4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban"

Átírás

1 4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban Célok 1-4. évfolyam A tanulók kétnyelvűségre nevelése A tanulók német nemzetiségi identitástudatának kialakítása és fejlesztése A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése a beszédkedvet fokozó, a beszélés lehetőségét biztosító eljárásokon keresztül történjék A tanórák nem szabad, hogy a nyelvtani szabályok elsajátítására korlátozódjanak A tanító feladata, hogy a tanulókat motiválja, őket az önálló ismeretszerzésre ösztönözze Feladatok A kétnyelvűségre nevelésnek nagy a jelentősége a gyermekek életében, a személyiségük kibontakoztatásában. Fejleszti kulturális beleélési képességüket, amely fontos tényezője a különböző nemzeti és etnikai csoportok baráti együttélésének. A német nyelvi órákon interkulturális témákat dolgozunk fel, a gyerekek érdeklődését a multikulturális értékek felé irányítjuk, ezáltal hozzájárulunk az európai integrációhoz. A kétnyelvűségre nevelés fontos jelentőséggel bír a német kisebbség életében. Sok kisgyermek rendelkezik nyelvi és kulturális előismeretekkel. Német nemzetiségi iskolaként fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a tanulókban az igényt és a képességet, hogy gondolataikat, véleményüket és javaslataikat elődeik nyelvén ki tudják fejezni. A nemzetiségi nyelv oktatása - az iskolai nevelés és oktatás általános céljainak és feladatainak megvalósítása mellett - biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, és hidat képezzen a mai és a régebbi generációk között, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. Ismerje meg elődei értékes, de sajnos már lassan feledésbe merülő örökségét. Az oktatás során a tanulók képet kapnak a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbeli életéről és kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről. Ezen feladatok által a tanulók számára nyilvánvalóvá válnak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és kialakul bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép. 1

2 A kommunikációs képességek fejlesztésekor a gyermek személyisége áll a középpontban, figyelembe kell vennünk, hogy ő tapasztalatokat gyűjt, önmagát teszi próbára, az őt ért hatásokra egyéniségének megfelelően reagál, eseményeket él át, érdeklődővé válik. Különböző helyzetekben olyan szólásokat, kifejezéseket sajátít el, melyek segítségével képessé válik egy-egy szituáció nyelvi megfogalmazására. A témák a gyerekek tapasztataihoz, tudásszintjéhez igazodnak, lehetővé teszik az ismeretek tematikai és nyelvi továbbfejlesztését. A tanóra középpontjában a nyelvhasználat áll. Ebből adódik, hogy az alsó tagozaton a tanítás nem lehet nyelvtanközpontú. A nyelvtan nagyon fontos, de ebben a szakaszban más jelentőséggel bír. A tanulócsoport fokozatosan tér át a nyelvtani jelenség aktív használatára. A változatos, tevékenységre késztető órák a tanulókat együttműködésre ösztönzik, a beszéd és a cselekvés összehangolása (barkácsolás, faliújság készítése, plakátok összeállítása) nagymértékben növeli a gyermek teljesítményét, ezáltal a nyelvtanítás gyermekközpontú. Idővel a gyerekek megtanulnak önállóan értelmezni német nyelvű szöveget, így önállóan jutnak új ismeretekhez, információkhoz. A tevékenységközpontú órákhoz hozzátartozik az ABC és a szótárak ügyes használata. A németórák a már meglévő ill. a más tantárgyakból szerzett ismeretekre épülnek, ezáltal érvényesül a tantárgyak közötti koncentráció. Kulcskompetenciák A kompetencia értékes, érvényes, használható tudást jelent. A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, amelyek összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. A német nemzetiségi nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül tanulás, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, a tanulók szükségleteinek és életkorának megfelelően. Az olyan különböző tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények és lehetőségek, mint pl.: a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, német nemzetiségi karácsony, a német partneriskola diákjainak vendégül látása, német nemzetiségi bál, ausztriai és németországi nyelvi táborok is ezen kompetencia fejlesztését segítik elő. Ez a kompetencia olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás hozzájárul a gyermek személyiségének alakításához, az egész személyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is. Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és (főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. az ausztriai partneriskolával folytatott projektmunkák, a nemzetiségi hét programjai daltanulás, szerepjátszás során. A programokhoz való felkészülés során az információk megkeresésével, összegyűjtésével, feldolgozásával fejlesztjük a tanulók digitális kompetenciáját. Ezt segítheti továbbá a kulturális, társadalmi közösségekben való részvétel. 2

3 A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb kompetenciák elsajátítására és begyakorlására is, mint például a hatékony, önálló tanulás kompetenciája, mely arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, idejével ésszerűen gazdálkodjon és az ismeretszerzéshez megtalálja a megfelelő eszközöket.(pl.: csoportmunka, gyűjtőmunka, könyvtárhasználati ismeretek) A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. A tanterv egyes témái (pl. napirend, az óra ismerete, bevásárlás) által fejlesztett matematikai kompetencia segíti a logikus gondolkodást és egyben felkészíti a tanulókat a mindennapok problémáinak megoldására. A különböző témák feldolgozása során a tanulók megismerkednek pl.: az őket körülvevő növény- és állatvilággal, az évszakok jellemzőivel, az emberi test részeivel, amely a természettudományos kompetencia fejlesztését szolgálja. Kompetenciafejlesztő módszerek A tantervekbe és tanórákba beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljárásokat: kooperatív tanulás egyéni és páros munka tanórai differenciálás heterogén csoportokban projektmunka dramatikus módszerek és technikák alkalmazása önellenőrzés, mások ellenőrzése ötletroham A tanterv a tantárgyi koncentráció követelményeinek megfelelően a más tantárgyakban már megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tevékenységekre épül. Fejlesztési feladatok Az 1-4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az óravezetés német nemzetiségi nyelven folyik, és biztatjuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet beszéljenek ezen a nyelven. 3

4 Fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés beszédkészség olvasásértés írás A KÉTNYELVŰ KISEBBSÉGI OKTATÁS Fejlesztési követelmények 1. Beszédértés, beszéd Tiszta artikuláció, érthető ritmusos beszéd, pl. mondókák, versek, nyelvtörők előadásakor Helyes kiejtés a mindennapi beszédben, versmondásban és prózamondásban. Szóbeli közlések és utasítások megértése és továbbadása. Információk megértése, továbbadása és alkalmazása; folyamatos beszéd. Gesztusok és jelek átalakítása szóbeli közléssé Utasítások, közlések megértése. A mondanivaló helyes megfogalmazása szóban Párbeszéd alkalmazása különféle hétköznapi helyzetekben. Részvétel a beszélgetésben: üdvözlés búcsúzás kívánság kérés... kifejezése. Érdeklődés, helyeslés stb. a mindennapi kommunikációban. Párbeszéd folytatása különböző szituációkban. A párbeszéd részeinek (kérdés, válasz) helyes alkalmazása. Tanítói irányítással, közös előkészítéssel megfigyelések végzése, azok nyelvi megformálása. Személyes élményről, képről, rajzról összefüggő beszámolás, mesélés. 4

5 Elkezdett történet folytatása. Olvasmány tartalmának elmondása tanítói segítséggel. Történetek, mesék eljátszása, előadása. Megfigyelések, élmények összefüggő elmondása. Képekről 6-8 mondat alkotása szóban. Olvasmányok tartalmának összefoglalása értelmes, összefüggő mondatokkal 2. Olvasás és szövegértés A hangos olvasás fejlesztése Felkészülés és megértés után különféle szövegek folyamatos hangos olvasása. Szöveghű olvasás helyes kiejtéssel. Hangzásnak megfelelő olvasás. Helyes hanglejtés Mondatközi és mondatvégi írásjelek figyelembe vétele. Az értő olvasás fejlesztése. Folyamatos olvasás. Kérdésekre válaszadás. Szövegrészek kikeresése. Szövegrészekhez kérdések feltevése. Önállóan ismeretek gyűjtése. Információk gyűjtése ismeretközlő művekből Az életkornak megfelelő szöveg néma olvasása. A megértés ellenőrzése egyszerű feladatokkal Olvasott mesék mondanivalójának, tanulságának rövid megfogalmazása önállóan ill. tanítói segítséggel. Négy vers szöveghű felidézése Mesék, versek előadása, hangulatuk érzékeltetése Ismerkedés a lexikonok és szótárak helyes használatával 3. Írás, íráshasználat Írásfejlesztés. Változatos mondatok, szövegek gyakorlás utáni leírása. Képről kifejezések és mondatok gyűjtése. Sorba rendezés, mondatalkotás, megfelelő cím keresése. Adott témáról hat-nyolc mondat összefüggő leírása önállóan ill. tanítói segédlettel 5

6 A levél formájával, levélírás módjaival való megismerkedés Meghívó és üdvözlő kártya írása minta segítségével. A szókincs fejlesztése. Gyűjtött ismeretek lejegyzése: bevásárló cédula hirdetés Személyes élmények, események, kívánságok megfogalmazása és leírása: kívánságlista meghívó hajmosás asztalterítés orvosnál vásárlás Elsajátított helyesírási és íráshasználati szabályok megtartása. 4. Nyelv és helyesírás Hangok és betűk megkülönböztetése. A német ABC ismerete szóban és írásban Fontosabb elválasztási szabályok ismerete, gyakorlása. A szófajok helyes alkalmazása szóban és írásban. A névelők helyes használata. A főnév három esetének (alany, tárgy, részes) egyes és többes számának elöljáró szavakkal és nélkül történő alkalmazása ismert szövegben. A jelen idő, befejezett jelen és elbeszélő múlt felismerése, megértése és használata. Az igeragozás egyes és többes számban A melléknév végződéseinek helyes használata begyakorolt szövegekben A szófajok (ige, főnév, melléknév) csoportosítása. A kijelentő, kérdő és felszólító mondatfajták felismerése, helyes használata. A kijelentő, kérdő és felszólító mondatok szórendjének ismerete. A mondatvégi írásjelek helyes használata. A mondat kezdésének és zárásának helyes jelölése. 6

7 Kijelentő, kérdő és felszólító mondat szórendjének alkalmazása beszédben és írásban 1. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Témakörök Óraszám 1. Üdvözlés, kérés, kívánság, búcsúzás 3 2. A család 5 3. Otthon, ház, lakás Az iskola Napirend 7 7. Testünk 8 8. Az évszakok, az időjárás 8 9. Bevásárlás, közlekedés Környezetünk, növények, állatok Olvasás és írás a második félévtől kezdődően 71 Kisebbségi oktatási témakörök 8+(9*) Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök 1. Üdvözlés, kérés, kívánság, búcsúzás Tananyag * A tanulók tudjanak a napszaknak megfelelően köszönni * Irányok: jobbra, balra * Kívánságaikat, kéréseiket, szükségleteiket megfogalmazni * Tevékenységeket megnevezni * Különböző tevékenységekre rákérdezni * A feltett kérdésekre helyesen válaszolni * A tanórán elhangzó utasításokat megérteni, továbbadni 7

8 Módszertani útmutató: Ének: "Guten Morgen ruft die Sonne..", "Guten Tag, guten Tag " Szerepjáték Kasperrel /Bemutatkozás, köszöntés, hiányzás/ Játék: Blinde Kuh 2. A család * Családtagok, szülők, rokonok megnevezése, bemutatása * Tevékenységek egyszerű megfogalmazása * Begyakorolt kérdéskultúra alkalmazása * Érdeklődés megfelelő formájának megismerése * Színek megismerése Módszertani útmutató: Családi fényképek megtekintése, Családrajz készítése "Ez vagyok én" kép készítése, bemutatása Mondókák: Ich bin Peter.., Das ist der Vater mit dem Hut. A "haben" gyakorlása "Ich habe " alakban Kérdések, kérések megfogalmazása, gyakorlása (ismétlés, gyakorlás, rögzítés) - Játék: Ringel, Ringel, Liebe Schwester, Farbenspiel 3. Otthon, ház, lakás * Egy ház, egy lakás helyiségeinek megnevezése * Egy házban leggyakrabban előforduló tárgyak megnevezése, jellemzése * Hely- és iránymeghatározás * Gyerekszobában megfigyelt dolgok megnevezése, jellemzése Módszertani útmutató: "Mi tűnt el?" - Kimspiel "Mi van a zsákban?" - Krabbelsack "Az én szobám" - rajz készítése, bemutatása Memory - Bútorok, berendezési tárgyak Játék bababútorokkal Mein rechter, rechter Platz ist leer 4. Az iskola * A tanórán elhangzó utasítások értelmezése és használata * Beszámoló személyes élményekről, feladatokról a megismert mondatok, kifejezések segítségével 8

9 * Az osztályban és iskolában található dolgokat megnevezése, pár szavas jellemzése * Handlungsweisen umsetzen lernen * A megismert főnevek használata egyes és többes számban Módszertani útmutató: Tárgyak keresése, megnevezése helyük és tulajdonságaik alapján (Kérdő mondatok gyakorlása. "Ist es oben? Ist es unten?" Pantomim "Mit csinálok?" Tevékenységek megnevezése: Ich / u Tárgyak csoportosítása névelő alapján Szerepjáték "Kistanítók" Ének: "Hurra, ich bin ein Schulkind!", "Die Schule ist aus " Mondóka: "Es klingelt, es klingelt " 5. Napirend * A napszakok megkülönböztetése, helyes megnevezése * A napirend ismertetése rövid mondatokban * Asztalterítés * Ruhadarabok neve, jellemző tulajdonsága * Vélemény megfogalmazása öltözékről, ízlésről Módszertani útmutató: Közös reggeli a gyerekekkel Játék öltöztethető babával (csinos, vicces, téli, nyári ) "Hogy telik egy napod? "- "interjú" készítése társakkal Napirend képekben, rövid mondatokban. Asztalterítés - Ének: Der Hampelmann, Wollt ihr wissen?, Guten Morgen 6. Testünk Fejlesztési követelmények * A testrészek megnevezése * Tapasztalatszerzés az érzékszervek segítségével, tárgya tulajdonságainak megfogalmazása * Jó tanácsok az egészség megóvása érdekében Módszertani útmutató: "Mi tűnt el?" 9

10 Barkácsolás: Emberke mozgatható végtagokkal Memory Ének: Wozu sind unsre Hände, Kopf, Arme, 10 kleine Zappelmänner Mondókák: Der Mond ist rund, Punkt, Punkt, Komma, Strich 7. Az évszakok, az időjárás * Az évszakok nevei, jellemzőik * A hónapok felsorolása * Évszakok, tevékenységek összekapcsolása * Beszámoló az időjárásról * Az évszakoknak megfelelő öltözködés Módszertani útmutató: Barkochba: "Melyik évszakra gondolok?" Mondóka: Am Montag kommt der Hase Ének: Es war eine Mutter, Die Jahresuhr 8. Bevásárlás, közlekedés * Közlekedési eszközök megnevezése * Ismerjék lakóhelyük nevét, jellegét * Ismerjék az alapvető élelmiszereket * Vásárlási szituációk * Tipikus kérdések, válaszok alkalmazása a szerepjátékban * Ismerjék meg a magyar fizetőeszközöket Módszertani útmutató: Ének: Bei rot bleibe steh'n, Heute kaufen wir im Konsum ein.. Backe, backe Kuchen, Wir fahren mit der Eisenbahn Memory Szerepjáték: Utazunk, Bevásárlás 9. Környezetünk, növények, * Házi- és vadon élő állatok, megnevezése, megkülönböztetése állatok * Állatok, növények legjellemzőbb tulajdonságainak megfogalmazása * Az állatok élőhelyének megnevezése * Egyszerű formában az állatok, növények és évszakok kapcsolatának ismertetése * Állatok tevékenységeinek megfogalmazása Módszertani útmutató: 10

11 Domino, Memory, Kártya, Rejtvény, Kedvenc állatom, növényem /Hatschi-Patschi növény- és állatnevekkel/, Játék: Katze und Maus, Mondóka: Das ist der Daumen, Puzzle, Állatmesék, Térképek megtekintése "A világ állatai" Az olvasás és írás elsajátítására az első osztály második félévében kerülhet sor. Ha a gyerekek már megismerték a magyar ábécé nyomtatott és írott betűit mi is elkezdhetjük a német ábécé tanítását. Olvasás, írás, helyesírás szorosan összetartoznak. Tanév végére kitűzött célok: Olvasás A tanulók tudjanak Pontosan olvasni betűket, szavakat, egyszerű mondatokat Életkoruknak megfelelő szöveget értelmezni Kérdésekre a megfelelő választ az olvasott szövegből kikeresni A megfelelő hangsúlyozásra ügyelni Módszertani útmutató: Helyes hangsúlyozás bemutatása Pontos hangoztatás gyakoroltatása nyelvtörők, mondókák, énekek segítségével Olvasmányélmény rajzos megjelenítése Írás A tanulók tudjanak Rendszeres, változatos gyakorlatok során tanult szavakat, mondatokat lemásolni Ismerjék valamennyi hang írott képét Írásos feladataikat megbízhatóan, önállóan elvégezni. Módszertani útmutató: Látó-halló tollbamondás Rövid szövegek másolása Helyesírás A tanulók tudjanak Hangokat, betűket megkülönböztetni Az alapszókészlet szavait helyesen leírni, alkalmazni 11

12 Legyen ismeretük a nagybetűs és kisbetűs szavak írásáról Tudják, hogy a főneveket és a mondatkezdő szavakat mindig nagybetűvel kell írni Módszertani útmutató: "Laufdiktat" "Kaffedosendiktat" "Partnerdiktat" Pótold a hiányzó betűket! Keresd a szót! Fontos, hogy a hibákat mindig javítsuk! Részletes fejlesztési követelmények 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak Egyszerű közléseket, utasításokat megérteni, továbbadni Megfigyeléseket végezni és elmondani Képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatokat kapcsolni Szituációkon keresztül viselkedésformák megismerése Pl.:: - Üdvözlés, búcsúzás Kérés, köszönet Kérdezés, érdeklődés Véleménynyilvánítás Kívánság Bocsánatkérés Jókívánság Helyes hangsúlyozás 2. Olvasás, szövegértés A tanulók tudjanak Szavakat, hangzókat pontosan, helyesen olvasni Helyes hangsúlyozásra ügyelni 12

13 Szövegrészeket kérdések alapján kikeresni 3. Írás, írásbeli nyelvhasználat A tanulók tudjanak Az írott ábécét biztosan alkalmazni Rendszeres, változatos gyakorlás után szavakat, rövid / egyszerű mondatokat lemásolni Írásbeli munkájukat önállóan, rendesen elkészíteni Pontosságra, tisztaságra ügyelni Leírtak összevetése az eredeti szöveggel 4. Nyelv és helyesírás A tanulók tudjanak Ismerjék az ábécé betűit Magánhangzókat, mássalhangzókat megkülönböztetni Az alapszókészlet szavait helyesen írni Ismerjék a nagy és kis kezdőbetű fogalmát Néhány nyelvtani szabály ismerete Nevek és főnevek írása Mondatkezdő nagybetű 2. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5. Témakörök 1. Lakóhely, lakcím, házunk, lakásunk, családom 2. Az iskola 3. Bevásárlás 4. Sport és játék 5. Születésnap 6. Foglalkozások 7. Egészség, betegség 8. Mese és gyermekirodalom 9. Nyelvtan Kisebbségi oktatási témakörök Óraszám (9*) 13

14 Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök Tananyag 1. Lakóhely, lakcím, házunk, * Lakcím, lakóhely lakásunk, családom * Tudakozódás címek után * Lakóház és helyiségei * Szoba bemutatása * Családtagok rövid jellemzése * Otthoni teendők Módszertani javaslat: A témakör feldolgozásához a következő szövegtípusokat használhatjuk: Interjú, tudósítás, térkép, mondókák, dalok Játék: Ich weiß nicht, wo ich bin, Hatschi-patschi, Készíttethetünk a gyerekekkel rajzot, melynek segítségével bemutathatják otthonukat., Bababútorokkal berendezhetünk egy házikót, Memory Ötletgyűjtemény: "Miben segíthetek otthon?" Dobókocka: Családtagok és tevékenységek párosítása. Pl.: Der Opa bastelt. Die Mutti spielt. 2. Az iskola * Az iskola pontos neve és címe * Az iskolában dolgozó emberek foglalkozása, feladata * Helymeghatározás az iskola épületén belül * Tantárgyak neve * Tudjanak olvasni órarendjükről * Véleményalkotás a tantárgyakról * Az osztályterem bemutatása Módszertani javaslat: A témakör feldolgozásához a következő szövegtípusokat használhatjuk: Párbeszéd, Interjú, Órarend, Rövid leíró, elbeszélő szöveg Játék: Bingo - Ének: Schlaf, Kinder Saját órarend elkészítése, bemutatása "Álomórarend" bemutatása 14

15 Interjú készítése, eljátszása Az iskola épületének, dolgozóinak rövid bemutatása 3. Bevásárlás * Bevásárlólista összeállítása * Az alapvető élelmiszerek nevei * Vásárlási szituációk eljátszása * Udvariasan tudjanak érdeklődni, kérni, megköszönni * Ismerjék hazájuk és a német nyelvű országok fizetőeszközeit. Módszertani javaslat: A témakörhöz felhasználható szövegtípusok Bevásárlólista Reklámcédulák, prospektusok Élelmiszerek csomagolása Információk, tudósítások, Párbeszéd Ének: "Heute kaufen wir im Konsum ein" Memory, "Mi tűnt el?" játék, Szerepjáték, Séta a piacon 4. Sport és játék * A legismertebb sportágak nevei * Véleményalkotás egy-egy sportágról, játékról * Játékszabályok rövid megfogalmazása Módszertani javaslat: A témakörhöz felhasználható szövegtípusok Sporteseményekről készített fotók, beszámolók Egyszerű riportok (Jelen időben!) Játékok, Dalok, egyszerűen megfogalmazott játékszabályok - "Ki nevet a végén?" társasjáték, Memory Interjú készítése a sport témakörében Tudósítás egy sportrendezvényről Statisztika: "Ki mit sportol az osztályban?" 5. Születésnap * Születési dátum elmondása * Jókívánságok megfogalmazása, leírása 15

16 * Ismerjék az ünnepet jellemző szavakat * Születésnapi meghívó készítése * Élménybeszámoló Módszertani javaslat: Meghívó készítése Jókívánságok megfogalmazása, gyűjtése Mondókák, dalok tanulása, Interjú készítése "Kit hívnál meg szívesen a születésnapodra és miért?" - lista készítése rövid indoklással Mivel szerezhetünk örömet? - Ötletek gyűjtése Ének: Wer heute Geburtstag hat 6. Foglalkozások * Foglalkozások nevei, ismérvei és munkaeszközök * Szülők foglalkozásának bemutatása, jellemzése Módszertani javaslat: Ének:" Wer will fleißige Handwerker seh'n?" " Der Schneider macht Kleider " Barkochba: Kire gondolok?" Interjú készítése Játék: Meister, gib uns Arbeit auf! Mesélj a képről! 7. Egészség, betegség * A tanulók tudjanak közérzetükről információt adni * Gyűjtsenek tapasztalatokat, hogyan illik viselkedni orvosnál * Ismerjék a leggyakrabban előforduló betegségek neveit Módszertani útmutató: Szerepjáték: Beim Arzt, Mutti, ich fühl' mich nicht wohl Mutti ruft den Arzt an - Dalok: "Häschen in der Grube ", "Wenn ich krank bin" 8. Mese és gyermekirodalom Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a második osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni. 16

17 Hänsel und Gretel, Der süße Brei Fejlesztési követelmények A minimális követelményeket vastagon szedtük 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak A beszélgetés alapvető szabályaira ügyelni (mások kinevetése, jelentkezés, megszólítás ) Az órán elhangzó utasításokat értelmezni, továbbadni Képekről, rajzokról összefüggően mesélni A megismert témákról egyszerű formában beszámolni Egy rövid szöveg tartalmát elmondani Helyes hangsúlyra ügyelni, kifejezően, természetesen beszélni Elnézést kérni 2. Olvasás és szövegértés A tanulók tudjanak Pontosan, szöveghűen olvasni Mondatokban a helyes hangsúlyra ügyelni Vesszőre, mondatvégi írásjelekre ügyelni Az olvasottakból kérdésekre válaszolni Egyszerű szövegből önállóan ismeretet szerezni Párbeszédet eljátszani 3. Írás, írásbeli nyelvhasználat A tanulók tudjanak Az írott ábécé betűit szavakban, mondatokban pontosan, helyesen alkalmazni A tanult szavakat, mondatokat jól olvashatóan, folyamatosan lemásolni, lejegyezni Másoláskor az írásjelekre ügyelni (párbeszéd, idézet) Szöveget, bevásárló listát, meghívót megírni 4. Nyelv és helyesírás 17

18 A tanulók tudjanak Ismerjék a kis és nagy kezdőbetű fogalmát Az elválasztás szabályainak megfelelően szótagolni Az alapszókészlet szavait helyesen írni A szófajokat jellemezni A főnév élőlények, tárgyak, gondolati dolgok együttes neve Állhat egyes és többes számban A névelők: der, die, das ein, eine, Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szó A melléknevek tulajdonságok jelölésére szolgálnak Az ige jelen idejű ragozott alakjait írni Igéket jelen időben használni Kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat felismerni Kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat alkotni Vesszőket, mondatvégi írásjeleket helyesen használni A betűrendet ismerni A kezdőbetű alapján ábécérendet felállítani Témakörök 1. Az iskola 2. Család és környezet 3. Állat- és növényvilág 4. Táplálkozás 5. Egészség és betegség, megelőzés 6. Családi ünnepek 7. Mese 8. Gyermekirodalom 9. Szünidő 3. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 18 Óraszám

19 10. Nyelvtan 25 Kisebbségi oktatási témakörök 8+(9*) Szabad órafelhasználás 28* Éves óraszám 185 Témakörök Tananyag 1. Az iskola * Érdeklődés tárgyak neve után * A 2. osztályos anyag ismétlése * Kérések megfogalmazása (magyarázat, ismétlés, nem tudom, nem értem) * Udvariassági formulák Módszertani útmutató Dalok: "Guten Tag, guten Tag ", "Die Schule ist aus ", In der Schule gehen wir Játékok: Memory, Mi tűnt el? Szerepjáték: "In der Schule", "Heute spielen wir Schule" 2. Család és környezet * Szülők foglalkozásának megnevezése, pár mondatos bemutatása * A családtagok otthoni feladatai * Időmérés, az óra ismerete * Beszámoló a napirendről * Rokonsági viszonyok (unokatestvér, nagynéni ) * Családtagok jellemzése Módszertani útmutató: Barkácsolás: Óra készítése Játék különböző órákkal Interjú készítése: "Napirend, "Család" Szerepjáték, Játék: Fischer, wie hoch steht das Wasser?, Aktiviti Saját napirend bemutatása, leírása Képregény, Családfa 3. Állat- és növényvilág * Állatok, növények jellemzése, bemutatása * Ismerjék az állatok mozgását, beszédét, tevékenységét jellemző szavakat 19

20 * Ismerjék az állatok élőhelyeit * Meséljenek a négy évszakról * Évszakok és állatok * Egy fa leírása a négy évszaknak megfelelően Módszertani útmutató Állatmesék, történetek Ifjúsági lexikonokban ismeretek gyűjtése Beszámoló saját állatról, "Kedvenc állatom" leírása, bemutatása Memory, Kártya, Rejtvény, Állat- és növényábécé Növény és levélgyűjtemény Növényi mag elültetése, a fejlődésről napló vezetése Barkácsolás Dalok, rímek, versek állatokról, növényekről Rolf Zukovszky: Vogelhochzeit 4. Táplálkozás * Egészséges és helytelen táplálkozási szokások * Ügyeljenek a higiénia szabályainak betartására * Beszámoló az étkezési szokásaikról * A helyes táplálkozás és az egészséges életmód iránti igény megalapozása Módszertani útmutató 5. Egészség, betegség, megelőzés Zöldségek, gyümölcsök bemutatása, Saláta elkészítése, Joghurt és müzli kóstolása Étkezési tervek készítése, Jelenetek a piacon, Séta a piacon - önálló vásárlás Higiénés szabályok megfogalmazása, Faliújság készítése Játék: Wo wächst es? * Testrészek és néhány belső szerv megnevezése * Érzékszervek nevei, igék hozzákapcsolása * Megfigyelések, tapasztalatok * Beszámoló saját közérzetükről, érdeklődés mások hogyléte felől * A leggyakoribb gyermekbetegségek neve, tünetei * Fogápolás, fogorvos 20

21 Módszertani útmutató Könyv:.Hansi beim Zahnarzt Szerepjáték: Orvosnál, Mami, beteg vagyok, Telefonbeszélgetés az orvossal, Beim Puppendoktor Képregény az egészséges életről. A fogkefe helyes használata 6. Családi ünnepek * Újév, húsvét, advent, karácsony jellemzői * Élménybeszámoló az ünnepekről * Jókívánságok megfogalmazása * "Kívánságcédula" készítése * Magyar és német nyelvterületek szokásainak összehasonlítása Módszertani útmutató Dalok, versek családi ünnepekre "Wie schön, daß du geboren bist" von Rolf Zukowski "Wir wünschen dir " Karácsonyi dalok Üdvözlő kártyák készítése "Kívánságcédula" Adventi naptár Szültésnapi meghívó Osztálydekoráció karácsonyra, húsvétra Betlehemes játék Karácsonyi műsor az osztályban 7. Mese Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a harmadik osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni. - Der König der Löwe 8. Gyermekirodalom E témakör ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint a mesék általában. Mivel a gyerekek egy újabb évet foglalkoztak a német nyelvvel, így a követelmények természetesen magasabbak. 21

22 - A két Lotti 9. Szünidő * Információk gyűjtése * Tervek a szünidőre * Élménybeszámoló, képeslap megírása * Képeslap írása, a helyes címzés * Utazással, fürdőzéssel kapcsolatos tilalmak * Útirány, térképhasználat Módszertani útmutató: Dalok és mondókák Játékok: Játékok az útra, Csomagolás, Mi kerül a bőröndbe Puzzle, Lakatlan sziget Napi- és utazási terv készítése, Információgyűjtés, útirány megkérdezése Faliújság készítése, Fényképek, prospektusok ismertetése Fejlesztési követelmények 1. Beszédértés és beszéd A tanulók tudjanak Ismereteket értelmezni és közölni Élményeiket folyamatosan, logikusan felépítve elmondani Emberek, állatok, dolgok lényeges, jellemző tulajdonságait megnevezni A beszélgetés szabályait betartani Különböző szituációkban párbeszédet folytatni Olvasmány tartalmát elmondani Történeteket, meséket eljátszani Helyes hangsúlyozásra ügyelve kifejezően, természetesen beszélni 2. Olvasás és szövegértés A tanulók tudjanak Ismert szöveget folyékonyan, kifejezően olvasni Olvasott szövegből önállóan ismeretet szerezni Újságból, folyóiratból, lexikonból ismereteket szerezni 22

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Német Élő

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv

Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv Helyi Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Nyelv A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással békességben, és

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Német nyelv Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Helyi Tanterv Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai Program 2010. október Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...1 Bevezető...1 A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...1 A program céljai és feladatai...2 A nyelvoktató program tartalma...2 A nemzetiségi német nyelv oktatása...3

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben