Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban"

Átírás

1 RÓZSA MÁRIA ( ) Vizsgálódásunk tárgya a pozsonyi német nyelvű sajtó a 19. század má sodik felétől egészen az első világháború végéig, amíg Pozsony az Oszt rák Magyar Monarchiához tartozott. Némely német nyelvű lap továbbra is megjelent az újonnan létrejött Csehszlovákiában (a Preßburger Zei tung 1929 ig, a Preßburger Tagblatt 1923 ig, a Preßburger Presse rövid szünet után 1920 tól újra egészen 1928 ig), de ezekkel jelen munka ke retein belül nem kívánunk foglalkozni. A kiegyezés után megindult álta lános magyar gazdasági fejlődéssel együtt Pozsony is rohamos fellendü lést ért meg, s a sajtótermékek igen nagy hányada az egyre felgyorsuló magyarosodás mellett vagy annak ellenére még a 20. század elején is német nyelvű maradt, reprezentálva ezzel a pozsonyi kultúra mély né met gyökereit. Nézzük azonban az előzményeket. Pozsony helyzete a 18. század végén nagy mértékben megváltozott, miután módosult a város szerepe a birodalmon belül: 1784 ben Pozsonyból Budára költöztették a legfel sőbb igazgatási és pénzügyi hatóságokat, a Helytartótanácsot és a Kirá lyi Kamarát ben Budára, majd onnan 1783 ban Pestre telepítették Nagyszombatból az egyetemet és 1830 között Pozsonyban, a Szent Márton dómban koronázták a magyar királyokat, akik ebben az időben mind Miksától V. Ferdinándig a Habsburg házhoz tartoztak. 1 Itt je gyezzük meg, hogy hosszú idő után az első uralkodó I. Ferenc József volt, akit nem Pozsonyban, hanem Pest Budán koronáztak meg 1867 ben. Azzal, hogy Pozsony megszűnt Magyarország fővárosa lenni, a kul 1 Az itt koronázott királyokról lásd bővebben Holčik, Štefan: Pozsonyi koronázási ünnepségek Budapest, 1986, 12. turális életben is elvesztette vezető szerepét, és a 19. században beolvadt a jelentősebb vidéki városok sorába. De Bécs földrajzi közelségének hatása továbbra is érezhető maradt. A kiegyezés utáni Pozsony még nagyobbrészt németek lakta város volt. A század második felében lakossága az addiginak 1,7 szeresére gyarapodott. 2 Az 1880 as népszámlálás szerint Pozsony lakóinak 63% a volt német, 15% a magyar és 13% a szlovák. 3 Ezeknek az arányoknak a számszerű változását két kiválasztott év népszámlálási adataival szem léltetjük: 1852 ben lakos vallotta magát német és 2266 magyar nemzetiségűnek, 1890 ben németnek és magyarnak, szlo váknak eközben 3713, illetve A kilencvenes évektől kezdve erő teljes magyarosítási törekvések figyelhetők meg, a németek vezető sze repe visszaszorul. Az első világháború idejére Pozsony magyar várossá vált, s ami a hivatalokat, iskolákat illeti, már nyoma sem volt a német nyelv használatának. 5 Pozsony szabad királyi városban, Budapest után az ország második leg nagyobb gyárvárosában a német nyelvű periodikumok négy alapvető csoportra oszthatók: politikával is foglalkozó napi, illetve hetilapokra, szaklapokra, kimondottan egy egyesület tevékenységével foglalkozó kiadványokra, valamint az általános érdeklődésre számot tartó, ún. csa ládi lapok típusára. A német nyelvű napi és hetilapok rendkívül sokszí nűek voltak. 6 Közülük bővebben foglalkozunk a város mindennapi éle tét folyamatosan reprezentáló Preßburger Zeitunggal. A magyarországi 2 Mannová, Elena: Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban. Regio 1995, 6, 1 2, Pisztóry Mór: Pozsony városa. Budapest, 1887, Portisch, Emil: Geschichte der Stadt Pressburg Bratislava. Pressburg Bratislava, 1933, Mannová, Elena: Die Pressburger Deutschen und ihre Vereine im 19. Jahrhundert. In Wynfried Kriegleder Andrea Seidler Jozef Tancer (Hrsg.) Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Bremen, 2002, A pozsonyi sajtót feldolgozó legteljesebb áttekintés: Ambrovits, Hans: Biblio graphie der Zeitungen und Zeitschriften Preßburgs. Südostforschungen 3/4/1942 Jg. 7, A pozsonyi német nyelvű hírlapirodalommal is foglalkozik, vala mint rövid történeti átekintés után a mai Szlovákia területén 1918 ig megjelent lapok bibliográfiáját adja: Meier, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Bratislava, 1993,

2 újságkiadás megindításában Pozsonynak volt jelentős szerepe. A Rákó czi szabadságharc leverése után több mint másfél évtized telt el, mire ismét időszaki sajtótermék jelent meg Magyarországon. Ez Bél Mátyás latin nyelvű Nova Posoniensia ( ) című hetenként megjelenő lapja volt, mely mindössze két évet élt meg. Bél, a mérsékelt német fel világosodás, különösen a pietizmus eszméinek képviselője, újságja által vált a pozsonyi újságírói hagyomány megalapítójává. A Nova Posoniensia elsorvasztása, majd megszűnése után megint csak majd egy évtized múlva Budán indult ugyancsak német nyelvű lap, a Wochentlich zweymal neu ankommender Mercurius. A már hetente hatszor megjele nő Preßburger Zeitungot 1764 ben alapította meg Windisch Károly Gottlieb ( ), aki polgármestere is volt Pozsonynak. A lap új korszakot nyitott meg sajtónk történetében. Windisch, aki Bélhez hasonlóan a gottschedianus felvilágosodás követője volt, a né metül, magyarul és szlovákul egyaránt jól beszélő, hungarus patrióta tudatú pozsonyi polgárság képviselője volt. 7 A Preßburger Zeitung a leg hosszabb életű magyarországi lap volt, amely egészen 1929 ig létezett. Az abszolutizmus korában is a bécsi kormány félhivatalos lapjaként az egész régió vezető orgánuma maradt június 27 én Landerer és Heckenast eladták nyomdájukat Schreiber Alajosnak. Angermayer Ká roly 1851 folyamán kezdte meg tanoncidejét még a Landerer Heckenast féle nyomdában, ahol aztán felszabadulásáig, január 1 jéig dolgo zott. Majd Landerer és Heckenast pesti vállalkozásánál, a Pákh Albert vezette Vasárnapi Újságnál sajátította el az újságkészítés fortélyait. 9 A Preßburger Zeitung az abszolutista időszakban, egészen decem ber 30 ig címlapján viselte az osztrák sasos címert. Posch Ágoston fele lős szerkesztő az január 1 jei számban számol be arról, hogy a Preß burger Zeitung a jövőben megszűnik hivatalos lap lenni, és az újraéledő alkotmányosság elveit fogja képviselni, valamint külön kiemeli a német nemzetiség érdekeinek védelmét márciusában a város érvénye síteni akarta tulajdonjogát a Preßburger Zeitung felett, és szerződést kötött 7 Kókay György: Hírlap és folyóirat irodalmunk a 18. században. In A magyar sajtó története. I Budapest, 1979, Meier 1993, Angermayer, Carl jun.: Geschichte der Buchdruckerei Carl Angermayer. Press burg, 1896 [1 2]. 10 Preßburger Zeitung január 1., 1. a kiadóval, Wiganddal és Schreiber Alajos nyomdatulajdonossal, mely nek értelmében a Preßburger Zeitungon fel lehetett tüntetni a városi cí mert és a Städtische Preßburger Zeitung elnevezést, de a város hivatalos rendeleteit ingyen volt köteles közölni a lap július 1 jétől An germayer Károly a Pozsonyi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egyleté nek tiszteletbeli tagja 11 nyomdájában nyomtatták az újságot, de január 1 jétől már maga a lap is az ő tulajdonába került, október 31 étől pedig a szerkesztését is átvette. Steinacker Ödön ( ) iparkamarai titkár, országgyűlési kép viselő, újságíró, mérnök, a G. Treumund álnéven publikáló költő, író, műfordító, pedagógus és evangélikus lelkész Steinacker Gusztáv ( ) fia 1873/74 telén Sincerus álnéven a Preßburger Zeitungban cikk sorozatot közölt Das Bürgerthum im politischen Leben Ungarns címen, melyben a polgárság és a német nyelvű lakosság érdekeinek azonossá gát hirdeti. A röpirat formában is megjelent cikksorozat szerzője, aki magát minden politikai ténykedésen kívül álló, de figyelmes megfigye lőnek nevezi, a modern állam alapjának az egységes polgárságot tartja, síkra száll a nemzetiségek egyenjogúságáért, az általa érzékelt erősza kos magyarosítási törekvések ellen. 12 Steinacker írása nagy vihart kel tett, a városi tanács magyar érzelmű tagjai állást foglaltak ellene, és en nek következményeképpen megvonták a Preßburger Zeitungtól azt a jo got, hogy a város félhivatalos lapjaként szerepeljen, és a város címerét használhassa. 13 A städtische elnevezéssel kapcsolatos viták után 1877 től Angermayer megszünteti e szó használatát, és a címlapon most már a címer helyett a város képe szerepel után a hetente hatszori, majd napi megjelenés napi kétszeri megjelenésre változott. Angermayer december 5 étől reggel hat órakor megjelenő Morgenblattot és délután négy órakor megjelenő Abendblattot adott ki. Rövid ideig több szerkesztő váltotta egymást (hosszabb ideig egye dül Hermann Höchell volt 1861 től 1871 ig), 14 Némethy Lajos ügyvéd 11 Kowarik Károly Fülöp: Huszonöt év. A Pozsonyi Könyvnyomdászok és Betűön tők Egyletének története. Pozsony, 1903, 75; Biró Miklós Kertész Árpád Novák László (szerk.) Nyomdászati lexikon. Budapest, 1936, Das Bürgerthum im politischen Leben Ungarns. Separatdruck eines Cyklus von Artikeln aus der Städt. Preßburger Zeitung. Preßburg, 1875, Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Budapest, 2000, A szerkesztők felsorolását lásd Pichler, Alois H.: Entstehung der Preßburger Zeitung. Preßburger Zeitung 1913,

3 1871 től volt a lap főszerkesztője januárjától Deutsch Ignác állt rövid ideig az újság élén január 1 jén a lap régi munkatársa Lövő Rudolf (Rezső; ) kerül a szerkesztőség élére, és 20 évig tölti be a felelős szerkesztői tisztet. Lövő Budapesten járt az orvostudományi karra, majd házitanító volt Veszprémben és Pécsett, és ugyanott a Fünf kirchner Zeitungnál kezdte meg újságírói pályafutását. 17 Lövőt 1872 ben Vutkovich Sándor, a Toldy kör alapítójának közbenjárására Némethy hívta Pozsonyba. Lövő 1873 ban a Westungarischer Grenzbotét szer kesztette, de vezetett más pozsonyi lapokat is. 18 Az ő irányítása alatt ünnepelte a Preßburger Zeitung január 1 jén 125. éves fennállá sát. 19 Az ünnepi számban a vezércikket Lövő Rudolf írta, 20 melyben ki tért arra, hogy a Preßburger Zeitung bár németül írott, de mindig magyar érzelmű újság volt, majd a lap történetét Alois Langer foglalta össze tömören szeptemberében emlékeztek meg a Preßburger Zeitung 150 éves fennállásáról. A kortárs Vasárnapi Újság így boncolgatja annak kultúr történeti okát, hogy miért éppen egy német nyelvű lap ért meg ilyen magas kort: A magyar nyelvű lap kisebb nagyobb mértékben mindig rebelliskedett a hatalommal szemben, ezért a cenzúra nem kímélte egyi ket sem [ ] A német nyelvű lap mérsékeltebb publikumnak szólt s mér sékeltebb politikát hirdetett, ezt a gutgesinntségét honorálták is aztán a kormányok azzal, hogy ritkábban küldtek cenzort a nyakára. Majd így méltatja a magyar hírlapi sajtó matuzsálem jét: A kiegyezés után [ ] őszinte magyar szellemben, mint a magyar kultúrhistória egyik leg érdekesebb és legéletrevalóbb terméke, folytatta komoly hivatását. 22 Az ünnepi számban ifj. Angermayer Károly írta a vezércikket, mely a ma 15 Lövő Rudolf: Dreissig Jahre Pressburger Journalistik. Pozsony, 1904, A szerkesztőváltásokhoz lásd még Serafinová, Danuša: Preßburger Zeitung. Nutz und Lust. Bratislava/Preßburg, 1999, Rudolf Lövő: Preßburger Zeitung 2. August 1907, Slovenský biografický slovník. IV. Martin, 1990, Ifj. Angermayer Károly: A Pressburger Zeitung története. Geschichte der Press burger Zeitung. Pozsony, 1896, Rudolf Lövő : ! Preßburger Zeitung 1. Januar 1888, Langer, Alois: Die Geschichte der Preßburger Zeitung. Preßburger Zeitung 1. Januar 1888, Zuboly [Bányai Elemér]: Százötven éves magyarországi hírlap. Vasárnapi Új ság 7, február 16., 132. gyar vidéki újságírók egyesülésének ünnepi ülésén elmondott beszéde volt. Írását azzal a megállapítással kezdi, hogy a magyarországi újság írás története a legszorosabban összekapcsolódik a Preßburger Zeitung történetével. A Preßburger Zeitung kezdetben fővárosi újság volt, majd később vidéki lap lett, melynek állandóan bizonyítania kellett Bécs és Budapest újságainak konkurenciaharcában. A vidéki lapok sorában az egyetlen, mely napi két kiadásban jelenik meg írja. Másik jellemzője, hogy német szavakkal fejez ki magyar érzelmeket, köteteiben végigkövet hető a város története, de az ország, sőt a világ története is. 23 Az ünnepi számban még más megemlékezések is napvilágot láttak, így Schiller Zsigmondnak ( ), a Pester Lloyd szerkesztőjének, 24 valamint Kumlik Emil ( ) pozsonyi újságíró, a Westungarischer Grenz bote segédszerkesztőjének, a pozsonyi hírlapírók egyesülete megalapí tójának köszöntője. 25 Szeptember 9 én részletes beszámolót közölt az újság az ünnepi ülés programjáról, a bankettről, az ünnepi beszédekről. 26 Említést érdemel még egy napilap, az Allgemeine Zeitung von und für Ungarn, melyet Pusztay Sándor (1798?) ügyvéd és Pozsony megye ügyésze aki 1848 nyarán a Preßburger Zeitung szerkesztője is volt adott ki és szerkesztett augusztusától augusztusáig. Az au gusztus 9 én, mindössze néhány nappal a világosi fegyverletétel (au gusztus 13.) előtt indult lap alkotmányos monarchista szellemet kívánt képviselni, és a szerkesztő programadó cikkében a semlegességet hang súlyozta. Számos új lap alapítása is a század utolsó harmadára esik. Megemlít jük itt, hogy 1877 ben nyolc nyomdája volt Pozsonynak ban kerül sor a független, keresztény szociális szellemű Preßburger Tagblatt ( Angermayer, Carl jun.: Ein Ehrtentag der Preßburger Zeitung. Zur Festsitzung des Landesverbandes der Provinz Journalisten Ungarns in Pozsony zu Ehren des 150. Jahrganges unserer Zeitung. Preßburger Zeitung 7. September 1913, Schiller, Sigmund: Hundertfünfzig Jahre Zeitung. Preßburger Zeitung 7. Sep tember 1913, Kumlik, Emil: Der Preßburger Zeitung als Geschichtsquelle. Preßburger Zei tung 7. September 1913, Das hundertfünfzigjährige Jubiläum der Preßburger Zeitung. Preßburger Zei tung 9. September 1913, Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése Buda pest, 1878,

4 1923) megalapítására, 1898 ban pedig egy hetilapéra, a Preßburger Presséére, mely alcíme (Unabhängiges Organ für communale und locale Interessen) szerint elsősorban helyi érdekeket kívánt szolgálni. A város több német nyelvű napilapot is el tudott tartani, volt akkora felvevőpiac, azaz olvasóközönség Pozsonyban, amely ehhez elegendő fizetőképes vásárlóerőt jelentett. Ezek mellett létezett még egy napilap, a Westun garischer Grenzbote is ( ), mely programjában a baloldali el lenzék, a 48 as párt orgánumaként határozta meg önmagát, jelmondata szabadság és haladás volt. A hetilapok között találjuk a rövid életű konzervatív Der Katholikot ( ), a néhány hónapot megért Press burger Revuet (1887. februártól júliusig), és az 1874 és 1879 között megjelent szintén konzervatív Das Rechtet. Ezekre valóban nem mutat kozott olyan hosszú ideig igény, bár mindegyik közölt a politikai, gaz dasági, kulturális írások mellett szépirodalmat is. A századforduló tájékán érkezett el az idő kimondottan pártokhoz kötődő lapok alapítására. Ilyen pártlap volt a szociáldemokrata Westun garische Volksstimme ( ), valamint a Westungarische Volks zeitung ( ), a később Reformra ( ) átkeresztelt munkásújság. 28 Az 1883 és 1885 között kéthetente megjelenő Illustrirte Westunga rische Feuerwehr Zeitung, majd folytatása, az 1887 től 1915 ig élő Il lustrirte Feuerwehr Zeitung Julius Groidl szerkesztésében nemcsak a tűz oltókat tekintette olvasóinak, hanem szélesebb publikumot kívánt meg célozni. 29 Szaklap (Magyarországon egyetlen német nyelvű tűzoltólap) lévén, egyfelől szakmai ismereteket, felvilágosító információkat terjesz tett, másrészt tudnivalókat közvetített az érdeklődőknek. A programadó írás szerint jó lenne, ha a lap a kávéházakban is olvasható volna. Az első évfolyamokban az Ehrenhalle rovatban az önkéntes tűzoltás ügyéért so kat tevő személyekről közöltek életrajzokat. Tudósítottak ezenkívül tűz esetekről, nemcsak Pozsony, illetve Nyugat Magyarország vonatkozá sában, hanem Magyarország távol eső részeiről is (pl. Salgótarjánról). 28 Meier 1993, A pozsonyi szaklapokat és tudományos folyóiratokat tartalmazza bibliográfiánk: M. Rózsa: Deutschsprachige Presse in Ungarn Teil: Zeitschriften und Fachblätter. In Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 9, München, 2001, Az esetek bemutatása mellett szerepeltek a lapban gazdagon illusztrált technikai jellegű írások, egyesületi hírek, sőt szépirodalom is. A szaklapok sorában feltétlenül megemlítendő az 1855 júliusa és 1859 júniusa között hetente megjelent Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechts pflege című jogi szakfolyóirat, amely jogi esetek leírását, valamint tör vények és rendeletek ismertetését tartalmazta. Mezőgazdasági szakfo lyóirat volt a Müller Sándor szerkesztésében először 1887 és 1889 kö zött Westungarische Agricultur Zeitung, majd 1891 és 1899 Agricultur Zeitung címen megjelenő lap. Szaklap, de egyesületi orgánum is volt a Mittheilungen des ungarischen Forstvereines. A negyedéves folyóirat az egyesületi hírek mellett törvényeket, rendeleteket és erdészeti szak cikkeket közölt. A fejlett pozsonyi szőlő és borkultúrához kapcsolódott ben a Winzer Zeitung, ez a lap azonban csak a szakiroda lomból ismert; egyetlen példánya sem maradt fenn. A mindössze egy évet megért Kammer Mitteilungen (1898. január december) a po zsonyi Kereskedelmi és Iparkamara orgánuma volt, és a kereskedők, ipar űzők számára fontos híreket, árfolyamokat, új cégek alapításának adata it tette közzé és 1914 között jelent meg A modern női ruházat Die moderne Damengarderobe című szabászati és divatlap. Mielőtt az egyesületi lapokról szólnánk, meg kell említenünk, hogy a század második felében az egyesületek száma a városban a tizenegy szeresére nőtt. 30 Voltak a pozsonyi dalárda tagjainak, a tűzoltóknak, az evezősöknek, a sakkozóknak, a szabadkőműveseknek, a henyélőknek, a művészetkedvelőknek, a galamblövőknek, a filantrópoknak és még sok más furcsa hobbit űzőknek egyesületei. 31 Természetesen ezek nem mindegyike rendelkezett egyesületi orgánummal. Az egyesületek tagsá gát a középpolgári rétegek adták, és kezdetben jellemző volt rájuk a né met nyelvű szövegek használata, később egyre inkább a kétnyelvűség tól 1916 ig élt a Concordia, mely az Organ des Gabelsberger Ste nografen Vereins Concordia in Pressburg alcímet viselte, és kizáró lag a gyorsírók egyesületi kiadványa volt, sajnos azonban gyorsírási je lekkel íródott, így tartalma számunkra értékelhetetlen. A hosszú című Mittheilungen des Vereines zur Wahrung der Rechte der in Ungarn wohn enden Mitglieder der Allgemeinen Versorgungs Anstalt in Wien a bizto sítótársaság hivatalos közleményeit tartalmazta, az 1899 és 1917 között 30 Mannová 1995, Mannová 2002,

5 megjelent lap már kétnyelvű volt. A címe ellenére német nyelvű, illuszt rációkkal ellátott Magyar Vadász ( ) egyesületi híreket, va dásztörténeteket, a lőegylet híreit közölte től 1917 ig jelent meg a galamblövők nemzetközi orgánuma, a Der Taubenschütze, mely a klubélet eseményein kívül a versenyek eredményeiről is tudósított. A Correspondenzblatt für evangelische Männer und Jünglingsvereine augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn ( ) a nemek szerint elkülönülő vallási egyleti lap típusába sorolandó, de mint címe is mu tatja országos érdeklődési kört kívánt elérni, nemcsak pozsonyit. A ha vonta megjelenő folyóirat szerkesztője C. E. Schmidt volt, programadó írásában az evangélikus fiatalok közti eszmecsere elősegítését tűzte ki célul. A folyóirat főbb témái az egyházi élet eseményei és bibliamagya rázatok voltak, ezenkívül közöltek szépirodalmat, főleg verseket, vala mint egyesületi híreket. Szintén a magyarországi evangélikus egyház hoz kapcsolható volt az 1889 és 1900 között Pozsonyban és Kőszegen megjelent Evangelische Glocken. Az egyházi lapok sorába tartozik a majd két évet megélt Christlich sociale Zeitung, mely 1908 februárjától 1909 júliusáig jelent meg, he tente. Az egyházi lapok között a pozsonyi zsidóság is megalkotta a maga orgánumait. Budapesten és Pozsonyban jelent meg a Pressburger Jü dische Zeitung 1908 és 1911 között, majd ennek utódja az Ungarlän dische Jüdische Zeitung 1914 ig ben mindössze néhány számot ért meg a Neuer Weg című zsidó szocialista lap. Egyesületi lap ugyan, ám tudományos cikkeket tesz közzé a Corres pondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg, később Verhand lungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg címen megjelenő kiad vány, mely 1857 és 1861 között évkönyvként, majd 1862 től havonta jelent meg, 1871/72 től újraindult, és egészen 1912 ig létezett. Természet tudományos cikkeket hozott, és az egyesület életének híreiről tudósított ben néhány hónapot ért meg a Die Donau, amely beszámolt a színházi és művészeti élet eseményeiről, szépirodalmat, helyi híreket közölt. Az 1882 és 1895 között kéthetente megjelenő Pressburger Salon Blatt általános érdeklődést elégített ki. A képes revü szerkesztője és tu lajdonosa Dobay István volt, akiről sajnos nem sokat tudunk azon kívül, hogy verseivel, novelláival, sorozataival (Aus meinem Plauderstübchen, Aus meinem Stammkaffeehaus) tele van a lap. Az biztos, hogy Gulyás Pál lexikona tévesen tartja őt azonosnak az 1875 ben Eperjesen született Dobay Istvánnal, aki valóban sok más lapnál dolgozott, de 1897/98 ban nem lehetett a lap szerkesztője, mint ahogy Gulyás írja, 32 mert az 1895 ben megszűnt. 33 Ez a folyóirat kimondottan a pozsonyi helyi lakosság számára szolgált olvasmányul, pozsonyi témájú írásokat közölt pozso nyi szerzőktől, főleg Dobaytól magától. A folyóiratnak volt Ehren Halle rovata, közöltek novellákat és verseket, helyi gazdasági és ipari híreket, színházi tudósításokat, kis színes történeteket, hirdetéseket. A várost is merőknek ma is sok érdekes információval szolgálhat, a helytörténé szek sok haszonnal forgathatják a régi cég és utcanevek miatt. Hírt ad tak például az újonnan megnyíló divatszalonokról, a városi világítás korszerűsítéséről. Kuriózumszámba megy az a Budapesten, Bécsben és Pozsonyban megjelenő, hetilapként indult szépirodalmi szórakoztató lap, melynek egyetlen száma az április 2 i látott mindössze napvilágot, s amely csak a Széchényi Könyvtár állományában található meg, és Mi chal Potemra bibliográfiája sem ismeri. A Cupido. Unterhaltungsjournal für Musestunden t Karl Leo Müller szerkesztette. Az egyébként nem kü lönösebben eredeti lapban a címlapon kilenc táncoló múzsát ábrázoló kép alatt Müller versei állnak. A folyóirat közölte még Leopold von Sa cher Masoch ( ) német író Amor mit dem Corporalstock című elbeszélését. Magyar vonatkozása, hogy Sacher Masoch 1874 és 1881 között Budapesten élt és 1880 ban néhány hónapig itt szerkesztette a Belletristische Blätter című hetilapot. Szerepelnek a folyóiratban más ismeretlen szerzők novellái, Müllernek még egy verse, valamint a lap hoz mellékelt Oesterreichisch ungarischer Journal Anzeigerben hirde tések. Másik rövid életű kiadvány volt az Oesterreichischer Wahlzettel című, Ferdinand Johann Schindler által május 20. és december 22. között havonta kiadott, Für Freunde der Literatur, Kunst, Musik und deren verwandte Zweige alcímet viselő lap, amely nem tartalmazott mást, mint az alcímben felsorolt területek könyvújdonságainak listáját. Érdekességképpen említünk meg néhány rövid életű lapot, melyek a sokszínű pozsonyi folyóirattermést reprezentálják. Ilyen volt az 1859 és 1861 között hetente megjelenő Preßburger Auskunftsblatt. Alcíme 32 Gulyás Pál (szerk.): Magyar írók élete és munkái. V. Budapest, 1943, Potemra, Michal: Slovenská národná bibliografia. Bibliografia slovenských a ino rečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918 [Szlovák nemzeti biblio gráfia. Szlovák és más nyelvű újságok és folyóiratok bibliográfiája 1918 ig Szlo vákiában]. Martin,

6 Fremdenführer Preßburg volt, Xaver Szláma szerkesztette, helyi híre ket, tárcákat és hirdetéseket tartalmazott. Vagy létezett egy Preßburger Humoristische Blätter, Carl Grosz szerkesztésében áprilisa és májusa között jelent meg. Kimondottan szépirodalmi és nőknek szóló, havonta kétszer megje lenő periodikum volt a Karl Schrattenthalról, a lap főszerkesztőjéről és kiadójáról elnevezett, Schrattenthals Frauenzeitung ( ) és a Schrattenthals Rundschau. Zeitschrift für Frauenliteratur, für der Frau en Kunst und Wissen ( ). A két folyóirat elbeszéléseket, verse ket közölt, volt könyvismertető, könyvajánló rovata. Mint Schrattenthal írja célja volt a nőkre vonatkozó minden újonnan megjelent irodalom számbavétele és a szélesebb olvasóközönséggel való megismertetése. Az első folyóiratot Carl Angermayer szerkesztette, a másodikat Rudolf Drodtleff. A 20. század első évei már új tendenciákat jeleznek: az elmagyaroso dás jeleit láthatjuk a kétnyelvű egyesületi lapokban. Ilyen például a ha vonta két nyelven megjelenő Háztulajdonosok lapja Hausbesitzer Ze itung ( ), melyet Pichler Alajos (Alois H. Pichler) ( ) 34 szerkesztett, vagy az 1906 és 1909 között kiadott kétnyelvű Pozsonyvárosi Közlöny, amely a városi tanács határozatait közölte, a Po zsonyi Értesítő Korrespondenzblatt aus Pressburg, amit ugyancsak Pichler vezetett, és ami szintén viszonylag rövid ideig, 1909 és 1910 folyamán jelent meg évente tízszer. Ez utóbbi az iparosokat és háztulaj donosokat érintő hivatalos közleményeket, jegyzőkönyveket adta köz re. Pichler egyébként ifj. Carl Angermayerral együtt 1907 től 1922 ig a Preßburger Zeitung szerkesztője is volt. Szintén kétnyelvű volt a Po zsonyi Közgazdasági Közlöny Pozsonyer Volkswirtschaftlicher Anzeiger 1912 és 1914 között, melyet Baracs Lajos szerkesztett. Ha a fent említett lapokban a pozsonyi mindennapi élet bemutatását vizsgáljuk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy mindenekelőtt a tár sadalmi élet eseményeiről szerezhetünk belőlük bőséges információt. Ha ezeket valamilyen tematikus rendszerbe kívánjuk összegyűjteni és csoportosítani, akkor a következő főbb témakörökhöz kapcsolódó írá sokat sorakoztathatjuk fel (az országos eseményekkel, valamint a napi politikával nem kívánunk foglalkozni). Előfordulásuk gyakorisága mi att első helyre kerülnek a pozsonyi polgárság társasági életének esemé 34 Slovenský biografický slovník [Szlovák életrajzi szótár]. IV. Martin, 1990, 463. nyei (pl. a bálok), ezt követi a sport, a város művészeti élete, a színházi előadások, koncertek, külföldi művészek látogatása Pozsonyban, vége zetül beszámolnak a lapok a nagyobb építkezésekről, a város iparának fellendüléséről. A társasági élet eseményei közül az összejövetelekre való alkalmat leginkább a bálok jelentették. A legrégebbi világi kórus Pozsonyban, a német nyelvű férfidalárda (Liedertafel) 1857 től 1938 ig működött. 35 Báljai a pozsonyi polgárság kulturális autonómiáját példázták, az erről szóló híradások a társadalmon belül egy meghatározott csoporthoz, a pol gársághoz való tartozás hangsúlyozását jelentették. 36 Rendes évi bálját a helyi sajtó a karnevál csúcspontjaként értékelte től a karneváli időben még ún. Narrenabend eket, bolond esték et is szerveztek. A Széchényi Könyvtár mindössze két ilyen jellegű pozsonyi alkalmi lap egy egy számát őrzi, az egyik az Eintags Fliege. Organ für Satyrik, Ironie und Volksverblödung január 2 i száma, a másik a Kranzelhausner Gmoan Zeitung márciusából származó példánya. A pozsonyi társaskörök közül a legrégebbi alapítású a pozsonyi kaszi nó július 1 jén alakult meg. Félszázéves jubileumára ünnepi kiad vány látott napvilágot Samarjay Károly tollából. 37 A Preßburger Zeitung is megemlékezett a kaszinó ötvenéves évfordulójáról, és kiemelte, hogy Széchenyi István angliai útja után ismerte fel, milyen nagy befolyással vannak a klubok a társadalmi életre, s javasolta az egész országban klu bok, társaskörök és kaszinók alakítását. 38 A pozsonyi kaszinó alapításá val szorosan összefügg a pozsonyi első takarékpénztár megszervezése, ugyanis Ballus Pál városi tanácsnok vetette fel ennek ötletét londoni pél dára, és így nyitották meg január 2 án a takarékpénztárat. 39 A pozsonyi magyarság irodalmi és társadalmi egyesületét, a Toldy kört március 28 án alapította Vutkovich Sándor ( ) gö 35 Jelentés a pozsonyi dalárda huszonöt évi művészeti tevékenységéről Pozsony, Mannová, Elena: Vereinsbälle der Preßburger Bürger im 19. Jahrhundert. In Viliam Čičaj Othmar Pickl (Hrsg.) Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittel alter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava, 1998, Samarjay Károly: A pozsonyi Casino félszázados ünnepe. Pozsony, 1887; Jónás János: Visszapillantás a pozsonyi első takarékpénztár ötven évi működésére. Po zsony, Das Preßburger Kasino. Preßburger Zeitung 3. Juli 1887, Samarjay 1887,

7 rög, latin és német szakos gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, 1876 tól a pozsonyi jogakadémia tanára. 40 Ő szerkesztette 1879 től a pozsonyi Toldy kör évkönyvét, ő rendezte Toldy Ferenc ötvenéves írói jubileu mának ünnepségét, és mindemellett a pozsonyi magyar színészet ügyé ért is sokat tett. Sportegyletek már az 1840 es években alakultak Pozsonyban, sőt ek kor már professzionális sportolók is éltek a városban. A kiegyezés után a sporttevékenység elsősorban az egyetemekre és főiskolákra koncent rálódott. Mellettük minden nagyobb városban, így Pozsonyban is egyre másra jöttek létre a zömében magyar sport és tornaklubok. Az első modern sportklub Pozsonyban az 1862 ben megalakított Pozsonyi Ha jósegylet volt. Az első klubok között voltak a korcsolyaklubok, léteztek ezenkívül vívó és tornaklubok is. Az egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező klub az 1880 ban alakult Pozsonyi Torna egyesület volt. 41 A régi színház százéves jubileumát november 9 én ünnepelték meg. 42 Ekkor Adam Bauer és Heinrich Bohrmann igazgatták a teátru mot. A színházi világban 1881 végén terjedt el a bécsi Ringtheatert el pusztító szörnyű tűzeset híre, és ennek kapcsán derült fény a pozsonyi színház tűzrendészetileg tűrhetetlen állapotára. A város vezetésének de cember 9 i ülésén határozat született a színházi előadások felfüggeszté séről mindaddig, míg új vészkijáratokat nem létesítenek. Mikor az építé szeti munkák befejeződtek, december 12 én újra megnyílt a színház augusztus 21 én elhatározták a színház lebontását és az új színház építé sének megkezdését. 43 Az új színház szeptember 22 én nyílt meg a Bánk bán előadásával. Az ünnep alkalmából a Preßburger Zeitung dí szes címlappal és az új színházat ünneplő számos írással jelent meg. Isten hozta! című vezércikkben üdvözlik az új színházat; Karl Kampf 40 A Toldy kör alakulásáról hírt adott a Preßburger Zeitung is: 30. März 1874, Grexa, Ján: Sport und Turnvereine als Bestandteil der Ausformung der bürger lichen Gesellschaft in der Slowakei. In Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei Bratislava, 1997, Erről a Preßburger Zeitungban is megemlékeztek. E. U.: Hundert Jahre später. Preßburger Zeitung 10. November 1876, Benyovszky, Karl: Das alte Theater. Kulturgeschichtliche Studie aus Preßburgs Vergangenheit. Bratislava Pressburg, 1926, ; a pozsonyi régi és új szín házról lásd még Samarjay Károly: A pozsonyi régi és új színház. Töredékek Po zsony multja és jelenéből. Pozsony, müller és Held nevű másik szerző is beszámolnak a megnyitóról, a régi színház történetét is ismertetik. Samarjay Károly ( ) pozsonyi költő, ügyvéd és földbirtokos az ünnepi alkalomra írt A színház zárköve című versét magyarul és Michael Ring német fordításában közölték. A Preßburger Zeitung írásából megtudhatjuk még, hogy Ludwig János tehetős kereskedő és iparos, városi törvényhatósági bizottsági tag támo gatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az új színház építése nem rótt újabb adóterheket a város lakosságára. 44 Ludwig egyébként számos írá sában foglalkozott Pozsony ipartörténetével. 45 Az avatóest programjára a szeptember 23 i számban vezércikkben még egyszer kitérnek. 46 Magá ról az épületről az írja a cikk szerzője: Fellner és Helmer építészek olyan művet alkottak, amely jobban dicséri mesterét, mint a legszebb himnusz, amellyel mestert valaha is megénekeltek. A városban megfordult számos ismert művész, író fellépéséről is hírt adott a német nyelvű sajtó február 28 án mutatták be a városi színházban Friedrich Hebbel ( ) német drámaíró Judit című drámáját, az író jelenlétében. Az író felesége, Christine Hebbel Enghaus játszotta Juditot. Erről így tudósít a Preßburger Zeitung: Pozsony mű vészetkedvelői, Pozsony evangélikus közössége és beteg és szegény tag jai, soha nem fogják elfelejteni a»judit«alkotóját, Judit és Holofernes alakját, ahogy tegnap a színpadon megjelentek: a tetszésnyilvánítást, amely tizenegyszer zúgott át a színháztermen, mivel hatása kitörölhetet len, a leghalkabb emlékfoszlány újra felidézi [ ] Igen, február 28. nagy gondolatokkal, izzó lelkesedéssel teli este volt, és méltó volt arra a kis virágáldozatra, amelyet a művészetnek hoztak. 47 A Preßburger Zeitung március 5 i, 6 i és 7 i száma ismeretlen szerző tollából közölt egy na gyon alapos elemzést a drámáról és kritikát a bemutatóról, külön ki emelve Hebbel asszony alakítását január 27 én érkezett a városba Friedrich Bodenstedt ( ), a kor egyik legnépszerűbb német költője, az ún. Münchener Dichterkreis tagja, aki Mirza Schaffy néven írt keletiesen romantikus verseivel vált ismertté, nekünk, magyaroknak 44 Preßburger Zeitung 22. September 1886, Ludwig János: Elmélkedések Pozsonyunk közeli multjáról és legközelebbi jövő jéről. Pozsony, 1905; Ludwig János: Pozsony mint a nyugatmagyarországi ipar támaszpontja. Pozsony, Dr. M. P.: Der erste Theaterabend. Preßburger Zeitung 23. September 1886, Frau Christine Hebbel. Preßburger Zeitung 2. März 1851,

8 azonban Anyegin fordítása miatt különösen fontos, hiszen az ő német átültetését használta fel Bérczy Károly ( ) az Anyegin első magyar fordítója segítségül az orosz szöveg nehezebb helyeinél. 48 Bodenstedt részt vett a tiszteletére adott ünnepi banketten, sőt a köszön tők után verset is rögtönzött. Pozsonyt január 30 án hagyta el, de két hónap múlva, március 30 án újra visszatért, hogy orosz témájú darabja, a Kaiser Paul próbáit irányítsa. A bemutatóról, melyen egész Pozsony ott volt, kritikát közölt a Preßburger Zeitung. 49 Ismét néhány napot ven dégeskedett a városban, április 4 én a pozsonyi dalárda is fellépett tiszte letére április 3 án Liszt Ferenc adott sikeres koncertet a színház ban, a Hummel emlékmű javára február 25 én Heiller Károly püspök aranymiséje alkalmából Liszt a Szent Márton dómban vezényelte koronázási miséjét. 52 Az as évektől kezdve az egyre szabadabbá váló politikai légkörben a város élete is pezsgőbbé vált, láthatóan fellendült. Az épít kezések megindulása nagy lökést adott a pozsonyi ipar fejlődésének, az abszolutizmus megszűntével kimondták az iparszabadságot, aminek következtében a boltok száma gyorsan gyarapodott. A pozsonyi keres kedelmi és iparkamara augusztus 25 én alakult, s az ország legré gibb kamarái közé tartozott ben megalapították az iparbankot, 1871 ben a posztógyárat, 1873 ban nyílt meg a dinamitgyár (az első Eu rópában), 1893 ban a gépgyár, 1895 ben létesült az Apollo kőolajfi nomító gyár. A malátagyárat 1871 ben, a Stollwerck féle csokoládégyárat 1896 ban alapították. Fél évszázad alatt Pozsony valóságos gyárvárossá lett. 54 Az december 16 án megnyílt pozsony esztergomi vasúttal 48 Rózsa, Mária: Friedrich Bodenstedts Vermittlerrolle in der ersten ungarischen Onegin Übersetzung von Károly Bérczy. Germanistisches Jahrbuch 1989, J. B.: Bodenstedts Kaiser Paul. Preßburger Zeitung 3. April 1878, Benyovszky 1926, ; A dalárda Bodenstedt tiszteletére adott ünnepségé ről a Preßburger Zeitung is hírt adott: 5. April 1878, Benyovszky 1926, A püspök ötvenéves jubileumának megünnepléséről a Preßburger Zeitung feb ruár 25. és 29. között több cikkben is tudósított. 53 Borovszky Samu (szerk.): Pozsony vármegye. Budapest [1903] 29. /Magyaror szág vármegyéi és városai./ 54 Ortvay Tivadar: Pozsony városának kulturális haladása az utolsó ötven évben. In Emlékmű a pozsonyi orvos természettudományi egyesület fennállá Pozsony Pesttel is közvetlen összeköttetésbe került. A város nagyobb építkezései között megemlítjük az új állandó Duna híd építését, mely hosszas előkészületek után, augusztus 12 én kezdődött meg. A Fe renc Józsefről elkeresztelt hidat december 30 án avatták fel a ki rály és Baross Gábor közlekedésügyi miniszter jelenlétében. A pozsonyi Ferenc József híd megnyitása alkalmából a Westungarischer Grenzbote ünnepi számot adott ki, melyben beszámolnak a király érkezéséről, prog ramjáról, ismertetik a pozsonyi fa és hajóhidak történetét, méltatják Ba ross Gábor tevékenységét, bemutatják az új hidat, elemzik hadászati sze repét, valamint jelentőségét a kereskedelem és a közlekedés fejlődése szempontjából, majd felvázolják tervezője, Cathry pályafutását. 55 A hi dat Cathry Szaléz Ferenc ( ) svájci származású, 1859 ben Ma gyarországra nősült és itt letelepedett mérnök tervezte, aki 1874 ben építette a budapesti fogaskerekű vasutat a Svábhegyen, valamint később az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd építésére kiírt versenytárgya lást is ő nyerte meg (a Mária Valéria híd ünnepélyes átadására szeptember 28 án került sor). Itt jegyezzük meg, hogy a Pozsony keres kedelmét, iparát kutatóknak különösen érdekes lenne a Preßburger Zei tungban közölt hirdetések feldolgozása, mely a különböző boltok, vendég lők, szállodák nevének és pontos címének, illetve egyes termékeknek a felsorolásával a helytörténet számára szolgáltathat számos új adalékot. A város művészeti életéről, az általunk tárgyalt korszakban alkotó pozsonyi születésű, illetve Pozsonyban alkotó művészekről már röviden szóltunk. Feltétlenül meg kell említenünk azonban még két szobrász nevét, Tilgner Viktorét és tanítványáét, Fadrusz Jánosét. Johann Nepomuk Hummel ( ) pozsonyi származású zongoraművész és zeneszer ző, Mozart és Salieri tanítványa, Haydn és Beethoven barátja és mint weimari udvari karnagy Liszt elődje emlékművét Tilgner Viktor ( ) pozsonyi származású szobrászművész, Bécs újbarokk korszaká nak ünnepelt mestere készítette el. A Hummel emlékszoborról Wodiáner Imre és Batka János ( ) zenei író, kritikus és városi levéltáros kétnyelvű kis könyvecskét adtak ki. Ebből megtudhatjuk, milyen lépé seket tett a város vezetése nagy szülötte emlékének megörökítésére már Hummel halála évétől kezdve, valamint azt is, hogy mely hírességek sának ötvenedik évfordulója alkalmából. II. Pozsony városának kulturális, egész ségügyi és gazdasági haladása az utolsó ötven év alatt. Pozsony, 1907, 29, Illustrirtes Festblatt. Westungarischer Grenzbote 30. Dezember 1890,

9 adakoztak a szoborra. Ezután közlik a szoborbizottság elszámolását, végül a kis kötet Zichy Géza és Bodenstedt egy egy versével zárul. 56 Tilgnernek egyébként számos további művét őrzi a városi múzeum. 57 A szintén po zsonyi születésű Fadrusz Jánost ( ) 1892 ben bízta meg a vá ros Mária Terézia emlékszobrának elkészítésével, amelyet aztán 1897 ben avattak fel, az első világháború után azonban lebontottak. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a pozsonyi német nyelvű újság írás a 19. század második felében a németül is olvasó, de magyar érzel mű középpolgári réteg érdeklődését szolgálta ki. Ha az újságírók neveit nézzük, számtalan német nevet találunk köztük, gondolunk itt például Angermayer Károlyra vagy Pichler Alajosra, de megtaláljuk a bevándo rolt, asszimilálódott zsidóság olyan képviselőt, mint például Lövő Ru dolf. A pozsonyi német nyelvű sajtó virágkora az első világháború köze ledtével lassan letűnt, a lapok fokozatosan elmagyarosodtak, először kétnyelvűvé, majd magyar nyelvűvé váltak. 1918, a Csehszlovák Köz társaság létrejötte egyben az idegen nyelvű lapok megszűnésének kez detét is jelentette Wodianer Imre Batka János: Hummel Nep. János életrajzi vázlat. Az emlékszo bor története és számadás. Pozsony, Franz, A. R.: Pressburg als Kunststadt. Wien, 1914, Lásd az első világháború körüli helyzetről: Meier 1993, FILEP TAMÁS GUSZTÁV Kormánypárton vagy ellenzékben? A pozsonyi magyar polgár és az 1925 ös választások Van úgy, hogy egy tanulmány címe nyelvileg nem képes szabatosan ki fejezni az ismertetendő szöveg voltaképpeni tárgyát, a szerző mégsem tudja pontosabban meghatározni mondanivalójának velejét; az én ese tem ez az eset. A címben ugyanis kénytelen voltam egy fenntartások kal használom a jelzőt, amint az ki is derül majd hamis, egy nem létező alternatívát megjelölni. A pozsonyi magyar polgárnak, csekély számú kivételtől eltekintve, 1925 ben eddigi ismereteim szerint ugyanis nem állt módjában tépelődni azon, hogy a választások előtt hi vatalban lévő kormány pártjaira vagy a magyar ellenzéki pártokra adja e voksát. Ehhez fogok az alábbiakban adalékokat szolgáltatni. A kormánypártiság mint a jövő lehetősége azonban nyilvánvalóan fölmerült akkoriban a pozsonyi magyar választópolgár előtt is: ez ugyanis az első eset arra, hogy a magyar ellenzéki pártok egyike meglehetősen nyíltan hirdeti, hogy célja nem az ellenzéki pozíciók erősítése lesz, ha nem a leváltása annak a kormánynak, amelyet felelőssé tesz a szlovákiai magyarság, illetve egész Szlovenszkó áldatlan állapotáért, a kisebbsé gek beleértve ebbe a szlovák ellenzéket kiszorításáért a hatalmi for mákból, továbbá a terjedő nyomorért. Ugyanakkor annak is voltak jelei, hogy egy korábbi magyar ellenzéki csoport még a választások előtt ké szül átvonulni a kormányoldalra. Itt azonban kénytelen vagyok utalni arra, hogy e korszak és helyzet megítélésében többszörös fogalmi köd akadályozza a tisztánlátást. Más más képet alkotnak róla a szlovák és a magyar kollégák, de a magyarok is folytonosan elbeszélnek egymás mellett, úgyhogy nem világos, kinek mely tévedését fontosabb cáfolni, hogy milyen irányból érdemes rendet vágni e fogalmi káoszban. Mondandómat ahhoz a jelenséghez próbálom 437

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Árpád és Mária Terézia között

Árpád és Mária Terézia között Árpád és Mária Terézia között Árpád és Mária Terézia között Pozsony város identitásai és emlékművei a19. század végén Varga Bálint 1896-ban a magyar kormány a honfoglalás ezredik évfordulójára nagyszabású

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Gorda Éva 2012. május 23. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében KOVÁTS KATALIN Győr nyomdái a 19. század második felében "Már pedig az Apróság is néha nevezetes. El nem hinné az ember, miként oldatnak fel s világosítatnak meg sok idő múlva az efféle megtartott s' hátra

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Sztellázs-ügylet ultimóra

Sztellázs-ügylet ultimóra Korányi G. Tamás Sztellázs-ügylet ultimóra A Budapesti Áru- és Értéktőzsde története 1864 1948 A Budapesti Értéktőzsde jubileumi kiadványa Budapest, 2014 A könyvet a Budapesti Áru és Értéktőzsde megalakulásának

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN THOMAS VON AHN ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN BETEKINTÉSEK SZVATKÓ PÁL CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRPOLITIKAI SZEMLÉ -JÉBE (1937 1938) Amikor Egry Gábor a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című kézikönyvhöz

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Az ajtók fölött mulatozó faragott puttók talán még emlékeznek a hosszú hajú idôs vendégre, aki rántott békacombot vacsorált, majd leült a zongorához. A háziak tudták, hogy mi a mûvész legkedvesebb eledele.

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben