Györköny-Bikács-Pusztahencse Általános Iskola és Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Györköny-Bikács-Pusztahencse Általános Iskola és Óvoda"

Átírás

1 Györköny-Bikács-Pusztahencse Általános Iskola és Óvoda Györkönyi Iskola "Nem izmosodsz meg szellemileg soha, ha nem szedegetsz fel nehéz dolgokat." Diane Lane

2 Tisztelt Szülık, Tanulók, kedves leendı Elsısök! A következı tanévtıl jelentıs megújulásra készülünk az iskolánkban. A szülık, a tantestület, a diákok valamint a fenntartó támogatásával megújítjuk az iskolában folyó nevelı-oktató munkát, annak tárgyi feltételrendszerét és belsı tereit. Ennek érdekében több helyen és módon változtatunk az iskola- óvoda mőködésén, környezetén, felszereltségén. Fı célkitőzésünk a gyermekközpontúság, a gyermek érdekét elıtérbe helyezı, életkori sajátosságait figyelembe vevı program kidolgozása. Alábbiakban a program fıbb pontjairól olvashat: 1. Alsó tagozat környezete: A tantermeket otthonossá, barátságossá alakítjuk át az épület belsı tereinek festésével, felújításával. A kül- és beltéri berendezési tárgyakat fel-, ill. megújítjuk (fogasok, padok, játszóhelyek, valamint egy reggeli játszó helyiséget ( ig a korán érkezı gyerekek számára) alakítunk ki. 2. Alsó tagozat programja: Célunk, hogy az alsós tanulók a napközis foglalkozás végére minden tanulmányi munkájukkal elkészüljenek, ezzel biztosítva elırehaladásukat és a szülık tehermentesítését. Nem utolsó sorban pedig a 6-8 éves gyerekeket megkíméljük a nehéz iskolatáska cipelésétıl. A tanulás mellett biztosítani fogjuk az alsó tagozatos tanulók számára az osztálytermekben a téri és asztali játékeszközöket, és azok használatát is. Ennek érdekében éves programmal mőködı napközi otthont alakítunk ki, ahol a tanulmányi munka mellett egyéb foglalkozások is helyet kapnak. A fentiekkel összhangban új, gyermek közeli, az életkori sajátosságokat figyelembe vevı tankönyveket választottuk a következı tanévre. 1

3 3. Felsı tagozat technikai és módszertani fejlesztése: Korunk lehetıségeinek és kihívásainak megfelelıen korszerő multimédiás (kép, hang, mozgókép, animáció) technológiákkal történı oktatási módszertant vezetünk be. Ennek eredményeként a gyerekek figyelme, érdeklıdése jobban fenntartható, ezáltal növekszik az oktatás hatékonysága, javul a gyerekek tanulmányi eredménye. Esélykiegyenlítı hatása is van a fejlesztésnek, hiszen a mi kis iskolánk tanulói is virtuális sétát tehetnek majd pl. a Nemzeti Múzeumban vagy akár a Grand Canyonban anélkül, hogy kimozdulnának az osztályterembıl. A fejlesztés során az osztályokat multimédiás interaktív (a gyerekek illetve tanárok tevékenységére reagáló) eszközökkel és szélessávú internettel szereljük fel. Nemzetiségi iskolaként a német nyelv oktatására továbbra is nagy figyelmet fordítunk. Célunk, hogy nyolcadik osztály elvégzésekor a gyerekek társalgási szinten tudjanak beszélni németül, azaz megértsék a nyelvet, és megértessék magukat hétköznapi helyzetekben. A számítógép használata az emberek életében egyre nagyobb hangsúlyt kap ha csak a számítógép mellett eltöltött idıt tekintjük is. Fontos, hogy annyi idıt töltsünk el mellette, ami ténylegesen szükséges. A számítógépet hatékonyan kezelık életükben rengeteg idıt és ezzel pénzt takaríthatnak meg. A hatékonyságot két szempontból alapozzuk meg az iskolában: a 8. osztály végéig megtanítjuk a 10 ujjas gépelést és a szövegszerkesztést, a bemutató készítését és az internet használatát, ezzel megteremtjük a lehetıséget, hogy a gyerekek ECDL Start vizsgát tegyenek. A tanulószobát a felsı tagozatosok részére továbbra is biztosítani fogjuk. Ezzel megfelelı segítséget kapnak a gyerekek a felkészülésükhöz, hogy a lehetı legkevesebb bukással, kudarccal végezzék el az általános iskolát nem kegyelem kettessel, aminek a további tanulmányaik során kárát láthatják. 2

4 Nyelvoktatás Minden iskolában tanulnak idegen nyelvet a diákok, mégis, miben különbözik a nyelvoktatást illetıen a györkönyi iskola más iskoláktól? Német nemzetiségi iskola, vagyis elsı évfolyamtól kezdıdıen naponta találkoznak a német nyelvvel a gyerekek. A kisebbségi nyelviskolai oktatását nemzetiségi tartalommal töltjük meg, azaz a diákok bepillantást kapnak a német nemzetiség kultúrájába és hagyományaiba, ezzel is segítve a nyelv elsajátítását. A kis osztálylétszám nagyon kedvezı mind a nyelvoktatás, mind pedig a differenciálás szempontjából, azaz a képességekhez igazodó foglalkozásnak. Mind a négy készséget egyaránt fejlesztı, cselekvésorientált és kommunikatív módszereket alkalmazunk modern tankönyvcsaláddal, sok hanganyaggal. Úgynevezett e-tananyagok tanórai (és tanórán kívüli, pl. szakköri) bevezetésén dolgozunk, azaz a németórákon egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni a hagyományos mellett a számítógépes és internetes nyelvoktatás is. Célunk, hogy a 8. év végére társalgási szinten beszéljék a nyelvet a gyerekek. A tehetséggondozás keretein belül a különösen jó képességő tanulók nyelvi szakkörön is bıvíthetik nyelvtudásukat. Kulturális rendezvények szervezésével a gyerekek szunnyadó szereplési és bemutatkozási vágyának adunk szárnyakat (tánc, színdarabok, jelenetek elıadása, iskolaújság készítése). Testvérkapcsolatunknak köszönhetıen az iskola minden tanulója a 8 év során legalább egyszer kijut német nyelvterületre. 3

5 Célok és feladatok az informatika oktatás területén 5. osztálytól 8. osztályig heti egy órában ismerkednek a diákok a számítástechnikával. Nagyon jól érthetı tankönyvcsaládból tanítjuk az informatikát. Az elméleti ismeretek mellett az alábbi gyakorlati feladatok, programok megismerésére nyílik lehetıség: Windows Intézı - fájlkezelési ismeretek Word szövegszerkesztés, tízujjas gépelés Excel táblázatok, grafikonok kezelése Paint rajzprogram Internet használata, lehetıségek Programozási feladatok (Visual Basic programnyelven) A tanórán kívül heti két óra szakkör keretében továbbfejleszthetik a gyerekek a tanórán szerzett ismereteiket: Megismerkednek a Power Point bemutató készítésére alkalmas - program használatával Mindenki elkészítheti saját internetes oldalát. Országos és regionális versenyekre való felkészülés is a szakkör keretein belül zajlik. Gyakorolhatják az Internet-használatot. Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy a számítógép rejtette lehetıségeket a munkájuk és tanulmányi elırehaladásuk érdekében használják. Nyolcadik osztályos tanulóink részére megszervezzük az alapfokú számítógépkezelı -i vizsgán való részvételüket. Távlati tervünk, hogy az érdeklıdı gyerekek számára programozói szakkört indítunk. 4

6 OKÉV felmérések 2004-ben és 2006-ban matematikából és szövegértésbıl országos felmérést végzett az OKÉV, melynek eredményei alapján a györkönyi iskola tanulóinak eredményei kimagaslóan jók lettek, nemcsak a kisiskolák összehasonlításában, hanem a városi iskolákat tekintve is. Összességében a tanulói képességek erısen a legjobb szint felé tolódtak: a tanulók 2/3-a legalább jó, a tanulók 80%-a legalább közepes! Matematika képesség mérés eredménye: OKÉV mérés 1600 falusi iskola közül a györkönyi a 66. helyen van. A tanultakat magas szinten tudja alkalmazni minden harmadik györkönyi tanuló. Országosan csak ennek fele! A györkönyi tanulók 88%-a képes a tanultak legalább középszintő alkalmazására, országosan csak 45% (fele!) Országosan 36% alapszinten: nálunk 1 tanuló OKÉV mérés Hazánk 3200 iskolája közül csak 56 jobb a györkönyinél A tanultakat magas szinten tudja alkalmazni majd minden második györkönyi tanuló. Országosan csak tizedennyi! A györkönyi tanulók kétharmada képes a tanultak legalább jó szintő alkalmazására, országosan csak 18% Országosan 36% alapszinten: nálunk 1 tanuló, de ı is fejlıdött A szövegértés felmérés eredménye Az alábbiakban a györkönyi kisiskola eredményét vetheti össze más településtípusú iskolák eredményeivel a szövegértés területén. Ezen eredménnyel országosan a 99. helyet foglaljuk el. A községi és kisközségi összehasonlításban pedig a 2. helyet értük el. Iskola típus Eredmény Györkönyi iskola eredménye 540 Országos átlag 497 Községek átlaga 467 Kis községek átlaga 458 Városok átlaga 494 Közepes községek átlaga 467 Megyeszékhelyek átlaga 522 Nagy községek átlaga 474 Budapest átlaga 532 5

7 Szabadidı A szabadidınk értelmes felhasználása fontos mindannyiunknak. Ennek elsajátítására is ügyelni kell. Mint mindent, ezt is fiatal korban lehet elrontani, vagy éppenséggel egy jó irányultságot kialakítani. A szabadidı tartalmas kínálatának kialakításakor a következı hívószavak vezéreltek bennünket: sport, egészség, kultúra, szórakozás. Ennek megfelelıen különbözı idıszakokban és rendszerességgel az alábbi programokat kínáljuk a gyerekeknek a következı tanévtıl (melynek legtöbbjét már ma is igénybe veszi): Heti rendszerességgel iskolaidıben: fociedzés, kézilabda tömegsport keretében, német szakkör, kézmőves foglalkozás, úszás, informatika szakkör, néptánc, röplabda, aerobic, zeneóra, asztalitenisz, hittan, ducitorna, filmklub. Idıszakos és nyári programok tőzoltó szakkör, mozi, színházlátogatás, teadélutánok, sportdélután, sportversenyek, kirándulások, táborok. 6

8 Diákönkormányzat Mi a Diákönkormányzat és mi célt szolgál? A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat mőködik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekbıl álló diákönkormányzati vezetıség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét nevelı segíti. A diákönkormányzat feladattervét maga határozza meg, a patronáló tanár segíti az elképzelések megvalósítását. Iskolánkban e tanév szeptemberében kelt új életre a diákok érdekképviselete. A diákság részérıl nagy igény mutatkozik minél több iskolán kívüli szabadidıs, különleges rendezvény, illetve tevékenység szervezése és lebonyolítása iránt. Az eddigi tapasztalatok szerint nemcsak elképzelések terén aktívak a gyerekek, de a lebonyolításban is nagyon segítıkészek, lehet rájuk számítani. A következı célokat tőztük ki magunk elé: A diákság összefogása A diákélet fellendítése A tanárok és a diákok közti jó együttmőködés kiépítése és fenntartása A diákjogok védelme A DÖK munkájához szükséges anyagi háttér megteremtése és fenntartása 7

9 Gyermekeink Javára Alapítvány Az Alapítványt 1998-ban a Györköny Bikács Önkormányzatok Oktatási Intézményi Társulása hozta létre. Céljaként a nyelvoktatás fejlesztését, a tanulmányi és sportversenyek nyerteseinek, helyezettjeinek jutalmazását, kimagasló tanulmányi eredmények jutalmazását, tanulmányi kirándulások és nyári táborozások támogatását, tárgyi, technikai eszközök korszerősítését, fejlesztését jelölte meg. Az Alapítvány az alapító által befizetett ,- Ft-ot, az 1%-okból befolyt összegeket, és pályázatokon nyert összegeket használja fel céljai megvalósításához. Az Alapítvány évek óta folyamatosan pályázatokon és az 1%-ból közel másfél millió Ft szerzett, és fordított a gyerekek érdekeire: nyári táborokhoz anyagi hozzájárulás év végi jutalmazások számítástechnikai eszközök beszerzése sport és játékeszközök elektronikus berendezések 8

10 Sok szeretettel várunk iskolai közösségünkbe! 9

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30.

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30. KÖZÉPISKOLA KIR-BEN SZEREPLİ NEVE: SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 029757 Cím: 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefonszám 62/213-052, 20/770 09 91,

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben