A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július"

Átírás

1 A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service July 2009 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerı-piaci helyzet alakulása július 21,1 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Július hónap folyamán 21,1 ezer új állást jelentettek be a munkáltatók a munkaügyi kirendeltségeken. Ezek száma az elızı hónaphoz képest 2,8 ezer darabbal (11,6%-kal), az elızı év azonos idıszakához képest 10,7 ezer darabbal (33,7%-kal) csökkent. Az új bejelentett állások csekély többsége, 53%-a volt nem támogatott álláshely, a többit valamilyen támogatott foglalkoztatási formában kívánták a munkáltatók betöltetni. A legtöbb nem támogatott állást július során Közép-Magyarországon (3,0 ezer darabot), Nyugat-Dunántúlon (2,5 ezer darabot), majd Dél-Alföldön (2,1 ezer darabot) kínálták a munkáltatók. Nyugat-Dunántúlon, egyedüliként a régiók közül jelentısebben növekedett júliusban, az elızı hónaphoz viszonyítva a bejelentett nem támogatott álláshelyek száma, s különösen Zala megyében volt az emelkedés látványos. Itt nagyobb létszámban feldolgozóipari gépkezelıkre, javítókra, szerelıkre, elektromőszerészekre érkezett a hónap folyamán munkaerı-igény. Növekedés volt megfigyelhetı egy hónap alatt Bács-Kiskun megyében is, ahol a fegyveres szerveknél, valamint a húsfeldolgozás ágazatban kínáltak nagyobb számban állásokat. Összességében azonban továbbra is megfigyelhetı a munkaerı-keresletnek a válság óta tapasztalt jelentıs szőkülése, melynek következtében a nem támogatott állás-kínálat hónapról hónapra lényegesen elmarad az elızı év hasonló idıszakához képest: idén júliusban ez az elmaradás 48,1%-ot tett ki. A régiók közül a legnagyobb mértékő csökkenés egy év alatt Észak-Alföldön (62,2%), Észak-Magyarországon (60,1%), Közép-Dunántúlon (51,5%) valamint Közép-Magyarországon (50,5%) volt. Összességében a feldolgozóipar (65,5%) és a szállítás, raktározás, posta távközlés (64,1%) ágazatokban figyelhetı meg, hogy az átlagosnál jelentısebb mértékben csökkent a nem támogatott álláshelyek száma, míg a mezıgazdaság, építıipar, kereskedelem, javítás, valamint az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás, pénzügyi közvetítés ágazatokban az átlagosnak megfelelı mértékő (42-50% közötti) volt a csökkenés. Egyedül Veszprém megyében tapasztalható, hogy idén júliusban több nem támogatott állást jelentettek be a munkáltatók, mint egy évvel korábban. Bár abszolút számban nem jelentıs a növekedés, százalékosan nézve 62,2%-kal nıtt e megyében a bejelentett nem támogatott állások száma. Összességében a feldolgozóiparból érkezett a megyében több állás, de míg a fémfeldolgozási, fémalapanyag gyártási alágazatban jelentısen kevesebb, a gumigyártás területérıl lényegesen több állást kínáltak a munkáltatók. A támogatott álláshelyek tették ki júliusban az összes új bejelentett állás 47%-át (9,8 ezer darabot). A támogatott állásigények legnagyobb hányadát az Út a munkához program keretében meghirdetett közcélú állások teszik ki, melyek a legnagyobb számban segédmunkás, takarító, szemétgyőjtı, utcaseprı, tehát szakképzettséget nem igénylı, egyszerő munkakörök. A hónap folyamán összesen 39,7 ezer állás állt a rendelkezésre közvetítéshez, ebbıl a hónap végéig 16,5 ezer darab maradt betöltetlen.

3 Emelkedésbe fordult júliusban a nyilvántartott álláskeresık száma A nyilvántartott álláskeresık száma a júliusi zárónapon 557,9 ezer fı volt. Ez az elızı hónaphoz képest enyhe, 1,5%-os (8,5 ezer fıs) növekedést mutat. Az álláskeresık száma két hónapnyi kisebb csökkenést követıen fordult ismét emelkedésbe, mely egyértelmően szezonális hatás eredménye és az iskolaév végével van összefüggésben. Júliustól jellemzı ugyanis, hogy a közép és felsıfokú iskoláikat befejezı fiatalok nagy számban jönnek be a munkaügyi központokba, és kérik a szervezet segítségét álláskeresésükhöz. A belépési forgalom egy hónap alatt 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az elsı alkalommal belépık száma 59,6%-kal volt magasabb júliusban, mint egy hónappal korábban. A növekvı belépési forgalom mellett továbbra is jelentıs számban helyezkednek el álláskeresık közcélú munkákra. Júliusban 10,5 ezren kezdték el az álláskeresık közül a közcélú foglalkoztatást. Dél-Dunántúl kivételével az ország valamennyi régiójában több álláskeresıt tartott nyilván az Állami Foglalkoztatási Szolgálat júliusban, mint egy hónappal korábban, az emelkedés azonban minden régióban mérsékelt maradt. Az álláskeresık számának egy év alatti növekedése 32,5%-ot tett ki, az elızı hónaphoz képest nem gyorsult. A válság kitörése óta megfigyelt trendnek megfelelıen az álláskeresık száma egy év alatt továbbra is Közép-Dunántúlon (71,8%), Nyugat-Dunántúlon (70,3%) és Közép-Magyarországon (60,2%) emelkedik a legnagyobb mértékben. Júliusban 195,1 ezer fı volt jogosult valamilyen álláskeresési ellátásra, számuk júniushoz képest lényegesen nem változott. 156,7 ezer fı részesült álláskeresési (vagy vállalkozói) járadékban, álláskeresési segélyt 38,4 ezer fı kapott. További 6,8 ezer fıt tartottak nyilván a munkaügyi központok, mint rendszeres szociális segélyben részesülıket, rendelkezésre állási támogatásban pedig további 137,6 ezer fı részesült a júliusi zárónapon. Tovább emelkedett a nyilvántartott pályakezdık száma Júliusban, az elızı hónaphoz hasonlóan a pályakezdı és nem pályakezdı álláskeresık körében eltérı trend érvényesült. Míg a nem pályakezdık száma továbbra sem emelkedett, a pályakezdı álláskeresık száma 21,1%-kal (9,1 ezer fıvel) nıtt az elızı hónaphoz képest. Az átlagostól jelentısen eltérı növekedést csak Közép-Magyarországon figyelhetünk meg, ahol egy hónap alatt mindössze 10,3%-kal (ezen belül Budapesten csak 0,9%-kal) emelkedett a pályakezdı álláskeresık száma. A tárgyhavi zárónapon 52,6 ezer fı pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami 22,0%-kal (9,5 ezer fıvel) több, mint egy évvel korábban. Míg a belépési forgalom a pályakezdık körében jelentısen, egy hónap alatt 87,8%-kal emelkedett, addig a nem pályakezdık körében 9,2%-kal csökkent. A régiók közül Észak- Alföldön több mint a duplájára nıtt júliusban a belépı pályakezdık száma az elızı hónaphoz viszonyítva, s abszolút számban is itt regisztráltak a hónap során a legtöbb belépı pályakezdıt a munkaügyi kirendeltségek. A pályakezdı fiatalok növekvı beáramlását mutatja az is, hogy egy hónap alatt a 25 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresık száma 10,0%-kal emelkedett (a belépı pályakezdık 97%-a fiatalabb 25 évesnél), s még ennél is jelentısebben, csaknem a negyedével emelkedett a diplomás álláskeresık száma. 2

4 A belépı pályakezdık 12%-a legfeljebb 8 általános iskolát, 21%-uk szakmunkásképzıt, szakiskolát, 53%-uk gimnáziumot vagy szakközépiskolát, 14%-uk pedig fıiskolát, egyetemet végzett. Ezek az arányok nem mutatnak jelentısebb eltolódást az elızı év azonos idıszakához képest. Jellemzı, hogy a regisztrációba belépı pályakezdık között 52,4%-os nıtöbblet figyelhetı meg. Ám míg a szakiskolát, szakmunkásképzıt végzettek 62%-a férfi, a gimnáziumot végzettek 64, míg a diplomások 73%-a nı. A területi különbségek továbbra is jelentısek A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 12,7%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 8,3% volt július végén. Egy év alatt a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke 3,2 %-ponttal növekedett. A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak- Magyarország (20,6%) és Észak-Alföld (19,6%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket pedig Közép-Magyarországon vette fel (5,6%), ám régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk. Az elmúlt év során a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség némileg csökkent, ám az olló záródása a relatív kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatójának átlagon felüli növekedésének köszönhetı, semmint a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 9,6%, ami a munkaerı-felmérésbıl a áprilisijúniusi idıszakra, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték 2,0 %-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Júliusban 3,5 ezer fıt érintı csoportos létszám-leépítési bejelentés érkezett a munkaügyi központokhoz Júliusban 54 cég, 3,5 ezer fıt érintı csoportos létszám-leépítési bejelentést tett a munkaügyi kirendeltségeken. A négy hónapja tartó csökkenı trend ezzel megtört és az elküldendı dolgozók száma újra emelkedésbe fordult, annak ellenére, hogy a bejelentést tevı cégek száma nem nıtt. Az elbocsátásban érintettek létszámában bekövetkezett növekedés nagy része a kohászati ágazatban történt jelentıs létszámú elbocsátásnak köszönhetı Észak-Magyarországon (ezen belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében). Júliusban Közép-Magyarországon jelentették be a legnagyobb létszámot érintı csoportos leépítéseket, ezt követıen Észak-Magyarországon, ahol a válság kitörése óta nem volt ilyen jelentıs számú bejelentett elbocsátás. Míg a korábban leginkább érintett régiókban (Közép-és Nyugat-Dunántúlon) csökkent júliusban az elbocsátásban érintettek száma (sıt Közép- Dunántúlon éves viszonylatban is jelentıs csökkenésrıl számolhatunk be), addig Közép- Magyarországon emelkedı a trend. E régióban az elbocsátandó munkavállalók ötöde az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatások, ötöde a szállítás, raktározás, posta, távközlés, s újabb ötöde a feldolgozóiparban dolgozott. A feldolgozóiparon belül a tárgyhónapban a húsfeldolgozás volt a leginkább érintett ágazat. 3

5 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this , ,5 pályakezdı / school-leavers , ,0 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,5 férfi / males , ,2 nı / females , ,7 szakképzetlen* / without qualification , ,9 diplomás / graduates , ,8 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık** / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,2 24,6-0,2*** - -8,7*** - * A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE ** Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break *** %-pont / % point

6 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebbıl megvált. munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number adatai hez hasonlítható szerkezetben* db / number 2008 adatai 2009-hez hasonlítható szerkezetben* Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,9 13,4 24,3 20,3 38, ,6 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 32,5 22,0 32,5 25,6 20, *2009. január 1-tıl az ÁFSz-hez bejelentett álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre. A viszonyítások megfelelıségének biztosítása érdekében az elızı év bázisadatait az új módszertan alapján számoljuk (ún. Janus évet iktattunk be). -37,7

7 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Ebbıl pályakezdı Ebbıl 25 éven aluli Ebbıl megváltozott Nyilvántartásba belépı Rendelkezésre álló álláshelyek Registered jobseekers From this From this munkaképességő entrants to the Number of school-leaver younger than 25 years From this disabled register unfilled vacancies jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

8 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 5,6 3,8 Budapest 4,8 3,4 Pest 6,8 4,5 11,6 7,8 Fejér 11,6 7,5 Komárom-Esztergom 10,8 7,4 Veszprém 12,4 8,4 9,6 6,8 Gyır-Moson-Sopron 7,0 4,8 Vas 10,1 7,0 Zala 13,1 9,4 17,4 10,5 Baranya 18,1 10,7 Somogy 18,7 11,5 Tolna 14,6 8,9 Northern 20,6 12,9 Borsod-Abaúj-Zemplén 22,9 14,1 Heves 15,6 9,9 Nógrád 20,6 13,3 Észak-Alföld Northern Great 19,6 12,1 Hajdú-Bihar 18,8 11,7 Jász-Nagykun-Szolnok 15,2 9,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg 23,7 14,1 14,3 9,2 Bács-Kiskun 14,6 9,4 Békés 17,0 10,7 Csongrád 11,4 7,5 Összesen - Total 12,7 8,3 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, )

9 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,2 Budapest , ,3 Pest , , , ,8 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,1 Zala , , , ,7 Baranya , ,5 Somogy , ,3 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,2 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,9 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,5

10 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

11 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2009 július/ July 2009 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

12 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,6 Pest , , , ,0 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,9 Zala , , , ,9 Baranya , ,9 Somogy , ,2 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,5 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,2 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,2

13 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,0 Budapest , ,2 Pest , , , ,5 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,2 Zala , , , ,4 Baranya , ,1 Somogy , ,4 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,6 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,7 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,7

14 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,9 Pest , , , ,9 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,3 Zala , , , ,4 Baranya , ,3 Somogy , ,5 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,6 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,6 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,5

15 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest , ,7 Pest , , , ,2 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,2 Zala , , , ,7 Baranya ,1 3 0,1 Somogy , ,9 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,3 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,4 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,2

16 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,8 Pest , , , ,5 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém ,1 37 9, , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,2 Zala , , , ,7 Baranya ,7-5 -1,0 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves ,9 23 5,8 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,3 Békés ,6 28 6,1 Csongrád ,2 37 9,6 Összesen - Total , ,6

17 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,7 Pest , , , ,8 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,2 Zala , , , ,2 Baranya , ,2 Somogy , ,9 Tolna ,6 67 4, , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,4 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,0

18 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

19 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,5 Budapest , ,6 Pest , , , ,6 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,6 Zala , , , ,4 Baranya , ,9 Somogy , ,4 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,6 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,5 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,9

20 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,3 Budapest , ,3 Pest , , , ,0 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,2 Zala , , , ,1 Baranya , ,5 Somogy , ,5 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,1 Nógrád ,6 23 2,5 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,9 Csongrád ,6 99 9,4 Összesen - Total , ,5

21 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,7 Pest , , , ,5 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron ,6 8 2,8 Vas , ,0 Zala , , , ,1 Baranya ,0 21 3,3 Somogy ,7 31 7,0 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,1 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,7

22 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,1 Pest , , , ,9 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,9 Zala , , , ,0 Baranya , ,5 Somogy ,2 95 9,2 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,8 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,5 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,6

23 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

24 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása T he number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,2 Budapest , ,8 Pest , , , ,0 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , ,0 4 3,7 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,3 Zala ,7 0 0, , ,9 Baranya ,9-1 -0,8 Somogy ,5-2 -3,2 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,3 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,4-5 -1,7 Bács-Kiskun , ,0 Békés ,5 6 9,4 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,6

26 21. A bejelentett betöltetlen álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous yea Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,5 Budapest , ,6 Pest , , , ,5 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,1 Zala , , , ,8 Baranya , ,8 Somogy , ,0 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,6 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,7 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,9

27 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous yea Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest , ,4 Pest , , , ,6 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,4 Zala , , , ,4 Baranya , ,8 Somogy , ,4 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,2 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,0 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,7

28 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous yea Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,9 Budapest , ,5 Pest , , , ,6 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,8 Zala , , , ,4 Baranya , ,7 Somogy , ,5 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,4 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,5 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,7

29 24. A hónap folyamán bejelentett új nem támogatott új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of non-supported vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous yea Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central , ,5 Budapest , ,4 Pest , , , ,5 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,9 Somogy , ,5 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,7 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,0 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,1

30 25. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fı feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the Regional Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 fıt felvevı cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

31 26. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fı feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the Regional Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons 2009 január-július / January- July 2009 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 fıt felvevı cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

32 27. Az álláskeresık közül ellátásban részesülık fontosabb adatai / Main data of allowance receipt Idıszak / Month Álláskeresési járadékos Jobseekers allowance recipients Álláskeresési segélyben részesül Recipients of jobseekers' assitance Az álláskeresési járadék átlagos összege Average monthly jobseekers allowance Álláskeresési járadékból kilépı Outflow from jobseekers allowance Ebbıl: elhelyezkedı Outflow to work from jobseekers allowance Rendszeres szociális segélyes Recipients of social assistance fı / number fı / number Ft/fı/hó fı / number fı / number fı / number 2008 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag Monthly average

33 28. Álláskeresési járadékban részesülık száma és változása Number of recipients of jobseekers allowance Régiók és megyék / Regions and Counties Számuk, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

34 29. Álláskeresési járadékosok közül kikerülık száma és változása Outflow from jobseekers allowance Régiók és megyék / Regions and Counties Számuk, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben