Intézményi Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné Fekete Éva Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: szeptember 30. Fenntartói jóváhagyás dátuma: október 25.

2 Tervezett felülvizsgálat dátuma: szeptember 30. 2

3 Minőségirányítási Program Ezen program alkalmazandó a Mihály Dénes Szakképző Iskola valamennyi telephelyén és tagiskolájában. I. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ALAPJAI 1. Az intézmény minőségpolitikája, minőségcélok, fenntartói elvárások 2. A vezetőség feladatai a megvalósításra vonatkozó elképzelések támogatására 3. A minőségfejlesztési rendszer működtetése, szervezeti háttere II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A rendszer működésének folyamata 2. A rendszer működésének ellenőrzése, értékelése, folyamatos fejlesztés III. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 1. Kommunikáció a partnerekkel - eljárások: partneri igény - elégedettség felmérése, önértékelés 2. Minőségügyi dokumentációk rendje Mellékletek: 1. A minőségirányítási megbízott feladatai 2. A partneri igény felmérésének szabályzata 3. Az önértékelés szabályzata 3

4 I. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ALAPJAI 1. Az intézmény minőségpolitikája, minőségcélok, fenntartói elvárások A Mihály Dénes Szakképző Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése (Weöres Sándor: Teljesség felé) Úgy gondoljuk, az emberi élet ÚT, mely önmagunk kiteljesítéséhez vezet. Így iskolánk nevelőtestületének célja az, hogy ezen az úton segítse, vezesse tanítványait, készségeit, képességeit fejlessze, segítse őket az egész életen át való tanulásban, s saját maga is ezen az úton haladjon. A mi iskolánk olyan, ahol törekszünk arra, hogy tanulóinkkal közösen alkossuk és tartsuk be szabályainkat törekszünk arra, hogy tanulóinknak legyen lehetősége érdeklődési körének megfelelő továbbképzésre folyamatosan felmérjük az iskola partnereinek igényeit, és ennek figyelembe vételével módosítjuk tevékenységünket törekszünk a Mihály Dénes-es szellemiség kialakítására. Célunk az, hogy e képzési útszakasz végére diákjaink, az iskolai oktatás és nevelés eredményeképpen, tudatosan törekedjenek arra, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: képesek legyenek az esetek többségében a közösség által elfogadott írott és íratlan etikai és szakmai szabályok betartására ismerjék és alkalmazzák a fenti szabályokat ismerjék, lehetőségük szerint védjék hazánk kulturális és környezeti értékeit nyitottak legyenek, rendelkezzenek a mindennapi életben sokoldalúan felhasználható ismeretekkel képesek legyenek tudásukat továbbfejleszteni, önállóan ismereteiket bővíteni életmódjukat, életvitelüket érintő kérdésekben tudjanak helyes döntéseket hozni tiszteletben tudják tartani a sajátjuktól eltérő nézeteket. Az oktatás területén elsődleges célunk, hogy tanulóinkat megtanítsuk tanulni, újból megszerettessük az ismeretszerzés egyre szélesedő lehetőségeit, hogy a tanulóink többsége a 4

5 minimális tantervi követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legmagasabb szinten feleljen meg a tantervi és szakmai követelményeknek. Rendelkezzenek tanulóink olyan bővíthető és fejleszthető ismeretekkel és képességekkel, készségekkel, melyek a következő tanulási útszakaszban való megfelelést és az elhelyezkedési lehetőségeiket elősegítik. Formálódjon tanulóinkban elképzelés közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően. Minőségcélok: Olyan légkör kialakítása, mely egységes pedagógiai ráhatást eredményez. A nevelők és az intézmény többi dolgozója tevékenységének összehangolása. Egységes szokásrendszer, elvárások és egységes értékelési rendszer folyamatos alkalmazása. Olyan oktatási és nevelési módszerek alkalmazása, melyek a vélemény, az érzelmek megjelenítését lehetővé teszik. (Ez a visszajelzések egyik alapja.) A célok elérésére irányuló tevékenységeket akkor tekintjük sikeresnek, - ha a tanulói elégedettségvizsgálatok, interjúk eredményei alapján legalább diákjaink 75 %-a jól érzi magát iskolánkban, - ha a nevelők egységes (a pedagógiai programban megfogalmazott) követelmények, mérési és értékelési rendszer alapján értékelik a tanulókat, - ha az iskolai dokumentumokat a felmerülő igények szerint felülvizsgáljuk, - ha folyamatosan megtörténik a tanulói teljesítmények értékelése, - ha a szakmai vizsgák eredményesen zajlanak le. A kommunikációs képesség fejlesztése Iskolai könyvtár működtetése Tanulóink képesek legyenek eredményes hasznosítani tudásukat a munka világában. Az informatikai nyelv elsajátításához szükséges eszközállomány folyamatos bővítése. A fenti tevékenység sikeresnek tekinthető: - ha tanulóink a megszerzett tudásukkal képesek életminőségüket javítani, - ha előző évhez képest emelkedik a könyvtárhasználók száma, bővül a könyvtári állomány és szolgáltatási kínálata. A világhoz, szülőföldhöz, lakóhelyünkhöz tartozás és az iránta érzett felelősség érzésének fejlesztése (környezetvédelem). 5

6 A valóság sokoldalú megismertetése, a szakbarbárság kialakulásának elkerülése. Speciális eszközkészletünk, iskolai környezetünk fejlesztése. A fenti tevékenységek akkor sikeresek: - ha a lemorzsolódás 10 % alatt marad, - ha egyre nagyobb ismeretanyagot és tudatosságot biztosítunk, - ha programjainkat, s ezek eszközigényét biztosítjuk. 4. Tehetséges tanulóinknak a differenciált haladás lehetőségének biztosítása. A tanítási órákon olyan módszerek alkalmazása, melyek a tanulói gondolkodást előtérbe helyezik. (önálló tevékenységek, magyarázat, indoklás, project, csoportmunka) A tanulási hátránnyal küzdő tanulók kiscsoportos fejlesztése a kötelező tanítási időben. Csoportbontásokkal tanulóink ismeretszerzésének támogatása. A fenti feladatok ellátását akkor tekintjük sikeresnek: - ha nincs 10 %-nál nagyobb lemorzsolódás, - ha nincs olyan korrepetálási igény, amit nem tudunk kielégíteni, - ha csak indokolt esetben történik pedagógus-váltás, - ha nincs olyan tantárgy, melynek jelentős mértékű a bukási statisztikája, Fenntartói elvárások: - A törvény szerint meghatározott alapdokumentumok felülvizsgálata - Az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása, a program elkészítése - A pedagógiai program jogszabály szerinti bevezetése - A továbbképzési és beiskolázási lehetőségek kihasználása - Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése és biztosítása - Hatékony gazdálkodás - Kapcsolattartás a partnerekkel - A baleseti források felülvizsgálata, a hibák javítása, megszüntetése - Intézményi együttműködés a fenntartó által működtetett intézmények között 2. A vezetőség feladatai a megvalósításra vonatkozó elképzelések támogatására A vezetés felelőssége, elkötelezettség Cél: Az intézmény vezetése biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak 6

7 betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program kétévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a partneri igény-elégedettség vizsgálatával. A vezetőség az ebben az intézményi minőségirányítási programban leírt minőségfejlesztési rendszert a Mihály Dénes Szakképző Iskola szolgáltatásaira vezette be. A minőségfejlesztési rendszert a Közoktatási törvény 40. (11) bekezdése követelményeinek megfelelően dolgozta ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vette a fenntartó elvárásait is. A Mihály Dénes Szakképző Iskola vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét - a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, - a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, - a minőségirányítási rendszer időszakos vezetőségi átvizsgálásában, - a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában. A vezetés vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségirányítási rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából. Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a minőségirányítási program megvalósításáért, a minőségi célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége az iskola szolgáltatásainak bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve, azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. Jogi megfelelés Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek, továbbá a fenntartó és az intézmény belső szabályzatai hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás) Az iskola évente 3 alkalommal - az igazgató irányításával a nevelési értekezlet részeként - ülést tart. Ezek az ülések biztosítják az információcserét. Az ülések határozatairól jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés után az igazgató dönt a szükséges lépesek és intézkedések megtételéről. Elismerés, támogatás 7

8 Az intézmény működteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak teljesítményének folyamatos értékelését. Ezt személyesen és bizalmasan az igazgató és/vagy az igazgatóhelyettes beszéli meg az érintett pedagógusokkal. Felelősségi kör, hatáskör A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az intézmény szervezeti és működési szabályzata és a munkaköri leírások rögzítik. 8

9 A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák a munkakör megnevezését, a munkakör ellátásának célját, a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket, a közvetlen felettes megnevezését, a munkakör szakmai feladatait, az ellenőrzési feladatokat, az információhoz jutás jogait és lehetőségeit, a dokumentációs kötelezettségeket. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. Erőforrások biztosítása Az intézmény igazgatója az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és időben biztosítja a szükséges erőforrásokat a minőségirányítási rendszer fenntartásához és működtetéséhez. Emberi erőforrások Az iskola csak olyan szolgáltatások nyújtására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban, munkaköri leírásokban szabályozottak. A követelményeknek való megfelelést a vezetőség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit. Berendezések és feltételek Az intézmény csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel. Munkakörnyezet A szolgáltatások teljesítése, a minőségirányítási rendszer fenntartása részben igényli az átlagtól eltérő egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biztosítását. A tanulók, munkatársak, technikai személyzet és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett, tiszta belső és külső környezet ideális feltételeket teremt a szolgáltatások megvalósításához. Az ideális munkakörnyezet fenntartása a vezetőség felelőssége. 9

10 Ellenőrzés, elemzés A nevelőtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenőrzési tevékenységeket, amelyek biztosíthatják a minőségirányítás folyamatos tökéletesítését és szolgáltatásaink kifogástalan teljesítését. Vezetői ellenőrzés (szervezeti hatékonyság ellenőrzése) Az intézmény vezetője meghatározza, valamint nyilvánossá teszi az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. A vezető megjelöli, hogy melyek a működés azon területei, folyamatai, amelyeket személyesen ellenőriz. Meghatározza az alkalmazandó módszereket, időpontot, az ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját. A munkatársak munkájának ellenőrzése Az intézmény vezetése az érintettek bevonásával kialakítja, és a gyakorlatban működteti az intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenőrzési, értékelési rendjét. 3. A minőségfejlesztési szervezet működtetése, szervezeti háttere Az igazgató kinevez a minőségfejlesztési rendszer támogatásáért felelős személyt (minőségirányítási megbízott), aki - egyéb feladataitól függetlenül - elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. Az érintettek bevonásával elkészíti a szervezet, a működését szabályozó dokumentumot. A minőségirányítási folyamatokért és az ellenőrzésért az igazgatóhelyettes és a szakmai vezetők tartoznak felelősséggel. II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A rendszer működésének folyamata A minőségfejlesztési rendszer kiépítése intézményünkben a minőségfejlesztési program és az ütemterv alapján től működik. A bevezetéskor a partnerközpontú szemlélet és működés, a folyamatos fejlődés, -fejlesztés kialakítását tűztük ki célul. E cél elérése érdekében a mérés, elemzés, javítás logikáját követjük, és a következő feladatokat valósítottuk meg, a folyamatos fejlesztés érdekében ciklikusan ismételve működtetjük: Feladat (vagy állomás) Reális intézménykép kialakítása (külső, belső intézménykép, helyzetfelmérés) Közös minőségfogalom kialakítása Alkalmazott eszközök - nyitott önértékelés - elégedettség vizsgálat - gyengeségek, erősségek és értékek meghatározása - küldetés meghatározása - fórum, ötletroham 10

11 Partnerek azonosítása, partneri igények - interjú felmérése - elégedettségvizsgálat Partneri igények elemzése, preferenciák - a PP-mal való összehasonlító elemzés meghatározása - diagrammok, eljárások Célok és prioritások meghatározása - intézkedési tervek, eljárások Tevékenység, célok megerősítése, módosítása Munkatársi kör tájékoztatása, fejlesztendő - értekezlet területek kijelölése - korrekciós tervek, eljárások, módosítások Folyamatos fejlesztés 2. A rendszer működésének ellenőrzése, értékelése, folyamatos fejlesztés A Mihály Dénes Szakképző Iskola Minőségirányítási Programjának működtetéséért az igazgató a felelős. A minőségirányítási feladatok végrehajtásával megbízott vezető feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A minőségirányítási rendszert időszakonként vizsgáljuk át, melyet az intézmény vezetője rendel el. A vizsgálat átfogja a teljes rendszert, a minőségpolitikát, illetve az egyes tevékenységek nem megfelelősége esetén rendkívüli alkalommal is elvégezhető. Lehetőleg a belső ellenőrzést követően tartjuk meg az intézmény működésének értékelését, ahol az intézményvezető, a felelős munkatársakkal együtt, értékeli a rendszer hatékonyságát. III. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE 1. Kommunikáció a partnerekkel-eljárások: Partneri igény és elégedettségmérés A partneri igény és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek azt a célt szolgálják, hogy az intézmény megfelelő információkkal rendelkezzen az állandó minőségjavításhoz. Azonosítani kell az intézmény legfontosabb partnereit, törekedni kell az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó partneri igények, vélemények folyamatos megismerésére. Az intézmény tevékenysége során ezeket a reális partneri igényeket beépíti, a tervezési tevékenység során felhasználja a szükséges korrekciókhoz. A szolgáltatásokkal kapcsolatban a minőségirányítási rendszer kiépítésének első fázisában, először 2005-ben felmértük partnereink igényeit, majd a folyamatos fejlesztés érdekében 2 évente megismételjük. A partner fogalma Az iskola partnerei azok a személyek, szervezetek, melyek elvárásokat fogalmaznak meg az intézményben folyó tevékenységgel kapcsolatban, illetve érintettek a tevékenységben. Közvetlen partnerek az intézményi tevékenység elsődleges szereplői, közvetlen megrendelői 11

12 (tanulók, alkalmazottak, fenntartó, ellenőrzésre jogosult szervek). Közvetett módon a törvények, szabályzók segítségével fogalmaznak meg elvárásokat velünk szemben partnereink, illetve tevékenységünk egy-egy területén megrendelők. A partneri igények, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamata A minőségellenőrzéssel megbízott vezető(k) megalkotják a vizsgálat szempontrendszerét. Azonosítják a partnereket és a kapcsolattartók személyét a felmérések előtt (szükség esetén) december 31-ig felülvizsgálják. Az igényfelmérés tartalmi szempontjai tanuló intézményi dolgozó fenntartó felsőoktatási intézmény Iskolai környezet Oktató-nevelő munka színvonala Oktató-nevelő munka eredményei Taneszközök Munkakörülmények + + Együttműködési megállapodások közvetett partnerek + Közvetlen partnerek A partnerek: Mintavételi eljárás Alkalmazott módszer A felmérés gyakorisága véletlenszerű tanulók mintavétel (legalább az 2 évente adott csoport 1/5-e) Személyes beszélgetés intézményi dolgozók fenntartó következő iskolai fokozat teljeskörű vizsgálat kapcsolattartó személy interjú teljeskörű, valamennyi interjú partnerintézmény évente, költségvetés leadási határidő előtt 1hónappal 2 év alatt Közvetett partnerek Civil szervezetek részleges nem formális interjú 4 évente 1. A minőségirányítási megbízott szerkeszti meg az interjúk kérdéseit. Az interjú anyagát anonim módon kezeli. 2. A felmérés eredményeinek összesítését a minőségirányítási megbízott végzi el februárig az adatok számszerű összesítésével. 3. A partneri igényfelmérés eredményeinek közzététele a következő módon történik. 12

13 A partner megnevezése tanulók intézmény dolgozói fenntartó Közzététel módja körlevél nevelési értekezlet jelentés Az igényfelmérés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek az intézmény vezetője és a minőségirányítási megbízott. Az önértékelés célja, lebonyolítása Az önértékelés egy összegző értékelés. Célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait, eredményeit. Ennek segítségével intézményünk azonosítja erős és gyenge pontjait. Megjelöljük a legfontosabb fejlesztési területeket, a továbbfejlődés irányát, céljait a pedagógiai program hosszú távú stratégiai céljaival összevetve. Az önértékelés során elvégzett elemzések a célmeghatározáson keresztül az intézkedések elrendelésének alapjául szolgálnak. Az önértékelés során vizsgált területek: 1. A vezetés értékelése 2. Stratégia, operatív tervezés 3. A dolgozók irányításának értékelése 4. Erőforrások felhasználása 5. Folyamatok (oktatás-nevelés és működései), szabályozottságuk értékelése 6. A folyamatos fejlődés alkalmazásának szintjei 7. A szervezeti kultúra, klíma értékelése 8. A munkatársak bevonásának mértéke az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában 9. A belső partnerek (intézményi dolgozók) elégedettsége 10. Az intézmény oktatási, nevelési eredményei 13

14 2. Minőségügyi dokumentációk rendje A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap neve Eljárások, Minőségirányítási Irattár 5 év szabályzatok, kérdőívek megbízott Feljegyzés Igazgató Irattár 5 év Jegyzőkönyv Iskolatitkár Irattár 5 év Irattár Elemzés, Minőségi kör Irattár 5 év értékelés Emlékeztető Minőségirányítási Irattár 5 év megbízott Jelentés A feljegyzést végző Irattár 5 év A fenntartó Legitimációs záradékok Az alkalmazotti közösség a minőségirányítási programot elfogadta. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató A fenntartó a minőségirányítási programot jóváhagyta. Gyömrő, október 25. Fekete Anikó Ezredfordító Oktatási Alapítvány 14

15 Melléklet 1. A minőségirányítási megbízott feladatai 1. Bevezetés A szabályozás elkészítésének célja, hogy az intézmény minőségirányítási megbízottja, szabályozott módon működve, elősegítse a minőségfejlesztési rendszer kialakítását, bevezetését és működését. 2. Fogalmak Minőségirányítási megbízott: széles feladatkörrel és megfelelő jogkörrel rendelkező, több területet ismerő szakember. 3. Szabályozás 3.1. Minőségirányítási megbízott Minőségirányítási megbízottat kell kinevezni a minőségfejlesztési rendszer kiépítésekor azoknál a folyamatoknál, melyek kialakítása, szabályozása több terület együttműködését igényli. Ilyen folyamat, feladat többek között: a nyitott és irányított önértékelés, a partnerazonosítás, igényfelmérés, az intézkedési tervek kidolgozása és megvalósításának felügyelete, az intézményben működő folyamatok szabályozottságának és hatékonyságának áttekintése, szükség szerinti szabályozásának kidolgozása. A feladatokat a minőségirányítási megbízott javaslata alapján az intézmény vezetője tűzi ki A minőségirányítási megbízott feladatai A minőségirányítási megbízott megbeszéléseit a vezető hívja össze. A vezetőnek minden megbeszélésről emlékeztetőt kell felvennie, amely kötelezően tartalmazza: - a megbeszélt témákat, - a kitűzött feladatokat, - a feladatok határidejét, - a feladatok felelőseit. A felvett emlékeztetőket a vezető őrzi meg. 15

16 A minőségirányítási megbízottnak a munka megkezdésekor első lépésként minden esetben a következő feladatokat kell elvégeznie: - a követelmények, elvárások meghatározását, - a dolgozók számára a feladatok és felelősségek meghatározását, - a költségek és korlátok meghatározását, - a feladat megoldásának ütemtervét. Az ütemterv elkészítését, a felelősök és feladatok jóváhagyását és ezek ellenőrzését a minőségirányítási megbízott végzi. A minőségirányítási megbízott és a megbízott dolgozó mindaddig tevékenykedik, ameddig a kitűzött célt meg nem valósította. A kitűzött cél elérésekor a minőségirányítási megbízott értékeli tevékenységét, és összefoglaló jelentést készít tevékenységéről. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató 16

17 Melléklet 2. A partneri igények felmérésének szabályzata A szabályzat célja A partnerközpontú működés igen fontos eleme, hogy azonosítani kell az intézmény legfontosabb partnereit, törekedni kell az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó partneri igények, vélemények folyamatos megismerésére. Az intézmény e reális partneri igényeket építse be tevékenységébe, használja fel a szükséges korrekciókhoz. A szabályzat célja olyan mérési rendszer kialakítása, mely alkalmas ezen igények számszerűsíthető felmérésére és annak a hatékonyságának elemzésére. A partneri igények felmérésének szabályzata A partneri igények, elégedettség és elégedetlenség felmérésének folyamata A folyamatos partneri igények egyedi visszajelzéseit a minőségirányítási megbízott gyűjti be és összegzi azokat. Az igényfelmérés tartalmi szempontjai tanuló intézményi fenntartó főiskola közvetett dolgozó partnerek Iskolai környezet Oktató-nevelő munka színvonala Oktató-nevelő munka eredményei Taneszközök + Munkakörülmények + + Együttműködési terület + 17

18 Közvetlen partnerek A partnerek megnevezése Mintavételi eljárás Alkalmazott módszer A felmérés gyakorisága véletlenszerű tanulók mintavétel (legalább az adott csoport 1/5-e) verbális interjú 2évente intézményi dolgozók teljes körű vizsgálat fenntartó kapcsolattartó személy verbális interjú évente, költségvetés leadási határidő előtt 1 hónappal következő iskolai végzett tanulókkal, részleges verbális interjú fokozat alkalomszerűen Közvetett partnerek Civil szervezetek részleges nem formális interjú 4 évente Vállalkozások, cégek kapcsolattartó nem formális interjú 4 évente 1. Az igényfelmérés során a tanulók és belső partnerek esetén az elfogadható válaszadási arány 70 %. Ha egy partner esetén a megjelölt arány alatt marad a visszaérkezés, akkor a csoportot újra tájékoztatni kell a felmérés céljáról, s azt meg kell ismételni. 2. A minőségirányítási megbízott szerkeszti meg az interjúk kérdéseit. 3. A felmérés eredményeinek feldolgozását a minőségirányítási megbízott végzi el az adatok számszerű összesítésével. A partneri igényfelmérés eredményeinek közzététele a következő módon történik: A partner megnevezése tanulók intézmény dolgozói fenntartó Közzététel módja jelentés jelentés jelentés Az igényfelmérés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek az intézmény vezetője és a minőségirányítási megbízott. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József 18

19 19 igazgató

20 Melléklet 3. Az önértékelés szabályzata A szabályzat célja Az önértékelés egy összegző értékelés, melynek célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit. Az intézmény az értékelés során azonosítja erős, gyenge pontjait és a legfontosabb fejlesztendő területeit és így meghatározza a továbbfejlődés irányát. A célja olyan szabályozott mérési rendszer kialakítása, mely alkalmas ezen célok megvalósítására, számszerűsíthető mérésére és abból kiinduló megalapozott elemzésre. Az eljárás érvényessége az egész intézményre kiterjed. Az értékelés gyakorisága, felelőse: Az irányított önértékelést 4 évente végezzük. Az irányított önértékelésre a partneri igények felmérésének szabályzata alapján elvégzett igényfelmérés után kerül sor, a 4. év májusának végéig. Az önértékelést a minőségirányítási megbízott végzi. Az önértékelés során vizsgálandó területek: Folyamat: Az önértékelés folyamata 1. A működés jellemzői, adottságok A vezetés értékelése Stratégia, operatív tervezés A dolgozók irányításának értékelése Erőforrások felhasználása Folyamatok (oktatás-nevelés és működései), szabályozottságuk értékelése A folyamatos fejlődés alkalmazásának szintjei A szervezeti kultúra értékelése 2. Eredmények A munkatársak bevonásának mértéke az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában. A külső partnerek (tanulók) elégedettsége A belső partnerek (intézményi dolgozók) elégedettsége Az intézmény oktatási, nevelési eredményei 1. A minőségirányítási megbízott határozza meg (az önértékelés előtt 2 héttel) az alábbiak alapján a mintába kerülők lehetséges körét: - igazgató - igazgatóhelyettes - pedagógus beosztottak 25 %-a - nem pedagógus beosztottak 25 %-a 20

21 A mintavétel irányelvéül a piramiselvet, illetve az egységek, tanulmányi területek és a pedagógus és nem pedagógus dolgozók arányos részvételét tekintjük. 2. A próbainterjúk után a végleges interjúk lebonyolítása 3 hét alatt. A minőségirányítási megbízott által kiválasztott szempontok alapján adatgyűjtés. A válaszadás névtelen. 3. A munka során feljegyzésként az összesítő adattáblák elkészítése kérdésenként, kritériumonként. Az értékelés 0-5-ig terjedő skálán, az interjúban szereplő megnevezésekkel történik. Az elemzés értékelése alapvetően átlagolás segítségével zajlik le. Az elemzés elvégzése vezető és nem vezető munkatársak körében. Ezen információk alapján összefoglaló jelentés írása valamennyi kritériumról az önértékelés bezárása utáni 3. hétre. A jelentésnek ki kell terjednie a stratégiai célok áttekintésére, annak a felmérés eredményeivel való összevetésére. 4. Az önértékelésről készült jelentés ismertetése az intézmény dolgozóival alkalmazotti értekezleten. Az önértékelés szabályozott módon való végrehajtásáért felelős személyek: - az intézmény vezetője, és - a minőségirányítási megbízott. Gyömrő, szeptember 30. Fekete József igazgató 21

22 Kiegészítés: A jelenleg hatályos MIP-et az iskola vezetősége felülvizsgálta. A MIP és mellékletei érvényességét további 5 évvel meghosszabbította. A legközelebbi felülvizsgálat időpontja: szeptember 30., vagy jogszabályi változás esetén. A döntésről a tantestületet és a fenntartó Ezredfordító Oktatási alapítványt tájékoztattuk szeptember 30. Fekete József igazgató Hartai László igh. Fekete Anikó kuratóriumi elnök 22

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A BUDAPEST,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készült: 2005. Módosítva: 2007, 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Intézmény rövid bemutatása...3

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004.

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. BEVEZETÉS Az intézményi minőségirányítási program elkészítését az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. -a írja elő: (10) A közoktatási intézmény

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. március 28. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004-2009 2007-2012 Készítette: Butola Zoltán igazgató Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége 2004. április 28-án. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Minőségirányítási Program A fenntartó jóváhagyta: 2004. június 17. Békéscsaba, 2004. június 17. Piller Sándor igazgató BEVEZETÉS Az Eötvös József Iskolaalapítvány

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályba lép: 2010. december 1-jén

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

AZ ÁRNYAS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÁRNYAS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÁRNYAS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Cím:1192 Budapest, Vonás u. 10. OM azonosító: 034699 Készítette: Szücsné Juhász Csilla intézményvezető Elfogadta: az Árnyas Óvoda nevelőtestülete az 5/2008.

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004-2009 2007-2012 2009-2014 Készítette: Butola Zoltán igazgató Elfogadta: az intézmény alkalmazotti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben