Projektek költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektek költségvetése"

Átírás

1 European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Nemzetközi projektek menedzselése szeminárium Projektek költségvetése Gregán Orsolya nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 29. augusztus 17.

2 Honnan is indulunk? Projektötlet Munkaterv = megvalósítási ütemterv GANTT diagram Humánerıforrás terv Kommunikációs terv Finanszírozás??? = Pénzügyi terv Pályázati forrás + Önerı + Hitel Nemzetközi projektek lehetséges forrásai (Strukturális Alapok, ENPI, LIFE+, FP7, CIP, CULTURE, Public Health, DG-k, LLL, stb.)

3 A költségvetés-készítés alapelvei Reális Gazdaságos Tervezett Átlátható Végrehajtandó tevékenységek Szükséges költségvetés Hozzáférhetı költségvetés Végrehajtandó tevékenységek Forrás: INTERREG IVC

4 Nemzetközi projektek jellemzıi Jövedelmezıség vizsgálata: a célok miatt kevésbé fontos Nemzetköziség Sok eltérés, kevés központi szabályozás (Programme Manual) szigorú nemzeti szabályozás (Elszámolási segédlet) Vezetı partner elv Közös költségvetés Nemzeti felelısség

5 A pénzügyi terv elkészítése Költségoldal Kiinduló feltételrendszer: Projekt munkaterv HR terv Elemi feladatokhoz rendelhetı költségkategóriák beazonosítása költségnem és mértékegység szerint Projekt összevont Költségszerkezetének meghatározása Tipp: gyakori hiba a kínálatvezérelt gondolkodásmód alkalmazása az alulról-felfelé építkezı (európai uniós gondolkodásmód) helyett Strukturált pénzügyi terv Kinduló feltételrendszer: Finanszírozási források Saját és idegen forrás Forrásoldal Elemi feladatokhoz rendelhetı finanszírozási mód beazonosítása Projekt összevont forrásszerkezetének meghatározása

6 Elszámolható költségek Szabályozás A Közbeszerzésrıl szóló 23. évi CXXIX. Tv. A Számvitelrıl szóló 2. évi C. tv. Az adózás rendjérıl szóló 23.évi XCII. Tv. Általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. Tv. Program dokumentáció Elszámolási segédlet INTERREG IVC programok esetében elszámolható költségek A beszámolási idıszakban felmerült és kifizetett olyan költségek, amelyek tényleges felmerülése azonosíthatóan a partner szervezetnél történt és az ezzel kapcsolatos eredeti számla rendelkezésre áll; teljesülése, jogalapja (szerzıdés, megrendelés, stb.) igazolható; pénzügyi teljesítése bankszámlakivonattal vagy kiadási pénztárbizonylattal, illetve, egyéb hiteles számviteli, vagy belsı bizonylattal igazolható; (utófinanszírozás!) közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez; a projekt elfogadott költségvetésében szerepelnek, illetve annak hatályos módosításában feltüntetésre kerültek; egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat); felmerülésének helye a program ERFA támogatásra jogosult területei; felmerülésével nem valósult meg a kettıs finanszírozás; a projekt végrehajtáshoz nélkülözhetetlenek és felmerülésük arányos hozzáadott értéket képvisel. Tipp: már a költségek tervezésekor érdemes komponensekben gondolkodni (1. projektmenedzsment, 2. kommunikáció, 3. szakmai feladatok)

7 Nem elszámolható költségek 1. Az elszámolhatósági idıszakon és/vagy az elszámolható területi hatályon kívül esik, kivéve a projekt elıkészítés költségeit; Föld-, vagy egyéb ingatlan vásárlásának költségei, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a projekt megvalósításához; Gépjármő beszerzés; Harmadik szervezet által kifizetett költségek, amelyek egyértelmően nem tulajdoníthatók vezetı partner / projekt partner általi kifizetésnek; Olyan felmerült költségek, amelyek nincsenek összhangban a kitőzött alapelvekkel; A kettıs finanszírozás minden formája (pl, azon költségek, amelyek más közösségi, nemzetközi vagy nemzeti forrásból már támogatásban részesültek); Értékcsökkenés a támogatás arányában nem számolható el; Adók, legfıképpen a visszaigényelhetı és levonható ÁFA (ÁFA nem számolható el, ha visszaigényelhetı, vagy ha nem a partnert terheli); Bírságok, büntetések, jogi és igazgatási díjak, vagy bármilyen bírósági eljárással kapcsolatos tételek; Hitelkamatok és hiteltúllépések költségei; Ki nem fizetett részszámla (ok: utófinanszírozás) Késıbbi veszteségekre, vagy esetleges kötelezettségekre képzett tartalék (céltartalék); Banki és pénzügyi mőveletek költségei (bankszámlákkal kapcsolatos költségek, banki mőveletek költségei, stb.), kivétel azon bankszámla nyitásának és vezetésének díja, amelyet a pályázó a projekt lebonyolítására érdekében elkülönített alszámlaként tart nyilván; Forrás:INTERREG IV C elszámolási segédlet /VÁTI/

8 Nem elszámolható költségek 2. Külföldi deviza, vagy valuta árfolyamátváltásból eredeztethetı kezelési költség, jutalék és veszteség; (sıt az árfolyamnyereséget általában a projekt céljaira kell fordítani) Bizományosi díj, jutalék és osztalék kifizetése; Részesedési és tulajdonosi jogviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása és az ezzel kapcsolatos költségek; Átalányköltségek (lump sum fees); Pénzintézetek által nyújtott pénzügyi garanciák, biztosítékok költségei; Normatív állami képzés költségei; Reprezentációs célú beszerzések (pl: virág, csoki); Köztisztviselık/közalkalmazottak munkájáért fizetett ellenszolgáltatás, ha az elvégzendı tevékenység a kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merült fel és szorosan kapcsolódik a munkaköri leírásában megnevezett feladatokhoz. Fıállású polgármester sem munkaviszony-, sem megbízási jogviszony, sem vállalkozási szerzıdés keretein belül nem láthat el projektmenedzseri feladatokat. Rendezvényen való részvételért kapott ellenszolgáltatás, honorárium; Olyan alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek anélkül növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, hogy azzal arányosan növelnék annak értékét. Az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerzıdésekre kifizetett költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg. Természetbeni hozzájárulás (in-kind contribution). Forrás:INTERREG IV C elszámolási segédlet /VÁTI/

9 Bérköltségek A projektpartner alkalmazásában álló és a projekten teljes vagy részmunkaidıben dolgozó munkavállalók bére és járulékai illetve bérhez kapcsolódó egyéb költségei. Szükséges dokumentáció: Munkaszerzıdés Munkaköri leírás Bérlap Személyi költségek táblázata Munkaidı-kimutatás Kifizetési bizonylatok (nyilatkozatok) Tipp: a bérköltség nem természetbeni, hanem pénzbeli hozzájárulás, hiszen a partner kifizeti (cafeteria és jutalom esetében probléma adódhat) Tipp: egy személy fizetése felosztható különbözı projektek és azok különbözı komponensei között

10 Adminisztratív költségek Közvetlen A projekthez közvetlenül kapcsolódik, meghatározható, mekkora része érinti a projektet. Elszámoláshoz szükséges dokumentáció: - eredeti számla - kifizetési bizonylat Közvetett A szervezetnél felmerülı olyan költségek, amelyek az önköltség-számítási szabályzat alapján kerülnek leosztásra az egyes projektekre. Elszámoláshoz szükséges dokumentáció: - adminisztratív költségek segédtábla (További vizsgálat a helyszíni ellenırzés során folytatható le.) Tipp: az elszámolás mindig valós költségeken alapuljon, legyen átlátható (módszer megadása) és zárja ki a kettıs finanszírozást Elszámolható pl. a postaköltség, írószer, irodabérlet, rezsi Nem elszámolható pl. az irodai riasztórendszer kiépítése, építkezés, jogi konzultációk díjai Fontos figyelemmel kísérni k a pályp lyázat írásakor, hogy milyen szabályoz lyozót épített be a kiíró (pl. INTERREG IVC projektek esetében az admin.. költsk ltségek nem ajánlott, hogy meghaladják k meg a bérkb rköltségek 25 %-át.)%

11 Utazás és szállásköltség A projektben részt vevı és projektpartner alkalmazásában álló személyek a projekthez kapcsolódó utazási és szállásköltsége. Elszámoláshoz szükséges dokumentáció: Eredeti számlák Útijelentés Napidíj elszámolásához külföldi kiküldetési nyomtatvány Kifizetési bizonylatok Tipp:Európai Bizottság által országonként meghatározott összeg, vagy belsı szabályozásban lefektetett napidíj

12 Alvállalkozói teljesítmény Minden olyan költség, amelyet a partnerek szerzıdések, megrendelések alapján fizetnek ki külsı nem a partnerintézmények által alkalmazott - szereplıknek. Elszámoláshoz szükséges: Közbeszerzés Szerzıdés/megállapodás Kifizetés igazolása Ez az a költségkategória, amelyet a legprecízebben kell megtervezni és alátámasztani, mert minden eltérés kemény vizsgálat alá esik.» Milyen szabályok alapján (európai, nemzeti, belsı)» Megfelelı eljárás alkalmazása (közzététel, idı )» Az eljárás dokumentálása és alátámasztása Tipp: Általában ezen a soron számolható el a külsı pályázatmenedzselı cég alkalmazásának költsége

13 Eszközbeszerzés Olyan eszközök beszerzésére irányulhat a tevékenység, amelyek a projekt sikeres végrehajtásához feltétlenül szükségesek. Ez az INTERREG IVC projektek esetében általában a koordinációhoz és a pénzügyi menedzsment feladatainak elvégzéséhez szükséges IT eszközök (számítógép, nyomtató, stb.) beszerzését jelenti. Mivel nem képezheti a projekt fı célját, így általában maximálva van az erre a célra elkölthetı összeg (pl. összes költség 5%-a). Elszámolás: Részben vagy egészben elszámolható az eszköz vételára és/vagy értékcsökkenés a nemzeti szabályozás szerint. Az eszköz beszerzésével kapcsolatos teljes dokumentációt mellékelni kell (közbeszerzési eljárás, szerzıdés/megrendelés, átadás-átvételi jegyzıkönyv, állományba vételi bizonylat, számla). Meg kell felelni a közbeszerzés elıírásainak és a belsı szabályozásnak is. Az eszközön meg kell jeleníteni a kötelezı arculati elemeket.

14 Különleges esetek Shared costs (partnerség keretében megosztásra kerülı költségek elszámolási módjai: 1. összeg átutalása, 2. ERFA finanszírozás átutalása csökkentett módon) Alprojektek (a fı projekt megvalósításával párhuzamosan ún. mini-program keretében kapcsolódik be a projekt partner országában székhellyel rendelkezı al-partner) Bevétel a projektben (a Tanács 183/26/EK rendeletének 55. cikkével összhangban az elszámolt költségeket csökkenteni kell a bevételekkel) Flexibility rules (a MA elızetes értesítése nélkül jogosult a partner a vezetı partner 2. EUR vagy 1% mértékéig átcsoportosítani az eredeti költségvetési összegeket partnerenként, komponensenként és költségsoronként, felette a projekt élettartama alatt egyszeri max. 2 %-os átcsoportosítás engedélyezhetı) Decommitment rule (n+3/n+2 szabály érvényesíthetı minden év elején)

15 Egy kis feladat hogyan tervezzünk költségvetést INTERREG IVC kiírásban szeretnénk pályázni, ahol komponensenként, költségkategóriánként és partnerenként kell megtervezzük a költségvetést. Próbáljuk felvázolni ennek lépéseit! A tevékenységek megtervezését és partnerek közötti felosztását követıen, minden partner erıforrás-, és ehhez kapcsolódó költségtervet készít, amelyben komponensenként és költségsoronként vázolja a szükséges erıforrásokat pl. munkaerı esetében a szükséges munkaórák és a pozíciókhoz kapcsolódó óradíjak segítségével kalkulálhatunk! A Vezetı Partner összesíti a partnerek költségvetéseit, miközben vizsgálja, hogy a beállított költségek elszámolhatóak-e a program szabályozása alapján; megfelelnek-e a partner tevékenységeinek (komponensek!); a partner tervezett költségei összhangban vannak-e az általánosan elfogadott egységköltségekkel; az egyes partnerek költségtáblája megfelel-e az INTERREG IVC szabályozásának (maximált költségkategóriák); az összesített költségvetés megfelel-e a program-szabályozásnak; reális-e a költségvetés; igazolható-e a költségvetés (külsı szakértıi díjak és eszközbeszerzések!); átlátható-e a költségek betervezettsége partner, és projektszinten egyaránt.

16 ÖSSZESEN Vezetı Partner 2. partner 3. partner 4. partner 5. partner 1. komponens Projektmenedzsment Bérköltség Adminisztratív költség Utazás és szállás Külsı szerzıdések Eszközbeszerzés komponens Kommunikáció és disszemináció Bérköltség Adminisztratív költség 4 4 Utazás és szállás Külsı szerzıdések Eszközbeszerzés komponens Tapasztalatcsere Bérköltség Adminisztratív költség Utazás és szállás Külsı szerzıdések Eszközbeszerzés ÖSSZESEN

17 Taktikák és Praktikák Tervezési szakasz A tervezésnél tartsuk szem elıtt az idıfaktort, a támogatási intenzitást és az árfolyamingadozást! Legyen forrásunk a nem elszámolható költségek finanszírozására is! Legyünk tisztában a társfinanszírozás mértékével és a kifizetési idıszak hosszával! Megvalósítási szakasz Amennyiben indokolt és lehetséges, kérjünk elıleget! Próbáljuk tartani magunkat a tervhez! Szükség esetén alkalmazzuk a flexibility rule-okat! Legyen külön nyilvántartása minden projektnek! Elszámolási szakasz Az elszámolásnál minden szükséges dokumentációt csatoljunk be, szükség esetén nyilatkozatokkal is támasszuk alá a költséget! Kérjük a pénzügyesek, a FLC vagy a LP segítségét, vitás helyzetben!

18 Köszönöm megtisztelı figyelmét! 52/

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben