Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet)"

Átírás

1 Ügyviteli folyamatmenedzsment (workflow WF) rendszer Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet) Gyurkó György A munkafüzetben használt szoftver installáló anyaga letölthetı a lapról (164MB!) 1

2 1. Elméleti bevezetı A folyamatmenedzsment (workflow management) alkalmazás (ügymenetkezelésnek is fordítják) speciális célú csoportmunka-támogató rendszer, amely a tevékenységek folyamattá szervezésére és a folyamat vezérlésére helyezi a hangsúlyt. Folyamatmenedzsment (workflow WF) rendszer A folyamatmenedzsment rendszer munkafolyamatok (ügyviteli folyamatok) tervezését, mőködési (ügyviteli) szabályok elıírását, a folyamatok mőködés közbeni vezérlését, nyomon követését és kiértékelését támogató alkalmazás. Azonban nem akármilyen folyamat alkalmas arra, hogy WF rendszerrel vezéreljük. Ez a megoldás tipikusan akkor ajánlott, ha azonos típusú folyamatok gyakran ismétlıdnek. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor egyrészt nem szerezhetı elég tapasztalat az adott folyamattípus vezérlésének elıre megtervezéséhez, másrészt a nem ismétlıdı folyamattípus nem éri meg a tervezési ráfordítást sem. Folyamat-definiáló eszköz Adminisztrátori és monitorozó eszközök WF API és Interchange formátumok munkafolyamat beillesztés WF motor Másik WF rendszer WF motor WF kliensek Más alkalmazások 1. ábra: Workflow referencia-modell A Workflow Management Coalition (WFMC) szervezet 1 által definiált referencia-modell a WF rendszerek felépítésének egy általános képét adja (lásd az 1. ábrán). A modell meghatározza a fıbb komponenseket; a komponensek közötti, illetve kapcsolódó más rendszerek felé mutatott (az ábrán nyilakkal képviselt) interfészeket. 1 WFMC: Fejlesztık, konzultánsok, elemzık, alkalmazók által a folyamatmenedzsment rendszerek szabványának kidolgozására 1993-ban létrehozott szervezet, amelynek ma már több mint 300 szállító, illetve alkalmazó szervezet a tagja. 2

3 Folyamat-definiáló eszköz: Ezt a komponenst a folyamattervezı, elemzı szakemberek használják (tehát nem a WF rendszerrel vezérelt konkrét munkafolyamat végrehajtói). A komponens segítségével folyamattípusok tervezhetık. A WF rendszer által vezérelt minden konkrét munkafolyamat valamelyik folyamattípus egy példánya. A tervezés során meghatározzák a végrehajtás menetét. Ez egy hálóval reprezentálható, amelynek csomópontjai a tevékenységeket (részfeladatokat) képviselik (lásd a 2. ábrát). 2. ábra: Egy folyamat-definiáló eszközben (a Workflow Builderben) megadott folyamatháló 3. ábra: A 2. ábra folyamathálójában adott ÉpHat Határozati szakasz részfolyamatot kibontó alháló A folyamatterv több szintő lehet, azaz egy-egy részfeladat szükség esetén maga is kibontható egy alhálóval (lásd a 2. ábra folyamathálójában adott ÉpHat Határozati szakasz részfeladatot kibontó alhálót a 3. ábrán). A tervezés meghatározza mind a folyamat egészét jellemzı, mind az egyes tevékenységeket jellemzı adatokat (attribútumokat). A folyamatattribútumok értékei azonosítják a folyamatot, illetve mutatják annak állapotát. A tevékenység-attribútumok némelyike a végrehajtó személynek szóló információt tartalmaz, másokat például a folytatás irányát mutató attribútumokat közvetlenül a WF motor 3

4 értelmezi. A tervezés során meghatározzák az egyes tevékenységek erıforrásait, végrehajtóit nem személy szerint, hanem szerepkör (munkakör) szintjén. A munkafolyamat beillesztés valamilyen esemény hatására inicializál egy adott típusú folyamatpéldányt, és annak indítását kezdeményezi a WF motornál. A folyamatpéldány létrejöttét kiváltó (továbbiakban: indító) esemény lehet adatbázis-esemény, illetve egy felhasználó vagy egy másik alkalmazás közvetlen kérése. A folyamat típusa az alkalmazandó folyamat-definíciót azonosítja. Az inicializálás a folyamatpéldány kezdeti állapotának beállítását jelenti. Mind a folyamat típusa, mind a folyamatpéldány kezdeti állapota az indító esemény jellemzıinek függvénye. A WF motor dolga a folyamatpéldány vezérlése, amit a típusszintő folyamat-definíció értelmezésével és a konkrét folyamatpéldány mindenkori állapotának figyelembe vételével tud megoldani. (Egy rendszeren belül a terhelés elosztása céljából több WF motor is mőködhet.) A vezérlés a következı mőveleteket jelenti: a folyamatpéldány, illetve az aktuális tevékenység attribútumainak olvasása, írása; az aktuális tevékenység végrehajtójának informálása; az aktuális tevékenység kimenetele, esetleg külsı esemény és a folyamat-definíció alapján a következı tevékenység(ek) és végrehajtó(k) kiválasztása, a végrehajtó(k) értesítése, szükség esetén más alkalmazói szoftver elindítása; a folyamat teljes hosszában a történeti adatok rögzítése (mikor, ki, mit csinált); a befejezést követıen a folyamatpéldány eltávolítása. A WF kliens szerepe a felhasználó és a WF rendszer közötti intelligens kommunikáció lebonyolítása. A WF kliensrıl arra jogosult felhasználó új folyamatpéldány indítását kezdeményezheti. Amikor a WF motor egy folyamatpéldány következı feladatát egy végrehajtói szerepkörnek megcímezi, a végrehajtandó tevékenységrıl a WF kliensek útján az adott szerepkörbe tartozó minden munkatárs értesítést kap, és a tényleges végrehajtó az lesz, aki közülük a feladatot elvállalja. A WF kliens felületén jelennek meg azok az őrlapok, amelyeken a rendszer a feladat teljesítéséhez szükséges további adatokat közli a felhasználóval, illetve a felhasználó a válaszait, a tevékenységének eredményeit, a folytatáshoz szükséges adatokat berögzítheti. Egyes folyamatok különösen szakmaspecifikus feladatot képezı lépései olyan vezérlést és kommunikációt igényelhetnek, amely nem oldható meg csupán a WF attribútumainak, függvényeinek és őrlapjainak felhasználásával. Éppen ezért a folyamat-definiálás lehetıséget ad arra, hogy az ilyen folyamatlépéshez a tervezı egy másik alkalmazás valamelyik funkcióját kapcsolja hozzá, továbbá bizonyos tevékenység-attribútumokat e funkció bemenı paramétereinek jelöljön ki. Amikor az adott típusú folyamat egyik példányának végrehajtása ilyen lépéshez érkezik, ott a WF motor egy erre való interfész közvetítésével a WF rendszeren kívüli alkalmazás specifikált funkcióját indítja el a specifikált paraméterekkel. Az említett interfésznek más szerepe is van: Mivel a külsı segítség igénybe vételével a folyamat egy része a WF rendszer hatáskörén kívülre kerül, mindarról, ami az idegen alkalmazásban történtekbıl a folyamatpéldány folytatását befolyásolhatja, a WF rendszer ezen interfész útján értesülhet. (Vegyük észre, hogy itt az alkalmazás-integráció megnyilvánulásával találkozunk!) Nagyobb szervezeteknél elıfordulhat, hogy olyan sok folyamatpéldányt kell egyidejőleg vezérelni, hogy a terhelést célszerő több WF rendszer között megosztani. A különbözı WF rendszerek közötti interfész akkor jut szerephez, ha egy folyamatpéldányt egy olyan másik folyamatpéldánnyal kell szinkronban végrehajtani, amely egy másik a WF rendszer (másik WF motor) vezérlése alatt áll. 4

5 Az adminisztrátori és monitorozó eszközök egyik feladata, hogy az éppen futó folyamatpéldányok mindenkori állapotáról informálják akár az üzemeltetés-felügyeletet, akár az adott területért felelıs menedzsert; sıt speciális esetben akár a folyamatban érintett ügyfelet is. Kihasználva azt a tényt, hogy a történeti adatok rögzítésével minden végrehajtott folyamat nyomokat hagy maga után, ugyanezen eszközök a folyamatok utólagos elemzését, a végrehajtók munkája minıségének és teljesítményének értékelését is szolgálják. 2. Egy folyamatdefiniáló eszköz az Oracle Workflow Builder Az Oracle Workflow rendszer folyamatdefiniáló komponense az Workflow Builder. E szoftver felhasználói felületének központi eleme a Navigátor ablak (lásd a 4. ábrán). A Navigátor ablak hierarchikus szerkezetbe szervezve tartalmazza a különféle tervelemeket. A hierarchia tetején az ún. workflow-itemök (WF-item) állnak, amelyek egy-egy folyamattípus definícióját definiálják, ezért a WF-item fordítása a folyamattípus(definíció) lehetne. A 4. ábra szerinti Navigátor ablakban ilyen WF-itemök a KözBeszEljárás (a közbeszerzési eljárás folyamattípus definíciója) és az ÉpHat Eljárás (az építéshatósági eljárás folyamattípus definíciója). 4. ábra: Az Oracle Workflow Builder Navigátor ablaka A 4. ábrán a KözBeszEljárás WF-item zárt (az összetevıit elrejtı), az ÉpHat Eljárás WFitem pedig kinyitott (az összetevıit mutató) állapotban látható. Az utóbbiból jól látszik az a hétféle összetevı, amibıl minden folyamattípus-definíció felépül: Attributes: globális attribútumok. Processes: Szószerint folyamatok, pontosabban folyamatsémák. Ha egy WF-item egy folyamattípus definícióját jelenti, akkor hogyan lehetséges, hogy az (egy folyamattípus definíciója) több processt (folyamatsémát tartalmaz)? Nos, az elıbbiekben volt róla szó, hogy egy folyamattípus terve több szintő lehet: tehát lehet egy fıfolyamat, aminek részei bizonyos alfolyamatok, de az utóbbiak is tovább bonthatók még alacsonyabb szintő folyamatokra (lásd a 2-3. ábrákat). Ezek mind külön-külön folyamatsémával adhatók meg. Notifications (értesítések): Valójában folyamatlépések, azaz a folyamattípus elemi lépései, tevékenységei. Az értesítés név onnan van, hogy minden folyamatlépésrıl 5

6 értesítést kapnak azok a felhasználók, akik az adott lépés végrehajtására jogosult szerepkörbe tartoznak. Functions (funkciók): A WF-motor által végrehajtatandó funkciók, automatizmusok. E komponensek segítségével a workflow rendszer egyedi igények szerint programozható, egy-egy funkcióban leprogramozott automatizmus végrehajtása a folyamattípus egy vagy több lépéséhez kapcsolható hozzá. Events (események): Egyes folyamatlépések végrehajtására nem azért kerül sor, mert az elızı lépés befejezıdött, és egyszerően az adott lépés következik a sorrendben, hanem csak akkor, ha valamilyen speciális eseménybekövetkezett. Ilyen események definíciói adhatók meg ezekben a komponensekben. Messages (üzenetek): A WF Builderben az egy-egy értesítés adatainak együttesét nevezik üzenetnek. Look up types (felsorolástípusok): A felsorolástípus véges számú diszkrét értékbıl álló értékkészletet jelent, és egyes attribútumok adattípusának, értékkészletének specifikálására használható. 1. megjegyzés: Mivel a továbbiakban csak a tervezés mélységéig foglalkozunk a WF Builderrel, a funkciók fejlesztésérıl ami inkább programozási feladat nem fog szó esni. 2. megjegyzés: Ez az anyag a tervezésre szorítkozva sem képez egy komplett WF Builder tutoriált, csupán egy, a WF-tervezést fı vonalaiban bemutató, nagyon vázlatos bevezetı ismertetı. Ha az olvasó alaposabb ismeretekre is vágyik, arra a célra a WF Builder angol nyelvő kézikönyvei állnak rendelkezésre. 3. Egy folyamattípus tervezése WF Builderben Egy folyamattípus tervezése a következı lépésekbıl áll (a felsorolás sorrendje nem minden esetben jelent szigorú végrehajtási sorrendet): A folyamattípus (WF-item) létrehozása Értesítések létrehozása Üzenetek létrehozása Globális attribútumok (köztük a felhasználói szerepek) létrehozása Felsorolás típusok létrehozása és lehetséges értékeik (Lookup codes) megadása Attribútumokhoz típusok (jelesen felsorolás típusok) rendelése Értesítésekhez üzenetek és kimeneti típusok (általában felsorolás típusok) kapcsolása A folyamat (az értesítések hálója) megrajzolása Értesítésekhez végrehajtók kapcsolása Üzenetekhez lokális attribútumok rendelése (a globális attribútumok közül), a kimeneti attribútum meghatározása Speciális folyamat-attribútumok megadása 6

7 3.1. Egy folyamattípus (WF-item) létrehozása Kezdeményezés: File menüben a Quick Start Wizard menüparancs választása. A megjelenı Quick Start Wizard ablak az 5. ábrán látható. Ennek a New Item Type blokkjában egy új folyamattípus (WF-item), a New Process blokkjában pedig a fı (indító) folyamatséma (process) adható meg. 5. ábra: Az Oracle Workflow Builder Quick Start Wizard ablaka 6. ábra: Egy folyamattípus és a fı folyamatséma belsı és külsı nevének megadása 7

8 A WF Builderben minden komponensnek (így a WF-itemnek és a processnek is), van egy belsı és egy külsı neve. Ezekbıl a belsı név (Internal Name) a komponens egyedi azonosítójaként funkcionál, ezért ezt a komponens létrehozása után már nem lehet módosítani. A külsı név (Display Name) a felhasználói felületen (a Navigátor ablakban vagy a folyamatdiagramon) megjelenı nevet jelenti, ez utóbb bármikor megváltoztatható. A 6. ábra Quick Start Wizard ablak kitöltése utáni állapotát mutatja, ha ebben az OK gombra kattintunk, akkor létrejön a Példa nevő folyamattípus a Példa fıfolyamat nevő folyamatsémával. (Megjegyzés: Lévén ez az anyag a WF-tervezést csak fı vonalaiban bemutató vázlatos ismertetı, nem térünk ki a WF Builder minden speciális részletére, így például itt nem foglalkozunk a WF-item olyan a Quick Start Wizard ablakban megjelenı jellemzıivel, mint a Persistence Type és a Nuber of Days.) 7. ábra: Egy folyamattípus és a fı folyamatséma létrehozása utáni állapot A 7. ábra a Példa folyamattípus létrehozása utáni állapotot mutatja a Navigátor ablakban (bekeretezett rész) és az a létrehozással egyidejőleg megjelenı folyamatdiagram-szerkesztı felületen. Az utóbbiban akár azonnal elkezdhetı a Példa fıfolyamat (a Start és az End csomópontokat összekötı tevékenységháló) szerkesztése. A jelen ismertetıben azonban ettıl eltérı utat választunk, elıbb a Navigátor ablakban létre fogjuk hozni azokat az értesítéseket, amelyekbıl a diagramon a folyamatháló összerakható. (Persze azon a módon is eljárhattunk volna, amit az eszköz a folyamatdiagram megjelenítésével sugallt, mert értesítések, alfolyamatok, sıt események és függvények létrehozása közvetlenül a diagramszerkesztı ablakban is kezdeményezhetı.) 8

9 3.2. Értesítések létrehozása és specifikálása Kezdeményezés: A Navigátor ablak Notifications csomópontjára jobb-egérgombbal kattintás után (a legördülı menübıl) a New Notification menüparancs választása. (Alternatív lehetıség: A folyamatdiagramot szerkesztı ablakban a New Notification gombra kattintás, bár az így megjelenı ablak némileg különbözik a Navigátor ablakból indítottól. Hasonló alternatív lehetıség más komponenseknél processnél, message-nél is létezik, de ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk.) 8. ábra: Értesítés létrehozására és specifikálására szolgáló Navigátor Control Properties ablak A 9. ábra kitöltés után mutatja az értesítést létrehozó / specifikáló ablakot. Történetesen csak a belsı és a külsı nevet és a leírást adtuk meg. A további mezıkre vonatkozó tudnivalók. Function Name: Ezt nem a tervezı, hanem inkább a fejlesztı (programozó) adja meg, és csak akkor, ha az értesítéssel reprezentált folyamatlépésben a WF-motornak valamilyen funkció lefuttatásával kell segíteni a felhasználót. Function Type: Csak az elıbbi mezı kitöltése esetén kell a funkció típusát is kiválasztani (ez is fejlesztıi feladat). Result Type: Az értesítéssel reprezentált folyamatlépés kimeneti értéke típusának kiválasztására szolgáló mezı. Többféle gyári típus mellett a tervezı által definiált felsorolástípusok egyike is választható. Sıt, az utóbbi eset a gyakoribb. Message: Az értesítéshez tartozó adatok együttesét reprezentáló üzenet kiválasztására szolgáló mezı. A 9. ábra azt az esetet mutatja, amikor a legutóbbi két mezı azért marad üresen, mert a megfelelı felsorolástípus, illetve a megfelelı üzenet még nem létezik (ezek létrehozása az értesítés létrehozását nem elızte meg). Az értesítés ilyen hiányos specifikációval is létrehozható. Miután a tervezı létrehozta a szükséges felsorolástípust (a 3.5. szakaszban leírtak szerint), valamint a szükséges üzenetet (a 3.3. szakaszban leírtak szerint). a specifikáció utóbb bármikor kiegészíthetı (lásd a 3.7. szakaszban). 9

10 9. ábra: Értesítés létrehozására és specifikálására szolgáló Navigátor Control Properties ablak 3.3. Üzenetek létrehozása Kezdeményezés: A Navigátor ablak Messages csomópontjára jobb-egérgombbal kattintás után a New Message menüparancs választása. 10. ábra: Üzenet létrehozására és specifikálására szolgáló Navigátor Control Properties ablak 10

11 Létrehozáskor megadandó lényegesebb adatok: Internal Name, Display Name. További adatok utóbb a Result fülön adhatók meg. Így történhet a kimeneti attribútum megadása, ha azt késıbb hozzák létre, mint az üzenetet (lásd a szakaszban). (A tervezık az egy-egy értesítéshez tartozó üzenet felismerésének megkönnyítése érdekében azt a konvenciót alkalmazzák, hogy az üzenet belsı neve M_<értesítés belsı neve> alakú, a külsı neve pedig azonos az értesítés külsı nevével azonos.) Egymásnak megfelelı értesítések és üzenetek 11. ábra: Értesítések és üzenetek a Navigátor ablakban 11

12 3.4. Globális attribútumok (köztük a felhasználói szerepek) létrehozása Kezdeményezés: A Navigátor ablak Attributes csomópontjára jobb-egérgombbal kattintás után a New Attribute menüparancs választása. 12. ábra: Attributum létrehozására és specifikálására szolgáló Navigátor Control Properties ablak A létrehozáskor megadandó lényegesebb elemek: Internal Name, Display Name, esetleg a Type. A legutóbbi jellemzı késıbb is pótolható, ha az egy olyan felsorolástípus, amelyet az attribútumnál késıbb definiál a tervezı. (Az Item Type-ot nem nem kell megadni, abba a szoftver automatikusan a WF-item külsı nevét írja.) A szerepkörök definiálása is attribútumok segítségével lehetséges. A szerepkör-érték tárolására szánt attribútumot Type = Role típus választásával kell létrehozni. Mivel a folyamattípus a legkülönfélébb környezetben (különbözı szervezeteknél) futtatható, az ilyen attribútum nem a folyamattípus definiálásakor, hanem a folyamattípus egy új példányának a futtatási környezetben való létrehozásakor kap értéket, mégpedig az adott környezetben (az adott cégnél, részlegnél) létezı felhasználói szerepkörök közül. Még olyan rugalmas megoldás is lehetséges, hogy futási idıben az aktuális folyamatlépés állítja be a következı folyamatlépés végrehajtására jogosult szerepkör-értéket Felsorolástípusok létrehozása és lehetséges értékeik megadása Új felsorolástípus létrehozásának kezdeményezése: A Navigátor ablak Lookup Types csomópontjára jobb-egérgombbal kattintás után a New menüparancs választása. A felsorolástípus létrehozásakor megadandó lényegesebb elemek: Internal Name, Display Name (13. ábra) és a felsorolás típus lehetséges értékei (14. ábra). 12

13 13. ábra: Felsorolástípus létrehozására szolgáló Navigátor Control Properties ablak 14. ábra: Felsorolástípus egy értékének megadására szolgáló Navigátor Control Properties ablak Egy felsorolástípus egy értéke létrehozásának kezdeményezése: A Navigátor ablakban az adott felsorolástípusra jobb-egérgombbal kattintás után a New Lookup Code menüparancs választása. (A tervezık a felsorolástípusok és azok értékeinek könnyebb felismerésének érdekében azt az konvenciót alkalmazzák, hogy a felsorolástípus belsı nevét LT_ szekvenciával, a felsorolástípus értékének belsı nevét pedig az LC_ szekvenciával kezdik.) 13

14 A Fellebezés érkezése nevő felsorolástípus és annak értékei. 15. ábra: Felsorolástípusok és értékeik a Navigátors ablakban 3.6. Attribútumhoz felsorolástípus rendelése Ha egy attribútum típusát képzı felsorolástípus az attribútum létrehozásakor még nem létezik, akkor ezen attribútum típusának megadását utólag kell pótolni. Ez a mővelet a Navigátor ablakban az attribútumra dupla kattintással vagy jobb-egérgombbal kattintás után a Properties menüparancs választásával kezdeményezhetı. 16. ábra: Egy attribútum jellemzıi módosításának kezdeményezése a Navigátor ablakban 14

15 A 17. ábrán látható a Fellebbezés érkezése nevő attribútum típusának megadása az ugyanilyen nevő felsorolástípus hozzárendelésével. (Nem kötelezı, hogy az attribútum neve és a megfelelı felsorolástípus neve azonos legyen.) 17. ábra: Egy attribútumhoz felsorolástípus rendelése 3.7. Értesítésekhez üzenetek és kimeneti típusok kapcsolása Ha egy értesítéshez tartozó üzenet valamint az értesítés kimeneti értékének típusát képzı felsorolástípus az értesítés létrehozásakor még nem létezik, akkor az értesítés ezen jellemzıinek megadását utólag kell pótolni. Ez a mővelet a Navigátor ablakban az értesítésre dupla kattintással vagy jobb-egérgombbal kattintás után a Properties menüparancs választásával kezdeményezhetı. A 18. ábra a Számla iktatása nevő értesítés jellemzıinek kiegészítését mutatja. Megjegyzés: Meglehetısen érthetetlen, hogy az Oracle WF Builder fejlesztıi miért így találták ki az értesítések specifikációjának szerkezetét. azaz miért kell megadni a kimeneti érték típusát is és a kapcsolt üzenetet is. Ugyanis az üzenetnél amúgy is meg kell adni a kimeneti attribútumot (lásd a 3.10 szakaszban), tehát az értesítés kimeneti értékének típusa nem lehet más, mint az értesítéshez kapcsolt üzenet kimeneti attribútumának típusa, a szoftvernek egyszerően ezt kellene automatikusan beállítani. Ehelyett megkérdezi a tervezıtıl, és ha ı az üzenet kimeneti attribútumának típusától különbözı típust ad meg, jelzi, hogy hibázott. Egy felesleges intelligenciateszt. 15

16 18. ábra: A 9. ábra szerint létrehozott Számla iktatása nevő értesítés jellemzıinek kiegészítése 3.8. A folyamatsémák (az értesítések hálójának) megrajzolása A WF-item létrehozásakor létrejön a folyamattípus fı folyamatsémája is üres (csak a Start és End csomópontokat tartalmazó) szerkeszthetı diagrammal. A diagram bezárása után bármikor újra megnyitható, ha a Navigátor ablakban a folyamatsémára (processre) dupla kattintással vagy jobb-egérgombbal kattintás után a Process Detail menüparancs választásával kezdeményezhetı. A folyamattípus alfolyamatokra bontható (akár több szinten is), amelyek saját folyamatsémával írhatók le, azaz a fı folyamatsémán felül, továbbiakat is létre lehet hozni, egy folyamattípus definícióján felül. Új folyamatsémát létre lehet hozni akár a Navigátor ablakban, akár a tartalmazó folyamatséma diagramjának szerkesztésekor a diagramszerkesztı ablakban. A Navigátor ablakban a Processes csomópontra jobb-egérgombbal kattintás után a New Process menüparancs választásával; a diagramszerkesztı ablakban a Process gombra kattintással. Egy folyamatséma tevékenységhálójának csomópontjai a Start és End terminátorokon felül a következık lehetnek: értesítés, folyamatséma (process) szimbólum, esemény és funkció lehetnek. Az értesítés egy olyan elemi folyamatlépést jelent, amit valamilyen szerepkört betöltı felhasználó hajt végre (esetleg valamilyen funkció támogatásával). A folyamatséma (process) szimbólum egy külön diagramon megszerkesztett alfolyamatot képvisel. 16

17 Az esemény a környezetbıl érkezı olyan jel, amely jelentkezésekor (a fıfolyamat állapotától függetlenül) elindít egy alfolyamatot; de lehet a folyamat adott pontján a környezet felé továbbított jel, azaz kimenı esemény is. A funkció a folyamat adott pontján a rendszer által automatikusan végrehajtandó (programozott) mővelet. (Ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk.) Bármelyik típusú csomópont kétféleképpen kerülhet a diagramszerkesztı ablakba. teljesen új elemként a diagramszerkesztı ablak megfelelı (értesítést vagy folyamatsémát vagy eseményt ) létrehozó gombjára kattintással; ha a megfelelı értesítés, alfolyamat, esemény, már létezik, akkor annak (a szimbólumának) a Navigátor ablakból a diagramra ráhúzásával. 19. ábra: Egy példa A közbeszerzési eljárás fı folyamatsémája Egy csomópontot a rákövetkezı csomóponttal összekötı nyilat így lehet berajzolni: Jobb egérgombot az elsı csomóponton lenyomva és így tartva kell húzni az egeret a második 17

18 csomópontra. Az éppen berajzolt nyílhoz a program felajánlja a 3.7. szakasz szerint adott kimeneti felsorolástípus lehetséges értékeit, közülük kell egyiket választani. Folyamatséma diagramjára a 2-3. ábrákon felül a 19. ábrán láthat példát Értesítésekhez végrehajtók kapcsolása A folyamatdiagramon egy értesítés ikonra duplán kattintva megjelenik a 20. ábra szerinti ablak. Ennek Notification fülén az értesítés hasonló jellemzıi adhatók meg, mint a 8-9. ábra szerinti ablak Activity fülén, azonban itt van egy Node fül is, aminek Performer blokkjában beállítható az értesítéssel reprezentált tevékenységet (folyamatlépést) végrehajtó szerepkör. 20. ábra: Az értesítéssel reprezentált folyamatlépést végrehajtó szerepkör beállítása A Performer blokkban két mezıt kell beállítani. Type: Item Attribute Value: Ebben egy Role típusú attribútumot kell kiválasztani. 1. megjegyzés: A Label mezıben az értesítés belsı nevét mutatja a program. 2. megjegyzés: A WF Builder felhasználói felülete nem látszik minden tekintetben átgondoltnak. Például, ha egy értesítéshez az itt mutatott módon megadjuk a végrehajtót, akkor elvárható lenne, hogy az itt beállított Role típusú attribútumot vegye fel az értesítéshez kapcsol üzenet által reprezentált adatszerkezetbe. Mégsem teszi meg, hanem ezt a tervezı felhasználótól várja el (lásd a szakaszban), hátha elfelejti vagy eltéveszti a szerencsétlen. Pedig igazán nem lett volna nagyobb ráfordítás az említett automatizmus beprogramozása, mint a mulasztás vagy tévesztés miatti hibaüzenet megjelenítésének programozása. 18

19 Külsı név megjelenítésének beállítása 21. ábra: A folyamatábrán az értesítések a külsı nevükkel megjelölve jelennek meg. Szerepkör megjelenítésének beállítása 22. ábra: A folyamatábrán az értesítések a végrehajtó szerepkörrel megjelölve jelennek meg. A folyamatdiagramot szerkesztı ablakban beállítható, hogy a diagramon az értesítés szimbólum alatt annak külsı neve vagy a végrehajtó szerepkör neve jelenjen meg ( ábra) Üzenetekhez lokális attribútumok rendelése, a kimeneti attribútum meghatározása Korábban megtanultuk, hogy egy üzenet egy meghatározott értesítéshez tartozó adatok (másképpen attribútumok) együttesét képviseli. Ezeket az attribútumokat a megfelelı értesítés lokális attribútumainak is nevezik szemben a 3.4. szakaszban tárgyalt globális attribútumokkal. Ez az elnevezés nem teljesen korrekt, mert az egy-egy üzenethez (értesítéshez) rendelt attribútumok egy része a globális attribútumok közül kerül ki. Ilyenek a 19

20 szerepkört jelölı attribútumok vagy azok, amelyek a folyamat egésze állapotának jelzésére szolgálnak, és csak azért kell ıket egy üzenethez is hozzárendelni, mert a megfelelı értesítés (folyamatlépés) is használja (olvassa vagy írja) ıket. Amikor egy globális attribútumot akarunk felvenni egy üzenetek lokális attribútumai közé, az technikailag tehetı meg, hogy a Navigátor ablakban (lásd a 16. ábrán és a 23. ábrán) a megfelelı globális attrbútumon a bal egérgombot lenyomva az attribútumot a megfelelı üzenet objektumra kell ráhúzni. 23. ábra: Az egyes üzenetekhez tartozó lokális attribútumok Az üzenethez rendelt attribútumok közé fel kell venni a megfelelı értesítés végrehajtójaként (a 3.9. szakaszban) megjelölt szerepkör(attribútumo)t is. Egy üzenethez felvehetı olyan lokális attribútum is, amely nincs a globális attribútumok között. Ennek kezdeményezése: a megfelelı üzenetre jobb-egérgombbal kattintás után feltőnı menübıl a New Attribute menüparancs választása. Ekkor a 24. ábra szerinti ablak jelenik meg; az ott látható példában a Határozathozatal nevő üzenethez hozhatunk létre egy új lokális attribútumot. Az ilyen attribútumok csak egy folyamatlépés alatt élnek, nem a folyamat egészének valamilyen állapotát, hanem csak az adott folyamatlépés egy jellemzıjét mutathatják, illetve rajtuk keresztül az adott folyamatlépés ad át valamilyen adatértéket a környezetének (WF-motornak, külsı alkalmazásnak), illetve vesz át valamilyen adatértéket a környezetétıl. 20

21 24. ábra: Az egyes üzenetekhez tartozó lokális attribútumok 25. ábra: Kimeneti attribútum beállítása Minden (értesítéssel reprezentált) folyamatlépésnek van egy kimeneti attribútuma is. Ez általában egy felsorolástípusú attribútum, mert arra szolgál, hogy elágazás esetén a véges számú folytatási lehetıség közül az aktuálisan végrehajtandót azonosítsa (a WF-motor számára). Furcsa módon akkor is szükség van ilyen kimeneti attribútumra, ha nincs elágazás: a munkafüzet példáiban az ilyen kimeneti attribútum a Tovább nevet kapta. 21

22 A kimeneti attribútum a globális attribútumok egyike, amelyet (különös módon) nem kell behúzni az üzenet attribútumai közé, csak az üzenet jellemzıit tartalmazó Navigator Control Properties ablak Result fülén kell megadni (lásd a 25. ábrán). Ez az ablak felhozható a Navigátor ablakban a megfelelı üzenetre duplakattintással vagy a jobb-egérgombbal kattintás után az elıtőnı menübıl a Properties elem választásával. A 25. ábra példájában a Beadott anyagok regisztrálása, ellenırzése nevő üzenethez kimeneti attribútumként a Teljesség nevő attribútumot vettük fel. A 26. ábra: Egy folyamat-definiáló eszközben (a Workflow Builderben) megadott folyamatháló A kimeneti attribútum jelentıségének megértéséhez, tudni kell, hogy annak értéke és a folyamatdiagram alapján tud dönteni a WF-motor egy adott befejezett lépést követı lépésrıl. Például a Beadott anyagok regisztrálása, ellenırzése nevő üzenet (és vele az ugyanilyen nevő értesítéssel reprezentált folyamatlépés) kimeneti attribútum a Teljesség nevő attribútum. Ennek típusa Teljesség EH nevő felsorolástípus, amelynek értékei: a Teljes és a Hiányos. A 26. ábrán látható folyamatdiagramból kiderül, hogy ha a Beadott anyagok regisztrálása, ellenırzése lépés a Teljes kimeneti értékkel zárul, akkor a folyamat a Kell-e szakhatósági vélemény nevő lépéssel folytatódik; ha viszont a Hiányos kimeneti értékkel zárul, akkor az ÉpHat Hiánypótlás nevő alfolyamat végrehajtása következik. Már csak az szorul magyarázatra, hogy a Beadott anyagok regisztrálása, ellenırzése lépésben hogyan veszi fel a Teljesség nevő attribútum az egyik vagy a másik kimeneti értéket. A beadott anyagok teljességét természetesen az ügyintézı felhasználó ellenırzi a saját két szemével, majd a döntését közli a rendszerrel. Erre úgy nyílik lehetısége, hogy az adott folyamatlépésben a felhasználó képernyıjén megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó kommunikálhat a rendszerrel. Ezt az ablakot vagy a WF-kliens modul jeleníti meg, vagy ha az adott lépésben a WF-motor átadja a vezérlést egy külsı alkalmazásnak (például egy speciális építéshatósági szakalkalmazásnak), akkor annak az ablaka jelenik meg. Az elıbbi esetben a WF-kliens eleve a felhasználó válasza alapján közvetlenül a Teljesség attribútum értékét állítja be. Az utóbbi esetben viszont a felhasználó döntése az építéshatósági szakalkalmazás és a WF-motor közötti interfészen keresztül kerül az adott folyamatpéldány Teljesség nevő attribútumába. 22

23 27. ábra: A 26. ábra folyamathálójában adott ÉpHat Hiánypótlás részfolyamatot kibontó alháló 28. ábra: Az ÉpHat Hiánypótlás részfolyamatot kimeneti típusának beállítása A 26. ábrán az is látszik, hogy nem csak egy értesítéssel képviselt elemi folyamatlépésnek lehet kimeneti értéke, hanem egy alfolyamatnak is (ÉpHat Hiánypótlás). Ilyenkor az alfolyamat kimeneti értékét annak utolsó elemi lépése állítja be. Ahogy az a 27. ábrán látható az ÉpHat Hiánypótlás alfolyamat kimeneti értékét a Hiánypótlás fogadása, ellenırzése 23

24 folyamatlépés állítja be. A tervezéskor ilyenkor az alfolyamat jellemzıi között is be kell állítani a kimeneti érték típusát a megfelelı felsorolástípus kiválasztásával. A 28. ábrán éppen az ÉpHat Hiánypótlás alfolyamat kimeneti jellemzıinek megadására szolgáló ablak látható, amelyben a kimeneti érték típusára (Result Type) a Teljesség EH felsorolástípust választottuk ki annak megfelelıen, hogy ez azonos az alfolyamat utolsó elemi lépése kimeneti attribútumának típusával Speciális folyamat-attribútumok megadása Csak a viszonylagos teljesség kedvéért említjük meg, hogy az üzenetekhez rendelt lokális attribútumokon felül léteznek az alfolyamatokhoz tartozó attribútumok is, de a tárgyalásuktól eltekintünk. Ilyen például az Executable attribútum (lásd a 29. ábrán). 29. ábra: A folyamatsémák Executable attribútuma 24

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Belépés a rendszerbe. Gyors menü Belépés a rendszerbe A menübe lépéshez szükséges alapértelmezett DVR Azonosító /Device ID/: 000000, megadott Jelszó /Password/ nélkül. A rendszer biztonságos használata érdekében az adminisztrátor felhasználónak

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása Irányítástechnika 1 9. Elıadás PLC-k programozása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Jancskárné Anweiler Ildikó: PLC programozás az IEC 1131-3 szabvány

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2. Az objektumorientált programozási paradigma 1 A szoftverkrízis Kihívások a szoftverfejlesztés módszereivel szemben 1. A szoftveres megoldások szerepe folyamatosan

Részletesebben

Az eszközpaletta. Felsı sor balról jobbra. Második sor balról jobbra 1/7

Az eszközpaletta. Felsı sor balról jobbra. Második sor balról jobbra 1/7 Az eszközpaletta Látható, hogy a Delphi 7.0 ablakai a Windows operációsrendszernél megszokott jellemzıkkel bírnak: címsor, ablakkezelı gombok, vezérlımenü stb. A Delphi címsora a Delphi 7 - Project1 feliratot

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

Adat mentés. A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze.

Adat mentés. A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze. Adat mentés A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze. A program telepítése: A program nem igényel telepítést. Másoljuk a számítógépünkre tetszıleges helyre. Készítsünk

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával.

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A Szimulink programcsomag rendszerek analóg számítógépes modelljének szimulálására alkalmas grafikus programcsomag. Egy SIMULINK

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

3. gyakorlat Saját adatok használata

3. gyakorlat Saját adatok használata 3. gyakorlat Saját adatok használata Ebben a gyakorlatban megismerkedünk az ESRI coverage adattípussal hazai adatok példáján. Újabb megjelenítési módok alkalmazásával létrehozunk egy térképet saját térségünkrıl.

Részletesebben

Készletinformációs rendszer

Készletinformációs rendszer Készletinformációs rendszer A Mercedes-Benz Hungária Kft. (továbbiakban MBHu) készletinformációs rendszere a Mercedes-Benz, smart valamint a Mitsubishi Fuso eredeti alkatrészek elérhetıségérıl és árairól

Részletesebben

Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141. Felhasználói útmutató

Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141. Felhasználói útmutató Kati Fotó Fuji Labor internetes ügyfélprogram Verziószám: 2141 Felhasználói útmutató 1. Telepítés Indítsa el a CD fıkönyvtárában található Install_FujiClient.exe programot, és a megszokott módon telepítse

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz ii Munkaerő-felvételi példa PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE ASZTAL Asztalnak nevezzük a Windows indításakor megjelenı képernyıterületet. Ez a grafikus felhasználói felület. Munkaasztalunk bizonyos tulajdonságait tekintve

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 9. ELİADÁS Kivételkezelés (Exception handling) 2 Mi a kivétel (exception)? A kivétel, olyan hibás állapot vagy esemény, amely

Részletesebben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben Modell alapú tesztelés mobil környezetben Micskei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék A terület behatárolása Testing is an activity performed

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet!

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.

Részletesebben

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek

1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek 1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek Bér típusú kötelezettségvállalás szerződés rögzítése a Rendelés modulban. A kontírozáskor a rendszer a szerződés típusát vizsgálja,

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl.

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl. Általános fogómód használata Az általános fogómód egy olyan objektum érzékeny kurzor, amely az alább felsorolt szerkesztı mőveleteknél felismeri azt, hogy milyen grafilus elem felett áll, és annak megfelelıen

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához 1.) Akik már regisztráltak a KPI honlapján pályázóként, azoknak nem kell újból feliratkozzanak, csupán át kell állítsák, bejelentkezés után, az Alapadatoknál

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

E-Ingatlan tanúsítványkiadó kulcs felvétele

E-Ingatlan tanúsítványkiadó kulcs felvétele E-Ingatlan tanúsítványkiadó kulcs felvétele Tartalomjegyzék Probléma leírása...1 Internet Explorer 6...2 Internet Explorer 7...7 Mozilla Firefox 2...12 Probléma leírása A böngészık az E-Ingatlan (teszt

Részletesebben

Vodafone Mobile Connect telepítése

Vodafone Mobile Connect telepítése Vodafone Mobile Connect telepítése Kérjük ne csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez. Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Admin (ETR3) A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról elıírja a felsıoktatásban résztvevı személyek nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a hallgatók

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii TARTALOMJEGYZÉK A szerzõrõl...................................................... xi Bevezetés...................................................... xiii I. rész A Visual Basic 2005 környezet 1. óra Irány

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW-ról National Instruments (NI) által fejlesztett Grafikus programfejlesztő környezet, méréstechnikai, vezérlési, jelfeldolgozási feladatok

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Program telepítése Az abevjava_install.jar indításával telepíthető a nyomtatványkitöltő program. A program elindítása után közvetlenül az alábbi képernyő jelenik

Részletesebben

Hozzáférési szintek és Időzónák használata

Hozzáférési szintek és Időzónák használata Hozzáférési szintek és Időzónák használata Áttekintő Net2 A Hozzáférési Szint a Net2 szíve. Mindegyik egy kapcsolatot határoz meg az ajtók és azon időszakok között, amikor a felhasználó jogosult a használatukra.

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális http://vigzoltan.hu rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális Integrált Vállalatirányítási Rendszerek Alkalmazói fejlesztések mindig valamilyen módszertan alapján történnek. A módszertan eljárások,

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: 1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése

Részletesebben

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1 hu Verziókövetési jegyzet 2009. 05. v.4.2.1 Verziókövetés 2. oldal, összesen: 12 Vidux Technologies TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK A VIDUX DVR FELÜLETEN

Részletesebben

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS

3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés

Részletesebben

Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe

Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe Rádi Viktor 1. Bevezetés 1.1. Célok Ez a bemutató a hallgatókat hivatott segíteni a VirtualBox használatának elsajátításában

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest, 2012.05.09.

KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE. Budapest, 2012.05.09. KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVİKRİL (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Budapest, 2012.05.09. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben