MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A évben még az elızı esztendınél is szigorúbb költségvetés mellett végeztük munkánkat. Annak ellenére sikerült az intézmény likviditását megırizni, hogy évközben elvonásra került a személyi kiadásunk 6 és a dologi kiadásunk 3%-a, továbbá a gazdasági válság következményei esetünkben is keresletszőkülést eredményeztek. Mindezen kedvezıtlen körülmények ellenére a múzeum teljesítette bevételi tervét. Ismételten szeretném a fenntartó figyelmét felhívni, hogy az intézmény költségvetési anomáliái továbbra sem szőntek meg, ezért a szakmai színvonal, a likviditás megırzése egyre nagyobb erıfeszítések árán érhetı el. Az épület állaga tovább romlott, a nagy forrásigénnyel járó tetıfelújításra nem került sor. Kisebb javításokat a saját bevételbıl átcsoportosítva végeztünk. Óriási segítséget jelentett számunkra, hogy központi költségvetési forrásból elvégezhettük a főtés korszerősítésének második ütemét. Ennek pozitív eredménye máris érezhetı, mivel az áremelések ellenére a közüzemi költségeink mindösszesen 5%-kal növekedtek. Fı vezérelvünk ebben az esztendıben is a szakmaiság szem elıtt tartásával történı bevételcentrikus program- és munkaszervezés volt. Munkánkat a Múzeumok Mindenkinek Program jegyében végeztük, azaz mind szélesebb közönségrétegek meghódítása volt a cél. Múzeumunk éves közmővelıdési tevékenysége csakúgy, mint az elızı években szervesen illeszkedett a többi országos múzeum programkínálatához, vonzó alternatívát nyújtva a fıvárosi múzeumi életet figyelemmel követı és igénylı múzeumlátogatóknak. A múzeum életében jelentıs esemény, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Vidékfejlesztési Minisztérium közremőködésével a múzeumba kerültek Magyarország teljes kiterjedésére, a ma minden területen kötelezıen használatos es topográfiai, valamint es nagyságban szintén az ország területére kiterjedı agrártopográfiai térképek. A plakátkatalógus elıkészületi munkálatai során plakát digitalizálására került sor. A MONARI program tesztelésével és az adatbázis részleges feltöltésével megkezdıdött a múzeum győjteményeinek nyilvántartásában a számítógépes rendszerre való áttérés elıkészítése. Sikeresen befejezıdött a TÁMOP pályázat programsorozata. A fıigazgató-helyettes irányításával valósultak meg a Győjteményi Fıosztály és a Közmővelıdési Fıosztály évi programjai. İ hangolta össze a múzeum szakmai-tudományos munkáját, koordinálta a múzeum Széchényi- emlékévvel kapcsolatos tevékenységét, különösen pedig a Széchenyi-emlékülés szervezését. Irányításával valósult meg a Felemelı Század program keretében a lókiállítás elsı üteme, illetve zajlottak az Egy csipetnyi Európa c. kiállítás, valamint a Gabona Éve címő programsorozat elıkészületei, valamint a TÁMOP programjainak lebonyolítása. Irányításával, szerkesztésében jelent meg a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei évi kötete, valamint a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai 2. kötete. Ebben az évben került sor a francia partnerünkkel közösen szervezett makett-modell kiállítás Chartres-i megnyitójára. Évek óta tartó fáradozásunk sikerének könyvelhetı el, hogy jelentıs számban rendeztünk vagy adtunk helyet szakmai programoknak, benne kiállításoknak. (HIR-es ÍZnapok, Újbor-és Sajtfesztivál stb.) és újból nálunk került megrendezésre az Orchidea Kiállítás. Az agrárszférához történı kötıdésünket, illetve az agrárélet szereplıinek a múzeumhoz főzıdı kapcsolatát bizonyítja, hogy immár visszatérıen itt tartják szakmai rendezvényeiket. A Mezıgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén túl a Vajdahunyadvárban tartotta ülését többek között a Magyar Vadászkamara, a Magyar Agrárkamara, a Magyar Szövetkezeti Tanács, a Magyar Tanyagondnoki Szövetség, a Magyar Bor Akadémia, a Fiatal Gazdák Szövetsége, AMC. A

3 3 - fenntartóhoz való viszonyunk a kormányváltás után sem változott. A Vidékfejlesztési Minisztérium még fokozottabban számít a múzeum közremőködésére. Ezt a szándékot igazolja az a tény, hogy a VM számos szakmai rendezvényének helyszínéül választotta a múzeumot. Külön elismerés számunkra, hogy a FAO már évek óta hagyományosan a múzeumban rendezi meg a Világélelmezési Napot Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Ø 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum évi beszámoló jelentésébıl.) Győjteményi munka Szıllısy Gábor november 8-tól betegsége miatt helyettesíti Nagy Ágotát, december 15-tıl Tugya Beáta fıosztályvezetı-helyettes munkába állt, szeptember 29-tıl nyugdíjba vonult Székelyhidy Iván, februárig felmentési idejüket töltik Kárpáti Elemérné és Molnár Erzsébet, Szatmári Sarolta. Kırösi Andrea fıovh. december 5-tıl gyermekágyi segélyen van. Könyvtár A munkatársi létszám a kritikus szám alá csökkent, (jelenleg 3 fı, ebbıl csak egy rendelkezik felsıfokú végzettséggel), gyakran csak egy munkatárs teljesít szolgálatot. (Minimálisan egy fı címleírásban jártas, idegen nyelvtudással rendelkezı munkatárs felvétele szükséges.) Informatika Visszatért a GYES-rıl Sánta Barbara. Az év második felében áthelyezésre került a Kiállításrendezési és Vállalkozási Osztályra Király Erzsébet. Győjteménygyarapítás: A Plakát-és Aprónyomtatvány-győjtemény éves gyarapodása 150 tétel, leltározva: 150 tétel (Farkas Gyöngyi). A Személyi Emlékanyag-győjteményben befejezıdött S. Szabó Ferenc hagyatékának beleltározása. A győjtemény a következı hagyatékokat szerezte be: dr. Szalai György, dr. Herpay Balázs, Belényesy Márta. Beleltározás megtörtént (Gergely Gábor). A Textilgyőjteményben gyarapodás: 50 db, ebbıl beleltározott: 12 db, leltározatlan: 38 db. Kerámiagyőjtemény gyarapodás: 10 db, ebbıl beleltározott: 5 db, leltározatlan: 5 db (Kárpáti Elemérné). A Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Vidékfejlesztési Minisztérium közremőködésével megszereztük Magyarország teljes kiterjedésére, a es topográfiai térképeket, amely 4092 darab. Birtokunkba jutottak es nagyságban szintén az ország területére kiterjedı agrártopográfiai térképeket (Molnár Erzsébet). 5 db könyv győjtése és adományozása a könyvtárnak (Oroszi Sándor). 53 darab tárgy, többségében modell és makett a Mőszaki és Közlekedési Múzeumtól, 4 db makett szerzemény magánszemélytıl (Szabó László). Az Adattárba került 14 tétel irat (Takáts Rózsa). Az Eredeti Fénykép Győjteménybe 151 db fénykép került vásárlás útján (Vörös Éva). Az Állatcsontgyőjtemény 3 csontvázzal gyarapodott (Kırösi Andrea). A nyilvántartás (leltározás, tudományos leírókartonok, tárgyfotózás, utaló/mutatókartonok) számszerő adatai. A tárgyi győjtemények gyarapodási naplója, gyarapodás: 19 db. Az adattári győjtemények gyarapodási naplója, gyarapodás: 2372 db. Leltárkönyvi zárasok koordinálása valamennyi győjteményben. Átadás átvételek, jegyzıkönyv: Kerámiagyőjtemény. Intézményen belül átadás: Életmód, Kertészeti Győjtemény (tárgyrendezéssel és áthelyezéssel együtt kb. 70 db tárgy). Tárgyak külföldrıl való visszaszállítása: Berlin, kiállítás: kb.10 db. Ajándékozási szerzıdések koordinálása: minden múzeumi győjteményben. Kupa-Felsıvadász nyilvántartási anyag

4 4 - átadásának hivatalos ügyintézése (folyamatban). Leírókartonok begyőjtése és besorolása a központi nyilvántartásba: minden tárgyi győjteményben. (Kárpáti Elemérné) Térképgyőjtemény: A győjteményben 3 tételt, (3 darabot) vett nyilvántartásba. A teljes állomány végén: 6854 tétel = db. Kéziratgyőjtemény: a teljes állomány végén: 1035 tétel = 1103 db. (Molnár Erzsébet). Győjteményeirıl kitöltötte a raktári állapotfelmérı on-line őrlapokat (Szıllısy Gábor). A múzeum vendégkönyveinek és ügyeleti naplóinak ( ) leltározása, a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár által adományozott iratok leltározása a Mezıgazdasági Múzeum Dokumentációs Győjteménybe (Takáts Rózsa). A Monari számítógépes nyilvántartási rendszer megismerése (Vörös Éva). Az Állatcsontgyőjteményben a 3 új csontváz gyarapodási napló számot kapott (Kırösi Andrea). A Győjteményi fıosztályon kutatószolgálat nyilvántartására szolgáló naplók kerültek bevezetésre (Kırösi Andrea). Győjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek. Győjteményrendezés: A trófea-padlás takarítása (Bányai József), rendezés (Csoma Zsigmond), a Cifra-győjtemény feldolgozása, a Waltner Berta győjtemény elhelyezése, a tárgykatalógus képeinek kiválogatása, a Fotóleíró-karton győjtemény költöztetése, ügyfélszolgálat ellátás (Beck Tibor) db plakát digitalizálása (munkakópiák), leltárkönyvi adatok pótlása; (Farkas Gyöngyi), a Személyi Emlékanyag győjtemény berendezésének bıvítése, tárolás átrendezés (Gergely Gábor). NKA pályázat ruharekonstrukciók válogatás (Kárpáti Elemérné). A tojásgyőjtemény feldolgozása, leltározás, Kismesterségek győjtemény áttekintése (Oroszi Sándor). - A Kismesterségekgyőjtemény átadásának elıkészítése, állapotfelmérés és pozíciólista elkészítése (Szabó László). A nagycenki méntelep kezelıi jog átadása miatt elkészítette a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalba kölcsönzött képzımővészeti alkotások szerzıdésének kettébontását (Szıllısy Gábor). A Dokumentációs Győjteménye, Agártörténeti Iratok Győjteménye és a Regeszta- és Másolatgyőjtemény iratok raktári rendezése (számsorrend helyreállítása), reponálások. Eredeti Fényképek győjtemény összesített nyilvántartása november 30-án: tétel, db, a 2010 évi gyarapodás: 6 tétel, 157 db, a Szakoktatás-történeti Győjtemény összesített nyilvántartása az év végén: 2171 darab. Eredeti Fényképek Győjteménybe 151 db fénykép megvásárlása. (Takáts Rózsa). A Fegyvergyőjtemény feldolgozása (Oroszi Sándor). Revíziók: Revízió Nyíregyházán (Bányai József). A Térképgyőjtemény átvétele Molnár Erzsébettıl, teljes revízió mellett (Gergely Gábor), a Kerámiagyőjtemény: teljeskörő revíziója és átadása: 1242 db tárgy (segédlet: 11 db leltárkönyv, 1 db mozgatási napló) (Kárpáti Elemérné) Térképgyőjtemény a győjtemény átadása miatt (Molnár Erzsébet, Gergely Gábor), a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóságon keresztül a VM-ba kölcsönzött képzımővészeti alkotások állapotfelmérése és revíziója (Szıllısy Gábor, Lenkefi János). Ideiglenes pozíciólista készítése a szobortár revíziójának elıkészítéseként (Szıllısy Gábor). Ismételt revízió (fertıtlenítés után) a Diákpályázat anyagában: 3481 db dolgozat listázása, raktári (225 doboz) rendezése több ízben (Takáts Rózsa). Kölcsönzések: 16 db makett Chartres-i múzeumba, 2 db modell a Mőszaki és Közlekedési Múzeumnak. 1 db preparátum a Ludwig Múzeumnak (Szabó László), - Székesfehérvári Szent István király Múzeum Nádasdy Ferenc vadászati jogbérleti szerzıdés kölcsönzése és további tartós engedélyezés (III , 1 db) (Takáts Rózsa), kölcsönzés két ízben (Bányai József).

5 5 - Selejtezés: A rovargyőjtemény selejtezésének befejezése (Oroszi Sándor). Átadás-átvétel: A Kismesterség Győjtemény (Csoma Zsigmond), a Filmarchívum győjtemény átvétele, rendezése, a filmek digitalizálási lehetıségeinek számbavétele (OSA), Kárpáti Elemérné átadta a győjtemények központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat (Farkas Gyöngyi). Molnár Erzsébettıl a kézirat- és a régészeti győjtemény átvétele (Oroszi Sándor, Kırösi Andrea). A kéziratgyőjtemény átvétele (Oroszi Sándor), A Szakoktatás-történeti Győjtemény ideiglenes átvétele, majd átadása (Vörös Éva, Takáts Rózsa). A Filmarchívum átadása Farkas Gyöngyinek. Adattári munka; gyarapodás év végéig a Személyi Emlékanyag-győjteményben gyarapodás: 41 tétel, 120 darab. A győjtemény teljes állománya év végén: 8385 tétel + K anyag, összesen darab. A Térképgyőjtemény gyarapodása év végéig: 3 tétel, 3 darab, a győjtemény teljes állománya év végén: 6854 tétel, darab (Gergely Gábor). Izinger-féle hagyatéki anyagról tárgyalás, lista készítés. - Másolati és cédulaanyag átvétele (Szántódpuszta anyaga a Regeszta- és Másolatgyőjteménybe kerül. 0,5 fm) (Takáts Rózsa). Számítógépes feldolgozás (Számítástechnikai Csoport) (Koordinátor: Cseh Andrea) Megtörtént a 2009 végén beszerzett számítógépeknek és egyéb informatikai eszközöknek az üzembe helyezése. Selejtezés történt a hibás vagy elavult számítástechnikai eszközök vonatkozásában. A Huntéka és a Monari szerver és program beüzemelése. A Govsys iktatási programban felmerülı adminisztratív feladatok beüzemelése; a szoftver készítıivel néhány változtatás programozása. Felhasználói kérdések, problémák megoldása az év során folyamatosan. A honlap folyamatos, olykor napi frissítése. Részvétel a kiállításokhoz, programokhoz kapcsolódó plakátok, meghívók, szórólapok elkészítésében, alkalmi digitalizálási munkák, névjegykártyák készítése, a Sablonok meghajtó tartalmának kezelése, informatikai eszközök nyilvántartása, irodatechnikai szolgáltatások végzése (szkennelés, laminálás, nyomtatás), meghívók, szórólapok, feliratok, tájékoztató táblák készítése. (Cseh Andrea, Sánta Barbara esetenként Sipos Katalinnal). Külsıs rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok: kapcsolattartás külsı megrendelıkkel, szerzıdések elkészítése, továbbítása a vevı, ill. társosztályok felé; a rendezvények térítési díj befizetésének figyelemmel kísérése, ill. vezetése), az ırszolgálat, a tőzés munkavédelemmel összefüggı adminisztráció, a Kiállításrendezési Osztály adminisztrációja (Király Erzsébet). A 2010-ben átvett Állattenyésztési Győjtemény pozíciólistáinak konvertálása Wordbıl Excelbe (Szıllısy Gábor). A Dokumentációs Győjteményi anyagának gépre vitele (folytatás) (Takáts Rózsa). Honlapunkon kétféle forrásközlı sorozat elindítása: múzeumtörténeti és közmővelıdési (Takáts Rózsa, Gergely Gábor). Az Eredeti Fényképek Győjteményének végleges átköltöztetése (Vörös Éva). A digitális nyilvántartó programban a tervezett változások az év végére kijavításra kerültek. A múzeum eddigi, számítógépes nyilvántartásban lévı anyagai konvertálásra kerültek. Az Állatcsontgyőjtemény anyaga 1996-ig a MONARI digitális nyilvántartó rendszerbe konvertálásra került (Kırösi Andrea). A múzeum honlapján szereplı 40 győjteményleírás fordítása történt meg angolra (Gergely Gábor). Két életrajz írása, ill. ifj. Vastagh Györgynek más közgyőjteményekben és intézményekben található szobrairól készülı országos kataszter feltöltésének folytatása (Szıllısy Gábor).

6 6 - Könyvtári (könyvgyőjteményi) munka; gyarapodás mennyisége és módja, katalogizálás, rendezés (koordinátor: Haász Erzsébet) Megkezdıdött a kötelezı állományrevízió. A TÁMOP /1/KMR Tudásdepo-Expressz pályázatán a Petıfi Irodalmi Múzeum által vezetett konzorcium keretében a könyvtár Ft-ot nyert. Cél: visszamenıleges katalogizálás. Gyarapítási tevékenység: a hagyományos dokumentumokra terjed ki (könyv és folyóirat). Forrásai: vétel, csere, ajándék. Vétel: a szerzeményezésre kijelölt dokumentumok a Könyvtári Bizottság véleményezése után kerülnek beszerzésre. Lehetıség volt könyvtári dokumentumok beszerzésére. 40-féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Ajándék: az FVM-tıl 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai is ajándékoztak kiadványokat. Csere: a könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 73 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 50 magyar, 22 pedig külföldi cserepartnertıl Ft értékben. Ezen kívül 53 kötet könyvet kaptunk Ft értékben. Feldolgozó munka: a bekerülı könyvek a TINLIB integrált adatbázisba kerültek feldolgozásra. (132 új bibliográfiai leírás, tárgyszavazásuk is megtörtént.) Megtörtént a TINLIB adatbázisban tárolt adatok konvertálása a HunTéka adatbázisba. Megkezdıdött a visszamenıleges adatbevitel. A HunTékában levı rekordok mennyisége az adat-áttöltés után: címek 8728, összes cím 15643, leltári számok Könyvtárközi kölcsönzés: 7 esetben. Állományrevízió: részleges ellenırzés a fenntartó minisztérium által jóváhagyott ütemterv alapján. Megkezdıdött a szabadpolcos állomány ellenırzése (Haász Erzsébet, Papócsi Ildikó, Nyírfalvy Károly). Mőtárgyvédelem: restaurálás konzerválás tisztítás adatai győjtemény fajtánként (arányuk) és összesen (koordintáro: Szelle Tibor) Restaurátor mőhely Elkészítették a tervben szereplı kismesterségek győjtemény restaurálási munkáit (Keszthely). A Győjteményi Fıosztály részére 20 tárgyat restauráltak, és 409 tárgyat konzerváltak. Az állandó kiállításokban lévı tárgyakat folyamatosan tisztították (Jurinka László, Kovács Géza). Muzeológusok együttmőködésével történt restaurálások: Vadászati kiállítás, A növények országából, az Erdészet és a Természeti értékek, Természetvédelem, valamint Szılészeti és borászati győjtemény, keszthelyi Szılészeti és Borászati győjtemény, a Kismesterség győjtemény, a Textilgyőjtemény, a Kerámia győjtemény folyamatos karbantartása, tisztítása (65 tárgy) (Bányai József, Csoma Zsigmond, Kárpáti Elemérné, Oroszi Sándor). A szobortár gipsz- és bronz szobrainak restaurálása, elsısorban a lótenyésztési témájú tárgyak. Befejezıdött e a Fogatoltjármő-győjtemény 2009-ben megkezdett restaurálása (összesen 34 nagy, több részbıl álló tárgy) (Szıllısy Gábor, Lenkefi János és a restaurátorok). Mikológiai vizsgálat intézése a Borkiállításban. A Hazánk mezıgazdasága diákszemmel győjtemény közötti anyagának fertıtlenítésre szállítása, visszaérkezés utáni átvétele. A selyemhernyó-tenyésztési tárló gondozása. Az új állandó kiállításban javítások, tisztítások (Takáts Rózsa). A hımérséklet és páratartalom mérésére szolgáló készülék összekapcsolása a számítógéppel (Vörös Éva). Preparátor mőhely 1 db ló dermoplasztika készítése. A vadászati kiállítás diorámáinak tisztítása, javítása. Az Erdészeti kiállítás szeszes mulázsainak felújítása. Az állandó kiállításokban folyamatos moly- és féregirtás (Dezsı Ákos). Fotólabor

7 7 - Idıszaki kiállításokhoz fotók készítése. Kiadványokhoz szükséges fotók készítése (tárgykatalógus). Csonttári győjtemény részére tárgyfotók készítése. Katalógusba csonttári fotók készítése évi múzeumi falinaptár fotóinak elkészítése. A TÁMOP pályázati rendezvények dokumentálása, 300 db, (folyamatosan az év során). Külsı kutatók részére reprodukciók készítése, illetve digitalizálás (Papp Tibor). Tudományos feldolgozó publikációs tevékenység Az intézmény saját, megjelent kiadványai (évkönyvek, katalógusok stb.) Külsı kiadásban megjelent tudományos feldolgozások, monográfiák, kötetek (mellékletben). Bányai József - A vadászat tárgyi eszközei In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 2. A vadászat tárgyi eszközei. 84 oldal. Beck Tibor Hagyományos borkészítés a Magyar Mezıgazdasági Múzeum régi fényképein In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Csoma Zsigmond A mustnyerés és feldolgozás eszközei a magyarországi szılı-borágazatban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Farkas Gyöngyi - Plakátok a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Gergely Gábor - Angol nyelvre történı fordítások, (40 győjtemény leírás fordítása) ezen belül kiemelten: Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közlemények rezüméi. - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusa, A vadászat tárgyi eszközei. Bányai József által írt vadászati katalógus bevezetıjének fordítása. 5 oldal. Kárpáti Elemérné - Textilgyőjtemény a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban c. győjteménytörténeti tanulmány. In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal. Molnár Erzsébet Kéziratos térképek a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Térképgyőjteményében. In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal. - A tiszagyendai avar csontsíp In: Csont és bır Állati eredető nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. 10 oldal. - A tárgykatalógus sorozatban a Térképgyőjtemény kéziratos térképeinek a feldolgozása. 60 db Nagy Ágota A paprikatermesztés eszközei a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Oroszi Sándor - A Magyar Mezıgazdasági Múzeum vadászfegyvereinek (tőzfegyvereinek) fejlıdéstörténeti áttekintése In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal (Kotlár Károllyal) - (Bányai Józseffel) a (vadász) fegyvergyőjtemény tárgyainak feldolgozása a szakkatalógushoz (a készültsége 50 %). - (Haraszthy Lászlóval) a madártojás-győjtemény kiadvány szintő feldolgozása. (elkészült kézirat) Szabó László A magyar méhészet tárgyi emlékei In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal

8 8 - Székelyhidy Iván A magyar halászat múltja In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Vörös Éva - Erdélyi Mór fotográfiái a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Eredeti Fényképek Győjteményében In: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei , oldal Egyéb, megjelent tudományos és tudományos ismeretterjesztı cikkek, publikációk. Csoma Zsigmond - Borászati Füzetek: Muzeális tokaji borok. 2010/4. szám 6. és ebbe a folyóiratban még 4 cikk. Középkori híres somlói szılıfajtáink 2 alkalommal, Aszúválogató asztalok, A tokaji aszú története - Erdélyi gyümölcskultúra tanulmány. (Ethnographia, megjelenés alatt) - Nadányi János elsı erdélyi kertészeti könyve (Orpheus Noster, megjelenés alatt) Csók Márta - Múzeumpedagógiai Füzetek (Agroinform Nyomda és Kiadó) - Múzeum a táskámban, 5 oldal. (A Múzeumcafé folyóirat részére, megjelenés alatt) - Beszámoló a Múzeumi Szakmai Kollégium (NKA) pályázat keretében megvalósított tevékenységrıl, 6 oldal. (Lehoczkyné Wellisch Máriával) - "Széchenyi, a Legnagyobb Magyar - közelebb a látogatóhoz", cikksorozat a Magyar Mezıgazdasági Múzeum honlapján a Széchenyi Emlékév alkalmából (10 oldal). Estók János Széchenyi István élete és kora. Officina 96 Kiadó Budapest Farkas Gyöngyi 1950s posters in the Museum of Hungarian Agriculture In: Crops for the State! Agriculture and the Countryside in the 1950s. Propaganda Poster of Central and Eastern Europe, Szreniawa, Fehér György - Darányi Ignác, a korszerő agrárpolitika elsı hazai képviselıje. In: Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. (Szerk.: Sipos Levente) Napvilág Kiadó, Bp Huth Anna - Élı interpretáció drámai feszültség a múzeumban. In: HOPPÁ! Disszeminációs füzetek 20. Felnıttoktatásról a gyakorlatban. Grundtvig felnıttoktatói tanulmányutak tapasztalatai oldal. - Élı interpretáció az Egyesült Királyságban., In: Múzeumi iránytő 5. Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek - európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. 2 oldal (http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/modszertani/kutatas_europaigyakorlat.php) - Under Construction Egy brit királyi palota átépítés alatti programja In: Múzeumcafé, június/július, oldal Kırösi Andrea Budaörs bronzkori lelıhely állatcsontanyaga tanulmány az İsrégészeti levelek 11. kötetében jelent meg. Andrea Kırösi: Archaeozoological finds from TT32 tanulmány a Fóthi Bernert Kırösi: Human and Faunal Remains From Theben Tomb 32. tanulmánykötetben a Studia Egyptologica sorozatban a XIX. kötetben megjelent. Megmunkált csonteszközök Felgyı Kettıshalmidőlın c. tanulmánya a Gömöri Kırösi: Csont és Bır címő kötetében megjelent. Lehoczkyné Wellisch Mária - Iskola kultúra : Élmény múzeum 2010/7, 2,5 oldal. - Reklámakadémiai Magazin, prezentáció 2010/12, 5 oldal, - Köznevelés: Érintsd meg! (A kézzel fogható tárgyak világa.) 1,5 oldal

9 9 - - Magyar Francia tanulmány, 2010/2011 A múzeumok európai uniós szabályainak megfelelıen az akadálymentesítésrıl. (Cecile Renise-sel) - Múzeumpedagógiai Füzetek (Agroinform Nyomda és Kiadó) Molnár Erzsébet - A tiszagyendai avar csontsíp tanulmány. ( Csont és bır az állati eredető nyersanyag feldolgozásának története, régészete és néprajza, Budapest konferencia kötet oldal). Oroszi Sándor Könyvek: - A fa Erdélyben a bölcsıtıl a koporsóig. (Erdészettörténeti Közlemények LXXXII.) Bp., old. - (Bartha Dénessel és Barton Zsolttal) İserdıleírások a Kárpát-medencébıl. (Erdészettörténeti Közlemények LXXXI.) Bp., old. + mellékletek Tanulmányok: - (Kotlár Károllyal) A Magyar Mezıgazdasági Múzeum vadászfegyvereinek (tőzfegyvereinek) fejlıdéstörténeti áttekintése. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei (Bp., 2010.) old. - (Bányai Józseffel) Mad arské pol nohospodarské múzeum. In: Zborník múzea vo Svätom Antone XIX). (Bánská Bístrica, 2010.) old. Cikkek: Az erdészeti felsıoktatás 200 éve. Emlékkönyv. (Könyvismertetés). Agrártörténeti Szemle : old., Kun Lajos: Hortobágy széli parasztpuskások. (Könyvismertetés). Nimród :46. old., Moór Arthurról tíz tételben. In: Emlékeink Visszaemlékezések és diákhumormorzsák a matematika legendás professzoráról, szobrának avatása kapcsán. Szerk: Bartha Dénes Kovács Miklós Oroszi Sándor. (Sopron, 2010.) oldal. Szerkesztés: (Bartha Dénessel és Kovács Miklóssal) Emlékeink Visszaemlékezések és diákhumormorzsák a matematika legendás professzoráról, szobrának avatása kapcsán! Szerk: Bartha Dénes Kovács Miklós Oroszi Sándor. (Sopron, 2010.), Apatóczky István: A Pilisi Parkerdı (megjelenés alatt) Lektorálás: Apatóczky István: A Budavidéki Erdı- és Vadgazdaság története Szıllısy Gábor Korizmics László és Horn Artúr életrajz a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók c. kiadv. részére. (megj. alatt) Az intézményi tudományos tanács munkája (megvitatott témák, idıpontokkal) az intézmény által szervezett konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos (tématervi és forgatókönyvi) viták az intézményben (ill. szervezésében). Részvétel átfogó tudományos programokon. Széchenyi Emlékév kiállítás és emlékülés (és a kapcsolódó egyéb tevékenységek - Széchenyi emlékkiállítás (április 8-tól) rendezése (Szabó László, Oroszi Sándor, Szelle Tibor) - A Széchenyi Emlékév alkalmából szervezett Széchenyi Emlékülésen (november 17.) az alábbi munkatársi elıadások hangzottak el: Csoma Zsigmond: Széchenyi a magyar borkultúráért. (dézsma - minıség - borkereskedelem) Estók János: Széchenyi, az arisztokrata nagyvállalkozó Oroszi Sándor: Erdészeti és természetvédelmi gondolatok Széchenyi mőveiben Szabó László: Tápanyag-gazdálkodás Széchenyi korában Szıllısy Gábor: A lóversenybárcák története Takáts Rózsa: A selyemhernyó-tenyésztés és Széchenyi - Egyéb, az emlékévhez kapcsolódó munkák:

10 10 - Kvíz-játék: a honlapon található játék általános iskolások és középiskolások részére, tavaszi-ıszi forduló zajlott (Bálint Ágnes, Csók Márta) Ismeretterjesztı anyag a honlapon (pedagógusok részére) (Csók Márta) Egyéb részvétel tudományos programokon: Fehér György: Agrárius elképzelések a szövetkezetek szerepérıl c. elıadás tartása a Tradicionális agrárközösségek és mezıgazdasági szövetkezetek a 21. században címő agrártörténeti-néprajzi konferencián (Eger, okt. 6-7.) Farkas Gyöngyi: Az 1960-as kollektivizálás elleni tüntetésekrıl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottság Szociológiai Intézete és a Miskolci Egyetem Jelenkortörténeti Mőhely által szervezett konferencián (Az identitások korlátai. Kollektív traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétıl 1990-ig ) elıadások - Befejezte és megvédte doktori disszertációját (Hatalom és társadalom az 1950-es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen ). - Részvétel a Magyar Múzeumi Történész Társulat rendes éves konferenciáján. - Kapcsolattartás a MaDok-program résztvevıivel. Huth Anna: Élı interpretációs gyakorlat az Egyesült Királyságban elıadás: Országos Múzeumpedagógiai Konferencia (Szolnok, nov. 4-5.) Kırösi Andrea: - Utolsó évéhez ért a Fenékpuszta feldolgozására indított a GWZO és az MTA Régészeti Intézete közös kutatása. (A programban a fenékpusztai állatcsontok feldolgozására került sor.) - A pécsi Egyetemen Bevezetés a régészeti állattanba c. tantárgy oktatása. Lehoczkyné Wellisch Mária: - Múzeumok és Látogatók Alapítvány Nyitott mőhely részvétel - Kamasz, panasz elıadás (márc. 16.) - Kultúrák közötti párbeszéd/ 2. részvétel (márc. 25.) - Marczibányi Téri Szabadidıközpont: Drámapedagógiai játékos évadnyitó bemutató szereplés, címe: Megmondjam, vagy? - Kultea - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, szakmai nap: részvétel, csapatépítı program (2010. nov. 2.) Szabó László: A VIII. Tájtörténet Konferencián elıadás (Kalocsa, júl ) A TÁMOP-3.2.8/08/B/KMR pályázat projekt-menedzseri feladatainak ellátása (Csók Márta) és gazdasági feladatainak ellátása (Badar Károlyné). A szervezésben, a lebonyolításban koordinátori feladatok végzése (Kırösi Andrea, Juhász Gabriella). Részvétel az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézmővesipar-történeti Munkabizottságának ülésén (Takáts Rózsa). Részvétel a Magyar Múzeumi Történész Társulat és Magyar Fotótörténeti Társaság szakmai konferenciáján és rendezvényein (Vörös Éva).

11 11 - Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsıoktatás munkájában (oktatóként vagy szervezıként) Csoma Zsigmond: A Corvinus Egyetem Szılészeti Tanszéken, Borászati Tanszéken, az Eszterházy Fıiskola Borkultúra Szak és a KRE n elıadások, órák, összefoglalók, tájékoztatók tartása. Az ELTE Néprajzi Intézetben ill. doktori iskolában doktorandusz hallgató oktatás. Estók János: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Gazdaság- és Társadalomtörténeti, valamint Új- és jelenkori Magyar Történeti Tanszékén elıadások és szemináriumok tartása, valamint szakdolgozati vezetés. Fehér György: Óraadó az ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékén Történeti Muzeológia Szakon. ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola szemináriumok tartása. ELTE Bölcsészettudományi Karán záróvizsgán bizottsági tagként való részvétel. Oroszi Sándor: oktatóként: Az erdı- és erdészettörténet címő doktori tárgy oktatása a Nyugatmagyarországi Egyetemen (Roth Gyula és Kitaibel Pál Doktori Iskolák); a Szakmatörténet (vadászattörténet) címő tárgy oktatása a Szent István Egyetemen (MSc-képzés). Szakfelügyelıként: az agrártörténeti és néprajzi múzeumok látogatása az ott folyó munkák értékelése (2010-ben 12 helyen). Szıllısy Gábor: Szent István Egyetem felkérésére opponensi bírálat. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Tudományos, Doktori és Habilitációs Tanácsa felkérésére bizottsági tagként részvétel bíráló és szigorlati bizottságban. Oktatóként: a Szent István Egyetem és Magyar Lovas Szövetség közös szervezésében négy elméleti elıadás tartása. Felsıfokú oktatásban résztvevı hallgatók szakmai gyakorlatai: A Közmővelıdési és a Győjteményi Fıosztály gyakornokokat fogadott (5 fı) (Csók Márta, Huth Anna, Juhász Gabriella, Kırösi Andrea, Lehoczkyné Wellisch Mária, Radics Boglárka, Takáts Rózsa, Vörös Éva) Kutatószolgálat; külsı kutatók száma. Az év során kutatókat fogadtak, győjteményi és feldolgozó munkájukat irányították munkájukat és informáltak több alkalommal (Bányai József, Csoma Zsigmond, Molnár Erzsébet, Szıllısy Gábor, Takáts Rózsa, Vörös Éva). 5 kutató keresett anyagot az Állatcsontgyőjteményben, ebbıl egy külföldi. Az Állatcsontgyőjteményben egy fıiskolai gyakornok töltötte gyakorlati idejét (Kırösi Andrea). Egyéni továbbképzés (PhD és más minısítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési terv megvalósulása. Farkas Gyöngyi: Befejezte és megvédte doktori disszertációját: Hatalom és társadalom az es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen. Szabó László: PhD doktori cselekmény folytatása. A Könytár HunTéka tanfolyami részvétele (Haász Erzsébet, Papócsi Ildikó) Kiállítások Állandó és idıszaki kiállításainkat Állandó kiállítások A magyar mezıgazdaság története a kezdetektıl 1945-ig Az állatok háziasítása A növények országából Erdészet Természeti értékeink, természetvédelem

12 12 - A magyar szılı és bor Európában Vadgazdálkodás és vadászat A halászat története Magyarországon Idıszaki kiállítások - XVI. Betlehemi Jászol 2009.dec jan Magyar Kézmőves Remek január 26-tól február 14-ig - Húsvét március 13 április Széchenyi emlékkiállítás április 8-tól - Kincsem versenyló-képzımővészeti március 17- május 2. pályázat díjazott alkotásai - Kaland-Vár május Pincefestémények május 29 július Múlt idık masinái május 29 június 27. (Bp-en) július 6 október 31. (Keszthelyen) - Magyar kézmővesség július 25 augusztus és kézmővesség az egyházmővészetben - Sivatag szeptember 11 október 31 - Lóversenyzés, lótenyésztés polgári társadalom október 01-tıl - VIII. Nemzetközi Díszmadár kiállítás és vásár október Nemzetközi Orchidea és Bromélia kiállítás november XVII. Betlehemi Jászol december január 2. Kiállítás-rendezési és Vállalkozási Osztály (koordinátor: Szelle Tibor) Saját és idıszaki kiállítások szervezése, kivitelezése (Király Erzsébet, Jurinka László, Kovács Géza, Dezsı Ákos, Papp Tibor). A múzeum bevételi elıirányzatnak megfelelıen egynapos konferenciák és fogadások szervezése. A bevételi elıirányzatot 98%-ban teljesült. (Király Erzsébet, Gráner Tamás, Szelle Tibor) A főtéskorszerősítés munkáinak koordinálása megtörtént. (A beruházás értéke 17 M Ft.) Az osztály három egysége folyamatosan készítette a fıosztályok által igényelt feladatokat. Kiállítások megvalósításában részvétel: Szıllısy Gábor: a Lótenyésztés, lóversenyzés, polgári társadalom c. kiállítás elıkészítésében (képek válogatása, tárgyak elıkészítése.) és rendezésében (képzımővészeti) vett részt. A lótenyésztési kiállítás harmadik fázisának új koncepció szerinti forgatókönyve készült el. Szabó László: közremőködés az Emlékezés Széchenyire c. kiállítás rendezésében, valamint a lótenyésztési kiállítás harmadik fázisának új koncepció szerinti forgatókönyvének megírása. Csók Márta, Juhász Gabriella, Szıllısy Gábor: A Kincsem, Imperial c. kiállításhoz kapcsolódó, rajzpályázat zsőrizése, a díjazott munkák múzeumunkban kiállításának elıkészítése, a megnyitó megszervezése. Szıllısy Gábor: A Taste of Europe c kiállítás Gabona részének elıkészítésében részvétel. Gergely Gábor: A Taste of Europe c. tervezett kiállítás szövegének angolra fordítása, a lengyelországi plakátkiállítás szövegének fordítása. Csoma Zsigmond: Az Év Bortermelıje c- vitrin kiállításának felelıs rendezıje. Oroszi Sándor: részvétel az Emlékezés Széchenyire c. kiállítás rendezésében. Vörös Éva: Francia levelezések a modell-kiállítás kapcsán (Le Compa). A múzeum külsı helyszínen rendezett kiállításai. Farkas Gyöngyi: részvétel a szreniawa-i (Lengyelország) mezıgazdasági múzeumban rendezett nemzetközi plakátkiállítás megvalósításában.

13 13 - Sipos Katalin: A múlt idık masinái (Budapesten valamint Keszthelyen) c. kiállítás elıkészítésében, szervezésében, rendezésében vett részt. Szabó László: A franciaországi modell kiállítás magyar anyagának összeállításában, kísérıszövegének elkészítésében vett részt. Közmővelıdési tevékenység A közmővelıdési koncepció megvalósulása A év a LÓ ÉVE volt a múzeumban, ehhez kapcsolódóan az év során programokat, rendezvényeket szerveztünk. A kiállításhoz kapcsolódó interaktív hasznosítási terv kidolgozásában részt vett: Csók Márta, Huth Anna, Juhász Gabriella, Lehoczkyné Wellisch Mária.) Családi Lovas napok program szervezése, több ízben (Huth Anna, Radics Boglárka). A teljes éven áthúzódott a TÁMOP-pályázat feladatainak elvégzése (TÁMOP /08/B/KMR ), amely a két fıosztály együttes munkája révén valósult meg. Idıkerete: szeptember november 30.) A program öt negyedév során valósult meg. A pályázat lezárása utáni feladatokat elvégzése, a fenntarthatósági terv elkészítése (Csók Márta, Juhász Gabriella), a vásárolt demonstrációs anyagok nyilvántartásba vétele (Juhász Gabriella), a záró jelentés és a pénzügyi beszámoló befejezése (Csók Márta, Badar Károlyné). A pályázat egész éven át tartó adminisztrációját (iratok kezelése, vásárlások intézése, fotók készítése, témadossziék elkészítése, foglalkozások elıkészítése) a múzeum több részlegének munkatársai összehangoltan végezték. (Juhász Gabriella, Csók Márta, Kubatov Judit, Sipos Katalin, Papp Tibor). A pályázat kommunikációja és grafikai megjelenítése (Sipos Katalin, Bálint Ágnes). Az iskolákkal való kapcsolattartásban kiemelkedıen sok feladatot végzett Juhász Gabriella, a szerzıdések elkészítésében Kubatov Judit, a foglalkozásokhoz kapcsolódó vásárlások lebonyolításában Huth Anna. Kiemelkedı munkát végzett a pályázat megvalósítása során Kırösi Andrea szeptember 26-án megrendezésre kerülı Maratoni SPAR futóverseny kapcsán a BSI-vel együttmőködést kötöttünk. Javaslat kidolgozására került sor az Agrármarketing Centrum 2011-es programjába illeszthetı együttmőködési lehetıségekrıl, az elbírálás folyamatban. Szponzorációs irányterv elkészítése (5 old.) (Radics Boglárka). A múzeum egész éves angol-német fordításainak, levelezésének, tolmácsolási feladatainak nagy része, Fordítások A Taste of Europe projekthez (4l oldal terjedelem), illetve számos rövidebb hírlevél, információ fordítása, idegen nyelvő szövegek korrektúrája (Juhász Gabriella). Önkéntesek a múzeumi programok szolgálatában: A fıosztály munkája során folyamatosan 7 fı önkéntessel dolgozik, elsısorban a rendezvények lebonyolításánál (Koordinátor: Juhász Gabriella). Látogatottsági adatok: Az összes látogató fı volt ben a múzeumot látogatók száma: fı, ebbıl ingyenes. A látogatottságból, a kiállítások és rendezvények belépıjegyeibıl, a gyermekfoglalkozások díjaiból az összes bevétel Ft volt. Kiemelt pályázat: A Taste of Europe Egy csipetnyi Európa Elkészült a kiállítás forgatókönyve (Nagy Ágota), a múzeumpedagógiai hasznosítási terv (Csók Márta, Lehoczkyné Wellisch Mária), a kapcsolódó két rendezvény terve (Huth Anna).

14 14 - További pályázatok: - NKA pályázat: Megújult pedagógiai foglalkozások és kapcsolódóan: Múzeumpedagógiai füzetek 3., A Növények országából címő kiállítás alaposabb megismeréséhez, Múzeumpedagógiai füzetek 4., Kaplony fia Töhötöm naplója, Honfoglalás, Múzeumpedagógiai füzetek 5., Véka, Az Árpád kortól 1711-ig. A pályázat megvalósításában részt vettek: Csók Márta (pályázati felelıs), Lehoczkyné Wellisch Mária, Sipos Katalin. - Nagy Kultúra Pályázat (OKM támogatás) Koordinátor: Kubatov Judit Résztvevık: Bányai József, Dezsı Ákos, Oroszi Sándor, Lehoczkyné Wellisch Mária, Nagy Ágota, Szabó László, Székelyhidy Iván, Szıllısy Gábor. - Múzeumok İszi Fesztiválja (Márton nap a rendezvényeknél) okt. 1-nov. 3. között megrendezett Múzeumok İszi Fesztiváljának hat témában, tizenkét programelemének megszervezése, koordinálása, folyamatos ellenırzése. (Koordinátor: Radics Boglárka. Lebonyolítók: Juhász Gabriella - Vártörténeti séta (40 fı); Szıllısy Gábor Legendás tárgyak nyomában (6 fı), Múzeumi a la carte (4 fı); Lehoczkyné Wellisch Mária - Színek arcai, sokszínőség (12 fı), Titkosírás rovásírással (12 fı); Takáts Rózsa - Múzeumi a la carte (4 fı); Nagy Ágota - İszi séta a Ligetben (13 fı); Dezsı Ákos Élı, nem élı (14 fı); Lenkefi János Kincsek nyomában (36 fı).) Hagyományos, drámapedagógiai és Montessori-pedagógiai foglalkozások, bemutatók. A foglalkozások a honlapunkon megtalálhatóak, kapcsolódnak állandó kiállításainkhoz (6 féle foglalkozás) (Csók Márta, Lehoczkyné Wellisch Mária, Juhász Gabriella). Az év során 76 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, összesen 1547 gyermeknek, valamint 72 tárlatvezetést tartottunk, összesen 1982 fı résztvevıvel. A Gyermekszínjátszók találkozója IV. vetélkedıt és elıadást nagy érdeklıdés mellett tartottuk (140 fı) (Lehoczkyné Wellisch Mária, Sipos Katalin, Csók Márta) Rendezvények, programok (a Közmővelıdési Fıosztály szervezésében) A programok szervezésekor költségvetéssel ellátott, részletes programtervet készítünk, szórólapokat tervezünk, kiviteleztetünk, árajánlatokat kérünk, szerzıdéseket kötünk: 60 db szerzıdés: játszóházat tartó és bemutatót tartó kézmővesekkel, fellépı mővészekkel, (Kubatov Judit), 81 db (Huth Anna 50 db, Sipos Katalin 27 db árajánlat, Radics Boglárka 4 db). Az alábbi rendezvények valósultak meg 2010-ben Nagyobb rendezvényeinken (Múzeumok Éjszakája, Lovas napok, Márton napi mulatság) együttmőködés a muzeológusok és a közmővelık között. (Elıadások, vezetések, önálló programrészek tervezése, vezetése, épülettörténeti séták, játékos programok vezetése) (Csoma Zsigmond, Farkas Gyöngyi, Kárpáti Elemérné, Szabó László, Szıllısy Gábor, Takáts Rózsa, Vörös Éva). Kiadványok megjelentetése, nyomdai kivitelezés, korrektúrázás A rendezvényekhez kapcsolódó szórólapok elkészítésében (szerkesztés, nyomdai munkák) Bálint Ágnes, Radics Boglárka, Sipos Katalin és esetenként Huth Anna. A múzeum negyedéves programfüzeteinek szerkesztése, nyomdai munkák intézése, ellenırzése (Sipos Katalin). A évi múzeumi naptár (vadászati győjteményrıl) készítésének koordinálása, kivitelezése (Papp Tiborral). A látogatók informálódását segítı eligazító szórólap gyártása 6 nyelven (magyar, angol, német, francia, olasz, orosz). Az aulába kihelyezett táblák kivitelezése, kihelyezése (Sipos Katalin).

15 15 - Média kapcsolatok (koordinátor: Bálint Ágnes) Múzeumunk kiállításairól, szakmai tevékenységérıl, rendezvényeirıl folyamatosan tájékoztatta az írott és az elektronikus sajtót. Intézményünk egy-egy eseményéhez kapcsolódóan sajtóanyagokat, közleményeket adott ki, interjúkat szervezett. Sajtólistánk segítségével naprakészen informáltuk a médiát és ez által látogatóinkat is. Részvétel külsı fórumokon is, amelyeknek célja a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl (pl.: Sajtókávéház, a Budapesti Turisztikai Kht. által szervezett munkacsoport találkozók). A média változásainak figyelemmel kísérése, új információs csatornákkal kapcsolatfelvétel. Rendszeresen riportok adása (Csók Márta, Bálint Ágnes, Huth Anna). Egyéb reklámtevékenység (koordinátor: Bálint Ágnes) A múzeum megújult honlapján folyamatosan tájékoztatunk kiállításoktól, rendezvényekrıl, múzeumpedagógiai foglalkozásokról, győjteményeinkrıl, filiáléinkról, szolgáltatásainkról. Az érdeklıdıknek lehetısége van az elektronikus Vendégkönyvbe (is) megírni észrevételeiket, melyekre érdemben reagálunk. A hírlevélre eddig közel 600 fı regisztrált, a weboldal 2010-ben havi átlag 7000 egyedi látogatót vonzott, de november hónapban ez a szám volt. Éves szinten egyedi látogató tekintette meg a honlapot, összesen oldalletöltés történt és találat érkezett a weboldalra. Az intézmény és a vele kapcsolatos információk a legnépszerőbb közösségi portálon, a Facebook-on is elérhetıek. Belsı pr-tevékenység, közönségszolgálati pénztár (koordinátor: Sipos Katalin, Steierlein László) Jelentıs pr-tevékenységet folytat a Közönségszolgálati Pénztár (Steierlein László, Balogh Istvánné, Rédey-Nagy Veronika), amely a pénzforgalmat is lebonyolítja. Közönségszolgálat Jelentıs telefonos, elektronikus és személyes közönségkapcsolat zajlott az év során. Az iskolák jelentkezési lapjainak fogadása (kb. 700 db), visszaküldése, MÁV levelek kibocsátása (700 db). A pályázatok jelentkezéseinek regisztrációja, a tárlatvezetések megszervezése, az ügyeletes folyamatos tájékoztatása. Múzeumpedagógiai foglalkozásokra jelentkezık regisztrációja, valamint múzeumpedagógiai asszisztencia (Kubatov Judit). A kiállítás-megnyitók és a rendezvények megnyitójának szervezése, forgatókönyvek készítése, egyeztetés (Sipos Katalin). Múzeumi informatika elsı negyedévében a rendszergazdával együttmőködve megtörtént az üzembe helyezése a 2009 végén beszerzett számítógépeknek és egyéb informatikai eszközöknek. Átfogó selejtezés történt a hibás vagy elavult számítástechnikai eszközök vonatkozásában. A Huntéka szerver és program beüzemelése, valamint a Monari szerver és program beüzemelése, rendszeres kapcsolat a szoftver készítıivel. (Cseh Andrea, Sánta Barbara) Szakmai és társadalmi kapcsolatok Munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak). Bányai József: Részvétel a 20. jubileumi Szt. Hubertus napokon (Szlovákia). Csoma Zsigmond: ICOMOS Történeti Kertek Bizottság, Ister-Granum Eurorégió Mg. Bizottság tagja.

16 16 - Fehér György: Az AIMA alelnöke, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának elnöke, az MTA Történettudományi Bizottsága tagja, az OKSZ Felügyelı Bizottsága tagja, az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje. Huth Anna: 2010 március: Kulturális menedzsment a gyakorlatban, az Egyesült Királyságban: Historic Royal Palaces - Brit Történelmi Királyi Paloták (London) - Enchanted Palace projekt. (Balassi Intézet, Klebelsberg Kuno ösztöndíj, 1 hónap) Molnár Erzsébet: Nemzetközi régészeti szakmai kapcsolat (Mainz i Römisch-Germanisches Zentralmuseum). Oroszi Sándor: együttmőködés a hontszentantali (Szlovákia) vadászati múzeummal. Szıllısy Gábor: török tolmácsként közremőködött. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben. Csoma Zsigmond: A Hungarikum program Bizottsági tagja, a HÍR program Tudományos Bizottságának elnöke. - A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság alelnöke, - A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály elnöke, Magyar Bortörténeti Társaság elnöke. Csók Márta: Pulszky Társaság és Montessori Társaság tagja, Fehér György: Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának elnöke, az MTA Történettudományi Bizottsága tagja, az OKSZ Felügyelı Bizottsága tagja, az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Estók János: Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja. Az agrártudomány képviselete a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságán. Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje. Huth Anna: A Pulszky Társaság tagja, TÁMOP kulturális szakértı, Historic Royal Palaces Volunteering Programme certificate a program önkéntese Juhász Gabriella: A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közalkalmazotti Tanács elnöke Kırösi Andrea: A Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztségét látta el október 15-ig. Kubatov Judit: a múzeumi Szakszervezeti Bizottságának vezetıségi tagja Lehoczkyné Wellisch Mária: Pulszky Társaság, a Drámapedagógiai Társaság a Földrajztanárok Egylete tagja. Molnár Erzsébet: a Magyar Régészeti Szövetség és a Régészeti és Mővészettörténeti Társulat tagja. Oroszi Sándor: a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság tagja; a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottság tagja; az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály elnöke; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti Bizottságának tagja; az Erdészeti Lapok szerkesztıbizottságának tagja Szabó László: Közremőködés a Magyar Állattenyésztık Szövetség keretén belül mőködı Állattenyésztés-történeti Szakbizottság munkájában. A Rétimajori Halászati Múzeum szakmai felügyelete; a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület munkájában részvétel. Biztonság; vagyonvédelem A fegyveres biztonsági ırség a Múzeum ırzés-védelemi tevékenységét évben maradéktalanul teljesítette. Az objektum területén az eltelt év során rendkívüli esemény nem történt! Változás: az élıerıs biztonságvédelmi tevékenységet az illetékes felügyeleti szerv által határozatban elrendelt 4 fıs 24 órás szolgálat (16 fıs állomány) helyett a gazdasági körülményekre tekintettel idén 3 fıs 24 órás szolgálattal oldottuk meg. Az állomány szakmai felkészültsége megfelelı. Jelenlegi létszám 12 fı FBİ + 1 fı próbaidıs + 1 fı ırparancsnok összesen 13 fı.

17 17 - Oktatás-, kiképzés: az állomány jogszabályban elıírt vizsgáztatása februárban történt, ezért évben nem volt vizsgakötelezettség. Biztonságtechnikai eszközök: az üzemeltetett videó-rendszer és behatolás érzékelı riasztórendszer elavult, de az elvárt technikai védelmet biztosítja. A Georgikon Majormúzeum évi beszámolója (koordinátor: Szabóné Lázár Ibolya) 2010-ben a Georgikon Majormúzeumban az Élménygazdaság pályázatról hozott támogatási döntés eredményezte a legnagyobb figyelemfelkeltést. A Majormúzeum programjai: a korábban bevezetett, már hagyományosnak tekinthetı rendezvényeket hirdettük meg. Személyi-szervezeti változások A korábbi évhez képest változás nem történt. Győjteményi munka A győjteményi munka, a Majormúzeumban elhelyezett győjtemény változásai a központi nyilvántartásnak megfelelıek. A győjteménytárban tavasszal az elızı évben megkezdett szekérfelújítási munkákat folytatása, a halászati és kismesterség győjtemény rendezése, a tárgyak restaurálása, kezelése. (Jurinka László, Kovács Géza). Tudományos feldolgozó tevékenység Felhasznált kutatónapok száma: heti 1 nap (Szabóné Lázár Ibolya) A PE Georgikon Mezıgazdaságtudományi Karán agrártörténet tárgy keretében négy óra tartása (Szabóné Lázár Ibolya). Kiállítások 1. Állandó kiállítások A Georgikon Majormúzeum állandó kiállításai: Majorok és népe a században A keszthelyi agrárszakoktatás története ( ) A gabonatisztítás-, tárolás- és mérés eszközei Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken A növénytermesztés eszközei és gépei ( ) Kovácsmőhely és bognármőhely Fowler-féle gızeke Állattenyésztési kiállítások 2. Idıszakos tárlatok - Gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása (2010. április 25.) - Múlt idık masinái (A MAOE Fotómővészeti Tagozatának idıszaki kiállítása) július 6. - október 31. Közmővelıdési tevékenység, látogatottsági adatok: A Georgikon Majormúzeum látogatottsága: összes látogató: 9725 fı, bevétel: Ft Múzeumpedagógia Majorbéli kaláka ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére (június 14., július 9.) Program: kézmőves tevékenység, a múzeum bejárása, játékos hagyományırzés.

18 18 - Rendezvények Szent György-napi múzeumnyitó (április 25.) (Gyermekrajz kiállítás, tavaszköszöntı mősor). Elıadások: Petánovics Katalin, Estók János. Múzeumok Éjszakája (június 19.) A keszthelyi Múzeumok éjszakája rendezvényben négy intézmény vett részt közös jeggyel, a feltételeket szerzıdésben rögzítve: Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Goldmark Károly Mővelıdési Központ, Rádió és Televízió Múzeum. (Program: gyermekfoglalkozások, tárlatvezetéssel egybekötött múzeumlátogatás, a pincében borkóstoló, a Pannon Egyetem Georgikon Kara szılınemesítési tevékenységének ismertetése.) (A Georgikon munkatársai és külsıs munkatársak). V. Majorbéli géptalálkozó (július 24.) A géptalálkozó elıestéjén szakmai találkozó gépgyőjtıkkel. A rendezvény középpontjában a 100 éves Fowler-féle gızeke jubileumi ünneplése állt. (Aratóprogram, a Hofherr-féle cséplıgép cséplésbemutatója, szántásbemutató zajlott.) A rendezvényt Keszthely polgármestere támogatta Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések bemutatása SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK év folyamán 13 fı újbelépı érkezett múzeumunkba. Ezzel szemben 12 fı kilépett. A gondnokságon volt a legnagyobb fluktuáció, (3 fı újbelépı -5 fı kilépı ) fıleg a szakképzetlen, munkakörökben. 2 fı nyugdíjazás miatt vált meg múzeumunktól. A Győjteményi Fıosztályvezetı-helyettese szülni ment, ezért helyette határozott idıre létesítettünk jogviszonyt. A Közmővelıdési Fıosztályon 2 új teremır került felvételre. A keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a nyári nyitva tartás idejére 1 fı teremırt alkalmaztunk, határozott idıre. A december 31-i állományi létszám 103 fı volt. Szakmai munkakörben kinevezett: 35 fı ebbıl muzeológus és fımuzeológus18 fı Közmővelıdési és egyéb szakmai felsıfokú munkakörökben 17 fı volt foglalkoztatva Az intézmény 2010.évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belsı információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a döntések támogatására? Az intézmény vezetése a költségvetési keretszámok tudatában év elején döntött a fontosabb feladatok kijelölésérıl. Vezetıi értekezletet tartunk minden héten hétfın, a felsı és középvezetık részvételével, ahol a pénzügy- gazdasági helyzetet, az elvégzett munkát és a soron következı feladatokat tárgyaljuk meg. A gazdasági igazgató a banki forgalomról napi kimutatást vezet, mely alapul szolgál a felügyeleti szerv felé 10 naponta történı adatszolgáltatáshoz, valamint a fıigazgató tájékoztatásához a bevételek és a kiadások napi illetıileg halmozott összegérıl. A fıkönyvi könyvelés havonta, a tárgyhót követı 10-ig. Pénzforgalmi tablót nyomtat, mely fıkönyvi számonként tartalmazza az eredeti, a módosított elıirányzatot, a forgalmat, a maradványt és a teljesítés %-át. A gazdasági igazgató és a fıigazgató a felhasználás valamint a befolyt bevétel tervszerőségét értékeli a tabló alapján. Analitikus kimutatás készül az elıirányzat módosításról, az intézményfinanszírozásról és a bevételek teljesítésérıl, valamint a kötelezettségvállalásról. A munkaügy havonta név szerinti kimutatást készít a dolgozói létszámról és a szükséges bérfedezetrıl a fıigazgató és gazdasági igazgató részére. A 2010.évi költségvetés szőkös volta ismét fegyelmezett gazdálkodást követelt.

19 19 - A személyi juttatás, annak járulékai és a mőködési kiadásunk egy részére kaptunk támogatást (összes kiadás 78% a) a többit saját bevételeinkbıl tudtuk fedezni. Felújítást beruházást a múzeumi szakmai kiadásokat csak pályázatokból biztosíthattuk. 2. Az elıirányzatok alakulása: 2.1. Elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évi eredeti módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások eltérések bemutatása (nemcsak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az elıirányzatból) A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások./ beszámoló 23 őrlap/ Megnevezés Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormányzati Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás Módosított elıirányzat e Ft.-ban Teljesítés Kiadások összesen Bevételek összesen Az eredeti elıirányzat 0,2 %-kal csökkent, jelentıs volt az év közi elıirányzat változás az elızı évhez képest 44,89 %-kal csökkent, végül a módosított elıirányzat 9,57 %-kal csökkent évhez képest. A bevételi elıirányzatok ugyan ilyen mértékben változtak A fejezet által az intézmény mőködtetésére, fejlesztésére átadott pótelıirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval. Elıirányzat változás felügyeleti hatáskörben e Ft 1. VM XX/199/3/2010. Fejezeti általános tartalék évi elıirányzat terhére. Az átadott összeg Váncsa Jenı emlékiratainak kiadásához. Az elıirányzat Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység szakfeladaton került elszámolásra. A kötet júliusában került kiadásra e Ft 2. VM XX/35/12/2010. Központi beruházás jelzıszámon főtési rendszer korszerősítése II. ütem A főtés korszerősítés októberében lezárult, a beruházás átadás- átvétele megtörtént. A beruházást a közbeszerzési eljárás szabályainak betartásával végeztük e Ft

20 A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása. /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormány Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás összesen Módosított elıirányzat Tényleges teljesítés Elıirányzat változás e Ft 1./ Kormányzati hatáskörben: e Ft -VM XX/16/5/2010. A kormány 316/2009. (XII.28.), a 1035/2010.(II.12.), illetve a 1041/2010. (II.23.) határozat alapján a decemberre, illetıleg évi keresetkiegészítésre e Ft -VM XX/490/11/2010. A kormány 1132/2010. (VI.18)sz. rendeletében az államháztartási egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések keretein belül zárolást rendelt el, mely a késıbbiekben elvonás lett e Ft -VM XX/16/11/2010. Az Egységes Közszolgálati Szerájkbizottsággal született megállapodás alapján történt kereset-kiegészítés elszámolására visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk e Ft 2./ Saját hatáskörben: e Ft -Pénzmaradvány igénybevétele -Átcsoportosítás évvégén dologi kiadásokra -Többlet bevételbıl átrendezés személyi juttatásra +603 e Ft e Ft +515 e Ft Létszámleépítést nem hajtottunk végre, engedélyezett létszám 105 fı. 02. őrlap I. eft.-ban Megnevezés 2009.évi eredeti elıirányzat 2010.évi eredeti elıirányzat Index % Rendszeres személyi juttatás ,55 Nem rendszeres szem. juttatás ,72 Külsı személyi juttatás ,56 Összesen: % Megnevezés II évi módosított elıirányzat 2010.évi módosított elıirányzat eft.-ban Index % Rendszeres személyi juttatás ,65 Nem rendszeres szem. juttatás ,79 Külsı személyi juttatás ,61 Összesen: ,53

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2010. évi jelentés és 2011. évi munkaterv BUDAPEST 2011 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS...

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 3. oldal 1.) Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások 3-41. oldal 2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben