MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A esztendı egyik legnagyobb intézményi teljesítményének tartjuk, hogy a rendkívül feszes költségvetés ellenére megıriztük likviditásunkat, bevételi tervünket kismértékben túlteljesítettük. A költségvetési anomáliák továbbra is fennállnak, ezért a szakmai színvonal, a likviditás megırzése egyre nagyobb erıfeszítések árán érhetı el. Az épület állaga romlott, a nagy forrásigénnyel járó tetıfelújításra nem került sor. Kisebb javításokat a saját bevételbıl átcsoportosítva végeztünk. Óriási segítséget jelentett számunkra, hogy központi költségvetési forrásból elvégezhettük a főtés korszerősítésének elsı ütemét. (A beruházás máris érezhetı megtakarítást eredményezett.) A rendelkezésre álló költségvetés szőkössége okán egy állandó kiállítás színvonalas megrendezésére nyílott lehetıség. A nagy sikert aratott Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak címő kiállítás nemcsak a lovas szakma, hanem a közönség elismerését is kivívta. Az elmúlt esztendıben az említett kiállításon túl még 16 idıszaki kiállítással vártuk a látogatókat. Saját és hazai partnerekkel megvalósított kiállításaink mellett külföldi partnereinkkel közremőködve készítettünk tárlatokat. Ezek közül kiemelnénk az Újvidéki Mezıgazdasági Kutatóintézettel közösen rendezett kiállításunkat és ehhez kapcsolódó két rendezvényt. Francia partnerünk a Chartres-i La Compa a Vajdahunyadvárban viszonozta évi kiállításunkat, ami a plakátmővészeten keresztül mutatta be, hogy az információszerzésnek ez a sajátságos eszköze miként szolgálja a mezıgazdaság fejlesztését. A Duna Televízió közvetítése jóvoltából az érdeklıdık itthon is tájékozódhattak a magyar lótenyésztés történetét Marokkóban, francia nyelven bemutatott kiállításról. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegbıl jelentıs mértékben tudtuk gyarapítani a Fotónegatív és Diapozitív Győjteményünket. Az OKM Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A könyvtár számára beszereztük a HunTéka integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését. Ugyancsak NKA pályázat révén megvalósult a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása. Ezzel a munkával folytatódott a Majormúzeum raktárainak rendezése, az itt ırzött tárgyak restaurálása és a tanulmányi raktár kialakítása. A múzeumban folyó tudományos munka eredményeként elkészült a múzeum új kiadványsorozatának, a Tárgykatalógusok elsı kötete Ifj. Vastagh György állatszobrai címmel. Ugyancsak megjelent a magyar nyelv éve alkalmából rendezett konferencián elhangzott elıadások tanulmánykötete.

3 3 - A következı évre áthúzódó hatású a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázat teljesítése, amely a múzeum szinte minden munkatársa számára feladatot ad. Az év elején új fıigazgató-helyettes került kinevezésre. Ezzel összefüggésben szervezeti változásokat (az egyes részlegek felügyeletében, a fıosztályokhoz, csoportokhoz tartozó munkatársak vonatkozásában) hajtottunk végre. A győjtemények áttekinthetıbbé tétele és egyszerősítése céljából átszervezésekre került sor. Évek óta tartó fáradozásunk sikerének könyvelhetı el, hogy jelentıs számban rendeztünk vagy adtunk helyet szakmai programoknak, benne kiállításoknak. (HIR-es ÍZnapok, Mangalica Fesztivál, Kadarka Fesztivál, Újbor- és Sajtfesztivál stb.) Az agrárszférához történı kötıdésünket, illetve az agrárélet szereplıinek a múzeumhoz főzıdı kapcsolatát bizonyítja, hogy immár visszatérıen itt tartják szakmai rendezvényeiket. A Mezıgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén túl a Vajdahunyadvárban tartotta ülését többek között a Vadászkamara, az Agrárkamara, a Magyar Szövetkezeti Tanács, a Magyar Tanyagondnoki Szövetség, a Magyar Bor Akadémia, a magyarországi Leader Közhasznú Egyesület. A fenntartóhoz való viszonyunkat erısítette az a tény, hogy az FVM számos szakmai rendezvényének színhelyéül választotta a múzeumot. Az agrárszférával meglévı kapcsolat erıteljes kiszélesítésére, elmélyítésére törekszünk, mert ez a viszony szakmai és gazdasági szempontból is kedvezı hatással bírt Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Ø 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum évi beszámoló jelentésébıl.) Győjteményi munka A Közmővelıdési fıosztály kezelésében álló két győjtemény (Dolgozatgyőjtemény és Filmgyőjtemény) revízióját elvégeztük, majd márciusban a győjteményi rend átszervezésekor átadtuk a győjteményeket a Győjteményi fıosztálynak. A Győjteményi fıosztályon évben 11 győjtemény gyarapodott új szerzeményekkel. Legjelentısebb a Fotónegatív és Diapozitív Győjtemény két nagy fotóegyüttessel történı gyarapodása, melyre az NKA pályázat adott lehetıséget. Hajba Nándor és Czifra Lajos agrárfotósok 1945 utáni felvételeit vásároltuk meg. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A győjteményekben a leltárkönyvi nyilvántartás naprakész ben 22 db új leltárkönyvet igényeltünk, ebbıl 14 db a különbözı győjteményeknek szétosztásra is került. A tárgyi győjtemények gyarapodási naplójába 14 tétel, a dokumentumok gyarapodási naplójába tétel került bejegyzésre. A gyarapodási napló mellett leltározások is folytak az elızı és az adott évi gyarapodásból. Az év során minden győjteményt figyelembe véve összesen 7703 tárgy, dokumentum került beleltározásra. Az elızı évben elkezdett raktárrendezési, átszervezési folyamat folytatódott. A év során befejezıdött 3 győjteménytár kialakítása. Két győjtemény önálló helyiséget kapott. Mivel ezekben a győjteményekben jelentıs és folyamatos a gyarapodás, a beérkezı anyagok elhelyezésének problémája ezzel egyelıre megoldottnak látszik. Az OKM

4 4 - Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények, és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. A Személyi Emlékanyag Győjteménybe dexion-salgó polcrendszert szereltünk be, ami az anyag megfelelı elhelyezését biztosítja. A raktárrendezési folyamat a munkaszobák és győjtemények átszervezését, célszerőbb elosztását vonta maga után. Az új győjteménytárak kialakítása mellett több régi győjteménytárban történtek kisebb rendezések, átcsoportosítás. Külsı és belsı kiállításokhoz kölcsönöztünk múzeumoknak, társaságoknak tárgyakat. A külsı helyszínen lévı kiállításokban, hosszabb idejő tárgykölcsönzésekben a revíziót lefolytattuk. Revíziók zajlottak 2 győjteményben is. A leltározott tételek közül 2009-ben 1062 tétel került digitalizálásra, illetve számítógépes adatbázisba. KÖNYVTÁRI (KÖNYVGYŐJTEMÉNYI) MUNKA, GYARAPODÁS MENNYISÉGE ÉS MÓDJA, KATALOGIZÁLÁS A gyarapítási tevékenység elsısorban a hagyományos dokumentumokra terjed ki (könyv és folyóirat). Forrásai: vétel, csere, ajándék. Vétel A szerzeményezésre kijelölt dokumentumokat a Könyvtári Bizottság véleményezése után szerezzük be. Az év során folyamatosan vásároltunk dokumentumokat. Ebben az évben is megfelelı pénzeszköz állt rendelkezésre könyvtári dokumentumok beszerzésére. 48 féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Ajándék A könyvtár a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai folyamatosan ajándékoztak kiadványokat a könyvtár számára. Csere A Könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 83 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 61 magyar, 22 pedig külföldi cserepartnertıl Ft értékben. Ezen kívül 85 kötet könyvet kaptunk ajándékba Ft értékben. Hazai cserepartnerek számára az alábbi köteteket küldtük el. - Agrártörténeti Szemle pld - Szöllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai (A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 1.) Külföldi cserepartnereink számára ebben az évben postázzuk a kiadványokat. A könyvállomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: kötet Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 180 kötet Ft Zárókészlet december 31-én: kötet Ft A CD-ROM-állomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: 130 db Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 22 db Ft Zárókészlet december 31-én: 152 db Ft

5 5 - Utólagos adatbevitel külsıs munkatárs alkalmazásával, 1000 rekord az OMGK-tól visszakapott és már leltározott mővekbıl. Év végén sikerült beszerezni a HunTéka integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését is. A folyóirat-gyarapodás nyilvántartása továbbra is manuálisan, kardexlapokon történik. Saját állományunkból 10 esetben adtunk kölcsön mőveket, 7 esetben eredeti példányt, 3 esetben elektronikus formában 12 oldalnyi anyagot, 3 esetben 74 lap xeroxot. 16 esetben kértünk anyagot a múzeum munkatársai számára, 14 eredeti példányt kaptunk, 66 lap xeroxot, és 5 dokumentum elektronikus formában érkezett. MÚZEUMI MŐTÁRGYVÉDELEM A 2009-es év fontos eseménye volt a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban. A fogatolt jármővek felújítására és restaurálására a támogatást az NKA pályázatán nyertünk el. A múzeum többi győjteményében is végeztünk állagmegóvó és restaurálási munkálatokat, pl. szobrok, textíliák, plakátok. A Restaurátor mőhely 293 db mőtárgy konzerválását és 22 db tárgy restaurálását végezte el. Régi ritka könyvek restaurálására a könyvtár Ft-ot nyert az NKA restaurálási pályázatán még 2008-ban,melyet a Kluge Landmann címő kötet restaurálására fordítottunk. A munka 2009-ben elkészült, a pályázati összeggel elszámoltunk. 100 kötet folyóiratot köttettünk Ft értékben. TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG Elkészült a múzeum új kiadványának, a tárgykatalógusok elsı kötete a Győjteményi fıosztály munkatársa írta : Szıllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai 1. Budapest, Elkészültek a tárgykatalógusok bevezetı szövegei, melyek a Mezıgazdasági Múzeum Közleményeinek egy tematikus számában fognak megjelenni. A Képzımővészeti Győjtemény lovas témájú festményeibıl, akvarelljeibıl, grafikáiból naptár készült, melyben az egyes képekrıl ismertetı leírás olvasható. EGYÉB, MEGJELENİ TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTİ CIKKEK, PUBLIKÁCIÓK Fehér György: Darányi Ignác életpályája. In: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Liceum Kiadó, Eger, Estók János: Egy magyar gépészmérnök az Észak-Amerikai gépgyárakról a 19. század végén. Budapest, ; Mechwart András. Nemzeti Évfordulóink Balassi Intézet. Budapest, muzeológus kolléga adott le tanulmányokat a győjteményi fıosztályon, illetve ismeretterjesztı cikkeket különbözı kiadványokba, folyóiratokba. A leadott tanulmányok száma: 30, az ismeretterjesztı cikkeké: önálló könyv is megjelent. A múzeumban A magyar nyelv éve 2009 alkalmából szervezett konferenciára megjelentettük az elıadásokat tartalmazó kötetet. Több cikk jelent meg, illetve vár megjelenésre a Közmővelıdési fıosztály részérıl.

6 6 - Csók Márta: Paprikajancsi a márványlépcsın esszé. Itt szabad az eget zöldre festeni (Vallomások a honi múzeumi közmővelıdés kezdetérıl és közelmúltjáról) Press-Kontakt SZNM-MOKK, Kérdıívek feldolgozása (adatösszesítés) történt meg szintén a Közmővelıdési fıosztály módszertani összesítés tevékenységünkrıl tágabban a TÁMOP pályázat kiegészítı anyagaként. AZ INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS TANÁCS MUNKÁJA, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, MUNKAHELYI TUDOMÁNYOS VITÁK A múzeum 2009-ben két konferenciát szervezett. Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai, valamint a Kézmővesipari Bizottságával közösen szervezett konferenciát a múzeumban. A konferencia címe: Csont és bır. Az állati eredető nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. A konferencián két kolléga tartott elıadást. A magyar nyelv éve alkalmából rendezett konferencia címe: Járomfa, mozvány, nıtövény A nyelvújítás során született szaknyelvünk szokott és szokatlan szavai. Ezen a konferencián is két kolléga tartott elıadást. Részt vettünk, és elıadást tartottunk az AIMA (Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség) soron következı konferenciáján Lengyelországban. Ljubljanában került sor a Svéd Munkamúzeum által vezetett, 9 eu-ország részvételével zajló kiállítás-rendezési projekt A Taste of Europe második szakmai egyeztetı megbeszélésre, melyen a múzeum is részt vesz pályázatával. RÉSZVÉTEL A SZAKÁGI TOVÁBBKÉPZÉS, ILL. FELSİOKTATÁS MUNKÁJÁBAN (OKTATÓKÉNT VAGY SZERVEZİKÉNT) Fehér György Óraadó az ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékén ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Az ELTE Bölcsészettudományi Karán államvizsgán bizottsági tagként való részvétel ELTE Doktori Iskola részére Varga Zsuzsanna szakdolgozatának bírálata (Konfliktusok és kompromisszumok a hatalom és az agrártársadalom között a Kádár-rendszerben) Estók János Egyetemi oktatás, ELTE BTK Győjteményi Fıosztály Szakági felsıoktatásban 2 muzeológus vesz részt, akik a Corvinus Egyetemen, illetve a Nyugat-magyarországi Egyetemen oktatnak. Az elızı éveknek megfelelıen a múzeumi győjteménykezelık 20 órás képzésében a kollégák megtartották az oktatásokat. Ebben az évben több egyetemista is itt töltötte a múzeumi gyakorlatát. Terv szerint folytatódott a hétéves kötelezı továbbképzés szervezése.

7 7 - Közmővelıdési Fıosztály Szakági továbbképzés: Módszertani (pedagógiai) elıadásokat tartottak a fıosztály felsıfokú, szakirányú végzettségő munkatársai szabadidı-szervezıknek, pedagógusoknak. Kiállításrendezési Osztály A évre tervezett feladatait az intézmény által meghatározott célokat figyelembe véve végezte. A restaurátor mőhely fı feladata évben az idıszaki kiállítások és a pályázaton nyert mőtárgyvédelmi munkák elvégzése volt. A preparátor mőhely elsırendő feladata a meglévı diorámák karbantartása, felújítása volt. Emellett elkészített egy mangalica dermoplasztikát és egy szarvasbika fejet nyakkal. A fotó labor tevékenysége elsısorban a múzeum idıszaki kiállításaihoz és kiadványaihoz szükséges fotók elkészítésére irányult. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A magyar mezıgazdaság története (A kezdetektıl a 20. század közepéig)) Az állatok háziasítása A növények országából Erdészet Természeti értékeink, természetvédelem Vadgazdálkodás és vadászat A halászat története Magyarországon A magyar szılı és bor Európában 2. IDİSZAKI TÁRLATOK évrıl 2009-re áthúzódó: 1) Január 5-ig: Ifj. Vastagh György állatszobrai 2) Január 18-ig: XV. Betlehemi Jászol 2009-ben rendezett kiállítások: 1) Január 21-február 10. Magyar Kézmőves Remek 2) Február 11-március 15. A lopótök csodálatos világa 3) Március 19- április 19. Tanyavilág Hódmezıvásárhely (fotókiállítás) 4) Március 21-április 19. Húsvét Kiállítás és tavaszköszöntı játék 5) Május éves a Mezıhegyesi Ménesbirtok 6) Május 9-június 1. Esszencia tárlat (Képzımővészeti kiállítás) 7) Május 29-június 1. Kaland Vár játékkiállítás és -vásár 8) Június Találkozás a természettel (vadászati képzımővészeti kiállítás) 9) Június 20-július 26. Belsı utak síkban és térben Harsányi Zsuzsanna képzımővészeti kiállítása 10) Június 28-július 15. IAMA konferenciához kapcsolódó kiállítás 11) Július 8-augusztus 9. Plakátok a francia és magyar mezıgazdaságról 12) Július 31-augusztus 23. Magyar Kézmővesség (képzı- és iparmővészeti kiállítás) 13) Szeptember 12-november 1. Éjszaka az esıerdıben interaktív kiállítás 14) Október Kínai kortárs tintafestmények

8 8-15) November 6-8. Díszmadár-kiállítás 16) December 9-január 10. XVI. Betlehemi Jászol 17) December 11-én nyílt: Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak 3. A MÚZEUM KÜLSİ HELYSZÍNEN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSAI Belföldön: Május Június 5-szeptember 30. Külföldön: Október Múzeumok Majálisa (MNM kert) Tanyavilág (fotókiállítás) Keszthely L Histoire de La Culture du Cheval en Hongrie A magyar lovasnemzet Marokkó, El-Jadida, Lovas Fesztivál, magyar pavilon A KÖZMŐVELİDÉSI KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA A évben az elızı évekhez hasonlóan a bevétel-centrikusság és a szakmaiság erısítése volt a legfıbb célunk. Kiemelendı a felvilágosító, informáló tevékenység, amelyet a közönségpénztárral és az ügyeletes muzeológusokkal együtt végez a Teremıri Csoport. Ugyancsak kiemelkedı mennyiségő MÁV-levelet (250 db) és utazási kedvezmény nélküli, elızetes írásbeli jelentkezést (113 db) regisztráltunk, adminisztráltunk az év során. Látogatottsági adatok: 2009-ben a múzeumot látogatók száma: fı volt, ebbıl ingyenes látogató: fı. 1. Hagyományos, drámapedagógiai és Montessori-pedagógiai foglalkozások és bemutatók A foglalkozásokat fogyatékkal és nem fogyatékkal élı tanulócsoportoknak tartottuk az év során 69 alkalommal. A fogyatékkal élık ingyenes foglalkozásait kivéve minden foglalkozás bevételes volt, a zuglói együttmőködés keretében zajló foglalkozások díját a kerületi önkormányzat megtérítette ( Ft). 2. LIGET Környezetvédelmi Oktatóközpontunk a zuglói együttmőködés keretében nyolc osztályt (250 fı) fogadtunk. 3. Együttmőködés Zugló Önkormányzatával Zugló Önkormányzatával együttmőködés keretében 19 foglalkozást tartottunk épületünkben, ill. zuglói iskolákban. Az önkormányzat Talpalatnyi Föld c. vetélkedıjéhez feladatlapot állítottunk össze, szakanyagot adtunk. 4. Pályázatok Az év során kifutó pályázatokat befejeztük, a szakmai és gazdasági beszámoló elkészült évben elnyert pályázatok: 4.1 NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) kiemelt múzeumpedagógiai foglalkozásokra, ill. múzeumpedagógiai leporellók elıállítására. (Támogatás: Ft) 4.2 TÁMOP pályázat. Az Európai Uniós pályázat a múzeumok és iskolák partnerségén alapul, differenciált programtervet fed le. (Támogatás: Ft) 4.3. NagyKulTúra Pályázat (OKM támogatás). Kiállítások élményszerő megismerése, valamint kiadványok. (Támogatás: fejenként: Ft) (3 foglalkozás) 4.4 Múzeumok İszi Fesztiválja (pr-ra támogatás: Ft) (6 foglalkozás) 4.5. Múzeumok İszi Éjszakája Márton-napi mulatság (programszervezésre támogatás: Ft.)

9 NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak c. kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai pályázat. ( ,-Ft) 5. A honlap akadálymentesítése Honlapunk akadálymentesítése szintén a TÁMOP pályázat támogatásából vált lehetıvé. A honlap létrehozásának felelıse, szakmai koordinátora a közmővelıdési fıosztály munkatársa volt. 6. Egy csepp mesevilág színház gyerekeknek. Folytattuk a színházi matinékat, a biztos bevételt hozó, sikeres produkciók szervezésére törekedtünk. 3 alkalommal, kb. 400 fı részvételével.) 7. Mesés Vajdahunyadvár Gyermekszínjátszók találkozója. Az elıadást nagy érdeklıdés mellett tartottuk. (Kb. 300 fı) 8. Rendezvények, programok A rendezvények, programok szervezésekor költségvetéssel ellátott programtervet terjesztünk elı, szórólapokat tervezünk, kiviteleztetünk, árajánlatokat kérünk be, szerzıdéseket kötünk, ami 2009-ben kb. 300 szerzıdést és 40 árajánlatot jelentett. Végezzük a rendezvények technikai lebonyolítását, együttmőködve a Gondnoksággal. Az alábbi rendezvényeket szerveztük 2009-ben: - Kézmőveskedı hétvégék - Múzeumok Majálisa, Madarak -Fák Napja (a zuglói együttmőködés keretében) - Múzeumok Éjszakája (június) - Múzeumok İszi Éjszakája - Kukorica-nap (TÁMOP pályázat keretében) - Karácsonyi kézmőves programok - Mikulás rezidencia (külsı program) 9. Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak c. kiállítás hosszabb és rövidebb közmővelıdési hasznosítási tervet állítottunk össze, múzeumpedagógiai leporellókat készítettünk elı nyomdai kivitelezésre. 10. Turisztikai pályázathoz programtervet készítettünk. 11. Részt vettünk szakmai programokon: pl. Mezıgazdasági Könyvhónap, Budapesti Turisztikai Hivatal munkacsoport találkozóin, elıadásokat, bemutatókat tartottunk hazai és nemzetközi konferenciákon. Zenei anyagokat állítottunk össze kiállításokhoz, a Pulszky Társaság rendezvényein vettünk részt, a Múzeumok és Látogatók Alapítvány által szervezett Nyitott mőhely elıadásain, a Civil Turizmus rendezvényén, a Múzeumi Körút eseményein, Kulturális Turizmus konferencián, s egyéb, szakmai konferenciákon. Megpályáztuk a Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A múzeum állandó kiállítása interaktív részének kialakításában vettünk részt a Győjteményi Fıosztállyal közösen. 12. Külsı pr és belsı pr, a programfüzet szerkesztése és kivitelezése Kiállításokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan riportokat adtunk 28 alkalommal. A múzeum programfüzete szeptembertıl megújult, színes formában, - negyedévenként jelenik meg. Minden rendezvény, kiállítás megjelenik plakátokon, melyeket az épületben, az épületen kívül (hidas kapunál, metrónál stb.) elhelyezünk. A plakátok házilagos és nyomdai kivitelezésben készülnek, az elızetes információk, képanyagok, ismetetı szövegek győjtése és összesítése feladatunk. A rendezvényekhez kapcsolódó kézmőves vásárok, bemutatók résztvevıivel folyamatos kapcsolattartás, rendezvényeinken fogadásuk, a területi engedélyek megkérése.

10 Közönségszolgálati pénztár A közönségpénztárban dolgozók rendszeres tájékoztatása, programegyeztetés a pr-os munkatárssal, az ırséggel, a telefonközponttal. Kiállításokhoz, rendezvényekhez saját kivitelezésben készítettünk plakátot, szórólapot. MÉDIAKAPCSOLATOK Kommunikációs munkatárs - Az írott és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása a múzeum kiállításairól, rendezvényeirıl, szakmai tevékenységérıl. - Sajtótájékoztatók szervezésében, lebonyolításában való közremőködés (sajtóanyagok elkészítése, kiküldése, interjúk szervezése, sajtósok fogadása, regisztráltatás, pl.: A lopótök csodálatos világa, Kaland-Vár, VI. Újbor és Sajt Fesztivál.) - A múzeum tevékenységérıl megjelent információk feldolgozása, nyilvántartása. - Olyan külsı fórumokon való részvétel, amelyeknek célja (közvetlenül, vagy közvetve) a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl. Részvétel a Sajtókávéház eseményein, a Kulturális Munkacsoport találkozóin, kiállítás megnyitókon, egyéb rendezvényeken. - Új információs csatornák keresése (az új sajtótermékek felbukkanásának figyelése, az interneten megjelenı új hírportálok keresése) a meglévık ápolása. - Interjúk szervezése. A Kommunikációs munkatárs egyéb reklám tevékenységei: Múzeumi honlap: - A múzeum új honlapjának és a touch-infós készülékének tervezésében, kivitelezésében való közremőködés. - Információs anyagok biztosítása rendszeresen a honlap számára. - A tartalmi aktualitások ellenırzése, frissítése. - A hírlevél tartalmának megírása, összeállítása. - A vendégkönyvi bejegyzésekre való reagálás. - Wellmann Imre emléktáblájának engedélyeztetésében, kihelyezésében való közremőködés. - A Budapesti Turisztikai Kht.-val való együttmőködés keretében ingyenes idegen nyelvő prospektusok (Budapest Guide, WinterFest Guide, Budapest térkép) készletének nyomon követése, szükség szerinti rendelése. - A múzeum eseményeirıl készülı információs anyagok (szórólap, plakát, programfüzet) tartalmi és formai ellenırzése, vagy elkészíttetése (pl. Múzeumok İszi Fesztiválja szórólap). - Protokoll lista kezelése, meghívók kiküldése. Marketing: - A múzeum hirdetéseinek megrendelése, grafikai anyagainak elkészíttetése, jóváhagyása, megjelenésének ellenırzése. - Hosszú távú együttmőködések kialakítása, szerzıdések kötése. (Pl.: Exit, Tárlat, Magyar Távirati Iroda, AXA Biztosító, Golden Park Hotel.)

11 11 - MÚZEUMUNK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI - Fehér György Az AIMA alelnöke -Győjteményi Fıosztály Állandó kapcsolatban vagyunk a Chartres-i La Compa múzeummal, mellyel kiállításcseréket folytatunk. -A német Történeti Egyesülettel folytatunk közös kutatást. -A Svéd Munkamúzeum vezette projekt által rajtuk kívül kapcsolatban vagyunk a dán, finn, észt, skót, portugál, cseh és szlovéniai szakmúzeumokkal. -Az AIMA konferencián a múzeum rendszeresen részt vesz. MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGE, TISZTSÉGEI SZAKMAI, SZAKMAI- TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI-ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKBEN Fehér György Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának alelnöke Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége Felügyelı Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Estók János Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Győjteményi Fıosztály 9 muzeológus különbözı szakmai szervezet, egyesület és társaság tagja Közmővelıdési Fıosztály Csók Márta: Pulszky Társaság, Montessori Társaság, Huth Anna: Pulszky Társaság, Juhász Gabriella: Közalkalmazotti Tanács tag Kubatov Judit: Szakszervezeti Bizottsági tag Wellisch Maya: Pulszky Társaság, Drámapedagógiai Társaság, Földrajztanárok Egylete, Szenzum Alapítvány ügyvezetı igazgató Könyvtár Haász Erzsébet szakszervezeti bizottság elnöke BELSİ ELLENİRZÉS A belsı ellenırzés mőködése - A belsı ellenırzés eljárási és végrehajtási rendjét a többszörösen módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint végeztük.

12 A felsıvezetıi ellenırzés a FEUVE rendszer keretében valósult meg, a hetente tartott fıigazgatói értekezleteken történı beszámoltatással, gyakori helyszíni ellenırzésekkel, valamint az utalványozási jog érvényesítésével. - A évtıl a függetlenített belsı ellenırzési tevékenységet, a jogszabály adta lehetıségnek megfelelıen, külsı erıforrásból valósítottuk meg. A belsı ellenırzés végrehajtását fontosnak ítélt tényezık nem akadályozták. Az elvégzett ellenırzések nyilvántartását és a dokumentumok megırzését a kézikönyv határozta meg, betartásuk folyamatos. A múzeum iktatási rendszerében külön szerepel. A belsı ellenırzés, a vizsgálatok során fontosnak minısített kiemelt, átlagos kategóriába tartozó megállapításokat nem tett, intézkedési terv készítésére nem került sor. Fontosabb ellenırzések: - a 2008.évi számszaki beszámoló - leltározás, selejtezés - házipénztár, bizonylati rend és okmányfegyelem - informatikai rendszer ellenırzése GEORGIKON MAJORMÚZEUM KESZTHELY Programjaink már hagyományosan a Szent György-napi múzeumnyitóval és egy gyermekrajzés kézmőves-kiállítással kezdıdtek. Júniusban a Múzeumok Éjszakája rendezvény volt a legjelentısebb. Ebben a hónapban nyitottuk meg a vásárhelyi tanyavilágról készült fotókiállítást, és elkezdıdtek a Majorbéli kaláka múzeumi gyermekfoglalkozások. Júliusban az aratóünnep és a negyedik alkalommal megrendezett Majorbéli géptalálkozó megszervezése volt a legfontosabb feladat. Az augusztus-szeptember hónapok A Georgikon Majormúzeum Élménygazdasága c. (NyDOP F) pályázat írásával teltek. A Múzeumok İszi Éjszakája zárta a múzeumi rendezvények sorát. A balatoni turizmus visszaesése ellenére a Majormúzeum látogatói létszáma nem esett vissza. A restaurálási munkák közül a szekérgyőjtemény felújítása volt a legnagyobb léptékő munka, amely budapesti múzeumi kollegák együttmőködésével folyt. A győjteményi munka, a Majormúzeumban elhelyezett győjtemény változásai a központi nyilvántartásnak megfelelıek. A győjteménytárban változatlanul gondot jelent a rossz szigetelés, a por, ezért a termek és a tárgyak pormentesítésérıl folyamatosan gondoskodtunk. A győjteménytárban tavasszal a szekérgyőjteményt, az állattenyésztési győjteményt és a helyi installációs segédanyagokat és fa alapanyagokat érintıen átláthatóságot, rendezettséget szolgáló áthelyezéseket végeztünk. Az év elsı felében a győjteménytár népi bútorainak, kismesterség tárgyainak tisztítása, kezelése, részbeni restaurálása volt a legfontosabb feladat, valamint a kiállítások tárgyainak tisztítása, kezelése. A nyár folyamán a Majormúzeum restaurátora elkezdte a szekerek, illetve azok tartozékainak kezelését, amelyet a budapesti kollégákkal szeptemberben együtt, majd a fagyokig ismét egyedül tovább folytatott. A szekérgyőjtemény restaurálása egy nagyobb restaurálást igénylı kocsi kivételével befejezıdött. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A Georgikon Majormúzeumban a nyitvatartási rendre (május-október) tekintettel a kiállítások idıszakos kategóriába soroltak: Majorok és népe a XVIII-XX. században A keszthelyi agrárszakoktatás története ( )

13 13 - A gabonatisztítás, -tárolás és -mérés eszközei Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken A növénytermesztés eszközei és gépei ( ) Kovácsmőhely és bognármőhely Fowler-féle gızekekészlet Állattenyésztési kiállítások 2. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Április 20. Ügyes kezek, tavaszi gyermekvilág - gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása Június 5. - szeptember 30. Tanyavilág 2006 (Hódmezıvásárhely) A MAOE Fotómővészeti Tagozatának idıszaki kiállítása A Georgikon Majormúzeum látogatottsága az utóbbi években stagnál, illetve kissé emelkedik. A csoportos turizmus kevésbé jellemzı, mint a korábbi években, leginkább családi szervezésben érkeznek látogatóink. Jelentıs számban szerepelnek külföldi látogatók is vendégeink között. Összes látogató: 7001 fı, 4229 felnıtt, 2772 diák, bevétel: Ft Valamennyi teremır jól képzett, valamennyi látogatónknak rövid ismertetıt tartanak, és készséggel állnak további információval is vendégeink rendelkezésére. A csoportok kérésére muzeológusi vezetést is szolgáltatunk. A rendszeresen múzeumunkat látogató agráregyetemi hallgatók számára a vezetést több ízben ingyen biztosítottuk. MÚZEUMPEDAGÓGIA Június 16-július 11. Majorbéli kaláka ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére RENDEZVÉNYEK Szent György-napi múzeumnyitó Múzeumok Éjszakája Az idei (negyedik) keszthelyi Múzeumok Éjszakája rendezvényben négy intézmény vett részt közös jeggyel, a feltételeket szerzıdésben rögzítve: Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Mikus Galéria, Rádió és Televízió Múzeum. Majorbéli aratóünnep A géptalákozó elıtti napra aratóprogramot szerveztünk. Késı délután a kertben vetett tavaszi búza kézi aratásának bemutatója, este aratóünnepi mősor szerepelt a programban. IV. Majorbéli géptalálkozó A múzeum már hagyományosan visszatérı programként rendezte meg a veterán mezıgazdasági gépek bemutatóját, találkozóját. A géptalálkozó megrendezését Keszthely polgármestere, a Keszthelyi Önkormányzat Turizmus és Kulturális Bizottsága segítette. A rendezvényre 501 fı látogatott el. Múzeumok İszi Éjszakája

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2010. évi jelentés és 2011. évi munkaterv BUDAPEST 2011 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben