Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban"

Átírás

1 RÓZSA MÁRIA ( ) Vizsgálódásunk tárgya a pozsonyi német nyelvű sajtó a 19. század má sodik felétől egészen az első világháború végéig, amíg Pozsony az Oszt rák Magyar Monarchiához tartozott. Némely német nyelvű lap továbbra is megjelent az újonnan létrejött Csehszlovákiában (a Preßburger Zei tung 1929 ig, a Preßburger Tagblatt 1923 ig, a Preßburger Presse rövid szünet után 1920 tól újra egészen 1928 ig), de ezekkel jelen munka ke retein belül nem kívánunk foglalkozni. A kiegyezés után megindult álta lános magyar gazdasági fejlődéssel együtt Pozsony is rohamos fellendü lést ért meg, s a sajtótermékek igen nagy hányada az egyre felgyorsuló magyarosodás mellett vagy annak ellenére még a 20. század elején is német nyelvű maradt, reprezentálva ezzel a pozsonyi kultúra mély né met gyökereit. Nézzük azonban az előzményeket. Pozsony helyzete a 18. század végén nagy mértékben megváltozott, miután módosult a város szerepe a birodalmon belül: 1784 ben Pozsonyból Budára költöztették a legfel sőbb igazgatási és pénzügyi hatóságokat, a Helytartótanácsot és a Kirá lyi Kamarát ben Budára, majd onnan 1783 ban Pestre telepítették Nagyszombatból az egyetemet és 1830 között Pozsonyban, a Szent Márton dómban koronázták a magyar királyokat, akik ebben az időben mind Miksától V. Ferdinándig a Habsburg házhoz tartoztak. 1 Itt je gyezzük meg, hogy hosszú idő után az első uralkodó I. Ferenc József volt, akit nem Pozsonyban, hanem Pest Budán koronáztak meg 1867 ben. Azzal, hogy Pozsony megszűnt Magyarország fővárosa lenni, a kul 1 Az itt koronázott királyokról lásd bővebben Holčik, Štefan: Pozsonyi koronázási ünnepségek Budapest, 1986, 12. turális életben is elvesztette vezető szerepét, és a 19. században beolvadt a jelentősebb vidéki városok sorába. De Bécs földrajzi közelségének hatása továbbra is érezhető maradt. A kiegyezés utáni Pozsony még nagyobbrészt németek lakta város volt. A század második felében lakossága az addiginak 1,7 szeresére gyarapodott. 2 Az 1880 as népszámlálás szerint Pozsony lakóinak 63% a volt német, 15% a magyar és 13% a szlovák. 3 Ezeknek az arányoknak a számszerű változását két kiválasztott év népszámlálási adataival szem léltetjük: 1852 ben lakos vallotta magát német és 2266 magyar nemzetiségűnek, 1890 ben németnek és magyarnak, szlo váknak eközben 3713, illetve A kilencvenes évektől kezdve erő teljes magyarosítási törekvések figyelhetők meg, a németek vezető sze repe visszaszorul. Az első világháború idejére Pozsony magyar várossá vált, s ami a hivatalokat, iskolákat illeti, már nyoma sem volt a német nyelv használatának. 5 Pozsony szabad királyi városban, Budapest után az ország második leg nagyobb gyárvárosában a német nyelvű periodikumok négy alapvető csoportra oszthatók: politikával is foglalkozó napi, illetve hetilapokra, szaklapokra, kimondottan egy egyesület tevékenységével foglalkozó kiadványokra, valamint az általános érdeklődésre számot tartó, ún. csa ládi lapok típusára. A német nyelvű napi és hetilapok rendkívül sokszí nűek voltak. 6 Közülük bővebben foglalkozunk a város mindennapi éle tét folyamatosan reprezentáló Preßburger Zeitunggal. A magyarországi 2 Mannová, Elena: Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban. Regio 1995, 6, 1 2, Pisztóry Mór: Pozsony városa. Budapest, 1887, Portisch, Emil: Geschichte der Stadt Pressburg Bratislava. Pressburg Bratislava, 1933, Mannová, Elena: Die Pressburger Deutschen und ihre Vereine im 19. Jahrhundert. In Wynfried Kriegleder Andrea Seidler Jozef Tancer (Hrsg.) Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Bremen, 2002, A pozsonyi sajtót feldolgozó legteljesebb áttekintés: Ambrovits, Hans: Biblio graphie der Zeitungen und Zeitschriften Preßburgs. Südostforschungen 3/4/1942 Jg. 7, A pozsonyi német nyelvű hírlapirodalommal is foglalkozik, vala mint rövid történeti átekintés után a mai Szlovákia területén 1918 ig megjelent lapok bibliográfiáját adja: Meier, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Bratislava, 1993,

2 újságkiadás megindításában Pozsonynak volt jelentős szerepe. A Rákó czi szabadságharc leverése után több mint másfél évtized telt el, mire ismét időszaki sajtótermék jelent meg Magyarországon. Ez Bél Mátyás latin nyelvű Nova Posoniensia ( ) című hetenként megjelenő lapja volt, mely mindössze két évet élt meg. Bél, a mérsékelt német fel világosodás, különösen a pietizmus eszméinek képviselője, újságja által vált a pozsonyi újságírói hagyomány megalapítójává. A Nova Posoniensia elsorvasztása, majd megszűnése után megint csak majd egy évtized múlva Budán indult ugyancsak német nyelvű lap, a Wochentlich zweymal neu ankommender Mercurius. A már hetente hatszor megjele nő Preßburger Zeitungot 1764 ben alapította meg Windisch Károly Gottlieb ( ), aki polgármestere is volt Pozsonynak. A lap új korszakot nyitott meg sajtónk történetében. Windisch, aki Bélhez hasonlóan a gottschedianus felvilágosodás követője volt, a né metül, magyarul és szlovákul egyaránt jól beszélő, hungarus patrióta tudatú pozsonyi polgárság képviselője volt. 7 A Preßburger Zeitung a leg hosszabb életű magyarországi lap volt, amely egészen 1929 ig létezett. Az abszolutizmus korában is a bécsi kormány félhivatalos lapjaként az egész régió vezető orgánuma maradt június 27 én Landerer és Heckenast eladták nyomdájukat Schreiber Alajosnak. Angermayer Ká roly 1851 folyamán kezdte meg tanoncidejét még a Landerer Heckenast féle nyomdában, ahol aztán felszabadulásáig, január 1 jéig dolgo zott. Majd Landerer és Heckenast pesti vállalkozásánál, a Pákh Albert vezette Vasárnapi Újságnál sajátította el az újságkészítés fortélyait. 9 A Preßburger Zeitung az abszolutista időszakban, egészen decem ber 30 ig címlapján viselte az osztrák sasos címert. Posch Ágoston fele lős szerkesztő az január 1 jei számban számol be arról, hogy a Preß burger Zeitung a jövőben megszűnik hivatalos lap lenni, és az újraéledő alkotmányosság elveit fogja képviselni, valamint külön kiemeli a német nemzetiség érdekeinek védelmét márciusában a város érvénye síteni akarta tulajdonjogát a Preßburger Zeitung felett, és szerződést kötött 7 Kókay György: Hírlap és folyóirat irodalmunk a 18. században. In A magyar sajtó története. I Budapest, 1979, Meier 1993, Angermayer, Carl jun.: Geschichte der Buchdruckerei Carl Angermayer. Press burg, 1896 [1 2]. 10 Preßburger Zeitung január 1., 1. a kiadóval, Wiganddal és Schreiber Alajos nyomdatulajdonossal, mely nek értelmében a Preßburger Zeitungon fel lehetett tüntetni a városi cí mert és a Städtische Preßburger Zeitung elnevezést, de a város hivatalos rendeleteit ingyen volt köteles közölni a lap július 1 jétől An germayer Károly a Pozsonyi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egyleté nek tiszteletbeli tagja 11 nyomdájában nyomtatták az újságot, de január 1 jétől már maga a lap is az ő tulajdonába került, október 31 étől pedig a szerkesztését is átvette. Steinacker Ödön ( ) iparkamarai titkár, országgyűlési kép viselő, újságíró, mérnök, a G. Treumund álnéven publikáló költő, író, műfordító, pedagógus és evangélikus lelkész Steinacker Gusztáv ( ) fia 1873/74 telén Sincerus álnéven a Preßburger Zeitungban cikk sorozatot közölt Das Bürgerthum im politischen Leben Ungarns címen, melyben a polgárság és a német nyelvű lakosság érdekeinek azonossá gát hirdeti. A röpirat formában is megjelent cikksorozat szerzője, aki magát minden politikai ténykedésen kívül álló, de figyelmes megfigye lőnek nevezi, a modern állam alapjának az egységes polgárságot tartja, síkra száll a nemzetiségek egyenjogúságáért, az általa érzékelt erősza kos magyarosítási törekvések ellen. 12 Steinacker írása nagy vihart kel tett, a városi tanács magyar érzelmű tagjai állást foglaltak ellene, és en nek következményeképpen megvonták a Preßburger Zeitungtól azt a jo got, hogy a város félhivatalos lapjaként szerepeljen, és a város címerét használhassa. 13 A städtische elnevezéssel kapcsolatos viták után 1877 től Angermayer megszünteti e szó használatát, és a címlapon most már a címer helyett a város képe szerepel után a hetente hatszori, majd napi megjelenés napi kétszeri megjelenésre változott. Angermayer december 5 étől reggel hat órakor megjelenő Morgenblattot és délután négy órakor megjelenő Abendblattot adott ki. Rövid ideig több szerkesztő váltotta egymást (hosszabb ideig egye dül Hermann Höchell volt 1861 től 1871 ig), 14 Némethy Lajos ügyvéd 11 Kowarik Károly Fülöp: Huszonöt év. A Pozsonyi Könyvnyomdászok és Betűön tők Egyletének története. Pozsony, 1903, 75; Biró Miklós Kertész Árpád Novák László (szerk.) Nyomdászati lexikon. Budapest, 1936, Das Bürgerthum im politischen Leben Ungarns. Separatdruck eines Cyklus von Artikeln aus der Städt. Preßburger Zeitung. Preßburg, 1875, Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Budapest, 2000, A szerkesztők felsorolását lásd Pichler, Alois H.: Entstehung der Preßburger Zeitung. Preßburger Zeitung 1913,

3 1871 től volt a lap főszerkesztője januárjától Deutsch Ignác állt rövid ideig az újság élén január 1 jén a lap régi munkatársa Lövő Rudolf (Rezső; ) kerül a szerkesztőség élére, és 20 évig tölti be a felelős szerkesztői tisztet. Lövő Budapesten járt az orvostudományi karra, majd házitanító volt Veszprémben és Pécsett, és ugyanott a Fünf kirchner Zeitungnál kezdte meg újságírói pályafutását. 17 Lövőt 1872 ben Vutkovich Sándor, a Toldy kör alapítójának közbenjárására Némethy hívta Pozsonyba. Lövő 1873 ban a Westungarischer Grenzbotét szer kesztette, de vezetett más pozsonyi lapokat is. 18 Az ő irányítása alatt ünnepelte a Preßburger Zeitung január 1 jén 125. éves fennállá sát. 19 Az ünnepi számban a vezércikket Lövő Rudolf írta, 20 melyben ki tért arra, hogy a Preßburger Zeitung bár németül írott, de mindig magyar érzelmű újság volt, majd a lap történetét Alois Langer foglalta össze tömören szeptemberében emlékeztek meg a Preßburger Zeitung 150 éves fennállásáról. A kortárs Vasárnapi Újság így boncolgatja annak kultúr történeti okát, hogy miért éppen egy német nyelvű lap ért meg ilyen magas kort: A magyar nyelvű lap kisebb nagyobb mértékben mindig rebelliskedett a hatalommal szemben, ezért a cenzúra nem kímélte egyi ket sem [ ] A német nyelvű lap mérsékeltebb publikumnak szólt s mér sékeltebb politikát hirdetett, ezt a gutgesinntségét honorálták is aztán a kormányok azzal, hogy ritkábban küldtek cenzort a nyakára. Majd így méltatja a magyar hírlapi sajtó matuzsálem jét: A kiegyezés után [ ] őszinte magyar szellemben, mint a magyar kultúrhistória egyik leg érdekesebb és legéletrevalóbb terméke, folytatta komoly hivatását. 22 Az ünnepi számban ifj. Angermayer Károly írta a vezércikket, mely a ma 15 Lövő Rudolf: Dreissig Jahre Pressburger Journalistik. Pozsony, 1904, A szerkesztőváltásokhoz lásd még Serafinová, Danuša: Preßburger Zeitung. Nutz und Lust. Bratislava/Preßburg, 1999, Rudolf Lövő: Preßburger Zeitung 2. August 1907, Slovenský biografický slovník. IV. Martin, 1990, Ifj. Angermayer Károly: A Pressburger Zeitung története. Geschichte der Press burger Zeitung. Pozsony, 1896, Rudolf Lövő : ! Preßburger Zeitung 1. Januar 1888, Langer, Alois: Die Geschichte der Preßburger Zeitung. Preßburger Zeitung 1. Januar 1888, Zuboly [Bányai Elemér]: Százötven éves magyarországi hírlap. Vasárnapi Új ság 7, február 16., 132. gyar vidéki újságírók egyesülésének ünnepi ülésén elmondott beszéde volt. Írását azzal a megállapítással kezdi, hogy a magyarországi újság írás története a legszorosabban összekapcsolódik a Preßburger Zeitung történetével. A Preßburger Zeitung kezdetben fővárosi újság volt, majd később vidéki lap lett, melynek állandóan bizonyítania kellett Bécs és Budapest újságainak konkurenciaharcában. A vidéki lapok sorában az egyetlen, mely napi két kiadásban jelenik meg írja. Másik jellemzője, hogy német szavakkal fejez ki magyar érzelmeket, köteteiben végigkövet hető a város története, de az ország, sőt a világ története is. 23 Az ünnepi számban még más megemlékezések is napvilágot láttak, így Schiller Zsigmondnak ( ), a Pester Lloyd szerkesztőjének, 24 valamint Kumlik Emil ( ) pozsonyi újságíró, a Westungarischer Grenz bote segédszerkesztőjének, a pozsonyi hírlapírók egyesülete megalapí tójának köszöntője. 25 Szeptember 9 én részletes beszámolót közölt az újság az ünnepi ülés programjáról, a bankettről, az ünnepi beszédekről. 26 Említést érdemel még egy napilap, az Allgemeine Zeitung von und für Ungarn, melyet Pusztay Sándor (1798?) ügyvéd és Pozsony megye ügyésze aki 1848 nyarán a Preßburger Zeitung szerkesztője is volt adott ki és szerkesztett augusztusától augusztusáig. Az au gusztus 9 én, mindössze néhány nappal a világosi fegyverletétel (au gusztus 13.) előtt indult lap alkotmányos monarchista szellemet kívánt képviselni, és a szerkesztő programadó cikkében a semlegességet hang súlyozta. Számos új lap alapítása is a század utolsó harmadára esik. Megemlít jük itt, hogy 1877 ben nyolc nyomdája volt Pozsonynak ban kerül sor a független, keresztény szociális szellemű Preßburger Tagblatt ( Angermayer, Carl jun.: Ein Ehrtentag der Preßburger Zeitung. Zur Festsitzung des Landesverbandes der Provinz Journalisten Ungarns in Pozsony zu Ehren des 150. Jahrganges unserer Zeitung. Preßburger Zeitung 7. September 1913, Schiller, Sigmund: Hundertfünfzig Jahre Zeitung. Preßburger Zeitung 7. Sep tember 1913, Kumlik, Emil: Der Preßburger Zeitung als Geschichtsquelle. Preßburger Zei tung 7. September 1913, Das hundertfünfzigjährige Jubiläum der Preßburger Zeitung. Preßburger Zei tung 9. September 1913, Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése Buda pest, 1878,

4 1923) megalapítására, 1898 ban pedig egy hetilapéra, a Preßburger Presséére, mely alcíme (Unabhängiges Organ für communale und locale Interessen) szerint elsősorban helyi érdekeket kívánt szolgálni. A város több német nyelvű napilapot is el tudott tartani, volt akkora felvevőpiac, azaz olvasóközönség Pozsonyban, amely ehhez elegendő fizetőképes vásárlóerőt jelentett. Ezek mellett létezett még egy napilap, a Westun garischer Grenzbote is ( ), mely programjában a baloldali el lenzék, a 48 as párt orgánumaként határozta meg önmagát, jelmondata szabadság és haladás volt. A hetilapok között találjuk a rövid életű konzervatív Der Katholikot ( ), a néhány hónapot megért Press burger Revuet (1887. februártól júliusig), és az 1874 és 1879 között megjelent szintén konzervatív Das Rechtet. Ezekre valóban nem mutat kozott olyan hosszú ideig igény, bár mindegyik közölt a politikai, gaz dasági, kulturális írások mellett szépirodalmat is. A századforduló tájékán érkezett el az idő kimondottan pártokhoz kötődő lapok alapítására. Ilyen pártlap volt a szociáldemokrata Westun garische Volksstimme ( ), valamint a Westungarische Volks zeitung ( ), a később Reformra ( ) átkeresztelt munkásújság. 28 Az 1883 és 1885 között kéthetente megjelenő Illustrirte Westunga rische Feuerwehr Zeitung, majd folytatása, az 1887 től 1915 ig élő Il lustrirte Feuerwehr Zeitung Julius Groidl szerkesztésében nemcsak a tűz oltókat tekintette olvasóinak, hanem szélesebb publikumot kívánt meg célozni. 29 Szaklap (Magyarországon egyetlen német nyelvű tűzoltólap) lévén, egyfelől szakmai ismereteket, felvilágosító információkat terjesz tett, másrészt tudnivalókat közvetített az érdeklődőknek. A programadó írás szerint jó lenne, ha a lap a kávéházakban is olvasható volna. Az első évfolyamokban az Ehrenhalle rovatban az önkéntes tűzoltás ügyéért so kat tevő személyekről közöltek életrajzokat. Tudósítottak ezenkívül tűz esetekről, nemcsak Pozsony, illetve Nyugat Magyarország vonatkozá sában, hanem Magyarország távol eső részeiről is (pl. Salgótarjánról). 28 Meier 1993, A pozsonyi szaklapokat és tudományos folyóiratokat tartalmazza bibliográfiánk: M. Rózsa: Deutschsprachige Presse in Ungarn Teil: Zeitschriften und Fachblätter. In Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 9, München, 2001, Az esetek bemutatása mellett szerepeltek a lapban gazdagon illusztrált technikai jellegű írások, egyesületi hírek, sőt szépirodalom is. A szaklapok sorában feltétlenül megemlítendő az 1855 júliusa és 1859 júniusa között hetente megjelent Zeitschrift für Gesetzkunde und Rechts pflege című jogi szakfolyóirat, amely jogi esetek leírását, valamint tör vények és rendeletek ismertetését tartalmazta. Mezőgazdasági szakfo lyóirat volt a Müller Sándor szerkesztésében először 1887 és 1889 kö zött Westungarische Agricultur Zeitung, majd 1891 és 1899 Agricultur Zeitung címen megjelenő lap. Szaklap, de egyesületi orgánum is volt a Mittheilungen des ungarischen Forstvereines. A negyedéves folyóirat az egyesületi hírek mellett törvényeket, rendeleteket és erdészeti szak cikkeket közölt. A fejlett pozsonyi szőlő és borkultúrához kapcsolódott ben a Winzer Zeitung, ez a lap azonban csak a szakiroda lomból ismert; egyetlen példánya sem maradt fenn. A mindössze egy évet megért Kammer Mitteilungen (1898. január december) a po zsonyi Kereskedelmi és Iparkamara orgánuma volt, és a kereskedők, ipar űzők számára fontos híreket, árfolyamokat, új cégek alapításának adata it tette közzé és 1914 között jelent meg A modern női ruházat Die moderne Damengarderobe című szabászati és divatlap. Mielőtt az egyesületi lapokról szólnánk, meg kell említenünk, hogy a század második felében az egyesületek száma a városban a tizenegy szeresére nőtt. 30 Voltak a pozsonyi dalárda tagjainak, a tűzoltóknak, az evezősöknek, a sakkozóknak, a szabadkőműveseknek, a henyélőknek, a művészetkedvelőknek, a galamblövőknek, a filantrópoknak és még sok más furcsa hobbit űzőknek egyesületei. 31 Természetesen ezek nem mindegyike rendelkezett egyesületi orgánummal. Az egyesületek tagsá gát a középpolgári rétegek adták, és kezdetben jellemző volt rájuk a né met nyelvű szövegek használata, később egyre inkább a kétnyelvűség tól 1916 ig élt a Concordia, mely az Organ des Gabelsberger Ste nografen Vereins Concordia in Pressburg alcímet viselte, és kizáró lag a gyorsírók egyesületi kiadványa volt, sajnos azonban gyorsírási je lekkel íródott, így tartalma számunkra értékelhetetlen. A hosszú című Mittheilungen des Vereines zur Wahrung der Rechte der in Ungarn wohn enden Mitglieder der Allgemeinen Versorgungs Anstalt in Wien a bizto sítótársaság hivatalos közleményeit tartalmazta, az 1899 és 1917 között 30 Mannová 1995, Mannová 2002,

5 megjelent lap már kétnyelvű volt. A címe ellenére német nyelvű, illuszt rációkkal ellátott Magyar Vadász ( ) egyesületi híreket, va dásztörténeteket, a lőegylet híreit közölte től 1917 ig jelent meg a galamblövők nemzetközi orgánuma, a Der Taubenschütze, mely a klubélet eseményein kívül a versenyek eredményeiről is tudósított. A Correspondenzblatt für evangelische Männer und Jünglingsvereine augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn ( ) a nemek szerint elkülönülő vallási egyleti lap típusába sorolandó, de mint címe is mu tatja országos érdeklődési kört kívánt elérni, nemcsak pozsonyit. A ha vonta megjelenő folyóirat szerkesztője C. E. Schmidt volt, programadó írásában az evangélikus fiatalok közti eszmecsere elősegítését tűzte ki célul. A folyóirat főbb témái az egyházi élet eseményei és bibliamagya rázatok voltak, ezenkívül közöltek szépirodalmat, főleg verseket, vala mint egyesületi híreket. Szintén a magyarországi evangélikus egyház hoz kapcsolható volt az 1889 és 1900 között Pozsonyban és Kőszegen megjelent Evangelische Glocken. Az egyházi lapok sorába tartozik a majd két évet megélt Christlich sociale Zeitung, mely 1908 februárjától 1909 júliusáig jelent meg, he tente. Az egyházi lapok között a pozsonyi zsidóság is megalkotta a maga orgánumait. Budapesten és Pozsonyban jelent meg a Pressburger Jü dische Zeitung 1908 és 1911 között, majd ennek utódja az Ungarlän dische Jüdische Zeitung 1914 ig ben mindössze néhány számot ért meg a Neuer Weg című zsidó szocialista lap. Egyesületi lap ugyan, ám tudományos cikkeket tesz közzé a Corres pondenzblatt des Vereins für Naturkunde zu Pressburg, később Verhand lungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg címen megjelenő kiad vány, mely 1857 és 1861 között évkönyvként, majd 1862 től havonta jelent meg, 1871/72 től újraindult, és egészen 1912 ig létezett. Természet tudományos cikkeket hozott, és az egyesület életének híreiről tudósított ben néhány hónapot ért meg a Die Donau, amely beszámolt a színházi és művészeti élet eseményeiről, szépirodalmat, helyi híreket közölt. Az 1882 és 1895 között kéthetente megjelenő Pressburger Salon Blatt általános érdeklődést elégített ki. A képes revü szerkesztője és tu lajdonosa Dobay István volt, akiről sajnos nem sokat tudunk azon kívül, hogy verseivel, novelláival, sorozataival (Aus meinem Plauderstübchen, Aus meinem Stammkaffeehaus) tele van a lap. Az biztos, hogy Gulyás Pál lexikona tévesen tartja őt azonosnak az 1875 ben Eperjesen született Dobay Istvánnal, aki valóban sok más lapnál dolgozott, de 1897/98 ban nem lehetett a lap szerkesztője, mint ahogy Gulyás írja, 32 mert az 1895 ben megszűnt. 33 Ez a folyóirat kimondottan a pozsonyi helyi lakosság számára szolgált olvasmányul, pozsonyi témájú írásokat közölt pozso nyi szerzőktől, főleg Dobaytól magától. A folyóiratnak volt Ehren Halle rovata, közöltek novellákat és verseket, helyi gazdasági és ipari híreket, színházi tudósításokat, kis színes történeteket, hirdetéseket. A várost is merőknek ma is sok érdekes információval szolgálhat, a helytörténé szek sok haszonnal forgathatják a régi cég és utcanevek miatt. Hírt ad tak például az újonnan megnyíló divatszalonokról, a városi világítás korszerűsítéséről. Kuriózumszámba megy az a Budapesten, Bécsben és Pozsonyban megjelenő, hetilapként indult szépirodalmi szórakoztató lap, melynek egyetlen száma az április 2 i látott mindössze napvilágot, s amely csak a Széchényi Könyvtár állományában található meg, és Mi chal Potemra bibliográfiája sem ismeri. A Cupido. Unterhaltungsjournal für Musestunden t Karl Leo Müller szerkesztette. Az egyébként nem kü lönösebben eredeti lapban a címlapon kilenc táncoló múzsát ábrázoló kép alatt Müller versei állnak. A folyóirat közölte még Leopold von Sa cher Masoch ( ) német író Amor mit dem Corporalstock című elbeszélését. Magyar vonatkozása, hogy Sacher Masoch 1874 és 1881 között Budapesten élt és 1880 ban néhány hónapig itt szerkesztette a Belletristische Blätter című hetilapot. Szerepelnek a folyóiratban más ismeretlen szerzők novellái, Müllernek még egy verse, valamint a lap hoz mellékelt Oesterreichisch ungarischer Journal Anzeigerben hirde tések. Másik rövid életű kiadvány volt az Oesterreichischer Wahlzettel című, Ferdinand Johann Schindler által május 20. és december 22. között havonta kiadott, Für Freunde der Literatur, Kunst, Musik und deren verwandte Zweige alcímet viselő lap, amely nem tartalmazott mást, mint az alcímben felsorolt területek könyvújdonságainak listáját. Érdekességképpen említünk meg néhány rövid életű lapot, melyek a sokszínű pozsonyi folyóirattermést reprezentálják. Ilyen volt az 1859 és 1861 között hetente megjelenő Preßburger Auskunftsblatt. Alcíme 32 Gulyás Pál (szerk.): Magyar írók élete és munkái. V. Budapest, 1943, Potemra, Michal: Slovenská národná bibliografia. Bibliografia slovenských a ino rečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918 [Szlovák nemzeti biblio gráfia. Szlovák és más nyelvű újságok és folyóiratok bibliográfiája 1918 ig Szlo vákiában]. Martin,

6 Fremdenführer Preßburg volt, Xaver Szláma szerkesztette, helyi híre ket, tárcákat és hirdetéseket tartalmazott. Vagy létezett egy Preßburger Humoristische Blätter, Carl Grosz szerkesztésében áprilisa és májusa között jelent meg. Kimondottan szépirodalmi és nőknek szóló, havonta kétszer megje lenő periodikum volt a Karl Schrattenthalról, a lap főszerkesztőjéről és kiadójáról elnevezett, Schrattenthals Frauenzeitung ( ) és a Schrattenthals Rundschau. Zeitschrift für Frauenliteratur, für der Frau en Kunst und Wissen ( ). A két folyóirat elbeszéléseket, verse ket közölt, volt könyvismertető, könyvajánló rovata. Mint Schrattenthal írja célja volt a nőkre vonatkozó minden újonnan megjelent irodalom számbavétele és a szélesebb olvasóközönséggel való megismertetése. Az első folyóiratot Carl Angermayer szerkesztette, a másodikat Rudolf Drodtleff. A 20. század első évei már új tendenciákat jeleznek: az elmagyaroso dás jeleit láthatjuk a kétnyelvű egyesületi lapokban. Ilyen például a ha vonta két nyelven megjelenő Háztulajdonosok lapja Hausbesitzer Ze itung ( ), melyet Pichler Alajos (Alois H. Pichler) ( ) 34 szerkesztett, vagy az 1906 és 1909 között kiadott kétnyelvű Pozsonyvárosi Közlöny, amely a városi tanács határozatait közölte, a Po zsonyi Értesítő Korrespondenzblatt aus Pressburg, amit ugyancsak Pichler vezetett, és ami szintén viszonylag rövid ideig, 1909 és 1910 folyamán jelent meg évente tízszer. Ez utóbbi az iparosokat és háztulaj donosokat érintő hivatalos közleményeket, jegyzőkönyveket adta köz re. Pichler egyébként ifj. Carl Angermayerral együtt 1907 től 1922 ig a Preßburger Zeitung szerkesztője is volt. Szintén kétnyelvű volt a Po zsonyi Közgazdasági Közlöny Pozsonyer Volkswirtschaftlicher Anzeiger 1912 és 1914 között, melyet Baracs Lajos szerkesztett. Ha a fent említett lapokban a pozsonyi mindennapi élet bemutatását vizsgáljuk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy mindenekelőtt a tár sadalmi élet eseményeiről szerezhetünk belőlük bőséges információt. Ha ezeket valamilyen tematikus rendszerbe kívánjuk összegyűjteni és csoportosítani, akkor a következő főbb témakörökhöz kapcsolódó írá sokat sorakoztathatjuk fel (az országos eseményekkel, valamint a napi politikával nem kívánunk foglalkozni). Előfordulásuk gyakorisága mi att első helyre kerülnek a pozsonyi polgárság társasági életének esemé 34 Slovenský biografický slovník [Szlovák életrajzi szótár]. IV. Martin, 1990, 463. nyei (pl. a bálok), ezt követi a sport, a város művészeti élete, a színházi előadások, koncertek, külföldi művészek látogatása Pozsonyban, vége zetül beszámolnak a lapok a nagyobb építkezésekről, a város iparának fellendüléséről. A társasági élet eseményei közül az összejövetelekre való alkalmat leginkább a bálok jelentették. A legrégebbi világi kórus Pozsonyban, a német nyelvű férfidalárda (Liedertafel) 1857 től 1938 ig működött. 35 Báljai a pozsonyi polgárság kulturális autonómiáját példázták, az erről szóló híradások a társadalmon belül egy meghatározott csoporthoz, a pol gársághoz való tartozás hangsúlyozását jelentették. 36 Rendes évi bálját a helyi sajtó a karnevál csúcspontjaként értékelte től a karneváli időben még ún. Narrenabend eket, bolond esték et is szerveztek. A Széchényi Könyvtár mindössze két ilyen jellegű pozsonyi alkalmi lap egy egy számát őrzi, az egyik az Eintags Fliege. Organ für Satyrik, Ironie und Volksverblödung január 2 i száma, a másik a Kranzelhausner Gmoan Zeitung márciusából származó példánya. A pozsonyi társaskörök közül a legrégebbi alapítású a pozsonyi kaszi nó július 1 jén alakult meg. Félszázéves jubileumára ünnepi kiad vány látott napvilágot Samarjay Károly tollából. 37 A Preßburger Zeitung is megemlékezett a kaszinó ötvenéves évfordulójáról, és kiemelte, hogy Széchenyi István angliai útja után ismerte fel, milyen nagy befolyással vannak a klubok a társadalmi életre, s javasolta az egész országban klu bok, társaskörök és kaszinók alakítását. 38 A pozsonyi kaszinó alapításá val szorosan összefügg a pozsonyi első takarékpénztár megszervezése, ugyanis Ballus Pál városi tanácsnok vetette fel ennek ötletét londoni pél dára, és így nyitották meg január 2 án a takarékpénztárat. 39 A pozsonyi magyarság irodalmi és társadalmi egyesületét, a Toldy kört március 28 án alapította Vutkovich Sándor ( ) gö 35 Jelentés a pozsonyi dalárda huszonöt évi művészeti tevékenységéről Pozsony, Mannová, Elena: Vereinsbälle der Preßburger Bürger im 19. Jahrhundert. In Viliam Čičaj Othmar Pickl (Hrsg.) Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittel alter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava, 1998, Samarjay Károly: A pozsonyi Casino félszázados ünnepe. Pozsony, 1887; Jónás János: Visszapillantás a pozsonyi első takarékpénztár ötven évi működésére. Po zsony, Das Preßburger Kasino. Preßburger Zeitung 3. Juli 1887, Samarjay 1887,

7 rög, latin és német szakos gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, 1876 tól a pozsonyi jogakadémia tanára. 40 Ő szerkesztette 1879 től a pozsonyi Toldy kör évkönyvét, ő rendezte Toldy Ferenc ötvenéves írói jubileu mának ünnepségét, és mindemellett a pozsonyi magyar színészet ügyé ért is sokat tett. Sportegyletek már az 1840 es években alakultak Pozsonyban, sőt ek kor már professzionális sportolók is éltek a városban. A kiegyezés után a sporttevékenység elsősorban az egyetemekre és főiskolákra koncent rálódott. Mellettük minden nagyobb városban, így Pozsonyban is egyre másra jöttek létre a zömében magyar sport és tornaklubok. Az első modern sportklub Pozsonyban az 1862 ben megalakított Pozsonyi Ha jósegylet volt. Az első klubok között voltak a korcsolyaklubok, léteztek ezenkívül vívó és tornaklubok is. Az egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező klub az 1880 ban alakult Pozsonyi Torna egyesület volt. 41 A régi színház százéves jubileumát november 9 én ünnepelték meg. 42 Ekkor Adam Bauer és Heinrich Bohrmann igazgatták a teátru mot. A színházi világban 1881 végén terjedt el a bécsi Ringtheatert el pusztító szörnyű tűzeset híre, és ennek kapcsán derült fény a pozsonyi színház tűzrendészetileg tűrhetetlen állapotára. A város vezetésének de cember 9 i ülésén határozat született a színházi előadások felfüggeszté séről mindaddig, míg új vészkijáratokat nem létesítenek. Mikor az építé szeti munkák befejeződtek, december 12 én újra megnyílt a színház augusztus 21 én elhatározták a színház lebontását és az új színház építé sének megkezdését. 43 Az új színház szeptember 22 én nyílt meg a Bánk bán előadásával. Az ünnep alkalmából a Preßburger Zeitung dí szes címlappal és az új színházat ünneplő számos írással jelent meg. Isten hozta! című vezércikkben üdvözlik az új színházat; Karl Kampf 40 A Toldy kör alakulásáról hírt adott a Preßburger Zeitung is: 30. März 1874, Grexa, Ján: Sport und Turnvereine als Bestandteil der Ausformung der bürger lichen Gesellschaft in der Slowakei. In Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei Bratislava, 1997, Erről a Preßburger Zeitungban is megemlékeztek. E. U.: Hundert Jahre später. Preßburger Zeitung 10. November 1876, Benyovszky, Karl: Das alte Theater. Kulturgeschichtliche Studie aus Preßburgs Vergangenheit. Bratislava Pressburg, 1926, ; a pozsonyi régi és új szín házról lásd még Samarjay Károly: A pozsonyi régi és új színház. Töredékek Po zsony multja és jelenéből. Pozsony, müller és Held nevű másik szerző is beszámolnak a megnyitóról, a régi színház történetét is ismertetik. Samarjay Károly ( ) pozsonyi költő, ügyvéd és földbirtokos az ünnepi alkalomra írt A színház zárköve című versét magyarul és Michael Ring német fordításában közölték. A Preßburger Zeitung írásából megtudhatjuk még, hogy Ludwig János tehetős kereskedő és iparos, városi törvényhatósági bizottsági tag támo gatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az új színház építése nem rótt újabb adóterheket a város lakosságára. 44 Ludwig egyébként számos írá sában foglalkozott Pozsony ipartörténetével. 45 Az avatóest programjára a szeptember 23 i számban vezércikkben még egyszer kitérnek. 46 Magá ról az épületről az írja a cikk szerzője: Fellner és Helmer építészek olyan művet alkottak, amely jobban dicséri mesterét, mint a legszebb himnusz, amellyel mestert valaha is megénekeltek. A városban megfordult számos ismert művész, író fellépéséről is hírt adott a német nyelvű sajtó február 28 án mutatták be a városi színházban Friedrich Hebbel ( ) német drámaíró Judit című drámáját, az író jelenlétében. Az író felesége, Christine Hebbel Enghaus játszotta Juditot. Erről így tudósít a Preßburger Zeitung: Pozsony mű vészetkedvelői, Pozsony evangélikus közössége és beteg és szegény tag jai, soha nem fogják elfelejteni a»judit«alkotóját, Judit és Holofernes alakját, ahogy tegnap a színpadon megjelentek: a tetszésnyilvánítást, amely tizenegyszer zúgott át a színháztermen, mivel hatása kitörölhetet len, a leghalkabb emlékfoszlány újra felidézi [ ] Igen, február 28. nagy gondolatokkal, izzó lelkesedéssel teli este volt, és méltó volt arra a kis virágáldozatra, amelyet a művészetnek hoztak. 47 A Preßburger Zeitung március 5 i, 6 i és 7 i száma ismeretlen szerző tollából közölt egy na gyon alapos elemzést a drámáról és kritikát a bemutatóról, külön ki emelve Hebbel asszony alakítását január 27 én érkezett a városba Friedrich Bodenstedt ( ), a kor egyik legnépszerűbb német költője, az ún. Münchener Dichterkreis tagja, aki Mirza Schaffy néven írt keletiesen romantikus verseivel vált ismertté, nekünk, magyaroknak 44 Preßburger Zeitung 22. September 1886, Ludwig János: Elmélkedések Pozsonyunk közeli multjáról és legközelebbi jövő jéről. Pozsony, 1905; Ludwig János: Pozsony mint a nyugatmagyarországi ipar támaszpontja. Pozsony, Dr. M. P.: Der erste Theaterabend. Preßburger Zeitung 23. September 1886, Frau Christine Hebbel. Preßburger Zeitung 2. März 1851,

8 azonban Anyegin fordítása miatt különösen fontos, hiszen az ő német átültetését használta fel Bérczy Károly ( ) az Anyegin első magyar fordítója segítségül az orosz szöveg nehezebb helyeinél. 48 Bodenstedt részt vett a tiszteletére adott ünnepi banketten, sőt a köszön tők után verset is rögtönzött. Pozsonyt január 30 án hagyta el, de két hónap múlva, március 30 án újra visszatért, hogy orosz témájú darabja, a Kaiser Paul próbáit irányítsa. A bemutatóról, melyen egész Pozsony ott volt, kritikát közölt a Preßburger Zeitung. 49 Ismét néhány napot ven dégeskedett a városban, április 4 én a pozsonyi dalárda is fellépett tiszte letére április 3 án Liszt Ferenc adott sikeres koncertet a színház ban, a Hummel emlékmű javára február 25 én Heiller Károly püspök aranymiséje alkalmából Liszt a Szent Márton dómban vezényelte koronázási miséjét. 52 Az as évektől kezdve az egyre szabadabbá váló politikai légkörben a város élete is pezsgőbbé vált, láthatóan fellendült. Az épít kezések megindulása nagy lökést adott a pozsonyi ipar fejlődésének, az abszolutizmus megszűntével kimondták az iparszabadságot, aminek következtében a boltok száma gyorsan gyarapodott. A pozsonyi keres kedelmi és iparkamara augusztus 25 én alakult, s az ország legré gibb kamarái közé tartozott ben megalapították az iparbankot, 1871 ben a posztógyárat, 1873 ban nyílt meg a dinamitgyár (az első Eu rópában), 1893 ban a gépgyár, 1895 ben létesült az Apollo kőolajfi nomító gyár. A malátagyárat 1871 ben, a Stollwerck féle csokoládégyárat 1896 ban alapították. Fél évszázad alatt Pozsony valóságos gyárvárossá lett. 54 Az december 16 án megnyílt pozsony esztergomi vasúttal 48 Rózsa, Mária: Friedrich Bodenstedts Vermittlerrolle in der ersten ungarischen Onegin Übersetzung von Károly Bérczy. Germanistisches Jahrbuch 1989, J. B.: Bodenstedts Kaiser Paul. Preßburger Zeitung 3. April 1878, Benyovszky 1926, ; A dalárda Bodenstedt tiszteletére adott ünnepségé ről a Preßburger Zeitung is hírt adott: 5. April 1878, Benyovszky 1926, A püspök ötvenéves jubileumának megünnepléséről a Preßburger Zeitung feb ruár 25. és 29. között több cikkben is tudósított. 53 Borovszky Samu (szerk.): Pozsony vármegye. Budapest [1903] 29. /Magyaror szág vármegyéi és városai./ 54 Ortvay Tivadar: Pozsony városának kulturális haladása az utolsó ötven évben. In Emlékmű a pozsonyi orvos természettudományi egyesület fennállá Pozsony Pesttel is közvetlen összeköttetésbe került. A város nagyobb építkezései között megemlítjük az új állandó Duna híd építését, mely hosszas előkészületek után, augusztus 12 én kezdődött meg. A Fe renc Józsefről elkeresztelt hidat december 30 án avatták fel a ki rály és Baross Gábor közlekedésügyi miniszter jelenlétében. A pozsonyi Ferenc József híd megnyitása alkalmából a Westungarischer Grenzbote ünnepi számot adott ki, melyben beszámolnak a király érkezéséről, prog ramjáról, ismertetik a pozsonyi fa és hajóhidak történetét, méltatják Ba ross Gábor tevékenységét, bemutatják az új hidat, elemzik hadászati sze repét, valamint jelentőségét a kereskedelem és a közlekedés fejlődése szempontjából, majd felvázolják tervezője, Cathry pályafutását. 55 A hi dat Cathry Szaléz Ferenc ( ) svájci származású, 1859 ben Ma gyarországra nősült és itt letelepedett mérnök tervezte, aki 1874 ben építette a budapesti fogaskerekű vasutat a Svábhegyen, valamint később az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd építésére kiírt versenytárgya lást is ő nyerte meg (a Mária Valéria híd ünnepélyes átadására szeptember 28 án került sor). Itt jegyezzük meg, hogy a Pozsony keres kedelmét, iparát kutatóknak különösen érdekes lenne a Preßburger Zei tungban közölt hirdetések feldolgozása, mely a különböző boltok, vendég lők, szállodák nevének és pontos címének, illetve egyes termékeknek a felsorolásával a helytörténet számára szolgáltathat számos új adalékot. A város művészeti életéről, az általunk tárgyalt korszakban alkotó pozsonyi születésű, illetve Pozsonyban alkotó művészekről már röviden szóltunk. Feltétlenül meg kell említenünk azonban még két szobrász nevét, Tilgner Viktorét és tanítványáét, Fadrusz Jánosét. Johann Nepomuk Hummel ( ) pozsonyi származású zongoraművész és zeneszer ző, Mozart és Salieri tanítványa, Haydn és Beethoven barátja és mint weimari udvari karnagy Liszt elődje emlékművét Tilgner Viktor ( ) pozsonyi származású szobrászművész, Bécs újbarokk korszaká nak ünnepelt mestere készítette el. A Hummel emlékszoborról Wodiáner Imre és Batka János ( ) zenei író, kritikus és városi levéltáros kétnyelvű kis könyvecskét adtak ki. Ebből megtudhatjuk, milyen lépé seket tett a város vezetése nagy szülötte emlékének megörökítésére már Hummel halála évétől kezdve, valamint azt is, hogy mely hírességek sának ötvenedik évfordulója alkalmából. II. Pozsony városának kulturális, egész ségügyi és gazdasági haladása az utolsó ötven év alatt. Pozsony, 1907, 29, Illustrirtes Festblatt. Westungarischer Grenzbote 30. Dezember 1890,

9 adakoztak a szoborra. Ezután közlik a szoborbizottság elszámolását, végül a kis kötet Zichy Géza és Bodenstedt egy egy versével zárul. 56 Tilgnernek egyébként számos további művét őrzi a városi múzeum. 57 A szintén po zsonyi születésű Fadrusz Jánost ( ) 1892 ben bízta meg a vá ros Mária Terézia emlékszobrának elkészítésével, amelyet aztán 1897 ben avattak fel, az első világháború után azonban lebontottak. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a pozsonyi német nyelvű újság írás a 19. század második felében a németül is olvasó, de magyar érzel mű középpolgári réteg érdeklődését szolgálta ki. Ha az újságírók neveit nézzük, számtalan német nevet találunk köztük, gondolunk itt például Angermayer Károlyra vagy Pichler Alajosra, de megtaláljuk a bevándo rolt, asszimilálódott zsidóság olyan képviselőt, mint például Lövő Ru dolf. A pozsonyi német nyelvű sajtó virágkora az első világháború köze ledtével lassan letűnt, a lapok fokozatosan elmagyarosodtak, először kétnyelvűvé, majd magyar nyelvűvé váltak. 1918, a Csehszlovák Köz társaság létrejötte egyben az idegen nyelvű lapok megszűnésének kez detét is jelentette Wodianer Imre Batka János: Hummel Nep. János életrajzi vázlat. Az emlékszo bor története és számadás. Pozsony, Franz, A. R.: Pressburg als Kunststadt. Wien, 1914, Lásd az első világháború körüli helyzetről: Meier 1993, FILEP TAMÁS GUSZTÁV Kormánypárton vagy ellenzékben? A pozsonyi magyar polgár és az 1925 ös választások Van úgy, hogy egy tanulmány címe nyelvileg nem képes szabatosan ki fejezni az ismertetendő szöveg voltaképpeni tárgyát, a szerző mégsem tudja pontosabban meghatározni mondanivalójának velejét; az én ese tem ez az eset. A címben ugyanis kénytelen voltam egy fenntartások kal használom a jelzőt, amint az ki is derül majd hamis, egy nem létező alternatívát megjelölni. A pozsonyi magyar polgárnak, csekély számú kivételtől eltekintve, 1925 ben eddigi ismereteim szerint ugyanis nem állt módjában tépelődni azon, hogy a választások előtt hi vatalban lévő kormány pártjaira vagy a magyar ellenzéki pártokra adja e voksát. Ehhez fogok az alábbiakban adalékokat szolgáltatni. A kormánypártiság mint a jövő lehetősége azonban nyilvánvalóan fölmerült akkoriban a pozsonyi magyar választópolgár előtt is: ez ugyanis az első eset arra, hogy a magyar ellenzéki pártok egyike meglehetősen nyíltan hirdeti, hogy célja nem az ellenzéki pozíciók erősítése lesz, ha nem a leváltása annak a kormánynak, amelyet felelőssé tesz a szlovákiai magyarság, illetve egész Szlovenszkó áldatlan állapotáért, a kisebbsé gek beleértve ebbe a szlovák ellenzéket kiszorításáért a hatalmi for mákból, továbbá a terjedő nyomorért. Ugyanakkor annak is voltak jelei, hogy egy korábbi magyar ellenzéki csoport még a választások előtt ké szül átvonulni a kormányoldalra. Itt azonban kénytelen vagyok utalni arra, hogy e korszak és helyzet megítélésében többszörös fogalmi köd akadályozza a tisztánlátást. Más más képet alkotnak róla a szlovák és a magyar kollégák, de a magyarok is folytonosan elbeszélnek egymás mellett, úgyhogy nem világos, kinek mely tévedését fontosabb cáfolni, hogy milyen irányból érdemes rendet vágni e fogalmi káoszban. Mondandómat ahhoz a jelenséghez próbálom 437

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

dc_804_13 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években

dc_804_13 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években dc_804_13 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években Írta: Rózsa Mária Budapest 2013 2 I. A kitűzött kutatási feladat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

ÚJKOR Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése Magyarországon

ÚJKOR Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése Magyarországon ÚJKOR Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése Magyarországon A magyar jogtörténet iránt érdeklődők számára is értékes tanulmány jelent meg 2010-ben a Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben