A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története"

Átírás

1 A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története Lázár Imre Lektor: Domschitz Mátyás Bevezetés a szervezeti kommunikáció elméletébe

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban a modul bevezető fejezeteként a szervezettudomány kommunikációelméleti vetületét mutatjuk be történeti összefüggéseiben és a hallgató a szervezettudomány, a szervezetelméletek témáit a szervezeti kommunikáció elméleti és gyakorlati szemszögéből vizsgálja. Áttekintjük a szervezeti kommunikáció természeti, társadalmi, technológiai és tudáselméleti kontextusait, a szervezeti metaforákat, a szervezeti struktúra és a szervezeti kommunikáció viszonyát. A szervezeti kommunikáció irányait, típusait, formáit és elemeit, jellegzetességeit, akadályait és zavarait, különös tekintettel az üzleti kommunikációra.

3 Tartalom A szervezeti kommunikáció kontextusai a 4T modell tükrében A szervezeti kommunikáció technológiai kontextusa A szervezeti kommunikáció társas kontextusa A szervezeti kommunikáció kulturális kontextusa Természeti tényezők a szervezeti kommunikációban I. A szervezetek természeti, társadalmi, technológiai és tudásösszetevőinek együttfejlődése A szervezeti kommunikáció a szervezeti struktúra befolyása alatt Szervezeti metaforák és a szervezeti kommunikáció A szervezetelméletek és a szervezeti kommunikáció kutatásának korszakolása A szervezeti kommunikáció és kutatásának rövid története Elméleti paradigmák a szervezeti kommunikáció modelljeiben A szervezeti kommunikáció irányai Kommunikációs hálózatok a szervezetekben A mediatizáció, virtualizáció szervezet- és személyiségformáló elemei A szervezeti kommunikáció Reading féle posztulátumai Kommunikációt érintő hiedelmek és valóság (Reading után) A hatékony, a kielégítő és a zavart kommunikáció

4 Tartalom II Természeti, és technológiai kommunikációs akadályok és zavarok Társas-lélektani és szituációs akadályok a szervezeti kommunikációban Kulturális akadályok a szervezeti kommunikációban A sikeres üzleti kommunikáció feltételei Külső szervezeti kommunikációs stílusok Írásos szervezeti kommunikáció A szervezeti kommunikáció közvetlen formái: Értekezlet A szervezeti kommunikáció közvetlen formái A tárgyalás A tárgyalás szakaszai I-IV A tárgyalás szakaszai V-VIII Tárgyalási modellek Szervezeti kommunikáció és konfliktuskezelés Etikett Külső, tranzakciós kommunikáció Reklámkommunikáció Az image mint külső kommunikáció eredménye A PR kommunikáció intézményes gyakorlata A szervezeti kommunikáció irodalma és folyóirata

5 A szervezeti kommunikáció kontextusai a 4T modell tükrében A szervezeti kommunikáció, mint a kommunikációelmélet gyakorlatias irányultságú, alkalmazott részterülete a kommunikációt szervezeti kontextusban értelmezi, elemzi és teszi kritikai vizsgálat tárgyává. A szervezetekben érvényesülő természeti, társadalmi, technológiai és tudásvilágbeli meghatározók egymásra is körfolyamat jellegű hatást gyakorolva teremtenek kontextust a szervezeti kommunikáció számára. A szervezeti kommunikáció kontextusai Természeti (a kommunikációs csatorna jellege, humán etológia, metakommunikáció, kommunikációs handycap stb) Technológiai ( szervezeti IT, technológiai médiumok, a szervezet kommunikációs logisztikája) Társas- szervezeti szint ( szervezeti formák és típusok, szervezeti kultúrák, Taylorizmus, network stb) Szervezeti kultúra, ideológiák, szervezetfilozófia, misszió, policy, tudásformák, szervezetelmélet, diskurzusok

6 A szervezeti kommunikáció technológiai kontextusa A kommunikációelméletet a II. világháború után az információelmélet és a szabályozáselmélet technikai forradalma újította meg,. Shannon és Weaver matematikai információelmélete, Norbert Wiener kibernetikai koncepc ciója és Neumann János számítógép konstrukciója az információs technológia számára új. P paradigmatikus alapokat teremtett, mely a közvetlen és közvetett emberi kommunikáció számára is megújító értelmezési keretet kínált. A szervezettudomány is felismerte a technológiai fejlődés és a szervezetek fejlődése közötti összefüggéseket (Woodward, Thompson, Perrow, Galbraith és Zuboff tipológiái és modelljei). A szervezeten belüli és a szervezet és környezete közötti kommunikáció fejlődése szorosan követte a technológiai fejlődést melyet a telekommunikáció (tranzisztoros technológia), a (mikroprocesszor alapú) PC forradalom, fax, fénymásoló technológiák, TELNET ARPANET, INTERNET számítógépes hálózatok (bővülő sávszélesség) és a szoftverforradalom, továbbá GSM, GPS, Android mobil (okos)telephonia, illetve a WEB2 alapú új szociális média teremtette meg., mely lehetővé tette a marketing és az e-alapú üzletvitel kibontakozását, mely azonban a cégek működése mellett filozófiájuk és kultúrájuk megújulásához is vezethet.

7 A szervezeti kommunikáció társas kontextusa A kommunikáció mint az üzenet feladója és a fogadó közötti közös értelemmegértés pszichológiai, csoportdinamikai és szűkebb és tágabb társadalmi kontextusban zajlik, melyet meghatároz a kommunikáció szervezeti hatalmi, és érdekkörnyezete. A közvetlen és közvetett kommunikáció maga is társadalom-, illetve szűkebben szervezetformáló és fenntartó kommunikatív cselekmény. A kommunikáció mint szervezetalkotó folyamat koncepciója (CCO ) szerint a kommunikáció nem következménye, hanem előmozdítója a szervezet kialakulásának és így szervezetalkotó Jelenség. Mindez McPhee and Zaug (1995) szerint a formális és informális kommunikáció négy funkciójával ragadható meg: - szervezeti önstrukturálás - a tagok közötti tárgyalások - a tevékenység egyeztetése - az intézményi pozíció beállítása. A szervezeti kommunikáció és a szervezeti struktúra között kétirányú kölcsönhatást észlelünk, mely az adott szervezeti kultúra szokásrendjében, rítusaiban.és behatárolt viselkedéstartományában is kifejezésre jut. Ezért a szervezeti kommunikáció szociálpszichológiai, a szociokulturális és a fenomenológiai elemzése egyben a szervezeti kultúra, vezetés, konfliktuskezelés és a külső és belső (PR, HR) folyamatait is átvilágítja, és azoktól nehezen választható el.

8 A szervezeti kommunikáció kulturális kontextusa A szervezeti kultúra befolyásolja a szervezeti tagjainak tudatát, identitását és a szervezeten belüli jelentős cselekvések mindenkori szabályozását, melyben a szervezeti kommunikációnak döntő szerepe van, magába foglalva a kultúra kognitív, expresszív és értékelő funkcióját. A szervezeti kultúra részét képezik a szervezeti filozófia rejtett alapfeltevései, szabályai, a szimbólumok, a kulturális hiedelmek, értékek, történetek, diskurzusok, magatartásformák, protokollok és etikettek,.valamint a szabályozott intézmények és szerepek. A szervezeti kommunikáció kulturális értelmezésében James Carey rituális kommunikáció elmélete új a szervezeti antropológia szempontját megerősítő keretet kínál. A kommunikáció hagyományos és kulturális (Carey) modellje Alapmetafora az üzenet transzportja szertartás A résztvevők szerepe küldő, fogadó résztvevők Az üzenet szerepe küldött/fogadott megalkotott/újraalkotott A siker jellege az üzenet sikeres átvitele közös tapasztalata (közösség érzete) Alapfunkció befolyás a térben a közösség fenntartása az időben A nyolcvanas években a szervezeti kommunikációban interpretív fordulat zajlott le (részben az interpretív kulturális antropológiai irány befolyása alatt) A szervezeti kommunikáció kvalitatív, kulturális antropológiai kutatása (narratíva elemzés, résztvevő megfigyelő, mélyinterjú, fókusz csoport elemzés, szövegkutatás), mely később a kritikai-interpretív megközelítéssel egészült ki a kilencvenes években, és előtérbe került a szervezeti kommunikációban a tudás/hatalom, rassz, osztály és gender különbségek kérdése, melyet interpretív, kritikai, posztmodern, és az un. diszkurziv paradigmák keretében kutattak.

9 Természeti tényezők a szervezeti kommunikációban I. A kommunikáció etológiája Tóth Péter A kommunikáció az evolúció perspektívájából Bereczkei Tamás A humán kommunikáció az etológia perspektívájából Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei További olvasmány Molnár Péter. Segerstrale U.(sz) Nemverbális kommunikáció Ahol a természet és a kultúra találkozik Typotex Budapest, o. Metakommunikáció: kommunikáció a kommunikációról, mely megerősítheti, megkérdőjelezheti, kiegészítheti, hangsúlyozhatja és szabályozhatja a szóbeli közlést, kommunikációt. A metakommunikáció a szervezeti és üzleti kommunikáció hatékonyságát az üzenetek jelentését átszínező módon mélyrehatóan befolyásolhatja, ezért e a testnyelv, testtartás, szemkontaktus, mimika, proxemika, gesztusnyelv és személyes fellépés dinamikáját, jelentésvilágát meg kell ismerni, és értelmezni. A szervezeti és üzleti kommunikáció során a nem-verbális kommunikatív magatartás értelmezésében figyelni kell a megfelelő kontextusra. Értelmezni kell, hogy milyen személyiség-lélektani és kulturális eltérések befolyásolják az adott metakommunikáció jelentését. A szervezeti és üzleti interjúhelyzetekben a metakommunikáció helyes értése, és az adekvát válaszmagatartás hiteles közvetlenséget, érzékenységet, a partner szorongásának oldását, és az interjúhelyzet maximális kihasználását eredményezi.

10 Természeti tényezők a szervezeti kommunikációban II. A fogyatékkal élőkkel való kommunikáció tízparancsolata I. Közvetlenül a személyhez beszélj, ne a jeltolmácshoz, vagy a társaságában jelenlévő segítőhöz. II. Ne feledkezz meg a kézfogásról, még akkor is ha ez akadályozott (fogadd el a bal kezes kézfogást. III. Mindig mutatkozz be, és mutasd be a társaságodban lévőt, ha látáskorlátozottal találkozol. Társaságban szólítsd meg a látáskorlátozottat, ha hozzá fordulsz. Ha együtt étkeztek mondd el neki, mit fogyaszt. IV. Ha segítséget ajánlasz, várd meg, amíg elfogadja. Utána várj a kérésére, vagy utasításaira. V. Kezeld a felnőttet felnőttként. Akkor légy közvetlen a fogyatékkal élővel, ha a társaság más tagjaival is az vagy. Ne tedd a kerekes székes személy vállára a kezed. VI. Ne érintsd a fogyatékkal élő kerekesszékét vagy segítő állatát, tekintsd azokat az ő testsémájának részeként. VII Figyelj fokozottam a beszédzavarral küszködőre, és várd meg amíg befejezi. Ha szükséges tegyél fel rövid válaszra vagy fejbólintásra lehetőséget adó kérdéseket. Ismételd el a megértett üzenetet és hagyasd jóvá. VIII. A kerekesszékben ülővel azonos szemmagasságban kommunikálj. IX.. Érintsd meg a vállán a nagyot hallót, vagy figyelmét felkeltendő, ints neki. Szemébe nézve beszélj neki lassan, hogy tudjon az ajkaidról olvasni,. Soha ne üvölts, normál hangerővel beszélj. X. Lazíts és ne zavarjon, ha látászavarral élőtől úgy köszönsz el : Viszontlátásra.

11 A szervezetek természeti, társadalmi, technológiai és tudásösszetevőinek együttfejlődése A szervezeteket alkotó technológiai, társas és tudás összetevők koevolúciós folyamat keretében, niche konstrukción keresztül érvényesülő szelekciós mechanizmusok közepette fejlődnek és fejtik ki a szervezeti formák fejlődését meghatározó hatásaikat. Ebben a közvetett és közvetlen szervezeti kommunikációnak meghatározó szerepe van, mert a szervezeti összetevők populációinak változásai, a szelekciós folyamatok a szervezeti emberi tevékenység (human organizational agency): a szervezetben szerepet vállaló, elkötelezett és felelős döntéshozás közepette zajlanak. A szervezeti fejlődés és a szervezeti formák, szerepek, technológiák, ideológiák stratégiák populációi versengő helyzetben, és az un. niche konstrukciós környezeti feltételrendszer dinamikája szerint maradhatnak fenn vagy szelektálódnak ki. A szervezeti élet fejlődése is sajátos szervezetökológiai színpadán zajlik. Hench and David Secchi Organizational Niche-Construction and Stakeholder Analysis: Concepts and Implications Imre Lázár Niche Construction and Human Ecoscape

12 A szervezeti kommunikáció csatornái és technológiai eszközei Krajcsák Zoltán Információmenedzsment oktatási segédanyag BME Budapest, 2009.

13 A szervezeti kommunikáció a szervezeti struktúra befolyása alatt A szervezeti kommunikáció és a szervezeti struktúra között kétirányú kölcsönhatást észlelünk, mely az adott szervezeti kultúra szokásrendjében, rítusaiban. és behatárolt viselkedéstartományában is kifejezésre jut. Ezért a szervezeti kommunikáció szociálpszichológiai, szociokulturális és fenomenológiai elemzése egyben a szervezeti kultúra, vezetés, konfliktuskezelés és a külső és belső (PR, HR) kommunikáció folyamatait is átvilágítja, és azoktól nehezen választható el. A különböző szervezeti kultúratipológiák (Handy, Hofstede, Trompenaars, Kono, Schein, GLOBE) által leírt, és metaforikus jelzőkkel fémjelzett szervezeti típusok sokszor eltérő szervezeti kommunikációs stílussal, apparátussal és gyakorlattal jellemezhetőek, de ahogy a nagyobb szervezetek maguk is komplexek, és a különböző szervezeti típusokat integrálnak, úgy a szervezeti kommunikáció folyamatai eltérhetnek, a különböző szinteken, illetve integrált szervezeti alrendszerekben. Az alkalmazott high tech kommunikációs technológia a hálózati egységesítés, befoglalás folyamatát gyorsítja, de a lokális kommunikációs szervezeti szubkultúrák sajátos stílusát,gyakorlatát nem szünteti meg. A mechanikus, bürokratikus,emberközpontú, vagy hatalomközpontú szervezeti.változatok kommunikációs stílusa, HR és PR gyakorlata lényegi eltérést.mutathat, de a valóságban létező eltéréseket el is fedheti.

14 Szervezeti metaforák és a szervezeti kommunikáció Szervezeti metafora szervezet mint szerkezet Szervezeti értelmezési keret A szervezetek adott célok elérésére megtervezett gépezetek.. Szervezeti kommunikációs stílus Irányítás, vezérlés, lefelé irányuló kommunikációs közvetíti az utasításaikat. Szervezeti következmények A kommunikáció utasításjellegű, személytelen, a dolgozók a gépezet cserélhető alkatrészei, alacsony szervezeti elkötelezettség jellemző Szervezet és szeretet CSR, CRM Szervezet mint személy és rendszer Az emberi kapcsolatokon alapuló megközelítés a szervezet pótolhatatlan elemének tekinti az egyes embert, A szervezet filozófiájában és gyakorlatában meghatározó a CSR. Az egész több mint a részek összege és a fennmaradást szolgáló önszabályozás, és összehangolt folyamatos alkalmazkodás jellemző rá. Beleélő, megértő kommunikáció, az emberek lelkesedéssel és kreativitással reagálnak a kihívást jelentő feladatokra, és kliensközpontú kapcsolatmenedzsmentre törekszik a cég. A szervezet piaci adaptivitásra törekszik, kommunikáció a homeosztatikus és allosztatikus kibernetikai szabályozás része. A nem tekintélyelvű munkahelyi kapcsolat elősegíti a kétirányú kommunikációt és felszabadítja a dolgozók rejtett erőforrásait. A rendszer működése általános folyamat mely során a nyersanyagot vagy a környezetből érkező ingert kész termékké vagy teljesítménnyé alakítja át. A szervezet gyakran reagál leépítéssel, átszervezéssel.

15 Szervezeti metafora Szervezeti értelmezési keret Szervezeti kommunikációs stílus Szervezeti következmények szervezet és szertartás, szervezet mint kultúra A kulturális illetve a szimbolikus interakció hívei szerint az emberek úgy viselkednek a szervezetben, amilyen értéket tulajdonítanak neki, és amilyen képet róla kialakítanak. Szervezet mint kulturális szerződés, szervezeti filozófia, szertartások, szerepek, narratívák, szervezeti mitológia missziós nyilatkozat A szervezeti kultúra a szervezet maga. A dolgozók szervezeti identitása, elkötelezettsége és kötődése kulturális eszközökkel biztosított. A szervezeti etnográfia a közös jelentéseket keresi, amelyekkel a szervezet tagjai egyetértenek. szervezet mint szer (törvény és hatalom) A politikai megközelítés szerint a szervezeti élet a hatalomért folyó nyílt és burkolt harc terepe. Formális és informális kommunikációs hálózatok, autokratikus versus demokratikus vezetői stílus. A vezetői gyakorlat a hatalom egyenlőtlen elosztását állandósítja és a szervezeti élet minden területére kiterjeszti a központi ellenőrzést.

16 A szervezetelméletek és a szervezeti kommunikáció kutatásának korszakolása Klasszikus, bürokratikus szervezetfilozófia A. Smith, K. Marx, M.Weber, E. Durkheim, Taylor, Barnard A szervezeti kommunikáció vertikális irányú, formalizált, és szabályozott csatornákon történik írásos formában vezető-beosztott viszonyok mentén. Az informális kommunikációs formák másodlagosak. Film: Brazil (Terry Gilliam, 1985) - Ministry of Information Modern, rendszer és szabályozás elméleten alapuló szervezetfilozófia L.v. Bertalanffy T. Parsons, N Wiener,, H.A. Simon, W. Ch. Reading A szervezeti kommunikáció a szervezeti rendszeren belül folyik, és rendszerfunkciókat teljesít (vagy zavar meg), mint homeosztázis (érték-, és érdekelvű belső dinamikus egyensúly megtartás) heterosztázis (a változó környezethez való dinamikus alkalmazkodás), teleologikus (célelvű) open loop vezérlés vagy closed loop negatív vagy pozitív visszajelentésen, ellenőrzésen alapú szabályozás. A rendszer lehet zárt vagy diffúz Szimbolikus interpretív, kulturális szervezetfilozófia 1980 G.H. Mead, Luckmann, Goffman, Geertz, Pacanowsky A szervezetekben a funkciók, szerepek, rituálék és rutinok kulturális kontextusú készletében ölt testet a cselekvések habitualizálódása, megszokottá válása nyomán intézményesülő emberi gyakorlat, és szabályrendszerek és előírások formájában rögzül. A társadalmi tudáskészlet egyenlőtlen eloszlása szimbolikus reprezentációs rendszerekben testesül meg, melyek meghatározzák az intézmények legitimációját is. Posztmodern szervezetfilozófia 1990 Foucault, Jencks, Derrida, Lyotard, Baudrillard A szervezet intézményesülő diskurzus, melyben a kommunikáció prokreatív szerepet játszik. A szervezeti tagok az egyéni és közösségi értelemadásukkal, kommunikatív cselekvéseiken és a szervezeti diskurzusok révén hozzák létre.. társas valóságukat. A kommunikáció szerepet játszik a személyek elnyomásában, felszabadításában.

17 A szervezeti kommunikáció és kutatásának rövid története KORSZAK Szervezeti metafora Kommunikáció elméleti keret Módszer Eredmény Klasszikus GÉP Irányítás Megfigyelés Elméletalkotás Mechanikus Technikai modell Shannon Weaver modell, a folyamat iskola modelljei Pozitívista empíria Kontrollált & kvázi-kontrollált kísérletek kérdőív: nagymintás adatgyűjtés és elemzés Tipológia javaslatok a gyakorlati menedzsmentre Modern ORGANIZMUS Önszabályozás Leíró elemzés Összevető elemzés Adaptív, önszabályozó, nyitott rendszer Általános társadalmiszervezeti törvényszerűségek ( struktúrák ) érvényesülése Kibernetika a kommunikáció, mint információfeldolgozás, Osgood és Schramm körkörös modellje Mérés:sokváltozós statisztika standardizált mutatók korrelációjának vizsgálata kvantitatív interjúzás, dokumentum Elemzés A kommunikáció szervezeti életre illetve kommunikációs kimenetre gyakorolt hatásának vizsgálata

18 KORSZAK Szervezeti metafora Kommunikáció elméleti keret Módszer Eredmény Szimbolikusinterpretív KULTÚRA Kulturalista megközelítés Résztvevő megfigyelés Narratívakutatás értékek, szokások, hagyomány A szervezet szimbolikus, kulturális, nyelvi és hatalmi jelenség. A kommunikáció, mint a társadalmi hagyományok valóság létrehozója és megtestesítője A kommunikáció rituális elmélete J.W, Carey 1975 A szemiotika iskola modelljei szervezeti etnográfia oral history narratív félig strukturált interjú, fókuszcsoport, résztvevő-megfigyelő terepmunka, a fotó- és filmes dokumentáció. Esettanulmányok A kommunikáció szervezésben játszott konstítutív szerepét vizsgálják A szervezetben minden kommunikál és minden kommunikáció és minden értelmezett. Posztmodern kritikai SZÖVEG, KOLLÁZS Kritikai interpretív, fenomenológiai A kommunikáció mint önmagunk és mások felfedezése a dialóguson keresztül. Dekonstrukció, diszkurzív és szövegelemző Beszélgetéselemzés, etnometodológia Diskurzuselemzés grounded theory, a narratív és diszkurzív szövegelemző módszerek Reflexív, beszámolók Hatalom és kommunikáció kapcsolatának vizsgálata A kommunikáció elnyomó vagy felszabadító hatása

19 Elméleti paradigmák a szervezeti kommunikáció modelljeiben A szemiotikai, szemantikai megközelítés (a kommunikáció, mint a jelek segítségével történő jelentésközvetítés folyamata) A kibernetikai hagyomány (a kommunikáció, mint információfeldolgozás) A szociálpszichológiai hagyomány ( a kommunikáció mint interperszonális befolyásolás) Empirikus módszerekkel tárják fel, melyek azok a kommunikációs oksági összefüggések, amelyek megjósolja a kommunikációs viselkedés sikerét A retorikai hagyomány (a kommunikáció, mint jól megszerkesztett nyilvános beszéd) A szociokulturális hagyomány (a kommunikáció, mint a társadalmi valóság létrehozója és megtestesítője) Egy kultúra nyelvének szerkezete formálja az emberek gondolatait és tetteit. (Sapir-Whorf teória).a" valóság létrehozása, fenntartása, helyreállítása és átalakítása" a kommunikációs folyamaton keresztül valósul meg. A társadalomkritikai hagyomány (a kommunikáció, mint intellektuális kihívás az igazságtalan diskurzus ellen) Milyen módon tartja fenn vagy számolja fel az egyenlőtlenséget a kommunikáció, A fenomenológiai hagyomány (a kommunikáció, mint önmagunk és mások felfedezése a dialóguson keresztül) Az interpretatív megközelítés a szervezeti kommunikáció kutatása során a társadalom és kultúra konstruáltságából, nyelvi-diszkurzív természetéből, jelentésességéből indul ki. A normatív, hegemón kultúraképet leváltja az identitások, szimbolikus struktúrák, értelmezések differenciált és plurális mintázata. (Glózer R- Gelei A 2011) í

20 A szervezeti kommunikáció irányai Lefelé irányuló kommunikáció A vezető menedzserek (CEO) illetve középvezetők beosztottaik felé irányuló kommunikáció, mely a célokat, instrukciókat, a szervezet filozófiáját és a beosztottakat érintő politikát ismertetik, felhívják a figyelmet a problémákra, és visszajeleznek az elvégzett teljesítményt illetően. Többnyire mindez írásban történik, néha értekezlet, vagy szervezeti gyűlés alkalmával. Felfelé irányuló kommunikáció során a beosztottak feed back információt közölnek a folyamatokról, akadályokról, közérzetről, javaslatokról. Ennek adnak keretet az alkalmazotti attitűd kérdőívek, javaslattételi dobozok, menedzser alkalmazotti megbeszélések, rendszeres munkaértekezletek, informális találkozók, szervezeti rituálék, Oldalirányú kommunikáció a hierarchia azonos szintjein zajló kommunikáció, mely segítheti a vertikális kommunikációt, de akadályozhatja, vagy megzavarhatja azt.

21 Kommunikációs hálózatok a szervezetekben A formális hálózatok általában a tekintély rangsort követő módon vertikális jellegűek és a feladattal kapcsolatos kommunikációra korlátozódnak, informális hálózatok viszont bármilyen irányban kialakulhatnak, melyek átlépik a tekintélylépcsőket, és kiszolgálják a csoporttagok szociális és pszichológiai biztonságigényét, szükségleteit és javítják a teljesítményt. A formális kiscsoport-hálózatok lehetnek láncolat, küllős, vagy csillagszerű alakzatok. A láncolatszerű alakzat az utasítás vagy technológiai, logisztikai láncolatot követi, a küllős, centrális alakzat esetébe a csoportvezető tart kapcsolatot a csoport tagjaival, a csillagszerű alakzatban minden tag minden taggal kapcsolatban áll. Az informális hálózat a szóbeszéd, pletyka (grapevine) mentén tájékoztatja a szervezet tagjait, az alkalmazottak 70 %-a általában a szervezeti döntésekről, változásokról először a szervezeti pletyka, szóbeszéd útján értesül. A szóbeszédet jellemzi, hogy nem kontrollálja a menedzsment, a többség elfogadja és hitelesebbnek tartja mint a felső vezetés kommünikéit. A szóbeszéd többnyire az informális network tagjainak érdekeit tükrözi. A pletykakezelés lépései:meg kell ismerni a szervezet információs hálózatát, meg kell találni a véleményszállítókat, meg kell hallgatni, hogy milyen hiedelmek élnek a szervezetben, ki kell szűrni, hogy melyekkel érdemes foglalkozni, el kell dönteni a prioritásokat, és meg tenni a szükség lépéseket a változtatás érdekében.

22 A mediatizáció, virtualizáció szervezet- és személyiségformáló elemei A mediatizáció. során a szervezet alakulására működésére kihat az a mediatizált közeg, melyben mint a közösség tényleges és gyakran virtuális terében a kommunikáció végbemegy és a szervezeti kapcsolatok, viszonylatok létrejönnek. Az interakciók és kommunikációk mediatizációja, közvetítettsége (internetes, hálózati, vagy egyéb médiumok révén) meghatározó konstitutív szerepet kap. A technológiai kommunikációs elemek révén megy végbe a virtualizácó., mely során a mediális közegben szerveződő közösségeket virtuális identitások, szerepek, kompetenciák színezik, egészítik ki, mely a szervezetek szerepkészletét és tartalmi, környezeti realitását (jelentésekből, tudásokból, szimbólumokból, kommunikáció által) alternatív valóságokkal egészíti ki, mely a HR, PR kommunikáció, és a technológiai fejlesztés, vagy akár a szervezet céltevékenységének is részévé válhat (marketing, média, szoftverfejlesztés stb) A szervezeti szerepeket a proliferálódó és posztmodern változatosságban jelentkező identitások újfajta konstrukciói, átalakulásai, megsokszorozódása, illetve a szervezetek fokozódó komplexitása újszerű konfliktusokkal terheli meg a szervezet kommunikációs viszonyait. (pl. queer. vagy LGBT diskurzus) A szervezeti-közösségi folyamatok és dinamikák értelmezésében segíthet az akciókutatás és akciótanulás, a szervezet- és közösségfejlesztés, mely a megértő interpretatív megközelítést elegyíti a kritikai elemzéssel,. és a csoportfolyamatokat a - TA (tranzakció analitikus), illetve a pszichodinamikai megközelítés jelentheti.

23 A szervezeti kommunikáció Reading féle posztulátumai A jelentés nem megy át automatikusan. ( a befogadó receptivitásának kérdése) Minden lehet üzenet. (verbális és nonverbális jelzések is üzenetként szolgálnak) A jó figyelem jelentősége- (a beosztottak iránti empátiás figyelem és meghallhatás fontossága) Csak a felfogott üzenet vezet akcióhoz A feedback fontossága: (fogadókészség és válaszkészség) A feedback fogadókészség azt jelzi, hogyan fogadják a vezetők a beosztottak visszajelzéseit., A válaszkészség a menedzserek által a feedbackre adott reakció. Költségtényező : a kommunikáció energiaigényes Eredményesség = hatékonyság/költségek. Több kommunikáció nem jelent eredményesebb kommunikációt. Redundancia: az üzenet ismételgetése mellett jelzi hogy amennyire hatásos, és átfogó, összefoglaló jellegű üzenetről van szó. Kommunikációs túlterhelés az egyénre jellemző korlátokat jellemzi a túl sok vagy zajos üzenet feldolgozása során. Sorozatos átviteli hatás: A kommunikációs hálózaton belüli többszörös átvitel során torzul az üzenet. A szervezeti klíma : az ideális menedzseri környezetet támogató légkör, részvételi döntéshozás, bizalom, szavahihetőség, és nyitottság,

24 Kommunikációt érintő hiedelmek és valóság (Reading után) Közkeletű hiedelmek a kommunikációról A kommunikáció jelentések közvetítése személytől személyig. Csak az elküldött üzenet számít. A tökéletes kommunikáció a gyakori és a zavart kommunikáció a kivételes. Az üzenetet a küldő határozza meg. A hatékony kommunikáció könnyű dolog. A kommunikáció valósága A jelentés nem íródik át. A jelentés az észlelő tudatában születik meg. Bármi lehet potenciális üzenet. Csak az észlelt üzenet számít. A zavart kommunikáció a gyakori, és a tökéletes kommunikáció a kivételes. A személyközi üzenetek tartalmi és kapcsolati vonatkozásait az észlelő határozza meg. Nehéz hatékonyan kommunikálni.

25 A hatékony, a kielégítő és a zavart kommunikáció A kommunikáció szemiotikus, szemantikus megközelítésében a kommunikáció olyan folyamat, ahol jelentéssel rendelkező jeleket, szimbólumokat küldünk és fogadunk. A hatékony kommunikációs során a szándékolt jelentés megegyezik a küldő és a fogadó elméjében. Az elégséges kommunikáció mindezt minimális költséggel teremti meg. De a kielégítőnek tekintett kommunikáció nem mindig elég hatásos. Zaj Külső zavar: környezet zaja, nagy távolság, rossz világítás az inger intenzitásának kedvezőtlen túl erős, vagy túl gyenge mértéke, szemantikus problémák, a feed back hiánya, nem megfelelő csatorna, státusz hatás, hatalmi szándékú információ visszatartás, információdömping, szándékolt bizonytalanság, szervezeti titokrétegezettség, információs monopólium, kulturális akadályok, etnocentrizmus Küldő üzenet Fogadó Kódolja a szándékolt üzenetet dekódolja az érzékelt üzenetet visszajelzés Perceptív zavarok Sztereotípiák, haló effektus, szelektív észlelés, projekció, attribúciós zavarok, énvédő tulajdonítások

26 Természeti, és technológiai kommunikációs akadályok és zavarok Természeti akadályok: Érzékszervi handycap: vakság, siket-némaság, nagyothallás, Metakommunikatív kevert közlés, (a gesztus, testtartás, mimika ellentétes a szóbeli közlés tartalmával) A zavart metakommunikáció vagy a metakommunikáció értelmezésének zavara megmagyarázható egyéni, személységlélektani szinten, de állhat a háttérben tranzakció elemzéssel feltárható, és csoportszintű jelentőséggel bíró emberi játszma Környezeti zaj, zavaró körülmény: megvilágítás, ergonómiai terhelés, hygienés elégtelenség, zavaró techno-kommunikációs körülmények, Technikai akadályok: Lehet akadálykeltő a nem megfelelő (technikai) kommunikációs csatornaválasztás Figyelembe kell venni a költségösszetételt(fix és változó költségelemek) időráfordítást, célcsoport médiumhasználatát, várható/felkelthető figyelmét, az üzenet komplexitás és a médium viszonyát és a hatás elvárt dinamikáját. Az elektronikus kommunikáció ( , számítógépes network kommunikáció) eltünteti vagy elszegényíti (emotikonok) a kommunikáció metakommunikációs rétegét. Nem megy át vagy elkallódik az üzenet, a csatorna túlterheltsége miatt nem figyel a vevő fel az re, az adattárolás zavara, a hozzáférés megváltozása zavart okozhat a szervezeti kommunikációban. A Web arculat pozitív vagy negatív irányban is megtévesztő lehet, az éretlen vagy az adott piaci viszonyokhoz rosszul illeszkedő vállalati Internet stratégiák további hibalehetőségek forrását képezik. Az e-pr kampányok, web design és tartalomszolgáltatás, on-line téma-, sajtó-,versenytársfigyelés további kommunikációs zavarforrás lehet.

27 Társas-lélektani és szituációs akadályok a szervezeti kommunikációban Szűrés (filtering) a küldő manipulálja a fogadónak küldött információt, Ilyen zavar az erős státuszkülönbségekkel jellemezhető, főként a vertikális mobilitás lehetőségét biztosító nagyobb szervezetekre jellemző, és az erős karrier ambíciókkal jellemzett alkalmazottakra. Figyelemhiány, figyelemzavar : egyoldalú elfoglaltság, túlterheltség miatt jelentkezhet. Időhiány: a határidők szorításában az üzeneteket rövidíthetik,. a formális kommunikációs csatornákat szűkíthetik, az üzenetek nem mennek teljesen át. Szelektív figyelem -az üzenetet fogadó saját motivációi, szükségletei, tapasztalata, és személyisége és kulturális háttere alapján érzékeli a komplex üzenetet, és érdekei és elvárásai alapján vetít arra ki saját tartalmakat a dekódolás folyamata során. Információs túlterhelés - telefonhívás, , faxözön, gyakori megbeszélések információs terhelése meghaladhatja az egyén információs befogadó képességét, melynek szelektálás, ignorálás, elnézés, és gyakran megfeledkezés a következmények. Felidézési zavarok: az információ meghaladja a személyi emlékezeti, felidézési határait. Érzelmek: a küldő érzelmei színezik az üzenet tartalmát a fogadó számára. Védekezés, elhárítás: a megtámadottságot vélő alkalmazott nem képes a kölcsönös megértésre, a többiek felé védekező, verbális agresszióval támadó, szarkasztikus, ítélkező, mások motívumait megkérdőjelező kommunikációs stílust vehet fel. Szervezeti zsargon: specializált terminológia illetve technikai nyelv, melyet az adott szervezet használ, mely nagy szervezetek alcsoportjaiban eltérhet és kommunikációs zavar forrása lehet. Nem jól megválasztott hallgatóság az üzenetet átvitelét ellenérdekelt vagy kívülálló hallgatóság zavarhatja a megfelelő célcsoport felé.

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Mindenkire szükség van! Hunánerőforrás fejlesztés 1 A személyzetfejleszt lyzetfejlesztés megközel zelítése Hunánerőforrás fejlesztés 2 A csoport hatékonyságának

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Kódolás hír Dekódolás csatorna

Kódolás hír Dekódolás csatorna Kommunikáció a kapcsolatainkban 1 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FUNKCIÓI A kommunikáció latin eredetű szó, a communis, vagyis közös, megoszt, közössé tesz, közöl jelentésben található. A kommunikáció

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II.

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. A kommunikáció modelljei A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. rész) A kommunikáció modellje Kódolás Dekódolás Küldő Szándék Üzenet Csatorna

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Emberi erőforrások szak hallgatói számára Alkalmazott

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet TARTA I SS E G A A legfontosabb ábrák és összefüggések Dr. Pallai Katalin, az Integritás Tudásközpont vezetője

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet kovacs-toth.beata@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció.

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció II. 86. lecke Az informális

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe:

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: Tisztelt Érdeklődő! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: PROTOKOLL, ETIKETT ELŐADÁSOK ÉS WORKSHOP

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr Tárgyalástechnika alapjai 2013. június 30. Győr Tartalom Rövid bevezetés a kommunikációról Emberi viselkedés sémái - asszertivitás Meggyőzés Tárgyalástechnika alapjai Hogyan legyek jó tárgyaló? Közben

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben