Intézményi Minőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné Fekete Éva Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: szeptember 30. Fenntartói jóváhagyás dátuma: október 25.

2 Tervezett felülvizsgálat dátuma: szeptember 30. 2

3 Minőségirányítási Program Ezen program alkalmazandó a Mihály Dénes Szakképző Iskola valamennyi telephelyén és tagiskolájában. I. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ALAPJAI 1. Az intézmény minőségpolitikája, minőségcélok, fenntartói elvárások 2. A vezetőség feladatai a megvalósításra vonatkozó elképzelések támogatására 3. A minőségfejlesztési rendszer működtetése, szervezeti háttere II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A rendszer működésének folyamata 2. A rendszer működésének ellenőrzése, értékelése, folyamatos fejlesztés III. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 1. Kommunikáció a partnerekkel - eljárások: partneri igény - elégedettség felmérése, önértékelés 2. Minőségügyi dokumentációk rendje Mellékletek: 1. A minőségirányítási megbízott feladatai 2. A partneri igény felmérésének szabályzata 3. Az önértékelés szabályzata 3

4 I. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ALAPJAI 1. Az intézmény minőségpolitikája, minőségcélok, fenntartói elvárások A Mihály Dénes Szakképző Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése (Weöres Sándor: Teljesség felé) Úgy gondoljuk, az emberi élet ÚT, mely önmagunk kiteljesítéséhez vezet. Így iskolánk nevelőtestületének célja az, hogy ezen az úton segítse, vezesse tanítványait, készségeit, képességeit fejlessze, segítse őket az egész életen át való tanulásban, s saját maga is ezen az úton haladjon. A mi iskolánk olyan, ahol törekszünk arra, hogy tanulóinkkal közösen alkossuk és tartsuk be szabályainkat törekszünk arra, hogy tanulóinknak legyen lehetősége érdeklődési körének megfelelő továbbképzésre folyamatosan felmérjük az iskola partnereinek igényeit, és ennek figyelembe vételével módosítjuk tevékenységünket törekszünk a Mihály Dénes-es szellemiség kialakítására. Célunk az, hogy e képzési útszakasz végére diákjaink, az iskolai oktatás és nevelés eredményeképpen, tudatosan törekedjenek arra, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: képesek legyenek az esetek többségében a közösség által elfogadott írott és íratlan etikai és szakmai szabályok betartására ismerjék és alkalmazzák a fenti szabályokat ismerjék, lehetőségük szerint védjék hazánk kulturális és környezeti értékeit nyitottak legyenek, rendelkezzenek a mindennapi életben sokoldalúan felhasználható ismeretekkel képesek legyenek tudásukat továbbfejleszteni, önállóan ismereteiket bővíteni életmódjukat, életvitelüket érintő kérdésekben tudjanak helyes döntéseket hozni tiszteletben tudják tartani a sajátjuktól eltérő nézeteket. Az oktatás területén elsődleges célunk, hogy tanulóinkat megtanítsuk tanulni, újból megszerettessük az ismeretszerzés egyre szélesedő lehetőségeit, hogy a tanulóink többsége a 4

5 minimális tantervi követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legmagasabb szinten feleljen meg a tantervi és szakmai követelményeknek. Rendelkezzenek tanulóink olyan bővíthető és fejleszthető ismeretekkel és képességekkel, készségekkel, melyek a következő tanulási útszakaszban való megfelelést és az elhelyezkedési lehetőségeiket elősegítik. Formálódjon tanulóinkban elképzelés közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően. Minőségcélok: Olyan légkör kialakítása, mely egységes pedagógiai ráhatást eredményez. A nevelők és az intézmény többi dolgozója tevékenységének összehangolása. Egységes szokásrendszer, elvárások és egységes értékelési rendszer folyamatos alkalmazása. Olyan oktatási és nevelési módszerek alkalmazása, melyek a vélemény, az érzelmek megjelenítését lehetővé teszik. (Ez a visszajelzések egyik alapja.) A célok elérésére irányuló tevékenységeket akkor tekintjük sikeresnek, - ha a tanulói elégedettségvizsgálatok, interjúk eredményei alapján legalább diákjaink 75 %-a jól érzi magát iskolánkban, - ha a nevelők egységes (a pedagógiai programban megfogalmazott) követelmények, mérési és értékelési rendszer alapján értékelik a tanulókat, - ha az iskolai dokumentumokat a felmerülő igények szerint felülvizsgáljuk, - ha folyamatosan megtörténik a tanulói teljesítmények értékelése, - ha a szakmai vizsgák eredményesen zajlanak le. A kommunikációs képesség fejlesztése Iskolai könyvtár működtetése Tanulóink képesek legyenek eredményes hasznosítani tudásukat a munka világában. Az informatikai nyelv elsajátításához szükséges eszközállomány folyamatos bővítése. A fenti tevékenység sikeresnek tekinthető: - ha tanulóink a megszerzett tudásukkal képesek életminőségüket javítani, - ha előző évhez képest emelkedik a könyvtárhasználók száma, bővül a könyvtári állomány és szolgáltatási kínálata. A világhoz, szülőföldhöz, lakóhelyünkhöz tartozás és az iránta érzett felelősség érzésének fejlesztése (környezetvédelem). 5

6 A valóság sokoldalú megismertetése, a szakbarbárság kialakulásának elkerülése. Speciális eszközkészletünk, iskolai környezetünk fejlesztése. A fenti tevékenységek akkor sikeresek: - ha a lemorzsolódás 10 % alatt marad, - ha egyre nagyobb ismeretanyagot és tudatosságot biztosítunk, - ha programjainkat, s ezek eszközigényét biztosítjuk. 4. Tehetséges tanulóinknak a differenciált haladás lehetőségének biztosítása. A tanítási órákon olyan módszerek alkalmazása, melyek a tanulói gondolkodást előtérbe helyezik. (önálló tevékenységek, magyarázat, indoklás, project, csoportmunka) A tanulási hátránnyal küzdő tanulók kiscsoportos fejlesztése a kötelező tanítási időben. Csoportbontásokkal tanulóink ismeretszerzésének támogatása. A fenti feladatok ellátását akkor tekintjük sikeresnek: - ha nincs 10 %-nál nagyobb lemorzsolódás, - ha nincs olyan korrepetálási igény, amit nem tudunk kielégíteni, - ha csak indokolt esetben történik pedagógus-váltás, - ha nincs olyan tantárgy, melynek jelentős mértékű a bukási statisztikája, Fenntartói elvárások: - A törvény szerint meghatározott alapdokumentumok felülvizsgálata - Az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása, a program elkészítése - A pedagógiai program jogszabály szerinti bevezetése - A továbbképzési és beiskolázási lehetőségek kihasználása - Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése és biztosítása - Hatékony gazdálkodás - Kapcsolattartás a partnerekkel - A baleseti források felülvizsgálata, a hibák javítása, megszüntetése - Intézményi együttműködés a fenntartó által működtetett intézmények között 2. A vezetőség feladatai a megvalósításra vonatkozó elképzelések támogatására A vezetés felelőssége, elkötelezettség Cél: Az intézmény vezetése biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak 6

7 betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program kétévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a partneri igény-elégedettség vizsgálatával. A vezetőség az ebben az intézményi minőségirányítási programban leírt minőségfejlesztési rendszert a Mihály Dénes Szakképző Iskola szolgáltatásaira vezette be. A minőségfejlesztési rendszert a Közoktatási törvény 40. (11) bekezdése követelményeinek megfelelően dolgozta ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vette a fenntartó elvárásait is. A Mihály Dénes Szakképző Iskola vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét - a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, - a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, - a minőségirányítási rendszer időszakos vezetőségi átvizsgálásában, - a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában. A vezetés vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségirányítási rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából. Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a minőségirányítási program megvalósításáért, a minőségi célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége az iskola szolgáltatásainak bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve, azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. Jogi megfelelés Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek, továbbá a fenntartó és az intézmény belső szabályzatai hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás) Az iskola évente 3 alkalommal - az igazgató irányításával a nevelési értekezlet részeként - ülést tart. Ezek az ülések biztosítják az információcserét. Az ülések határozatairól jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés után az igazgató dönt a szükséges lépesek és intézkedések megtételéről. Elismerés, támogatás 7

8 Az intézmény működteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak teljesítményének folyamatos értékelését. Ezt személyesen és bizalmasan az igazgató és/vagy az igazgatóhelyettes beszéli meg az érintett pedagógusokkal. Felelősségi kör, hatáskör A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az intézmény szervezeti és működési szabályzata és a munkaköri leírások rögzítik. 8

9 A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák a munkakör megnevezését, a munkakör ellátásának célját, a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket, a közvetlen felettes megnevezését, a munkakör szakmai feladatait, az ellenőrzési feladatokat, az információhoz jutás jogait és lehetőségeit, a dokumentációs kötelezettségeket. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Erőforrások biztosítása Az intézmény igazgatója az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és időben biztosítja a szükséges erőforrásokat a minőségirányítási rendszer fenntartásához és működtetéséhez. Emberi erőforrások Az iskola csak olyan szolgáltatások nyújtására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban, munkaköri leírásokban szabályozottak. A követelményeknek való megfelelést a vezetőség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit. Berendezések és feltételek Az intézmény csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel. Munkakörnyezet A szolgáltatások teljesítése, a minőségirányítási rendszer fenntartása részben igényli az átlagtól eltérő egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biztosítását. A tanulók, munkatársak, technikai személyzet és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett, tiszta belső és külső környezet ideális feltételeket teremt a szolgáltatások megvalósításához. Az ideális munkakörnyezet fenntartása a vezetőség felelőssége. 9

10 Ellenőrzés, elemzés A nevelőtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenőrzési tevékenységeket, amelyek biztosíthatják a minőségirányítás folyamatos tökéletesítését és szolgáltatásaink kifogástalan teljesítését. Vezetői ellenőrzés (szervezeti hatékonyság ellenőrzése) Az intézmény vezetője meghatározza, valamint nyilvánossá teszi az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. A vezető megjelöli, hogy melyek a működés azon területei, folyamatai, amelyeket személyesen ellenőriz. Meghatározza az alkalmazandó módszereket, időpontot, az ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját. A munkatársak munkájának ellenőrzése Az intézmény vezetése az érintettek bevonásával kialakítja, és a gyakorlatban működteti az intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenőrzési, értékelési rendjét. 3. A minőségfejlesztési szervezet működtetése, szervezeti háttere Az igazgató kinevez a minőségfejlesztési rendszer támogatásáért felelős személyt (minőségirányítási megbízott), aki - egyéb feladataitól függetlenül - elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. Az érintettek bevonásával elkészíti a szervezet, a működését szabályozó dokumentumot. A minőségirányítási folyamatokért és az ellenőrzésért az igazgatóhelyettes és a szakmai vezetők tartoznak felelősséggel. II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A rendszer működésének folyamata A minőségfejlesztési rendszer kiépítése intézményünkben a minőségfejlesztési program és az ütemterv alapján től működik. A bevezetéskor a partnerközpontú szemlélet és működés, a folyamatos fejlődés, -fejlesztés kialakítását tűztük ki célul. E cél elérése érdekében a mérés, elemzés, javítás logikáját követjük, és a következő feladatokat valósítottuk meg, a folyamatos fejlesztés érdekében ciklikusan ismételve működtetjük: Feladat (vagy állomás) Reális intézménykép kialakítása (külső, belső intézménykép, helyzetfelmérés) Közös minőségfogalom kialakítása Alkalmazott eszközök - nyitott önértékelés - elégedettség vizsgálat - gyengeségek, erősségek és értékek meghatározása - küldetés meghatározása - fórum, ötletroham 10

11 Partnerek azonosítása, partneri igények - interjú felmérése - elégedettségvizsgálat Partneri igények elemzése, preferenciák - a PP-mal való összehasonlító elemzés meghatározása - diagrammok, eljárások Célok és prioritások meghatározása - intézkedési tervek, eljárások Tevékenység, célok megerősítése, módosítása Munkatársi kör tájékoztatása, fejlesztendő - értekezlet területek kijelölése - korrekciós tervek, eljárások, módosítások Folyamatos fejlesztés 2. A rendszer működésének ellenőrzése, értékelése, folyamatos fejlesztés A Mihály Dénes Szakképző Iskola Minőségirányítási Programjának működtetéséért az igazgató a felelős. A minőségirányítási feladatok végrehajtásával megbízott vezető feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A minőségirányítási rendszert időszakonként vizsgáljuk át, melyet az intézmény vezetője rendel el. A vizsgálat átfogja a teljes rendszert, a minőségpolitikát, illetve az egyes tevékenységek nem megfelelősége esetén rendkívüli alkalommal is elvégezhető. Lehetőleg a belső ellenőrzést követően tartjuk meg az intézmény működésének értékelését, ahol az intézményvezető, a felelős munkatársakkal együtt, értékeli a rendszer hatékonyságát. III. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 1. Kommunikáció a partnerekkel-eljárások: Partneri igény és elégedettségmérés A partneri igény és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek azt a célt szolgálják, hogy az intézmény megfelelő információkkal rendelkezzen az állandó minőségjavításhoz. Azonosítani kell az intézmény legfontosabb partnereit, törekedni kell az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó partneri igények, vélemények folyamatos megismerésére. Az intézmény tevékenysége során ezeket a reális partneri igényeket beépíti, a tervezési tevékenység során felhasználja a szükséges korrekciókhoz. A szolgáltatásokkal kapcsolatban a minőségirányítási rendszer kiépítésének első fázisában, először 2005-ben felmértük partnereink igényeit, majd a folyamatos fejlesztés érdekében 2 évente megismételjük. A partner fogalma Az iskola partnerei azok a személyek, szervezetek, melyek elvárásokat fogalmaznak meg az intézményben folyó tevékenységgel kapcsolatban, illetve érintettek a tevékenységben. Közvetlen partnerek az intézményi tevékenység elsődleges szereplői, közvetlen megrendelői 11

12 (tanulók, alkalmazottak, fenntartó, ellenőrzésre jogosult szervek). Közvetett módon a törvények, szabályzók segítségével fogalmaznak meg elvárásokat velünk szemben partnereink, illetve tevékenységünk egy-egy területén megrendelők. A partneri igények, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamata A minőségellenőrzéssel megbízott vezető(k) megalkotják a vizsgálat szempontrendszerét. Azonosítják a partnereket és a kapcsolattartók személyét a felmérések előtt (szükség esetén) december 31-ig felülvizsgálják. Az igényfelmérés tartalmi szempontjai tanuló intézményi dolgozó fenntartó felsőoktatási intézmény Iskolai környezet Oktató-nevelő munka színvonala Oktató-nevelő munka eredményei Taneszközök Munkakörülmények + + Együttműködési megállapodások közvetett partnerek + Közvetlen partnerek A partnerek: Mintavételi eljárás Alkalmazott módszer A felmérés gyakorisága véletlenszerű tanulók mintavétel (legalább az 2 évente adott csoport 1/5-e) Személyes beszélgetés intézményi dolgozók fenntartó következő iskolai fokozat teljeskörű vizsgálat kapcsolattartó személy interjú teljeskörű, valamennyi interjú partnerintézmény évente, költségvetés leadási határidő előtt 1hónappal 2 év alatt Közvetett partnerek Civil szervezetek részleges nem formális interjú 4 évente 1. A minőségirányítási megbízott szerkeszti meg az interjúk kérdéseit. Az interjú anyagát anonim módon kezeli. 2. A felmérés eredményeinek összesítését a minőségirányítási megbízott végzi el februárig az adatok számszerű összesítésével. 3. A partneri igényfelmérés eredményeinek közzététele a következő módon történik. 12

13 A partner megnevezése tanulók intézmény dolgozói fenntartó Közzététel módja körlevél nevelési értekezlet jelentés Az igényfelmérés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek az intézmény vezetője és a minőségirányítási megbízott. Az önértékelés célja, lebonyolítása Az önértékelés egy összegző értékelés. Célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait, eredményeit. Ennek segítségével intézményünk azonosítja erős és gyenge pontjait. Megjelöljük a legfontosabb fejlesztési területeket, a továbbfejlődés irányát, céljait a pedagógiai program hosszú távú stratégiai céljaival összevetve. Az önértékelés során elvégzett elemzések a célmeghatározáson keresztül az intézkedések elrendelésének alapjául szolgálnak. Az önértékelés során vizsgált területek: 1. A vezetés értékelése 2. Stratégia, operatív tervezés 3. A dolgozók irányításának értékelése 4. Erőforrások felhasználása 5. Folyamatok (oktatás-nevelés és működései), szabályozottságuk értékelése 6. A folyamatos fejlődés alkalmazásának szintjei 7. A szervezeti kultúra, klíma értékelése 8. A munkatársak bevonásának mértéke az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában 9. A belső partnerek (intézményi dolgozók) elégedettsége 10. Az intézmény oktatási, nevelési eredményei 13

14 2. Minőségügyi dokumentációk rendje A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap neve Eljárások, Minőségirányítási Irattár 5 év szabályzatok, kérdőívek megbízott Feljegyzés Igazgató Irattár 5 év Jegyzőkönyv Iskolatitkár Irattár 5 év Irattár Elemzés, Minőségi kör Irattár 5 év értékelés Emlékeztető Minőségirányítási Irattár 5 év megbízott Jelentés A feljegyzést végző Irattár 5 év A fenntartó Legitimációs záradékok Az alkalmazotti közösség a minőségirányítási programot elfogadta. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató A fenntartó a minőségirányítási programot jóváhagyta. Gyömrő, október 25. Fekete Anikó Ezredfordító Oktatási Alapítvány 14

15 Melléklet 1. A minőségirányítási megbízott feladatai 1. Bevezetés A szabályozás elkészítésének célja, hogy az intézmény minőségirányítási megbízottja, szabályozott módon működve, elősegítse a minőségfejlesztési rendszer kialakítását, bevezetését és működését. 2. Fogalmak Minőségirányítási megbízott: széles feladatkörrel és megfelelő jogkörrel rendelkező, több területet ismerő szakember. 3. Szabályozás 3.1. Minőségirányítási megbízott Minőségirányítási megbízottat kell kinevezni a minőségfejlesztési rendszer kiépítésekor azoknál a folyamatoknál, melyek kialakítása, szabályozása több terület együttműködését igényli. Ilyen folyamat, feladat többek között: a nyitott és irányított önértékelés, a partnerazonosítás, igényfelmérés, az intézkedési tervek kidolgozása és megvalósításának felügyelete, az intézményben működő folyamatok szabályozottságának és hatékonyságának áttekintése, szükség szerinti szabályozásának kidolgozása. A feladatokat a minőségirányítási megbízott javaslata alapján az intézmény vezetője tűzi ki A minőségirányítási megbízott feladatai A minőségirányítási megbízott megbeszéléseit a vezető hívja össze. A vezetőnek minden megbeszélésről emlékeztetőt kell felvennie, amely kötelezően tartalmazza: - a megbeszélt témákat, - a kitűzött feladatokat, - a feladatok határidejét, - a feladatok felelőseit. A felvett emlékeztetőket a vezető őrzi meg. 15

16 A minőségirányítási megbízottnak a munka megkezdésekor első lépésként minden esetben a következő feladatokat kell elvégeznie: - a követelmények, elvárások meghatározását, - a dolgozók számára a feladatok és felelősségek meghatározását, - a költségek és korlátok meghatározását, - a feladat megoldásának ütemtervét. Az ütemterv elkészítését, a felelősök és feladatok jóváhagyását és ezek ellenőrzését a minőségirányítási megbízott végzi. A minőségirányítási megbízott és a megbízott dolgozó mindaddig tevékenykedik, ameddig a kitűzött célt meg nem valósította. A kitűzött cél elérésekor a minőségirányítási megbízott értékeli tevékenységét, és összefoglaló jelentést készít tevékenységéről. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató 16

17 Melléklet 2. A partneri igények felmérésének szabályzata A szabályzat célja A partnerközpontú működés igen fontos eleme, hogy azonosítani kell az intézmény legfontosabb partnereit, törekedni kell az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó partneri igények, vélemények folyamatos megismerésére. Az intézmény e reális partneri igényeket építse be tevékenységébe, használja fel a szükséges korrekciókhoz. A szabályzat célja olyan mérési rendszer kialakítása, mely alkalmas ezen igények számszerűsíthető felmérésére és annak a hatékonyságának elemzésére. A partneri igények felmérésének szabályzata A partneri igények, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamata A folyamatos partneri igények egyedi visszajelzéseit a minőségirányítási megbízott gyűjti be és összegzi azokat. Az igényfelmérés tartalmi szempontjai tanuló intézményi fenntartó főiskola közvetett dolgozó partnerek Iskolai környezet Oktató-nevelő munka színvonala Oktató-nevelő munka eredményei Taneszközök + Munkakörülmények + + Együttműködési terület + 17

18 Közvetlen partnerek A partnerek megnevezése Mintavételi eljárás Alkalmazott módszer A felmérés gyakorisága véletlenszerű tanulók mintavétel (legalább az adott csoport 1/5-e) verbális interjú 2évente intézményi dolgozók teljes körű vizsgálat fenntartó kapcsolattartó személy verbális interjú évente, költségvetés leadási határidő előtt 1 hónappal következő iskolai végzett tanulókkal, részleges verbális interjú fokozat alkalomszerűen Közvetett partnerek Civil szervezetek részleges nem formális interjú 4 évente Vállalkozások, cégek kapcsolattartó nem formális interjú 4 évente 1. Az igényfelmérés során a tanulók és belső partnerek esetén az elfogadható válaszadási arány 70 %. Ha egy partner esetén a megjelölt arány alatt marad a visszaérkezés, akkor a csoportot újra tájékoztatni kell a felmérés céljáról, s azt meg kell ismételni. 2. A minőségirányítási megbízott szerkeszti meg az interjúk kérdéseit. 3. A felmérés eredményeinek feldolgozását a minőségirányítási megbízott végzi el az adatok számszerű összesítésével. A partneri igényfelmérés eredményeinek közzététele a következő módon történik: A partner megnevezése tanulók intézmény dolgozói fenntartó Közzététel módja jelentés jelentés jelentés Az igényfelmérés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek az intézmény vezetője és a minőségirányítási megbízott. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József 18

19 19 igazgató

20 Melléklet 3. Az önértékelés szabályzata A szabályzat célja Az önértékelés egy összegző értékelés, melynek célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit. Az intézmény az értékelés során azonosítja erős, gyenge pontjait és a legfontosabb fejlesztendő területeit és így meghatározza a továbbfejlődés irányát. A célja olyan szabályozott mérési rendszer kialakítása, mely alkalmas ezen célok megvalósítására, számszerűsíthető mérésére és abból kiinduló megalapozott elemzésre. Az eljárás érvényessége az egész intézményre kiterjed. Az értékelés gyakorisága, felelőse: Az irányított önértékelést 4 évente végezzük. Az irányított önértékelésre a partneri igények felmérésének szabályzata alapján elvégzett igényfelmérés után kerül sor, a 4. év májusának végéig. Az önértékelést a minőségirányítási megbízott végzi. Az önértékelés során vizsgálandó területek: Folyamat: Az önértékelés folyamata 1. A működés jellemzői, adottságok A vezetés értékelése Stratégia, operatív tervezés A dolgozók irányításának értékelése Erőforrások felhasználása Folyamatok (oktatás-nevelés és működései), szabályozottságuk értékelése A folyamatos fejlődés alkalmazásának szintjei A szervezeti kultúra értékelése 2. Eredmények A munkatársak bevonásának mértéke az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában. A külső partnerek (tanulók) elégedettsége A belső partnerek (intézményi dolgozók) elégedettsége Az intézmény oktatási, nevelési eredményei 1. A minőségirányítási megbízott határozza meg (az önértékelés előtt 2 héttel) az alábbiak alapján a mintába kerülők lehetséges körét: - igazgató - igazgatóhelyettes - pedagógus beosztottak 25 %-a - nem pedagógus beosztottak 25 %-a 20

21 A mintavétel irányelvéül a piramiselvet, illetve az egységek, tanulmányi területek és a pedagógus és nem pedagógus dolgozók arányos részvételét tekintjük. 2. A próbainterjúk után a végleges interjúk lebonyolítása 3 hét alatt. A minőségirányítási megbízott által kiválasztott szempontok alapján adatgyűjtés. A válaszadás névtelen. 3. A munka során feljegyzésként az összesítő adattáblák elkészítése kérdésenként, kritériumonként. Az értékelés 0-5-ig terjedő skálán, az interjúban szereplő megnevezésekkel történik. Az elemzés értékelése alapvetően átlagolás segítségével zajlik le. Az elemzés elvégzése vezető és nem vezető munkatársak körében. Ezen információk alapján összefoglaló jelentés írása valamennyi kritériumról az önértékelés bezárása utáni 3. hétre. A jelentésnek ki kell terjednie a stratégiai célok áttekintésére, annak a felmérés eredményeivel való összevetésére. 4. Az önértékelésről készült jelentés ismertetése az intézmény dolgozóival alkalmazotti értekezleten. Az önértékelés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek: - az intézmény vezetője, és - a minőségirányítási megbízott. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató 21

22 Kiegészítés: A jelenleg hatályos MIP-et az iskola vezetősége felülvizsgálta. A MIP és mellékletei érvényességét további 5 évvel meghosszabbította. A legközelebbi felülvizsgálat időpontja: szeptember 30., vagy jogszabályi változás esetén. A döntésről a tantestületet és a fenntartó Ezredfordító Oktatási alapítványt tájékoztattuk szeptember 30. Fekete József igazgató Hartai László igh. Fekete Anikó kuratóriumi elnök 22

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Minőségirányítási program Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Készítette: Vincze Béla Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 20. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Intézmény rövid bemutatása...3

Részletesebben

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete Panaszkezelési rend a Hetvehelyi Általános Iskolában Az iskola tanulóit

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004.

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. BEVEZETÉS Az intézményi minőségirányítási program elkészítését az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elő: (10) A közoktatási intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004-2009 2007-2012 Készítette: Butola Zoltán igazgató Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége 2004. április 28-án. Jóváhagyta:

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben