HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök"

Átírás

1 A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA III. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR elnök A nyárra azt szokták mondani, hogy uborkaszezon. Én azt hiszem, erre az idei esztendô rácáfol. Úgy tûnik ahogy ezt majd újságunk is mutatja a tartós nehézségek egyre több kollégából hoznak fel különféle indulatokat, ötleteket, javaslatokat. Mindenképpen ez utóbbi a jó irány számunkra, mert elérkeztünk arra a pontra, ahol sok régi tabuval, berögzôdéssel kell leszámolnunk. Az egyik, hogy majd a politikusok, gazdaságpolitikusok, az importôrök vagy valaki megoldja a problémáinkat, ergo nekünk semmit nem kell tenni, elég, ha türelemmel várunk. A másik, hogy én eddig is meg tudtam oldani, mert egy ebéddel, vacsorával, protekcióval az én cégem számára ugyan egyedi eredményt de el tudtam érni. Sorolhatnám tovább a hasonló, korábban általános motivációkat. Mára azonban, azok számára, akik maradtunk alig több, mint 300 tulajdonos, az errôl szóló felmérés szintén az újságban található csak az a döntési lehetôség maradt, hogy mindent megtegyünk magunkért és a szakmánkért. Egyre többen ismerik fel, értékelik újra az együttmûködés szükségességét és az összefogásban rejlô energiákat, ahogyan ezt a GÉMOSZ konferencia is bizonyítja. Nagyon sok probléma, amellyel nap mint nap szembesülünk bár közhelynek tûnik mégis igaz, hogy egyben lehetôség is a számunkra. Sôt, kötelezettség! A témák, amelyek a mostani újságban megjelennek, jól mutatják azokat a fájó pontokat, amelyekben eredményt kell elérnünk. Az elmúlt hónapokban nagyon sok olyan tárgyalást folytattunk, amelyek részeredményeit talán már 2013-ban láthatjuk. Korábban soha nem tapasztalt nyitottság van a gazdaságpolitika részérôl egyes, számunkra kiemelten fontos témákban. Ezen ügyek mindegyike olyan közeget érint, ahol óriási lobbi harcokra számítunk, de hiszem és tudom, hogy egyszer el kell jönne a pillanatnak, amikor a tisztességesen végzett munka a mindennapokban is nagyobb érték lesz a társadalom, a politika számára, mint a jelenlegi gyakorlat. Megköszönve azt a sok támogatást, bátorítást, amit tôletek, tagjainktól kapunk, kérlek benneteket, segítsetek, hogy a mindannyiunk számára komoly nehézségeket okozó problémákban még több javaslat és helyzetelemzés érkezzen hozzánk. Hiszem, hogy ezen javaslatokat képviselve, lépésrôl lépésre elôrehaladva, egyre több sikert érhetünk el, ami reményeim szerint a szakmánk teljes megújulását és eredményes mûködését hozhatja el. Ehhez kívánok közös sikereket mindannyiunknak. Tartalom Az autószerelô-képzés finanszírozásának változása Jelentés a magyar márkakereskedésekrôl 2012 CECRA-hírek Damoklész kardja 2. oldal 3. oldal 5. oldal 6. oldal Vitaanyag a feketegazdaságról 7. oldal Elkezdôdött valami... és a JAF 9. oldal Autóipari megoldások szakértôtôl 10. oldal Indul a biztosítási kampány 12. oldal

2 Az autószerelô-képzés finanszírozásának változása A gazdálkodói szervezeteknek a NAV-nak fizetendô szakképzési hozzájárulás terhére van lehetôsége a gyakorlati képzés költségeit elszámolni, egy diifferenciált normatív rendszer keretén belül. A 2011/12-es tanévre meghatározott normatábla nem vette figyelembe a különbözô szakmák eltérô költségigényét, sôt, a magyarországi GDPhozzájárulásban élen járó autós szakma 0.7-es szorzójával még negatívan is sújtotta. Ezt a problémát sikerült most orvosolnunk. A 2012/13-as tanévre, szeptember elsejétôl, új normatív szorzótábla van érvényben, szakmáink közül néhány az 1,6-os szorzót is meghaladja a augusztus 30-i 240/2012. (VIII. 30.) kormányrendelet alapján. Innentôl kezdve az autós szakképzés, pontosabban a mûhelyekben folyó gyakorlati képzés, költségfedezete sokat javult a múlt évihez képest. Alap normatíva Szakma Elektronikai mûszeres Szorzó 2011/2012 tanév Változás 2012/2013 tanév Éves támogatás Havi támogatás Szorzó Éves támogatás Havi támogatás % Ft Ft % Ft Ft 0, , Autószerelô 0, , Autó technikus 0, , Karosszérialakatos 0, , Jármûfényezô 0, , Jelzésértéke van ennek a sikernek, mert ebbôl is látszik, hogy a kormány meghallgatta az ágazatok szakembereinek véleménye, így a GÉMOSZ-ét is. Ezt köszönhetjük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a munkánkat segítô, más civil szervezetek velünk közös fellépésének is. Folytatódik a Leonardo program Szól jon hoz zá Ön is! A GÉMOSZ újabb, kétéves pályázatot nyert Ked ves Ol va só ink! az uniós Leonardo program keretén belül. Az Új sá gunk szer kesz té sé ben az az irány elv ve zé rel ben nün ket, hogy az Önök ér deklôdé sé re leg in kább Innovation Transfer elsôsorban a szakképzésben szá mot tar tó kér dé sek kel fog lal koz zunk. To váb bi cé lunk, hogy kom mu ni ká ci ón kat ki tel je sít sük, a szak- részt vevô oktatóknak nyújt továbblépési ma is ág je gyé ben két pó lu sú vá te gyük, és la punk ban Önöktôl ka pott vissza jel zé se ket is meg je len tes sünk. lehetôséget. Résztvevôi Magyarország, Románia, A szak ma ér deklôdés re leg in kább szá mot tar tó le ve le ket már a kö vet kezô lap szám tól meg je len tet jük. Franciaország és új belépôként Portugália. A program Ész re vé te le i ket pos tai úton a GÉ MOSZ, 1141 Budapest, Nótárius u cím re, vagy elekt ro ni kus célja az oktatás nyugat-európai színvonalára va- le vél for má já ban ge mosz.hu e-ma il cím re Vá lo ga tás le ve le inkbôl je li gé vel kér jük el jut- ló emelése (pl. alternatív üzemanyagok felhasználása tat ni. Ké zi ra to kat, le ve le ket, fo tó kat nem ôrzünk meg, és nem kül dünk vissza! a közlekedésben). 2 Autó-márkakereskedő 2012/3

3 Jelentés a magyar márkakereskedésekrôl 2012 A GÉMOSZ 2012 augusztusában felmérést készített a magyar márkakereskedôi hálózatokról, a cél a teljes magyar márkakereskedelem feltérképezése volt. A felmérés eredményeit szeptember 12- én, egy sajtóreggeli keretében ismertette a média képviselôivel. Jelenleg harmincnégy, Magyarországon forgalmazott márkáról van információnk. Az adatok a 2012 augusztusi állapotot tükrözik. A tavalyi felméréshez képest a következô új márkákkal is számolunk: Ferrari, Jaguar, Land Rover, amely márkák az elmúlt 12 hónapban nyitották meg képviseletüket Magyarországon. Egy kereskedésnek tekintjük a márkakereskedô cég egy telephelyét, ahol a kereskedelmi tevékenységet folytatja, ahol egy vagy több márkát forgalmaz. Egy-egy márka forgalmazása egy-egy szalonban történik. Így lehetséges, hogy egy cég több márkával több szalonban foglalkozik, mégis egy kereskedésnek számít. Viszont egy cég több telephelye, még ha csak egy márkával foglalkozik is, több kereskedésnek számít, hiszen külön szalonokban folytatja a márkakereskedést. A GÉMOSZ felmérésének alapja az importôröktôl kapott dealer listák, illetve nyilvános cégadatok voltak. Egy márkát egy különálló szalonban értékesítenek a márkakereskedések, egy kereskedés több szalonból is állhat. A márkakereskedések száma Magyarországon a 2012 augusztusi állapotok szerint 467-re tehetô a márkakereskedések száma. A tavalyi kimutatásunk eredménye szerint a márkakereskedések száma 2011 októberében 454 volt, ám a látszat ellenére nem mondható hogy 13-mal nôtt volna a márkakereskedések száma, mivel tavaly eltérô módszerekkel dolgoztunk. Egyrészt tavaly még csak egyszeres kontrollszûrôvel dolgoztunk, idén már többszörössel, ami segített kiszûrni a pontatlan adatközléseket. Másrészt nem számoltuk bele a következô márkákat: Ferrari, Jaguar, Land Rover, valamint eltérô módon dolgoztuk fel a márkákat. Idei módszerekkel számolva, elmondható lenne, hogy 10%-kal csökkent a márkakereskedések száma a tavalyi évhez képest. Tulajdonosi kör A tulajdonosok száma 2011-hez képest 324-rôl 312-re csökent. A tulajdonosok 67%-ának, 213 tulajdonosnak van egymárkás kereskedése, 18%-a, 56 kereskedô foglalkozik két márkával, és csak a maradék 15% foglalkozik 3 vagy annál több márkával. Csupán egy tulajdonos forgalmaz 13 márkát, és egy tulajdonos rendelkezik 15 márkával foglalkozó kereskedéssel. Az arányok a tavalyi adatokhoz képest (70%-18%-12%-1% alatti) nem változtak jelentôsen. A 312 tulajdonosból 213, azaz 68% egy telephelyet, 16%-a pedig két telephelyet tudhat magáénak. A tulajdonosok 16%-a rendelkezik csupán 3 vagy több telephellyel. Ezen adatok is igazolják, hogy a gépjármû-márkakereskedelemre változatlanul jellemzô a kisvállalkozási forma, függetlenül attól, hogy a forgalmazott tételek értéke viszonylag magas. A legtöbb telephellyel a Carnet Invest Zrt., Hovány Márton és a JP Interkontakt Zrt. rendelkezik. A márkaszalonok számának változása A szalonok száma, 2011-hez képest, 785-rôl 750-re csökkent. Jelentôs csökkenés a következô márkáknál figyelhetô meg: Chevrolet -18 (55-rôl 37-re), Opel -14 (64-rôl 50). Ezen márkák mellett a Ford, Mazda, Peugeot, Fiat, Citroen, és a Seat is nagymértékû a csökkenést mutat. Azonban vannak márkák, amelyek a negatív eladások ellenére is növekedtek: Hyundai, Kia, Mitsubishi, Audi, BMW. A harmadik kategóriába azok sorolhatók, ahol a szalonok száma változatlan maradt: Dacia, Volkswagen, Toyota, Nissan, Isuzu, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Infiniti. Autó-márkakereskedő 2012/3 3

4 A kereskedések területi megoszlása A kereskedések 30%-a található a fôvárosban és Pest megyében. Egy-egy megyére 9-31 kereskedés jut, Budapestre és Pest megyére 145. Budapest és Pest megye után a legtöbb kereskedés Gyôr- Moson-Sopron, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Ezek a számok a tavalyihoz képest nem mutatnak különösebb eltérést. A legkevesebb kereskedés Nógrád, Békés és Heves megyékben található. Nógrád megyében, a lakosság anyagi helyzete mellett, magyarázat lehet erre Budapest és Pest megye közelsége is. Az ország keleti és nyugati felének különbözô gazdasági helyzete azonban nem látszik a márkakereskedések megoszlásában, Jász-Nagykun- Szolnokban 26, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 29 márkakereskedés található, míg Tolnában 11, és Vas megyében 12. Összegzés Összességében elmondható, hogy a kedvezôtlen gazdasági helyzetnek köszönhetôen a márkakereskedések és szalonok száma hozzávetôlegesen 10%-kal csökkent. A márkakereskedések 30%-a még mindig Budapest és Pest megye területére esik. Még mindig túlnyomórészt az egymárkás kereskedések vannak többségben, a nehéz gazdasági helyzet, valamint a szigorú importôri szabályok miatt kevesen engedhetik meg maguknak, hogy több márkával is foglalkozzanak. Budapesten és Pest megyében az egymárkás kereskedések aránya magasabb. A többi megyében jobban látszik a többmárkás dominancia, mert egy márkából a minimális volumen okán nagyon nehezen lehet megélni. A következô ábra mutatja, melyik megyében hány márkának van képviselete. A legtöbb márkát Budapesten, Gyôr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyékben forgalmazzák, a legkevesebbet pedig Nógrád és Heves megyékben. A márkalefedettség egyes megyékben látszólag nôtt, ennek az oka fôleg az, hogy 2011-ben eltérôen csoportosítottuk a márkákat, valamint hogy nem voltak jelen a Ferrari, a Jaguar és a Land Rover márkák. Az következô két diagram részletezi a szalonok megoszlását márkák és megyék szerint. A forgalmazott márkák száma és az adott megye földrajzi fekvése (kelet-nyugat) között nem fedezhetô fel összefüggés. Van az ország keleti régiójában is öt márkával foglalkozó kereskedés, és Budapesten valamint Pest megyében arányaiban több az egymárkás kereskedés, mint az ország többi részén. Autó Márkakereskedô X. év fo lyam, 3. szám. ISSN Ki adó: Gép jár mû-már ka ke res ke dôk Or szá gos Szö vet sége (GÉ MOSZ), 2040 Budaörs, Malomkô u. 2. Fe le lôs ki adó: Gab li ni Gá bor. Fe le lôs szer kesz tô: Ba logh Ár pád. Szer kesz tô bi zott ság: Balogh Árpád, Konkoly Eszter, Bacsó Flóra. Szer kesz tô ség: GÉ MOSZ-iro da, 2040 Budaörs, Malomkô u. 2. Te lefon: , fax: , e-ma il: ge mosz.hu. Grafikai tervezés: Pe tit Typo Bt. 4 Autó-márkakereskedő 2012/3

5 CECRA-hírek Az európai autópiac még mindig gyenge. A júliusi 7.8%-os csökkenést egy 8.9%-os augusztusi esés követte. Az év eleje óta ez összesen 7.1%-os csökkenést jelent, mivel az EU-ban összesen autót regisztráltak. Júliusban egyedül az Egyesült Királyságban nôtt a piaci részesedés, 9.3%-kal, ami öszszesen regisztrációt jelent. Németországban 5%-os, Franciaországban 0.7%, Spanyolországban 17.2%, Olaszországban pedig 21% csökkenés volt megfigyelhetô. Január és augusztus között egyedül az Egyesült Királyság számolhatott be egyedül növekedésrôl (+3.3%). Augusztus hónapban pedig egyedül Spanyolországban nôttek az eladások. Ennek oka, hogy szeptember 1-tôl 10%-ra emelkedett az ÁFA mértéke, ezért a vásárlók a nagyobb kiadásokat még az emelés elôttre idôzítették ra sem prognosztizálnak növekedést, évek telhetnek el az újabb fellendülésig. A gyártók nagy része is jelentôs nehézségekkel küzd, mégis azt kell szorgalmaznunk, hogy csökkentsék a kereskedôkre rótt terheket, különben elveszíthetik hálózataikat. Az adóemelés és az emberek nehéz gazdasági helyzete az útbiztonságnak sem kedvez. Egyre kevesebben szánják rá magukat autóik rendszeres karbantartására. Egy felmérés szerint a spanyol autótulajdonosok mintegy 10%-a hordja rendszeres karbantartásra autóját. Autó-márkakereskedő 2012/3 5

6 Damoklész kardja A gazdasági válság begyûrûzését követôen hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a márkaképviseletek tevékenységében súlyponti áthelyezésre is szükség lesz, azaz az elkövetkezô idôszakban - a kereskedelmi tevékenység mellett - a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szervizszolgáltatásokra. Nem mintha ez az üzletág korábban nem lett volna fontos terepe a gépjármû-márkakereskedôk tevékenységének, hanem azért, mert míg az értékesítés területén a rövidtávú kilátások egyértelmûen kedvezôtlennek tûntek, addig a vevôszolgálat területén még mutatkozott esély, ha nem is a forgalom növelésére, de legalábbis szinten tartására. CSERI JÓZSEF elnökségi tag Márpedig ez is nagy szó, ha figyelembe vesszük a márkaszervizek ügyfélkörét, az oda betérô autók átlagéletkorát, illetve a gépkocsik életkorának elôre haladtával fokozatosan csökkenô márkaszerviz preferencia mutatókat. Nem volt véletlen, hogy a kérdés importôri szinten is kiemelt jelentôséggel bírt, aminek következtében sorra indultak a központilag koordinált, elsôsorban az idôsebb autók tulajdonosai lojalitásának megôrzését célzó szervizprogramok. Ezek vitathatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a márkaszerviz mutatóinak alakulása ne legyen olyan riasztó, mint az újautó eladási darabszámoké. Ha objektíven közelítünk a kérdéshez, a válság nélkül is indokoltak lettek volna ezek a kezdeményezések, lévén, hogy az autós társadalomban a márkaszervizek megítélése finoman szólva is megosztó. Ennek hátterében elsôsorban nem is a szolgáltatások színvonala, illetve a szakmai felkészültség megkérdôjelezése, sokkal inkább a szolgáltatások viszonylagosan magas ára húzódik meg. És nem azért, mert a márkaszervizek általánosságban indokolatlanul vagy irreálisan drágán nyújtanák szolgáltatásaikat, hanem azért, mert a hazai jövedelmi viszonyok, ebbôl adódóan a fizetôképes kereslet lehetôségei korlátokat szabnak a szerviz árbevételeknek, illetve a márkaszervizekkel szemben támasztott követelmények okán is indokolt rezsióradíjak érvényesítésének. Nem beszélve arról, hogy talán nincs még egy ország Nyugat- Európában legalábbis ahol olyan magas lenne a szektor feketegazdaság általi fertôzöttsége, mint Magyarországon. Ez természetesen közvetlenül hat vissza a márkaszervizek versenyképességére, illetve 6 Autó-márkakereskedő az üzletág jövedelemtermelô képességére. A probléma tehát összetett, ráadásul a törekvések ellenére is kiszélesedni látszik. Elsôsorban a jellemzôen nem a márkaszervizek által forgalmazott, utángyártott vagy nem gyári eredetû olcsóbb(?) alkatrészek piaci részesedése növekedésének köszönhetôen, melyek gyakorta mint ügyfél által hozott alkatrészként kerülnek a márkaszervizek által beépítésre. Közgazdasági megközelítés szerint a folyamat mindkét érintett, azaz az ügyfél és a márkaszerviz oldaláról is érthetô, vagy konszenzusos alapon méltányolható. Legalábbis részben, és elsô megközelítésre. Az ügyfél szemszögébôl nézve különösen, ha autója fenntartása egyre nehezebben megoldható terhet jelent számára érthetô, ha az adott pillanatban a pénztárcáját kevésbé terhelô alternatíva irányába mozdul el. (Feltéve, hogy érdemi alternatíváról beszélünk, azaz a hozott alkatrész beépítésre megfelelô.) A márkaszerviz pedig általában igyekszik partner lenni, akár az általa is alternatív megoldásként felajánlott utángyártott alkatrészek beépítésével, akár az ügyfél által hozott ez esetben csak nehezen, ám lehet, megfelelôségét illetôen nem is teljes bizonyossággal beazonosítható alkatrészek/anyagok (pl. motorolaj) befogadásával és felhasználásával. Mondván, hogy legalább a munkát, nem mellékesen az ügyfelet sikerül megtartani. A gyakorlat tehát érthetô és indokolható. Azonban ez korántsem mellékesen komoly kockázatokat is rejt magában, méghozzá mindkét fél számára. A közúti közlekedési törvény szerint a jármû üzembentartója felel azért, hogy jármûve mûszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból is megfeleljen az elvárt követelményeknek. Ez magától értetôdô. Azonban sokak számára úgy tûnik, nem tudott, hogy a szervizek és természetesen nem csupán a márkaszervizek az ügyfél által hozott alkatrészek/anyagok beépítéséért/felhasználásáért is felelôsséggel tartoznak. Legalábbis erre utalnak a munkafelvételi lapokon gyakorta fellelhetô záradékok, melyek tartalma szerint: az ügyfél által hozott alkatrészekért, anyagokért felelôsséget nem vállalunk. Szakmailag érthetô, ám jogilag nem helytálló álláspont, illetve gyakorlat. A szolgáltató esetünkben a szerviz ugyanis a tevékenységünket szabályozó Európai Uniós Csoportmentességi Rendeletben foglaltak szerint felelôsséggel tartozik az általa beépített/felhasznált alkatrészekért, anyagokért is. Függetlenül azok származásától, illetve a beszerzés módjától. Azaz, a vevô által hozott alkatrészek/anyagok beépítése/ felhasználása anyagi- és jogi értelemben is kötelezettséggel jár a szervizek számára! A felelôsség tehát egyetemlegesen reá hárul, függetlenül attól, hogy a munkafelvételi lapok esetleges záradékai mit tartalmaznak. A kockázat tehát jelentôs. Mi több, a fogyasztók árérzékenységének növekedésével párhuzamosan fokozódik. Ugyanis egyre több olcsó, ám bizonytalan eredetû és minôségû alkatrész kerül a piacra, melyek nem csupán a piaci versenyt torzítják, de fogyasztóvédelmi, és ami ennél is fontosabb, közlekedésbiztonsági szempontból is kiemelt kockázatot jelentenek. Aligha szükséges bárkinek is ecsetelni, milyen szakmai, anyagi és jogi kockázatokat hordoz magában egy nem megfelelô, az elvárt paramétereket teljesíteni nem képes alkatrész gépkocsiba történô beépítése. Különösen egy esetleges, ennek okán bekövetkezett baleset esetén. A hamisított, nem ritkán rendeltetésszerû használatra alkalmatlan alkatrészek nem tekinthetôk alternatívának! Ellentétben a megfelelô, minôsített utángyártott alkatrészekkel, jóllehet egyes paramétereiket, élettartamukat, nem utolsósorban ár/érték arányukat vagy jótállási feltételeiket illetôen azért ezeket sem feltétlen lehet közvetlenül összehasonlítani a gyári eredeti alkatrészekkel. Ezen szempontok tudatosítását, mérlegelését elôsegítendô, érdemes lehet célirányos konzultációkat folytatni a munkafelvevôkkel is, akik az ügyfelek tájékoztatásában kulcsfontossággal bírnak. Mint a GÉMOSZ legutóbbi konferenciáján már szakértôktôl is elhangzott, drámaian növekedni látszik a többnyire márkás olajok nevével forgalmazott, az elvárt minôséget feltételezô, ám valójában hamisított, nem megfelelô motorolajok piaca, melyek gyakorta az ügyfél által hozott olajként kerülnek a szervizek/márkaszervizek dolgozóihoz, várva, hogy betöltsék. Eltekintve attól, hogy mindez miként érintheti a szervizek esetleges olajszerzôdéseit, illetve vállalásait, szükséges felhívni a figyelmet, hogy a hamisított olajat mondjuk laboratóriumi vizsgálat hiányában szinte lehetetlen kiszûrni. Ugyanis már a flakonokat, illetve a címkéket is professzionális módon hamisítják, így munkafelvevô legyen a talpán, aki az adott olaj specifikációját, megfelelôségét, illetve felhasználhatóságát képes lenne elbírálni. A felhasználást követôen, viszont már a szervizé a felelôsség. Úgy gondolom, a leírtakon nem csupán érdemes, de szükséges is elgondolkodni, és a szervizek védelme érdekében az indokolt akár az üzletpolitikát is érintô döntéseket, meghozni. Lehet, hogy bizonyos irányelveket át kell alakítani, biztos, hogy az ügyfelek tájékoztatására is nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni, ám mindannyiunk közös érdeke, hogy a fentebb részletezett problémák ne Damoklész kardjaként lebegjenek a szervizek feje fölött. 2012/3

7 Vitaanyag a feketegazdaságról Az alábbi helyzetjelentést egy kollégánk állította össze. Az anyag segít bepillantani döntôen az autójavítás színfalai mögé. A 3 millió gépjármû átlagos javítási, karbantartási igénye évente millió óra, milliárd Ft, plusz az ehhez kapcsolódó alkatrészek, anyagok milliárd Ft értékben. Összesen tehát éves ~1000 milliárdos piacról beszélünk. Ennek 55-60%-a után szinte semmilyen adót nem fizetnek, míg a fennmaradó 40-45% után is csak részben. Amennyiben csak az 50%-át sikerül a legális, teljes körûen adózó körbe bekényszeríteni, akkor a több tízezer többlet munkahely mellett minimum milliárd forint adóbevétel növekedéssel számolhatunk éves szinten. Levelemmel szeretném felhívni a figyelmet egy nagyon súlyos gazdasági problémára, mely jelentôs veszteséget okoz egyrészt minden legálisan mûködô, tisztességes adófizetô vállalkozónak, aki a szolgáltatóiparban dolgozik, másrészt a költségvetésnek. Egy konkrét eseten keresztül mutatom be a problémát. A minap egy ügyfelem Ford típusú használt gépkocsit kívánt vásárolni. Körvonalazódott az üzlet, és már csak a szerelôjével kívánta megnézetni az autót. Az ügyfél másnap megjelent egy márkakereskedés logójával ellátott munkaruhába öltözött szerelôvel, aki a gépkocsit megvásárolhatónak találta. Az üzlet létrejött. Üzleti stratégiánk részét képezi az értékesített autók szervizelése és javítása, így ennek az ügyfelünknek is felajánlottuk a szervizelést. Ô megköszönte, de elmondta, hogy évek óta a vele érkezô szerelô végzi a javításokat. Mint kiderült, a szervizelést irreálisan alacsony áron végzi, nem is beszélve az alkatrész árakról, amiknek a beszerzésére ugyan lehet, hogy pár napot várnia kell, de megéri a töredék ár miatt. Természetesen korábban is találkoztunk hasonló jelenséggel, csak más-más munkaruhában jelentek meg a szerelôk. Megvitattuk az esetet a kereskedés és a szerviz vezetôivel, és felmértük, környezetünkben hány illegális mûhely mûködik. Megdöbbentô a szám, konkrétan harmincnál is többet találtunk itt, egy magyarországi vidéki nagyváros egyik részén. Az is megállapítást nyert, hogy a nálunk dolgozó öt szerelôbôl öten, azaz 100%, szabadidejében ilyen illegális mûhelyekben dolgozik mellékállásban, vagyis fusizik. Megkérdôjelezhetô az a munkamorál, amikor a dolgozó fusival munkabérének esetenként a többszörösét keresi. Az alkatrészt és a szerszámokat ugyan nem lopják el, hanem ugyanattól a nagykertôl rendelik a mienkkel, azonos feltételekkel. Rá kellett ébrednünk, hogy nem a legálisan mûködô, többé-kevésbé azonos terheket cipelô szervizek jelentik az igazi konkurenciát, hanem ezek a százszámra mûködô fusi mûhelyek. A kisvállalkozások adják a GDP jelentôs részét, nem is beszélve a foglalkoztatási számokról. Sajnos a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem akarta vagy merte felvállalni az illegális vállalkozások okozta problémák megoldását. Hatásos törvényeket vagy nem hoztak ellenük, vagy nem tartatták be azokat. Húsz év óta nem történt semmi. Az utóbbi négy évben a gazdasági válság óta csak súlyosbodott a helyzet, pedig a költségvetésnek is érdeke az illegális tevékenység, a feketegazdaság felszámolása. A törvényhozásnak nem csak szavakban, de tettekben is bizonyítani kellene, hogy a feketegazdasággal szemben a legálisan mûködô adófizetô vállalkozások mellett van! A gazdasági válság által az egyik legmélyebben érintett terület az autóipar, ideértve az új és használtautó kereskedelmet, a szervizelést, az alkatrészipart és a gyártást, valamint az összes autóiparban dolgozót. Magyarországon a válságot súlyosbítja, hogy az utóbbi években már-már elviselhetetlen mértékû a feketegazdaság és a benne szereplôk tevékenysége. Hogy kik is ezek az emberek? Egyrészrôl ôk a fusi mûhelyek mesterei, a fusiszták, másrészrôl a használtautó piac keselyûi, a nepperek. Kik is ezek a fusiszták? - Azok, akik rész- vagy teljes munkaidôben alkalmazotti munkaviszonyban állnak, és szabadidejükben otthon fusiznak. Véleményem szerint ezekbôl nô ki az összes fusiszta. - Az alkalmazotti munkaviszonyból már kinôtt, teljes munkaidôben fusizók, akiknek sosem volt vállalkozói engedélyük. - A cégtábla nélkül mûködô, valaha kisvállalkozásként induló mûhelyek, akik visszaadták már az engedélyüket, mert nem bírták a konkurenciaharcot. A közterhekkel és a szabályozásokkal többé-kevésbé tisztában vagyunk. Kiszámíthatjuk a költségeket és tervezhetünk velük. A legális vállalkozások piaci versenyben állnak egymással, és ugyanazokat az akadályokat kell átugranunk. A feketegazdaság szereplôihez képest viszont óriási hendikeppel indulunk. Milyen versenyelônyei vannak az illegális szereplôknek? - Nem kell semmilyen hatósági elôírásnak megfelelniük. - Nem kell beruházniuk az elôírásoknak megfelelô mérôeszközökre, mûszerekre. - Nem kell az elvárható körülmények megteremtésére anyagi forrást biztosítaniuk. - Nem kell a szakhatósági engedélyeztetés költségeit, illetékeit finanszírozniuk. - Nem ellenôrzi egyetlen hatóság sem ôket. - Nem kell számolniuk a váratlanul felbukkanó akadályokkal (ellenôrzés, bírságolás). - Elkerülik a közterheket. - Nem terheli a vállalási áraikat a 27%-os áfa. - Nincsenek banki költségeik. - Nem kell megfelelni semmilyen környezetvédelmi elôírásnak sem. - Nem kell a számtalan biztonsági elôírásnak megfelelni. - Nem kell az eszközeiket hitelesíteni. Vitaanyag az autóiparban elharapódzott feketegazdaság megfékezésére, avagy hogyan védhetnénk meg magunkat a kiéheztetésünkre játszó fusiszták ellen? Már negyedik éve küzdünk a túlélésért, a terheink nem csökkennek, hanem növekednek. Költségeinket már a minimum alá szorítottuk. Ha a bevételeinket elszívja ez a fusiszta réteg, csôdöt jelenthetünk, és beállhatunk fusisztának, hiszen mi is csak az autójavításhoz értünk. Javaslataink: 1. A fusi mûhelyek 99%-a semmilyen elôírásainak sem felel meg. Egy egyszerû fékbetét cserét, futómû javítást sem végezhetnének el. Bûncselekménnyé kellene nyilvánítani az illegális fékjavítási, futómû, kormánymû, stb. javítási tevékenységet, hiszen súlyos balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. Fékjavítás után kötelezô a fékpadon történô fékhatás mérés. Megfontolásra javasolnám, hogy egyáltalán kiadható-e mûködési engedély a fékpad nélküli mûhelyeknek. Nyílt titok ugyanis, hogy e nélkül mûködô mûhelyeknek csak alibi szerzôdéseik vannak a fékhatás mérésre. Féket, futómûvet kivétel nélkül mindenki javít, de az esetek 99%-ban nem számláznak ilyen címen munkát, és nem is viszik el beméretni a féket. 2. Törvényben kell rögzíteni az illegális tevékenységet végzôk büntetési tételeit, mérlegelési lehetôség nélkül. 3. Az illegális tevékenységet végzôket munkaadóknak és munkavállalóknak is kell tekinteni, így mind a két jogcímen eljárhatnának ellenük. (Bejelentetlen munkavégzés 1 millió Ft, mely a saját munkájára is vonatkozna.) 4. Lebukás esetén minden olyan ellenôrzést el kell végezni, amit egy szabályosan mûködô vállalkozónál a mûködési engedély megszerzéséhez elvégeznek. 5. A bejelentés elmulasztása miatti bírságokat, és az elmaradt bejelentési illetékeket többszörösen ki kell róni. - NAV, ÁFA, SZJA, helyi adó, ÁNTSZ - Önkormányzat - Balesetvédelem - Tûzvédelem - Környezetvédelem - Érintésvédelem - Biztonságtechnika - K.P.M. - Emelésbiztonsági elôírások - Számlaadási kötelezettségek elmulasztása, stb. Autó-márkakereskedő 2012/3 7

8 6. Minden hatósági eljárást le kell folytatni az alapilleték többszöröséért. 7. Amennyiben nem felelnek meg a követelményeknek, úgy az alapbírság többszörösét kell kivetni. 8. Minden egyes szabálysértésre a maximálisan kiszabható bírságot kell kiróni. 9. A munkaügyi bírság elsô alkalommal az egész éves SZJA és járulékok kivetése becslés alapján, minimum havi nettó Ft jövedelmet feltételezve. 10. A mûhelyben a felszerelést, a szerszámokat el kell kobozni. 11. A szabálysértés alanyait, a javításon lévô autókat el kell kobozni. (Minden ügyfél tisztában van azzal, hogy illegálisan javíttat, tehát orgazda.) A kuncsaftok meg kell bírságolni a számla nélküli munkavégeztetés miatt. Gondoljunk bele, a csempésztôl vásárolt egy karton cigaretta birtoklása is orgazdaságnak minôsül. 12. Alkalmazni kell a három csapás elvét. Minden egyes munkavállalást külön szabálysértésnek kell minôsíteni, így akár egy idôben több autó javítása esetén ugyan azokat az eljárásokat annyiszor kell lefolytatni, ahány munkavállalás történt. Így akár egy ellenôrzés alkalmával három autó javítása esetén alkalmazható a három csapás elve. Három munkavállalás esetén a három csapás elve életbe lép, és 6 hónapos nyári börtönbüntetést kell kiszabni. 13. Kontár kommandó létrehozása, mely a NAV keretein belül ellenôrzési osztályként mûködne. o Jogosultságaik: Bárhol bármikor helyszíni ellenôrzést tartani. o Próbavásárlás. o A legálisan mûködô vállalkozásoknál a dolgozók adatait elkérni. (Ellenôrzendôk adatbázisa.) o A vállalkozók jelzéseit kivizsgálni. 14. Bizonyítási eljárás egyszerûsítése. Ha nincs a szabálysértô vagy a közvetlen családtagja nevén a gépkocsi, melyet az ellenôrzés alkalmával a helyszínen találnak, bizonyítottnak kell tekinteni a szabálysértést. Ha nem állapítható meg tetten érés, akkor a szabálysértési hely tulajdonosa vagy bérlôje vonható felelôsségre. Ha egyik sem, akkor az autó tulajdonosa felel a cselekményért. 15. Bírságok kivetése azonnal, gyorsított eljárásban 8 napos fizetési határidôvel. 16. A bírság adó módjára behajtandó. 17. Meg kell szüntetni a biztosítási kárösszegek számla nélküli kifizetését. A biztosítók felbujtóként viselkednek, mert, ha az ügyfél elfogadja a egyezséges kárrendezést, akkor nem kérnek sem számlát, sem utószemlét, mivel csak a tényleges nettó kárösszeg 40-50% -át fizetik ki. Mindenki tisztában van vele, hogy ebbôl az összegbôl csak áfa nélküli fusi javítás lehetséges. A gazdasági válság bekövetkezte óta érdekes jelenséget figyeltünk meg a szervizek mûködésében. Az addig bejelentés nélkül, otthon dolgozó fusiszták, az ôket is érintô visszaesés miatt vagy fô-, vagy részmunkaidôs állást vállalnak. A statisztika javul, többen vannak bejelentve, csakhogy ezek a fusiszták nem hagytak fel tevékenységükkel, hanem munkaidô után és hétvégéken végzik áldásos tevékenységüket. Az utóbbi négy évben a gazdasági válság következményeként a gépjármûvek átlagéletkora nem csökkent, hanem növekedett, hiszen alig van új gépkocsi eladás. Azt gondolná az ember, hogy az öreg autók javítása miatt növekszik a szervizek forgalma. De ez nem így van, sajnos ez is csökken drasztikus méretekben, de nem azért mert az autók nem romlanak el, hanem mert az emberek fusi mûhelyekben javíttatnak. Természetesen, ha csak a számla nélküli munkadíjak nem befizetett 27%-os áfáját vesszük figyelembe, nem beszélve az egyéb elsumákolt közterhekrôl és a legális vállalkozások számára elôírt kötelezettségekrôl, kiadásokról, máris megértjük, honnan az óriási különbség a vállalási árak között. Az autónepperekkel szembeni eljárási javaslatok: A kereskedelemben sem sokkal jobb a helyzet. A használt autók forgalmának 60-80%-a autóneppereken keresztül cserél gazdát. Ôk az új autó beszámításnál kicsit jobb árat tudnak adni az eladónak és az eladási áruk is olcsóbb lesz, mert csak és kizárólag számla nélküli fusi mûhelyekben javíttatnak. Ez a tevékenység egyaránt sérti az új és használtautó értékesítôk érdekeit. Javaslataink: 1. Azt az autótulajdonost, akinek a nevén a tárgyévben háromnál több autót jegyeztek be, és azokat el is adta, és nem rendelkezik ez irányú tevékenységi körrel, neppernek kell tekinteni. Ugyanúgy, ha egy évben legalább 5 olyan megbízást kap, mely értékesítésre is szól, azt is neppernek kell tekinteni. Autónként Ft. jövedelmet kell feltételezni. 2. Ki kell szûrni a fantomcégeket, akik telephelye a 3. emeletre vagy értékesítésre alkalmatlan udvarokra van bejelentve, illetve azokat a neppereket, akiket csak telefonos helyszíni egyeztetés után, benzinkutaknál lehet elérni. Meg kell vizsgálni az autókereskedéseket, hogy a kötelezôen elôírt állapotfelmérések szakszerû kitöltéséhez rendelkeznek-e megfelelô eszközökkel (fék, futómû ellenôrzés). 3. Ezen kívül minden eljárást hasonlóképp kell elvégezni, mint a fusizóknál. A javasolt eljárások várható következményei: 1. Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi okok miatt autójavítási és alkatrész forgalmazási tevékenységet csak valós, szakmailag alkalmas telephellyel és szakmai regisztrációval rendelkezô szereplô végezhessen. Aki tehát nem a saját autóját javítja, és nem rendelkezik a fenti feltételekkel, az adócsaló, a megfelelô következményekkel. 2. A kontár kommandó törvényi hátterének megteremtése, és a sajtóban való publicitás után (büntetési díjtételek, valós ellenôrzések, 3 csapás érvényesítése, börtön fenyegetettség, autók elkobzása) már napokon belül az intézkedéseknek jelentôs visszatartó hatása és eredménye lesz. 3. Az ellenôrzések megkezdése és azok folyamatos jelenléte 1 éven belül minimálisra csökkenti a fusiszták gazdaságban való jelenlétét. 4. A költségvetés rövidtávon a bírságokból, és a lázas sietséggel legalitást szerzô fusiszták illetékeibôl számíthat komoly bevételre. Hoszszútávon pedig a kifehérített gazdaságban mind ÁFA oldalon, mind pedig SZJA oldalon megnövekedett bevételre számíthat a bejelentett munkahelyek megszaporodása és a forgalomnövekedés révén. 5. Az önkormányzatok a helyi adók és a mûködéshez szükséges illetékek befizetése révén jutnak nagyobb bevételhez. 6. A legálisan mûködô kereskedések és szervizek többlet forgalomhoz jutnak. Ezáltal munkahelyeket tudnak teremteni. Ezen intézkedéseknek jelentôs morális hangulatjavító hatásai lennének. Az elkeseredettség helyébe a bizakodás lépne. A vállalkozások a kapacitásukat valóban ki tudnák használni. A szervizek a nagyobb forgalomból béremelést hajthatnak végre. Az eddig illegálisan dolgozó fusiszták megkereshetik ugyanazt a pénzt 8 óra munkával, amit eddig a fusival illegálisan kerestek. Tisztelettel: egy nehéz helyzetben lévô tisztességes vállalkozó 8 Autó-márkakereskedő 2012/3

9 Elkezdôdött valami... és a JAF A GÉMOSZ képviseleteként részt vettünk a KTI szervezésében az NFM felkérésére, Schváb Zoltán helyettes államtitkár úr védnökségével megrendezett Környezet-mobilitás-biztonság konferencián. A szeptember 10-i konferencia célja a közlekedési környezetvédelemmel, energetikával foglalkozó hazai szakemberek tájékoztatása a szakterület aktuális helyzetérôl problémáiról, valamint véleménycsere volt. BALOGH ÁRPÁD alelnök gyarországon, a rendszerváltás óta a helyszínelôk nem vizsgálják a balesetet okozó jármû mûszaki állapotát. A magyar közúton a mai napig törvényileg nem bírságolják a tulajdonost/üzembentartót a jármû rossz mûszaki állapota miatt. A véleménycsere kapcsán megnyugtattak, hogy ez csak a kezdete a baráti párbeszédnek a már említett három képviselet között. A több évtizedes hiányosságainkat így idôben orvosolni tudjuk, hogy ne az Unió figyelmeztessen rá bennünket. JAF (Jármûipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Egyesülete) Az elôadók sorában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) felelôs vezetôin kívül elôadást tartottak a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) munkatársai és civil szervezetként a Levegô Munkacsoport elöljárója. Lehetôséget kapott a Toyota Motor Hungary is. Képviselôjük Mai és jövôbeli technológiák az autók CO 2 kibocsátásnak mindennapi csökkentésérôl címmel tartott elôadást, mely után lehetôség nyílt a Prius full hybrid, a Prius Plug-in Hybrid (konnektorról tölthetô) és a Toyota Egyterû full hybrid új jármûveinek helyszíni bemutatásásra, kipróbálására. Ezen a konferencián megismerhettük az állam, a tudomány és a civil-szakmai szervezetek aktuális céljait, problémáit és az elôttük álló feladatokat és vezetô képviselôit. Sajnos a biztonságról egy árva szó sem esett, beleértve a közúti közlekedés biztonságát, a jármûfenntartást és javítást, valamint a feketegazdaság, a minôsítetlen és hamis alkatrész felhasználás anomáliáit. Említésre került azonban az EU kitüntetése a halálos balesetek számának csökkentésében elért magyarországi eredményekért, de nem beszéltek a statisztikában elrejtett, a mûszaki hibából esett halálos balesetek számáról. Ilyen adat nincs Ma- A JAF-ra, melyben a GÉMOSZ évek óta támogatóként és szakmai koordinátorként vesz részt, azért van szükség, hogy az interneten és a márkakereskedések környezetében is megjelenô jogsértôkkel (hamis szoftverek,adatbázisok, alkatrészek, számla nélküli kereskedelem) szemben hatékonyabban felléphessünk. A jelen törvényi szabályozás abban tudja segíteni a kreatív internetes tartalmak elôállítóit, hogy megvédhessék magukat, óriási károkat okozva ezzel a márkakereskedéseinknek. Tegyük hozzá, hogy gyári képviseleteink túlnyomó részét nem is érdekli a honi feketegazdaság hatalmas veszteség-okozása. A gyári szoftvereink nagyon könnyen elérhetôek az interneten. A csoportmentességi törvény alapján az autómárkáknak ugyan ki kell adniuk a gyári információkat a független javítóknak, de ezért fizetni is kellene (csakúgy, mint a márkakereskedônek). Sajnos hiába készült el ehhez az árszabás, a többség az internetrôl szerzi be a szükséges szoftvereket, illegális úton. Hazánkban a gyári szoftvert-hardvert, olajokat, alkatrészeket és szolgáltatásokat a töredékéért meg lehet vásárolni okosban, mint a legálisan mûködô vállalkozásoknál. Az illegális honlap üzemeltetôkkel, szoftverletöltôkkel szemben, a CC-keresô szoftver mellett, szükség van a gyártók és fenntartók érdemi összefogására, a NAV-val együtt valamint a jogosultak engedélyére, a nevükben történô fellépés okán, különben az illegális szoftverek, alkatrészek megtalálása eredménytelenül is járhat. A termékdíjas és magas technológiai-szellemi felkészültséget igénylô tevékenységek megkülönböztetett adószámhoz és telephelyhez kötése jelentôsen javítaná az ellenôrzések hatékonyságát. A GÉMOSZ ezért is sürgeti a telephelyengedélyek visszaállítását és az állami szakmai regisztráció megoldását. Autó-márkakereskedő 2012/3 9

10 Autóipari megoldások szakértôtôl HORVÁTH ZSÓFIA, operatív vezetô, CarusselGroup A Carussel Group elsô tagvállalata 2000-ben alakult. A cégcsoport fô profilja online és digitális marketing megoldások fejlesztése, különös tekintettel az autóipar szereplôi számára. A vállalat 2003 óta van üzleti kapcsolatban a General Motors-szal óta a közép-kelet-európai régió 22 országában nyújt CMS és CRM szolgáltatásokat. A Carussel Group jelenleg mintegy ötven alkalmazottat foglalkoztat. Az autóipari ügyfelek mellett a cég portfóliójában szerepel kisebb hazai vállalkozások internetes jelenlétének támogatása, webshopok fejlesztése és karbantartása, illetve büszkén végez társadalmi felelôsségvállalás keretében karitatív munkát egy reumatikus gyermekbetegségeket kezelô alapítvány részére is online kampányok formájában, valamint honlapfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A Carussel Group ezen a nyáron rendkívüli sikert ért el azzal, hogy nemzetközi ügynökségek mezônyében megnyerte a franciaországi Opel tenderét. A cég feladata lesz az Opel helyi márkakereskedôinek saját honlapjának egységes megalkotása és fenntartása. Ennek eszköze a DWT, a Dealer Web Toolkit (DWT) a Carussel Group legújabb, saját fejlesztésû termékcsaládja. Az oldalak központi tartalmát az anyacég, a lokális tartalmat pedig a DWT-rendszerre elôfizetô kereskedôk szolgáltatják. A rendszer egy alap keretrendszerbôl és opcionálisan hozzákapcsolható/beleilleszthetô modulokból áll. Ilyen lehet például egy tesztvezetési modul, az autó-konfigurátor, a kampány-modul, egy készletkövetô modul, a hírmodul, vagy a naptár modul. A rugalmas kialakításnak köszönhetôen a modulok köre a késôbbiekben igény szerint bôvíthetô, és teret ad az egyéni elképzeléseknek az adott kereskedô vagy kereskedôház profilja, mérete és szolgáltatásai tekintetében. A modulok funkcionalitása a korábbi évek tapasztalatai alapján és a kor igényeinek megfelelôen alakította ki a fejlesztô csapat: nem csak PC-re, hanem a jövôben táblagépes alkalmazásra is megfelelô folyamatokkal, oldalszerkezettel kezelhetô a moduláris rendszer. A DWT tisztábbá, egységesebbé, követhetôvé és ezáltal költséghatékonyabbá teszi a gépkocsi kereskedôk és az anyacég munkáját. A DWT ma már a régió több országában segíti sikeresen a kereskedôk munkáját, ennek köszönhetôen a céget az Opel Europe ajánlotta a francia leányvállalatának figyelmébe. Ezzel a gyôzelemmel a Carussel Group a régió országain és Ausztrián túl még egy nagy, nyugat-európai piacon lesz jelen, ami jó referencia lehet a késôbbi tendereken és piaci beszállítói kiírásokon. Ez tisztán magyar tulajdonú cégként óriási elismerés és egyben hatalmas lehetôség is. A GÉMOSZ és a Carussel Group kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, s nem véletlen, hogy a jelenlegi, némileg megtépázott autóipari helyzetben sem szakadt meg az intenzív együttmûködés. Jelenleg a Carussel Group tartja karban a GÉMOSZ honlapját, s segíti szükség esetén webes megoldásokkal a szervezetet, míg a GÉMOSZ autóipari hírekkel és kapcsolatokkal támogatja a Carussel Group munkáját az autóipari beszállítók között. A GÉMOSZ kiemelt hazai szerepe és a Carussel Group nemzetközi jelenlétébôl nyert tapasztalata új lendületet adhat a magyarországi autókereskedôk internetes és digitális megjelenésének. Elérhetôségünk: DEALER WEB TOOLKIT (DWT)? A Carussel Dealer Web Toolkit egy modulokból és szolgáltatásokból álló online megoldás, aminek segítségével Ön: A Carussel DWT legfőbb előnyei: RUGALMAS MEGJELENÍTÉS ELADÁSTÁMOGATÁS MEGFIZETHETŐ 10 Autó-márkakereskedő 2012/3

11 Mobil 1 a hosszabb teljesítményért A Mobil 1 ESP Formula 5W-30 használatával a dízelmotoros személygépjármûvek motorja megôrzi újszerû állapotát. SUTYINSZKY TAMÁS, a Lubexpert Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója A világ vezetô szintetikus motorolaj márkájaként a Mobil 1 folyamatosan egyre magasabbra emeli az iparági minôségi szintet a kenôanyagok fejlesztésében. Napjaink autóvezetôi tudják, hogy a Mobil 1 által biztosított motorvédelemben teljes mértékben megbízhatnak mindenféle gépjármûben. A dízel gépjármûvek tulajdonosainak ideális megoldást nyújt a Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (Emission SystemProtection Károsanyagkibocsátás csökkentô rendszer védelme). A Mobil 1 ESP Formula 5W-30-at kifejezetten a gépjármûvek motorélettartamának növelésére valamint károsanyag-kibocsátás csökkentô rendszereik hatékonyságának megtartására fejlesztették ki. Független mérések igazolják, hogy a Mobil 1 ESP Formula használatával a dízelmotorok km megtétele után is úgy mûködhetnek, mint az új. A motorháztetô alatt A Mobil 1 Technical Center szakértôi és fejlesztôi egy 2006-os, négyhengeres, turbódízel Volkswagen Jetta 1,9 TDI gépjármûvel végeztek egy tesztet, melynek során a valós körülményeket szimulálva extrém távot teljesítettek az autóval. A Jetta mindennapi használatot szimulálva km-t futott egy fékpadon km-es olajcsere ciklusokkal. A szemrevételezéses vizsgálatok melletta csapat több szigorú mérést is végzett a teszt alatt: használt motorolaj analízis olajfogyasztás vizsgálat kopásvédô tulajdonságok vizsgálata lerakódás védelem vizsgálata károsanyag kibocsátás mérése. Kimagasló olajiszap és kátrányosodás elleni védelem Kiemelkedô motortisztaság biztosítása Tökéletes lerakódás szabályozás Minimális kopás a kritikus helyeken Minimálisra csökkent olajfogyasztás Egy 2006 évjáratú Volkswagen Jetta 1,9TDI motorja Mobil 1 ESP Formula 5W-30 termékkel feltöltve km megtétele után. Ahogy a kép is mutatja, a motor alkatrészei elhanyagolható mértékben koptak, miközben a motortisztaság kimagasló volt mind a km-es tesztüzem alatt. A felsô kép a vadonatúj vezérmûtengelyt mutatja, a második ugyanazt, km megtétele után, Mobil 1 használatával. Összehasonlítás: Az új és a használt ( km-t futott) vezérmûtengely A teszteredmények: Kimutatták, hogy a Mobil 1 ESP Formula 5W-30 hosszú távú használata kimondottan hozzájárul ahhoz, hogy a motor újszerû állapotban maradjon. A teszt bebizonyította, hogy a Mobil 1 ESP Formula 5W-30 a következô tulajdonságokkal rendelkezik: Ezek a kimagaslóan jó eredmények is bizonyítják, hogy a Mobil 1 ESP Formula 5W-30 használatával a sokat futott motor is lehet olyan, mint az új. Ez az oka annak, hogy a világ vezetô gépgyártói miért használják nagyobb arányban a Mobil 1 ESP Formula 5W-30 motorolajat, mint bármely más termékeket. Ha többet szeretne megtudni a termékrôl vagy a többi Mobil motorolajról, akkor keresse fel weboldalunkat: A Mobil kenôanyagok hivatalos magyarországi forgalmazója a Lubexpert Hungária Kft. Autó-márkakereskedő 2012/3 11

12 Indul a biztosítási kampány A márkacascóról röviden KURTISZ KRISZTIÁN, az UNIQA nem-életbiztosítási részlegének fôigazgatója Sokszor megfogalmazódik a kérdés a biztosítási piacon, hogy van-e még lejjebb a díjakban. Az elmúlt 5 évben rendszeresen azt hallottuk, hogy innen már csak felfelé mehetnek a díjak. A as kampány talán elhozza a biztosítók által régóta várt pillanatot, amikor a díjak, ha nem is rakétaként indulnak felfelé, de legalábbis stagnálnak, némely szegmensben szolidan növekednek. Több tényezô eredménye hozhatja ezt a változást. Az ügyfeleknél elérkeztünk arra a pontra, ahol az átlagos megtakarítás mértéke százalékosan ugyan még egy vonzó szám lehet, összegszerûen ugyanakkor maximum néhányszáz forintról beszélünk éves viszonylatban. Már a tavalyi kampányban is látszott, hogy az elôzô évihez képest, mint egy 30%-kal kevesebb volt a biztosítót váltók száma. Ez egyrészt köszönhetô az elôbb említett párszáz forintos megtakarítás miatti érdektelenségnek, másrészt pedig annak, hogy a 2010-es jogszabályi változások miatt folyamatosan növekszik az évközi szerzôdések aránya. Egy másik fontos érv lehet a piaci díjak konszolidációjának irányába, hogy a 2013-ban bevezetésre kerülô nem-életbiztosítási adó jórészt kötelezô gépjármû-felelôsség-biztosítással foglalkozó biztosítókat sújtja. Ezen társaságok profit marginja a jogszabályi változásoknak köszönhetôen jelentôsen beszûkül. Így jóval kisebb a tér az esetlegesen nem megfelelô profitot hozó termékek keresztfinanszírozására. A benzinár emelkedésével ugyan markánsan változtak a gépjármû biztosításokhoz tartozó kárgyakoriságok, de a nagymértékû átlagdíj csökkenés még emellett is jelentôs profitszûkülést, veszteséget eredményezett. A biztosítók 2013-as kgfb díjképzésére jelentôs hatást gyakorol az is, hogy a legtöbb biztosító már nagyrészt meglépte a termékekhez kapcsolódó költségcsökkentést és megfelelô szintre racionalizálta szervezetét. Az elôzôek miatt a költségoldalon is beszûkültek a lehetôségek. Összességében tehát megalapozottnak tûnik az a várakozás, hogy a kgfb díjak a következô kampányban várhatóan stagnálnak, illetve szolidan felfelé korrigálnak egy jelentôsen csökkenô váltó ügyfélszám mellett. A casco biztosítással foglalkozó társaságok és a márkakereskedések számára egy közös kitörési pont lehet, hogy a kárrendezési szolgáltatásban szorosan együttmûködnek. A cél az, hogy az ügyfelek a lehetô legjobb kiszolgálást és a legjobb minôségû javítást kapják egy bekövetkezett kár esetén. Az elmúlt pár évben, köszönhetôen jó pár negatív tényezônek, az ügyfelek tömegesen fordultak el a hivatalos márkaszervizektôl. Azt gondolnánk, hogy ez a biztosítótársaságok számára kedvezô tendencia, hiszen ezekben az esetekben részben alacsonyabb helyreállítási költségszámlák érkezhetnek. Ilyenkor azonban a javítás minôsége amennyiben az megtörténik - legtöbbször nem éri el a márkaszervizek által garantált minôséget. A biztosítótársaságoknak is érdeke, hogy azon vagyontárgyak állaga, amelyeket fedezet alá vonnak az ügyfelek, ne romoljanak gyorsabban, mint ahogy azt a normál avulás indokolja. A nem márkaszervizekben történô javítások esetén a biztosító társaságok kontrollja a javítási folyamat felett jelentôsen szûkebb, mint amennyiben egy márkaszervizes javítás történik egy esetlegesen már közösen kialakított kárrendszeren keresztül. Nagyon fontos szempont ugyanakkor, hogy a márkakereskedésekben egy olyan árpolitika alakuljon ki, amely támogatja az ügyfelek visszatérését a márkaszervizekbe. Az UNIQA Biztosító a 2012-es év közepétôl jelentôs beruházással támogatja az ügyfelek márkakereskedésbe való visszatérését. Amennyiben egy ügyfél a káreseményt a biztosítótársaságnál jelenti be, és a biztosító által ajánlott márkaszervizben javíttatja az autóját, casco kárrendezés esetén csak az önrész 50%-át vonja le a biztosító. A jövôben várhatóan több ilyen akció, esetleg az ilyen akciókra épülô termékek megjelenése is várható. Az elôbbiek alapján jól látható, hogy a következô években a márkakereskedôknek/márkaszervizeknek és a biztosító társaságoknak szorosan együtt kell mûködni annak érdekében, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben különkülön is életképes üzleti modellt alkothassanak. Gondoskodjon legdrágább legdrágább kincséről, az egészségéről! Az új generáció biztosítója. A gépjárművünkre megszoktuk, hogy biztosítást kötünk. De gondolt már arra, hogy egészségét is biztosítsa? UNIQA egészségbiztosítások mindenkinek! MediQa a minőségi egészségügyi ellátás jegyében. Med Help optimális megoldás váratlan helyzetekre. A tájékoztatás nem teljes körû. További információért látogasson el honlapunkra! 12 Autó-márkakereskedô 2011/2

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

GÉMOSZ sajtókonferencia sajtóanyaga 2012. június 21. 9:30

GÉMOSZ sajtókonferencia sajtóanyaga 2012. június 21. 9:30 GÉMOSZ GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE H U N G A R I A N A S S O C I A T I O N O F A U T O M O B I L E D E A L E R S GÉMOSZ sajtókonferencia sajtóanyaga 2012. június 21. 9:30 Az autókereskedelem

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

ANK Autós Akadémia. Fejes László 2013-10-29

ANK Autós Akadémia. Fejes László 2013-10-29 ANK Autós Akadémia Fejes László 2013-10-29 tartalom Autópiac Finanszírozási piac helyzete Finanszírozási trendek Termékek előnyök, hátrányok Extrémitások a piacon Befogadás kockázatkezelés Captive szerepek

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

1139 Budapest, Röppentyű u. 40. BEMUTATKOZÁS

1139 Budapest, Röppentyű u. 40. BEMUTATKOZÁS 1139 Budapest, Röppentyű u. 40. BEMUTATKOZÁS TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ! Drimál Tibor vagyok, a Autószerviz és Használtautó Centrum ügyvezetője. Örömömre szolgál, hogy bemutathatom Önnek cégemet. Cégtörténet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Kik is vagyunk? A célzott webes megoldások ügynöksége! Az e-kereskedelemről Adatok: A GKIeNET 2700 magyarországi legális webshopot

Részletesebben

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között A kutya vacsorája Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között Magyarországon az E-alap a 2010-es évben 1376 milliárd forintot kezel, amiből az ország egészségügyi közkiadásainak tetemes része

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat

Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat Sajtóinformáció Megelőző karbantartással tízből nyolc teherautónál el lehet kerülni a nem tervezett megállásokat A járművek nem tervezett megállásainak száma elérheti a 80%-ot. Ez derül ki a Volvo Trucks

Részletesebben

GÉMOSZ GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Hírlevél 2014/02. Kedves Márkakereskedő!

GÉMOSZ GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Hírlevél 2014/02. Kedves Márkakereskedő! GÉMOSZ GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Hírlevél 2014/02 Kedves Márkakereskedő! A GÉMOSZ elnöksége úgy határozott, hogy kibővíti a havi rendszerességgel megjelenő hírlevelek tartalmát: a kereskedő

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése 1. OKTATÁS ÉS BIZONYÍTVÁNY AZBESZTTEL DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA 2. ÚJ JOGSZABÁLYOK BEVEZETÉSE

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8302 Gépjármű rendszáma: YCM-391 Gépjármű típusa: ZETOR UN 53 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0 Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Flottával kapcsolatos költségek megoszlása* Adó: Adó: 10% 10% Értékvesztés: Értékvesztés: 33% 33% Üzemanyagköltség: Üzemanyagköltség: 29% 29%

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7936 Gépjármű rendszáma: YFD-554 Gépjármű típusa: BELORUSZ MTZ-80 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban:

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban: T/12307 számú törvényjavaslat 2013 évi törvény az alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos tájékoztatása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról A lakossági terhek

Részletesebben

ErP-útmutató. Mindig az Ön oldalán. Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően

ErP-útmutató. Mindig az Ön oldalán. Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően ErP-útmutató Mindig az Ön oldalán Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően 1. Mit jelentenek az ErP, Ecodesign és ELD rövidítések? ErP és Ecodesign: Az energiafelhasználással kapcsolatos

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8814 Gépjármű rendszáma: YAS-792 Gépjármű típusa: BELORUSZ MTZ-82 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7441 Gépjármű rendszáma: IHK-446 Gépjármű típusa: VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 Megbízó: Magyar

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A csapat tagjai. Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt

A csapat tagjai. Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt Autókereskedők A csapat tagjai Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt A feladat Magyarországon belül hol érdemes új autókereskedést nyitni? Az üzletben milyen

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Biztosítási Fórum 2015

Biztosítási Fórum 2015 Biztosítási Fórum 2015 Budapest, 2015. december 8 9. 1. nap Szabályozási változások a biztosítási szektorban 8:30 tól Regisztráció 9:00 9:15 Az IIR Magyarország és a nap elnökének köszöntője A nap elnöke:

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Aktuális KGFB kérdések

Aktuális KGFB kérdések Aktuális KGFB kérdések Dr. Váczi Imre Felügyeleti igazgatóság ügyvezetőigazgató-helyettes 2013. február 20. A KGFB díjhirdetési rendszer 2013 januárjától a biztosítók bármikor hirdethetnek KGFB díjtarifát

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 7326 Gépjármű rendszáma: ACB-876 Gépjármű típusa: MERCEDES UNIMOG U-84/406 Megbízó: Magyar

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

MOL ESSENCE MOTOROLAJOK

MOL ESSENCE MOTOROLAJOK MOL ESSENCE MOTOROLAJOK DÍZELMOTOROKHOZ IS! SZABAD GYÖKÖK A MOTOR EGYIK LEGFŐBB ELLENSÉGE A korszerű, magas hőmérsékletű motorok erősen igénybe veszik a motorolajokat. Az égéstermékek káros összetevőivel

Részletesebben

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók Fülöp Attila igazgató-helyettes MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság Harkány, 2016. november 10-11. A Volán Közlekedési Központok régiók

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben