12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet. a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet. a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól. I."

Átírás

1 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának d) pontjában, illetve a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérıl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában meghatározott feladatkörben - a következıket rendeljük el: I. Fejezet BESOROLÁSI ELJÁRÁSOK Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében 1. (1) A filmterjesztı a terjesztés megkezdésének tervezett idıpontját legalább 30 nappal megelızıen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak mint mozgóképszakmai hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) köteles bejelenteni az általa terjeszteni kívánt filmalkotás magyar és eredeti nyelvő címét, annak rövid tartalmát, elıállítójának, producerének, rendezıjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzıjének, operatırének, fıszereplıinek nevét és a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a Tv ában meghatározott kategóriák alapján. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejőleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát. Ha a moziforgalmazásra kerülı filmalkotás terjesztıjének nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, 35 mm-es technikával felszerelt vetítıhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését. A filmterjesztı a bemutató idıpontját követı 60 napon belül, de legkésıbb a filmalkotás DVD vagy VHS hordozón való megjelenésének idıpontjáig ilyen esetben is köteles a filmalkotás egy VHS vagy DVD példányát a hatóságnak benyújtani. (3) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból szinkronizált vagy feliratos változat nem áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar, vagy ha a filmterjesztınek ez sem áll rendelkezésre, angol nyelvő dialóg-listáját is. (4) A hatóság a Korhatár Bizottság javaslata alapján a bejelentéstıl számított 15 napon belül dönt a filmalkotás besorolási kategóriájáról. A Korhatár Bizottság a bejelentéstıl számított 10 napon belül teszi meg javaslatát a hatóság számára. 2. (1) Ha a filmterjesztı nem tud eleget tenni a 1. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mert a moziforgalmazásra kerülı filmalkotás semmilyen példánya nincs az ott meghatározott határidıben a birtokában, errıl a 1. (1) bekezdése szerinti bejelentésben az ezt igazoló okiratokat mellékelve és a hiány okát megjelölve köteles tájékoztatni a hatóságot. (2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben - kérelemre - a film megtekintésének biztosításától számított 5 napon belüli soron kívüli eljárásban dönthet a filmalkotás besorolási kategóriájáról. 3. A filmterjesztı a besorolás elıtt a filmalkotásra vonatkozó hirdetéseken és közleményekben a BESOROLÁS ALATT megjelölést köteles feltüntetni. A filmalkotások besorolása a Tv. 3. és 31. -a alapján 4. (1) A hatóság a Tv. 3. -a és 31. -ának (1) bekezdése alapján a filmalkotásokat - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a filmelıállító kérelmére sorolja be. (2) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet legkésıbb a forgatás megkezdéséig kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: a) a filmalkotás elkészítésében részt vevı alkotók, mővészeti és technikai munkatársak jegyzékét, b) a filmalkotás költségvetését, c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, d) a filmalkotás elıállításának finanszírozási tervét. (3) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésıbb a filmalkotás forgatásának megkezdése elıtt 45 nappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

2 a) a filmalkotás alapjául szolgáló mő szerzıinek a filmalkotás elıállításához való hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerzıdéseket vagy egyéb okiratokat, b) a filmalkotás forgatókönyvét, c) a filmalkotás elkészítésében részt vevı alkotókra, valamint mővészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a Tv. 3. -a szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevı külföldi országok technikai és mővészi hozzájárulását, d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét, e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelıállítók koprodukciós szerzıdését, ennek hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról, g) a filmalkotás elıállításának finanszírozási tervét. (4) Ha a (2)-(3) bekezdésben meghatározott adatokban a kérelem benyújtását követıen változás következik be, a filmelıállító - csatolva az errıl szóló okiratokat - a változástól számított 15 napon belül köteles azt bejelenteni a hatóságnak. (5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha a (4) bekezdés szerinti adatváltozás miatt az eredeti besorolástól eltérıen kellene a filmalkotást besorolni. Filmbesorolás a filmterjesztés támogatása érdekében 5. (1) A filmelıállító vagy filmterjesztı a terjesztés megkezdésének tervezett idıpontja elıtt legalább 45 nappal kérheti a hatóságtól a terjeszteni kívánt filmalkotás art filmalkotássá minısítését. A kérelem benyújtásával egyidejőleg a filmterjesztı közli a hatósággal a filmalkotás címét, elıállítójának, producerének, rendezıjének, forgató-könyvírójának, zeneszerzıjének, operatırének, fıszereplıinek nevét. (2) A filmterjesztı a kérelemmel együtt köteles benyújtani a filmalkotás magyar nyelvő szöveggel vagy magyar felirattal, szinkronnal, illetıleg magyar vagy angol nyelvő dialóg-listával ellátott VHS vagy DVD példányát. (3) Ha a filmterjesztınek vagy a filmelıállítónak az e bekezdésben meghatározott határidıben nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, a filmterjesztı a filmalkotás tervezett bemutatója elıtt legalább 30 nappal 35 mm-es technikával felszerelt vetítıhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését. (4) A kérelem tartalmazza a filmalkotás ismertetését és a filmalkotás art minısítésére vonatkozó javaslatot. Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, a kérelmezınek meg kell jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát, amelyben a filmalkotás díjat nyert. (5) A hatóság a Filmszakmai Bizottság javaslata alapján a kérelem benyújtásától, illetve a filmalkotás megtekintésétıl számított 15 napon belül dönt az art minısítés feltételeirıl. II. Fejezet NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása 6. (1) A hatóság a Tv. 27. és 28. -a alapján nyilvántartást vezet az állami támogatást igénylı mozgóképszakmai szervezetekrıl és természetes személyekrıl, valamint Tv pontja alapján a megrendelésre készülı filmalkotások gyártásában részt vevı magyar vállalkozásokról (a továbbiakban: filmgyártó vállalkozások). (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az állami támogatás igénylését megelızıen kell benyújtani. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak. (3) A Tv. 28. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a nyilvántartásba vételét kérı szervezetnek közölnie kell, hogy nyilvántartásba vételét a filmelıállítóként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztıként (ezen belül filmforgalmazóként, moziüzemeltetıként vagy egyéb minıségében), mőhelyként vagy egyéb szervezetként kéri. 7. (1) A hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követıen a Tv. 28. (7) bekezdésében meghatározott célból a megkeresi a Magyar Mozgókép Közalapítványt, a Nemzeti Kulturális Alapot és a minisztériumokat (a továbbiakban együtt: jelentıs támogató szervezetek). A jelentıs támogató szervezetek a megkereséstıl számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vételét kérı szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e a Tv. hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen

3 fizetési vagy elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség fennállása esetén a jelentıs támogató szervezet nyilatkozik annak mértékérıl, megjelölve a kérelmezı által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást. (2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti eljárás mellızésével veszi nyilvántartásba azt a jogelıd nélkül alapított új szervezetet, amelynek alapítói (tulajdonosai) és vezetı tisztségviselıi között kizárólag a nyilvántartásban már szereplı szervezet vagy természetes személy található. A hatóság a nyilvántartásba vételrıl az új szervezet megalapítását követıen dönt. (3) A jelentıs támogató szervezeteket a hatóság negyedévente is megkeresi a Tv. 28. (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás céljából. (4) A Tv. hatálya alá esı állami támogatást nyújtó egyéb szervezetek az általuk nyújtott mozgóképszakmai támogatásokról, illetve az általuk támogatottak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeirıl a támogatás nyújtásakor, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésekor tájékoztatják a hatóságot. Filmalkotások nyilvántartása 8. (1) A hatóság a 4. szerinti besorolási eljárással egyidejőleg lefolytatja a Tv. 29. (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást. (2) A közvetett állami támogatást igénylı filmalkotásokat a hatóság a 10. szerinti közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásával egyidejőleg veszi nyilvántartásba. (3) A nyilvántartás a Tv. 29. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeit és a Tv. 1. (3) bekezdésében meghatározott forrásból származó támogatás összegét. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatok a filmalkotás nyilvántartásba vételekor nem ismertek vagy azokban változás következik be, a filmelıállító azok ismertté válásától (változásától) számított 15 napon, de legkésıbb a filmalkotás elkészültét követı 15 napon belül köteles ezeket a hatóságnak bejelenteni. (5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha az adatváltozás miatt az eredeti nyilvántartástól eltérıen kellene a filmalkotást nyilvántartásba venni. Terjesztésre kerülı filmalkotások nyilvántartása 9. (1) A hatóság az 1. szerinti besorolási eljárással egyidejőleg lefolytatja a Tv. 29. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást. (2) A nyilvántartás a Tv. 29. (4) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotások a) magyarországi mozikban való terjesztése útján elért nézıszámát, jegyárbevételét; b) a filmalkotás kópiaszámát és vetítési számát moziüzemeltetık szerinti bontásban; c) a különbözı adathordozókon történı forgalmazás során értékesített mőpéldányok számát és az értékesítéssel elért bevételt. (3) A forgalmazó a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott adatokat eredeti és magyar cím szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak. (4) A moziüzemeltetı a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott adatokat az általa üzemeltetett mozik szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak. (5) Az adatszolgáltatást minden hónap huszadik napjáig kell az elızı hónapra vonatkozóan teljesíteni. Ha a hatóság megállapítja, hogy a filmterjesztık által adott nyilatkozatok valótlan adatokat tartalmaznak, errıl értesíti a támogató szervezeteket. III. Fejezet KÖZVETETT TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS A támogatásra jogosultság igazolása 10. (1) A hatóság a Tv. 19. (1) bekezdésének e) pontja és 31. (3) bekezdése alapján a filmelıállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére igazolja a filmalkotások után járó közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban: támogatásra jogosultság).

4 (2) A támogatásra jogosultság igazolásához a filmelıállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be kell jelentenie a filmgyártás megkezdésének idıpontját azt megelızıen legalább 8 nappal, és legkésıbb a forgatás megkezdésétıl számított 60 napon belül - vagy ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdésének napjáig - a kérelem benyújtásával egyidejőleg be kell nyújtania a) a filmalkotás végleges - az elıkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló - gyártási tervét, b) megrendelésre készülı filmalkotás esetében a gyártásban részt vevı magyar vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a gyártásban részt vevı magyar vállalkozás és a külföldi filmelıállító (megrendelı) közötti szerzıdést, c) nem megrendelésre készülı filmalkotás esetében a magyar filmelıállító 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratokat és a filmalkotás teljes költségvetését, d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelıállító, támogató által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét, e) a filmelıállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 12. szerint melyik ütemezésben kéri a támogatási igazolások kiadását. (3) Ha a (2) bekezdésében felsorolt adatokban változás következik be, azt az ott meghatározottak szerint a filmelıállító, illetve a filmgyártó vállalkozás köteles a hatóságnak a változástól számított 15 napon belül bejelenteni. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltak alapján a támogatásra jogosultság feltételeiben változás következik be, a hatóság hivatalból megindítja a támogatásra jogosultság igazolásával, illetve a támogatási igazolással kapcsolatos eljárást. (5) A határozatot a hatóság a filmelıállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson kívül megküldi a filmalkotás részére közvetlen állami támogatást nyújtó szervezeteknek - a (4) bekezdés esetén pedig az Adóés Pénzügyi Ellenırzı Hatóságnak (a továbbiakban: állami adóhatóság) - is. A támogatási igazolás 11. (1) A hatóság a Tv. 19. (1) bekezdésének e) pontja és 31. (3) bekezdése, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. -ának 36. pontja alapján a filmelıállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak a kérelmére adja ki a közvetett állami támogatások igénybevételére jogosító támogatási igazolásokat. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) az adott filmalkotás könyvelési tételeit tartalmazó fıkönyvi kivonatot, fıkönyvi kartonokat, valamint b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelızı idıszak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást. (3) A kérelemben vagy legkésıbb a kérelem benyújtását követı 20 napon belül meg kell jelölni a támogató nevét, székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének jogosultságát bizonyító szerzıdést. (4) A támogatási igazolás - a Tao. tv pontjában meghatározottakon túl - tartalmazza filmalkotás címét és nyilvántartási számát, a kérelemben feltüntetett idıszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az idıszakra esı összegét. (5) A hatóság a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásának évét követı tíz évig köteles megırizni. 12. (1) A hatóság a támogatási igazolást - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a filmalkotás gyártásának lezárását követıen, a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki. (2) A filmelıállító vagy filmgyártó vállalkozás jogosult a támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmét naptári hónapok szerinti vagy naptári negyedévi ütemezésben kérni, ha a filmalkotás gyártása nem fejezıdik be kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghaladják. (3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az egy-egy igazolásban szereplı összeg - ugyanazon filmhez több támogató részére történı igazolás kiadása esetén az együttes összeg - legfeljebb az igazolás kiadásáig felmerült közvetlen filmgyártási költség 20 százalékáig terjedhet. 13. (1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-elıkészítési költség ismerhetı el, amelyet a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) 160. (3) bekezdésének a)-b) pontjában megnevezett számlákon számolnak el, és amely

5 a) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az egyszerősített vállalkozási adóról szóló évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény szerinti adókötelezettség alá esı, illetve a költségvetési szervnél bevételt eredményezı kötelezettség teljesítésével, valamint a filmgyártással kapcsolatban teljesített személyi jellegő kifizetések után fizetendı járulékkötelezettség teljesítésével összefüggésben, az e rendelet 6. -ában meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követıen keletkezett, és b) megfelel a (2)-(11) bekezdésekben meghatározott további feltételeknek. (2) A hatóság a gyártási ütemezés adott szakaszára esı összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek a kérelemben feltüntetett idıszak kezdı és zárónapja közötti teljesítéshez kapcsolódnak. (3) Csak az a költség ismerhetı el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a végleges gyártási tervnek megfelelı gyártási idıszakban, illetve a gyártáshoz kapcsolódóan a gyártási tervben szereplı befejezési idıpontot követı három hónapon belül keletkezik. (4) Nem számolható el az a költség, amelynek tekintetében az adott jogviszony jogosultja és kötelezettje ugyanaz a szerv vagy személy. (5) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmalkotás alapjául szolgáló mő megfilmesítéshez kapcsolódó szerzıi és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolható el, amely nem haladja meg a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségek 4%-át. (6) A reklám és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el, amelyek nem haladhatják meg a közvetlen filmgyártási költségként elszámolt összeg 2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem tekintendı gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy jármőveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés. (7) Tárgyi eszköz beszerzés esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül beszerzett eszköznek a Számtv a szerinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyártás megkezdésétıl a gyártás befejezéséig tartó idıszakra. Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások között a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani. (8) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon van. (9) A filmgyártáshoz kapcsolódó szállásköltségek közül csak a belföldi szállásköltségek számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként. (10) A Számtv. 3. -a (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekbıl a szállító által külföldrıl igénybe vett szolgáltatás értéke nem számolható el. A külföldrıl igénybe vett közvetített szolgáltatás értékérıl a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell. A hatóság indokolt esetben az ellenırzési jogát a közbensı szerzıdı felek, illetve alvállalkozók ellenırzésével a szolgáltatás tényleges teljesítıjével szemben is érvényesítheti. (11) Valamely rendezvényrıl készített filmalkotás esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létrehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetıek el egyértelmően, akkor azok nem számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként. IV. Fejezet A HATÓSÁG EGYÉB FELADATAI Helyszíni ellenırzés 14. A hatóság a film gyártásának megkezdésétıl a film bemutatásának napjáig helyszíni ellenırzést folytathat le. Adatszolgáltatás 15. (1) A hatóság által a Tv ai és az e rendelet alapján nyilvántartott adatoknak azt a körét, amelyet közzétesznek, valamint a közzététel módját e rendelet melléklete tartalmazza. (2) A hatóság végzi az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audiovisual Observatory) által a mozgóképszakmai területre vonatkozó adatok magyarországi győjtését és azokat az Obszervatórium számára továbbítja.

6 V. Fejezet A HATÓSÁG ELJÁRÁSAIÉRT FIZETENDİ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 16. (1) Az 1. szerinti elsı fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja 7500 forint. (2) A 2. szerinti soron kívüli elsı fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja forint. (3) A 4. szerinti filmbesorolási eljárásért fizetendı díj filmalkotásonként: a) a 4. (2) bekezdésének hatálya alá esı filmalkotások esetében az elsı fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint, b) minden egyéb filmalkotás esetében az elsı fokú eljárás díja forint, a másodfokú eljárás díja 5000 forint. (4) Az 5. szerinti elsı fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja forint. (5) A 6. szerinti mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételi eljárásáért fizetendı díj: a) természetes személyek esetében az elsı fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint, b) szervezetek esetében az elsı fokú eljárás díja forint, a másodfokú eljárás díja forint. (6) A 10. szerinti támogatásra jogosultság igazolásáért fizetendı díj: a) a 12. (1) bekezdésében meghatározott esetben aa) az elsıfokú eljárás díja nem megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, ab) a másodfokú eljárás díja Ft; b) a 12. (2) bekezdésében meghatározott havi ütemezés esetén ba) az elsıfokú eljárás díja nem megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, bb) a másodfokú eljárás díja Ft; c) a 12. (2) bekezdésében meghatározott negyedéves ütemezés esetén ca) az elsıfokú eljárás díja nem megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülı filmalkotás esetén Ft, cb) a másodfokú eljárás díja Ft; d) ha a közvetlen filmgyártási költség nem haladja meg az Ft-ot, az elsıfokú eljárás díja Ft, a másodfokú eljárás díja Ft. 17. (1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú elıirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. Az eljárási díjak befizetése során a Filmiroda megjelölést, a 10. szerinti támogatásra jogosultság iránti eljárás díjának befizetése során a filmalkotás azonosítási számát is fel kell tüntetni. (2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. -ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv ának (2)-(3) bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv ának (2)-(3) bekezdését, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv ait, a díjfizetés módjára az Itv ának (4)-(6) bekezdéseit és (12) bekezdését, illetve az Itv. 73/A. -át, a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv ának (1)-(2) bekezdéseit és az Itv a (1) bekezdésének f), g) és j) pontjait, a díjfizetéssel kapcsolatos mulasztásra az Itv át, a díjfizetés elévülésére az Itv át, az Itv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekre - a behajtásra vonatkozó szabályok kivételével - az Itv ának (1) bekezdését megfelelıen kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a hatóságot, lelet helyett pedig jegyzıkönyvet kell érteni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdés kivételével - a hatálybalépése után indított ügyekben kell alkalmazni. (2) A Nemzeti Filmiroda szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 14/2004. (VI. 9.) NKÖM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. -a szerint - az e rendelet hatálybalépése elıtt - indult nyilvántartásba vételi eljárás alapján indított támogatási igazolások kiadására vonatkozó ügyekben az

7 R. rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a támogatási igazolás kiadására vonatkozó eljárás e rendelet hatálybalépését követıen indult. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a) a Nemzeti Filmiroda szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 14/2004. (VI. 9.) NKÖM-PM együttes rendelet és b) a mozgóképszakmai és a sajtónyilvántartási hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámának módosításáról szóló 23/2007. (IV. 2.) OKM rendelet hatályát veszti. Melléklet a 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelethez A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott adatok 1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképrıl szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképrıl szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi 35 mm-es filmet forgalmazó vállalatoktól kért adatokat a hatóság hivatalos honlapján a következı adattáblákon teszi nyilvánossá: Havi rendszerességgel A tárgyhó 52 hetes halmozott toplistája Gyártó ország Induló kópiaszám Bemutató idıpontja Jegybevétel (HUF) Átlagos jegybevétel (elıadásonként) Összes nézıszám Fizetı nézıszám (csak a tárgyév utolsó hónapjában - évi összesítésben) Átlagos nézıszám (elıadásonként) Az NFI által regisztrált art-filmek havi 52 hetes halmozott toplistája Gyártó ország Induló kópiaszám Bemutató idıpontja Jegybevétel (HUF) Összes nézıszám Magyar filmek havi 52 hetes halmozott toplistája Induló kópiaszám Bemutató idıpontja Jegybevétel (HUF) Összes nézıszám Éves rendszerességgel Magyarországi filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján Adott évi filmforgalmazás az elızı évi adatok tükrében (csak három összesített adat: elıadásszám, pénztári jegybevétel, látogatószám) Magyar filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján

8 A Nemzeti Filmiroda által regisztrált art-filmek adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján 2. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképrıl szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképrıl szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi VHS-DVD forgalmazóktól kért adatokat a hatóság a hivatalos honlapján következı adattáblákon teszi nyilvánossá: Havi rendszerességgel Gyártó ország Mőfaj/jelleg Szinkron/felirat Éves rendszerességgel Gyártó ország Hordozó Jogterjedelem Jogfelhasználás idıtartama Korhatár-besorolás Mőfaj/jelleg Szinkron/felirat 3. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképrıl szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképrıl szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi moziüzemeltetıktıl kért adatokat a hivatalos honlapján a következı adattáblákon teszi nyilvánossá: Negyedéves rendszerességgel Magyarországi art-mozi Mozi név Település Vezetı Éves rendszerességgel Magyarországi mozik Mozi név Ir.szám Település Utca, házszám Üzemeltetı Ir.szám Település Utca, házszám Befogadóképesség Teremszám Nézıszám Jegybevétel Mozik forgalmazási adatai megyék szerint Megyenév Moziszám Teremszám

9 Befogadóképesség Összes forgalom Nézıszám Bevétel Magyar film Nézıszám Bevétel 4. A mozgóképrıl szóló évi II. törvény 27. (1) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetek következı adatait teszi nyilvánossá honlapján: Havi rendszerességgel Regisztrációs szám Szervezet neve Szervezet címe Ügyvezetı neve Telefonszám 5. A mozgóképrıl szóló évi II. törvény 29. (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a kiskorúak védelme érdekében a 21. alapján besorolt Magyarországon forgalomba kerülı filmalkotások következı korhatár-kategóriáira vonatkozó adatait teszi nyilvánossá honlapján: A Korhatár Bizottság ülését követı 48 órán belül Regisztrációs szám Korhatár-kategória Hordozó DVD VHS Jogerı dátuma 6. A mozgóképrıl szóló évi II. törvény 29. (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a filmterjesztés támogatása érdekében a 25. (1) alapján art minısítést kapott, Magyarországon forgalomba kerülı filmalkotások következı adatait teszi nyilvánossá honlapján: A Filmszakmai Bizottság ülését követı 48 órán belül Ügyszám 7. A magyar részvételi arányok alapján besorolt filmek alábbi adatai nyilvánosak: Film címe Ügyfél neve Határozat kelte Határozat száma Filmalkotás besorolási kategóriája Filmalkotás típusa Koprodukciós partnerek neve Filmalkotás rendezıje Filmalkotás forgatókönyvírója Filmalkotás zeneszerzıje Filmalkotás operatıre Filmalkotás fıszereplıi Forgatási helyszínek

10 Forgatás kezdı napja 8. A közvetett támogatásért nyilvántartásba vett filmalkotások alábbi adatai nyilvánosak: Filmalkotás címe Ügyfél neve Ügyfél azonosítószáma Filmalkotás azonosítószáma Filmalkotás típusa Nyilvántartásba vétel dátuma Filmalkotás producere Teljes költségvetés Támogathatóság aránya Közvetlen filmgyártási költségek Közvetlen állami támogatás összege Közvetett állami támogatások várható összege 9. Bérmunkák esetében a 8. pontban felsorolt adatok mellett az alábbi adatok nyilvánosak: Filmalkotás rendezıje Filmalkotás forgatókönyvírója Filmalkotás zeneszerzıje Filmalkotás operatıre Filmalkotás fıszereplıi Forgatási helyszínek Forgatás kezdı napja 10. A nyilvántartásba vett art mozik alábbi adatai nyilvánosak: Art mozi neve Art mozi címe Art mozi üzemeltetıjének neve Art termek száma

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva.

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva. Közlemény A 19/2007. (XI.8.) számú igazgatósági határozattal módosított, 2008. január 1- tıl hatályba lépı Díjfizetési szabályzat szövegét a Beva az alábbiak szerint teszi közzé. Budapest, 2007. november

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl A Kormány hatályos: 2013.07.01-2013.07.01 az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Az Országgyőlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következı törvényt

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben