MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK"

Átírás

1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1

2 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca , Fax:

3 BEVEZETÉS A magyar közoktatás számára a XXI. század igényeihez való alkalmazkodásban a legfontosabb és egyúttal a legnehezebb feladat a tanítás-tanulás megújítása. Ezt a célt kell szolgálnia a megfelelõ tanítási-tanulási környezetnek, a taneszközöknek, a pedagógusok tantárgyi és módszertani tudásának és a tartalmi fejlesztés különbözõ eszközeinek is. A Nemzeti Alaptanterv (243/2003. XII. 17. Kormányrendelet alapján) e célnak a jegyében született, és a NAT-ra épülõ kompetenciaközpontú tantervvel a közoktatás tartalmi és módszertani megújulását kívánjuk segíteni. Mindez összhangban áll az oktatáspolitika által a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott közép- és hosszú távú célokkal. A tanítási-tanulási folyamat korszerûsítésének tehát fontos eszközei a tantervek, de melyek azok a kompetenciák (ismeretek, képességek és motívumok) amelyeknek a modern tantervekben meg kell jelenniük? A NAT, a hazai és a külföldi szakirodalom kulcskompetenciákról és alapkompetenciákról beszél, Nagy József személyiségmodellje személyes, szociális, kognitív és speciális kompetenciákat tartalmaz. Bár a pedagógiai szakirodalom fogalomhasználata nem egységes, érdemes a szóhasználat mögött meghúzódó tartalmi azonosságot keresnünk. Az iskolai nevelés hatékonyságának növelése szempontjából nagy lehetõségeket rejt magában mindazoknak a kompetenciáknak a folyamatos és tervszerû fejlesztése, amelyek a személyes és a társadalmi életben való boldogulást segítik. Tehát a kulcskompetenciák az autonóm személyiség kifejlõdését, kibontakozását segítik, komplex tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett ismeretekre és alapkészségekre lehet ráépíteni úgy, hogy a képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlõdést befolyásoló érzelmi, motivációs tényezõk megerõsítésével, a gyermekek együttmûködését igénylõ tevékenységek szervezésével. A kompetenciák, mint pszichikus rendszerek, a döntés és a kivitelezés megvalósítására alkalmas motívum-, képesség- és ismeretrendszerek (Nagy József XXI. század és nevelés Bp. Osiris), ezért a helyi tantervek készítése, a tantervi struktúra kialakítása során arra kell törekednünk, hogy a kompetenciák folyamatos és tudatos építésére inspiráljanak. Az ily módon fejlesztett kompetenciák kellõ motivációs bázisra épülve, a szükséges ismeretekkel és megfelelõ szintû képességekkel-eredményes feladatvégzésben nyilvánulnak majd meg a helyi tanterv megvalósítása során. A NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák (szabálykövetõ, problémamegoldó, narratív, lényegkiemelõ, kritikai, komplexitás kezelése, kommunikációs, életvezetési, együttmûködési, döntési) a személyiség legfontosabb kompetenciáinak kiemelt elemei, azaz képességek, képesség-együttesek, amelyeknek a kialakítása, gazdagítása, folyamatos tökéletesítése minden tantárgy és minden pedagógus feladata. Mindez azonban csak a megtanító pedagógia (Nagy József: XXI. század ls nevelés. Bp., 2002, Osiris) szellemiségével és gyakorlatával lehetséges. Ennek lényegi ismérve a mindennapi pedagógiai gyakorlatba beépült rendszeres visszacsatolás, a folyamatos értékelés. Így a pedagógus meggyõzõdhet arról, hogy mi az, amit a tantervi követelményekbõl elsajátítottak a gyerekek, mi az, ami még hiányzik, ki az, aki fejlesztésre szorul, ki az aki gyorsabban halad. A rendszeres monitorozás eredményeként meghatározhatók a szükséges pedagógiai teendõk, megvalósulhatnak azok a fejlesztések, amelyek a legfontosabb kompetenciák optimális mûködését teljes körûen eredményezik. Mindebbõl az következik, hogy egy helyi tanterv a megvalósulása során lesz kompetencia központú. 3

4 Ennek ellenére arra törekedtünk helyi tantervünk megírása során, hogy a kulcskompetenciák leglényegesebb képességcsoportjainak, képességegyütteseinek fejlesztése külön megfogalmazva és külön órakeretben is megjelenjen a tantervben. Az 5 8. évfolyamon projekteket építettünk a tantervbe, amelyek a sokoldalú képességfejlesztés és a sokszínû és variábilis feladatmegoldás lehetõségeit hordozva a személyiségfejlesztés hatékony fórumainak tekintünk. A tanulói értékelési rendszer a szokottnál részletesebb kidolgozásával azt az alaptézisünket szeretnénk erõsíteni, hogy a folyamatos, és tudatos nem pusztán minõsítõ, hanem tájékoztató és diagnosztikus értékelés a kompetenciaközpontú tanítási-tanulási folyamatnak az alapját képezi. A NAT-ban kulcskompetenciaként leírtak (szabálykövetõ, problémamegoldó, narratív, lényegkiemelõ, kritikai, komplexitás kezelése, kommunikációs, életvezetési, együttmûködési, döntési) a személyiség egészét tekintve zömében a kognitív kompetencia körébe tartozó képességek, képesség-együttesek, kivétel a szociális kompetencia részét képezõ együttmûködési képesség és az életvezetési képesség, amely a személyes kompetenciába sorolható. A magyar nyelv és irodalom tantárggyal a NAT-ban kulcskompetenciaként megfogalmazott képességek mindegyike fejleszthetõ, különösen a kommunikációs, a narratív, a lényegkiemelõ, a szabálykövetõ, a kritikai és az együttmûködési képességegyüttes. A Dinasztia Kiadó Integrált magyar nyelvi és irodalmi tankönyvcsaládja felépítésébõl és szellemiségébõl adódóan kiválóan alkalmas kompetenciaközpontú tantervek megvalósítására. Az egyes tantárgyak, tantárgyi modulok, a magyar nyelv és irodalom integrálásán túl olyan módszertani integráció, módszertani átgondoltság jellemzi, amely a készségek, képességek, kompetenciák folyamatos és hierarchikus kiépülését szolgálja. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás közege, elõfeltétele és eszköze. Az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Ezért az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi mûveltségterület tanítását, elsajátítását, így az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a magyar nyelv és irodalom tantárgyon túl minden tantárgy feladata. 4

5 A tanulók értékelésének rendszere Az értékelés területei: A tanulók kognitív kompetenciájának megnyilvánulásait, a tantárgyi tudást (ismereteket és képességeket) értékeljük. Módszer, eszköz, forma Szintfelmérõk, az elõzetes tudás feltérképezése szóban és írásban. Szempont Értékelõ Az értékelés típusa Olvasás, írás, tantárgyi ismeretek, az egyéni és a csoportjellemzõk összegyûjtése. Pedagógus, tanuló. Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Idõ Év elején, elsõ két hét. Az értékelés formája Szóban és írásban. A szintfelmérõkön szöveggel. Dokumentálás Tanulói dossziék, tanári feljegyzések. Megjegyzés A tervezõ munka alapja, az ismétlés menete, üteme ehhez alakítható. Óra végén vagy kisebb anyagrész befejezésekor, annak elsajátításáról 4-5 kérdésbõl álló kérdéssor írásban. Az elsajátítás mértékének megállapítása. Pedagógus. Formatív értékelés a folyamat közben, nem osztályozzuk! Kisebb egységenként, 5-6 alkalommal félévente. Szóban. A tanár feljegyzései. Következõ órára kijavítani, kielemezni, megtervezni a hiánypótlást, a téma más módon való megközelítését 5 Szóbeli felelet. Tárgyszerûség, elõre megadott szempontok szerint, 1 óra anyagából. Pedagógus, tanuló. Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Félévente 2 alkalommal. Szóban, minõsítés írásban érdemjeggyel. Szempontsor, ellenõrzõ, napló. Az évfolyamon tanító kollégákkal év elején közösen kialakított szempontok legyenek, és a gyerekekkel ismertessük meg. Írásbeli felelet, röpdolgozat. Tárgyszerûség, elõre megadott szempontok szerint, 1 óra anyagából. Pedagógus, tanuló. Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Félévente 1 alkalommal. Szóban, minõsítés írásban érdemjeggyel. Szempontsor, ellenõrzõ, napló, tanulói dosszié. Az évfolyamon tanító kollégákkal év elején közösen kialakított szempontok legyenek, és a gyerekekkel ismertessük meg. Témazáró. Évfolyam szinten azonos. Pedagógus, iskolai munkaközösség, tanuló. Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Témánként 1-1, 4 db évente. Írásban a dolgozaton és szóban, minõsítés írásban érdemjeggyel. Ellenõrzõ, napló, tanulói dosszié. Az azonos évfolyamon tanítók közösen állítják össze. Fogalmazás, dolgozat. Mûfaji és szövegalkotási jellemzõk. Pedagógus, iskolai munkaközösség, tanuló. Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Tanterv szerint 3 évente. Írásban a fogalmazáson és szóban, minõsítés írásban érdemjeggyel. Ellenõrzõ, napló, tanulói dosszié. Az azonos évfolyamon tanítók közösen összeállított értékelési szempontsora alapján (összbenyomás, ötletesség, stílus ).

6 Módszer, eszköz, forma Szempont Értékelõ Az értékelés típusa Idõ Az értékelés formája Dokumentálás Megjegyzés Házi fogalmazás Mûfaji és szövegalkotási jellemzõk. Pedagógus, tanuló Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Évente 3 db. Írásban, a fogalmazáson és szóban. Tanulói dosszié. Alapos órai megbeszélés, javítás után elõkészületet jelent a fogalmazás dolgozatra. Minimum felmérõk, minden tanuló számára kötelezõen elsajátítandó tudásból. Tartalma a témazárókba beépítendõ, a tudás elsajátítása után. A kitûzött kritériumszinteknek megfeleljen 90%-ban! Pedagógus Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Félévente 2 db. Írásban, a dolgozaton és szóban. A tanár feljegyzései és a tanulói dosszié. Adott témában és képességterületen a mindenki számára elsajátítandó ismeretek mennyiségét és a képességek szintjét évfolyam szinten megállapítani, erre mérõeszközt készíteni. Az eredmények után olyan fejlesztési stratégiát kidolgozni, hogy a lemaradók is elérjék a kritériumot. 6 Projekt önálló, csoportos. A téma kidolgozottsága, a projektterv megvalósításának mértéke. Pedagógus, tanuló, szülõ Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Tanévente 1-2 alkalommal. Szóban és írásban, minõsítés érdemjeggyel. Videó, írásbeli összegzés, portfolió. Tanári témajavaslatok, csoportalkotás a vállalt feladatoknak megfelelõen, a tanulói döntésekre, vállalásokra alapozzunk! Szövegértés, szintfelmérés. Az életkori kritériumszint optimuma. Pedagógus Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Félévente. Szóban és írásban, a szintfelmérõkön szöveggel. A tanár feljegyzései és a tanulói dosszié. Az iskolai munkaközösség által kidolgozott kritériumrendszer megalkotása, és ismertetése a tanulókkal. Cél a tájékoztatás, és a pedagógus tervezõ munkájának segítése. Szövegalkotás, szintfelmérés. Az életkori kritériumszint optimuma. Pedagógus Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Félévente. Szóban és írásban, a szintfelmérõkön szöveggel. A tanár feljegyzései és a tanulói dosszié. Az iskolai munkaközösség által kidolgozott kritériumrendszer megalkotása, és ismertetése a tanulókkal. Cél a tájékoztatás, és a pedagógus tervezõ munkájának segítése.

7 Módszer, eszköz, forma Szempont Értékelõ Az értékelés típusa Idõ Az értékelés formája Dokumentálás Megjegyzés Beszéd, szóbeli kommunikáció Folyamatos, érthetõ, a kommunikációs helyzetnek megfelelõ legyen. Pedagógus Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Félévente Szóban és írásban, a szintfelmérõkön szöveggel. A tanár feljegyzései és a tanulói dosszié. Az iskolai munkaközösség által kidolgozott kritériumrendszer megalkotása, és ismertetése a tanulókkal. Cél a tájékoztatás, és a pedagógus tervezõ munkájának segítése. Memoriterek Hibátlan szövegtudás! Pedagógus, tanuló Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Tanterv szerint Szóban és írásban, minõsítés érdemjeggyel. Napló, ellenõrzõ. Füzetvezetés, egyéb írásbeli munkák. Rendezettség, áttekinthetõség, hiánytalan órai munkák! Pedagógus, tanuló Félévente 1 alkalommal Szóban és írásban. Füzetek, írásos munkák. 7 Órai munka, hozzáállás a tantárgyhoz. Pedagógus, tanuló Tájékoztató jelleg, tanulói önértékelés. Kéthavonta Szóban Házi feladat Készen legyen! Pedagógus, tanuló Formatív értékelés a folyamat közben, nem osztályozzuk! Alkalomszerûen Szóban és írásban. Füzetek, írásos munkák. Szoros kapcsolat az elõzõ és a következõ órai anyaggal. Külön vállalt feladatok. Idõre megoldva, szóbeli v. írásbeli prezentációk. Pedagógus, tanuló, szülõ Formatív és szummatív egyaránt lehet. Alkalomszerûen Szóban és írásban. Tanulói önállóság a feladatmegoldásban. Mérések országos, területi, intézményi Leggyengébb, legjobb feladatok. Pedagógus, szakértõ, mk. vezetõ Diagnosztikus, nem osztályozzuk! Évente Szóban, a típushibák kiemelése. Összegzõ elemzés, tesztek, tanári feljegyzések. Szakmai elemzés után az egyéni és a csoportjellemzõk megállapítása, a további pedagógiai teendõk meghatározása. Vizsgák, ha az intézmény értékelési rendszerében szerepel. Megadott szempontok és tételek szerint. Pedagógus vizsgabizottság Szummatív, minõsítõ értékelés, osztályozzuk! Évente 1 Szóban és írásban, minõsítés érdemjeggyel. Tételek, jegyzõkönyvek napló, ellenõrzõ. A tételsorok folyamatos javítása, aktualizálása.

8 5. évfolyam Évi: 148 óra 74 irodalom és 74 nyelvtan Heti: 4 óra 2 óra irodalom és 2 óra nyelvtan Bevezetés Az 5. évfolyam az alsó tagozat fejlesztõ munkájának folytatása és összegzése, egyben kaput nyit a felsõbb évfolyamokra. A tanulók elõzetes tudásának (képességeinek és ismereteinek) megfelelõ mérõeszközökkel történõ felmérése, elemzése után a hibák javítására, a hiányok kiküszöbölésére, a fejletlenebb képességterületek megfelelõ fejlesztésére szolgál. Ebben a szakaszban rendkívüli fontosságú a pedagógus differenciáló munkája, az egyéni fejlesztések megtervezése és folyamatos megvalósítása, a tanulási utak támogatása, a megfelelõ személyiségfejlesztés érdekében. Az anyanyelvi kompetencia kulcskompetencia, ezért a részét képezõ kommunikációs képességek fejlesztésére minden magyarórán, sõt minden egyéb órán gondolni kell. Javasolt idõkeretek Témakörök, fejlesztési követelmények Óra Bevezetés, az elõzetes tudás felmérése, ismétlés 12 Ismeretek az irodalomról 34 Népdalok, mesék Petõfi Sándor: János vitéz Természet, táj, szülõföld, család, szülõk, gyerek Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélõ mûvekben Ismeretek az anyanyelvrõl 34 Eligazodás mindennapi élethelyzetekben A beszélt nyelv Az írott nyelv A szavak jelentése és szerkezete Könyv- könyvtárhasználat - Projekt 6 Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 5 Olvasás, írott szöveg megértése 5 Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 5 A tanulási képességek fejlesztése 5 Az ítélõképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Témazáró összefoglalás 8 Dolgozatok 16 Dolgozatjavítások, a hiányok pótlása 10 Év végi összefoglalás, felmérés, értékelés

9 A javasolt idõkeret külön jeleníti meg mindazokat a feladatokat, amelyekkel az irodalom- és anyanyelvoktatás során foglalkozni szükséges. Természetesen a fejlesztésre fordítandó idõkeretet mintegy összesítve külön óraként jelenítettük meg, de a képességfejlesztés, a képességek rendszeres mûködtetésével az órák állandó elemeként képzelhetõ csak el. Szánhatunk rá teljes órákat, vagy az órák bizonyos részeit, és az új anyag feldolgozását is célszerû a képességfejlesztés köré tervezni. I. Ismeretek az irodalomról Az 5. osztályos irodalmi anyag összegzi és folytatja az alsó tagozatos olvasmányokat, tartalmi (természet, szülõföld, emberi kapcsolatok) és irodalomelméleti szempontból (epikai mûfajok, az elbeszélõ mûvek szerkezete, a kettõsképek), középpontjában a történetmondás áll. Az irodalom mint mûvészet befogadásának megalapozása. Az olvasás mint mûélvezet megtapasztalása. Az olvasás iránti igény felkeltése. Felkészítés az irodalmi kifejezési formák felismerésére, megértésére, befogadására. A költõi nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértésének megalapozása és fejlesztése. Felkészítés az irodalmi mûveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására. Érzékenység az irodalmi mûvekben megjelenõ értékek, emberi problémák felfedezésére. Más népek és kultúrák megismerése iránti igény kialakítása. Megismerkedés a magyar és az európai, valamint a világirodalom kiemelkedõ alkotásaival, alkotóival, korszakaival. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (tanulás, kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési) és személyes képességek (önismeret, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: A tananyagban szereplõ írók és mûvek ismerete. A tananyagba szereplõ mûfajok ismerete. Az olvasott mûvek elemzése, az új irodalomelméleti, stilisztikai, verstani ismeretek bekapcsolása az elemzésbe. Memoriterek tudása. Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. Hangos és néma olvasás. Válogató olvasás. Kérdések és válaszok irodalmi mûvekrõl, frontális munka. Az olvasott állásfoglalás szóbeli és írásbeli értékelése. Vers- és prózamondás. Megfigyelés. Lírai és epikai mûvek értelmezése szóban és írásban. Szövegmondás mozgással, gesztusokkal, mimikával. Dramatizálás. Vita. Kiselõadás. 9

10 Témakörök 1. Népdalok, mesék, mítoszok Négy-öt népdal. Teremtésmítoszok (Biblia, Kalevala). Mondák (eredetmonda, hiedelemmonda, mondakör, krónikák), szemelvények a görög mitológiából, a csodaszarvas motívum továbbélése, Mátyás-mondák. A felezõ nyolcas. A mese fogalma, a mesetípusok összegzése (varázsmese, tündérmese, tréfás mese, állatmese, fabula), Tündérszép Ilona, Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona. Az epikai mû szerkezete. 2. Petõfi Sándor: János vitéz Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és megjelenítés eszközei, a hõs, a kaland, az erkölcsi változások. Az alföldi táj leírása. Kettõsképek: metafora, hasonlat, megszemélyesítés. A felezõ tizenkettõs. Elbeszélõ fogalmazás íratása, párbeszédek és leíró részek alkalmazásával. 3. Természet, táj, szülõföld; család, szülõ, gyerek Petõfi Sándor: Az alföld, Mi kék az ég!, Õsz elején, Pálnapkor, Úti levelek (részletek) Arany János: Családi kör Kosztolányi Dezsõ: Petõfi Sándorka, A szegény kisgyermek panaszai Szabó Lõrinc: Debrecenben, Hatodnap Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (Magyardolgozat, Röhög az osztály) Örkény István: Meselevelek Angélának és Antalnak A régió, a lakóhely irodalmi emlékei (múzeumok, emlékhelyek, emléktáblák, utcanevek) 4. Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélõ mûvekben A barátság, ellentét, felelõsség, közösségi élethelyzetek, konfliktusok ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés jellemzõi: szerkezet, szereplõk, helyszínek, a szereplõk közötti kapcsolat. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (a regény fogalma, mûfaji jellemzõi) A novella: Karinthy Frigyes: Reggel hétkor Kosztolányi Dezsõ: Csak egy kis fehér kutya Gelléri Andor Endre: Júliusi emlék Déry Tibor: Niki (kisregény) Örkény István: Egypercesek (részletek) A kisherceg, Micimackó (meseregény) A fogalmazási ismeretek rendszerezése, összefoglalása: anyaggyûjtés, téma, cím, rendezés, vázlat, szerkesztés, bevezetés, elõkészítés, tárgyalás, fõrész, befejezés, zárás, elbeszélés, leírás, levél, világosság, szabatosság, tömörség. II. Ismeretek az anyanyelvrõl Az 5. osztályos nyelvtani anyag az 1. és a 2. osztály anyagának a kibõvítése és rendszerezése. A bõvítés és a rendszerezés most már a szófajtani ismeretek alapján történhet, a 3. és a 4. osztályok anyagának a felidézésével. Újnak számítanak a nyelvrõl, a kommunikációról, az írás kialakulásáról szóló ismeretek. A hangtanhoz kapcsolódó verstan feleleveníti, kibõvíti és rendszerezi az alapvetõ verstani ismereteket, másrészt ismétli a hangtant. Az olvasás- és írástechnika év eleji felmérése, a fejlesztõ tevékenységek megtervezése szükséges. 10

11 Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az elemi kommunikáció, az illemszabályok ismerete. A kommunikációs folyamat, a kommunikáció tényezõi és azok funkciói. A jelek és a jelrendszer, a nyelv mint jelrendszer. Beszédtechnika, mondat- és szövegfonetika. A nyelv zenei elemei, hangutánzás, hangfestés. Az olvasmányok szóbeli tartalmi összegzése. A szóbeli beszámolók technikája és megformálása. A kommunikációs folyamat megismerése, a kommunikációs tényezõknek és funkcióknak konkrét példákon történõ bemutatása. A jelek és a jelrendszerek, ezen belül a nyelv mint speciális jelrendszer jellemzése. A hangképzési folyamat megismertetése és tudatosítása. A beszédtevékenység és a beszédértés fejlesztése. A nem verbális jelek használata a mondanivaló kifejezése érdekében (vokális jelek, tekintet, mimika, a mozgásos kommunikáció, azaz a gesztus, a térköz, az emblémák, a kronémika). Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben, valamint a kapcsolatteremtés formáinak elsajátítása. A szóbeli kifejezõképesség fejlesztése és alkalmazása különféle helyzetekben és mûfajokban. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (tanulás, kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: A köznyelvi kiejtésnek és a mondanivalónak megfelelõ beszéd: pontos artikuláció és a mondatfonetikai eszközök rugalmas és kifejezõ alkalmazása. A helyes és kifejezõ beszéd a felolvasásokban és a memoriterekben. Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben. A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak ismerete. Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, hangindítás, artikuláció). A mondat-és szövegfonetikai eszközök használata (hangsúlyozás, dallam, tempó, szünettartás). Az elemi udvariassági formák használata. A nem verbális jelek használata. Részvétel a különbözõ kommunikációs folyamatokban. Társalgási gyakorlatok. Kommunikációs helyzetgyakorlatok (kapcsolatfelvétel, szándék- és véleménynyilvánítás, tájékoztatás, kérdés, kérés, beszélgetés). Nyelvhelyességi gyakorlatok. Felolvasás. Vers- és szövegmondás. Szóbeli beszámolók. Az olvasmányok szóbeli tartalmi összegzése. Szituációs gyakorlatok, dramatizálás. 11

12 Nyelvtan Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani és szóalaktani ismeretekkel. A nyelvrõl és a kommunikációról szóló alapvetõ ismeretek megszerzése. A szóhasználat megalapozása a szókészlettani ismeretekkel. A köznyelv ismeretének elmélyítése a nyelvjárási jelenségek bemutatásával. A hangtan és az alaktan megismertetése. A nyelvtani terminológia (szaknyelv) megismertetése. Az ismereteknek megfelelõ elemzési képesség kialakítása. A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó helyesírási ismeretek, a tanított helyesírási ismeretek készségszintû alkalmazása. A helyesírás alapelveinek és rendszerének megismertetése, a helyesírási szabályzat használata. A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek. Az olvasás- és írástechnika fejlesztése. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (tanulás, kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: A nyelv és a beszéd jellemzõinek megismertetése. Nyelvünk helye a világ nyelvei között, a finnugor nyelvrokonság, rokon nyelvek, népek megismertetése. A nagyobb nyelvjárások ismerete, néhány nyelvjárási jellegzetesség kiemelésével. A köznyelv sajátosságai és kialakulása. A szókincs rétegzõdése: csoportnyelvek és rétegnyelvek. Hangrendszerünk jellemzõi. Az írás kialakulása, írásrendszerek. A magyar helyesírás szabályai. Ismeretterjesztõ, dokumentum és szépirodalmi szövegek értelmes, folyamatos felolvasása felkészülés után. A szöveg megértését biztosító készségszintû néma olvasás fejlesztése. Rendezett, olvasható íráskép, megfelelõ tempójú írás: tollbamondás, másolás, emlékezetbõl írás, önálló írás, kreatív írás során. Alapvetõ verstani ismeretek megszerzése. Szóalaktani ismeretek: egyszerû szó, összetett szó, szótõ és toldalék, toldalékfajták. Biztonságos elemzés a szóelemek szerint. Témakörök 1. A beszélt nyelv A magyar nyelv változatairól: anyanyelvünk, a köznyelv, a nyelvjárások, a szaknyelv, a gyermeknyelv, az ifjúsági nyelv és a diáknyelv, a nyelvi viselkedés. Annak megfigyelése, hogyan beszélnek az országban, a közvetlen környezetben, valamint a saját beszéd megfigyelése. Hangtan: a beszédhangok képzése, a köznyelvi beszédhangok, a magánhangzótörvények és a mássalhangzótörvények, a szótag és az elválasztás, a hangok zenéje (a hangutánzó és hangfestõ szavak), a hangok, a szótagok és a verselés: a ritmus és a rím. Kommunikáció és történetmesélés. 2. Az írott nyelv Az élõszó és az írott szöveg azonos és eltérõ jellemzõi (szövegszerkesztés, nyelvi forma, szövegtagolás) néhány mûfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés. A felelet és az írásos beszámoló. 12

13 Mindennapi szövegek és helyzetek: a bemutatkozás, a bemutatás, a névjegy, a meghívó és a meghívás, a köszönés és a megszólítás, az emlékkönyv. A beszéd és az írás, az írás története, a magyar helyesírás története, helyesírásunk, helyesírásunk alapelvei. A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulás, összeolvadás, rövidülés. A szóelemzõ írásmód. 3. A szavak jelentése és szerkezete A hangalak és jelentés viszonya, egy- és többjelentésû szavak, rokon- és ellentétes jelentésû, azonos alakú és hasonló alakú szavak. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások. (Az elõkészítés szintjén, a fogalmak a felismerés és a megnevezés szintjén.) A szavak szerkezete: a szóelemek (szótövek, toldalékos), helyesírási ismétlés és rendszerezés, régies szóalakok. 4. Anyanyelvünk és a világ nyelvei Anyanyelvünk néhány sajátossága, nyelvtípusok, a világ nagy nyelvcsaládjai, az indoeurópai nyelvcsalád, az uráli nyelvcsalád, magyarok a világban. (A téma szabadon kezelhetõ, 8. osztályig átvihetõ.) Könyv- és könyvtárhasználat Könyvtár- és könyvtárhasználati alapismeretek. Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban, könyvek (ismeretközlõ és szépirodalmi), segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia). Az olvasási képesség fejlesztését össze kell kapcsolni a tanulás tanításával. Az önálló tanuláshoz és az önmûveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása. A könyvtár- és könyvtárhasználati alapismeretek használata, alkalmazása, bõvítése. A különféle könyvtári dokumentumtípusok megismerése, használata. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés, tanulás) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: Az önálló tanulás képességének fejlesztése. A könyvtári dokumentumok használata az önálló tanulás során. Könyvtárlátogatás. Ónálló és csoportmunka a könyvtári dokumentumok használatával. Segédkönyvhasználat (szótárak, lexikonok, enciklopédiák). Anyaggyûjtés. Néma olvasás, önálló szövegfeldolgozás. Kulcsszavak keresése. Jegyzetelés. 13

14 Projekt Javasolt téma: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regénye Témajavaslatok: Feladatok az íróról, a helyszínekrõl, a mû keletkezésérõl. Felnõttek és gyerekek a regényben. Iskolák régen és most. Ételek, öltözködés és közlekedés a regényben. A történet bizonyos elemeinek dramatizálása. A tanulói aktivitás fokozása a feladatmegoldás során. A mû minél sokoldalúbb megismerése. A regény feldolgozása a tanulók ötleteire, vállalásaira alapozva. Az órai, az otthoni, az önálló és csoportos tevékenységek összekapcsolása. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés, tanulás) fejlesztése, szociális kompetencia (együttmûködés és versengés) és a személyes kompetenciába tartozó képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: Az önálló tanulás képességének fejlesztése. A könyvtári dokumentumok használata az önálló tanulás során. A kreativitás fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A döntésképesség megalapozása. Önálló szövegértõ olvasás. Önálló szövegfeldolgozás. Ütemterv-készítés. Feladatterv-készítés. A feladatok elosztása, vállalása. Csoportos és önálló megvalósítás (olvasás, szövegalkotás, szövegtanulás, kutatómunka). Riportkészítés. Videofelvétel-készítés. Dramatizálás. Nyilvános prezentáció az egyes csoportok feladatának a megvalósításáról. Értékelés, dokumentálás. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése A társas-társadalmi együttmûködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. A beszédhelyzetnek megfelelõ kulturált nyelvi magatartás kialakítása. A nem nyelvi kommunikáció, valamint a másik ember megértését és az önkifejezést elõsegítõ kommunikáció formálása, továbbfejlesztése. A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével önismeretre, önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés. 14

15 Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési, szociális kommunikáció) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési feladatok: Egyszerû, érthetõ, hatékony közlés, változatos kommunikációs helyzetekben. A beszédhibák feltérképezése és javítása. Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és a lényeg kiemelésére. A különféle mondatok változatos használata a közlési célnak és szándéknak megfelelõen. Törekvés a kifejezõ és mások által érthetõ, nyelvileg igényes beszédre. Törekvés a megfelelõ artikulációra. Figyelem a beszédtempó, a hangmagasság, a hangerõ és a hanglejtés alkalmazására. A testbeszéd, az arcjáték a szemkontaktus megfigyelése. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. Az üzenet rövid, szóbeli összefoglalása. Törekvés a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodásra, törekvés a személyiséghez illõ jó fellépésre, az árnyalatok érzékeltetésére. Saját vélemény megfogalmazása és megvédése a témának és a beszédhelyzetnek megfelelõen. Mások véleményének meghallgatása, megértése többszereplõs helyzetben. Különféle dramatikus formák kipróbálása (bábjáték, árnyjáték, némajáték, helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás). A tanár és az osztálytársak beszédének megfigyelése, meghallgatása, megértése. Beszélgetés mindennapi témákról (pármunka, csoportmunka). A szóban hallott információk továbbadása szóban. A szóban hallott információk lejegyzése. Állandósult szókapcsolatok használata, értelmezése, beillesztése adott szövegkörnyezetbe. Folyamatos beszéd 2-3 percig választott témáról. Folyamatos beszéd megadott témáról 2-3 perc. Ellenõrzõ kérdések alapján a hallottak felidézése. A beszédértés szintjének folyamatos monitorozása. Olvasmányélmények elmesélése. Cselekményismertetés. Beszámoló. Tömörítés. Szöveg-kiegészítés szóban. Órai bemelegítõ beszélgetések. Helyzetgyakorlatok. Szituációs játékok. Olvasás, írott szöveg megértése Az iskolai képzés szintjének megfelelõ olvasási készség, értõ olvasás, szövegértés, amely magában foglalja a korosztálynak megfelelõ csendes és hangos olvasást, a különbözõ tartalmú és rendeltetésû (magán, hivatalos, publicisztikai, tudományos, szépirodalmi) szövegek megértését, a szövegekben megformált értékek felfogását, megítélését, kritikáját, ill. befogadását, valamint a mûvészi szövegek metaforikus jelentéseinek megértését a korosztálynak megfelelõ szinten. 15

16 Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési, szociális kommunikáció) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: Különbözõ szövegek néma és hangos olvasása. Ismert tartalmú szövegek értelmezõ hangos olvasása. A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása, megértésük gyakorlása. A szövegben kifejtett információk visszakeresése. Ismerkedés a szövegértési technikák alapjaival. A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggésének megtapasztalása szépirodalmi és nem szépirodalmi (magyarázó és dokumentum) típusú olvasmányokban /szövegeken tanári irányítással, csoportosan és egyéni munkával. Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különbözõ szövegösszefüggésekben. Rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek önálló olvasása, a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása. Az irodalmi szövegekben megjelenõ egyszerûbb képek, alakzatok felismerése, értelmezésük gyakorlása (hasonlat, metafora, ismétlés, fokozás). A szövegek mûfaji különbségeinek érzékelése (mese, dokumentum, lírai költemény, elbeszélés). Rövidebb és hosszabb mûvek (novellák, ifjúsági regény) önálló elolvasása házi olvasmányként, a cselekmény utólagos felidézése, a szereplõk cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és nem kifejtett nézeteinek megértése. Az olvasás örömének megtapasztalása. Néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása az olvasott szövegek szereplõinek cselekedeteirõl, nézeteirõl, a szövegekben megjelenõ emberi helyzetekrõl. Hangos és néma olvasás (globális, információkeresõ, értelmezõ, reflektáló olvasás). Válogató olvasás. Értelmezõ felolvasás. Kérdések és válaszok irodalmi mûvekrõl írásban. Az olvasott állásfoglalás szóbeli és írásbeli értékelése. A szövegértõ képesség mûködtetése a szó-, a mondat- és a szöveg szintjén. Megfigyelés. A szöveg tartalmi egységekre bontása. Kulcsszókeresés. Szövegmondás mozgással, gesztusokkal, mimikával. Dramatizálás. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás Az anyanyelvû írásbeliség normáinak megismerése, az európai és magyar kultúrában hagyományos, alapvetõ szövegtípusok elsajátítása. A kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. Az életkornak megfelelõ írástechnika, olvasható betûformák, esztétikus íráskép, az anyanyelvi normákat követõ helyesírás. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési, szociális kommunikáció) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. 16

17 Fejlesztési követelmények: Az írástechnika továbbfejlesztése, a tanulási igényeknek megfelelõ és rendezett írásmód begyakorlása. Rövidebb szövegek alkotása különbözõ szövegtípusokban és mûfajokban (rövidebb leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés). Személyes olvasmányélmények megfogalmazása a rövidebb leírás és elbeszélés mûfajában. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Az önkifejezés képességének fejlesztése, kreatív szövegalkotás különbözõ mûfajokban (szövegek átírása, olvasott mûvekhez különbözõ befejezések készítése, a történet folytatása). Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése különbözõ nézõpontokból rövidebb fogalmazások formájában. Az anyaggyûjtés és -elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyûjtés gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekbõl tanári irányítással, csoportosan és önállóan. Másolás. Vázlatírás. Helyesírási gyakorlatok. Anyaggyûjtés. Szövegtömörítés. Vázlat- szöveg- ábra kiegészítése. Szöveg-átalakítás. Szövegbõvítés. Szó- és kifejezésgyûjtés adott témához. Kérdések és válaszok irodalmi mûvekrõl írásban. Szómagyarázat. Szinonimák keresése. Mondatalkotás. Szövegjavítás. Címadás. Szövegalkotás (elbeszélés, leírás, jellemzés, magánlevél, írásbeli beszámoló). Kreatív fogalmazás. A tanulási képességek fejlesztése Az alapmûveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési, szociális kommunikáció) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása, gyakorlása, könyvkölcsönzés, a könyvtárhasználat alapjai. Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása, könyvek keresése megadott témához, egyénileg és csoportosan. Tapasztalatgyûjtés különbözõ információhordozók mûködésérõl, használatáról. Gyermekeknek szóló ismeretterjesztõ mûvek, lexikonok szótárak megismerése, használata. Vázlat használata különbözõ témájú, mûfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához. 17

18 Ismerkedés különbözõ információhordozókkal (vizuális, audiovizuális, elektronikus, Internet, CD-ROM). Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalása, megértése. Önálló néma és hangos olvasás. Önálló és csoportos szövegfeldolgozás, szövegelemzés szóban és írásban. Vázlatírás. Anyaggyûjtés. Szövegtömörítés. Tételmondatok a szövegben. Kérdésfeltevés. Jegyzetelés. Kiselõadás. Könyvtári dokumentumok használata. Önálló kutatómunka. Szómagyarázat. Az ítélõképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Az önálló gondolkodás fejlesztése. A kulturált önkifejezés fejlesztése. A kulturális és a történeti másság felismerése és erre épülõ tisztelete. A saját kultúra sokrétû ismeretén nyugvó képesség a különbözõség felismerésére és megértésére. Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekrõl, a vélemény érvelõ kifejtésének és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján. A mûalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a mûélvezetre, a mûalkotások fiktív létmódjának megértése. Képesség a konfliktuskezelésre és az önálló ismeretszerzésre. A humor személy- és közösségépítõ szerepének megértése. Kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák részét képezõ kognitív képességek (kommunikáció, gondolkodás, tudásszerzés), szociális képességek (együttmûködési, szociális kommunikáció, tolerancia, empátia) és személyes képességek (önmegismerés, önértékelés, önfejlesztés) fejlesztése. Fejlesztési követelmények: Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról. A humor kiemelt szerepének érzékelése a mindennapokban (vicc) és a mûalkotásokban a korosztály érdeklõdésének megfelelõ néhány szöveg kapcsán. Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában, a mindennapok, a mûvek és az olvasmányok kiváltotta élményekrõl. Mások véleményének meghallgatása, megértése. A jó, a rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint cselekedet felismerése mindennapi szövegekben és különféle mûalkotásokban. A nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége, az empátia fontosságának átélése a közösség életében. Más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak és mûalkotások idegenségének megtapasztalása. 18

19 Olvasás (köznyelvi, tájnyelvi, csoportnyelvi szövegek különbözõségének megélése). Beszélgetés. Vita. Élménybeszámoló. A helyzetnek megfelelõ hatékony kommunikáció. Szöveg-átalakítás. Szövegértelmezés. A továbbhaladás feltételei: A továbbhaladás megállapításához szükség van az egész évben folyó rendszeres, a tanulói személyiség minden aspektusát figyelembe vevõ sokirányú értékelésre. Az értékelés különbözõ módszereinek és eszközeinek segítségével gyõzõdjünk meg a tanulók állandósult tudásának szintjérõl. A minimum felmérõkkel mód nyílik annak az ellenõrzésére, hogy a minimum követelményeknek megfelelnek-e a tanulók. A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazása. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezõeszközök használata a kommunikációs helyzetnek megfelelõen. Az élõbeszéd tempójával egyezõ folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolásra, tollbamondásra, az emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása. Az olvasott mûvekben néhány alapvetõ irodalmi téma felismerése. Az epikai és lírai mûvek, a nép- és a mûköltészet jellemzõ vonásainak ismerete: a cselekmény részei, a szereplõk, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos verselés. Személyes- és olvasmányélmény egyszerû megfogalmazása szóban. Történetmondás mindennapi személyes élményrõl, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. Leírás készítése tárgyról, személyrõl, tájról. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek fölismerése. Alapismeretek a hangok képzésérõl, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésû szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott ismeretterjesztõ, tantárgyi-szakmai és szépirodalmi szövegekben. A gyakran használt és az olvasott mûvekben elõforduló szavak jelentésének értelmezése. Gyakorlat a korosztály számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban. 19

20 6. évfolyam Évi: 148 óra 74 irodalom és 74 nyelvtan Heti: 4 óra 2 óra irodalom és 2 óra nyelvtan Bevezetés Ez a tanév az ötödik évfolyamhoz hasonlóan átmeneti jellegû: egyrészt az alsó tagozat fejlesztõ munkájának folytatása és összegzése, másrészt bevezet a felsõbb évfolyamok tanulási stratégiáiba. A tanulók elõzetes tudásának (képességeinek és ismereteinek) megfelelõ mérõeszközökkel történõ felmérése, elemzése után a hibák javítására, a hiányok kiküszöbölésére, a fejletlenebb képességterületek megfelelõ fejlesztésére szolgál. Ebben a szakaszban rendkívüli fontosságú a pedagógus differenciáló munkája, az egyéni fejlesztések megtervezése és folyamatos megvalósítása a tanulási utak támogatása, a megfelelõ személyiségfejlesztés érdekében. Az anyanyelvi kompetencia kulcskompetencia, ezért a részét képezõ kommunikációs képességek fejlesztésére minden magyarórán, sõt minden egyéb órán gondolni kell. Javasolt idõkeretek Témakörök, fejlesztési követelmények Óra Bevezetés, az elõzetes tudás felmérése, ismétlés 10 Ismeretek az irodalomról 35 Monda, rege, ballada Arany János: Toldi Hõsök a történetmondás mûfajában Képek és formák a költészetben Szóbeli és írásbeli szövegmûfajok fõbb ismérvei Ismeretek az anyanyelvrõl 35 Páros és kisközösségi kommunikáció A szavak jelentése és szerkezete Könyv- könyvtárhasználat - Projekt 6 Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 5 Olvasás, írott szöveg megértése 5 Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 5 A tanulási képességek fejlesztése 5 Az ítélõképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Témazáró összefoglalás 8 Dolgozatok 16 Dolgozatjavítások, a hiányok pótlása 10 Év végi összefoglalás, felmérés, értékelés

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HELYI TANTERV 5-8.osztály

HELYI TANTERV 5-8.osztály Informatika 5-8.évfolyam HELYI TANTERV 5-8.osztály Tartalomjegyzék: Magyar nyelv és irodalom... 3 Történelem és állampolgári ismeretek... 32 Matematika... 47 Informatika... 72 Angol nyelv... 92 Természetismeret...

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYA NYELV ÉS IRODALOM

MAGYA NYELV ÉS IRODALOM A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KERETTANTERVE APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD ALAPJÁN MAGYA NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM DEBRECEN, 2004. MÁRCIUS 1 ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 4 évi 148 heti 4 évi 148 heti 3,5 évi 129,5 heti 3,5 évi 129,5 ebből nem szakrendszerű heti 1 évi 37

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Magyar nyelv 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 Írás, fogalmazás 10 + 1

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom Célok és feladatok Az iskola feladata felkészíteni a diákokat a magánéleti és a közéleti szerepek betöltésére. A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 József Attila Általános Iskola 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. (, fax: 52/449-030 (: 52/535-226 e-mail: djozsef_attila@freemail.hu NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FELMENŐ RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

S P I R A V E R O N I K A POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

S P I R A V E R O N I K A POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA S P I R A V E R O N I K A POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA II. FEJEZET NEMZETI ALAPTANTERV 1 Megjegyzések a II. fejezethez Ebben a fejezetben a Nemzeti Alaptanterv magyar nyelv és irodalom fejezetének két változata

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 12. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola HELYI TANTERV Felső tagozat Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 2007 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM... 8 Célok és feladatok...9 Fejlesztési követelmények...10

Részletesebben