ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására, az Ökoóvoda cím használatának jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Albert Ildikó Előterjesztést véleményezi még: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Oktatási Bizottság NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Tündérkert Óvoda vezetője Ügyintéző Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási osztály vezetője Mohainé Jakab Anikó Jegyző

2 ELŐTERJESZTÉS Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására, az Ökoóvoda cím használatának jóváhagyására Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Pedagógiai Program A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 26. (1) bekezdése tartalmazza, hogy a nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 6. (2) bekezdése írja elő, hogy az óvoda pedagógiai programja meghatározza: - az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, - azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, - a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, - a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, - a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, - nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, - az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, - a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, - a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. Az aktuális módosítás indoka Az intézmény vezetője a mellékletként csatolt kérelemben a Képviselő-testület támogatását kérte ahhoz, hogy az ökoóvoda megvalósulásához szükséges, átdolgozott pedagógiai programhoz adja egyetértését, illetve támogassa az óvoda ökoóvodává válását. Az alábbiakban néhány gondolat a pedagógiai programból: Óvodánk nevelőtestülete olyan ÖKO szemlélet megalapozását tűzte ki célul, amely által gyermekeink remélhetően felkészültebbek lesznek azoknak a gondoknak a megoldásában, amelyekről ma még csak beszélünk. Ezek a vízkészlet, az energiaforrások, a különféle anyagok felhasználása, a takarékosság, újra hasznosítás, hulladékkezelés, a flóra és a fauna védelme. A külső világ sokszínű, tevékeny felfedezésével a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, környezetbarát életforma megalapozása. Felkészültségünkkel, hitelességünkkel programjainkon keresztül minta közvetítéssel a természeti és tárgyi környezettel harmóniában élő testileg lelkileg egészségesen fejlődő nemzedék nevelésének kitűzése.

3 Nevelőtestületünk szakmai felelősséggel felvállalt és közösen kialakított értékrend alapján készítette el sajátos arculatunkat tükröző pedagógiai programrészét a célrendszerhez kapcsolódóan. Innovatív programfejlesztéseink tudatos és tervszerű keretek mellett formálódnak. Rugalmasan alkalmazkodunk az új kihívásokhoz, motiváltan kapcsolódunk be a képzésekbe. Az utóbbi években a célorientált óvodakép kialakítás érdekében pedagógusaink közül három fő szakmai továbbképzéseken vettek részt: 2 fő Erdei iskola és óvoda vezetésére és szervezési feladatok ellátására szerzett képesítést. 1 fő Tevékenység és személyiségfejlődés, környezeti játékok, szakmai tudást adó képzésen szerzett képesítést. A tevékenységközpontú programunk célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt kell bennük megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A szakmai munka konkrét elemei közül néhány: - tanösvények látogatása - fák ültetése és gondozása - madárbarát kert kialakítása - szelektív hulladékgyűjtés az udvaron, az épületben és a csoportszobában - újrahasznosítás terményekből - egészséges ételek készítése - víztisztító berendezés használata - energiatakarékosságra nevelés - levegőtisztító berendezés használata - sószoba használata. Az intézmény nevelőtestülete a pedagógiai program módosítását elfogadta a szülői közösség támogató véleménye alapján, az erről szóló legitimációk becsatolásra kerültek. A pedagógiai program terjedelmére való tekintettel kiküldésre nem került, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, a 8. irodában. Önkormányzatunk is elkötelezett a környezeti fenntarthatóság és a környezettudatosság mellett, ezt bizonyítja többek között az is, hogy városunk a Klímabarát Települések Szövetségének tagja, továbbá törekszik alkalmazni a városban a környezeti technológiákat is. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése és a 83. (2) bekezdés i) pontja alapján egyetért az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig a Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képező, az Ökoóvoda szempontjai alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, április 1-jétől kezdődően hatályba lépő Pedagógiai Programjával. 2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt döntése alapján támogatja a Tündérkert Óvodánál az ökoprogram folyamatos megvalósítását, és egyben jóváhagyja az Ökoóvoda cím használatát. 3. Felkéri a Polgármestert a Pedagógiai Program Önkormányzat nevében történő aláírására, valamint a dokumentum jóváhagyásáról az intézmény vezetőjének kiértesítésére.

4 Felelős: Szlahó Csaba polgármester Határidő: azonnal; záradékolásra és az óvoda vezetőjének kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül. Vecsés, március 19. Szlahó Csaba polgármester Az előterjesztés mellékletei: - Kérelem - A Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programja (Megtekinthető az Igazgatási Osztály 8. irodájában)

5 Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr! Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy intézményünk ÖKO minősítéséhez tett javaslatunkat támogassák. A 2009-ben elnyert uniós pályázatban megfogalmazott természettudatos pedagógiai feladatainkat megvalósítottuk, Pedagógiai programunkat ehhez igazítva megváltoztattuk, folyamatosan gazdagítjuk és nemcsak a gyermekeket, hanem a családi környezetet, a felnőttek tudatosságához is hozzájárulunk. A kérelemhez csatoljuk beszámolónkat és eddig elért eredményeinket. ÖKO óvoda megvalósulásának feltételei: Az óvoda pedagógiai programja szerint a természet- és környezetbarát nevelést már kiskorban fontos elkezdeni. Ezzel egyetértésben a városi Önkormányzat a tervezés, kivitelezés során kiemelt hangsúlyt fektetett a természet azonos anyagok használatára, a környezetbarát technológiák alkalmazására és a célszerű takarékosságra. Óvodánk épületrészében alakították ki a ritkaságnak számító só szobát is, amely általános egészségjavító hatásán túl, csökkenti az álmosság, a fáradtság és a megfázás tüneteit, miközben az immunrendszert is erősíti. A speciális helyiség ezen kívül gyógyítóan hat az asztmára, hörghurutra. Az intézmény korszerűsítése hozzájárult /fejlesztőszoba, tornaterem, akadálymentesített helységek/ a gyermekek közti különbségek csökkentéséhez, az integrált nevelés megvalósításához, valamint a versenyképes tudás megszerzéséhez. Óvodánk nevelőtestülete olyan ÖKO szemlélet megalapozását tűzte ki célul, amit szakmai felelősséggel felvállalt és közösen kialakított értékrend alapján készített el sajátos arculatát tükröző pedagógiai programrészében és a célrendszerhez kapcsolódóan. Intézményünk mellett helyezkedik el a város ÖKO iskolája. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, pedagógiai tevékenységrendszerünkkel és tárgyi környezetünk pozitív hatásaival a gyermek környezettudatos gondolkodás és magatartásának kialakulását.

6 Tündérkert Óvoda Szakmai munkaközösségének ÖKO beszámolója Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. (Maria Montessori)

7 Óvodánk nevelőtestülete olyan ÖKO szemlélet megalapozását tűzte ki célul, amit szakmai felelősséggel felvállalt és közösen kialakított értékrend alapján készített el sajátos arculatát tükröző pedagógiai programrészében és a célrendszerhez kapcsolódóan. Megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely a természetbarát, környezetbarát szemléletet sugallva, segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség,...) és akaratának ( önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat...) fejlődését. Környezettel való "együttélésre" nevelés, ez magába foglalja a környezet tényleges védelmét és a környezet kultúra átadását: életmód, gondolkodás - és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó felhasználás, újrahasznosítás - ezeken keresztül a teljes személyiség fejlesztése. Legfontosabb feladatunk, megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire, a védelemre, környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életvitelre.

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben