MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A esztendı egyik legnagyobb intézményi teljesítményének tartjuk, hogy a rendkívül feszes költségvetés ellenére megıriztük likviditásunkat, bevételi tervünket kismértékben túlteljesítettük. A költségvetési anomáliák továbbra is fennállnak, ezért a szakmai színvonal, a likviditás megırzése egyre nagyobb erıfeszítések árán érhetı el. Az épület állaga romlott, a nagy forrásigénnyel járó tetıfelújításra nem került sor. Kisebb javításokat a saját bevételbıl átcsoportosítva végeztünk. Óriási segítséget jelentett számunkra, hogy központi költségvetési forrásból elvégezhettük a főtés korszerősítésének elsı ütemét. (A beruházás máris érezhetı megtakarítást eredményezett.) A rendelkezésre álló költségvetés szőkössége okán egy állandó kiállítás színvonalas megrendezésére nyílott lehetıség. A nagy sikert aratott Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak címő kiállítás nemcsak a lovas szakma, hanem a közönség elismerését is kivívta. Az elmúlt esztendıben az említett kiállításon túl még 16 idıszaki kiállítással vártuk a látogatókat. Saját és hazai partnerekkel megvalósított kiállításaink mellett külföldi partnereinkkel közremőködve készítettünk tárlatokat. Ezek közül kiemelnénk az Újvidéki Mezıgazdasági Kutatóintézettel közösen rendezett kiállításunkat és ehhez kapcsolódó két rendezvényt. Francia partnerünk a Chartres-i La Compa a Vajdahunyadvárban viszonozta évi kiállításunkat, ami a plakátmővészeten keresztül mutatta be, hogy az információszerzésnek ez a sajátságos eszköze miként szolgálja a mezıgazdaság fejlesztését. A Duna Televízió közvetítése jóvoltából az érdeklıdık itthon is tájékozódhattak a magyar lótenyésztés történetét Marokkóban, francia nyelven bemutatott kiállításról. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegbıl jelentıs mértékben tudtuk gyarapítani a Fotónegatív és Diapozitív Győjteményünket. Az OKM Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A könyvtár számára beszereztük a HunTéka integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését. Ugyancsak NKA pályázat révén megvalósult a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása. Ezzel a munkával folytatódott a Majormúzeum raktárainak rendezése, az itt ırzött tárgyak restaurálása és a tanulmányi raktár kialakítása. A múzeumban folyó tudományos munka eredményeként elkészült a múzeum új kiadványsorozatának, a Tárgykatalógusok elsı kötete Ifj. Vastagh György állatszobrai címmel. Ugyancsak megjelent a magyar nyelv éve alkalmából rendezett konferencián elhangzott elıadások tanulmánykötete.

3 3 - A következı évre áthúzódó hatású a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázat teljesítése, amely a múzeum szinte minden munkatársa számára feladatot ad. Az év elején új fıigazgató-helyettes került kinevezésre. Ezzel összefüggésben szervezeti változásokat (az egyes részlegek felügyeletében, a fıosztályokhoz, csoportokhoz tartozó munkatársak vonatkozásában) hajtottunk végre. A győjtemények áttekinthetıbbé tétele és egyszerősítése céljából átszervezésekre került sor. Évek óta tartó fáradozásunk sikerének könyvelhetı el, hogy jelentıs számban rendeztünk vagy adtunk helyet szakmai programoknak, benne kiállításoknak. (HIR-es ÍZnapok, Mangalica Fesztivál, Kadarka Fesztivál, Újbor- és Sajtfesztivál stb.) Az agrárszférához történı kötıdésünket, illetve az agrárélet szereplıinek a múzeumhoz főzıdı kapcsolatát bizonyítja, hogy immár visszatérıen itt tartják szakmai rendezvényeiket. A Mezıgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén túl a Vajdahunyadvárban tartotta ülését többek között a Vadászkamara, az Agrárkamara, a Magyar Szövetkezeti Tanács, a Magyar Tanyagondnoki Szövetség, a Magyar Bor Akadémia, a magyarországi Leader Közhasznú Egyesület. A fenntartóhoz való viszonyunkat erısítette az a tény, hogy az FVM számos szakmai rendezvényének színhelyéül választotta a múzeumot. Az agrárszférával meglévı kapcsolat erıteljes kiszélesítésére, elmélyítésére törekszünk, mert ez a viszony szakmai és gazdasági szempontból is kedvezı hatással bírt Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Ø 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum évi beszámoló jelentésébıl.) Győjteményi munka A Közmővelıdési fıosztály kezelésében álló két győjtemény (Dolgozatgyőjtemény és Filmgyőjtemény) revízióját elvégeztük, majd márciusban a győjteményi rend átszervezésekor átadtuk a győjteményeket a Győjteményi fıosztálynak. A Győjteményi fıosztályon évben 11 győjtemény gyarapodott új szerzeményekkel. Legjelentısebb a Fotónegatív és Diapozitív Győjtemény két nagy fotóegyüttessel történı gyarapodása, melyre az NKA pályázat adott lehetıséget. Hajba Nándor és Czifra Lajos agrárfotósok 1945 utáni felvételeit vásároltuk meg. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A győjteményekben a leltárkönyvi nyilvántartás naprakész ben 22 db új leltárkönyvet igényeltünk, ebbıl 14 db a különbözı győjteményeknek szétosztásra is került. A tárgyi győjtemények gyarapodási naplójába 14 tétel, a dokumentumok gyarapodási naplójába tétel került bejegyzésre. A gyarapodási napló mellett leltározások is folytak az elızı és az adott évi gyarapodásból. Az év során minden győjteményt figyelembe véve összesen 7703 tárgy, dokumentum került beleltározásra. Az elızı évben elkezdett raktárrendezési, átszervezési folyamat folytatódott. A év során befejezıdött 3 győjteménytár kialakítása. Két győjtemény önálló helyiséget kapott. Mivel ezekben a győjteményekben jelentıs és folyamatos a gyarapodás, a beérkezı anyagok elhelyezésének problémája ezzel egyelıre megoldottnak látszik. Az OKM

4 4 - Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények, és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. A Személyi Emlékanyag Győjteménybe dexion-salgó polcrendszert szereltünk be, ami az anyag megfelelı elhelyezését biztosítja. A raktárrendezési folyamat a munkaszobák és győjtemények átszervezését, célszerőbb elosztását vonta maga után. Az új győjteménytárak kialakítása mellett több régi győjteménytárban történtek kisebb rendezések, átcsoportosítás. Külsı és belsı kiállításokhoz kölcsönöztünk múzeumoknak, társaságoknak tárgyakat. A külsı helyszínen lévı kiállításokban, hosszabb idejő tárgykölcsönzésekben a revíziót lefolytattuk. Revíziók zajlottak 2 győjteményben is. A leltározott tételek közül 2009-ben 1062 tétel került digitalizálásra, illetve számítógépes adatbázisba. KÖNYVTÁRI (KÖNYVGYŐJTEMÉNYI) MUNKA, GYARAPODÁS MENNYISÉGE ÉS MÓDJA, KATALOGIZÁLÁS A gyarapítási tevékenység elsısorban a hagyományos dokumentumokra terjed ki (könyv és folyóirat). Forrásai: vétel, csere, ajándék. Vétel A szerzeményezésre kijelölt dokumentumokat a Könyvtári Bizottság véleményezése után szerezzük be. Az év során folyamatosan vásároltunk dokumentumokat. Ebben az évben is megfelelı pénzeszköz állt rendelkezésre könyvtári dokumentumok beszerzésére. 48 féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Ajándék A könyvtár a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai folyamatosan ajándékoztak kiadványokat a könyvtár számára. Csere A Könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 83 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 61 magyar, 22 pedig külföldi cserepartnertıl Ft értékben. Ezen kívül 85 kötet könyvet kaptunk ajándékba Ft értékben. Hazai cserepartnerek számára az alábbi köteteket küldtük el. - Agrártörténeti Szemle pld - Szöllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai (A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 1.) Külföldi cserepartnereink számára ebben az évben postázzuk a kiadványokat. A könyvállomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: kötet Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 180 kötet Ft Zárókészlet december 31-én: kötet Ft A CD-ROM-állomány adatainak összesítése: Nyitókészlet január 1-jén: 130 db Ft Tárgyidıszak nettó gyarapodása: 22 db Ft Zárókészlet december 31-én: 152 db Ft

5 5 - Utólagos adatbevitel külsıs munkatárs alkalmazásával, 1000 rekord az OMGK-tól visszakapott és már leltározott mővekbıl. Év végén sikerült beszerezni a HunTéka integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését is. A folyóirat-gyarapodás nyilvántartása továbbra is manuálisan, kardexlapokon történik. Saját állományunkból 10 esetben adtunk kölcsön mőveket, 7 esetben eredeti példányt, 3 esetben elektronikus formában 12 oldalnyi anyagot, 3 esetben 74 lap xeroxot. 16 esetben kértünk anyagot a múzeum munkatársai számára, 14 eredeti példányt kaptunk, 66 lap xeroxot, és 5 dokumentum elektronikus formában érkezett. MÚZEUMI MŐTÁRGYVÉDELEM A 2009-es év fontos eseménye volt a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban. A fogatolt jármővek felújítására és restaurálására a támogatást az NKA pályázatán nyertünk el. A múzeum többi győjteményében is végeztünk állagmegóvó és restaurálási munkálatokat, pl. szobrok, textíliák, plakátok. A Restaurátor mőhely 293 db mőtárgy konzerválását és 22 db tárgy restaurálását végezte el. Régi ritka könyvek restaurálására a könyvtár Ft-ot nyert az NKA restaurálási pályázatán még 2008-ban,melyet a Kluge Landmann címő kötet restaurálására fordítottunk. A munka 2009-ben elkészült, a pályázati összeggel elszámoltunk. 100 kötet folyóiratot köttettünk Ft értékben. TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG Elkészült a múzeum új kiadványának, a tárgykatalógusok elsı kötete a Győjteményi fıosztály munkatársa írta : Szıllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai 1. Budapest, Elkészültek a tárgykatalógusok bevezetı szövegei, melyek a Mezıgazdasági Múzeum Közleményeinek egy tematikus számában fognak megjelenni. A Képzımővészeti Győjtemény lovas témájú festményeibıl, akvarelljeibıl, grafikáiból naptár készült, melyben az egyes képekrıl ismertetı leírás olvasható. EGYÉB, MEGJELENİ TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTİ CIKKEK, PUBLIKÁCIÓK Fehér György: Darányi Ignác életpályája. In: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Liceum Kiadó, Eger, Estók János: Egy magyar gépészmérnök az Észak-Amerikai gépgyárakról a 19. század végén. Budapest, ; Mechwart András. Nemzeti Évfordulóink Balassi Intézet. Budapest, muzeológus kolléga adott le tanulmányokat a győjteményi fıosztályon, illetve ismeretterjesztı cikkeket különbözı kiadványokba, folyóiratokba. A leadott tanulmányok száma: 30, az ismeretterjesztı cikkeké: önálló könyv is megjelent. A múzeumban A magyar nyelv éve 2009 alkalmából szervezett konferenciára megjelentettük az elıadásokat tartalmazó kötetet. Több cikk jelent meg, illetve vár megjelenésre a Közmővelıdési fıosztály részérıl.

6 6 - Csók Márta: Paprikajancsi a márványlépcsın esszé. Itt szabad az eget zöldre festeni (Vallomások a honi múzeumi közmővelıdés kezdetérıl és közelmúltjáról) Press-Kontakt SZNM-MOKK, Kérdıívek feldolgozása (adatösszesítés) történt meg szintén a Közmővelıdési fıosztály módszertani összesítés tevékenységünkrıl tágabban a TÁMOP pályázat kiegészítı anyagaként. AZ INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS TANÁCS MUNKÁJA, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, MUNKAHELYI TUDOMÁNYOS VITÁK A múzeum 2009-ben két konferenciát szervezett. Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai, valamint a Kézmővesipari Bizottságával közösen szervezett konferenciát a múzeumban. A konferencia címe: Csont és bır. Az állati eredető nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. A konferencián két kolléga tartott elıadást. A magyar nyelv éve alkalmából rendezett konferencia címe: Járomfa, mozvány, nıtövény A nyelvújítás során született szaknyelvünk szokott és szokatlan szavai. Ezen a konferencián is két kolléga tartott elıadást. Részt vettünk, és elıadást tartottunk az AIMA (Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség) soron következı konferenciáján Lengyelországban. Ljubljanában került sor a Svéd Munkamúzeum által vezetett, 9 eu-ország részvételével zajló kiállítás-rendezési projekt A Taste of Europe második szakmai egyeztetı megbeszélésre, melyen a múzeum is részt vesz pályázatával. RÉSZVÉTEL A SZAKÁGI TOVÁBBKÉPZÉS, ILL. FELSİOKTATÁS MUNKÁJÁBAN (OKTATÓKÉNT VAGY SZERVEZİKÉNT) Fehér György Óraadó az ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékén ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Az ELTE Bölcsészettudományi Karán államvizsgán bizottsági tagként való részvétel ELTE Doktori Iskola részére Varga Zsuzsanna szakdolgozatának bírálata (Konfliktusok és kompromisszumok a hatalom és az agrártársadalom között a Kádár-rendszerben) Estók János Egyetemi oktatás, ELTE BTK Győjteményi Fıosztály Szakági felsıoktatásban 2 muzeológus vesz részt, akik a Corvinus Egyetemen, illetve a Nyugat-magyarországi Egyetemen oktatnak. Az elızı éveknek megfelelıen a múzeumi győjteménykezelık 20 órás képzésében a kollégák megtartották az oktatásokat. Ebben az évben több egyetemista is itt töltötte a múzeumi gyakorlatát. Terv szerint folytatódott a hétéves kötelezı továbbképzés szervezése.

7 7 - Közmővelıdési Fıosztály Szakági továbbképzés: Módszertani (pedagógiai) elıadásokat tartottak a fıosztály felsıfokú, szakirányú végzettségő munkatársai szabadidı-szervezıknek, pedagógusoknak. Kiállításrendezési Osztály A évre tervezett feladatait az intézmény által meghatározott célokat figyelembe véve végezte. A restaurátor mőhely fı feladata évben az idıszaki kiállítások és a pályázaton nyert mőtárgyvédelmi munkák elvégzése volt. A preparátor mőhely elsırendő feladata a meglévı diorámák karbantartása, felújítása volt. Emellett elkészített egy mangalica dermoplasztikát és egy szarvasbika fejet nyakkal. A fotó labor tevékenysége elsısorban a múzeum idıszaki kiállításaihoz és kiadványaihoz szükséges fotók elkészítésére irányult. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A magyar mezıgazdaság története (A kezdetektıl a 20. század közepéig)) Az állatok háziasítása A növények országából Erdészet Természeti értékeink, természetvédelem Vadgazdálkodás és vadászat A halászat története Magyarországon A magyar szılı és bor Európában 2. IDİSZAKI TÁRLATOK évrıl 2009-re áthúzódó: 1) Január 5-ig: Ifj. Vastagh György állatszobrai 2) Január 18-ig: XV. Betlehemi Jászol 2009-ben rendezett kiállítások: 1) Január 21-február 10. Magyar Kézmőves Remek 2) Február 11-március 15. A lopótök csodálatos világa 3) Március 19- április 19. Tanyavilág Hódmezıvásárhely (fotókiállítás) 4) Március 21-április 19. Húsvét Kiállítás és tavaszköszöntı játék 5) Május éves a Mezıhegyesi Ménesbirtok 6) Május 9-június 1. Esszencia tárlat (Képzımővészeti kiállítás) 7) Május 29-június 1. Kaland Vár játékkiállítás és -vásár 8) Június Találkozás a természettel (vadászati képzımővészeti kiállítás) 9) Június 20-július 26. Belsı utak síkban és térben Harsányi Zsuzsanna képzımővészeti kiállítása 10) Június 28-július 15. IAMA konferenciához kapcsolódó kiállítás 11) Július 8-augusztus 9. Plakátok a francia és magyar mezıgazdaságról 12) Július 31-augusztus 23. Magyar Kézmővesség (képzı- és iparmővészeti kiállítás) 13) Szeptember 12-november 1. Éjszaka az esıerdıben interaktív kiállítás 14) Október Kínai kortárs tintafestmények

8 8-15) November 6-8. Díszmadár-kiállítás 16) December 9-január 10. XVI. Betlehemi Jászol 17) December 11-én nyílt: Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak 3. A MÚZEUM KÜLSİ HELYSZÍNEN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSAI Belföldön: Május Június 5-szeptember 30. Külföldön: Október Múzeumok Majálisa (MNM kert) Tanyavilág (fotókiállítás) Keszthely L Histoire de La Culture du Cheval en Hongrie A magyar lovasnemzet Marokkó, El-Jadida, Lovas Fesztivál, magyar pavilon A KÖZMŐVELİDÉSI KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA A évben az elızı évekhez hasonlóan a bevétel-centrikusság és a szakmaiság erısítése volt a legfıbb célunk. Kiemelendı a felvilágosító, informáló tevékenység, amelyet a közönségpénztárral és az ügyeletes muzeológusokkal együtt végez a Teremıri Csoport. Ugyancsak kiemelkedı mennyiségő MÁV-levelet (250 db) és utazási kedvezmény nélküli, elızetes írásbeli jelentkezést (113 db) regisztráltunk, adminisztráltunk az év során. Látogatottsági adatok: 2009-ben a múzeumot látogatók száma: fı volt, ebbıl ingyenes látogató: fı. 1. Hagyományos, drámapedagógiai és Montessori-pedagógiai foglalkozások és bemutatók A foglalkozásokat fogyatékkal és nem fogyatékkal élı tanulócsoportoknak tartottuk az év során 69 alkalommal. A fogyatékkal élık ingyenes foglalkozásait kivéve minden foglalkozás bevételes volt, a zuglói együttmőködés keretében zajló foglalkozások díját a kerületi önkormányzat megtérítette ( Ft). 2. LIGET Környezetvédelmi Oktatóközpontunk a zuglói együttmőködés keretében nyolc osztályt (250 fı) fogadtunk. 3. Együttmőködés Zugló Önkormányzatával Zugló Önkormányzatával együttmőködés keretében 19 foglalkozást tartottunk épületünkben, ill. zuglói iskolákban. Az önkormányzat Talpalatnyi Föld c. vetélkedıjéhez feladatlapot állítottunk össze, szakanyagot adtunk. 4. Pályázatok Az év során kifutó pályázatokat befejeztük, a szakmai és gazdasági beszámoló elkészült évben elnyert pályázatok: 4.1 NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) kiemelt múzeumpedagógiai foglalkozásokra, ill. múzeumpedagógiai leporellók elıállítására. (Támogatás: Ft) 4.2 TÁMOP pályázat. Az Európai Uniós pályázat a múzeumok és iskolák partnerségén alapul, differenciált programtervet fed le. (Támogatás: Ft) 4.3. NagyKulTúra Pályázat (OKM támogatás). Kiállítások élményszerő megismerése, valamint kiadványok. (Támogatás: fejenként: Ft) (3 foglalkozás) 4.4 Múzeumok İszi Fesztiválja (pr-ra támogatás: Ft) (6 foglalkozás) 4.5. Múzeumok İszi Éjszakája Márton-napi mulatság (programszervezésre támogatás: Ft.)

9 NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak c. kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai pályázat. ( ,-Ft) 5. A honlap akadálymentesítése Honlapunk akadálymentesítése szintén a TÁMOP pályázat támogatásából vált lehetıvé. A honlap létrehozásának felelıse, szakmai koordinátora a közmővelıdési fıosztály munkatársa volt. 6. Egy csepp mesevilág színház gyerekeknek. Folytattuk a színházi matinékat, a biztos bevételt hozó, sikeres produkciók szervezésére törekedtünk. 3 alkalommal, kb. 400 fı részvételével.) 7. Mesés Vajdahunyadvár Gyermekszínjátszók találkozója. Az elıadást nagy érdeklıdés mellett tartottuk. (Kb. 300 fı) 8. Rendezvények, programok A rendezvények, programok szervezésekor költségvetéssel ellátott programtervet terjesztünk elı, szórólapokat tervezünk, kiviteleztetünk, árajánlatokat kérünk be, szerzıdéseket kötünk, ami 2009-ben kb. 300 szerzıdést és 40 árajánlatot jelentett. Végezzük a rendezvények technikai lebonyolítását, együttmőködve a Gondnoksággal. Az alábbi rendezvényeket szerveztük 2009-ben: - Kézmőveskedı hétvégék - Múzeumok Majálisa, Madarak -Fák Napja (a zuglói együttmőködés keretében) - Múzeumok Éjszakája (június) - Múzeumok İszi Éjszakája - Kukorica-nap (TÁMOP pályázat keretében) - Karácsonyi kézmőves programok - Mikulás rezidencia (külsı program) 9. Kincsem Imperiál. Híres magyar versenylovak c. kiállítás hosszabb és rövidebb közmővelıdési hasznosítási tervet állítottunk össze, múzeumpedagógiai leporellókat készítettünk elı nyomdai kivitelezésre. 10. Turisztikai pályázathoz programtervet készítettünk. 11. Részt vettünk szakmai programokon: pl. Mezıgazdasági Könyvhónap, Budapesti Turisztikai Hivatal munkacsoport találkozóin, elıadásokat, bemutatókat tartottunk hazai és nemzetközi konferenciákon. Zenei anyagokat állítottunk össze kiállításokhoz, a Pulszky Társaság rendezvényein vettünk részt, a Múzeumok és Látogatók Alapítvány által szervezett Nyitott mőhely elıadásain, a Civil Turizmus rendezvényén, a Múzeumi Körút eseményein, Kulturális Turizmus konferencián, s egyéb, szakmai konferenciákon. Megpályáztuk a Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A múzeum állandó kiállítása interaktív részének kialakításában vettünk részt a Győjteményi Fıosztállyal közösen. 12. Külsı pr és belsı pr, a programfüzet szerkesztése és kivitelezése Kiállításokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan riportokat adtunk 28 alkalommal. A múzeum programfüzete szeptembertıl megújult, színes formában, - negyedévenként jelenik meg. Minden rendezvény, kiállítás megjelenik plakátokon, melyeket az épületben, az épületen kívül (hidas kapunál, metrónál stb.) elhelyezünk. A plakátok házilagos és nyomdai kivitelezésben készülnek, az elızetes információk, képanyagok, ismetetı szövegek győjtése és összesítése feladatunk. A rendezvényekhez kapcsolódó kézmőves vásárok, bemutatók résztvevıivel folyamatos kapcsolattartás, rendezvényeinken fogadásuk, a területi engedélyek megkérése.

10 Közönségszolgálati pénztár A közönségpénztárban dolgozók rendszeres tájékoztatása, programegyeztetés a pr-os munkatárssal, az ırséggel, a telefonközponttal. Kiállításokhoz, rendezvényekhez saját kivitelezésben készítettünk plakátot, szórólapot. MÉDIAKAPCSOLATOK Kommunikációs munkatárs - Az írott és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása a múzeum kiállításairól, rendezvényeirıl, szakmai tevékenységérıl. - Sajtótájékoztatók szervezésében, lebonyolításában való közremőködés (sajtóanyagok elkészítése, kiküldése, interjúk szervezése, sajtósok fogadása, regisztráltatás, pl.: A lopótök csodálatos világa, Kaland-Vár, VI. Újbor és Sajt Fesztivál.) - A múzeum tevékenységérıl megjelent információk feldolgozása, nyilvántartása. - Olyan külsı fórumokon való részvétel, amelyeknek célja (közvetlenül, vagy közvetve) a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl. Részvétel a Sajtókávéház eseményein, a Kulturális Munkacsoport találkozóin, kiállítás megnyitókon, egyéb rendezvényeken. - Új információs csatornák keresése (az új sajtótermékek felbukkanásának figyelése, az interneten megjelenı új hírportálok keresése) a meglévık ápolása. - Interjúk szervezése. A Kommunikációs munkatárs egyéb reklám tevékenységei: Múzeumi honlap: - A múzeum új honlapjának és a touch-infós készülékének tervezésében, kivitelezésében való közremőködés. - Információs anyagok biztosítása rendszeresen a honlap számára. - A tartalmi aktualitások ellenırzése, frissítése. - A hírlevél tartalmának megírása, összeállítása. - A vendégkönyvi bejegyzésekre való reagálás. - Wellmann Imre emléktáblájának engedélyeztetésében, kihelyezésében való közremőködés. - A Budapesti Turisztikai Kht.-val való együttmőködés keretében ingyenes idegen nyelvő prospektusok (Budapest Guide, WinterFest Guide, Budapest térkép) készletének nyomon követése, szükség szerinti rendelése. - A múzeum eseményeirıl készülı információs anyagok (szórólap, plakát, programfüzet) tartalmi és formai ellenırzése, vagy elkészíttetése (pl. Múzeumok İszi Fesztiválja szórólap). - Protokoll lista kezelése, meghívók kiküldése. Marketing: - A múzeum hirdetéseinek megrendelése, grafikai anyagainak elkészíttetése, jóváhagyása, megjelenésének ellenırzése. - Hosszú távú együttmőködések kialakítása, szerzıdések kötése. (Pl.: Exit, Tárlat, Magyar Távirati Iroda, AXA Biztosító, Golden Park Hotel.)

11 11 - MÚZEUMUNK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI - Fehér György Az AIMA alelnöke -Győjteményi Fıosztály Állandó kapcsolatban vagyunk a Chartres-i La Compa múzeummal, mellyel kiállításcseréket folytatunk. -A német Történeti Egyesülettel folytatunk közös kutatást. -A Svéd Munkamúzeum vezette projekt által rajtuk kívül kapcsolatban vagyunk a dán, finn, észt, skót, portugál, cseh és szlovéniai szakmúzeumokkal. -Az AIMA konferencián a múzeum rendszeresen részt vesz. MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGE, TISZTSÉGEI SZAKMAI, SZAKMAI- TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI-ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKBEN Fehér György Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának alelnöke Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége Felügyelı Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Estók János Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Győjteményi Fıosztály 9 muzeológus különbözı szakmai szervezet, egyesület és társaság tagja Közmővelıdési Fıosztály Csók Márta: Pulszky Társaság, Montessori Társaság, Huth Anna: Pulszky Társaság, Juhász Gabriella: Közalkalmazotti Tanács tag Kubatov Judit: Szakszervezeti Bizottsági tag Wellisch Maya: Pulszky Társaság, Drámapedagógiai Társaság, Földrajztanárok Egylete, Szenzum Alapítvány ügyvezetı igazgató Könyvtár Haász Erzsébet szakszervezeti bizottság elnöke BELSİ ELLENİRZÉS A belsı ellenırzés mőködése - A belsı ellenırzés eljárási és végrehajtási rendjét a többszörösen módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint végeztük.

12 A felsıvezetıi ellenırzés a FEUVE rendszer keretében valósult meg, a hetente tartott fıigazgatói értekezleteken történı beszámoltatással, gyakori helyszíni ellenırzésekkel, valamint az utalványozási jog érvényesítésével. - A évtıl a függetlenített belsı ellenırzési tevékenységet, a jogszabály adta lehetıségnek megfelelıen, külsı erıforrásból valósítottuk meg. A belsı ellenırzés végrehajtását fontosnak ítélt tényezık nem akadályozták. Az elvégzett ellenırzések nyilvántartását és a dokumentumok megırzését a kézikönyv határozta meg, betartásuk folyamatos. A múzeum iktatási rendszerében külön szerepel. A belsı ellenırzés, a vizsgálatok során fontosnak minısített kiemelt, átlagos kategóriába tartozó megállapításokat nem tett, intézkedési terv készítésére nem került sor. Fontosabb ellenırzések: - a 2008.évi számszaki beszámoló - leltározás, selejtezés - házipénztár, bizonylati rend és okmányfegyelem - informatikai rendszer ellenırzése GEORGIKON MAJORMÚZEUM KESZTHELY Programjaink már hagyományosan a Szent György-napi múzeumnyitóval és egy gyermekrajzés kézmőves-kiállítással kezdıdtek. Júniusban a Múzeumok Éjszakája rendezvény volt a legjelentısebb. Ebben a hónapban nyitottuk meg a vásárhelyi tanyavilágról készült fotókiállítást, és elkezdıdtek a Majorbéli kaláka múzeumi gyermekfoglalkozások. Júliusban az aratóünnep és a negyedik alkalommal megrendezett Majorbéli géptalálkozó megszervezése volt a legfontosabb feladat. Az augusztus-szeptember hónapok A Georgikon Majormúzeum Élménygazdasága c. (NyDOP F) pályázat írásával teltek. A Múzeumok İszi Éjszakája zárta a múzeumi rendezvények sorát. A balatoni turizmus visszaesése ellenére a Majormúzeum látogatói létszáma nem esett vissza. A restaurálási munkák közül a szekérgyőjtemény felújítása volt a legnagyobb léptékő munka, amely budapesti múzeumi kollegák együttmőködésével folyt. A győjteményi munka, a Majormúzeumban elhelyezett győjtemény változásai a központi nyilvántartásnak megfelelıek. A győjteménytárban változatlanul gondot jelent a rossz szigetelés, a por, ezért a termek és a tárgyak pormentesítésérıl folyamatosan gondoskodtunk. A győjteménytárban tavasszal a szekérgyőjteményt, az állattenyésztési győjteményt és a helyi installációs segédanyagokat és fa alapanyagokat érintıen átláthatóságot, rendezettséget szolgáló áthelyezéseket végeztünk. Az év elsı felében a győjteménytár népi bútorainak, kismesterség tárgyainak tisztítása, kezelése, részbeni restaurálása volt a legfontosabb feladat, valamint a kiállítások tárgyainak tisztítása, kezelése. A nyár folyamán a Majormúzeum restaurátora elkezdte a szekerek, illetve azok tartozékainak kezelését, amelyet a budapesti kollégákkal szeptemberben együtt, majd a fagyokig ismét egyedül tovább folytatott. A szekérgyőjtemény restaurálása egy nagyobb restaurálást igénylı kocsi kivételével befejezıdött. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A Georgikon Majormúzeumban a nyitvatartási rendre (május-október) tekintettel a kiállítások idıszakos kategóriába soroltak: Majorok és népe a XVIII-XX. században A keszthelyi agrárszakoktatás története ( )

13 13 - A gabonatisztítás, -tárolás és -mérés eszközei Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken A növénytermesztés eszközei és gépei ( ) Kovácsmőhely és bognármőhely Fowler-féle gızekekészlet Állattenyésztési kiállítások 2. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Április 20. Ügyes kezek, tavaszi gyermekvilág - gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása Június 5. - szeptember 30. Tanyavilág 2006 (Hódmezıvásárhely) A MAOE Fotómővészeti Tagozatának idıszaki kiállítása A Georgikon Majormúzeum látogatottsága az utóbbi években stagnál, illetve kissé emelkedik. A csoportos turizmus kevésbé jellemzı, mint a korábbi években, leginkább családi szervezésben érkeznek látogatóink. Jelentıs számban szerepelnek külföldi látogatók is vendégeink között. Összes látogató: 7001 fı, 4229 felnıtt, 2772 diák, bevétel: Ft Valamennyi teremır jól képzett, valamennyi látogatónknak rövid ismertetıt tartanak, és készséggel állnak további információval is vendégeink rendelkezésére. A csoportok kérésére muzeológusi vezetést is szolgáltatunk. A rendszeresen múzeumunkat látogató agráregyetemi hallgatók számára a vezetést több ízben ingyen biztosítottuk. MÚZEUMPEDAGÓGIA Június 16-július 11. Majorbéli kaláka ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére RENDEZVÉNYEK Szent György-napi múzeumnyitó Múzeumok Éjszakája Az idei (negyedik) keszthelyi Múzeumok Éjszakája rendezvényben négy intézmény vett részt közös jeggyel, a feltételeket szerzıdésben rögzítve: Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Mikus Galéria, Rádió és Televízió Múzeum. Majorbéli aratóünnep A géptalákozó elıtti napra aratóprogramot szerveztünk. Késı délután a kertben vetett tavaszi búza kézi aratásának bemutatója, este aratóünnepi mősor szerepelt a programban. IV. Majorbéli géptalálkozó A múzeum már hagyományosan visszatérı programként rendezte meg a veterán mezıgazdasági gépek bemutatóját, találkozóját. A géptalálkozó megrendezését Keszthely polgármestere, a Keszthelyi Önkormányzat Turizmus és Kulturális Bizottsága segítette. A rendezvényre 501 fı látogatott el. Múzeumok İszi Éjszakája

14 14 - Az elsı alkalommal bevezetett országos rendezvénybe a Majormúzeum is vállalta a részvételt, programot kínált az érdeklıdıknek. A régi cselédlakások részben tartottuk a foglalkozásokat, mősort, vendéglátást. Résztvevık száma: 108 fı Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések bemutatása SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK Azok a személyi-szervezeti változások, amelyek 2008-ban megtörténtek a Közmővelıdési Fıosztály(munkakör-átcsoportosítások, személycserék, a Teremıri Csoport átalakítása, bıvítése), megalapozták a személyi feltételeit a évi lendületesebb munkavégzésnek. Sikeresen mőködött a széles körő kívánalmaknak megfelelni tudó Teremıri Csoport, ahol három fiatal, diplomás, idegen nyelveket is beszélı kolléga a tárlatvezetések zömét elvégezte. Problémamentesen mőködött az új, 2008-ban munkába állt kollégák (csoportvezetı, csoportvezetı-helyettes és hostess) részvételével a Teremıri Csoport, magasfokú pénzügyi fegyelem jellemezte munkájukat, kulturált információnyújtás zajlott több nyelven. (Steierlein László, Balogh Istvánné, Rédey-Nagy Veronika és a teremırök) A múzeum szervezeti átalakítása a Győjteményi fıosztályt is érintette. Kikerültek a fıosztály irányítása alól a restaurátorok és a fotós. A Győjteményi Fıosztályra került át két győjtemény, a Filmgyőjtemény és a Diákpályázat Győjtemény, melyeket eddig a Közmővelıdési Fıosztály kezelt. A győjtemények áttekinthetıbbé tétele és egyszerősítése céljából összevonásokra és átnevezésekre került sor, valamint minden győjtemény egy rövidített, egységesített betőjelet is kapott. Így az eddigi 44 győjteményt 39-be vontuk össze, és létrehoztunk 2 új győjteményt ben Korkes Zsuzsanna muzeológus elhalálozott. Munkaköre ez idáig betöltetlen maradt. A Könyvtár munkatársi létszáma jelenleg 3 fı (ebbıl csak egy rendelkezik felsıfokú végzettséggel). Kívánatos lenne egy fı címleírásban jártas, idegen nyelvtudással rendelkezı új munkatárs felvétele Az intézmény 2009.évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belsı információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a döntések támogatására? Az intézmény vezetése a költségvetési keretszámok tudatában év elején döntött a fontosabb feladatok kijelölésérıl. Vezetıi értekezletet tartunk minden héten hétfın, a felsı és középvezetık részvételével, ahol a pénzügy- gazdasági helyzetet, az elvégzett munkát és a soron következı feladatokat tárgyaljuk meg. A gazdasági igazgató a banki forgalomról napi kimutatást vezet, mely alapul szolgál a felügyeleti szerv felé 10 naponta történı adatszolgáltatáshoz, valamint a fıigazgató tájékoztatásához a bevételek és a kiadások napi illetıileg halmozott összegérıl. A fıkönyvi könyvelés havonta, a tárgyhót követı 10-ig. Pénzforgalmi tablót nyomtat, mely fıkönyvi számonként tartalmazza az eredeti, a módosított elıirányzatot, a forgalmat, a maradványt és a teljesítés %-át. A gazdasági igazgató és a fıigazgató a felhasználás valamint a befolyt bevétel tervszerőségét értékeli a tabló alapján. Analitikus kimutatás készül az

15 15 - elıirányzat módosításról, az intézményfinanszírozásról és a bevételek teljesítésérıl, valamint a kötelezettségvállalásról. A munkaügy havonta név szerinti kimutatást készít a dolgozói létszámról és a szükséges bérfedezetrıl a fıigazgató és gazdasági igazgató részére. A 2009.évi költségvetés szőkös volta ismét fegyelmezett gazdálkodást követelt. A személyi juttatás, annak járulékai és a mőködési kiadásunk egy részére kaptunk támogatást (összes kiadás 78% a) a többit saját bevételeinkbıl tudtuk fedezni. Felújítást beruházást a múzeumi szakmai kiadásokat csak pályázatokból biztosíthattuk Az intézmény 2009.év során milyen felkészülési intézkedéseket hozott a szakfeladatrend bevezetése és a státusztörvény miatt 2010-ben megváltozó pénzügyiszámviteli feladatok kezelésére? Múzeumunk a státusztörvénynek megfelelı alapító okiratot novemberében kapta meg. Az ebben foglalt új szakfeladatrendnek megfelelıen haladéktalanul besorolta a dolgozói létszámot, melyet leadott a MÁK illetményszámfejtı rendszerének. A tevékenységi besorolásokhoz tartozó mutatószámok kialakítása jelenleg folyik, a szakmai munkát végzı muzeológusok bevonásával. A múzeum közintézeti besorolására a törvény januárjától ad lehetıséget annak okán, hogy olyan kiemelkedı, egyedi tudományos értékő országos győjteménnyel rendelkezünk amely lehetıvé teszi, hogy ezt az állami vagyont megfelelı szakértelemmel bemutatásra hasznosítsuk és így a rugalmasabb gazdálkodási szabályozás lehetıségével élve nagyobb szerepet vállaljunk a közfeladat ellátásában. Az éves költségvetés Megvalósítási és Teljesítményterv kidolgozása az irányítószerv által elvárt mennyiségi és minıségi feladatellátás elvárása az idei év feladatai közé tartozik. 2. Az elıirányzatok alakulása: 2.1. Elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évi eredeti módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások eltérések bemutatása (nemcsak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az elıirányzatból) A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások./ beszámoló 23 őrlap/ Megnevezés Eredeti elıirányzat Elıirányzat változás Kormányzati Felügyeleti Intézményi Elıirányzat változás Módosított elıirányzat e Ft.-ban Teljesítés Kiadások összesen Bevételek összesen A fejezet által az intézmény mőködtetésére, fejlesztésére átadott pótelıirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval.

16 16 - Elıirányzat változás felügyeleti hatáskörben e Ft 1. /FVM 31083/ Központi beruházás kazánház cseréje e Ft A kazánok cseréje az I. ütemben megtörtént, azóta már a főtés számlán is érezhetı a pozitív változás cca e. Ft-tal lett kevesebb a havi számlánk január hónapban. 2. FVM-AMC 31713/5/2009 kiállítás szervezése e Ft Marokkóban El Jadida Lovas fesztiválon vettünk részt, ahol egy nagysikerő lovas kiállítást építettünk fel. Az elszámolást határidıben megküldtük az AMC- felé, annak elfogadása után küldték a támogatási összeget. 3. FVM-OKM 31760/2/2009. fejezetek közötti elıirányzat átadás-átvétel e Ft A múzeumi állományvédelmi program keretében kiírt pályázaton elnyert összegbıl győjteményi fıosztály eredeti fotó győjteményét tudtuk biztonságosan elhelyezni fém szekrényekben, a helyiséget a megfelelı hımérsékletet és páratartalmat biztosító klímával szereltük fel. A felhasználásról elszámoló jelentést határidıben megküldtük az OKM részére, elfogadásra került. 4. FVM 31895/1/2009. Ismeretterjesztı kiállítás rendezésére 200 e Ft Kézmőves hétvége szervezése hagyományırzı kismesterségek kipróbálása, tanítása december 3. hétvégéjén A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása. /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti Elıirányzat változás Elıirányzat Módosított Tényleges elıirányzat Kormány Felügyeleti Intézményi változás elıirányzat teljesítés összesen Elıirányzat változás 1./ Kormányzati hatáskörben: e Ft -FVM 31077/1/ évi kereset kiegészítés e Ft fedezetére 6 hónapra, a felhasználás elszámolása megtörtént. -FVM 31077/9/ évi kereset kiegészítés elszámolása - 66 e Ft 2./ Intézményi hatáskörben: -Pénzmaradvány igénybevétele A decemberében kiírt célfeladat (restaurálás, könyvrevízió, leltározás, bevételi terv teljesítése), valamint a decemberben kifizetett jutalom és jubileumi jutalom rendezése e Ft 2009.év során 24 fıt érintett az elıre besorolás, kilépett 3 fı, új belépı 3 fı, az év során 1 fımuzeológus elhalálozott, állását az idıközben bevezetett létszám stopp miatt nem tudtuk betölteni.

17 17 - Létszámleépítést nem hajtottunk végre, engedélyezett létszám 105 fı. 02. őrlap I. eft.-ban Megnevezés 2008.évi eredeti elıirányzat 2009.évi eredeti elıirányzat Index % Rendszeres személyi juttatás ,23 Nem rendszeres szem. juttatás ,63 Külsı személyi juttatás ,01 Összesen: ,90 Megnevezés II évi módosított elıirányzat 2009.évi módosított elıirányzat eft.-ban Index % Rendszeres személyi juttatás ,40 Nem rendszeres szem. juttatás ,97 Külsı személyi juttatás ,86 Összesen: ,57 III. eft.-ban Megnevezés évi teljesítés 2009.évi teljesítés Index % Rendszeres személyi juttatás ,42 Nem rendszeres szem. juttatás ,83 Külsı személyi juttatás ,92 Összesen: ,01 Az 1 fıre jutó rendszeres személyi juttatás teljesítése 2009.évben ( e.: 105 fı: 12 hó) ,- Ft csökkenést mutat, azonban a nem rendszeres juttatás 27,83 %-kal nıtt. Étkezési hozzájárulást év elejétıl biztosítottunk ,-Ft /fı/ hó, év végén lehetıség volt a 2010.évi BKV éves bérlet megvásárlására is A dologi kiadások elıirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. 23. őrlap e Ft.-ban Eredeti elıirányzat Módosítás Kormányzati Felügyeleti Intézményi Módosítás összesen Módosított elıirányzat Tényleges teljesítés

18 18 - Elıirányzat változás 1./ Kormányzati hatáskörben: e Ft FVM 31026/2/2009. Támogatás zárolása e Ft A kormány a 1001/2009 (I.13) határozata a 2009.évi havi kereset- kiegészítés forrás igényének biztosításához, mely 10 egyenlı részletben került elvonásra. 2./ Felügyeleti hatáskörben: 3200 e Ft -FVM 31713/5/2009. AMC /I/01371/2009. Támogatási Szerzıdés 3000 e Ft a marokkói lovas fesztivál keretében kiállítás rendezésre. -FVM 31895/1/2009 Elıirányzat módosítás 200 e Ft Ismeretterjesztı kiállítás rendezésére 3./ Intézményi hatáskörben: e Ft -Pénzmaradvány igénybevétele 6837 e Ft -Elıirányzat módosítás többlet bevételbıl e Ft -Elıirányzat módosítás pályázati pénzekbıl 6040 e Ft 03. őrlap I. eft.-ban Megnevezés évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat Index % Készlet beszerzés ,26 Kommunikációs kiadás ,06 Szolgáltatási kiadás (vásárolt ,83 is) ÁFA ,20 Kiküldetés, reprezentáció, ,16 propaganda, egyéb kiadások Egyéb kiadások befizetései ,71 Összesen: ,02 II. e Ft.-ban Megnevezés évi módosított elıirányzat évi módosított elıirányzat Index % Készlet beszerzés ,32 Kommunikációs kiadás ,61 Szolgáltatási kiadás ,30 ÁFA; befizetés ,82 Kiküldetés, reprezentáció, ,67 propaganda Egyéb kiadások befizetései ,39 Összesen: ,87

19 19 - III. e Ft.-ban Megnevezés év teljesítés 2009.év teljesítés Index % Készlet beszerzés ,31 Kommunikációs kiadás ,61 Szolgáltatási kiadás ,33 ÁFA befizetés ,82 Kiküldetés, reprezentáció, ,51 propaganda Egyéb kiadások befizetései ,39 Összesen: ,19 A dologi kiadási elıirányzat 9,4 %-kal volt alacsonyabb az elızı évinél. Ez a tény, további takarékosságra kényszerített. Tovább csökkentettük a készlet beszerzést, a kommunikációs kiadásainkat. A szolgáltatási kiadások a főtés, világítás, víz, csatorna díjak folyamatos emelkedése miatt, számunkra nem befolyásolható tételek. A főtés korszerősítésére fordított központi beruházás csak a évi számláinkban érezhetı. A gépjármő biztosítást egy kedvezıbb fizetési feltételeket nyújtó cégnél kötöttünk, így az egyéb kiadások befizetései az elızı évhez képest 29,61 %-kal csökkentek. Reklám tevékenységünkre fordított kiadásaink teljesítésére egész évben nagy figyelmet fordítottunk, hogy az idıszaki kiállításainkra és rendezvényeinkre minél nagyobb nézıközönség jöjjön, így tudtuk bevételi tervünket túlteljesíteni, azonban ez az összeg jelentısen csökkent az elızı évhez képest amikor is az OKM pályázat céltámogatást nyújtott a reneszánsz év kapcsán reklám kiadásokra. A mőködési kiadásaink teljesítése mellett év közben csak pályázati pénzekbıl tudtunk kiállításokat és rendezvényeket szervezni. Az év végén rendelkezésre álló forrás biztosított lehetıséget a következı évben kötelezıen bevezetendı központi iktató rendszer megrendelésére, ennek intézményünkre adaptálása, telepítése, pénzmaradványból teljesült. Takarékos gazdálkodásunk és a bevételi többlet, valamint sikeres pályázatok elnyerése lehetıvé tette olyan munkák megrendelését, melyek régóta csak terveinkben szerepeltek. Befejeztük és megnyitottuk a Kincsemtıl Imperiálig c. kiállítást, új korszerő telefonközpontot telepítettünk, megvettük a győjteményi fıosztály részére a Digitális nyilvántartó rendszert, valamint a könyvtár részére Hun - Téka integrált könyvtári rendszert. A biztonsági ırség és a győjteményi fıosztály dolgozói részére új korszerő mosdót alakítottunk ki.. Hosszú idı óta sikerült tisztasági festést megrendelni a közmővelıdési osztály 2 szobájában. Felújítottuk a nagytanácstermet, mely jelentıs bevételi forrásunk. Tetıfedı-bádogos munkák, és falomlás helyre állítása jelentıs kiadás volt A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévıket is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása. 23. őrlap e Ft.-ban Eredeti Módosítás Módosítás Módosított Tényleges elıirányzat Felügyeleti Intézményi összesen elıirányzat teljesítés Ø Ø

20 20-23.őrlap Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés e Ft.-ban Index Felújítás ,47 Beruházás ,03 Felhalmozás összesen: ,34 Elıirányzat változás 1.) Felügyeleti hatáskörben: e Ft - FVM 31083/3/2009. Intézmények központi beruházása e Ft A múzeum főtési rendszerének korszerősítésére kapott forrásból 2 db új nagy teljesítményő kazánt épített be, a közbeszerzési eljárásban tender nyertes Bicalor Kft. A kazáncsere óta cca 15%-kal csökkent a gáz fogyasztás. Az idei évben a szakaszolást fogjuk megoldani, hogy a különbözı fekvéső és belmagasságú helyiségekben a legmegfelelıbb tudjuk biztosítani a hımérséklet. - FVM 31760/3/2009. OKM fejezetek közötti megállapodás alapján e Ft Az OKM által kiírt Közgyőjteményi szakmai feladatok és az Új Tudás Mőveltség Mindenkinek pályázaton fémszekrények és klíma, kialakítására nyert összegbıl a győjteményi fıosztály fotó anyagának elıírásszerő tárolását oldottuk meg. 2.) Intézmény hatáskörben: e Ft -Felújítás többlet bevételbıl elıirányzat módosítás e Ft A tetı részleges javítása, arra volt elegendı, hogy az elmozdult cserepeket kiigazítsák és a lapos tetıt részben felújítsák. -Beruházás e Ft Részben pályázati keretbıl részben saját többlet bevételbıl tudtuk fejleszteni a számítógépes állományunkat, fotótechnikai eszközöket szereztünk be. Az elızıekben már beszámoltunk a szoftver beszerzésrıl, a könyvtár és a győjteményi fıosztály ezután megjelenhet teljes győjteményi anyagával a világhálón. A fotópozitív tároló dobozairól és klíma berendezésérıl szintén beszámoltam az elıirányzat módosításnál Bevételek alakulása Bevételi tételek alakulása, ezen belül a mőködési bevételek elemzése, az egyéb bevételek fıbb tételeinek bemutatása /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti elıirányzat Módosítás Kormányzati Felügyeleti Intézményi hatáskörben Módosítás Összesen Módosított elıirányzat Tényleges teljesítés Az elıirányzat változás megegyezik a kiadási oldalon a felügyeleti szervi és intézményi módosítás összegével és összetételével.

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kisfaludy u. 47 tel: 06/29-412-109,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A Mit Tehetnék Érted? Autizmus Alapítványt 1992-ben vette nyilvántartásba a Gyır- Moson-Sopron megyei Bíróság a Pk.A.KH.50.417/1992.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2009. évi mőködésérıl A beszámoló tartalma: 1. Egyszerősített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben