HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök"

Átírás

1 A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA III. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR elnök A nyárra azt szokták mondani, hogy uborkaszezon. Én azt hiszem, erre az idei esztendô rácáfol. Úgy tûnik ahogy ezt majd újságunk is mutatja a tartós nehézségek egyre több kollégából hoznak fel különféle indulatokat, ötleteket, javaslatokat. Mindenképpen ez utóbbi a jó irány számunkra, mert elérkeztünk arra a pontra, ahol sok régi tabuval, berögzôdéssel kell leszámolnunk. Az egyik, hogy majd a politikusok, gazdaságpolitikusok, az importôrök vagy valaki megoldja a problémáinkat, ergo nekünk semmit nem kell tenni, elég, ha türelemmel várunk. A másik, hogy én eddig is meg tudtam oldani, mert egy ebéddel, vacsorával, protekcióval az én cégem számára ugyan egyedi eredményt de el tudtam érni. Sorolhatnám tovább a hasonló, korábban általános motivációkat. Mára azonban, azok számára, akik maradtunk alig több, mint 300 tulajdonos, az errôl szóló felmérés szintén az újságban található csak az a döntési lehetôség maradt, hogy mindent megtegyünk magunkért és a szakmánkért. Egyre többen ismerik fel, értékelik újra az együttmûködés szükségességét és az összefogásban rejlô energiákat, ahogyan ezt a GÉMOSZ konferencia is bizonyítja. Nagyon sok probléma, amellyel nap mint nap szembesülünk bár közhelynek tûnik mégis igaz, hogy egyben lehetôség is a számunkra. Sôt, kötelezettség! A témák, amelyek a mostani újságban megjelennek, jól mutatják azokat a fájó pontokat, amelyekben eredményt kell elérnünk. Az elmúlt hónapokban nagyon sok olyan tárgyalást folytattunk, amelyek részeredményeit talán már 2013-ban láthatjuk. Korábban soha nem tapasztalt nyitottság van a gazdaságpolitika részérôl egyes, számunkra kiemelten fontos témákban. Ezen ügyek mindegyike olyan közeget érint, ahol óriási lobbi harcokra számítunk, de hiszem és tudom, hogy egyszer el kell jönne a pillanatnak, amikor a tisztességesen végzett munka a mindennapokban is nagyobb érték lesz a társadalom, a politika számára, mint a jelenlegi gyakorlat. Megköszönve azt a sok támogatást, bátorítást, amit tôletek, tagjainktól kapunk, kérlek benneteket, segítsetek, hogy a mindannyiunk számára komoly nehézségeket okozó problémákban még több javaslat és helyzetelemzés érkezzen hozzánk. Hiszem, hogy ezen javaslatokat képviselve, lépésrôl lépésre elôrehaladva, egyre több sikert érhetünk el, ami reményeim szerint a szakmánk teljes megújulását és eredményes mûködését hozhatja el. Ehhez kívánok közös sikereket mindannyiunknak. Tartalom Az autószerelô-képzés finanszírozásának változása Jelentés a magyar márkakereskedésekrôl 2012 CECRA-hírek Damoklész kardja 2. oldal 3. oldal 5. oldal 6. oldal Vitaanyag a feketegazdaságról 7. oldal Elkezdôdött valami... és a JAF 9. oldal Autóipari megoldások szakértôtôl 10. oldal Indul a biztosítási kampány 12. oldal

2 Az autószerelô-képzés finanszírozásának változása A gazdálkodói szervezeteknek a NAV-nak fizetendô szakképzési hozzájárulás terhére van lehetôsége a gyakorlati képzés költségeit elszámolni, egy diifferenciált normatív rendszer keretén belül. A 2011/12-es tanévre meghatározott normatábla nem vette figyelembe a különbözô szakmák eltérô költségigényét, sôt, a magyarországi GDPhozzájárulásban élen járó autós szakma 0.7-es szorzójával még negatívan is sújtotta. Ezt a problémát sikerült most orvosolnunk. A 2012/13-as tanévre, szeptember elsejétôl, új normatív szorzótábla van érvényben, szakmáink közül néhány az 1,6-os szorzót is meghaladja a augusztus 30-i 240/2012. (VIII. 30.) kormányrendelet alapján. Innentôl kezdve az autós szakképzés, pontosabban a mûhelyekben folyó gyakorlati képzés, költségfedezete sokat javult a múlt évihez képest. Alap normatíva Szakma Elektronikai mûszeres Szorzó 2011/2012 tanév Változás 2012/2013 tanév Éves támogatás Havi támogatás Szorzó Éves támogatás Havi támogatás % Ft Ft % Ft Ft 0, , Autószerelô 0, , Autó technikus 0, , Karosszérialakatos 0, , Jármûfényezô 0, , Jelzésértéke van ennek a sikernek, mert ebbôl is látszik, hogy a kormány meghallgatta az ágazatok szakembereinek véleménye, így a GÉMOSZ-ét is. Ezt köszönhetjük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a munkánkat segítô, más civil szervezetek velünk közös fellépésének is. Folytatódik a Leonardo program Szól jon hoz zá Ön is! A GÉMOSZ újabb, kétéves pályázatot nyert Ked ves Ol va só ink! az uniós Leonardo program keretén belül. Az Új sá gunk szer kesz té sé ben az az irány elv ve zé rel ben nün ket, hogy az Önök ér deklôdé sé re leg in kább Innovation Transfer elsôsorban a szakképzésben szá mot tar tó kér dé sek kel fog lal koz zunk. To váb bi cé lunk, hogy kom mu ni ká ci ón kat ki tel je sít sük, a szak- részt vevô oktatóknak nyújt továbblépési ma is ág je gyé ben két pó lu sú vá te gyük, és la punk ban Önöktôl ka pott vissza jel zé se ket is meg je len tes sünk. lehetôséget. Résztvevôi Magyarország, Románia, A szak ma ér deklôdés re leg in kább szá mot tar tó le ve le ket már a kö vet kezô lap szám tól meg je len tet jük. Franciaország és új belépôként Portugália. A program Ész re vé te le i ket pos tai úton a GÉ MOSZ, 1141 Budapest, Nótárius u cím re, vagy elekt ro ni kus célja az oktatás nyugat-európai színvonalára va- le vél for má já ban ge mosz.hu e-ma il cím re Vá lo ga tás le ve le inkbôl je li gé vel kér jük el jut- ló emelése (pl. alternatív üzemanyagok felhasználása tat ni. Ké zi ra to kat, le ve le ket, fo tó kat nem ôrzünk meg, és nem kül dünk vissza! a közlekedésben). 2 Autó-márkakereskedő 2012/3

3 Jelentés a magyar márkakereskedésekrôl 2012 A GÉMOSZ 2012 augusztusában felmérést készített a magyar márkakereskedôi hálózatokról, a cél a teljes magyar márkakereskedelem feltérképezése volt. A felmérés eredményeit szeptember 12- én, egy sajtóreggeli keretében ismertette a média képviselôivel. Jelenleg harmincnégy, Magyarországon forgalmazott márkáról van információnk. Az adatok a 2012 augusztusi állapotot tükrözik. A tavalyi felméréshez képest a következô új márkákkal is számolunk: Ferrari, Jaguar, Land Rover, amely márkák az elmúlt 12 hónapban nyitották meg képviseletüket Magyarországon. Egy kereskedésnek tekintjük a márkakereskedô cég egy telephelyét, ahol a kereskedelmi tevékenységet folytatja, ahol egy vagy több márkát forgalmaz. Egy-egy márka forgalmazása egy-egy szalonban történik. Így lehetséges, hogy egy cég több márkával több szalonban foglalkozik, mégis egy kereskedésnek számít. Viszont egy cég több telephelye, még ha csak egy márkával foglalkozik is, több kereskedésnek számít, hiszen külön szalonokban folytatja a márkakereskedést. A GÉMOSZ felmérésének alapja az importôröktôl kapott dealer listák, illetve nyilvános cégadatok voltak. Egy márkát egy különálló szalonban értékesítenek a márkakereskedések, egy kereskedés több szalonból is állhat. A márkakereskedések száma Magyarországon a 2012 augusztusi állapotok szerint 467-re tehetô a márkakereskedések száma. A tavalyi kimutatásunk eredménye szerint a márkakereskedések száma 2011 októberében 454 volt, ám a látszat ellenére nem mondható hogy 13-mal nôtt volna a márkakereskedések száma, mivel tavaly eltérô módszerekkel dolgoztunk. Egyrészt tavaly még csak egyszeres kontrollszûrôvel dolgoztunk, idén már többszörössel, ami segített kiszûrni a pontatlan adatközléseket. Másrészt nem számoltuk bele a következô márkákat: Ferrari, Jaguar, Land Rover, valamint eltérô módon dolgoztuk fel a márkákat. Idei módszerekkel számolva, elmondható lenne, hogy 10%-kal csökkent a márkakereskedések száma a tavalyi évhez képest. Tulajdonosi kör A tulajdonosok száma 2011-hez képest 324-rôl 312-re csökent. A tulajdonosok 67%-ának, 213 tulajdonosnak van egymárkás kereskedése, 18%-a, 56 kereskedô foglalkozik két márkával, és csak a maradék 15% foglalkozik 3 vagy annál több márkával. Csupán egy tulajdonos forgalmaz 13 márkát, és egy tulajdonos rendelkezik 15 márkával foglalkozó kereskedéssel. Az arányok a tavalyi adatokhoz képest (70%-18%-12%-1% alatti) nem változtak jelentôsen. A 312 tulajdonosból 213, azaz 68% egy telephelyet, 16%-a pedig két telephelyet tudhat magáénak. A tulajdonosok 16%-a rendelkezik csupán 3 vagy több telephellyel. Ezen adatok is igazolják, hogy a gépjármû-márkakereskedelemre változatlanul jellemzô a kisvállalkozási forma, függetlenül attól, hogy a forgalmazott tételek értéke viszonylag magas. A legtöbb telephellyel a Carnet Invest Zrt., Hovány Márton és a JP Interkontakt Zrt. rendelkezik. A márkaszalonok számának változása A szalonok száma, 2011-hez képest, 785-rôl 750-re csökkent. Jelentôs csökkenés a következô márkáknál figyelhetô meg: Chevrolet -18 (55-rôl 37-re), Opel -14 (64-rôl 50). Ezen márkák mellett a Ford, Mazda, Peugeot, Fiat, Citroen, és a Seat is nagymértékû a csökkenést mutat. Azonban vannak márkák, amelyek a negatív eladások ellenére is növekedtek: Hyundai, Kia, Mitsubishi, Audi, BMW. A harmadik kategóriába azok sorolhatók, ahol a szalonok száma változatlan maradt: Dacia, Volkswagen, Toyota, Nissan, Isuzu, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Infiniti. Autó-márkakereskedő 2012/3 3

4 A kereskedések területi megoszlása A kereskedések 30%-a található a fôvárosban és Pest megyében. Egy-egy megyére 9-31 kereskedés jut, Budapestre és Pest megyére 145. Budapest és Pest megye után a legtöbb kereskedés Gyôr- Moson-Sopron, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Ezek a számok a tavalyihoz képest nem mutatnak különösebb eltérést. A legkevesebb kereskedés Nógrád, Békés és Heves megyékben található. Nógrád megyében, a lakosság anyagi helyzete mellett, magyarázat lehet erre Budapest és Pest megye közelsége is. Az ország keleti és nyugati felének különbözô gazdasági helyzete azonban nem látszik a márkakereskedések megoszlásában, Jász-Nagykun- Szolnokban 26, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 29 márkakereskedés található, míg Tolnában 11, és Vas megyében 12. Összegzés Összességében elmondható, hogy a kedvezôtlen gazdasági helyzetnek köszönhetôen a márkakereskedések és szalonok száma hozzávetôlegesen 10%-kal csökkent. A márkakereskedések 30%-a még mindig Budapest és Pest megye területére esik. Még mindig túlnyomórészt az egymárkás kereskedések vannak többségben, a nehéz gazdasági helyzet, valamint a szigorú importôri szabályok miatt kevesen engedhetik meg maguknak, hogy több márkával is foglalkozzanak. Budapesten és Pest megyében az egymárkás kereskedések aránya magasabb. A többi megyében jobban látszik a többmárkás dominancia, mert egy márkából a minimális volumen okán nagyon nehezen lehet megélni. A következô ábra mutatja, melyik megyében hány márkának van képviselete. A legtöbb márkát Budapesten, Gyôr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyékben forgalmazzák, a legkevesebbet pedig Nógrád és Heves megyékben. A márkalefedettség egyes megyékben látszólag nôtt, ennek az oka fôleg az, hogy 2011-ben eltérôen csoportosítottuk a márkákat, valamint hogy nem voltak jelen a Ferrari, a Jaguar és a Land Rover márkák. Az következô két diagram részletezi a szalonok megoszlását márkák és megyék szerint. A forgalmazott márkák száma és az adott megye földrajzi fekvése (kelet-nyugat) között nem fedezhetô fel összefüggés. Van az ország keleti régiójában is öt márkával foglalkozó kereskedés, és Budapesten valamint Pest megyében arányaiban több az egymárkás kereskedés, mint az ország többi részén. Autó Márkakereskedô X. év fo lyam, 3. szám. ISSN Ki adó: Gép jár mû-már ka ke res ke dôk Or szá gos Szö vet sége (GÉ MOSZ), 2040 Budaörs, Malomkô u. 2. Fe le lôs ki adó: Gab li ni Gá bor. Fe le lôs szer kesz tô: Ba logh Ár pád. Szer kesz tô bi zott ság: Balogh Árpád, Konkoly Eszter, Bacsó Flóra. Szer kesz tô ség: GÉ MOSZ-iro da, 2040 Budaörs, Malomkô u. 2. Te lefon: , fax: , e-ma il: ge mosz.hu. Grafikai tervezés: Pe tit Typo Bt. 4 Autó-márkakereskedő 2012/3

5 CECRA-hírek Az európai autópiac még mindig gyenge. A júliusi 7.8%-os csökkenést egy 8.9%-os augusztusi esés követte. Az év eleje óta ez összesen 7.1%-os csökkenést jelent, mivel az EU-ban összesen autót regisztráltak. Júliusban egyedül az Egyesült Királyságban nôtt a piaci részesedés, 9.3%-kal, ami öszszesen regisztrációt jelent. Németországban 5%-os, Franciaországban 0.7%, Spanyolországban 17.2%, Olaszországban pedig 21% csökkenés volt megfigyelhetô. Január és augusztus között egyedül az Egyesült Királyság számolhatott be egyedül növekedésrôl (+3.3%). Augusztus hónapban pedig egyedül Spanyolországban nôttek az eladások. Ennek oka, hogy szeptember 1-tôl 10%-ra emelkedett az ÁFA mértéke, ezért a vásárlók a nagyobb kiadásokat még az emelés elôttre idôzítették ra sem prognosztizálnak növekedést, évek telhetnek el az újabb fellendülésig. A gyártók nagy része is jelentôs nehézségekkel küzd, mégis azt kell szorgalmaznunk, hogy csökkentsék a kereskedôkre rótt terheket, különben elveszíthetik hálózataikat. Az adóemelés és az emberek nehéz gazdasági helyzete az útbiztonságnak sem kedvez. Egyre kevesebben szánják rá magukat autóik rendszeres karbantartására. Egy felmérés szerint a spanyol autótulajdonosok mintegy 10%-a hordja rendszeres karbantartásra autóját. Autó-márkakereskedő 2012/3 5

6 Damoklész kardja A gazdasági válság begyûrûzését követôen hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a márkaképviseletek tevékenységében súlyponti áthelyezésre is szükség lesz, azaz az elkövetkezô idôszakban - a kereskedelmi tevékenység mellett - a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szervizszolgáltatásokra. Nem mintha ez az üzletág korábban nem lett volna fontos terepe a gépjármû-márkakereskedôk tevékenységének, hanem azért, mert míg az értékesítés területén a rövidtávú kilátások egyértelmûen kedvezôtlennek tûntek, addig a vevôszolgálat területén még mutatkozott esély, ha nem is a forgalom növelésére, de legalábbis szinten tartására. CSERI JÓZSEF elnökségi tag Márpedig ez is nagy szó, ha figyelembe vesszük a márkaszervizek ügyfélkörét, az oda betérô autók átlagéletkorát, illetve a gépkocsik életkorának elôre haladtával fokozatosan csökkenô márkaszerviz preferencia mutatókat. Nem volt véletlen, hogy a kérdés importôri szinten is kiemelt jelentôséggel bírt, aminek következtében sorra indultak a központilag koordinált, elsôsorban az idôsebb autók tulajdonosai lojalitásának megôrzését célzó szervizprogramok. Ezek vitathatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a márkaszerviz mutatóinak alakulása ne legyen olyan riasztó, mint az újautó eladási darabszámoké. Ha objektíven közelítünk a kérdéshez, a válság nélkül is indokoltak lettek volna ezek a kezdeményezések, lévén, hogy az autós társadalomban a márkaszervizek megítélése finoman szólva is megosztó. Ennek hátterében elsôsorban nem is a szolgáltatások színvonala, illetve a szakmai felkészültség megkérdôjelezése, sokkal inkább a szolgáltatások viszonylagosan magas ára húzódik meg. És nem azért, mert a márkaszervizek általánosságban indokolatlanul vagy irreálisan drágán nyújtanák szolgáltatásaikat, hanem azért, mert a hazai jövedelmi viszonyok, ebbôl adódóan a fizetôképes kereslet lehetôségei korlátokat szabnak a szerviz árbevételeknek, illetve a márkaszervizekkel szemben támasztott követelmények okán is indokolt rezsióradíjak érvényesítésének. Nem beszélve arról, hogy talán nincs még egy ország Nyugat- Európában legalábbis ahol olyan magas lenne a szektor feketegazdaság általi fertôzöttsége, mint Magyarországon. Ez természetesen közvetlenül hat vissza a márkaszervizek versenyképességére, illetve 6 Autó-márkakereskedő az üzletág jövedelemtermelô képességére. A probléma tehát összetett, ráadásul a törekvések ellenére is kiszélesedni látszik. Elsôsorban a jellemzôen nem a márkaszervizek által forgalmazott, utángyártott vagy nem gyári eredetû olcsóbb(?) alkatrészek piaci részesedése növekedésének köszönhetôen, melyek gyakorta mint ügyfél által hozott alkatrészként kerülnek a márkaszervizek által beépítésre. Közgazdasági megközelítés szerint a folyamat mindkét érintett, azaz az ügyfél és a márkaszerviz oldaláról is érthetô, vagy konszenzusos alapon méltányolható. Legalábbis részben, és elsô megközelítésre. Az ügyfél szemszögébôl nézve különösen, ha autója fenntartása egyre nehezebben megoldható terhet jelent számára érthetô, ha az adott pillanatban a pénztárcáját kevésbé terhelô alternatíva irányába mozdul el. (Feltéve, hogy érdemi alternatíváról beszélünk, azaz a hozott alkatrész beépítésre megfelelô.) A márkaszerviz pedig általában igyekszik partner lenni, akár az általa is alternatív megoldásként felajánlott utángyártott alkatrészek beépítésével, akár az ügyfél által hozott ez esetben csak nehezen, ám lehet, megfelelôségét illetôen nem is teljes bizonyossággal beazonosítható alkatrészek/anyagok (pl. motorolaj) befogadásával és felhasználásával. Mondván, hogy legalább a munkát, nem mellékesen az ügyfelet sikerül megtartani. A gyakorlat tehát érthetô és indokolható. Azonban ez korántsem mellékesen komoly kockázatokat is rejt magában, méghozzá mindkét fél számára. A közúti közlekedési törvény szerint a jármû üzembentartója felel azért, hogy jármûve mûszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból is megfeleljen az elvárt követelményeknek. Ez magától értetôdô. Azonban sokak számára úgy tûnik, nem tudott, hogy a szervizek és természetesen nem csupán a márkaszervizek az ügyfél által hozott alkatrészek/anyagok beépítéséért/felhasználásáért is felelôsséggel tartoznak. Legalábbis erre utalnak a munkafelvételi lapokon gyakorta fellelhetô záradékok, melyek tartalma szerint: az ügyfél által hozott alkatrészekért, anyagokért felelôsséget nem vállalunk. Szakmailag érthetô, ám jogilag nem helytálló álláspont, illetve gyakorlat. A szolgáltató esetünkben a szerviz ugyanis a tevékenységünket szabályozó Európai Uniós Csoportmentességi Rendeletben foglaltak szerint felelôsséggel tartozik az általa beépített/felhasznált alkatrészekért, anyagokért is. Függetlenül azok származásától, illetve a beszerzés módjától. Azaz, a vevô által hozott alkatrészek/anyagok beépítése/ felhasználása anyagi- és jogi értelemben is kötelezettséggel jár a szervizek számára! A felelôsség tehát egyetemlegesen reá hárul, függetlenül attól, hogy a munkafelvételi lapok esetleges záradékai mit tartalmaznak. A kockázat tehát jelentôs. Mi több, a fogyasztók árérzékenységének növekedésével párhuzamosan fokozódik. Ugyanis egyre több olcsó, ám bizonytalan eredetû és minôségû alkatrész kerül a piacra, melyek nem csupán a piaci versenyt torzítják, de fogyasztóvédelmi, és ami ennél is fontosabb, közlekedésbiztonsági szempontból is kiemelt kockázatot jelentenek. Aligha szükséges bárkinek is ecsetelni, milyen szakmai, anyagi és jogi kockázatokat hordoz magában egy nem megfelelô, az elvárt paramétereket teljesíteni nem képes alkatrész gépkocsiba történô beépítése. Különösen egy esetleges, ennek okán bekövetkezett baleset esetén. A hamisított, nem ritkán rendeltetésszerû használatra alkalmatlan alkatrészek nem tekinthetôk alternatívának! Ellentétben a megfelelô, minôsített utángyártott alkatrészekkel, jóllehet egyes paramétereiket, élettartamukat, nem utolsósorban ár/érték arányukat vagy jótállási feltételeiket illetôen azért ezeket sem feltétlen lehet közvetlenül összehasonlítani a gyári eredeti alkatrészekkel. Ezen szempontok tudatosítását, mérlegelését elôsegítendô, érdemes lehet célirányos konzultációkat folytatni a munkafelvevôkkel is, akik az ügyfelek tájékoztatásában kulcsfontossággal bírnak. Mint a GÉMOSZ legutóbbi konferenciáján már szakértôktôl is elhangzott, drámaian növekedni látszik a többnyire márkás olajok nevével forgalmazott, az elvárt minôséget feltételezô, ám valójában hamisított, nem megfelelô motorolajok piaca, melyek gyakorta az ügyfél által hozott olajként kerülnek a szervizek/márkaszervizek dolgozóihoz, várva, hogy betöltsék. Eltekintve attól, hogy mindez miként érintheti a szervizek esetleges olajszerzôdéseit, illetve vállalásait, szükséges felhívni a figyelmet, hogy a hamisított olajat mondjuk laboratóriumi vizsgálat hiányában szinte lehetetlen kiszûrni. Ugyanis már a flakonokat, illetve a címkéket is professzionális módon hamisítják, így munkafelvevô legyen a talpán, aki az adott olaj specifikációját, megfelelôségét, illetve felhasználhatóságát képes lenne elbírálni. A felhasználást követôen, viszont már a szervizé a felelôsség. Úgy gondolom, a leírtakon nem csupán érdemes, de szükséges is elgondolkodni, és a szervizek védelme érdekében az indokolt akár az üzletpolitikát is érintô döntéseket, meghozni. Lehet, hogy bizonyos irányelveket át kell alakítani, biztos, hogy az ügyfelek tájékoztatására is nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni, ám mindannyiunk közös érdeke, hogy a fentebb részletezett problémák ne Damoklész kardjaként lebegjenek a szervizek feje fölött. 2012/3

7 Vitaanyag a feketegazdaságról Az alábbi helyzetjelentést egy kollégánk állította össze. Az anyag segít bepillantani döntôen az autójavítás színfalai mögé. A 3 millió gépjármû átlagos javítási, karbantartási igénye évente millió óra, milliárd Ft, plusz az ehhez kapcsolódó alkatrészek, anyagok milliárd Ft értékben. Összesen tehát éves ~1000 milliárdos piacról beszélünk. Ennek 55-60%-a után szinte semmilyen adót nem fizetnek, míg a fennmaradó 40-45% után is csak részben. Amennyiben csak az 50%-át sikerül a legális, teljes körûen adózó körbe bekényszeríteni, akkor a több tízezer többlet munkahely mellett minimum milliárd forint adóbevétel növekedéssel számolhatunk éves szinten. Levelemmel szeretném felhívni a figyelmet egy nagyon súlyos gazdasági problémára, mely jelentôs veszteséget okoz egyrészt minden legálisan mûködô, tisztességes adófizetô vállalkozónak, aki a szolgáltatóiparban dolgozik, másrészt a költségvetésnek. Egy konkrét eseten keresztül mutatom be a problémát. A minap egy ügyfelem Ford típusú használt gépkocsit kívánt vásárolni. Körvonalazódott az üzlet, és már csak a szerelôjével kívánta megnézetni az autót. Az ügyfél másnap megjelent egy márkakereskedés logójával ellátott munkaruhába öltözött szerelôvel, aki a gépkocsit megvásárolhatónak találta. Az üzlet létrejött. Üzleti stratégiánk részét képezi az értékesített autók szervizelése és javítása, így ennek az ügyfelünknek is felajánlottuk a szervizelést. Ô megköszönte, de elmondta, hogy évek óta a vele érkezô szerelô végzi a javításokat. Mint kiderült, a szervizelést irreálisan alacsony áron végzi, nem is beszélve az alkatrész árakról, amiknek a beszerzésére ugyan lehet, hogy pár napot várnia kell, de megéri a töredék ár miatt. Természetesen korábban is találkoztunk hasonló jelenséggel, csak más-más munkaruhában jelentek meg a szerelôk. Megvitattuk az esetet a kereskedés és a szerviz vezetôivel, és felmértük, környezetünkben hány illegális mûhely mûködik. Megdöbbentô a szám, konkrétan harmincnál is többet találtunk itt, egy magyarországi vidéki nagyváros egyik részén. Az is megállapítást nyert, hogy a nálunk dolgozó öt szerelôbôl öten, azaz 100%, szabadidejében ilyen illegális mûhelyekben dolgozik mellékállásban, vagyis fusizik. Megkérdôjelezhetô az a munkamorál, amikor a dolgozó fusival munkabérének esetenként a többszörösét keresi. Az alkatrészt és a szerszámokat ugyan nem lopják el, hanem ugyanattól a nagykertôl rendelik a mienkkel, azonos feltételekkel. Rá kellett ébrednünk, hogy nem a legálisan mûködô, többé-kevésbé azonos terheket cipelô szervizek jelentik az igazi konkurenciát, hanem ezek a százszámra mûködô fusi mûhelyek. A kisvállalkozások adják a GDP jelentôs részét, nem is beszélve a foglalkoztatási számokról. Sajnos a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem akarta vagy merte felvállalni az illegális vállalkozások okozta problémák megoldását. Hatásos törvényeket vagy nem hoztak ellenük, vagy nem tartatták be azokat. Húsz év óta nem történt semmi. Az utóbbi négy évben a gazdasági válság óta csak súlyosbodott a helyzet, pedig a költségvetésnek is érdeke az illegális tevékenység, a feketegazdaság felszámolása. A törvényhozásnak nem csak szavakban, de tettekben is bizonyítani kellene, hogy a feketegazdasággal szemben a legálisan mûködô adófizetô vállalkozások mellett van! A gazdasági válság által az egyik legmélyebben érintett terület az autóipar, ideértve az új és használtautó kereskedelmet, a szervizelést, az alkatrészipart és a gyártást, valamint az összes autóiparban dolgozót. Magyarországon a válságot súlyosbítja, hogy az utóbbi években már-már elviselhetetlen mértékû a feketegazdaság és a benne szereplôk tevékenysége. Hogy kik is ezek az emberek? Egyrészrôl ôk a fusi mûhelyek mesterei, a fusiszták, másrészrôl a használtautó piac keselyûi, a nepperek. Kik is ezek a fusiszták? - Azok, akik rész- vagy teljes munkaidôben alkalmazotti munkaviszonyban állnak, és szabadidejükben otthon fusiznak. Véleményem szerint ezekbôl nô ki az összes fusiszta. - Az alkalmazotti munkaviszonyból már kinôtt, teljes munkaidôben fusizók, akiknek sosem volt vállalkozói engedélyük. - A cégtábla nélkül mûködô, valaha kisvállalkozásként induló mûhelyek, akik visszaadták már az engedélyüket, mert nem bírták a konkurenciaharcot. A közterhekkel és a szabályozásokkal többé-kevésbé tisztában vagyunk. Kiszámíthatjuk a költségeket és tervezhetünk velük. A legális vállalkozások piaci versenyben állnak egymással, és ugyanazokat az akadályokat kell átugranunk. A feketegazdaság szereplôihez képest viszont óriási hendikeppel indulunk. Milyen versenyelônyei vannak az illegális szereplôknek? - Nem kell semmilyen hatósági elôírásnak megfelelniük. - Nem kell beruházniuk az elôírásoknak megfelelô mérôeszközökre, mûszerekre. - Nem kell az elvárható körülmények megteremtésére anyagi forrást biztosítaniuk. - Nem kell a szakhatósági engedélyeztetés költségeit, illetékeit finanszírozniuk. - Nem ellenôrzi egyetlen hatóság sem ôket. - Nem kell számolniuk a váratlanul felbukkanó akadályokkal (ellenôrzés, bírságolás). - Elkerülik a közterheket. - Nem terheli a vállalási áraikat a 27%-os áfa. - Nincsenek banki költségeik. - Nem kell megfelelni semmilyen környezetvédelmi elôírásnak sem. - Nem kell a számtalan biztonsági elôírásnak megfelelni. - Nem kell az eszközeiket hitelesíteni. Vitaanyag az autóiparban elharapódzott feketegazdaság megfékezésére, avagy hogyan védhetnénk meg magunkat a kiéheztetésünkre játszó fusiszták ellen? Már negyedik éve küzdünk a túlélésért, a terheink nem csökkennek, hanem növekednek. Költségeinket már a minimum alá szorítottuk. Ha a bevételeinket elszívja ez a fusiszta réteg, csôdöt jelenthetünk, és beállhatunk fusisztának, hiszen mi is csak az autójavításhoz értünk. Javaslataink: 1. A fusi mûhelyek 99%-a semmilyen elôírásainak sem felel meg. Egy egyszerû fékbetét cserét, futómû javítást sem végezhetnének el. Bûncselekménnyé kellene nyilvánítani az illegális fékjavítási, futómû, kormánymû, stb. javítási tevékenységet, hiszen súlyos balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. Fékjavítás után kötelezô a fékpadon történô fékhatás mérés. Megfontolásra javasolnám, hogy egyáltalán kiadható-e mûködési engedély a fékpad nélküli mûhelyeknek. Nyílt titok ugyanis, hogy e nélkül mûködô mûhelyeknek csak alibi szerzôdéseik vannak a fékhatás mérésre. Féket, futómûvet kivétel nélkül mindenki javít, de az esetek 99%-ban nem számláznak ilyen címen munkát, és nem is viszik el beméretni a féket. 2. Törvényben kell rögzíteni az illegális tevékenységet végzôk büntetési tételeit, mérlegelési lehetôség nélkül. 3. Az illegális tevékenységet végzôket munkaadóknak és munkavállalóknak is kell tekinteni, így mind a két jogcímen eljárhatnának ellenük. (Bejelentetlen munkavégzés 1 millió Ft, mely a saját munkájára is vonatkozna.) 4. Lebukás esetén minden olyan ellenôrzést el kell végezni, amit egy szabályosan mûködô vállalkozónál a mûködési engedély megszerzéséhez elvégeznek. 5. A bejelentés elmulasztása miatti bírságokat, és az elmaradt bejelentési illetékeket többszörösen ki kell róni. - NAV, ÁFA, SZJA, helyi adó, ÁNTSZ - Önkormányzat - Balesetvédelem - Tûzvédelem - Környezetvédelem - Érintésvédelem - Biztonságtechnika - K.P.M. - Emelésbiztonsági elôírások - Számlaadási kötelezettségek elmulasztása, stb. Autó-márkakereskedő 2012/3 7

8 6. Minden hatósági eljárást le kell folytatni az alapilleték többszöröséért. 7. Amennyiben nem felelnek meg a követelményeknek, úgy az alapbírság többszörösét kell kivetni. 8. Minden egyes szabálysértésre a maximálisan kiszabható bírságot kell kiróni. 9. A munkaügyi bírság elsô alkalommal az egész éves SZJA és járulékok kivetése becslés alapján, minimum havi nettó Ft jövedelmet feltételezve. 10. A mûhelyben a felszerelést, a szerszámokat el kell kobozni. 11. A szabálysértés alanyait, a javításon lévô autókat el kell kobozni. (Minden ügyfél tisztában van azzal, hogy illegálisan javíttat, tehát orgazda.) A kuncsaftok meg kell bírságolni a számla nélküli munkavégeztetés miatt. Gondoljunk bele, a csempésztôl vásárolt egy karton cigaretta birtoklása is orgazdaságnak minôsül. 12. Alkalmazni kell a három csapás elvét. Minden egyes munkavállalást külön szabálysértésnek kell minôsíteni, így akár egy idôben több autó javítása esetén ugyan azokat az eljárásokat annyiszor kell lefolytatni, ahány munkavállalás történt. Így akár egy ellenôrzés alkalmával három autó javítása esetén alkalmazható a három csapás elve. Három munkavállalás esetén a három csapás elve életbe lép, és 6 hónapos nyári börtönbüntetést kell kiszabni. 13. Kontár kommandó létrehozása, mely a NAV keretein belül ellenôrzési osztályként mûködne. o Jogosultságaik: Bárhol bármikor helyszíni ellenôrzést tartani. o Próbavásárlás. o A legálisan mûködô vállalkozásoknál a dolgozók adatait elkérni. (Ellenôrzendôk adatbázisa.) o A vállalkozók jelzéseit kivizsgálni. 14. Bizonyítási eljárás egyszerûsítése. Ha nincs a szabálysértô vagy a közvetlen családtagja nevén a gépkocsi, melyet az ellenôrzés alkalmával a helyszínen találnak, bizonyítottnak kell tekinteni a szabálysértést. Ha nem állapítható meg tetten érés, akkor a szabálysértési hely tulajdonosa vagy bérlôje vonható felelôsségre. Ha egyik sem, akkor az autó tulajdonosa felel a cselekményért. 15. Bírságok kivetése azonnal, gyorsított eljárásban 8 napos fizetési határidôvel. 16. A bírság adó módjára behajtandó. 17. Meg kell szüntetni a biztosítási kárösszegek számla nélküli kifizetését. A biztosítók felbujtóként viselkednek, mert, ha az ügyfél elfogadja a egyezséges kárrendezést, akkor nem kérnek sem számlát, sem utószemlét, mivel csak a tényleges nettó kárösszeg 40-50% -át fizetik ki. Mindenki tisztában van vele, hogy ebbôl az összegbôl csak áfa nélküli fusi javítás lehetséges. A gazdasági válság bekövetkezte óta érdekes jelenséget figyeltünk meg a szervizek mûködésében. Az addig bejelentés nélkül, otthon dolgozó fusiszták, az ôket is érintô visszaesés miatt vagy fô-, vagy részmunkaidôs állást vállalnak. A statisztika javul, többen vannak bejelentve, csakhogy ezek a fusiszták nem hagytak fel tevékenységükkel, hanem munkaidô után és hétvégéken végzik áldásos tevékenységüket. Az utóbbi négy évben a gazdasági válság következményeként a gépjármûvek átlagéletkora nem csökkent, hanem növekedett, hiszen alig van új gépkocsi eladás. Azt gondolná az ember, hogy az öreg autók javítása miatt növekszik a szervizek forgalma. De ez nem így van, sajnos ez is csökken drasztikus méretekben, de nem azért mert az autók nem romlanak el, hanem mert az emberek fusi mûhelyekben javíttatnak. Természetesen, ha csak a számla nélküli munkadíjak nem befizetett 27%-os áfáját vesszük figyelembe, nem beszélve az egyéb elsumákolt közterhekrôl és a legális vállalkozások számára elôírt kötelezettségekrôl, kiadásokról, máris megértjük, honnan az óriási különbség a vállalási árak között. Az autónepperekkel szembeni eljárási javaslatok: A kereskedelemben sem sokkal jobb a helyzet. A használt autók forgalmának 60-80%-a autóneppereken keresztül cserél gazdát. Ôk az új autó beszámításnál kicsit jobb árat tudnak adni az eladónak és az eladási áruk is olcsóbb lesz, mert csak és kizárólag számla nélküli fusi mûhelyekben javíttatnak. Ez a tevékenység egyaránt sérti az új és használtautó értékesítôk érdekeit. Javaslataink: 1. Azt az autótulajdonost, akinek a nevén a tárgyévben háromnál több autót jegyeztek be, és azokat el is adta, és nem rendelkezik ez irányú tevékenységi körrel, neppernek kell tekinteni. Ugyanúgy, ha egy évben legalább 5 olyan megbízást kap, mely értékesítésre is szól, azt is neppernek kell tekinteni. Autónként Ft. jövedelmet kell feltételezni. 2. Ki kell szûrni a fantomcégeket, akik telephelye a 3. emeletre vagy értékesítésre alkalmatlan udvarokra van bejelentve, illetve azokat a neppereket, akiket csak telefonos helyszíni egyeztetés után, benzinkutaknál lehet elérni. Meg kell vizsgálni az autókereskedéseket, hogy a kötelezôen elôírt állapotfelmérések szakszerû kitöltéséhez rendelkeznek-e megfelelô eszközökkel (fék, futómû ellenôrzés). 3. Ezen kívül minden eljárást hasonlóképp kell elvégezni, mint a fusizóknál. A javasolt eljárások várható következményei: 1. Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi okok miatt autójavítási és alkatrész forgalmazási tevékenységet csak valós, szakmailag alkalmas telephellyel és szakmai regisztrációval rendelkezô szereplô végezhessen. Aki tehát nem a saját autóját javítja, és nem rendelkezik a fenti feltételekkel, az adócsaló, a megfelelô következményekkel. 2. A kontár kommandó törvényi hátterének megteremtése, és a sajtóban való publicitás után (büntetési díjtételek, valós ellenôrzések, 3 csapás érvényesítése, börtön fenyegetettség, autók elkobzása) már napokon belül az intézkedéseknek jelentôs visszatartó hatása és eredménye lesz. 3. Az ellenôrzések megkezdése és azok folyamatos jelenléte 1 éven belül minimálisra csökkenti a fusiszták gazdaságban való jelenlétét. 4. A költségvetés rövidtávon a bírságokból, és a lázas sietséggel legalitást szerzô fusiszták illetékeibôl számíthat komoly bevételre. Hoszszútávon pedig a kifehérített gazdaságban mind ÁFA oldalon, mind pedig SZJA oldalon megnövekedett bevételre számíthat a bejelentett munkahelyek megszaporodása és a forgalomnövekedés révén. 5. Az önkormányzatok a helyi adók és a mûködéshez szükséges illetékek befizetése révén jutnak nagyobb bevételhez. 6. A legálisan mûködô kereskedések és szervizek többlet forgalomhoz jutnak. Ezáltal munkahelyeket tudnak teremteni. Ezen intézkedéseknek jelentôs morális hangulatjavító hatásai lennének. Az elkeseredettség helyébe a bizakodás lépne. A vállalkozások a kapacitásukat valóban ki tudnák használni. A szervizek a nagyobb forgalomból béremelést hajthatnak végre. Az eddig illegálisan dolgozó fusiszták megkereshetik ugyanazt a pénzt 8 óra munkával, amit eddig a fusival illegálisan kerestek. Tisztelettel: egy nehéz helyzetben lévô tisztességes vállalkozó 8 Autó-márkakereskedő 2012/3

WWW.GEMOSZ.HU BIZALOM ÖSSZEFOGÁS EGYÜTTMÛKÖDÉS HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU BIZALOM ÖSSZEFOGÁS EGYÜTTMÛKÖDÉS HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. III. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök Valami

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR Nem indul könnyen

Részletesebben

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! gemosz_08/2 5/9/08 5:13 PM Page 1 www.gemosz.h 2008. 2. szám Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! GABLINI GÁBOR elnök Mint a mindennapi munkában, most is úgy érzem visszatekintve az elmúlt évekre, mintha

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

» Átalakuló vizsgáztatás. » Készül az elektronikus vezetési karton. » Józanul, biztonságban. » A jármûvezetõ-képzés új útjai

» Átalakuló vizsgáztatás. » Készül az elektronikus vezetési karton. » Józanul, biztonságban. » A jármûvezetõ-képzés új útjai A Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai lapja XXVIII. évfolyam 2007. 1 2 3 4 5 6» Átalakuló vizsgáztatás» Készül az elektronikus vezetési karton» Józanul, biztonságban» A jármûvezetõ-képzés új útjai» Vezetõi

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! II. évfolyam, 4. szám 2012. december Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! INTERJÚ E-SZÁMLA EU DIREKTÍVA ESETTANULMÁNY Interjú Keleti Józseffel, a

Részletesebben

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában 2004. 3. szám A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában A közgyûlés résztvevôi Gablini Gábor úr a szövetség elnöke köszöntötte a tisztújító közgyûlésen megjelent

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése.

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése. Kamara Állami vagy önkormányzati szinten kell szabályozni a taxis piacot 3 Közlekedésbiztonság A közúti program legfontosabb célja, hogy kevesebb legyen a baleset 4 Stadler Négy FLIRT motorvonatot vett

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 7. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 7. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Sajtószemle 2013. 7. hét A bankokra jön a legtöbb panasz FOGYASZTÓVÉDELEM Az elmúlt év utolsó három hónapjában összesen 1750 fogyasztói kérelem érkezett a pénzügyi felügyelethez,

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos!

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos! Kéréssel fordulok Önhöz és ez most nagyon fontos! A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 3. oldal XVII. évfolyam,

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál Belső konzulens: Balogh Csaba

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

A készpénz szerepe a rejtett gazdaságban kvalitatív eredmények és továbblépési lehetôségek

A készpénz szerepe a rejtett gazdaságban kvalitatív eredmények és továbblépési lehetôségek Kutatási jelentés 2010 Bódi-Schubert Anikó A készpénz szerepe a rejtett gazdaságban kvalitatív eredmények és továbblépési lehetôségek A készpénz szerepe a rejtett gazdaságban kvalitatív eredmények és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány STRATÉGIAI MENEDZSMENT-VÁLSÁGSTRATÉGIA Készítette: Lendvai Csilla

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre. 2012. február 1. XX. évfolyam, 2. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál www.magyarkozlekedes.

Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre. 2012. február 1. XX. évfolyam, 2. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál www.magyarkozlekedes. Kombinált fuvarozás A Rail Cargo Austria javuló eredményeknek örülhet 2 Volán Sok városban nincs elég pénz a közösségi közlekedésre 4 Bombardier MÁV Orbán Péter az új ügyvezetõ igazgató Dunakeszin 5 2012.

Részletesebben