A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július"

Átírás

1 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service July 2010 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A nyilvántartott álláskeresık száma A nyilvántartott álláskeresık zárónapi száma 550,0 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 0,7%-kal (3,9 ezer fıvel) nıtt, míg elızı év azonos idıszakához képest 1,4%-os (8,0 ezer fıs) visszaesést mutatott. Az álláskeresık száma a februártól júniusig tartó csökkenı trend után fordult ismét emelkedésbe, mely az iskolaév végével van összefüggésben. Júliustól jellemzı ugyanis, hogy a közép és felsıfokú iskoláikat befejezı fiatalok nagy számban jelentkeznek a munkaügyi központokban és kérik a szervezet segítségét álláskeresésükhöz. Az elızı év azonos idıszakához képest viszont továbbra is csökkent az álláskeresık száma. % 32,0 Az álláskeresık számának változása az elızı hónaphoz és az elızı év azonos hónapjához képest elızı hónap elızı év 28,3 27,0 22,0 17,0 21,3 14,2 12,0 8,0 7,0 2,0 0,9 5,7 0,7-3,0-8,0-2,2-1,4-1,8-0,6-1,4-6,6-7,5 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 A nyilvántartásba belépık száma 72,3 ezer fı volt, a belépési forgalom egy hónap alatt 19,6%-kal emelkedett, ezen belül az elsı alkalommal belépık száma 75,4%-kal volt magasabb, mint júniusban. Az elızı évhez képest a regisztrációba belépık száma 14,4%-kal emelkedett, míg az elsı alkalommal belépık száma 17,2%-kal csökkent júliusban a nyilvántartásból kilépık közül 26,4 ezer álláskeresı helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel. Egy év alatt a férfiak száma 3,6%-kal csökkent, a nık létszáma 0,9%-kal, a szakképzetlenek száma 0,5%-kal, míg a diplomás álláskeresık száma 11,2%-kal nıtt júliusban a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 572,8 ezer fı volt, míg a szezonális kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 550,0 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy júliusban a szezonális

3 hatások kiszőrése után is emelkedés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában, az elızı hónaphoz képest 1,3 ezer fıvel nıtt az álláskeresık száma. A szezonálisan kiigazított idısor azt jelzi, hogy szezonális jellegő többlet-munkaerıkereslet volt kimutatható júliusban. Az iskolát befejezı pályakezdık munkaerıpiacon való megjelenésével a pályakezdık körében többlet-munkaerıkínálat mutatkozott, míg a nem pályakezdı csoportjában többletmunkaerıkeresletrıl beszélünk, hiszen itt nıtt a foglalkoztatottak száma a szezonális ágazatokban. A nyilvántartott álláskeresık 29,2%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. A júliusi zárónapon számuk 160,8 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest némi apadást jelent (1,5%-ost). Éves összehasonlításban számuk szeptember óta folyamatos növekedést mutat (17,1%-ost), ami azt jelzi, hogy a válság kitörésekor regisztrált álláskeresık egy része még mindig nem tudott elhelyezkedni és így ık fokozatosan bekerülnek a tartósan regisztrált álláskeresık állományába. A legtöbb tartós álláskeresıt továbbra is az Északalföldi és az Észak-magyarországi régióban találunk. A tárgyhavi zárónapon 54,5 ezer fı pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami az egy hónappal korábbi adatokhoz képest 17,8%-kal (8,2 ezer fıvel), míg júliushoz képest 3,7%-kal (2,0 ezer fıvel) nıtt. Arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 9,9%-os értéket mutatott (elızı hónapban 8,5% volt). A pályakezdı álláskeresık számának alakulása megyénként júliusban Pályakezdı álláskeresık száma 5000 fölött Belépı Ebbıl: új belépı Míg a belépési forgalom a pályakezdık körében jelentısen, egy hónap alatt 92,4%-kal emelkedett, addig a nem pályakezdık körében csak egy mérsékeltebb, 8,4%-os növekedés figyelhetı meg. A pályakezdı fiatalok beáramlását mutatja az is, hogy egy hónap alatt a 25 évesnél fiatalabb álláskeresık száma 10,1%-kal emelkedett (a belépık 96,4%-a 25 év alatti pályakezdı) és hasonló mértékben növekedett a diplomás álláskeresık létszáma is. A legtöbb pályakezdıt és a legtöbb belépı pályakezdıt egyaránt a gazdaságilag elmaradottabb megyénkben regisztrálták a munkaügyi kirendeltségek: Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. 2

4 A júliusi zárónapon a belépı pályakezdık számának iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: 14,9%-uk legfeljebb 8 általános iskolát, 22,6%-uk szakmunkásképzıt vagy szakiskolát, 27,8%-uk szakközépiskolát, 18,2%-uk gimnáziumot, 5,7%-uk technikumot végzett és 10,9%-uk volt felsıfokú végzettségő. Említésre méltó a belépı diplomás pályakezdık számának megnégyszerezıdése az elızı hónaphoz képest. Ennek oka, hogy júniusban inkább a középiskolai végzettségőek jelentkeznek a kirendeltségeken és júliusban pedig már a diplomás álláskeresık. A nyilvántartott álláskeresık között júliusban 5,4%-ot tett ki a megváltozott munkaképességő álláskeresık aránya. Számuk 29,7 ezer fı volt, ami egy hónap alatt mérsékelt növekedést mutatott. A megváltozott munkaképességő álláskeresıkre jellemzı, hogy közöttük több a nı (56,1%), s mind korösszetételüket, mind iskolai végzettségüket tekintve kedvezıtlenebb helyzetben vannak az összes nyilvántartott álláskeresıhöz képest. Lényegesen magasabb körükben az 45 éven felüliek aránya, amely júliusban 70,2%-ot tett ki, 28,6%-uk tartozik a évesek közé, 25 évesnél fiatalabbat alig találni körükben. Iskolai végzettségüket tekintve állományuk mintegy fele (47,9%-uk) tartozik a 8 általános osztályt vagy kevesebbet végzettek csoportjába, mintegy harmaduk (33,4%-uk) pedig szakmunkás- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Területi különbségek A legnagyobb számban álláskeresıt továbbra is Észak-Alföldön (122,6 ezer fı) és Észak- Magyarországon (104,4 ezer fı) találhatunk. Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık száma Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon, Dél-Alföldön és Nyugat- Dunántúlon kismértékben csökkent, a többi régióban viszont növekedés történt. A válság kitörése óta megfigyelt trend (a tárgyhónapban az álláskeresık számának változása az elızı év azonos idıszakához képest) májusban megtört és júliusban is tovább folytatódott az álláskeresık számának apadása. Közép-Magyarország kivételével ahol 17,4%-os ugrás következett be - minden régióban csökkent a számuk az elızı év júliushoz képest. A legnagyobb visszaesés Nyugat-Dunántúlon (13,5%-os) és Dél-Dunántúlon (6,8%-os) volt július hónapban a pályakezdı álláskeresık száma 54,5 ezer fıtt tett ki, mely létszámban 17,8%-os növekedés következett be az elızı hónaphoz képest. Azon kirendeltségek listája, ahol a legtöbb pályakezdı álláskeresıt regisztráltak júliusban szakiskola és alapfokú középiskola felsıfokú Összesen szakmunkásképzı Nyíregyházi Kirendeltség Debreceni Kirendeltség Miskolci Kirendeltség Kisvárdai Kirendeltség Mátészalkai Kirendeltség Pályakezdı és Diplomás Álláskeresık Közvetítı Irodája Kazincbarcikai Kirendeltség Szolnoki Kirendeltség Kaposvári Kirendeltség Szegedi Kirendeltség Ózdi Kirendeltség

5 Egy hónap alatt a számuk kivétel nélkül minden régióban emelkedett, Észak-Alföldön (2,7 ezer fıvel) és Észak-Magyarországon (1,6 ezer fıvel) történt a legnagyobb abszolút mértékő növekedés. A pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben a legnagyobb mértékben Közép- Magyarországon (24,2%-kal) emelkedett és az Észak-magyarországi régió volt az egyetlen, ahol csökkenés figyelhetı meg. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya júliusban 12,6%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 8,2% volt. Az elızı hónaphoz képest mind a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke, mind a munkavállalási korú népességhez viszonyított mutató értéke 0,1 %-ponttal emelkedett. % 14 A nyilvántartott álláskeresık száma /07 08/10 09/01 09/04 09/07 09/10 10/01 10/04 10/07 gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva munkavállalási korú népességhez viszonyítva A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak- Magyarország (20,6%) és Észak-Alföld (19,7%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket továbbra is Közép-Magyarország mutatta (6,5%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 23,4%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23,1%, miközben a fıvárosi arányszám csak 5,8% volt. Egy év alatt során a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség továbbra is csökkent, de az olló záródása a kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatói átlagon felüli növekedésének eredménye és nem a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 11,1%, ami a munkaerı-felmérésbıl a áprilisjúniusra, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték az egy hónappal korábban publikált adathoz képest 0,3 %-pontos csökkenést mutat és 1,5 %- ponttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. 4

6 Fıbb ellátási adatok júliusban az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 168,6 ezer fı volt, 2,9 ezer fıvel (1,7%-kal) több mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (43,5 ezer fıt) és Észak-Alföldön (27,2 ezer fıt) regisztrálták. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 113,3 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 2,6%-os (3,0 ezer fıs) visszaesést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 32,3 ezer és Észak-Alföldön 16,8 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. Minden régióban csökkenés történt az elızı hónaphoz képest, a legnagyobb visszaesés pedig Közép-Dunántúlon (5,5%-os) és Közép-Magyarországon (4,0%-os) történt. Az álláskeresési járadékosok közül 27,8 ezer fı került ki, melybıl 37,5%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma júliusban 55,3 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 11,9%-os, míg az elızı év azonos idıszakához képest 38,7%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 26,6 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 23,6 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (9,2%-uk). Álláshelyek júliusban csökkent a munkaügyi kirendeltségekhez újonnan bejelentett állások száma az elızı hónaphoz képest. A foglalkoztatók a tárgyhónapban 30,5 ezer darab új álláslehetıséget jelentettek be, melyeknek száma egy hónap alatt 7,1%-kal (2,3 ezer darabbal) csökkent, míg az elızı év azonos idıszakához képest 45,0%-kal (9,5 ezer darabbal) emelkedett. Az újonnan bejelentett álláshelyek döntı többsége (59,3%-a) mikro- és kisvállalkozásoktól érkezett és a munkaszerzıdések idıtartama határozott idıre szólt. Az újonnan bejelentett állások 50,6%-a (15,4 ezer darab) volt nem támogatott álláshely és 49,4%-át (15,1 ezer darab) pedig valamilyen támogatott foglalkoztatási forma keretén belül kínálták a munkáltatók. 5

7 Támogatott és nem támogatott új álláshelyek júliusban KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Támogatott munkavállalás Ebbıl közcélú munka A nem támogatott állások száma 15,4 ezer darab volt a júliusban, ami az elızı hónaphoz képest 9,6%-os visszaesést mutatott, míg az elızı év azonos idıszakához képest jelentıs, 37,4%-os növekedés következett be. A legtöbb új nem támogatott álláslehetıséget Nyugat-Dunántúlon (3,5 ezer darabot) és Közép-Magyarországon (2,6 ezer darabot) kínálták a foglalkoztatók. Júniushoz képest egyetlen régióban, Észak-Magyarországon következett be növekedés, mégpedig igen jelentıs 75,5%-os és ebben a régióban volt a júliushoz képest is a legnagyobb mértékő a növekedés nagysága, 174,4%-os. Mindez annak köszönhetı, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elızı hónaphoz képest csaknem négyszeresére, míg elızı hasonló idıszakához képest több mint négyszeresére emelkedett a nem támogatott állások száma. Itt nagyobb létszámban a fémfeldolgozási termék gyártás ágazatából érkezett a hónap folyamán munkaerıigény. Az elızı hónaphoz képest a legnagyobb csökkenés Dél-Dunántúlon következett be, ahol 31,5% volt a visszaesés mértéke, ebben közrejátszott az, hogy Baranya megyében volt a legmagasabb a csökkenés mértéke (-53,9%-os) A hónap folyamán bejelentett új nem támogatott állások legnagyobb részét 13,0%-át az egyéb gazdasági szolgáltatás, 9,8%-át a fémfeldolgozási termék gyártása, 9,0%-át az építıipar, míg 7,9%-át az élelmiszer, ital gyártás területérıl jelentették be a munkáltatók. A támogatott állások száma júliusban 15,1 ezer darab volt, ami az elızı hónaphoz képest az elmúlt hónapok trendjét követve továbbra is csökkenést (-4,4%-ost) mutatott, míg júliushoz viszonyítva nıtt (53,7%-kal) a számuk. A támogatott állások legnagyobb hányadát (54,8%-át) az Út a munkához program keretén belül meghirdetett közcélú állások teszik ki, melyek a legnagyobb számban az egyéb segédmunkások, a takarítók, ırök, tehát a szakképzettséget nem igénylı foglalkozások vannak. A legtöbb támogatott állást a tárgyhónapban Észak-Magyarországon (5,3 ezer darabot) és Észak-Alföldön (3,5 ezer darabot) kínálták. Júniushoz képest Észak-Magyarországon, Közép- Dunántúlon és Közép-Magyarországon tapasztalható kisebb mértékő növekedés, míg a többi régióban csökkenés történt az újonnan bejelentett támogatott állások tekintetében. A legnagyobb visszaesés Dél-Alföldön következett be, ahol 24,6%-kal esett vissza a hónap folyamán bejelentett állások száma. Az elızı év hasonló idıszakához képest kivétel nélkül minden régióban megugrott a támogatott álláslehetıségek darabszáma. Dél-Alföldön 6

8 (107,7%-kal) és Közép-Dunántúlon (67,0%-kal) emelkedett a legjobban a támogatott álláshelyek száma. Megyénként vizsgálva az álláshelyek száma Csongrád és Somogy megyében emelkedett a legnagyobb arányban, elıbbi esetében 186,4%-kal, utóbbi esetében 147,1%-kal. A hónap folyamán összesen 60,5 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 2,8%-kal, elızı év azonos idıszakához képest 52,3%-kal emelkedett. A júliusi zárónapig 23,9 ezer állás maradt betöltetlen. A júliusi zárónapon a legtöbb betöltetlen álláshely a közigazgatás, az egyéb gazdasági szolgáltatás, a mezıgazdaság, a feldolgozási termék gyártása és az építıipar területérıl érkezett. Csoportos létszám-leépítés júliusban 25 cég, összesen 815 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 278 fıvel (51,8%-kal) növekedett a bejelentett elbocsátandó létszám. A júliusban bejelentett létszámhoz képest azonban jelentıs csökkenés következett be (-76,8%-os) Bejelentett csoportos létszám-leépítések alakulása (fı) /07 08/10 09/01 09/04 09/07 09/10 10/01 10/04 10/ júliusban a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Közép-Dunántúlról (289 fı), Észak-Alföldrıl (188 fı) érkeztek, e két régió adta az összes bejelentés 58,5%-át. Állománycsoportonként az elbocsátásra kerülı dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 562 fı (69,0%), szellemi foglalkozású 253 fı (31,0%). A júliusi bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 74,6%-át a feldolgozóiparból, 6,7%-át pedig a szállítás, raktározás, posta ágból készülnek elbocsátani. 7

9 2010. I-VII. hónapokban összesen 153 bejelentés érkezett, 6230 fıt érintıen. Az elızı év azonos idıszakában 446 bejelentés volt és összesen fıre vonatkozó leépítési döntést jelentettek be a munkaadók, így 2010-ben az elbocsátandó dolgozók száma az elızı év azonos idıszakában bejelentett létszámhoz képest egyötödére csökkent. A I-VII. havi bejelentések összességét tekintve a leépítések régiók szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a teljes létszám 29,6%-át a Közép-magyarországi, 24,6%-át pedig az Északalföldi régió adta. A nemzetgazdasági ágak I-VII. havi összesítését tekintve a feldolgozóipar részesedése az összes bejelentést nézve 58,2%, a következı legnagyobb a szállítás, raktározás, posta, távközlés (8,6%), ill. a kereskedelem, javítás ág szintén 7,5%-os részesedéssel szerepel I-VII. hónapokban az elbocsátásra kerülı dolgozók 67,3%-a (4191 fı) fizikai és 32,7%- a (2039 fı) szellemi munkakörben dolgozott munkaadójánál. Amíg a Közép-magyarországi régióban az elbocsátásra kerülık 58,0%-a szellemi foglalkozású, addig a Dél-alföldi régióban ez az arány mindössze 4,2%. 8

10 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA július / July 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this , ,4 pályakezdı / school-leavers , ,7 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,3 férfi / males , ,6 nı / females , ,9 szakképzetlen 1 / without qualification , ,5 diplomás / graduates , ,2 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık 2 registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,1 29,2-0,7 3-4,6 3 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) ,7 14 4,0 1 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 2 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 3 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

11 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 Ebbıl megvált. munkaképességő From this Nyilvántartásba belépı Entrants to the register years disabled jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies db / number Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,2 12,8 3,1 18,4-6,6 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % -1,4 3,7-7,3 15,1 14, , ,3

12 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Ebbıl pályakezdı Ebbıl 25 éven aluli Ebbıl megváltozott Nyilvántartásba belépı Rendelkezésre álló álláshelyek Registered jobseekers From this From this munkaképességő Entrants to the Number of school-leaver younger than 25 years From this disabled register unfilled vacancies jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

13 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population * (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,5 4,5 Budapest 5,8 4,2 Pest 7,5 4,9 10,9 7,3 Fejér 11,7 7,7 Komárom-Esztergom 9,9 6,8 Veszprém 10,9 7,2 8,5 5,8 Gyır-Moson-Sopron 6,1 4,2 Vas 9,0 6,0 Zala 11,8 8,2 15,8 9,9 Baranya 16,1 9,9 Somogy 17,1 10,7 Tolna 13,6 8,6 Northern Hungary 20,6 12,7 Borsod-Abaúj-Zemplén 23,1 13,9 Heves 14,8 9,4 Nógrád 21,2 13,4 Észak-Alföld Northern Great 19,7 12,0 Hajdú-Bihar 19,2 11,5 Jász-Nagykun-Szolnok 15,4 10,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 23,4 13,7 14,2 8,9 Bács-Kiskun 14,7 9,3 Békés 16,6 10,1 Csongrád 11,5 7,4 Összesen - Total 12,6 8,2 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

14 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,2 Pest , , , ,1 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,1 Zala , , , ,8 Baranya , ,8 Somogy , ,2 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,1 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,3 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,4

15 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

16 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,1 Pest , , , ,3 Fejér ,9 93 0,9 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,3 Zala , , , ,8 Baranya , ,5 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,4 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok ,9 48 0,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,4 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,6

18 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,3 Pest , , , ,9 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,4 Zala , , , ,6 Baranya , ,0 Somogy , ,7 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,9 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,1 Csongrád ,2 99 0,9 Összesen - Total , ,9

19 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary ,8 1 0,0 Budapest , ,5 Pest , , , ,6 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,8 Zala , , , ,5 Baranya , ,6 Somogy , ,8 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,5 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,4 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,3

20 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,9 Pest , , , ,7 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom ,0 42 1,9 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,3 Zala , , , ,2 Baranya , ,4 Somogy , ,2 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,4 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,0 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,4

21 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,5 Pest , , , ,9 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,9 Zala , , , ,4 Baranya , ,9 Somogy , ,9 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,6 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,7 Csongrád ,0 31 7,3 Összesen - Total , ,2

22 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest ,7 47 4,0 Pest , , , ,1 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom ,0 81 7,5 Veszprém , , ,5 67 2,2 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas ,0 13 1,4 Zala , , , ,2 Baranya ,2 91 3,4 Somogy ,3 37 1,7 Tolna ,0 82 5, , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,4 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,3 Békés ,3-6 -0,2 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,7

23 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

24 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,1 Pest , , ,6 67 3,2 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom ,8 20 3,7 Veszprém , , ,1 18 1,2 Gyır-Moson-Sopron ,4 23 6,0 Vas ,1 0 0,0 Zala ,6-5 -0, ,6 92 2,8 Baranya ,8-1 -0,1 Somogy ,2 17 1,6 Tolna ,1 76 9, , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,6 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar ,8 39 1,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,4 Békés ,4 46 3,2 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,6

25 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,8 Pest , , , ,0 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , ,7 49 3,0 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas ,9 13 2,7 Zala , , , ,7 Baranya ,8 92 7,3 Somogy ,3 20 1,7 Tolna ,2 6 0, ,9 28 0,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves ,8 12 1,2 Nógrád ,8 36 3,8 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar ,6 92 3,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2 14 0, , ,6 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,4 Csongrád ,3 37 3,2 Összesen - Total , ,9

26 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,3 Pest , , ,4 6 0,4 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , ,4 84 8,5 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,5 Zala ,6-3 -0, , ,0 Baranya ,1 64 9,7 Somogy , ,5 Tolna , , ,8 78 2,6 Borsod-Abaúj-Zemplén ,0 45 2,3 Heves , ,5 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,7 65 3, , ,0 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,2 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,7

27 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,8 Pest , , , ,1 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas ,2 21 4,0 Zala , , , ,2 Baranya ,8 92 5,4 Somogy , ,2 Tolna ,4 77 8, , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,6 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,0 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,1

28 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

29 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,3 Pest , , , ,8 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém ,1 3 6, , ,7 Gyır-Moson-Sopron ,2 3 8,1 Vas ,1 3 6,5 Zala ,7 7 25, , ,0 Baranya , ,4 Somogy , ,5 Tolna ,4 7 15, , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,7 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,9 Békés , ,1 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,9

31 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest ,9 65 2,8 Pest , , , ,8 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,9 Zala , , ,8 91 9,4 Baranya , ,3 Somogy , ,8 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,9 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,9 Békés ,5 4 0,5 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,7

32 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,0 Pest , , , ,4 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,0 Zala , , , ,6 Baranya ,6 53 3,8 Somogy , ,9 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,8 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,4 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,3

33 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary ,6 0 0,0 Budapest ,2 92 3,3 Pest , , , ,2 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,8 Zala , , , ,1 Baranya ,5 29 5,3 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,0 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,0

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. augusztus Tavaly augusztushoz képest növekedés mutatkozott a bejelentett állások számában 2010. augusztusban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. szeptember Csekély mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban 28,4

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben