali létszám és az elektronikus adatkezelés Hatalomgyakorlás vagy szolgálattétel? Érdekeltség megteremtésének lehetıségei Hőbéri viszonyok Tulajdonszerkezetek az ország vezetı politikusainál A falvak igazgatásának, vezetıinek érdeke Konzerválódó állapotok Lehetséges beavatkozások Intézmények, kutatóhelyek szerepe a kiugrásban A konstruktivitás támogatásának elınyei hosszútávon érvényesülnek Összefoglaló a közigazgatásról Büntetı feljelentéssel érintett tényállások alakulása 2003-ban az APEH-nél Átlagos dolgozói létszám megoszlása decemberben az APEH-nél

4 Elöljáróban A tények pontos feltárása és ismertetése elengedhetetlenül fontos a civil szervezetek szervezıdésének eredményessége szempontjából. Itt eredményesség alatt nem a szervezeti összefonódás kompaktságát és komplexitását értjük. A civil szervezıdést, mint önszervezıdı tevékenységet akkor tekintjük eredményesnek, ha az a társadalomban fellelhetı jelenségeket valóságosan tükrözi. Annak megvilágítására, hogy ez milyen jelentıséggel bír, álljon itt a következı példa. A rendszerváltás után hazánkban gyorsuló ütemben terjedni kezdett a különbözı fajta drogok fogyasztása. Sorra jelentek meg azok a szervezetek, amelyek megpróbáltak a jelenséggel szemben fellépni. A szervezıdések programjai rendre találkoztak azokkal a kormányzati, hivatali érdekekkel, amelyek a jelenség visszaszorítását célozták. Ugyanakkor a média úgy ítélte meg, hogy a jelenség oly mértékben riasztó a társadalom számára, aminek a publikus megjelenése marketing értékő. Így sorra jelentek meg azok a tanulmányok, amelyek állították, hogy a társadalomnak már tíz százaléka érintett a drogok fogyasztásában és az azzal történı kereskedésben, terjesztésben. E tanulmányok állították, hogy a fiatalok körében olyan mértékben elterjedt a drogok használata, hogy nyolcvan százalékuk már kipróbálta, és húsz százalékuk rendszeresen él vele. A publikálások szándékoltan sokkolni akarták a nyilvánosságot, hogy az emberek felháborodását meglovagolva össztársadalmi összefogást kikényszerítve eredményre vezessék a drog elleni küzdelmet. Törvény született, amely a zéró tolerancia elve jegyében kívánt fellépni a jelenséggel szemben. E szándékokat nyilván a jó szándék vezette, mégis úgy tőnik ellentétes hatást váltott ki: a drogfogyasztás folyamatosan növekszik és a társadalom sem lép már fel egyöntetően ellene. Mi történt? A jelenség megértéséhez egy család életstratégiáját kell vizsgálni és megérteni. 1. Ha rendszeresen az az információ ér el - mint szülıt -, hogy az iskolákat veszélyezteti a drogok megjelenése - de még nem érte el ıket -, akkor az elsı alkalommal, amikor a jelenség bekövetkeztérıl értesülök, azonnal felkeresem az iskolát és együttmőködök a jelenség megszüntetése érdekében. Kezdeményezem a szülıi értekezleten a téma megvitatását, a jelenséggel szembeni közösségi fellépést szorgalmazom. Felhívom az iskolaszék figyelmét az egyedi jelenségekre is, hogy a folyamatot csírájában lehessen elfojtani. 2. Ha arról értesülök a médiából, hogy a jelenség elterjedt, arra próbálok berendezkedni, hogy legalább a saját gyermekeimet megmentsem. Tudva - a médiából - a szülık nyolcvan százalékának érintettségérıl nem kezdeményezek radikális fellépést, hiszen az saját magam és gyermekeim kiközösítéséhez vezethet. Megpróbálom gyermekeimet a szabadidıs közösségi programoktól távol tartani, esetleg számításba veszem azt a lehetıséget, hogy teljes egészében kivonom ıket a közösségbıl, vagy úgy, hogy levelezı tagozaton végezzék tanulmányaikat, vagy úgy, hogy nem folytatják tovább tanulmányaikat. Esetleg beletörıdök abba, hogy most már ık is beletartoznak a nyolcvan százalékba, ami ugye nem egy elszigetelt kisebbség. De még ha bele is törıdök a saját gyermekem drogozásába, akkor sem fogom feltárni az iskola elıtt, hiszen a törvény könyörtelenségét figyelembe véve arra számíthatok, hogy esetleg épp vele fognak példát statuálni. A gyakorlat azt igazolja vissza, hogy a második stratégia van terjedıben, amely hosszabb távon a propaganda állításainak beigazolásához vezet, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a drogterjesztıket mennyi munkától és kellemetlenségtıl kímélte meg. Azoknak, akiknek kétségeik vannak az életstratégiák ilyetén gyakorlásáról, mint amilyen fentebb leírásra került, legyen intı példa a dohányzással szembeni fellépések világa. Kisiskolások esetén még magától értetıdı a konspiratív fellépés a szülık részérıl, amely a felsı tagozatos tanulók esetén már némileg gyengül, majd a középiskolákban védekezı stratégiává alakul. 4

5 Civil élet Civilben Te is civil vagy. Ki a civil? Civilnek születni kell. Ezt mindenki meg is teszi. Ennek rögzítése a késıbbiekben jelentıséggel bír. Iskolásként, vagy késıbb felnıttként mindenki valamilyen fıállású tevékenységet végez. Foglalatossága során nem feltétlenül teljesít saját örömére. De az iskolában adott követelményeket kell teljesíteni, dolgozóként pedig adott feladatokat kell elvégeznie. Ha az ember tevékenysége csak ennyire korlátozódna, az élet szépségeibıl nem sok maradna. Egésznapos munka után a jövedelem költséghatékony elköltése, lakásépítés, gépkocsi, ruházat és élelmiszer, tartós fogyasztási cikkek megszerzése. Ha ennyirıl szólna az emberi lét, egyrészt egysíkú maradna, másrészt ezt a tevékenységet a világ bármelyik pontján hasonlóan lehetne gyakorolni. Az ember egyszerő robottá válhatna, akinek az individuális képességei jelentéktelen és bosszantó kis különbségeket jelentenének. Szerencsére a létezés ennél sokkal színesebb - ha nem akadályoznak benne. A civil élet sokszínősége a létezı legkülönfélébb területeken ad lehetıséget az önkifejezésre, érvényesülésre, érdekérvényesítésre, környezetformálásra. Éppen ez a létezési forma adja a munka értelmét. Természetesen lesz, aki a munkahelyén érvényesül, elıléptetik, továbbtanul, magasabb jövedelmi szintre tesz szert. Lesz, aki a munkáját egyben megszállott hobbiként fogja folytatni. Lesz, aki a szakmai, szakirányú kiválóságával fog önbecsülést szerezni. Ha anyagilag nem is lesz kellıképpen megbecsülve, de szakértelmének elismerése olyan tekintéllyé teszi, amely személyiségét kielégíti. És persze rengetegen lesznek, akik az élet más területein szeretnének örömet szerezni maguknak, a közösség megbecsülését másképp fogják kivívni. Lesznek olyanok, akik amatır csillagászként, vagy rádióamatır tevékenységükkel elégítik ki magukat. Kóristaként, természetvédıként, amatır focicsapat tagjaként, ejtıernyısként, búvárként, önkéntes tőzoltóként, polgárırként, modellezıként, megszállott kerékpárosként, túrázóként, bélyeggyőjtıként szereznek önbecsülést, sikert, megnyugvást, kikapcsolódást. Mi ebben a közös? Elsısorban az önként, térítés nélkül vállalt elfoglaltság, amely kereskedelmi, piaci értéket nem teremt. Teremt helyette közösségeket, közösségi érdekeket, összetartást, segítıkészséget, szociális érzékenységet a környezetében hasonló tevékenységet végzık iránt. Teremt alkalmat ismeretségek szerzésére, lehetıséget párkapcsolarok kialakulására. De alkalmat teremt barátságok, erıs emberi kötıdések, mester-tanítvány viszonyok kialakulására is. A civil tevékenység tehát rendkívül fontos a társadalom életében, különösen akkor, amikor az ismerkedésre, találkozásra alkalmas közegek száma folyamatosan csökken. Színházba, moziba beülve, az utakon közlekedve, vagy a munkahelyeken viszonylag szők az a találkozási forma, ahol emberek egymással tartós kapcsolatokat építhetnek. Nem csak a párkapcsolatok létrejöttének találkozási pontjai korlátosak, hanem azok a lehetıségek is, ahol igazi barátságok születhetnek. Ismeretségek, amelyek informális, vagy gesztus értékő segítségnyújtások formájában támogatásokat adnak. Különleges jelentıségre éppen azért tesz szert a civil lét tudatos felvállalása, mert az elmúlt évtizedek után, tizenöt évvel a rendszerváltás után még mindig természetes igényként fogalmazódik meg sok emberben, hogy mások, fentrıl teremtsenek számára szórakozási, kikapcsolódási formákat. A civil tevékenységek gyakorlását pedig olyan dolognak tekintik, ami mindenkinek a magánügye, amit ki-ki maga folytathat a saját költségén, hiszen ezeknek a hóbortoknak nincs helye a normális életben. 5

6 Hogyan jöhet létre civil szervezıdés? A civil szervezıdések nem melléktermékei a társadalmi létnek, hanem magauk a társadalom építésének alapkövei. Amikor kisebb települések létrejöttek-létrejönnek, elıször a közös érdekeltségek azok, amelyek az embereket összefogásra ösztönzik. Ennek folyamatát az elmúlt két évszázadban az amerikai kontinensen tömegesen tapasztalhattuk. A közösségi érdekek hozzák létre az önkormányzás gondolatát, ahol a közös sors közös problémái alakítanak ki konszenzusos alapon önkormányzatiságot. Ebbıl az is következik, hogy az önkormányzatiságnak addig van értelme, amíg közösségi érdekeket képvisel. Ez Magyarországon is igaz. Természetes, hogy az önkormányzatok elkeseredetten igyekszenek azokat a közösségi létformákat megtartani, amelyek létezésüket igazolják. Fontos, hogy legyen iskola, óvoda, közösségi ház, vagy kultúrház. Ha ezek nincsenek nincs értelme az önkormányzatiságnak - gondolják. Ugyanakkor létezésük vége mégsem a közös érdekek végével szőnik meg, hanem a bürokratikus rendszer értelmetlenségének nyilvánvalóvá válásával. De ez csak a valóság eltorzulása, ne tévesszen meg bennünket. Az önkormányzatiság azonban a hivatal fenntartásával nem merül ki. Éppen ellenkezıleg. A hivatalos közintézmények üzemeltetése - elvileg - magasabb szintekrıl is történhetne. Egy iskola üzemeltetése hely-független. Az óvoda mőködésének biztosítása akár megyei szintrıl is biztosítható lehetne. Vannak azonban olyan tevékenységek, amelyek valóban csak a helyiekre tartoznak. A környezet tudatos kialakítása, a kisebb közösségi érdekek gondozása, a kisközösségek tevékenységének biztosítása. Az önkormányzatiság attól a ponttól kap legitimációt, hogy a településen megjelenı kezdeményezéseket felkarolja. Nyugdíjasok akarnak összejárni, és ehhez közösségi helyet akarnak létrehozni. Gyerekek szeretnének modellezni, és szükség van egy helyre, ahol összejöhetnek. Hagyományırzık, néptáncosok szeretnének összejárni. Mások a közbiztonság megerısítését tarják fontosnak, és polgárırséget alakítanak, összejöveteleikhez azonban hely szükséges. Ezek azok a tevékenységek, amelyek a helyben történı ügyek intézésére szükségessé teszik egy önkormányzat üzemeltetését. Az önkormányzat feladata az ilyen kisközösségek mőködési alapjainak megteremtése. Az az önkormányzat, amelyik az ilyen kezdeményezéseket nem támogatja saját létalapjainak felszámolására törekszik. A közösségi ház üzemeltetése, a sportpálya fenntartása, közösségi tevékenységhez szükséges alapvetı eszközök fenntartása. Ez önkormányzati feladat. Fontos azonban rögzíteni, hogy ezek a civil kezdeményezések szigorúan politikamentesek. Természetes, hogy a politikai szervezetek megpróbálják a civileket felhasználni saját céljaik megvalósításához. A civil szervezıdések feladata, hogy ezektıl minden esetben elhatárolják magukat. Nos ezért fontos a civil tevékenységek és tevékenységi körök pontos deklarálása. Nem arról van szó, hogy csak pontosan rögzített tevékenységeket végezhessenek a civilek, éppen ellenkezıleg! Éppen azt kell rögzíteni, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket nem vállalnak, nem vállalhatnak fel. A tevékenységek elhatárolása elsısorban a civil szervezetek érdeke. Azért érdeke, mert a rendelkezésre álló források felhasználása során olyan szervezetek is bekerülnek a nagy kalapba, amelyek egészen más orientáltságú tevékenységeket végeznek. Ezek a szervezetek tevékenységük fontosságának igazolásával, mőködıképességük fenntartásának fontosságával sokszor elsıbbségre tehetnek szert. Az igazgatási rendszerek pedig széttárják a karjukat: vannak sajnos fontosabb dolgok, amelyek megoldása elırébb való. Külön kérdés a civil szervezetek magasabb szintő szervezkedése. Az államigazgatás természetesen azt látná szívesen, ha kistérségi, majd megyei, regionális, és végül országos szervezetek jönnének létre. Ez a hivatal számára könnyebb kezelhetıséget biztosítana. Ekkor 6

7 elegendı lenne az országos vezetés megszólítása, hiszen ık mindenkit képviselnének. Ilyen piramidális struktúra létrehozása azonban nem kívánatos. Azért nem kívánatos, mert újabb hatalmi ág jönne létre, amelyet természetesen a politika sem hagyna figyelmen kívül. Minden párt megpróbálná befolyását erısíteni, és ez a civil szféra végét jelentené. Ilyen piramidális struktúra felépítése azért is szerencsétlen, mert axiómaként fogadtatja el a civilek röghöz kötöttségét: csak és kizárólag a területileg illetékes szervezet tagja lehetsz, a helyi szervezet törekvéseinek bejárási útvonala az adott felettes szervezeteken keresztül lehetséges. Mellesleg: A közigazgatási határok évtizedek óta finoman fogalmazva is képlékenyek. A Trianon után létrejött megye-rendszerrel kezdıdött, és a kistérségek létrehozásán keresztül a régióhatárok kialakításáig változgatott. Ráadásul ezek a határok a mai napig inkább politikai és gazdasági érdekeket követnek. Ezért civil szervezeteknek ehhez alkalmazkodni ostobaság lenne. A szervezetek magasabb szintő formációi egyébként is inkább közös érdekek mentén halad, a magasabb szinten létrejött szervezıdés semmilyen körülmények között sem lehet felügyeleti szerve, hatósága a bekapcsolódó szervezeteknek. Ezért magától értetıdınek kell tekinteni a civil szervezetek hálós kapcsolódásait, amelyek saját érdekeik mentén, sokszor idıszakosan jönnek létre. Nyilván lesznek olyanok, amelyek országos szintő hálózatot alkotnak, lesznek regionális, vagy kistérségi orientációjúak. Természetesnek kell tekinteni, hogy egyes szervezetek több csoportosuláshoz is tartoznak, hiszen például egy hagyományırzı egyesület szövetségre léphet egyidejőleg a helyi érdekeket tömörítı szervezetekkel és más területek néptáncosaival, vagy mőemlékgondozóival. Ez a szervezkedési forma éppen a garanciája annak, hogy a rájuk gyakorolt külsı nyomás a lehetı legkisebb lehet. Természetes, hogy egységes megszólításuk, véleményük kikérése lényegesen nehézkesebb, de ez legyen a hivatalok problémája. Egyébként pedig az ilyen problémák megoldási lehetısége lehet az Internet, amely mellesleg hasonló strukturális formát mutat. Csak meg kell tanulni élni vele. Civil tevékenység, nonprofit tevékenység, közhasznú tevékenység, civil és civil támogató Az igazgatási rendszerek elıszeretettel törekszenek arra, hogy olyan tevékenységeket is a civilek számlájára írjanak, amelyek közhasznú, vagy nonprofit tevékenységek. Ezeknek a tevékenységeknek közös ismertetıjegye, hogy a tevékenységeket fıállásban végzik. Ilyen a nyugdíjas otthonok üzemeltetése, alapítványok, amelyek különbözı célokra győjtenek pénzeket, éhezı, rákos, szegény, hátrányos helyzető gyerekeknek, kórházaknak eszközök beszerzésére, társadalmi jelenségek kutatására létrejött nonprofit szervezetek. Fıállású civil azonban nem létezik, pontosabban a fıállású civilt egészen másképp hívjuk köznapi nyelven: ı a háztartásbeli. Civil tevékenység alatt csak olyan tevékenységet szabad érteni, amelyet a tevékenység öröméért, az együttlét öröméért, önzetlenül, díjazás, és ellenszolgáltatási érdekeltség nélkül végez valaki. Lehetnek olyanok, akik a civil szférához sorolhatók és tevékenységüket fıállásban végzik. Ezek a civil támogatók, mentorok, szerepük rendkívül fontos, tevékenységük támogatása elengedhetetlen. Ilyen személy az, aki a közösségi ház tevékenységét menedzseli, ilyen az, aki a civil rendezvények, találkozók, fesztiválok szervezıje, ilyenek lehetnek mővelıdésszervezık. Azonban ezek a személyek hangsúlyozottan nem civilek, hanem civil támogatók. Az ı tevékenységük teszi lehetıvé a civil tevékenységhez kapcsolódó eszközök, intézmények rendelkezésre állását térben, idıben, koordináltan, összehangolva a különbözı szervezetek programjait. Adott esetekben ezek a személyek alkalmazottai is lehetnek civil szervezeteknek, de tevékenységük nem helyettesíti a civil tevékenységet. 7

8 A nonprofit szervezetek tevékenységébe tartozik például olyan közérdekő tevékenység, amely nyereségorientáltan nem végezhetı. Ennek oka lehet az, hogy közösségi tulajdon üzemeltetésérıl van szó, de lehet az is, hogy etikai okok miatt nem tolerálható. Nem mőködtethetı nyereségorientáltan a hit gyakorlásának eszköz- és intézményrendszere, de nem mőködtethetı így a közösségi ház sem. És persze rengeteg ilyen tevékenység és eszköz van, amely ebbe a körbe tartozik. Ezeknek a tevékenységeknek is vitán felül áll a társadalmi fontossága. Hasonlóan fontos például a politikai pártokhoz közel álló szervezetek tevékenysége. Mégis a különbözı - értsd nonprofit és civil - szervezetek tevékenységének összemosása csak azok számára lehet érdek, akik a zavarosban szeretnének halászni. Társadalmi érdek ezeknek a törekvéseknek a kizárása. Annak megértéséhez, hogy miért fontos a civil tevékenységek támogatása egy kis történelmi visszatekintést teszünk. Miért volt elviselhetı a szocializmus idıszaka? Az emberek egy egész élet munkájával tudtak csak egy lakásra valót összehozni. Ezt is úgy szerezhették meg, hogy hosszas sorban állások után került rájuk a sor, és ehhez képest egy alacsony színvonalú panellakáshoz jutottak, amit aztán egy életen keresztül kellett törleszteni. Szabvány szekrénysorokat gyártottak, a fogyasztási cikkek alacsony színvonaluk mellett ráadásul sokszor nehezen beszerezhetık voltak. A munkahelyek légkörét megmételyezte a pártkongresszusok iránymutatása, a kulturális élet mozgásterét determinálta a politika félelme a vélt és valós veszélyektıl. A munkahelyek innovatív egyéneit jelentısen korlátozta az eszközrendszerek korlátossága. És mégis. Munka után, iskola után ott voltak a szakkörök, az úttörıházak, az MHSZ szervezetek és létesítmények, a sportlétesítmények, a TIT. Ezek voltak azok a helyek, amelyeket az ideológiai korlátok és agymosások mellett is szívesen látogattak az emberek, s amelyek valódi közösségi élet gyakorlására voltak alkalmasak. Példa erre a Duna Televízió által indított Mindentudás Egyeteme, amely elindítása még a szervezıket is meglepte, mert hatalmas siker követte. Pedig ennek volt elızménye, mégpedig a TIT tanfolyamok formájában. A társadalomban élı személy tudatának szigorú beszőkítése az anyagi javakra való összpontosítással, súlyos válsághoz vezet. Az emberek ugyanis érvényesülésük és boldogulásuk szempontjából sokkal érzékenyebbek lesznek apróbb vélt, vagy valódi igazságtalanságokra is. Felerısödik az intolerancia, amelynek ilyen körülmények között muszáj teret nyitni, hiszen az indulatokat valahol le kell vezetni. Más körülmények között a civil élet kitermeli a maga alternatív értékrendjét. Elviselhetıvé válik a szegényes életvitel, ha ezt komplementálja a közösség megbecsülésének megszerzése, ha nem csak a menı autó státuszszimbólum, hanem a megérdemelt tisztelet. Vajon mennyi pénz kárpótolja a kirándulás szerelmeseit, a csillagászokat, a vitorlázó repülıket, vagy a horgászokat, ha kedvelt tevékenységüket nem folytathatják? Mőködési feltételek A civil szervezetek létrehozása ma gyermekcipıben jár. A legnagyobb probléma létezésük hiánya. Ezért a civil támogatók, a közösségi élet szervezésében járatos személyek, szervezetek feladatai hatalmasak, tevékenységük támogatása kiemelkedıen fontos. Sok esetben fellelhetık olyanok, akik összejárnak, és valamilyen tevékenységet folytatnak, de szervezet alapításában nem gondolkodnak, mert abban csak a hivatalok által történı felügyelésük lehetıségét látják. Az alapító okirat elkészítését olyan kihívásnak tekintik, amelyre maguktól, jogi tanácsadó, ügyvéd segítsége nélkül képtelenek. A megalapítást követıen nem látják, hogy tevékenységük gyakorlásához honnan és mire kaphatnak támogatásokat? Szervezetük megalapításával viszont kötelezettségükké válik a vezetıség megválasztása, felügyelı bizottság kijelölése, bankszámla nyitása, az éves beszámolók elkészítése, jelentések, statisztikai lapok kitöltése. Pedig nem ezért jönnek össze. Viszont egyetlen közpénzeket kezelı alap sem fog átláthatatlan csoportokat támogatni. Ha pénzt dobsz a kútba, elvárod, hogy koppanjon, vagy csobbanjon. 8

9 A következı kihívás ilyen csoportok esetében, hogy szakszerően megírjanak pályázatokat, amelyet várhatóan támogatásnak kellene követnie, ám ha ez elmarad, abban erısíti ıket, hogy szervezett létezésük indokolatlan, csak azért volt rájuk szükség, hogy legitimálják mások pénzhez jutását. " X pályázat érkezett, amelyek közül Y támogatásáról döntöttünk, és összesen Z forint támogatást osztottunk szét közöttük. " Errıl ugyan kevés szó esik, de aki nem nyer, az veszít. Veszíti a beinvesztált energiát, a felhasznált munkaórákat, elhasznált eszközöket, de veszít például lelkesedést is. Szükség van vesztesekre? Nem! Éppen az a cél, hogy legalább ezen a területen mindenki mozgástérhez jusson. A feladat tehát az, hogy civil támogatók segítségével és szakértelmével minél több szervezet alakuljon, és ezek a szervezetek minél gyakrabban teremtsenek alkalmat az összejövetelekre. Ezek a közösségek többségében minimális támogatásokat igényelnek. Vajon mekkora a forrásigénye egy kórusnak, egy kerámiaszakkörnek, egy csillagászszakkörnek, egy polgárır szervezetnek. Ezek üzemeltetése elhanyagolható mértékő egy létesítmény üzemeltetéséhez viszonyítva. A pályázatok megítélése esetén viszont a természetes bizalmatlanság, az átláthatóság megköveteli a közösség mőködésének ellenırizhetıségét. Talán volt már rá példa, hogy forrásokat lényegesen nagyobb volumenben igényeltek egy tevékenységhez, mint amit a valóság szükségessé tett volna. Az átláthatósághoz a legfontosabb, annak eldöntése, hogy mit tartunk értéknek, milyen prioritásokat akarunk felállítani? Ha azt tekintjük fontosnak - tegyük fel -, hogy minél több ember, minél gyakrabban összejöjjön, akkor hallatlanul egyszerően megtehetjük. Egy jelenléti ív folyamatos kitöltésével nyilvántartható az összejövetelek látogatottsága, átlátható a jelenlétek intervalluma. A jelenléti íveken összeadva az egyének által a szóban forgó közösségben eltöltött órák számát, megkapjuk azt az ember-órát, amelyet a közösség elér egy alkalommal. A jelenléti ívek hosszabb idıszakon keresztül történı összesítésével a közösség valódi társas-kapcsolati értéke megmérhetı. Nyilván szükséges lesz az összejövetelek létezésének ellenırzése is alkalmanként, de ez már inkább okirathamisítási kérdés, a jelenlegi gondolatkörnek nem része. Az önkormányzatok támogatási rendszerének felülvizsgálata is szükségessé válhat. Annak vizsgálata, hogy egy önkormányzat milyen mértékben segíti elı a területén lévı civil szervezeteket, mindenképpen értékmérıje tevékenységének. Itt azonban markánsan külön kell választani az önálló kezdeményezéseket, amelyek aktív közremőködést jelentenek egy közösségben, attól, amikor a nép szórakoztatására rendezvényeket szerveznek. A meghívott elıadómővész fellépése nem tekintendı civil szervezeti életnek, ahogy a majális megrendezése, vagy a farsangi rendezvény sem az, míg pl. egy színházlátogatás, vagy filmnézés utáni beszélgetés meg igen. A hangsúly a közösségi tevékenységen, és nem a szórakozáson van. A civil élet hozama A civil közösségek élete össztársadalmi érdek. A politikának annyiban válhat szövetségesévé, amennyiben érdekeik egyeznek abban, hogy az állampolgárok életvitelének javításán munkálkodnak. Vajon javítja az önkormányzat, vagy a mindenkori kormány megítélését a civil élet sikeressége? Igen! Amennyiben ez nem jár együtt azzal, hogy a politika folyamatosan, leereszkedı stílusban hangsúlyozza, hogy méltóztatott adni ezekre a célokra, akkor számíthat arra, hogy az emberek elégedettsége növekszik, a politikai elit presztízse növekszik. Az a politika, amelyik mozgásteret biztosít olyan emberek számára, akiket a politika - meglehet - nem is érdekel, az elnyerheti megbecsülésüket. A közösségi élet felpezsdülése egyúttal azt is jelenti, hogy a környezetükben lévı emberek is szembesülnek a lehetıségek megélhetésével. Azt érezhetik, hogy történnek a dolgok, azok jó irányba fordulnak, s ha ıket személy szerint nem is indította be a folyamat, azok külsı szemlélıjének is jó lenni. Jó tudni, hogy adott esetben van hova eljutni, hogy 9

10 lassacskán meg is fogalmazódik az igény, hiszen az ismerısök, barátok, rokonok, szomszédok már mind összejárnak. Én miért üljek otthon? A civilek tevékenységének eredményei azonban egészen más területeken is érzékelhetı. Elég a múltból hozni példákat arra, hogy hogyan kerültek ezek felszínre. Közismert példa a nagyvilágból a személyi számítógépek születésének körülménye, a zöld mozgalmak világszerte történt környezetformáló cselekedetei, vagy a magyar példákból merítve a vitorlázó repülık pilótautánpótlásában betöltött szerepe, a sport területén a grundfoci kapcsolata a profi labdarúgással. A tömegsport egyébként az egészségügyi állapotok javítását is elısegíti. Ezeknek az eseteknek az értékteremtı hatásait nehéz lenne elvitatni. Pénzben történı kifejezésük azonban értelmezhetetlen. Természetesen nem lehetetlen. Azonban veszélyes, mert arra sarkallhat, hogy egyes közösségi tevékenységeknek prioritásokat kell adni, ami helytelen. Miért? Mert például a vitorlázórepülés egészen addig nem hozott mérhetı eredményeket, amíg a kereskedelmi célú repülés el nem indult. A rádióamatırök lelkesedése gazdaságilag értéktelen volt, amíg az elektronikai ipar igényt nem mutatott szaktudásukra. A zöldek tevékenységérıl nem is beszélve. Ugyanakkor a civil szervezetek rengeteg olyan látens ismertetet, szaktudást halmoznak fel, amely munkakultúrák kialakulásához vezethet. Ilyesmire a múltban is rengeteg példa volt, és remélhetı, hogy ez a jövıben sem lesz másként. Legyen példa a lovas-turizmus. Ennek a tevékenységnek a gazdasági felvirágoztatása nehezen képzelhetı el azok nélkül, akik a lovaglás szerelmesei, és szabadidejük nagy részét a lovak közelében töltik. A sok esetben lelkes magángyőjtık munkájával létrehozott győjtemények is fontosak a múzeumok létrehozása, bıvítése szempontjából, tájházak kialakításakor. Itt ismét fontos kitérni arra a kérdésre, hogy mikor válik valami professzionális tevékenységgé. Vegyük példának a focit. Addig nyilvánvalóan civil tevékenység ez a sport, amíg gyerekek rúgják a bırt. Ugyanez igaz akkor is, amikor dolgozók teszik szabadidejükben. Profivá akkor válik, amikor ezért a tevékenységért valaki pénzt kap. Hiszen éppen ez a különbség! Hasonlóan igaz ez a környezetvédı szervezetek tevékenységére, amikor szemetet győjtenek, vagy a keramikusokra, amikor korongoznak. Ettıl tevékenységüket még segíthetik profik, pénzért, tiszteletdíjért, ám a közösségi élet mérıje a lelkes amatırök szerepvállalásának térítésnélküli(!) tevékenysége. Azok a szervezetek tehát, melyek csak profi, fizetett közremőködıkkel rendelkeznek nem civil szervezetek. Hiszen nem végeznek civil közösségi tevékenységet. Ezek tevékenységükhöz, ha támogatásokat igényelnek szerencsés, ha ezt nem a civil források rovására teszik. Ilyen szervezetek támogatása azonos alapból azért is szerencsétlen, mert a profizmus irányába tereli a pályázati rendszert. Nem kétséges, hogy ezek a szervezetek minden esetben versenyképesebbek lesznek, mint az amatırök. A versenyképesség fogalma pedig eleve képtelenség ebben a kérdéskörben. Az amatırök számára viszont azt sugallja, hogy minden eldılt, elıre lejátszott folyamatok vannak, bizalmuk joggal gyengül a civil szervezkedéssel kapcsolatban. A civil közösségek által teremtett értékek rendkívül sokrétőek. A gyerekek mozgásigényének kielégítésétıl, érdeklıdésük felkeltésén keresztül a tájékoztatásokon, drog-prevenciós programokon való részvételig. A nyugdíjas emberek tenni vágyását, közösségigényét kielégítı programok hasonlóan fontosak, mint a társadalmi érdekeket megjelenítı összefogások. A közbiztonságért, közerkölcsökért, aggódók tevékenysége, vagy a környezetvédelmet erısítık tevékenysége az egész társadalom közös érdeke. Mindezek a tevékenységek hozzásegítik az embereket a jobb szocializációhoz, a másság megismeréséhez, és elfogadásához. A társadalmi közösség erısítése felkészültebb, tájékozottabb polgárokat jelentenek, akiknek magasabb lesz a tolerancia küszöbe, sportolás esetén az egészségi közállapotok javulnak, amelyek kihatásait talán szükségtelen részletezni. 10

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái *

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * Jenei György Kuti Éva A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * TM 64. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 Készítette az Ipari Parkok Egyesület megbízásából Rakusz Lajos A szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Göndöcs István Dr. Kabai Vilmos Dr. Tóth János Lektorálta:

Részletesebben