Táblás játékok modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Táblás játékok 2. 1. modul"

Átírás

1 Táblás játékok 2 1. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA

2 2 Táblás játékok 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének gyakorlása szóban, valamint tárgyi tevékenységgel. Párban való tevékenykedés gyakorlása, együttműködés, egymásra való figyelés, a pár tevékenységének értelmezése, erre válasz tevékenységgel. Szabály megértése, követése, betartása. Saját stratégia készítése, végrehajtása két vagy több szempont figyelembe vételével. (szabály és a pár tevékenysége). A stratégia módosítása, a pár tevékenységének függvényében. Finommanipuláció, percepció fejlesztése. Kreativitás fejlesztése önálló alkotások létrehozásával, mások alkotásaink értelmezésével. Geometriai ismeretek alapozása. Tájékozódás a síkon. Tapasztalatszerzés az egyenes vonal, törött vonal fogalmakra. Egyenes és törött vonal előállítása. Hosszabb, rövidebb fogalmak használata. Területfogalom alapozása. Tapasztalatszerzés a terület mérésére lefedéssel. Területek összehasonlítása. (kisebb, nagyobb, egyenlő fogalmak használata) Különböző alakú, azonos területű síkidomok megfigyelése. Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra, (tengelyes tükrözés, eltolás, forgatás) Ezen transzformációk előállítása tevékenységgel. Aritmetikai ismeretek alapozása. Tapasztalatszerzés a mennyiségi tulajdonságokról, a megfigyelt tulajdonságok megnevezése, összehasonlítása. A számok nagyságviszonyainak mélyítése. Tapasztalatszerzés az egyenlőtlenség fogalmára. Függvényekkel relációkkal kapcsolatos ismeretek alapozása: Szóval adott relációk értelmezése, ábrázolása. Táblázattal, grafikonnal adott relációk értelmezése. Statisztika: Adatok gyűjtése, rendszerezése táblázatba, grafikonba (diagramba). Adatok leolvasása táblázatból, grafikonról, összetartozó értékpárok felismerése. Adatok összehasonlítása, elemzése adott szempontok szerint. 3x45perc 7 8 évesek; 2. osztály; kb. a 2. héttől Az első évfolyamos Táblás játékok, Lerakó és Labirintusok modulok, valamint a második évfolyamos Lerakó és Hány darab modulok.

3 A képességfejlesztés fókuszai Megismerési képességek alapozása: A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése, verbálisan, illetve tevékenységgel. Kívánt helyzetek létrehozása. Feltételeknek megfelelő stratégia tervezése, végrehajtása. Tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése. Szabályértés, szabálykövetés. Tájékozódás a síkon. Területfogalom tapasztalati alakítása. Tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (forgatás, tükrözés, eltolás). Adatok gyűjtése, elemzése. Függvényelemzés. Több, kevesebb, ugyanannyi, legtöbb fogalmak értelmezése. Számlálás. Gondolkodási képességek Rendszerezés Következtetések Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Kommunikációs képességek: Nyelvi kifejezőképesség Szöveg értés, értelmezés Térlátás, térbeli viszonyok értelmezése, kifejezése tevékenységgel. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Ajánlás A modul szerves folytatása az első osztályban már megismerhetett Táblás játékok modulnak. A képességfejlesztési célok feladatok, a foglalkozás szerkezeti felépítése az értékelés valamint a továbbhaladás szempontjai, és maguk a játékok azonosak, de a feldolgozás, a játékhoz kapcsolódó matematikai tartalom a második osztályos követelményekre épül. Súlyozottan jelenik meg a páros munka, ami a játékok jellegéből adódik. A tanév elején még több frontális irányítással dolgozzunk. A páros tevékenykedtetés és játék szervezése lehetőséget ad a differenciálásra: arra, hogy a rászorulókkal még több intenzívebb munkát végezhessen a tanító, apróbb lépésekben valósítsa meg a fejlesztésüket, az értelmezések, szabályok megértését, alkalmazását. A differenciálás az egyéni tempóhoz való alkalmazkodásban, a megfelelő eszközök biztosításával, az önállóság fejlesztésével valósulhat meg. A matematikai fogalmakat (pl.: terület, tengelyes tükrözés, forgatás, stb.) csak tapasztalati szinten ismertetjük meg.

4 Értékelés A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük az észlelés pontosságát; a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát; az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását; a közös munkában való részvételt, odafigyelést egymásra, illetve a tanítóra. Képes-e a tevékenység során betartani a szabályokat? Akar-e illetve tud-e a tevékenységek során együttműködni a társaival? Az értékelés megerősítő, kinek-kinek saját fejlődéséhez, fejlettségi szintjéhez igazítva. Azért a teljesítményért, amit önmaga képes helyesen megítélni, esetleg még visszajelzést sem adunk. Így előfordulhat, hogy az előbbre járók még visszajelzést sem kapnak, másokat viszont nagyon megdicsérünk ugyanazért a teljesítményért. (Az előbbre járót a hozzá méretezett feladat teljesítményért dicsérjük meg. Minden tanulót abban erősítünk, amiben ő bizonytalan, amiben ő szorul támogatásra. A továbbhaladáshoz szükséges szempontok: képes-e összehasonlítani két alakzat terület összeméréssel nagy különbségek esetén? érti-e, és helyesen használja-e a tárgyak összehasonlítására vonatkozó kérdéseket, megállapításokat képes-e önállóan használni a szereplő eszközöket; Fontos értékelnünk a közös munkában való részvételt, az egymásra és a tanítóra való odafigyelést.

5 Modulvázlat Időterv: 3x45 perc Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) I. Ráhangolódás, a játék előkészítése Ismerkedés a játékhoz szükséges elemekkel. Amennyiben a gyermekek az elsö osztályos foglalkozások során megismerkedtek a játékokka, ez a pont lerövidíthető. Síkidomok vizsgálata alakja, területe alapján. Síkidomok elhelyezése a táblán, síkidomok eltolása, forgatása, tükrözése. Megfigyelőképesség összehasonlítás, összefüggések felfedezése, térlátás, számlálás, területfogalom megtapasztalása, területek összehasonlítása, a terület szó tudatosítása nélkül, tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (tükrözés, eltolás, forgatás). Egész csoport, indirekt differenciálással Frontális, önálló kooperatív váltakozása Megfigyelés, Beszélgetés, Tevékenykedtetés Pentaminóhoz tartozó síkidomok. Pentamino01. jpg

6 Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) II. Az új tartalom feldolgozása* Verseny. Elemek elhelyezése, adatok leolvasása a táblázatról Verseny eredményeinek lejegyzése táblázatba. Táblázatba foglalt adatok elemzése Ismerkedés a játékszabállyal. A játék kipróbálása (frontálisan). Körmérkőzés szervezése.. Kiemelt készségek, képességek Területfogalom megtapasztalása, területek összehasonlítása, tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (tükrözés, eltolás, forgatás). Adatok táblázatba foglalása, rendszerezés, Adatok értelmezése, összefüggések felfedezése. Nyelvi fejlesztés, hallott szöveg értelmezése. Modellezés, problémameglátás, megoldás A játék Probléma felvetés, transzláció, megoldás, Következtetés, tartomány becslése. Számolási rutin fejlesztése Játék eredményeinek lejegyzése táblázatba Adatok táblázatba foglalása, rendszerezés, Adatok értelmezése, összefüggések felfedezése. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Egész csoport Önálló Tevékenykedtetés Egész csoport Egész csoport Önálló, frontális Frontális, kooperatív váltakozása Beszélgetés Tevékenykedtetés Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Pentaminó Táblázat Pentaminó Egész osztály Páros Pentaminó Egész csoport Frontális Beszélgetés Táblázat

7 Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Kiemelt készségek, képességek Játék eredményeinek lejegyzése grafikonon. Adatok ábrázolása rendszerezés grafikonon. Adatok leolvasása, értelmezése, összefüggések felfedezése. Függvényvizsgálat Ismerkedés a játékhoz szükséges elemekkel. Amennyiben a gyermekek az elsö osztályos foglalkozások során megismerkedtek a játékokka, ez a pont lerövidíthető. Hatszög vizsgálata, elhelyezése a táblán. Megfigyelőképesség összehasonlítás, összefüggések felfedezése, térlátás, számlálás, területfogalom megtapasztalása, tapasztalatszerzés geometriai transzformációkra (tükrözés, eltolás, forgatás) Önálló alkotás létrehozása Eredetiség, kreativitás. nyelvi fejlesztés, Vélemények megfogalmazása, megértése, ütköztetése, vita Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Egész csoport Frontális Beszélgetés Grafikon Egész csoport Egész csoport Frontális, önálló kooperatív váltakozása Egyéni Megfigyelés, Beszélgetés, Tevékenykedtetés Alkotás értékelése Nyelvi fejlesztés Egész csoport Frontális Beszélgetés A játékhoz szükséges tábla, és hatszögek olló, papír. tablas3.jpg, tablas4.jpg

8 Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Alkotások elemzése adott szempont szerint. Adatok lejegyzése táblázatba Ismerkedés a játékszabállyal. A játék kipróbálása frontálisan A játék. Párok szervezése. A játék lebonyolítása. Kiemelt készségek, képességek Összehasonlítás, elvonatloztatás. Adatok táblázatba foglalása, rendszerezés, Adatok leolvasása, értelmezése, összefüggések felfedezése. Mennyiségi következtetések, több, kevesebb Nyelvi fejlesztés, hallott szöveg értelmezése. Problémameglátás, megoldás Probléma felvetés, transzláció, megoldás, Következtetés, térlátás fejlesztése Játék eredményeinek lejegyzése táblázatba Adatok táblázatba foglalása, rendszerezés, Adatok értelmezése, összefüggések felfedezése. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaformák Módszerek Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) Egész csoport. Frontális Beszélgetés Táblázat Frontális, kooperatív váltakozása Egész csoport lehetőség a lemaradók felzárkóztatására. Tevékenykedtetés Egész csoport, Páros Tevékenykedtetés Egész csoport Frontális Beszélgetés

9 Tanulásszervezés Eszköz Lépések, tevékenységek (a mellékletekben részletesen kifejtve) Ismerkedés a táblával. Közös játék a tanítóval (frontálisan). Amennyiben a gyermekek az első osztályos foglalkozások során megismerkedtek a játékokka, ez a pont lerövidíthető. Egyenes és törött vonalak előállítása, jobbról balra, balról jobbra, lentről fölfelé, fentről lefelé. Számlálás Valamennyinél több, illetve kevesebb elemű halmaz előállítása Ismerkedés a játékszabállyal. Amennyiben a gyermekek az első osztályos foglalkozások során megismerkedtek a játékokka, ez a pont lerövidíthető A játék megszervezése, lebonyolítása. Játék eredményeinek lejegyzése táblázatba, grafikonba, a táblázat, grafikon elemzése. Kiemelt készségek, képességek Térlátás, térbeli viszonyok meghatározása, hosszúságok mérése, Nyelvi fejlesztés, hallott szöveg értelmezése. Problémameglátás, megoldás Probléma felvetés, transzláció, megoldás, Következtetés, térlátás fejlesztése Célcsoport A differenciálás lehetőségei Egész csoport. Mennyiségi differenciálás. Egész csoport Önálló építés Kreativitás Egész csoport, vagy a játékot hamarabb befejezők * A táblázat értelemszerűen bővíthető. Munkaformák Egyéni, frontális váltakozása. Frontális, kooperatív váltakozása Módszerek Tevékenykedtetés Egész csoport Páros Tevékenykedtetés Változat (mellékletben: a feladatok, gyűjtemények, tananyagtartalmak) A játék táblája, pálcikák tablas2.jpg Egész csoport Frontális Beszélgetés Táblázat Önálló, páros Adatok táblázatba foglalása, rendszerezés, Adatok értelmezése, összefüggések felfedezése. Tevékenykedtetés

10 10 A Modulvázlat mellékletei PentAmino Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése A feldolgozás menete Tanítói tevékenység Pentaminó 1 (Ismert lehet az 1. osztályos modulból.) A játék előkészítése: Tanulói tevékenység

11 A kék síkidomokat kell elhelyezni a 8x8-as sárga táblán úgy, hogy a lehető legkevesebb sárga négyzet maradjon ki. Minden gyermek kap egy ilyen készletet. A mellékelt CD-ről nyomtatható. A kék síkidomokat színes papírra nyomtassuk, hogy mind a két oldala ugyanolyan színű legyen. 1. Egyenként vizsgáljuk meg az elemeket. Helyezzük el a négyzettáblán. Toljuk el, forgassuk el a síkban és így helyezzük el, fordítsuk át a másik oldalára és helyezzük el. Számláljuk meg hány egységnégyzettel tudunk lefedni egy-egy alakzatot. A lefedést egyrétegben és hézagmentesen végezzük. Figyeltessük meg, hogy mindegyik alakzat minden helyzetben 5-5 négyzetet fed le. 2. Ismertessük a verseny feladatot: Helyezzünk el minél több alakzatot a táblán úgy, hogy minél kevesebb sárga négyzet maradjon lefedetlenül. Pl.: A gyerekek elmondják a tapasztalataikat. Ismerkedés a geometriai transzfotmációkkal (eltolás, forgatás, tükrözés). Megfigyelés, azonos és különböző tulajdonságok felismerése. A terület fogalom alakítása. Terület meghatározása egységnégyzetekke. Azonos területü különböző alakú síkidomok vizsgálata, a terület szó tudatosítása nélkül. Tervszerű próbálgatással végezzék a feladatot. Önálló munka Olvassuk le: Hány elemet használtunk fel, hány elemet nem használtunk fel, hány kis négyzetet fedtünk le, hány kis négyzetet nem fedtünk le, stb. Számlálás. Negáció (logikai művelet tagadás) alkalmazása. Ismételt összeadás, illetve az 5-ös szorzótábla gyakorlása feladathelyzetben. 11

12 12 3. Az adatokat rögzítsük táblázatba. Önálló munkában mindenki kitölti a saját rovatát. Számlálás. Ennyi alakzatot nem helyeztem el Egy alakzat ennyi kis négyzetből áll Ennyi alakzatot helyeztem el Ennyi kis négyzetet fedtem le. Ennyi kis négyzetet nem fedtem le. Monogramok AA BD CK JM Negáció (logikai művelet tagadás) alkalmazása. Ismételt összeadás, illetve az 5-ös szorzótábla gyakorlása feladathelyzetben. Adatok rendszerezése, táblázat készítése. 4. Elemezzük a táblázatot. (Egyben értékelés pozitív attitűddel. Minden gyermeket saját magához mérve, a jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva.) Kinek sikerült valamennyinél (átlagos teljesítményt nézzünk) több síkidomot elhelyezni? Kinek maradt ki valamennyinél (átlagos teljesítményt nézzünk) kevesebb sárga négyzet? Kiknek maradt ki ugyanannyi sárga négyzet, mint XY-nak? Mennyi a leggyakrabban kimaradt sárga négyzetek száma? Kinek sikerült a legnagyobb területet lefedni? Önállóan választott szempont, stb. Táblázatba foglalt adatok leolvasása, elemzése, Mennyiségek összehasonlítása,

13 II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék 5. A játék alapötlete S. W. Golomb amerikai Matematikustól származik. A nevét onnan kapta, hogy minden elem 5 egységnégyzetből áll. Eszközök 8 8-as mezőn, (pl.: sakktábla) az előbb megismert elemekkel játszunk. A játék menete: A) változat: Két játékos játszik. Felváltva vesznek elemet az elemkéletből és helyezik el a tábla szabad mezőire. Az elemek szabadon forgathatók, oldaluk, illetve csúcsuk érintkezhet, de nem fedhetik egymást. Az a játékos nyer, aki utoljára tud tenni elemet a táblára. A játék gyors. Legfeljebb 12 lépésből áll, de már öt lépésből is be lehet fejezni. B) változat: Csupán annyiban különbözik az A) változattól, hogy az elemeket a játszma megkezdése előtt el kell osztani úgy, hogy felváltva választanak a gyermekek elemet a talomból. 6. Ismertessük a játékszabályt. 7. Játszunk egy közös játékot. A tanító az egyik játékos, a gyerekek a másik. A tanító minden lépését hangosan indokolja. 8. Szervezzünk körmérkőzést azaz minden gyerek játszik mind- n ( n 1) egyikkel. (n gyerek esetén játszmát kell játszani.) 2 Ha túl nagy szám jön ki csináljunk A, B (C) csoportokat. 9. Játék lebonyolítása 10. Játszmák eredményeinek lejegyzéséhez készítsünk táblázatot. Csak a nyertes játszmákat jelöljük koronggal. Játékszabály megismerése, megértése. Közös játék a tanítóval. Párok csoportok alakítása. Játék. Minden játszma után a nyertes egy korongot tesz (a tanító segítségével a megfelelő helyre.) 13

14 14 Monogramok (nyertesek) AA BD CK JM AA BD CK CK Amennyiben jut idő, és a csoport fejlettsége megengedi a 11. A táblázat alapján készítsünk grafikont. Diagram (grafikon) készítése. Minden gyermek a saját nevéhez annyi korongot helyez el, ahány játszmát nyert. 12. Elemezzük a grafikont: (egyben értékelés) A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek több játszmát mint 2? Hányan nyertek ugyanannyi játszmát mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Választott szempont szerint Stb. Diagram értelmezése. Számlálás, mennyiségek összehasonlítása, Tapasztalatszerzés az értelmezési tartomány és az érték készlet kapcsolatára. Adott függvényértékhez elem választása az értelmezési tartományból. Az értelmezési tartomány adott eleméhez tartozó elem meghatározása. Maximum hely(ek), maximum érték(ek) meghatározása.

15 A Modulvázlat melléklete Át a másik oldalra! Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése 1. Át a másik oldalra! Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység Eszközök 36 szabályos hatszögből álló tábla, színes hatszög lapocska. 15

16 16 A játék menete: A) Két játékos játszhatja. Felváltva raknak elemeket a tábla szabad mezőire úgy, hogy a lapocskák oldalai érintkezzenek. A cél a csúcsból indulva utat építve átjutni a csúccsal nem érintkező oldalra. Az elkészült úton az ellenfél nem vághat át. Az a nyertes, aki először ér át. B) A rács oldalától indulunk cél a másik három oldal érintése. Az a nyertes, aki több oldalt ér el. 2. Kicsivel hosszabb a játékidő, de izgalmasabb a játék a következő változatban. A cél itt is átjutni az egyik oldalról a másikra. II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék 3. Vizsgáljuk meg a hatszögeket, Számláljuk meg az oldalait, csucsait. Másoljuk le papírra, vágjuk ki, hajtogatással állapítsuk meg, hogy az oldalai egyenlő hosszúak. (Keressük meg a szimmetriatengelyeket). Hány helyen tudjuk összehajtani úgy, hogy a két rész pontosan fedje egymást (6). 4. Helyezzük el egy hatszöget a táblára. Vizsgáljuk meg, hogy a lehelyezett hatszöget elforgatva újra le tudjuk fedni a hatszögrácsot. 5. Önállóan építsünk az elemekből a táblán. Nevezzük meg az építményt. Pl.: pillangó, daru, stb. Ismerkedés a hatszög tulajdonságaival. A gyerekek elmondják a tapasztalataikat. Megfigyelés, tapasztalatszerzés, a hatszög tulajdonságaival kapcsolatban. Vágás, hajtogatás gyakorlása. Finommanipuláció fejlesztése. A tengelyes tükrözés tulajdonságainak megtapasztalása. A középpontosan tükrös alakzat tulajdonságainak megtapasztalása. Önálló munka.

17 6. Értékeljék egymás munkáját. A tanító ösztönözze, az önálló vélemények megfogalmazását. 7. Néhány alkotáson számláljuk meg hány zöld, illetve sárga elemből építették. Állapítsuk meg melyik elemből van több. Elemszám szerint hasonlítsun össze kettő vagy több munkát. Készíthetünk táblázatot, hogy melyik alkotáson hány elemet használtak fel a különböző színekből. Beszéljék meg kinek melyik munka tetszik legjobban. Választásukat indokolják. Számlálás Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmak használata. Szín Monogram AA BB CC 8. Ismertessük a játékszabályt. 9. Játszunk egy közös próbajátékot. A tanító az egyik játékos, a gyerekek a másik. A tanító minden lépését hangosan indokolja. 10. Szervezzük meg a párokat. Egy-egy játszma után új párokat választunk. A párválasztással segítsük a csoportszerveződést, beilleszkedést. 11. Játék lebonyolítása Játékszabály megismerése, megértése. Közös játék a tanítóval. A párok válasszák ki melyik táblán akarnak játszani. Párok csoportok alakítása. A páros munkaformához kapcsolódó viselkedési formák gyakorlása Játék. 17

18 Játszmák eredményeinek lejegyzéséhez készítsünk táblázatot. Csak a nyertes játszmákat jelöljük koronggal. AA BD CK CK Monogramok (nyertesek) AA BD CK JM Minden játszma után a nyertes egy korongot tesz (a tanító segítségével a megfelelő helyre.) Táblázat készítése (frontális) osztályunka. Adatok rendszerezésének gyakorlása. Táblázattal adott információ értelmezése Számlálás, mennyiségek összehasonlítása, 13. Elemezzük a táblázatot (egyben értékelés) A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek többet mint 2? Hányan nyertek ugyanannyit, mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Stb.

19 A Modulvázlat melléklete Gale Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. A feldolgozás menete Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Tanítói tevékenység 1. Gale 1 A játék alapelve David Gale amerikai matematikustól származik, ezért sok országban gale-nak nevezik. Eszközök Pálcikák és egy tábla, ami kétszer 6x7 négyzetet tartalmaz, és az egyik tábla a másiknak 90 -os elforgatása. A játék menete: Két játékos játszhatja. Az egyiké a piros tábla, a másiké a kék. Mindketten arra törekednek, hogy a saját táblájukon eljussanak a szemközti oldalra. A játékosok felváltva raknak egy-egy pálcikát a táblájuk tetszőleges rácsvonalára. Az elkészült úton az ellenfél nem vághat át. Tanulói tevékenység 19

20 20 A jobb megértésért lássunk egy játékot. A kék pálcával játszó játékos nyert, mert neki sikerült először átérni a másik oldalra. II. Az új tartalom feldolgozása* A Játék Ismerkedjünk meg a táblával. Helyezzük el az asztalon, és ne forgassuk el. 2. Építsünk 7 pálcikából egyenes utat a kék hálón. (A hosszabbik oldalával párhuzamos) 3. Építsünk 6 pálcikából egyenes utat a kék hálón. (A rövidebbik oldalával párhuzamos) 4. Ugyanezt végezzük el a piros táblán a piros pálcikákkal. 5. Építsünk a két szemközti oldalt összekötő utat választott ( n 7) számú pálcikából, mind a két háló hosszabbik oldalától indulva. 6. Építsünk a két szemközti oldalt összekötő utat adott (n) számú n 7 pálcikából, mind a két háló hosszabbik oldalától indulva. ( ) A gyermekek elmondják mit látnak a táblán. Térorientáció, finommanipuláció, percepció fejlesztése. Egyenes illetve törött vonal előállítása. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmak használata. Tapasztalatszerzés az egyenlőtlenség fogalmára.

21 7. Ismertessük a játékszabályt. 8. Játszunk egy közös játékot. A tanító az egyik játékos, a gyerekek a másik. A tanító minden lépését hangosan indokolja. 9. Szervezzünk körmérkőzést azaz minden gyerek játszik mindegyikn ( n 1) kel. (n gyerek esetén játszmát kell játszani.) 2 Ha túl nagy szám jön ki osszuk A, B (C) csapatokra a csoport. 10. Játék lebonyolítása 11. Játszmák eredményeinek lejegyzéséhez készítsünk táblázatot. Csak a nyertes játszmákat jelöljük koronggal. Játékszabály megismerése, megértése. Közös játék a tanítóval. Párok csoportok alakítása. Játék. Minden játszma után a nyertes egy korongot tesz (a tanító segítségével a megfelelő helyre.) AA BD CK CK Monogramok (nyertesek) AA BD CK JM Táblázat készítése (frontális) osztályunka. Adatok rendszerezésének gyakorlása. 12. Elemezzük a táblázatot (egyben értékelés) A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek többet, mint 2? Hányan nyertek ugyanannyit, mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Táblázattal adott információ értelmezése Számlálás, mennyiségek összehasonlítása, 21

22 22 Amennyiben jut idő, és a csoport fejlettségi szintje megengedi: 13. A táblázat alapján készítsünk diagramot. Diagram készítése (frontális) osztályunka. Diagram értelmezése. Számlálás, mennyiségek összehasonlítása, 14. Elemezzük a diagramot (grafikont): (egyben értékelés) A jó teljesítményűeket megdicsérve, a gyengébbeket biztatva. Ki nyert a legtöbb játszmát? Hányan nyertek többet mint 2? Hányan nyertek ugyanannyit, mint BD? Mennyi a leggyakrabban nyert játszmák száma? Stb. 15. Differenciálás: Akik hamarabb befejezik a játékot. Önállóan Építsünk az elemekből: Nevezzük meg az építményt. Önálló építés:

23 Játékok mellékletei 1. pentamino 23

24 24

25 25

26 26 Ezt az ábrát használjuk, ha színesben tudunk nyomtatni.

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa Lerakó 7. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Párban, kis csoportban

Részletesebben

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA Csere-bere 2. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Csere-bere A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem

Részletesebben

Kő, papír, olló és a snóbli

Kő, papír, olló és a snóbli Matematika C 3. évfolyam Kő, papír, olló és a snóbli 1. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 1. modul kő, papír, olló és A snóbli MODULLEÍRÁS A modul célja Szabály megértése, követése,

Részletesebben

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen 6. modul Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Kombinatorikai feladatok megoldása szerep játékkal, mozgásos játékkal,

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 1. MODUL: DOMINÓ TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Táblás játékok 1. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella

Táblás játékok 1. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella Táblás játékok 1. 2. modul Készítette: Köves Gabriella 2 2. modul Táblás játékok 1 A modul célja A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul Matematika A 3. évfolyam VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK 44. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 44. modul VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam Magyar kártya 8. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 8. modul Magyar kártya MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Hallott szöveg megértése,

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal Matematika A 2. évfolyam Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 27. modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI KIVONÁS 31. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 31. modul ÍRÁSBELI KIVONÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 6. MODUL: TALÁNY TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL. 4. modul

A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL. 4. modul Matematika A 4. évfolyam A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL 4. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 4. modul A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam Melyikhez tartozom? 4. modul Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam 4. modul Melyikhez tartozom? MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul Matematika A 3. évfolyam TÖBB EGYENLŐ RÉSZ 35. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 35. modul TÖBB EGYENLŐ RÉSZ MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN 8. modul Készítette: konrád ágnes matematika A 3. ÉVFOLYAM 8. modul diagnosztikus mérés a 100-as számkörben MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag

A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag A pentominók matematikája Síkbeli és térbeli alakzatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 18 év pentominók adott tulajdonságú alakzatok építése szimmetrikus alakzatok egybevágó alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Tükrözés a sík átfordításával

Tükrözés a sík átfordításával Matematika A 2. évfolyam Tükrözés a sík átfordításával 37. modul Készítette: Szili Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV A verseny helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

sorszámok, számszomszédok

sorszámok, számszomszédok Matematika A 1. évfolyam sorszámok, számszomszédok 12. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 12. modul sorszámok, számszomszédok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS 30. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 30. modul ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella Lerakó 7. modul Készítette: Köves Gabriella Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád Dr. Katz Sándor: Lehet vagy nem? Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád A kreativitás fejlesztésének legközvetlenebb módja a konstrukciós feladatok megoldása.

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. Egész számok Szorzás és osztás egész számokkal Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Komputer statisztika gyakorlatok

Komputer statisztika gyakorlatok Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Komputer statisztika gyakorlatok Eger, 2010. október 26. Tartalomjegyzék Előszó 4 Jelölések 5 1. Mintagenerálás 7 1.1. Egyenletes

Részletesebben

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő)

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) 24. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Mesterséges intelligencia feladatsor

Mesterséges intelligencia feladatsor Mesterséges intelligencia feladatsor kétszemélyes játékokhoz Jeszenszky Péter 2008. április 7. 1. Nem választható játékok 1.1. Feladat Nim. Beilleszteni a játék pontos leírását. 1.2. Feladat Tic-tac-toe.

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JÚNIUS 5. TARTALOM. 1. (1) A rendelet hatálya fenntartótól függetlenül

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JÚNIUS 5. TARTALOM. 1. (1) A rendelet hatálya fenntartótól függetlenül LI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JÚNIUS 5. oldal JOGSZABÁLY 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról...

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam

MATEMATIKA C 6. évfolyam MATEMATIKA C 6. évfolyam 8. modul SZÍNCSERÉLGETŐS TÁBLÁS JÁTÉKOK (FONÁKOLÓSOK) Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 8. MODUL: SZÍNCSERÉLGETŐS, TÁBLÁS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Az alap kockajáték kellékei

Az alap kockajáték kellékei Egy játék Dirk Henn-től 2-6 játékos számára Ez a játék két játszási lehetőséget is kínál! Az Alap Kockajáték, és az Alcazaba Variáns. Az alapjáték az Alhambra családba tartozó, teljesen önálló játék, amely

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása Matematika A 2. évfolyam Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása 46. modul Készítette: Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára

Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára Feladatok MATEMATIKÁBÓL a. évfolyam számára I.. Egy 35 fős osztályból mindenki részvett valamelyik iskolai kiránduláson. 5-en Debrecenbe utaztak, 8-an pedig Pécsre. Hányan utaztak mindkét városba?. Állapítsa

Részletesebben

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály megőrzését! A szín és formai változtatás jogát fenntartjuk!

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Javítókulcs M a t e m a t i k a

Javítókulcs M a t e m a t i k a 6. évfolyam Javítókulcs M a t e m a t i k a Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben