MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A évben még az elızı esztendınél is szigorúbb költségvetés mellett végeztük munkánkat. Annak ellenére sikerült az intézmény likviditását megırizni, hogy évközben elvonásra került a személyi kiadásunk 6 és a dologi kiadásunk 3%-a, továbbá a gazdasági válság következményei esetünkben is keresletszőkülést eredményeztek. Mindezen kedvezıtlen körülmények ellenére a múzeum teljesítette bevételi tervét. Ismételten szeretném a fenntartó figyelmét felhívni, hogy az intézmény költségvetési anomáliái továbbra sem szőntek meg, ezért a szakmai színvonal, a likviditás megırzése egyre nagyobb erıfeszítések árán érhetı el. Az épület állaga tovább romlott, a nagy forrásigénnyel járó tetıfelújításra nem került sor. Kisebb javításokat a saját bevételbıl átcsoportosítva végeztünk. Óriási segítséget jelentett számunkra, hogy központi költségvetési forrásból elvégezhettük a főtés korszerősítésének második ütemét. Ennek pozitív eredménye máris érezhetı, mivel az áremelések ellenére a közüzemi költségeink mindösszesen 5%-kal növekedtek. Fı vezérelvünk ebben az esztendıben is a szakmaiság szem elıtt tartásával történı bevételcentrikus program- és munkaszervezés volt. Munkánkat a Múzeumok Mindenkinek Program jegyében végeztük, azaz mind szélesebb közönségrétegek meghódítása volt a cél. Múzeumunk éves közmővelıdési tevékenysége csakúgy, mint az elızı években szervesen illeszkedett a többi országos múzeum programkínálatához, vonzó alternatívát nyújtva a fıvárosi múzeumi életet figyelemmel követı és igénylı múzeumlátogatóknak. A múzeum életében jelentıs esemény, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Vidékfejlesztési Minisztérium közremőködésével a múzeumba kerültek Magyarország teljes kiterjedésére, a ma minden területen kötelezıen használatos es topográfiai, valamint es nagyságban szintén az ország területére kiterjedı agrártopográfiai térképek. A plakátkatalógus elıkészületi munkálatai során plakát digitalizálására került sor. A MONARI program tesztelésével és az adatbázis részleges feltöltésével megkezdıdött a múzeum győjteményeinek nyilvántartásában a számítógépes rendszerre való áttérés elıkészítése. Sikeresen befejezıdött a TÁMOP pályázat programsorozata. A fıigazgató-helyettes irányításával valósultak meg a Győjteményi Fıosztály és a Közmővelıdési Fıosztály évi programjai. İ hangolta össze a múzeum szakmai-tudományos munkáját, koordinálta a múzeum Széchényi- emlékévvel kapcsolatos tevékenységét, különösen pedig a Széchenyi-emlékülés szervezését. Irányításával valósult meg a Felemelı Század program keretében a lókiállítás elsı üteme, illetve zajlottak az Egy csipetnyi Európa c. kiállítás, valamint a Gabona Éve címő programsorozat elıkészületei, valamint a TÁMOP programjainak lebonyolítása. Irányításával, szerkesztésében jelent meg a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei évi kötete, valamint a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai 2. kötete. Ebben az évben került sor a francia partnerünkkel közösen szervezett makett-modell kiállítás Chartres-i megnyitójára. Évek óta tartó fáradozásunk sikerének könyvelhetı el, hogy jelentıs számban rendeztünk vagy adtunk helyet szakmai programoknak, benne kiállításoknak. (HIR-es ÍZnapok, Újbor-és Sajtfesztivál stb.) és újból nálunk került megrendezésre az Orchidea Kiállítás. Az agrárszférához történı kötıdésünket, illetve az agrárélet szereplıinek a múzeumhoz főzıdı kapcsolatát bizonyítja, hogy immár visszatérıen itt tartják szakmai rendezvényeiket. A Mezıgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén túl a Vajdahunyadvárban tartotta ülését többek között a Magyar Vadászkamara, a Magyar Agrárkamara, a Magyar Szövetkezeti Tanács, a Magyar Tanyagondnoki Szövetség, a Magyar Bor Akadémia, a Fiatal Gazdák Szövetsége, AMC. A

3 3 - fenntartóhoz való viszonyunk a kormányváltás után sem változott. A Vidékfejlesztési Minisztérium még fokozottabban számít a múzeum közremőködésére. Ezt a szándékot igazolja az a tény, hogy a VM számos szakmai rendezvényének helyszínéül választotta a múzeumot. Külön elismerés számunkra, hogy a FAO már évek óta hagyományosan a múzeumban rendezi meg a Világélelmezési Napot Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Ø 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum évi beszámoló jelentésébıl.) Győjteményi munka Szıllısy Gábor november 8-tól betegsége miatt helyettesíti Nagy Ágotát, december 15-tıl Tugya Beáta fıosztályvezetı-helyettes munkába állt, szeptember 29-tıl nyugdíjba vonult Székelyhidy Iván, februárig felmentési idejüket töltik Kárpáti Elemérné és Molnár Erzsébet, Szatmári Sarolta. Kırösi Andrea fıovh. december 5-tıl gyermekágyi segélyen van. Könyvtár A munkatársi létszám a kritikus szám alá csökkent, (jelenleg 3 fı, ebbıl csak egy rendelkezik felsıfokú végzettséggel), gyakran csak egy munkatárs teljesít szolgálatot. (Minimálisan egy fı címleírásban jártas, idegen nyelvtudással rendelkezı munkatárs felvétele szükséges.) Informatika Visszatért a GYES-rıl Sánta Barbara. Az év második felében áthelyezésre került a Kiállításrendezési és Vállalkozási Osztályra Király Erzsébet. Győjteménygyarapítás: A Plakát-és Aprónyomtatvány-győjtemény éves gyarapodása 150 tétel, leltározva: 150 tétel (Farkas Gyöngyi). A Személyi Emlékanyag-győjteményben befejezıdött S. Szabó Ferenc hagyatékának beleltározása. A győjtemény a következı hagyatékokat szerezte be: dr. Szalai György, dr. Herpay Balázs, Belényesy Márta. Beleltározás megtörtént (Gergely Gábor). A Textilgyőjteményben gyarapodás: 50 db, ebbıl beleltározott: 12 db, leltározatlan: 38 db. Kerámiagyőjtemény gyarapodás: 10 db, ebbıl beleltározott: 5 db, leltározatlan: 5 db (Kárpáti Elemérné). A Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Vidékfejlesztési Minisztérium közremőködésével megszereztük Magyarország teljes kiterjedésére, a es topográfiai térképeket, amely 4092 darab. Birtokunkba jutottak es nagyságban szintén az ország területére kiterjedı agrártopográfiai térképeket (Molnár Erzsébet). 5 db könyv győjtése és adományozása a könyvtárnak (Oroszi Sándor). 53 darab tárgy, többségében modell és makett a Mőszaki és Közlekedési Múzeumtól, 4 db makett szerzemény magánszemélytıl (Szabó László). Az Adattárba került 14 tétel irat (Takáts Rózsa). Az Eredeti Fénykép Győjteménybe 151 db fénykép került vásárlás útján (Vörös Éva). Az Állatcsontgyőjtemény 3 csontvázzal gyarapodott (Kırösi Andrea). A nyilvántartás (leltározás, tudományos leírókartonok, tárgyfotózás, utaló/mutatókartonok) számszerő adatai. A tárgyi győjtemények gyarapodási naplója, gyarapodás: 19 db. Az adattári győjtemények gyarapodási naplója, gyarapodás: 2372 db. Leltárkönyvi zárasok koordinálása valamennyi győjteményben. Átadás átvételek, jegyzıkönyv: Kerámiagyőjtemény. Intézményen belül átadás: Életmód, Kertészeti Győjtemény (tárgyrendezéssel és áthelyezéssel együtt kb. 70 db tárgy). Tárgyak külföldrıl való visszaszállítása: Berlin, kiállítás: kb.10 db. Ajándékozási szerzıdések koordinálása: minden múzeumi győjteményben. Kupa-Felsıvadász nyilvántartási anyag

4 4 - átadásának hivatalos ügyintézése (folyamatban). Leírókartonok begyőjtése és besorolása a központi nyilvántartásba: minden tárgyi győjteményben. (Kárpáti Elemérné) Térképgyőjtemény: A győjteményben 3 tételt, (3 darabot) vett nyilvántartásba. A teljes állomány végén: 6854 tétel = db. Kéziratgyőjtemény: a teljes állomány végén: 1035 tétel = 1103 db. (Molnár Erzsébet). Győjteményeirıl kitöltötte a raktári állapotfelmérı on-line őrlapokat (Szıllısy Gábor). A múzeum vendégkönyveinek és ügyeleti naplóinak ( ) leltározása, a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár által adományozott iratok leltározása a Mezıgazdasági Múzeum Dokumentációs Győjteménybe (Takáts Rózsa). A Monari számítógépes nyilvántartási rendszer megismerése (Vörös Éva). Az Állatcsontgyőjteményben a 3 új csontváz gyarapodási napló számot kapott (Kırösi Andrea). A Győjteményi fıosztályon kutatószolgálat nyilvántartására szolgáló naplók kerültek bevezetésre (Kırösi Andrea). Győjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek. Győjteményrendezés: A trófea-padlás takarítása (Bányai József), rendezés (Csoma Zsigmond), a Cifra-győjtemény feldolgozása, a Waltner Berta győjtemény elhelyezése, a tárgykatalógus képeinek kiválogatása, a Fotóleíró-karton győjtemény költöztetése, ügyfélszolgálat ellátás (Beck Tibor) db plakát digitalizálása (munkakópiák), leltárkönyvi adatok pótlása; (Farkas Gyöngyi), a Személyi Emlékanyag győjtemény berendezésének bıvítése, tárolás átrendezés (Gergely Gábor). NKA pályázat ruharekonstrukciók válogatás (Kárpáti Elemérné). A tojásgyőjtemény feldolgozása, leltározás, Kismesterségek győjtemény áttekintése (Oroszi Sándor). - A Kismesterségekgyőjtemény átadásának elıkészítése, állapotfelmérés és pozíciólista elkészítése (Szabó László). A nagycenki méntelep kezelıi jog átadása miatt elkészítette a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalba kölcsönzött képzımővészeti alkotások szerzıdésének kettébontását (Szıllısy Gábor). A Dokumentációs Győjteménye, Agártörténeti Iratok Győjteménye és a Regeszta- és Másolatgyőjtemény iratok raktári rendezése (számsorrend helyreállítása), reponálások. Eredeti Fényképek győjtemény összesített nyilvántartása november 30-án: tétel, db, a 2010 évi gyarapodás: 6 tétel, 157 db, a Szakoktatás-történeti Győjtemény összesített nyilvántartása az év végén: 2171 darab. Eredeti Fényképek Győjteménybe 151 db fénykép megvásárlása. (Takáts Rózsa). A Fegyvergyőjtemény feldolgozása (Oroszi Sándor). Revíziók: Revízió Nyíregyházán (Bányai József). A Térképgyőjtemény átvétele Molnár Erzsébettıl, teljes revízió mellett (Gergely Gábor), a Kerámiagyőjtemény: teljeskörő revíziója és átadása: 1242 db tárgy (segédlet: 11 db leltárkönyv, 1 db mozgatási napló) (Kárpáti Elemérné) Térképgyőjtemény a győjtemény átadása miatt (Molnár Erzsébet, Gergely Gábor), a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóságon keresztül a VM-ba kölcsönzött képzımővészeti alkotások állapotfelmérése és revíziója (Szıllısy Gábor, Lenkefi János). Ideiglenes pozíciólista készítése a szobortár revíziójának elıkészítéseként (Szıllısy Gábor). Ismételt revízió (fertıtlenítés után) a Diákpályázat anyagában: 3481 db dolgozat listázása, raktári (225 doboz) rendezése több ízben (Takáts Rózsa). Kölcsönzések: 16 db makett Chartres-i múzeumba, 2 db modell a Mőszaki és Közlekedési Múzeumnak. 1 db preparátum a Ludwig Múzeumnak (Szabó László), - Székesfehérvári Szent István király Múzeum Nádasdy Ferenc vadászati jogbérleti szerzıdés kölcsönzése és további tartós engedélyezés (III , 1 db) (Takáts Rózsa), kölcsönzés két ízben (Bányai József).

5 5 - Selejtezés: A rovargyőjtemény selejtezésének befejezése (Oroszi Sándor). Átadás-átvétel: A Kismesterség Győjtemény (Csoma Zsigmond), a Filmarchívum győjtemény átvétele, rendezése, a filmek digitalizálási lehetıségeinek számbavétele (OSA), Kárpáti Elemérné átadta a győjtemények központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat (Farkas Gyöngyi). Molnár Erzsébettıl a kézirat- és a régészeti győjtemény átvétele (Oroszi Sándor, Kırösi Andrea). A kéziratgyőjtemény átvétele (Oroszi Sándor), A Szakoktatás-történeti Győjtemény ideiglenes átvétele, majd átadása (Vörös Éva, Takáts Rózsa). A Filmarchívum átadása Farkas Gyöngyinek. Adattári munka; gyarapodás év végéig a Személyi Emlékanyag-győjteményben gyarapodás: 41 tétel, 120 darab. A győjtemény teljes állománya év végén: 8385 tétel + K anyag, összesen darab. A Térképgyőjtemény gyarapodása év végéig: 3 tétel, 3 darab, a győjtemény teljes állománya év végén: 6854 tétel, darab (Gergely Gábor). Izinger-féle hagyatéki anyagról tárgyalás, lista készítés. - Másolati és cédulaanyag átvétele (Szántódpuszta anyaga a Regeszta- és Másolatgyőjteménybe kerül. 0,5 fm) (Takáts Rózsa). Számítógépes feldolgozás (Számítástechnikai Csoport) (Koordinátor: Cseh Andrea) Megtörtént a 2009 végén beszerzett számítógépeknek és egyéb informatikai eszközöknek az üzembe helyezése. Selejtezés történt a hibás vagy elavult számítástechnikai eszközök vonatkozásában. A Huntéka és a Monari szerver és program beüzemelése. A Govsys iktatási programban felmerülı adminisztratív feladatok beüzemelése; a szoftver készítıivel néhány változtatás programozása. Felhasználói kérdések, problémák megoldása az év során folyamatosan. A honlap folyamatos, olykor napi frissítése. Részvétel a kiállításokhoz, programokhoz kapcsolódó plakátok, meghívók, szórólapok elkészítésében, alkalmi digitalizálási munkák, névjegykártyák készítése, a Sablonok meghajtó tartalmának kezelése, informatikai eszközök nyilvántartása, irodatechnikai szolgáltatások végzése (szkennelés, laminálás, nyomtatás), meghívók, szórólapok, feliratok, tájékoztató táblák készítése. (Cseh Andrea, Sánta Barbara esetenként Sipos Katalinnal). Külsıs rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok: kapcsolattartás külsı megrendelıkkel, szerzıdések elkészítése, továbbítása a vevı, ill. társosztályok felé; a rendezvények térítési díj befizetésének figyelemmel kísérése, ill. vezetése), az ırszolgálat, a tőzés munkavédelemmel összefüggı adminisztráció, a Kiállításrendezési Osztály adminisztrációja (Király Erzsébet). A 2010-ben átvett Állattenyésztési Győjtemény pozíciólistáinak konvertálása Wordbıl Excelbe (Szıllısy Gábor). A Dokumentációs Győjteményi anyagának gépre vitele (folytatás) (Takáts Rózsa). Honlapunkon kétféle forrásközlı sorozat elindítása: múzeumtörténeti és közmővelıdési (Takáts Rózsa, Gergely Gábor). Az Eredeti Fényképek Győjteményének végleges átköltöztetése (Vörös Éva). A digitális nyilvántartó programban a tervezett változások az év végére kijavításra kerültek. A múzeum eddigi, számítógépes nyilvántartásban lévı anyagai konvertálásra kerültek. Az Állatcsontgyőjtemény anyaga 1996-ig a MONARI digitális nyilvántartó rendszerbe konvertálásra került (Kırösi Andrea). A múzeum honlapján szereplı 40 győjteményleírás fordítása történt meg angolra (Gergely Gábor). Két életrajz írása, ill. ifj. Vastagh Györgynek más közgyőjteményekben és intézményekben található szobrairól készülı országos kataszter feltöltésének folytatása (Szıllısy Gábor).

6 6 - Könyvtári (könyvgyőjteményi) munka; gyarapodás mennyisége és módja, katalogizálás, rendezés (koordinátor: Haász Erzsébet) Megkezdıdött a kötelezı állományrevízió. A TÁMOP /1/KMR Tudásdepo-Expressz pályázatán a Petıfi Irodalmi Múzeum által vezetett konzorcium keretében a könyvtár Ft-ot nyert. Cél: visszamenıleges katalogizálás. Gyarapítási tevékenység: a hagyományos dokumentumokra terjed ki (könyv és folyóirat). Forrásai: vétel, csere, ajándék. Vétel: a szerzeményezésre kijelölt dokumentumok a Könyvtári Bizottság véleményezése után kerülnek beszerzésre. Lehetıség volt könyvtári dokumentumok beszerzésére. 40-féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Ajándék: az FVM-tıl 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai is ajándékoztak kiadványokat. Csere: a könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 73 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 50 magyar, 22 pedig külföldi cserepartnertıl Ft értékben. Ezen kívül 53 kötet könyvet kaptunk Ft értékben. Feldolgozó munka: a bekerülı könyvek a TINLIB integrált adatbázisba kerültek feldolgozásra. (132 új bibliográfiai leírás, tárgyszavazásuk is megtörtént.) Megtörtént a TINLIB adatbázisban tárolt adatok konvertálása a HunTéka adatbázisba. Megkezdıdött a visszamenıleges adatbevitel. A HunTékában levı rekordok mennyisége az adat-áttöltés után: címek 8728, összes cím 15643, leltári számok Könyvtárközi kölcsönzés: 7 esetben. Állományrevízió: részleges ellenırzés a fenntartó minisztérium által jóváhagyott ütemterv alapján. Megkezdıdött a szabadpolcos állomány ellenırzése (Haász Erzsébet, Papócsi Ildikó, Nyírfalvy Károly). Mőtárgyvédelem: restaurálás konzerválás tisztítás adatai győjtemény fajtánként (arányuk) és összesen (koordintáro: Szelle Tibor) Restaurátor mőhely Elkészítették a tervben szereplı kismesterségek győjtemény restaurálási munkáit (Keszthely). A Győjteményi Fıosztály részére 20 tárgyat restauráltak, és 409 tárgyat konzerváltak. Az állandó kiállításokban lévı tárgyakat folyamatosan tisztították (Jurinka László, Kovács Géza). Muzeológusok együttmőködésével történt restaurálások: Vadászati kiállítás, A növények országából, az Erdészet és a Természeti értékek, Természetvédelem, valamint Szılészeti és borászati győjtemény, keszthelyi Szılészeti és Borászati győjtemény, a Kismesterség győjtemény, a Textilgyőjtemény, a Kerámia győjtemény folyamatos karbantartása, tisztítása (65 tárgy) (Bányai József, Csoma Zsigmond, Kárpáti Elemérné, Oroszi Sándor). A szobortár gipsz- és bronz szobrainak restaurálása, elsısorban a lótenyésztési témájú tárgyak. Befejezıdött e a Fogatoltjármő-győjtemény 2009-ben megkezdett restaurálása (összesen 34 nagy, több részbıl álló tárgy) (Szıllısy Gábor, Lenkefi János és a restaurátorok). Mikológiai vizsgálat intézése a Borkiállításban. A Hazánk mezıgazdasága diákszemmel győjtemény közötti anyagának fertıtlenítésre szállítása, visszaérkezés utáni átvétele. A selyemhernyó-tenyésztési tárló gondozása. Az új állandó kiállításban javítások, tisztítások (Takáts Rózsa). A hımérséklet és páratartalom mérésére szolgáló készülék összekapcsolása a számítógéppel (Vörös Éva). Preparátor mőhely 1 db ló dermoplasztika készítése. A vadászati kiállítás diorámáinak tisztítása, javítása. Az Erdészeti kiállítás szeszes mulázsainak felújítása. Az állandó kiállításokban folyamatos moly- és féregirtás (Dezsı Ákos). Fotólabor

7 7 - Idıszaki kiállításokhoz fotók készítése. Kiadványokhoz szükséges fotók készítése (tárgykatalógus). Csonttári győjtemény részére tárgyfotók készítése. Katalógusba csonttári fotók készítése évi múzeumi falinaptár fotóinak elkészítése. A TÁMOP pályázati rendezvények dokumentálása, 300 db, (folyamatosan az év során). Külsı kutatók részére reprodukciók készítése, illetve digitalizálás (Papp Tibor). Tudományos feldolgozó publikációs tevékenység Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.) Külsı kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek (mellékletben). Bányai József - A vadászat tárgyi eszközei In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 2. A vadászat tárgyi eszközei. 84 oldal. Beck Tibor Hagyományos borkészítés a Magyar Mezıgazdasági Múzeum régi fényképein In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Csoma Zsigmond A mustnyerés és feldolgozás eszközei a magyarországi szılı-borágazatban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Farkas Gyöngyi - Plakátok a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Gergely Gábor - Angol nyelvre történı fordítások, (40 győjtemény leírás fordítása) ezen belül kiemelten: Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közlemények rezüméi. - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusa, A vadászat tárgyi eszközei. Bányai József által írt vadászati katalógus bevezetıjének fordítása. 5 oldal. Kárpáti Elemérné - Textilgyőjtemény a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban c. győjteménytörténeti tanulmány. In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal. Molnár Erzsébet Kéziratos térképek a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Térképgyőjteményében. In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal. - A tiszagyendai avar csontsíp In: Csont és bır Állati eredető nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. 10 oldal. - A tárgykatalógus sorozatban a Térképgyőjtemény kéziratos térképeinek a feldolgozása. 60 db Nagy Ágota A paprikatermesztés eszközei a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Oroszi Sándor - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum vadászfegyvereinek (tőzfegyvereinek) fejlıdéstörténeti áttekintése In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal (Kotlár Károllyal) - (Bányai Józseffel) a (vadász) fegyvergyőjtemény tárgyainak feldolgozása a szakkatalógushoz (a készültsége 50 %). - (Haraszthy Lászlóval) a madártojás-győjtemény kiadvány szintő feldolgozása. (elkészült kézirat) Szabó László A magyar méhészet tárgyi emlékei In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal

8 8 - Székelyhidy Iván A magyar halászat múltja In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Vörös Éva - Erdélyi Mór fotográfiái a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Eredeti Fényképek Győjteményében In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Egyéb, megjelent tudományos és tudományos ismeretterjesztı cikkek, publikációk. Csoma Zsigmond - Borászati Füzetek: Muzeális tokaji borok. 2010/4. szám 6. és ebbe a folyóiratban még 4 cikk. Középkori híres somlói szılıfajtáink 2 alkalommal, Aszúválogató asztalok, A tokaji aszú története - Erdélyi gyümölcskultúra tanulmány. (Ethnographia, megjelenés alatt) - Nadányi János elsı erdélyi kertészeti könyve (Orpheus Noster, megjelenés alatt) Csók Márta - Múzeumpedagógiai Füzetek (Agroinform Nyomda és Kiadó) - Múzeum a táskámban, 5 oldal. (A Múzeumcafé folyóirat részére, megjelenés alatt) - Beszámoló a Múzeumi Szakmai Kollégium (NKA) pályázat keretében megvalósított tevékenységrıl, 6 oldal. (Lehoczkyné Wellisch Máriával) - "Széchenyi, a Legnagyobb Magyar - közelebb a látogatóhoz", cikksorozat a Magyar Mezıgazdasági Múzeum honlapján a Széchenyi Emlékév alkalmából (10 oldal). Estók János Széchenyi István élete és kora. Officina 96 Kiadó Budapest Farkas Gyöngyi 1950s posters in the Museum of Hungarian Agriculture In: Crops for the State! Agriculture and the Countryside in the 1950s. Propaganda Poster of Central and Eastern Europe, Szreniawa, Fehér György - Darányi Ignác, a korszerő agrárpolitika elsı hazai képviselıje. In: Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. (Szerk.: Sipos Levente) Napvilág Kiadó, Bp Huth Anna - Élı interpretáció drámai feszültség a múzeumban. In: HOPPÁ! Disszeminációs füzetek 20. Felnıttoktatásról a gyakorlatban. Grundtvig felnıttoktatói tanulmányutak tapasztalatai oldal. - Élı interpretáció az Egyesült Királyságban., In: Múzeumi iránytő 5. Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek - európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. 2 oldal ( - Under Construction Egy brit királyi palota átépítés alatti programja In: Múzeumcafé, június/július, oldal Kırösi Andrea Budaörs bronzkori lelıhely állatcsontanyaga tanulmány az İsrégészeti levelek 11. kötetében jelent meg. Andrea Kırösi: Archaeozoological finds from TT32 tanulmány a Fóthi Bernert Kırösi: Human and Faunal Remains From Theben Tomb 32. tanulmánykötetben a Studia Egyptologica sorozatban a XIX. kötetben megjelent. Megmunkált csonteszközök Felgyı Kettıshalmidőlın c. tanulmánya a Gömöri Kırösi: Csont és Bır címő kötetében megjelent. Lehoczkyné Wellisch Mária - Iskola kultúra : Élmény múzeum 2010/7, 2,5 oldal. - Reklámakadémiai Magazin, prezentáció 2010/12, 5 oldal, - Köznevelés: Érintsd meg! (A kézzel fogható tárgyak világa.) 1,5 oldal

9 9 - - Magyar Francia tanulmány, 2010/2011 A múzeumok európai uniós szabályainak megfelelıen az akadálymentesítésrıl. (Cecile Renise-sel) - Múzeumpedagógiai Füzetek (Agroinform Nyomda és Kiadó) Molnár Erzsébet - A tiszagyendai avar csontsíp tanulmány. ( Csont és bır az állati eredető nyersanyag feldolgozásának története, régészete és néprajza, Budapest konferencia kötet oldal). Oroszi Sándor Könyvek: - A fa Erdélyben a bölcsıtıl a koporsóig. (Erdészettörténeti Közlemények LXXXII.) Bp., old. - (Bartha Dénessel és Barton Zsolttal) İserdıleírások a Kárpát-medencébıl. (Erdészettörténeti Közlemények LXXXI.) Bp., old. + mellékletek Tanulmányok: - (Kotlár Károllyal) A Magyar Mezıgazdasági Múzeum vadászfegyvereinek (tőzfegyvereinek) fejlıdéstörténeti áttekintése. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei (Bp., 2010.) old. - (Bányai Józseffel) Mad arské pol nohospodarské múzeum. In: Zborník múzea vo Svätom Antone XIX). (Bánská Bístrica, 2010.) old. Cikkek: Az erdészeti felsıoktatás 200 éve. Emlékkönyv. (Könyvismertetés). Agrártörténeti Szemle : old., Kun Lajos: Hortobágy széli parasztpuskások. (Könyvismertetés). Nimród :46. old., Moór Arthurról tíz tételben. In: Emlékeink Visszaemlékezések és diákhumormorzsák a matematika legendás professzoráról, szobrának avatása kapcsán. Szerk: Bartha Dénes Kovács Miklós Oroszi Sándor. (Sopron, 2010.) oldal. Szerkesztés: (Bartha Dénessel és Kovács Miklóssal) Emlékeink Visszaemlékezések és diákhumormorzsák a matematika legendás professzoráról, szobrának avatása kapcsán! Szerk: Bartha Dénes Kovács Miklós Oroszi Sándor. (Sopron, 2010.), Apatóczky István: A Pilisi Parkerdı (megjelenés alatt) Lektorálás: Apatóczky István: A Budavidéki Erdı- és Vadgazdaság története Szıllısy Gábor Korizmics László és Horn Artúr életrajz a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók c. kiadv. részére. (megj. alatt) Az intézményi tudományos tanács munkája (megvitatott témák, idıpontokkal) az intézmény által szervezett konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos (tématervi és forgatókönyvi) viták az intézményben (ill. szervezésében). Részvétel átfogó tudományos programokon. Széchenyi Emlékév kiállítás és emlékülés (és a kapcsolódó egyéb tevékenységek - Széchenyi emlékkiállítás (április 8-tól) rendezése (Szabó László, Oroszi Sándor, Szelle Tibor) - A Széchenyi Emlékév alkalmából szervezett Széchenyi Emlékülésen (november 17.) az alábbi munkatársi elıadások hangzottak el: Csoma Zsigmond: Széchenyi a magyar borkultúráért. (dézsma - minıség - borkereskedelem) Estók János: Széchenyi, az arisztokrata nagyvállalkozó Oroszi Sándor: Erdészeti és természetvédelmi gondolatok Széchenyi mőveiben Szabó László: Tápanyag-gazdálkodás Széchenyi korában Szıllısy Gábor: A lóversenybárcák története Takáts Rózsa: A selyemhernyó-tenyésztés és Széchenyi - Egyéb, az emlékévhez kapcsolódó munkák:

10 10 - Kvíz-játék: a honlapon található játék általános iskolások és középiskolások részére, tavaszi-ıszi forduló zajlott (Bálint Ágnes, Csók Márta) Ismeretterjesztı anyag a honlapon (pedagógusok részére) (Csók Márta) Egyéb részvétel tudományos programokon: Fehér György: Agrárius elképzelések a szövetkezetek szerepérıl c. elıadás tartása a Tradicionális agrárközösségek és mezıgazdasági szövetkezetek a 21. században címő agrártörténeti-néprajzi konferencián (Eger, okt. 6-7.) Farkas Gyöngyi: Az 1960-as kollektivizálás elleni tüntetésekrıl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottság Szociológiai Intézete és a Miskolci Egyetem Jelenkortörténeti Mőhely által szervezett konferencián (Az identitások korlátai. Kollektív traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétıl 1990-ig ) elıadások - Befejezte és megvédte doktori disszertációját (Hatalom és társadalom az 1950-es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen ). - Részvétel a Magyar Múzeumi Történész Társulat rendes éves konferenciáján. - Kapcsolattartás a MaDok-program résztvevıivel. Huth Anna: Élı interpretációs gyakorlat az Egyesült Királyságban elıadás: Országos Múzeumpedagógiai Konferencia (Szolnok, nov. 4-5.) Kırösi Andrea: - Utolsó évéhez ért a Fenékpuszta feldolgozására indított a GWZO és az MTA Régészeti Intézete közös kutatása. (A programban a fenékpusztai állatcsontok feldolgozására került sor.) - A pécsi Egyetemen Bevezetés a régészeti állattanba c. tantárgy oktatása. Lehoczkyné Wellisch Mária: - Múzeumok és Látogatók Alapítvány Nyitott mőhely részvétel - Kamasz, panasz elıadás (márc. 16.) - Kultúrák közötti párbeszéd/ 2. részvétel (márc. 25.) - Marczibányi Téri Szabadidıközpont: Drámapedagógiai játékos évadnyitó bemutató szereplés, címe: Megmondjam, vagy? - Kultea - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, szakmai nap: részvétel, csapatépítı program (2010. nov. 2.) Szabó László: A VIII. Tájtörténet Konferencián elıadás (Kalocsa, júl ) A TÁMOP-3.2.8/08/B/KMR pályázat projekt-menedzseri feladatainak ellátása (Csók Márta) és gazdasági feladatainak ellátása (Badar Károlyné). A szervezésben, a lebonyolításban koordinátori feladatok végzése (Kırösi Andrea, Juhász Gabriella). Részvétel az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézmővesipar-történeti Munkabizottságának ülésén (Takáts Rózsa). Részvétel a Magyar Múzeumi Történész Társulat és Magyar Fotótörténeti Társaság szakmai konferenciáján és rendezvényein (Vörös Éva).

11 11 - Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsıoktatás munkájában (oktatóként vagy szervezıként) Csoma Zsigmond: A Corvinus Egyetem Szılészeti Tanszéken, Borászati Tanszéken, az Eszterházy Fıiskola Borkultúra Szak és a KRE n elıadások, órák, összefoglalók, tájékoztatók tartása. Az ELTE Néprajzi Intézetben ill. doktori iskolában doktorandusz hallgató oktatás. Estók János: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Gazdaság- és Társadalomtörténeti, valamint Új- és jelenkori Magyar Történeti Tanszékén elıadások és szemináriumok tartása, valamint szakdolgozati vezetés. Fehér György: Óraadó az ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékén Történeti Muzeológia Szakon. ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola szemináriumok tartása. ELTE Bölcsészettudományi Karán záróvizsgán bizottsági tagként való részvétel. Oroszi Sándor: oktatóként: Az erdı- és erdészettörténet címő doktori tárgy oktatása a Nyugatmagyarországi Egyetemen (Roth Gyula és Kitaibel Pál Doktori Iskolák); a Szakmatörténet (vadászattörténet) címő tárgy oktatása a Szent István Egyetemen (MSc-képzés). Szakfelügyelıként: az agrártörténeti és néprajzi múzeumok látogatása az ott folyó munkák értékelése (2010-ben 12 helyen). Szıllısy Gábor: Szent István Egyetem felkérésére opponensi bírálat. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Tudományos, Doktori és Habilitációs Tanácsa felkérésére bizottsági tagként részvétel bíráló és szigorlati bizottságban. Oktatóként: a Szent István Egyetem és Magyar Lovas Szövetség közös szervezésében négy elméleti elıadás tartása. Felsıfokú oktatásban résztvevı hallgatók szakmai gyakorlatai: A Közmővelıdési és a Győjteményi Fıosztály gyakornokokat fogadott (5 fı) (Csók Márta, Huth Anna, Juhász Gabriella, Kırösi Andrea, Lehoczkyné Wellisch Mária, Radics Boglárka, Takáts Rózsa, Vörös Éva) Kutatószolgálat; külsı kutatók száma. Az év során kutatókat fogadtak, győjteményi és feldolgozó munkájukat irányították munkájukat és informáltak több alkalommal (Bányai József, Csoma Zsigmond, Molnár Erzsébet, Szıllısy Gábor, Takáts Rózsa, Vörös Éva). 5 kutató keresett anyagot az Állatcsontgyőjteményben, ebbıl egy külföldi. Az Állatcsontgyőjteményben egy fıiskolai gyakornok töltötte gyakorlati idejét (Kırösi Andrea). Egyéni továbbképzés (PhD és más minısítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési terv megvalósulása. Farkas Gyöngyi: Befejezte és megvédte doktori disszertációját: Hatalom és társadalom az es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen. Szabó László: PhD doktori cselekmény folytatása. A Könytár HunTéka tanfolyami részvétele (Haász Erzsébet, Papócsi Ildikó) Kiállítások Állandó és idıszaki kiállításainkat Állandó kiállítások A magyar mezıgazdaság története a kezdetektıl 1945-ig Az állatok háziasítása A növények országából Erdészet Természeti értékeink, természetvédelem

12 12 - A magyar szılı és bor Európában Vadgazdálkodás és vadászat A halászat története Magyarországon Idıszaki kiállítások - XVI. Betlehemi Jászol 2009.dec jan Magyar Kézmőves Remek január 26-tól február 14-ig - Húsvét március 13 április Széchenyi emlékkiállítás április 8-tól - Kincsem versenyló-képzımővészeti március 17- május 2. pályázat díjazott alkotásai - Kaland-Vár május Pincefestémények május 29 július Múlt idık masinái május 29 június 27. (Bp-en) július 6 október 31. (Keszthelyen) - Magyar kézmővesség július 25 augusztus és kézmővesség az egyházmővészetben - Sivatag szeptember 11 október 31 - Lóversenyzés, lótenyésztés polgári társadalom október 01-tıl - VIII. Nemzetközi Díszmadár kiállítás és vásár október Nemzetközi Orchidea és Bromélia kiállítás november XVII. Betlehemi Jászol december január 2. Kiállítás-rendezési és Vállalkozási Osztály (koordinátor: Szelle Tibor) Saját és idıszaki kiállítások szervezése, kivitelezése (Király Erzsébet, Jurinka László, Kovács Géza, Dezsı Ákos, Papp Tibor). A múzeum bevételi elıirányzatnak megfelelıen egynapos konferenciák és fogadások szervezése. A bevételi elıirányzatot 98%-ban teljesült. (Király Erzsébet, Gráner Tamás, Szelle Tibor) A főtéskorszerősítés munkáinak koordinálása megtörtént. (A beruházás értéke 17 M Ft.) Az osztály három egysége folyamatosan készítette a fıosztályok által igényelt feladatokat. Kiállítások megvalósításában részvétel: Szıllısy Gábor: a Lótenyésztés, lóversenyzés, polgári társadalom c. kiállítás elıkészítésében (képek válogatása, tárgyak elıkészítése.) és rendezésében (képzımővészeti) vett részt. A lótenyésztési kiállítás harmadik fázisának új koncepció szerinti forgatókönyve készült el. Szabó László: közremőködés az Emlékezés Széchenyire c. kiállítás rendezésében, valamint a lótenyésztési kiállítás harmadik fázisának új koncepció szerinti forgatókönyvének megírása. Csók Márta, Juhász Gabriella, Szıllısy Gábor: A Kincsem, Imperial c. kiállításhoz kapcsolódó, rajzpályázat zsőrizése, a díjazott munkák múzeumunkban kiállításának elıkészítése, a megnyitó megszervezése. Szıllısy Gábor: A Taste of Europe c kiállítás Gabona részének elıkészítésében részvétel. Gergely Gábor: A Taste of Europe c. tervezett kiállítás szövegének angolra fordítása, a lengyelországi plakátkiállítás szövegének fordítása. Csoma Zsigmond: Az Év Bortermelıje c- vitrin kiállításának felelıs rendezıje. Oroszi Sándor: részvétel az Emlékezés Széchenyire c. kiállítás rendezésében. Vörös Éva: Francia levelezések a modell-kiállítás kapcsán (Le Compa). A múzeum külsı helyszínen rendezett kiállításai. Farkas Gyöngyi: részvétel a szreniawa-i (Lengyelország) mezıgazdasági múzeumban rendezett nemzetközi plakátkiállítás megvalósításában.

13 13 - Sipos Katalin: A múlt idık masinái (Budapesten valamint Keszthelyen) c. kiállítás elıkészítésében, szervezésében, rendezésében vett részt. Szabó László: A franciaországi modell kiállítás magyar anyagának összeállításában, kísérıszövegének elkészítésében vett részt. Közmővelıdési tevékenység A közmővelıdési koncepció megvalósulása A év a LÓ ÉVE volt a múzeumban, ehhez kapcsolódóan az év során programokat, rendezvényeket szerveztünk. A kiállításhoz kapcsolódó interaktív hasznosítási terv kidolgozásában részt vett: Csók Márta, Huth Anna, Juhász Gabriella, Lehoczkyné Wellisch Mária.) Családi Lovas napok program szervezése, több ízben (Huth Anna, Radics Boglárka). A teljes éven áthúzódott a TÁMOP-pályázat feladatainak elvégzése (TÁMOP /08/B/KMR ), amely a két fıosztály együttes munkája révén valósult meg. Idıkerete: szeptember november 30.) A program öt negyedév során valósult meg. A pályázat lezárása utáni feladatokat elvégzése, a fenntarthatósági terv elkészítése (Csók Márta, Juhász Gabriella), a vásárolt demonstrációs anyagok nyilvántartásba vétele (Juhász Gabriella), a záró jelentés és a pénzügyi beszámoló befejezése (Csók Márta, Badar Károlyné). A pályázat egész éven át tartó adminisztrációját (iratok kezelése, vásárlások intézése, fotók készítése, témadossziék elkészítése, foglalkozások elıkészítése) a múzeum több részlegének munkatársai összehangoltan végezték. (Juhász Gabriella, Csók Márta, Kubatov Judit, Sipos Katalin, Papp Tibor). A pályázat kommunikációja és grafikai megjelenítése (Sipos Katalin, Bálint Ágnes). Az iskolákkal való kapcsolattartásban kiemelkedıen sok feladatot végzett Juhász Gabriella, a szerzıdések elkészítésében Kubatov Judit, a foglalkozásokhoz kapcsolódó vásárlások lebonyolításában Huth Anna. Kiemelkedı munkát végzett a pályázat megvalósítása során Kırösi Andrea szeptember 26-án megrendezésre kerülı Maratoni SPAR futóverseny kapcsán a BSI-vel együttmőködést kötöttünk. Javaslat kidolgozására került sor az Agrármarketing Centrum 2011-es programjába illeszthetı együttmőködési lehetıségekrıl, az elbírálás folyamatban. Szponzorációs irányterv elkészítése (5 old.) (Radics Boglárka). A múzeum egész éves angol-német fordításainak, levelezésének, tolmácsolási feladatainak nagy része, Fordítások A Taste of Europe projekthez (4l oldal terjedelem), illetve számos rövidebb hírlevél, információ fordítása, idegen nyelvő szövegek korrektúrája (Juhász Gabriella). Önkéntesek a múzeumi programok szolgálatában: A fıosztály munkája során folyamatosan 7 fı önkéntessel dolgozik, elsısorban a rendezvények lebonyolításánál (Koordinátor: Juhász Gabriella). Látogatottsági adatok: Az összes látogató fı volt ben a múzeumot látogatók száma: fı, ebbıl ingyenes. A látogatottságból, a kiállítások és rendezvények belépıjegyeibıl, a gyermekfoglalkozások díjaiból az összes bevétel Ft volt. Kiemelt pályázat: A Taste of Europe Egy csipetnyi Európa Elkészült a kiállítás forgatókönyve (Nagy Ágota), a múzeumpedagógiai hasznosítási terv (Csók Márta, Lehoczkyné Wellisch Mária), a kapcsolódó két rendezvény terve (Huth Anna).

14 14 - További pályázatok: - NKA pályázat: Megújult pedagógiai foglalkozások és kapcsolódóan: Múzeumpedagógiai füzetek 3., A Növények országából címő kiállítás alaposabb megismeréséhez, Múzeumpedagógiai füzetek 4., Kaplony fia Töhötöm naplója, Honfoglalás, Múzeumpedagógiai füzetek 5., Véka, Az Árpád kortól 1711-ig. A pályázat megvalósításában részt vettek: Csók Márta (pályázati felelıs), Lehoczkyné Wellisch Mária, Sipos Katalin. - Nagy Kultúra Pályázat (OKM támogatás) Koordinátor: Kubatov Judit Résztvevık: Bányai József, Dezsı Ákos, Oroszi Sándor, Lehoczkyné Wellisch Mária, Nagy Ágota, Szabó László, Székelyhidy Iván, Szıllısy Gábor. - Múzeumok İszi Fesztiválja (Márton nap a rendezvényeknél) okt. 1-nov. 3. között megrendezett Múzeumok İszi Fesztiváljának hat témában, tizenkét programelemének megszervezése, koordinálása, folyamatos ellenırzése. (Koordinátor: Radics Boglárka. Lebonyolítók: Juhász Gabriella - Vártörténeti séta (40 fı); Szıllısy Gábor Legendás tárgyak nyomában (6 fı), Múzeumi a la carte (4 fı); Lehoczkyné Wellisch Mária - Színek arcai, sokszínőség (12 fı), Titkosírás rovásírással (12 fı); Takáts Rózsa - Múzeumi a la carte (4 fı); Nagy Ágota - İszi séta a Ligetben (13 fı); Dezsı Ákos Élı, nem élı (14 fı); Lenkefi János Kincsek nyomában (36 fı).) Hagyományos, drámapedagógiai és Montessori-pedagógiai foglalkozások, bemutatók. A foglalkozások a honlapunkon megtalálhatóak, kapcsolódnak állandó kiállításainkhoz (6 féle foglalkozás) (Csók Márta, Lehoczkyné Wellisch Mária, Juhász Gabriella). Az év során 76 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, összesen 1547 gyermeknek, valamint 72 tárlatvezetést tartottunk, összesen 1982 fı résztvevıvel. A Gyermekszínjátszók találkozója IV. vetélkedıt és elıadást nagy érdeklıdés mellett tartottuk (140 fı) (Lehoczkyné Wellisch Mária, Sipos Katalin, Csók Márta) Rendezvények, programok (a Közmővelıdési Fıosztály szervezésében) A programok szervezésekor költségvetéssel ellátott, részletes programtervet készítünk, szórólapokat tervezünk, kiviteleztetünk, árajánlatokat kérünk, szerzıdéseket kötünk: 60 db szerzıdés: játszóházat tartó és bemutatót tartó kézmővesekkel, fellépı mővészekkel, (Kubatov Judit), 81 db (Huth Anna 50 db, Sipos Katalin 27 db árajánlat, Radics Boglárka 4 db). Az alábbi rendezvények valósultak meg 2010-ben Nagyobb rendezvényeinken (Múzeumok Éjszakája, Lovas napok, Márton napi mulatság) együttmőködés a muzeológusok és a közmővelık között. (Elıadások, vezetések, önálló programrészek tervezése, vezetése, épülettörténeti séták, játékos programok vezetése) (Csoma Zsigmond, Farkas Gyöngyi, Kárpáti Elemérné, Szabó László, Szıllısy Gábor, Takáts Rózsa, Vörös Éva). Kiadványok megjelentetése, nyomdai kivitelezés, korrektúrázás A rendezvényekhez kapcsolódó szórólapok elkészítésében (szerkesztés, nyomdai munkák) Bálint Ágnes, Radics Boglárka, Sipos Katalin és esetenként Huth Anna. A múzeum negyedéves programfüzeteinek szerkesztése, nyomdai munkák intézése, ellenırzése (Sipos Katalin). A évi múzeumi naptár (vadászati győjteményrıl) készítésének koordinálása, kivitelezése (Papp Tiborral). A látogatók informálódását segítı eligazító szórólap gyártása 6 nyelven (magyar, angol, német, francia, olasz, orosz). Az aulába kihelyezett táblák kivitelezése, kihelyezése (Sipos Katalin).

15 15 - Média kapcsolatok (koordinátor: Bálint Ágnes) Múzeumunk kiállításairól, szakmai tevékenységérıl, rendezvényeirıl folyamatosan tájékoztatta az írott és az elektronikus sajtót. Intézményünk egy-egy eseményéhez kapcsolódóan sajtóanyagokat, közleményeket adott ki, interjúkat szervezett. Sajtólistánk segítségével naprakészen informáltuk a médiát és ez által látogatóinkat is. Részvétel külsı fórumokon is, amelyeknek célja a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl (pl.: Sajtókávéház, a Budapesti Turisztikai Kht. által szervezett munkacsoport találkozók). A média változásainak figyelemmel kísérése, új információs csatornákkal kapcsolatfelvétel. Rendszeresen riportok adása (Csók Márta, Bálint Ágnes, Huth Anna). Egyéb reklámtevékenység (koordinátor: Bálint Ágnes) A múzeum megújult honlapján folyamatosan tájékoztatunk kiállításoktól, rendezvényekrıl, múzeumpedagógiai foglalkozásokról, győjteményeinkrıl, filiáléinkról, szolgáltatásainkról. Az érdeklıdıknek lehetısége van az elektronikus Vendégkönyvbe (is) megírni észrevételeiket, melyekre érdemben reagálunk. A hírlevélre eddig közel 600 fı regisztrált, a weboldal 2010-ben havi átlag 7000 egyedi látogatót vonzott, de november hónapban ez a szám volt. Éves szinten egyedi látogató tekintette meg a honlapot, összesen oldalletöltés történt és találat érkezett a weboldalra. Az intézmény és a vele kapcsolatos információk a legnépszerőbb közösségi portálon, a Facebook-on is elérhetıek. Belsı pr-tevékenység, közönségszolgálati pénztár (koordinátor: Sipos Katalin, Steierlein László) Jelentıs pr-tevékenységet folytat a Közönségszolgálati Pénztár (Steierlein László, Balogh Istvánné, Rédey-Nagy Veronika), amely a pénzforgalmat is lebonyolítja. Közönségszolgálat Jelentıs telefonos, elektronikus és személyes közönségkapcsolat zajlott az év során. Az iskolák jelentkezési lapjainak fogadása (kb. 700 db), visszaküldése, MÁV levelek kibocsátása (700 db). A pályázatok jelentkezéseinek regisztrációja, a tárlatvezetések megszervezése, az ügyeletes folyamatos tájékoztatása. Múzeumpedagógiai foglalkozásokra jelentkezık regisztrációja, valamint múzeumpedagógiai asszisztencia (Kubatov Judit). A kiállítás-megnyitók és a rendezvények megnyitójának szervezése, forgatókönyvek készítése, egyeztetés (Sipos Katalin). Múzeumi informatika elsı negyedévében a rendszergazdával együttmőködve megtörtént az üzembe helyezése a 2009 végén beszerzett számítógépeknek és egyéb informatikai eszközöknek. Átfogó selejtezés történt a hibás vagy elavult számítástechnikai eszközök vonatkozásában. A Huntéka szerver és program beüzemelése, valamint a Monari szerver és program beüzemelése, rendszeres kapcsolat a szoftver készítıivel. (Cseh Andrea, Sánta Barbara) Szakmai és társadalmi kapcsolatok Munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak). Bányai József: Részvétel a 20. jubileumi Szt. Hubertus napokon (Szlovákia). Csoma Zsigmond: ICOMOS Történeti Kertek Bizottság, Ister-Granum Eurorégió Mg. Bizottság tagja.

16 16 - Fehér György: Az AIMA alelnöke, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának elnöke, az MTA Történettudományi Bizottsága tagja, az OKSZ Felügyelı Bizottsága tagja, az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje. Huth Anna: 2010 március: Kulturális menedzsment a gyakorlatban, az Egyesült Királyságban: Historic Royal Palaces - Brit Történelmi Királyi Paloták (London) - Enchanted Palace projekt. (Balassi Intézet, Klebelsberg Kuno ösztöndíj, 1 hónap) Molnár Erzsébet: Nemzetközi régészeti szakmai kapcsolat (Mainz i Römisch-Germanisches Zentralmuseum). Oroszi Sándor: együttmőködés a hontszentantali (Szlovákia) vadászati múzeummal. Szıllısy Gábor: török tolmácsként közremőködött. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben. Csoma Zsigmond: A Hungarikum program Bizottsági tagja, a HÍR program Tudományos Bizottságának elnöke. - A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság alelnöke, - A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály elnöke, Magyar Bortörténeti Társaság elnöke. Csók Márta: Pulszky Társaság és Montessori Társaság tagja, Fehér György: Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának elnöke, az MTA Történettudományi Bizottsága tagja, az OKSZ Felügyelı Bizottsága tagja, az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Estók János: Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja. Az agrártudomány képviselete a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságán. Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje. Huth Anna: A Pulszky Társaság tagja, TÁMOP kulturális szakértı, Historic Royal Palaces Volunteering Programme certificate a program önkéntese Juhász Gabriella: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közalkalmazotti Tanács elnöke Kırösi Andrea: A Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztségét látta el október 15-ig. Kubatov Judit: a múzeumi Szakszervezeti Bizottságának vezetıségi tagja Lehoczkyné Wellisch Mária: Pulszky Társaság, a Drámapedagógiai Társaság a Földrajztanárok Egylete tagja. Molnár Erzsébet: a Magyar Régészeti Szövetség és a Régészeti és Mővészettörténeti Társulat tagja. Oroszi Sándor: a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság tagja; a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottság tagja; az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály elnöke; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti Bizottságának tagja; az Erdészeti Lapok szerkesztıbizottságának tagja Szabó László: Közremőködés a Magyar Állattenyésztık Szövetség keretén belül mőködı Állattenyésztés-történeti Szakbizottság munkájában. A Rétimajori Halászati Múzeum szakmai felügyelete; a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület munkájában részvétel. Biztonság; vagyonvédelem A fegyveres biztonsági ırség a Múzeum ırzés-védelemi tevékenységét évben maradéktalanul teljesítette. Az objektum területén az eltelt év során rendkívüli esemény nem történt! Változás: az élıerıs biztonságvédelmi tevékenységet az illetékes felügyeleti szerv által határozatban elrendelt 4 fıs 24 órás szolgálat (16 fıs állomány) helyett a gazdasági körülményekre tekintettel idén 3 fıs 24 órás szolgálattal oldottuk meg. Az állomány szakmai felkészültsége megfelelı. Jelenlegi létszám 12 fı FBİ + 1 fı próbaidıs + 1 fı ırparancsnok összesen 13 fı.

17 17 - Oktatás-, kiképzés: az állomány jogszabályban elıírt vizsgáztatása februárban történt, ezért évben nem volt vizsgakötelezettség. Biztonságtechnikai eszközök: az üzemeltetett videó-rendszer és behatolás érzékelı riasztórendszer elavult, de az elvárt technikai védelmet biztosítja. A Georgikon Majormúzeum évi beszámolója (koordinátor: Szabóné Lázár Ibolya) 2010-ben a Georgikon Majormúzeumban az Élménygazdaság pályázatról hozott támogatási döntés eredményezte a legnagyobb figyelemfelkeltést. A Majormúzeum programjai: a korábban bevezetett, már hagyományosnak tekinthetı rendezvényeket hirdettük meg. Személyi-szervezeti változások A korábbi évhez képest változás nem történt. Győjteményi munka A győjteményi munka, a Majormúzeumban elhelyezett győjtemény változásai a központi nyilvántartásnak megfelelıek. A győjteménytárban tavasszal az elızı évben megkezdett szekérfelújítási munkákat folytatása, a halászati és kismesterség győjtemény rendezése, a tárgyak restaurálása, kezelése. (Jurinka László, Kovács Géza). Tudományos feldolgozó tevékenység Felhasznált kutatónapok száma: heti 1 nap (Szabóné Lázár Ibolya) A PE Georgikon Mezıgazdaságtudományi Karán agrártörténet tárgy keretében négy óra tartása (Szabóné Lázár Ibolya). Kiállítások 1. Állandó kiállítások A Georgikon Majormúzeum állandó kiállításai: Majorok és népe a században A keszthelyi agrárszakoktatás története ( ) A gabonatisztítás-, tárolás- és mérés eszközei Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken A növénytermesztés eszközei és gépei ( ) Kovácsmőhely és bognármőhely Fowler-féle gızeke Állattenyésztési kiállítások 2. Idıszakos tárlatok - Gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása (2010. április 25.) - Múlt idık masinái (A MAOE Fotómővészeti Tagozatának idıszaki kiállítása) július 6. - október 31. Közmővelıdési tevékenység, látogatottsági adatok: A Georgikon Majormúzeum látogatottsága: összes látogató: 9725 fı, bevétel: Ft Múzeumpedagógia Majorbéli kaláka ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére (június 14., július 9.) Program: kézmőves tevékenység, a múzeum bejárása, játékos hagyományırzés.

18 18 - Rendezvények Szent György-napi múzeumnyitó (április 25.) (Gyermekrajz kiállítás, tavaszköszöntı mősor). Elıadások: Petánovics Katalin, Estók János. Múzeumok Éjszakája (június 19.) A keszthelyi Múzeumok éjszakája rendezvényben négy intézmény vett részt közös jeggyel, a feltételeket szerzıdésben rögzítve: Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Goldmark Károly Mővelıdési Központ, Rádió és Televízió Múzeum. (Program: gyermekfoglalkozások, tárlatvezetéssel egybekötött múzeumlátogatás, a pincében borkóstoló, a Pannon Egyetem Georgikon Kara szılınemesítési tevékenységének ismertetése.) (A Georgikon munkatársai és külsıs munkatársak). V. Majorbéli géptalálkozó (július 24.) A géptalálkozó elıestéjén szakmai találkozó gépgyőjtıkkel. A rendezvény középpontjában a 100 éves Fowler-féle gızeke jubileumi ünneplése állt. (Aratóprogram, a Hofherr-féle cséplıgép cséplésbemutatója, szántásbemutató zajlott.) A rendezvényt Keszthely polgármestere támogatta Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések bemutatása SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK év folyamán 13 fı újbelépı érkezett múzeumunkba. Ezzel szemben 12 fı kilépett. A gondnokságon volt a legnagyobb fluktuáció, (3 fı újbelépı -5 fı kilépı ) fıleg a szakképzetlen, munkakörökben. 2 fı nyugdíjazás miatt vált meg múzeumunktól. A Győjteményi Fıosztályvezetı-helyettese szülni ment, ezért helyette határozott idıre létesítettünk jogviszonyt. A Közmővelıdési Fıosztályon 2 új teremır került felvételre. A keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a nyári nyitva tartás idejére 1 fı teremırt alkalmaztunk, határozott idıre. A december 31-i állományi létszám 103 fı volt. Szakmai munkakörben kinevezett: 35 fı ebbıl muzeológus és fımuzeológus18 fı Közmővelıdési és egyéb szakmai felsıfokú munkakörökben 17 fı volt foglalkoztatva Az intézmény 2010.évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belsı információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a döntések támogatására? Az intézmény vezetése a költségvetési keretszámok tudatában év elején döntött a fontosabb feladatok kijelölésérıl. Vezetıi értekezletet tartunk minden héten hétfın, a felsı és középvezetık részvételével, ahol a pénzügy- gazdasági helyzetet, az elvégzett munkát és a soron következı feladatokat tárgyaljuk meg. A gazdasági igazgató a banki forgalomról napi kimutatást vezet, mely alapul szolgál a felügyeleti szerv felé 10 naponta történı adatszolgáltatáshoz, valamint a fıigazgató tájékoztatásához a bevételek és a kiadások napi illetıileg halmozott összegérıl. A fıkönyvi könyvelés havonta, a tárgyhót követı 10-ig. Pénzforgalmi tablót nyomtat, mely fıkönyvi számonként tartalmazza az eredeti, a módosított elıirányzatot, a forgalmat, a maradványt és a teljesítés %-át. A gazdasági igazgató és a fıigazgató a felhasználás valamint a befolyt bevétel tervszerőségét értékeli a tabló alapján. Analitikus kimutatás készül az elıirányzat módosításról, az intézményfinanszírozásról és a bevételek teljesítésérıl, valamint a kötelezettségvállalásról. A munkaügy havonta név szerinti kimutatást készít a dolgozói létszámról és a szükséges bérfedezetrıl a fıigazgató és gazdasági igazgató részére. A 2010.évi költségvetés szőkös volta ismét fegyelmezett gazdálkodást követelt.

19 19 - A személyi juttatás, annak járulékai és a mőködési kiadásunk egy részére kaptunk támogatást (összes kiadás 78% a) a többit saját bevételeinkbıl tudtuk fedezni. Felújítást beruházást a múzeumi szakmai kiadásokat csak pályázatokból biztosíthattuk. 2. Az elıirányzatok alakulása: 2.1. Elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évi eredeti módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások eltérések bemutatása (nemcsak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az elıirányzatból) A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások./ beszámoló 23 őrlap/ Megnevezés Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormányzati Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás Módosított elıirányzat e Ft.-ban Teljesítés Kiadások összesen Bevételek összesen Az eredeti elıirányzat 0,2 %-kal csökkent, jelentıs volt az év közi elıirányzat változás az elızı évhez képest 44,89 %-kal csökkent, végül a módosított elıirányzat 9,57 %-kal csökkent évhez képest. A bevételi elıirányzatok ugyan ilyen mértékben változtak A fejezet által az intézmény mőködtetésére, fejlesztésére átadott pótelıirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval. Elıirányzat változás felügyeleti hatáskörben e Ft 1. VM XX/199/3/2010. Fejezeti általános tartalék évi elıirányzat terhére. Az átadott összeg Váncsa Jenı emlékiratainak kiadásához. Az elıirányzat Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység szakfeladaton került elszámolásra. A kötet júliusában került kiadásra e Ft 2. VM XX/35/12/2010. Központi beruházás jelzıszámon főtési rendszer korszerősítése II. ütem A főtés korszerősítés októberében lezárult, a beruházás átadás- átvétele megtörtént. A beruházást a közbeszerzési eljárás szabályainak betartásával végeztük e Ft

20 A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása. /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormány Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás összesen Módosított elıirányzat Tényleges teljesítés Elıirányzat változás e Ft 1./ Kormányzati hatáskörben: e Ft -VM XX/16/5/2010. A kormány 316/2009. (XII.28.), a 1035/2010.(II.12.), illetve a 1041/2010. (II.23.) határozat alapján a decemberre, illetıleg évi keresetkiegészítésre e Ft -VM XX/490/11/2010. A kormány 1132/2010. (VI.18)sz. rendeletében az államháztartási egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések keretein belül zárolást rendelt el, mely a késıbbiekben elvonás lett e Ft -VM XX/16/11/2010. Az Egységes Közszolgálati Szerájkbizottsággal született megállapodás alapján történt kereset-kiegészítés elszámolására visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk e Ft 2./ Saját hatáskörben: e Ft -Pénzmaradvány igénybevétele -Átcsoportosítás évvégén dologi kiadásokra -Többlet bevételbıl átrendezés személyi juttatásra +603 e Ft e Ft +515 e Ft Létszámleépítést nem hajtottunk végre, engedélyezett létszám 105 fı. 02. őrlap I. eft.-ban Megnevezés 2009.évi eredeti elıirányzat 2010.évi eredeti elıirányzat Index % Rendszeres személyi juttatás ,55 Nem rendszeres szem. juttatás ,72 Külsı személyi juttatás ,56 Összesen: % Megnevezés II évi módosított elıirányzat 2010.évi módosított elıirányzat eft.-ban Index % Rendszeres személyi juttatás ,65 Nem rendszeres szem. juttatás ,79 Külsı személyi juttatás ,61 Összesen: ,53

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei dr. Horváthné Labát Márta Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. december 13.

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

HBONE aktualitások február

HBONE aktualitások február HBONE aktualitások február 2012.02.02. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei A DWDM gerinc még mindig

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben