4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban"

Átírás

1 4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban Célok 1-4. évfolyam A tanulók kétnyelvűségre nevelése A tanulók német nemzetiségi identitástudatának kialakítása és fejlesztése A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése a beszédkedvet fokozó, a beszélés lehetőségét biztosító eljárásokon keresztül történjék A tanórák nem szabad, hogy a nyelvtani szabályok elsajátítására korlátozódjanak A tanító feladata, hogy a tanulókat motiválja, őket az önálló ismeretszerzésre ösztönözze Feladatok A kétnyelvűségre nevelésnek nagy a jelentősége a gyermekek életében, a személyiségük kibontakoztatásában. Fejleszti kulturális beleélési képességüket, amely fontos tényezője a különböző nemzeti és etnikai csoportok baráti együttélésének. A német nyelvi órákon interkulturális témákat dolgozunk fel, a gyerekek érdeklődését a multikulturális értékek felé irányítjuk, ezáltal hozzájárulunk az európai integrációhoz. A kétnyelvűségre nevelés fontos jelentőséggel bír a német kisebbség életében. Sok kisgyermek rendelkezik nyelvi és kulturális előismeretekkel. Német nemzetiségi iskolaként fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a tanulókban az igényt és a képességet, hogy gondolataikat, véleményüket és javaslataikat elődeik nyelvén ki tudják fejezni. A nemzetiségi nyelv oktatása - az iskolai nevelés és oktatás általános céljainak és feladatainak megvalósítása mellett - biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, és hidat képezzen a mai és a régebbi generációk között, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. Ismerje meg elődei értékes, de sajnos már lassan feledésbe merülő örökségét. Az oktatás során a tanulók képet kapnak a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbeli életéről és kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről. Ezen feladatok által a tanulók számára nyilvánvalóvá válnak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és kialakul bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép. 1

2 A kommunikációs képességek fejlesztésekor a gyermek személyisége áll a középpontban, figyelembe kell vennünk, hogy ő tapasztalatokat gyűjt, önmagát teszi próbára, az őt ért hatásokra egyéniségének megfelelően reagál, eseményeket él át, érdeklődővé válik. Különböző helyzetekben olyan szólásokat, kifejezéseket sajátít el, melyek segítségével képessé válik egy-egy szituáció nyelvi megfogalmazására. A témák a gyerekek tapasztataihoz, tudásszintjéhez igazodnak, lehetővé teszik az ismeretek tematikai és nyelvi továbbfejlesztését. A tanóra középpontjában a nyelvhasználat áll. Ebből adódik, hogy az alsó tagozaton a tanítás nem lehet nyelvtanközpontú. A nyelvtan nagyon fontos, de ebben a szakaszban más jelentőséggel bír. A tanulócsoport fokozatosan tér át a nyelvtani jelenség aktív használatára. A változatos, tevékenységre késztető órák a tanulókat együttműködésre ösztönzik, a beszéd és a cselekvés összehangolása (barkácsolás, faliújság készítése, plakátok összeállítása) nagymértékben növeli a gyermek teljesítményét, ezáltal a nyelvtanítás gyermekközpontú. Idővel a gyerekek megtanulnak önállóan értelmezni német nyelvű szöveget, így önállóan jutnak új ismeretekhez, információkhoz. A tevékenységközpontú órákhoz hozzátartozik az ABC és a szótárak ügyes használata. A németórák a már meglévő ill. a más tantárgyakból szerzett ismeretekre épülnek, ezáltal érvényesül a tantárgyak közötti koncentráció. Kulcskompetenciák A kompetencia értékes, érvényes, használható tudást jelent. A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, amelyek összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. A német nemzetiségi nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül tanulás, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, a tanulók szükségleteinek és életkorának megfelelően. Az olyan különböző tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények és lehetőségek, mint pl.: a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, német nemzetiségi karácsony, a német partneriskola diákjainak vendégül látása, német nemzetiségi bál, ausztriai és németországi nyelvi táborok is ezen kompetencia fejlesztését segítik elő. Ez a kompetencia olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás hozzájárul a gyermek személyiségének alakításához, az egész személyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és (főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. az ausztriai partneriskolával folytatott projektmunkák, a nemzetiségi hét programjai daltanulás, szerepjátszás során. A programokhoz való felkészülés során az információk megkeresésével, összegyűjtésével, feldolgozásával fejlesztjük a tanulók digitális kompetenciáját. Ezt segítheti továbbá a kulturális, társadalmi közösségekben való részvétel. 2

3 A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb kompetenciák elsajátítására és begyakorlására is, mint például a hatékony, önálló tanulás kompetenciája, mely arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, idejével ésszerűen gazdálkodjon és az ismeretszerzéshez megtalálja a megfelelő eszközöket.(pl.: csoportmunka, gyűjtőmunka, könyvtárhasználati ismeretek) A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. A tanterv egyes témái (pl. napirend, az óra ismerete, bevásárlás) által fejlesztett matematikai kompetencia segíti a logikus gondolkodást és egyben felkészíti a tanulókat a mindennapok problémáinak megoldására. A különböző témák feldolgozása során a tanulók megismerkednek pl.: az őket körülvevő növény- és állatvilággal, az évszakok jellemzőivel, az emberi test részeivel, amely a természettudományos kompetencia fejlesztését szolgálja. Kompetenciafejlesztő módszerek A tantervekbe és tanórákba beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljárásokat: kooperatív tanulás egyéni és páros munka tanórai differenciálás heterogén csoportokban projektmunka dramatikus módszerek és technikák alkalmazása önellenőrzés, mások ellenőrzése ötletroham A tanterv a tantárgyi koncentráció követelményeinek megfelelően a más tantárgyakban már megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tevékenységekre épül. Fejlesztési feladatok Az 1-4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az óravezetés német nemzetiségi nyelven folyik, és biztatjuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet beszéljenek ezen a nyelven. 3

4 Fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés beszédkészség olvasásértés írás A KÉTNYELVŰ KISEBBSÉGI OKTATÁS Fejlesztési követelmények 1. Beszédértés, beszéd Tiszta artikuláció, érthető ritmusos beszéd, pl. mondókák, versek, nyelvtörők előadásakor Helyes kiejtés a mindennapi beszédben, versmondásban és prózamondásban. Szóbeli közlések és utasítások megértése és továbbadása. Információk megértése, továbbadása és alkalmazása; folyamatos beszéd. Gesztusok és jelek átalakítása szóbeli közléssé Utasítások, közlések megértése. A mondanivaló helyes megfogalmazása szóban Párbeszéd alkalmazása különféle hétköznapi helyzetekben. Részvétel a beszélgetésben: üdvözlés búcsúzás kívánság kérés... kifejezése. Érdeklődés, helyeslés stb. a mindennapi kommunikációban. Párbeszéd folytatása különböző szituációkban. A párbeszéd részeinek (kérdés, válasz) helyes alkalmazása. Tanítói irányítással, közös előkészítéssel megfigyelések végzése, azok nyelvi megformálása. Személyes élményről, képről, rajzról összefüggő beszámolás, mesélés. 4

5 Elkezdett történet folytatása. Olvasmány tartalmának elmondása tanítói segítséggel. Történetek, mesék eljátszása, előadása. Megfigyelések, élmények összefüggő elmondása. Képekről 6-8 mondat alkotása szóban. Olvasmányok tartalmának összefoglalása értelmes, összefüggő mondatokkal 2. Olvasás és szövegértés A hangos olvasás fejlesztése Felkészülés és megértés után különféle szövegek folyamatos hangos olvasása. Szöveghű olvasás helyes kiejtéssel. Hangzásnak megfelelő olvasás. Helyes hanglejtés Mondatközi és mondatvégi írásjelek figyelembe vétele. Az értő olvasás fejlesztése. Folyamatos olvasás. Kérdésekre válaszadás. Szövegrészek kikeresése. Szövegrészekhez kérdések feltevése. Önállóan ismeretek gyűjtése. Információk gyűjtése ismeretközlő művekből Az életkornak megfelelő szöveg néma olvasása. A megértés ellenőrzése egyszerű feladatokkal Olvasott mesék mondanivalójának, tanulságának rövid megfogalmazása önállóan ill. tanítói segítséggel. Négy vers szöveghű felidézése Mesék, versek előadása, hangulatuk érzékeltetése Ismerkedés a lexikonok és szótárak helyes használatával 3. Írás, íráshasználat Írásfejlesztés. Változatos mondatok, szövegek gyakorlás utáni leírása. Képről kifejezések és mondatok gyűjtése. Sorba rendezés, mondatalkotás, megfelelő cím keresése. Adott témáról hat-nyolc mondat összefüggő leírása önállóan ill. tanítói segédlettel 5

6 A levél formájával, levélírás módjaival való megismerkedés Meghívó és üdvözlő kártya írása minta segítségével. A szókincs fejlesztése. Gyűjtött ismeretek lejegyzése: bevásárló cédula hirdetés Személyes élmények, események, kívánságok megfogalmazása és leírása: kívánságlista meghívó hajmosás asztalterítés orvosnál vásárlás Elsajátított helyesírási és íráshasználati szabályok megtartása. 4. Nyelv és helyesírás Hangok és betűk megkülönböztetése. A német ABC ismerete szóban és írásban Fontosabb elválasztási szabályok ismerete, gyakorlása. A szófajok helyes alkalmazása szóban és írásban. A névelők helyes használata. A főnév három esetének (alany, tárgy, részes) egyes és többes számának elöljáró szavakkal és nélkül történő alkalmazása ismert szövegben. A jelen idő, befejezett jelen és elbeszélő múlt felismerése, megértése és használata. Az igeragozás egyes és többes számban A melléknév végződéseinek helyes használata begyakorolt szövegekben A szófajok (ige, főnév, melléknév) csoportosítása. A kijelentő, kérdő és felszólító mondatfajták felismerése, helyes használata. A kijelentő, kérdő és felszólító mondatok szórendjének ismerete. A mondatvégi írásjelek helyes használata. A mondat kezdésének és zárásának helyes jelölése. 6

7 Kijelentő, kérdő és felszólító mondat szórendjének alkalmazása beszédben és írásban 1. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Témakörök Óraszám 1. Üdvözlés, kérés, kívánság, búcsúzás 3 2. A család 5 3. Otthon, ház, lakás Az iskola Napirend 7 7. Testünk 8 8. Az évszakok, az időjárás 8 9. Bevásárlás, közlekedés Környezetünk, növények, állatok Olvasás és írás a második félévtől kezdődően 71 Kisebbségi oktatási témakörök 8+(9*) Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök 1. Üdvözlés, kérés, kívánság, búcsúzás Tananyag * A tanulók tudjanak a napszaknak megfelelően köszönni * Irányok: jobbra, balra * Kívánságaikat, kéréseiket, szükségleteiket megfogalmazni * Tevékenységeket megnevezni * Különböző tevékenységekre rákérdezni * A feltett kérdésekre helyesen válaszolni * A tanórán elhangzó utasításokat megérteni, továbbadni 7

8 Módszertani útmutató: Ének: "Guten Morgen ruft die Sonne..", "Guten Tag, guten Tag " Szerepjáték Kasperrel /Bemutatkozás, köszöntés, hiányzás/ Játék: Blinde Kuh 2. A család * Családtagok, szülők, rokonok megnevezése, bemutatása * Tevékenységek egyszerű megfogalmazása * Begyakorolt kérdéskultúra alkalmazása * Érdeklődés megfelelő formájának megismerése * Színek megismerése Módszertani útmutató: Családi fényképek megtekintése, Családrajz készítése "Ez vagyok én" kép készítése, bemutatása Mondókák: Ich bin Peter.., Das ist der Vater mit dem Hut. A "haben" gyakorlása "Ich habe " alakban Kérdések, kérések megfogalmazása, gyakorlása (ismétlés, gyakorlás, rögzítés) - Játék: Ringel, Ringel, Liebe Schwester, Farbenspiel 3. Otthon, ház, lakás * Egy ház, egy lakás helyiségeinek megnevezése * Egy házban leggyakrabban előforduló tárgyak megnevezése, jellemzése * Hely- és iránymeghatározás * Gyerekszobában megfigyelt dolgok megnevezése, jellemzése Módszertani útmutató: "Mi tűnt el?" - Kimspiel "Mi van a zsákban?" - Krabbelsack "Az én szobám" - rajz készítése, bemutatása Memory - Bútorok, berendezési tárgyak Játék bababútorokkal Mein rechter, rechter Platz ist leer 4. Az iskola * A tanórán elhangzó utasítások értelmezése és használata * Beszámoló személyes élményekről, feladatokról a megismert mondatok, kifejezések segítségével 8

9 * Az osztályban és iskolában található dolgokat megnevezése, pár szavas jellemzése * Handlungsweisen umsetzen lernen * A megismert főnevek használata egyes és többes számban Módszertani útmutató: Tárgyak keresése, megnevezése helyük és tulajdonságaik alapján (Kérdő mondatok gyakorlása. "Ist es oben? Ist es unten?" Pantomim "Mit csinálok?" Tevékenységek megnevezése: Ich / u Tárgyak csoportosítása névelő alapján Szerepjáték "Kistanítók" Ének: "Hurra, ich bin ein Schulkind!", "Die Schule ist aus " Mondóka: "Es klingelt, es klingelt " 5. Napirend * A napszakok megkülönböztetése, helyes megnevezése * A napirend ismertetése rövid mondatokban * Asztalterítés * Ruhadarabok neve, jellemző tulajdonsága * Vélemény megfogalmazása öltözékről, ízlésről Módszertani útmutató: Közös reggeli a gyerekekkel Játék öltöztethető babával (csinos, vicces, téli, nyári ) "Hogy telik egy napod? "- "interjú" készítése társakkal Napirend képekben, rövid mondatokban. Asztalterítés - Ének: Der Hampelmann, Wollt ihr wissen?, Guten Morgen 6. Testünk Fejlesztési követelmények * A testrészek megnevezése * Tapasztalatszerzés az érzékszervek segítségével, tárgya tulajdonságainak megfogalmazása * Jó tanácsok az egészség megóvása érdekében Módszertani útmutató: "Mi tűnt el?" 9

10 Barkácsolás: Emberke mozgatható végtagokkal Memory Ének: Wozu sind unsre Hände, Kopf, Arme, 10 kleine Zappelmänner Mondókák: Der Mond ist rund, Punkt, Punkt, Komma, Strich 7. Az évszakok, az időjárás * Az évszakok nevei, jellemzőik * A hónapok felsorolása * Évszakok, tevékenységek összekapcsolása * Beszámoló az időjárásról * Az évszakoknak megfelelő öltözködés Módszertani útmutató: Barkochba: "Melyik évszakra gondolok?" Mondóka: Am Montag kommt der Hase Ének: Es war eine Mutter, Die Jahresuhr 8. Bevásárlás, közlekedés * Közlekedési eszközök megnevezése * Ismerjék lakóhelyük nevét, jellegét * Ismerjék az alapvető élelmiszereket * Vásárlási szituációk * Tipikus kérdések, válaszok alkalmazása a szerepjátékban * Ismerjék meg a magyar fizetőeszközöket Módszertani útmutató: Ének: Bei rot bleibe steh'n, Heute kaufen wir im Konsum ein.. Backe, backe Kuchen, Wir fahren mit der Eisenbahn Memory Szerepjáték: Utazunk, Bevásárlás 9. Környezetünk, növények, * Házi- és vadon élő állatok, megnevezése, megkülönböztetése állatok * Állatok, növények legjellemzőbb tulajdonságainak megfogalmazása * Az állatok élőhelyének megnevezése * Egyszerű formában az állatok, növények és évszakok kapcsolatának ismertetése * Állatok tevékenységeinek megfogalmazása Módszertani útmutató: 10

11 Domino, Memory, Kártya, Rejtvény, Kedvenc állatom, növényem /Hatschi-Patschi növény- és állatnevekkel/, Játék: Katze und Maus, Mondóka: Das ist der Daumen, Puzzle, Állatmesék, Térképek megtekintése "A világ állatai" Az olvasás és írás elsajátítására az első osztály második félévében kerülhet sor. Ha a gyerekek már megismerték a magyar ábécé nyomtatott és írott betűit mi is elkezdhetjük a német ábécé tanítását. Olvasás, írás, helyesírás szorosan összetartoznak. Tanév végére kitűzött célok: Olvasás A tanulók tudjanak Pontosan olvasni betűket, szavakat, egyszerű mondatokat Életkoruknak megfelelő szöveget értelmezni Kérdésekre a megfelelő választ az olvasott szövegből kikeresni A megfelelő hangsúlyozásra ügyelni Módszertani útmutató: Helyes hangsúlyozás bemutatása Pontos hangoztatás gyakoroltatása nyelvtörők, mondókák, énekek segítségével Olvasmányélmény rajzos megjelenítése Írás A tanulók tudjanak Rendszeres, változatos gyakorlatok során tanult szavakat, mondatokat lemásolni Ismerjék valamennyi hang írott képét Írásos feladataikat megbízhatóan, önállóan elvégezni. Módszertani útmutató: Látó-halló tollbamondás Rövid szövegek másolása Helyesírás A tanulók tudjanak Hangokat, betűket megkülönböztetni Az alapszókészlet szavait helyesen leírni, alkalmazni 11

12 Legyen ismeretük a nagybetűs és kisbetűs szavak írásáról Tudják, hogy a főneveket és a mondatkezdő szavakat mindig nagybetűvel kell írni Módszertani útmutató: "Laufdiktat" "Kaffedosendiktat" "Partnerdiktat" Pótold a hiányzó betűket! Keresd a szót! Fontos, hogy a hibákat mindig javítsuk! Részletes fejlesztési követelmények 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak Egyszerű közléseket, utasításokat megérteni, továbbadni Megfigyeléseket végezni és elmondani Képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatokat kapcsolni Szituációkon keresztül viselkedésformák megismerése Pl.:: - Üdvözlés, búcsúzás Kérés, köszönet Kérdezés, érdeklődés Véleménynyilvánítás Kívánság Bocsánatkérés Jókívánság Helyes hangsúlyozás 2. Olvasás, szövegértés A tanulók tudjanak Szavakat, hangzókat pontosan, helyesen olvasni Helyes hangsúlyozásra ügyelni 12

13 Szövegrészeket kérdések alapján kikeresni 3. Írás, írásbeli nyelvhasználat A tanulók tudjanak Az írott ábécét biztosan alkalmazni Rendszeres, változatos gyakorlás után szavakat, rövid / egyszerű mondatokat lemásolni Írásbeli munkájukat önállóan, rendesen elkészíteni Pontosságra, tisztaságra ügyelni Leírtak összevetése az eredeti szöveggel 4. Nyelv és helyesírás A tanulók tudjanak Ismerjék az ábécé betűit Magánhangzókat, mássalhangzókat megkülönböztetni Az alapszókészlet szavait helyesen írni Ismerjék a nagy és kis kezdőbetű fogalmát Néhány nyelvtani szabály ismerete Nevek és főnevek írása Mondatkezdő nagybetű 2. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5. Témakörök 1. Lakóhely, lakcím, házunk, lakásunk, családom 2. Az iskola 3. Bevásárlás 4. Sport és játék 5. Születésnap 6. Foglalkozások 7. Egészség, betegség 8. Mese és gyermekirodalom 9. Nyelvtan Kisebbségi oktatási témakörök Óraszám (9*) 13

14 Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök Tananyag 1. Lakóhely, lakcím, házunk, * Lakcím, lakóhely lakásunk, családom * Tudakozódás címek után * Lakóház és helyiségei * Szoba bemutatása * Családtagok rövid jellemzése * Otthoni teendők Módszertani javaslat: A témakör feldolgozásához a következő szövegtípusokat használhatjuk: Interjú, tudósítás, térkép, mondókák, dalok Játék: Ich weiß nicht, wo ich bin, Hatschi-patschi, Készíttethetünk a gyerekekkel rajzot, melynek segítségével bemutathatják otthonukat., Bababútorokkal berendezhetünk egy házikót, Memory Ötletgyűjtemény: "Miben segíthetek otthon?" Dobókocka: Családtagok és tevékenységek párosítása. Pl.: Der Opa bastelt. Die Mutti spielt. 2. Az iskola * Az iskola pontos neve és címe * Az iskolában dolgozó emberek foglalkozása, feladata * Helymeghatározás az iskola épületén belül * Tantárgyak neve * Tudjanak olvasni órarendjükről * Véleményalkotás a tantárgyakról * Az osztályterem bemutatása Módszertani javaslat: A témakör feldolgozásához a következő szövegtípusokat használhatjuk: Párbeszéd, Interjú, Órarend, Rövid leíró, elbeszélő szöveg Játék: Bingo - Ének: Schlaf, Kinder Saját órarend elkészítése, bemutatása "Álomórarend" bemutatása 14

15 Interjú készítése, eljátszása Az iskola épületének, dolgozóinak rövid bemutatása 3. Bevásárlás * Bevásárlólista összeállítása * Az alapvető élelmiszerek nevei * Vásárlási szituációk eljátszása * Udvariasan tudjanak érdeklődni, kérni, megköszönni * Ismerjék hazájuk és a német nyelvű országok fizetőeszközeit. Módszertani javaslat: A témakörhöz felhasználható szövegtípusok Bevásárlólista Reklámcédulák, prospektusok Élelmiszerek csomagolása Információk, tudósítások, Párbeszéd Ének: "Heute kaufen wir im Konsum ein" Memory, "Mi tűnt el?" játék, Szerepjáték, Séta a piacon 4. Sport és játék * A legismertebb sportágak nevei * Véleményalkotás egy-egy sportágról, játékról * Játékszabályok rövid megfogalmazása Módszertani javaslat: A témakörhöz felhasználható szövegtípusok Sporteseményekről készített fotók, beszámolók Egyszerű riportok (Jelen időben!) Játékok, Dalok, egyszerűen megfogalmazott játékszabályok - "Ki nevet a végén?" társasjáték, Memory Interjú készítése a sport témakörében Tudósítás egy sportrendezvényről Statisztika: "Ki mit sportol az osztályban?" 5. Születésnap * Születési dátum elmondása * Jókívánságok megfogalmazása, leírása 15

16 * Ismerjék az ünnepet jellemző szavakat * Születésnapi meghívó készítése * Élménybeszámoló Módszertani javaslat: Meghívó készítése Jókívánságok megfogalmazása, gyűjtése Mondókák, dalok tanulása, Interjú készítése "Kit hívnál meg szívesen a születésnapodra és miért?" - lista készítése rövid indoklással Mivel szerezhetünk örömet? - Ötletek gyűjtése Ének: Wer heute Geburtstag hat 6. Foglalkozások * Foglalkozások nevei, ismérvei és munkaeszközök * Szülők foglalkozásának bemutatása, jellemzése Módszertani javaslat: Ének:" Wer will fleißige Handwerker seh'n?" " Der Schneider macht Kleider " Barkochba: Kire gondolok?" Interjú készítése Játék: Meister, gib uns Arbeit auf! Mesélj a képről! 7. Egészség, betegség * A tanulók tudjanak közérzetükről információt adni * Gyűjtsenek tapasztalatokat, hogyan illik viselkedni orvosnál * Ismerjék a leggyakrabban előforduló betegségek neveit Módszertani útmutató: Szerepjáték: Beim Arzt, Mutti, ich fühl' mich nicht wohl Mutti ruft den Arzt an - Dalok: "Häschen in der Grube ", "Wenn ich krank bin" 8. Mese és gyermekirodalom Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a második osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni. 16

17 Hänsel und Gretel, Der süße Brei Fejlesztési követelmények A minimális követelményeket vastagon szedtük 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak A beszélgetés alapvető szabályaira ügyelni (mások kinevetése, jelentkezés, megszólítás ) Az órán elhangzó utasításokat értelmezni, továbbadni Képekről, rajzokról összefüggően mesélni A megismert témákról egyszerű formában beszámolni Egy rövid szöveg tartalmát elmondani Helyes hangsúlyra ügyelni, kifejezően, természetesen beszélni Elnézést kérni 2. Olvasás és szövegértés A tanulók tudjanak Pontosan, szöveghűen olvasni Mondatokban a helyes hangsúlyra ügyelni Vesszőre, mondatvégi írásjelekre ügyelni Az olvasottakból kérdésekre válaszolni Egyszerű szövegből önállóan ismeretet szerezni Párbeszédet eljátszani 3. Írás, írásbeli nyelvhasználat A tanulók tudjanak Az írott ábécé betűit szavakban, mondatokban pontosan, helyesen alkalmazni A tanult szavakat, mondatokat jól olvashatóan, folyamatosan lemásolni, lejegyezni Másoláskor az írásjelekre ügyelni (párbeszéd, idézet) Szöveget, bevásárló listát, meghívót megírni 4. Nyelv és helyesírás 17

18 A tanulók tudjanak Ismerjék a kis és nagy kezdőbetű fogalmát Az elválasztás szabályainak megfelelően szótagolni Az alapszókészlet szavait helyesen írni A szófajokat jellemezni A főnév élőlények, tárgyak, gondolati dolgok együttes neve Állhat egyes és többes számban A névelők: der, die, das ein, eine, Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szó A melléknevek tulajdonságok jelölésére szolgálnak Az ige jelen idejű ragozott alakjait írni Igéket jelen időben használni Kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat felismerni Kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat alkotni Vesszőket, mondatvégi írásjeleket helyesen használni A betűrendet ismerni A kezdőbetű alapján ábécérendet felállítani Témakörök 1. Az iskola 2. Család és környezet 3. Állat- és növényvilág 4. Táplálkozás 5. Egészség és betegség, megelőzés 6. Családi ünnepek 7. Mese 8. Gyermekirodalom 9. Szünidő 3. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 18 Óraszám

19 10. Nyelvtan 25 Kisebbségi oktatási témakörök 8+(9*) Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök Tananyag 1. Az iskola * Érdeklődés tárgyak neve után * A 2. osztályos anyag ismétlése * Kérések megfogalmazása (magyarázat, ismétlés, nem tudom, nem értem) * Udvariassági formulák Módszertani útmutató Dalok: "Guten Tag, guten Tag ", "Die Schule ist aus ", In der Schule gehen wir Játékok: Memory, Mi tűnt el? Szerepjáték: "In der Schule", "Heute spielen wir Schule" 2. Család és környezet * Szülők foglalkozásának megnevezése, pár mondatos bemutatása * A családtagok otthoni feladatai * Időmérés, az óra ismerete * Beszámoló a napirendről * Rokonsági viszonyok (unokatestvér, nagynéni ) * Családtagok jellemzése Módszertani útmutató: Barkácsolás: Óra készítése Játék különböző órákkal Interjú készítése: "Napirend, "Család" Szerepjáték, Játék: Fischer, wie hoch steht das Wasser?, Aktiviti Saját napirend bemutatása, leírása Képregény, Családfa 3. Állat- és növényvilág * Állatok, növények jellemzése, bemutatása * Ismerjék az állatok mozgását, beszédét, tevékenységét jellemző szavakat 19

20 * Ismerjék az állatok élőhelyeit * Meséljenek a négy évszakról * Évszakok és állatok * Egy fa leírása a négy évszaknak megfelelően Módszertani útmutató Állatmesék, történetek Ifjúsági lexikonokban ismeretek gyűjtése Beszámoló saját állatról, "Kedvenc állatom" leírása, bemutatása Memory, Kártya, Rejtvény, Állat- és növényábécé Növény és levélgyűjtemény Növényi mag elültetése, a fejlődésről napló vezetése Barkácsolás Dalok, rímek, versek állatokról, növényekről Rolf Zukovszky: Vogelhochzeit 4. Táplálkozás * Egészséges és helytelen táplálkozási szokások * Ügyeljenek a higiénia szabályainak betartására * Beszámoló az étkezési szokásaikról * A helyes táplálkozás és az egészséges életmód iránti igény megalapozása Módszertani útmutató 5. Egészség, betegség, megelőzés Zöldségek, gyümölcsök bemutatása, Saláta elkészítése, Joghurt és müzli kóstolása Étkezési tervek készítése, Jelenetek a piacon, Séta a piacon - önálló vásárlás Higiénés szabályok megfogalmazása, Faliújság készítése Játék: Wo wächst es? * Testrészek és néhány belső szerv megnevezése * Érzékszervek nevei, igék hozzákapcsolása * Megfigyelések, tapasztalatok * Beszámoló saját közérzetükről, érdeklődés mások hogyléte felől * A leggyakoribb gyermekbetegségek neve, tünetei * Fogápolás, fogorvos 20

21 Módszertani útmutató Könyv:.Hansi beim Zahnarzt Szerepjáték: Orvosnál, Mami, beteg vagyok, Telefonbeszélgetés az orvossal, Beim Puppendoktor Képregény az egészséges életről. A fogkefe helyes használata 6. Családi ünnepek * Újév, húsvét, advent, karácsony jellemzői * Élménybeszámoló az ünnepekről * Jókívánságok megfogalmazása * "Kívánságcédula" készítése * Magyar és német nyelvterületek szokásainak összehasonlítása Módszertani útmutató Dalok, versek családi ünnepekre "Wie schön, daß du geboren bist" von Rolf Zukowski "Wir wünschen dir " Karácsonyi dalok Üdvözlő kártyák készítése "Kívánságcédula" Adventi naptár Szültésnapi meghívó Osztálydekoráció karácsonyra, húsvétra Betlehemes játék Karácsonyi műsor az osztályban 7. Mese Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a harmadik osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni. - Der König der Löwe 8. Gyermekirodalom E témakör ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint a mesék általában. Mivel a gyerekek egy újabb évet foglalkoztak a német nyelvvel, így a követelmények természetesen magasabbak. 21

22 - A két Lotti 9. Szünidő * Információk gyűjtése * Tervek a szünidőre * Élménybeszámoló, képeslap megírása * Képeslap írása, a helyes címzés * Utazással, fürdőzéssel kapcsolatos tilalmak * Útirány, térképhasználat Módszertani útmutató: Dalok és mondókák Játékok: Játékok az útra, Csomagolás, Mi kerül a bőröndbe Puzzle, Lakatlan sziget Napi- és utazási terv készítése, Információgyűjtés, útirány megkérdezése Faliújság készítése, Fényképek, prospektusok ismertetése Fejlesztési követelmények 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak Ismereteket értelmezni és közölni Élményeiket folyamatosan, logikusan felépítve elmondani Emberek, állatok, dolgok lényeges, jellemző tulajdonságait megnevezni A beszélgetés szabályait betartani Különböző szituációkban párbeszédet folytatni Olvasmány tartalmát elmondani Történeteket, meséket eljátszani Helyes hangsúlyozásra ügyelve kifejezően, természetesen beszélni 2. Olvasás és szövegértés A tanulók tudjanak Ismert szöveget folyékonyan, kifejezően olvasni Olvasott szövegből önállóan ismeretet szerezni Újságból, folyóiratból, lexikonból ismereteket szerezni 22

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) 1 4. évfolyam A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben