Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv"

Átírás

1 Helyi Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Nyelv A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással békességben, és e sokféle nép Európa különböző részéből sokféle termelési- és szokáskultúrát hozott magával. Mindaz, amit ma magyar kultúrának nevezünk, mindaz, amit a magyar állam polgáraként környezetünkben, termelési kultúránkban élvezünk, e nemzeti sokféleség eredménye. Az államba betelepedett és itt meghonosodott nemzetek között a kora középkortól jelentős szerepet játszottak a németek. Közismerten fejlett munkakultúrájuk, erős közösségszervezetük jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzet egészére. És ugyanakkor az itt talált magyar és más népek szokásrendjét is kultúrájukba olvasztották. Kölcsönviszony, egymástól tanulás. Ez jellemzi a magyarországi németség és az állam területén élt más népek, mindenekelőtt a magyarok, közös történelmét. A most államszervezetileg egységesülő Európában rendkívül fontos, hogy a kontinens minden népcsoportja megőrizze és modernizálja kultúráját, elősegítve ezzel egy sokszínű 21. századi Európa kialakulását. A magyarországi németség történelme, a mai élet szokásainak megismerése és ápolása mind a németségnek, mind a velük egy államban élő más népeknek korparancsa és érdeke. Dr. Glatz Ferenc Küldetésnyilatkozat (Kiegészítés az iskola küldetésnyilatkozatához) A német nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a német nyelv tanulását, a magyarországi németek történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól napjainkig elvezeti a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok megtanulnak eligazodni a mai kisebbségi helyzetben, megismerik a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönzést kapnak, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók megtanulják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. A nemzetiségi oktatás tartalmi követelményei a Nemzeti Alaptanterv követelményeit veszik alapul. A nemzetiségi oktatásban kiemelt szerepe van a német nyelv (a kisebbség nyelve), irodalom és kultúra tanításának. A nyelv tudása lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító. E feladatát a népismeret, a kultúra megismerésével együtt képes ellátni. A nyelv tanítása gyakorlati nyelvi készségek kialakítására, a kisebbség nyelve szóbeli és írásbeli megértésére, illetve 1

2 művelt köznyelvi szintű használatára törekszik. Az irodalmi nevelés központi feladata, a magyarországi német és a német irodalom megismertetése, az irodalom (olvasás) megszerettetése. A 8. osztály végére a tanulók megtanulnak hallott, olvasott, (látott) szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket megfogalmazni, vitázni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tesznek szert, mely lehetővé teszi, hogy a nyelv úgy az ismeretszerzés és továbbadás, mint a társalgás, szórakoztató időtöltés eszköze legyen számukra. A kisebbség iskolai oktatásának formája, irányelvei Nyelvoktató kisebbségi oktatás: Célja, hogy a dominánsan magyar nyelvű tanulók számára biztosítsa anyanyelvük másodnyelvként való elsajátítását. A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Tartalmi követelmények: A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei a kerettanterv követelményeit veszik alapul és egészítik ki. Emellett, a kisebbségi oktatás felkészít a kisebbség anyanyelvi, irodalmi és népismereti tananyagból is. A kisebbségi oktatás-nevelés céljai A kisebbségi oktatás-nevelés sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése: ennek érdekében törekszik: a német nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével a német nyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának elősegítésére, a népköltészet, a zene, a képzőművészet a szokások és hagyományok megismertetésére és ápolására, a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására, a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és megbecsüléséra, az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére, a hagyományőrzés- és teremtés elősegítésére, az önismeret kialakítására, a kisebbségi jogok megismertetésére és gyakorlására. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti kisebbségekhez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A kisebbségi oktatás és nevelést folytató intézményben törekszünk arra: hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdaság előnyei, hogy kialakuljon bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megértésének jelenségét. 2

3 Fő célok Magyarságukat vállalva a német nemzetiség hagyományait ismerők és tiszteletben tartók, szűkebb szülőföldjüket jól ismerő ifjak legyenek. A tanulók ismerjék szülőfalujukat, a népi hagyományokat, szokásokat. A nyelvet használva őrizzék, ápolják hagyományaikat, a gyökerek feltárásával ismerjék meg elődeik történetét, szokásait. Az iskola mindannyi nyelvhasználót a nyelv sajátosságainak élményt adó bemutatásával segítse a német nyelv alapjainak elsajátítását; a testvérkapcsolat kiszélesítésével annak gyakorlását. Iskolánkban a nevelő - oktató munka német nemzetiségi tartalmakkal egészül ki, ami a német nyelv elsajátításán túl a magyarországi és a helyi németség szokásaival, hagyományaival, ünnepeivel, irodalmával, táncaival, történelmével, népdalkincsével és kézművességével való megismerkedést jelenti. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére neveljük tanulóinkat, hiszen Etyeken együtt él a magyar, a német és a cigány népcsoport. Teret adunk a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, a természet és környezet szeretetére neveljük tanulóinkat, egészséges életmódra szoktatjuk, ösztönözzük őket. Hagyományőrző és szabadidős programjainkat a szülők együttműködésével szervezzük. E célok elérése érdekében a következőket kínáljuk: Magas szintű német nyelvoktatást Az etyeki németség hagyományainak, kultúrájának ismeretét Német nemzetiségi néptánc oktatást Helyzetelemzés A német nemzetiségi nevelés-oktatás sajátosságai A kisebbségi oktatás - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően - a magyarországi közoktatás része. Általános célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval; sajátossága, hogy intézményi feltételek között biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás-nevelés segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A német nemzetiségi nyelv oktatásának története iskolánkban szeptemberben kezdődött meg iskolánkban a német nemzetiségi nyelv oktatása. Először az 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztályosok összevont csoportokban tanulták a nyelvet. Az 1970-es évek elejétől a párhuzamos osztályok közül az egyik osztályban minden tanuló tanulta a nyelvet, a másik osztályban nem volt nemzetiségi nyelvoktatás. Az 1970-es évek végétől mindkét párhuzamos osztályban megkezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása. 3

4 Az 1980-as években az osztályokon belül vagy a párhuzamos osztályok között képességek szerinti csoportbontással tanulták a nyelvet a 7-8. osztályosok. Pedagógiai alapelveink, feladataink, eszközeink, eljárásaink Településünk lakóinak egy része kettős magyar és német nemzetiségi identitással rendelkezik. Mindent ápolni kell, ami az identitás megerősítéséhez hozzájárul. Nem becsüljük le a múltba tekintő folklorisztikus hagyományőrző gyakorlatot sem, de olyan modern identitástudat kialakítására kell törekednünk, amellyel a mai fiatal generációk azonosulni tudnak. A honismeret, a helyi hagyományok őrzése számunkra mindenekelőtt a nemzetiségi kultúra megismerését és ápolását jelenti. Mivel ennek gyökerei a mai Németországba vezetnek, a nyelv és a kulturális identitás őrzése esetünkben egybefonódik a német nyelvterülettel való kapcsolattartással. Nevelési rendszerünknek része ezért a német partnerkapcsolatok ápolása, és a diákcserék rendszeres megszervezése. A német nyelvterülettel kialakított kapcsolatokat ugyanakkor az Európa felé való nyitás eszközének is tekintjük. Hiszen e kapcsolatok révén tanulóink a kontinens egyik legfejlettebb államának viszonyaival, illetve polgárainak életével ismerkedhetnek meg, és s rajtuk keresztül további nemzetközi kapcsolatokra tehetnek szert. A német nemzetiségi oktatás tárgyi, személyi és dologi feltételei Objektív feltételrendszer A német nemzetiségi nyelv oktatása során nagy szerepet kap a kisebbségi azonosságtudat formálása. A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák, ismeretek, képességek kialakítása elsődleges feladatunk. Iskolánkban jelenleg évfolyamonként 2 tanulócsoport nyelvoktató kisebbségi nyelvoktatásban vesz részt (heti 5 óra), 1 tanulócsoport idegen nyelvként (heti 2-3 órában) tanulja a német nyelvet. Iskolánk rendelkezik nyelvi laboratóriummal, melyet minden tanulócsoport hetente 1 tanítási órán használ (használt nyelvoktató programok: Manó Német 1.-2.; Nyelvstúdió ; All in one, Themen). A tanulócsoportok a tantervi követelmények megvalósításához a következő tankönyveket használják: - 1. osztály: Kombi Spielheft - 2. osztály: Schulbus osztály: Schulbus 1. + munkafüzet - 4. osztály: Schulbus 2. + munkafüzet osztály: Schulbus 3. + munkafüzet osztály: Schulbus 4. + munkafüzet - Ungardeutsche Volkskunde (1.-4.) - Volkskunde (5.-6.) - Omas Fotoalbum (7.-8.) - Omas Fotoalbum Arbeitsbuch (7.-8.) A tananyag feldolgozásához egy- és kétnyelvű szótárakat használunk. Ezen kívül CD-lejátszókat, projektort, nyelvtani szemléltető táblákat, írásvetítő fóliákat, térképeket alkalmazunk a tanítási órák során. Szubjektív feltételrendszer A kisebbségi nyelvoktatást végző pedagógusok rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. A munkaközösség 4

5 A munkaközösség feladata a nevelés helyes gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, az oktató- nevelőmunka hatékonyságának növelése, a módszertani eljárások fejlesztése, az öntevékeny szakmai továbbképzés elősegítése, a tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények kidolgozása, a tanulók tudásának eredményfelmérése, a pedagógusok közösségi felelősségének növelése, közösségi életének fejlesztése, szaktanterem létesítése, azok továbbfejlesztésében való részvétel, felszereléseinek őrzése és fejlesztése. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Munkatervi programjában az említett feladatok megvalósítása érdekében felveszi bemutatóórák szervezését, látogatását, különböző pedagógiai és módszertani viták szervezését, tanulmányi versenyek, vetélkedők, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások szervezését. A munkaközösség közreműködik a helyi tantervek kidolgozásában, a tankönyvek, tanítási segédanyagok kiválasztásában. Határozatairól feljegyzést készít, ezek a munkaközösség tagjaira kötelezőek. Az egy osztályban tanító pedagógusok valamennyien felelősek az adott osztály neveléséértoktatásáért, az osztály szellemiségének alakulásáért. Tanév elején meghatározza az osztállyal szemben kialakítandó követelményeket, az osztály szervezésének elveit, a nevelésben alkalmazott tevékenységi formákat. Az osztályfőnök koordinál és egyeztet, közvetít az osztály és az osztályban tanítók között. A német nemzetiségi oktatás alapelvei Nevelési program (Kiegészítés az iskola nevelési programjához) A magyarországi kisebbségi nevelés-oktatás céljait a hazai és a nemzetközi kisebbségi jogok, Európai Tanácsi ajánlásoknak megfelelő elvek figyelembevételével kívánja elérni. A kisebbségi oktatást és nevelést folytató intézményekben törekedni kell arra, hogy mind a kisebbséghez, mind a többséghez tartozó tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép. Szükséges, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit, megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megsértésének jelenségét. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német kisebbségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi oktatás célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése, a magyar nyelv és irodalom általános fejlesztési és részletes követelményeinek az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében történő megjelenítése során figyelembe kell venni, hogy a kisebbség nemzeti identitás szempontjából egy másik nemzet kultúrájához, nyelvéhez, irodalmához kötődhet. A kisebbségi nevelés feladata: a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások megteremtése és ápolása, a kisebbségi identitástudat kialakulásának és fejlesztésének a segítése, a kisebbségi nyelv tanulása, ápolása 5

6 A kisebbségi oktatásban kiemelt szerepe van az anyanyelv (a kisebbség nyelve), irodalom és kultúra tanításának. A nyelv tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat formálódásához, lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító és -megtartó erő. E feladatát a kisebbségi népismeret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni. A kisebbségi népismeret tanítása integrált tantárgyként folyik, azonban megjelenik tanórán kívüli tevékenységek formájában is (mint tanulmányi kirándulások, kulturális rendezvények). Pedagógiailag kiemelt értékű a tárgyi és szellemi gyűjtőmunka, az alkotó tevékenység (kézműves foglalkozások), az egyéni, illetve csoportos kutatás, projektmunka. A célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához szükség van a szülő és a pedagógus együttes közreműködésére. A célok érdekében megvalósítandó feladatok, eszközök, eljárások A kisebbségi oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat valósítja meg. Egyidejűleg biztosítja a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a kisebbség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. Feladatok a személyiségformálás, közösségfejlesztés terén Az iskola által kínált lehetőségek mellett - szakkör, énekkar, sportkör, kulturális- és sportrendezvények, tanulmányi versenyek iskolai és iskolán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységeket szervez: részvétel német nemzetiségi kulturális rendezvényeken, találkozókon, ünnepségeken, a német nemzetiségi gyermek-néptánccsoport szereplése kulturális rendezvényeken, részvétel német nyelvű tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön, német nyelvű vers- és prózamondó versenyek, Márton-napi ünnepség, kétnyelvű osztályünnepségek (karácsony, farsang, Anyák-napja), tanulmányi kirándulás magyarországi német településekre. Kötelező és választható tanórai foglalkozások rendje A tanítási óra A nemzetiségi hovatartozás érzésének megtartásában meghatározóan fontos szerepe van a nyelvnek. Ebből következően a nemzetiségi nyelv oktatása alapfeladatként vonul végig napi pedagógiai gyakorlatunkban, s ennek legfontosabb területe a tanítási óra. A tanítási órákon az információ-hordozókat úgy válogattuk ki, hogy azok elsősorban a nemzetiségi önismeret kiteljesedését szolgálják (pl. a lakóhely történetét és kulturális életét feldolgozó szerzők munkáinak bemutatása, illetve személyes előadások). A daltanulásnak, az éneklésnek is jelen kell lennie a tanítási órán. Nemzetiségi származásúak bevonásával (szöveg, dallam) alapvetően a helyi dalok (nyelvjárás szerinti) tanítása, éneklése történjen. A nemzetiségi tánc elsajátítása tanítási órákon, illetve szakkörön történik. Ezeken a foglalkozásokon az etyeki és más német települések hagyományos és új táncait sajátítják el diákjaink. A nemzetiségi nevelési és oktatási program végigvonul minden évfolyamon. Ezeken az órákon a tanulók bőséges, forrás értékű irodalmi, tudományos és lakóhelyük történetét feldolgozó munkák segítségével ismerkednek a magyarországi németség történelmével és kultúrájával, illetve gyakorlati tevékenységük eredményeit dolgozzák fel. 6

7 Az alsó és felső tagozaton a diákok német nemzetiségi nyelvet oktató programban vesznek részt. A diákok az előző év tanulmányi eredménye alapján folytatják a tanulmányaikat a magasabb, illetve az alacsonyabb szintű programban. A nemzetiségi oktatásban a kisebbségi nyelv és a magyar nyelv a tanítás nyelve, s mindkettő tantárgy is. Nyelvi csoportbontásban tanítjuk a német nemzetiségi nyelv és irodalmat. A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával járul hozzá a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. A kisebbség nyelvét és irodalmát legkevesebb heti öt órában kell tanítani. A tantárgyi követelmények teljesítéséhez valamennyi évfolyamon szükség van a mellékelt óratervekben feltüntetett tantárgyak heti óraszámának megtartására. A tanulók az általános iskolai közoktatás folyamán kötelező jelleggel két nyelvet, a kisebbségi (német) és magyar nyelvet sajátítják el. Tanórán kívüli foglalkozások Igen nagy súlyt helyezünk a német nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megismerésére, ápolására a tanítási órákon kívül is. A nemzetiségi jelleget iskolai, illetve osztályszintű rendezvényeken is ki kell domborítani: a tanévnyitó- évzáró ünnepségeken; az ünnepeket (pl. karácsony) főleg Etyekhez kötődő nemzetiségi szokásokkal egészítjük ki. Rendkívül fontosnak tartjuk a németországi partnerkapcsolatunkat (Remshalden), hiszen a tanulók kölcsönös látogatásai alapvetően a nyelvi ismeretek fejlesztését és tökéletesítését szolgálják. Sajátosságok a napközis foglalkozásokban A gyerekek számára a napközi otthoni foglalkozás keretében is szervezünk iskolán kívüli programokat is: tanulmányi séták, településünk fontosabb intézményeinek megismerése, kulturális rendezvények látogatása, részvétel tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, könyvtárlátogatás, vendégek fogadása, készülődés ünnepekre. Tehetség, képesség kibontakozását segítő foglalkozások A 7-8. évfolyamokon német nyelvi felvételi előkészítő tanfolyamot szervezhetünk azon tanulók számára, akik nemzetiségi vagy kétnyelvű középiskolában szeretnének továbbtanulni. Az évek során magyarországi német lakta településekre is szervezünk - kirándulásokat, amelynek programjában szerepel a települési iskola, a tájház, a templom és egyéb intézmények meglátogatása, betekintés a település hétköznapjaiba. Sajátosságok a könyvtárhasználatban Könyvtári órák, könyvtárhasználat A községi könyvtár helyiségében elengedhetetlenül fontos egy nemzetiségi könyvtársarok - kézi és kikölcsönözhető könyvekkel, folyóiratokkal stb.. A meglévő könyvtárállományt folyamatosan bő- 7

8 vítjük a nemzetiségi német nyelvet tanítók és a diákok napi felkészüléséhez, ismereteik bővítéséhez szükséges német nyelvű és kétnyelvű ismerethordozókkal. Témakörök, tartalmak, szókincs A témakörök és a beszédszándékok egyre bővülő szókinccsel és nyelvtani ismeretekkel gazdagodnak. Otthon, iskola Az alapozó szakaszban ciklikusan megjelenő témakör. a. Otthon A tanulók beszámolnak családjukról (név, lakhely, kor), családtagjaikról, játékos formában családfát készítenek, fotókat, tablókat gyűjtenek. Megtanulják a köszönés, búcsúzás kapcsolatfelvétel formáit. Egyszerű információkat adnak a családról, a munkamegosztásról. Ünnepek, szokások (a naptári év szokásai: Erntedankfest, St. Martinstag, Advent, Nikolaus, Weihnachten, Die heilige drei Könige, Fasching, Ostern, Pfingsten, Muttertag, Sommerfest, Kindertag, Geburtstag, Namenstag). Kézműves foglalkozások megismerése, a parasztemberek napirendje, munkaeszközei, kézműves szerszámok (kenderfeldolgozás, kosárfonás, zsákszövés, textilmunkák). Nemzetiségi ételek készítése, gyűjtött receptek alapján (krumplisfánk, császármorzsa, rétesek, káposztasavanyítás, saláták, kompótok, aszalt gyümölcsök, disznótoros ételek. A család élete a városban, vidéken. Házak régen és ma, vásárlási, sportolási és kulturális lehetőségek összehasonlítása. b. Iskola Az iskola, az osztályterem bemutatása, utasítások megértése, helyes reagálás (faliújság, plakátok készítése, montázsok összehasonlítása). Az iskola régen és ma (nagyszülők élménybeszámolója alapján). Egy tanítási nap, egy tanóra, tantárgyak jellemzése. Udvarias viselkedés felnőttekkel, egymással szemben. c. Gyermekek élete a német nyelvű országokban (6. évfolyamtól) Hétköznapi élet, az ünnepek, a népszokások, megismerése és összehasonlítása. a. Lakóhely, közlekedés Közlekedési eszközök megnevezése Város, falu -hasonlóságok, különbségek megfigyelése Nevezetességek: tájház, templom Helységek német neveinek gyűjtése Bevásárlás (szituációs játékok) 8

9 A lakóhely életének és a kisebbség mindennapjainak megfigyelése (öltözködés, főzés, munka) Közlekedési szabályok Utazás busszal, autóval, vonattal. Indulás, érkezés, információkérés. b. Munka, szabadidő, kultúra (6. évfolyamtól) Magyar- külföldi vállalkozások Múzeumok, könyvtárak látogatása c. Hírközlés (6. évfolyamtól) Sajtó, rádió, televízió cikkek gyermek és ifjúsági magazinokból (SPATZENPOST, JUMA, Kleines Volk, Neue Zeitung) Technika: számítógép, mobiltelefon Egészség Testünk részei, tisztálkodás, egészséges táplálkozás Öltözködés Orvosnál (az alapozó szakaszban egyszerűbb párbeszédek). Sport Szabadidő környéken működő tánccsoportok munkájának megismerése (Ceglédberceli Nemzetiségi Tánccsoport). A helyes időbeosztás: sport, munka, pihenés. Egészségügyi ellátás: gyógyszertárban, fogorvosnál, orvosnál (párbeszédek). Egészséges életmód (túrák, kirándulások). A körülölelő természet Az évszakok jellemzői, az időjárás A természet változásai (népi megfigyelések, mezőgazdasági munkák). Virágnevek gyűjtése nyelvjárásban is. Háziállatok megnevezése, nyelvjárásban is barkácsolás kukoricaháncsból, szalmából, csutkából. A legfontosabb kerti és szántóföldi növények, gyümölcsök megismerése. Az erdőben, a mezőn és az állatkertben élő állatok megnevezése Az ember, mint a természet formálója, természet és környezetvédelem, szólások, közmondások és versek a természet szépségéről Az évszakokra jellemző öltözködés. Ruházat, öltözék régen és ma, ruhadarabok megnevezések (népviseletek összehasonlítása fotók, albumok alapján). 9

10 Nyelvtan A nyelvtan fontos, de az alapozó szakaszban más értékrendű. A nyelv megtanulásának központjában a beszéd áll. Mindenekelőtt mondatmodelleket, mondattípusokat és beszédelemeket gyakoroltatunk. Fontos a nyelvtani ismeretek közlése, de az oktatás ebben a szakaszban nem nyelvtanközpontú. A szabályokat nyelvtani helyzetekből és cselekményekből sajátíttatjuk el. Az 5. évfolyamtól kezdődően a szóbeli és írásbeli kommunikáció során egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása mely nyelvhelyesség emelését szolgálja. 1. Interkulturális tanulás Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire, és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók el tudják helyezni a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban. A tananyag az évi kötelező óraszám 80%-át veszi igénybe, a fennmaradó óraszám lehetőséget nyújt kulturális témák feldolgozására, helyi hagyományok megismerésére, a gyerekek és a pedagógus személyes érdeklődési körének megfelelően. Követelmények: Beszédértés, beszéd Tiszta artikuláció, érthető ritmusos beszéd, pl. mondókák, versek, nyelvtörők előadásakor Helyes kiejtés a mindennapi beszédben, versmondásban és prózamondásban Szóbeli közlések és utasítások megértése és továbbadása Információk megértése, továbbadása és alkalmazása; folyamatos beszéd. Gesztusok és jelek átalakítása szóbeli közléssé Utasítások, közlések megértése. A mondanivaló helyes megfogalmazása szóban. Párbeszéd alkalmazása különféle hétköznapi helyzetekben Részvétel a beszélgetésben: üdvözlés, búcsúzás, kívánság, kérés kifejezése Érdeklődés, helyeslés stb. a mindennapi kommunikációban Párbeszéd folytatása különböző szituációkban A párbeszéd részeinek (kérdés, válasz) helyes alkalmazása Tanítói irányítással, közös előkészítéssel megfigyelések végzése, azok nyelvi megformálása Történetek, mesék eljátszása, előadása Olvasás és szövegértés A hangos olvasás fejlesztése Felkészülés és megértés után különféle szövegek folyamatos hangos olvasása Szöveghű olvasás helyes kiejtéssel. A hangzásnak megfelelő olvasás. Helyes hanglejtés A mondatközi és a mondatvégi írásjelek figyelembe vétele Az értő olvasás fejlesztése Folyamatos olvasás. Kérdésekre válaszadás Szövegrészek kikeresése Szövegrészekhez kérdések feltevése Ismeretek gyűjtése önállóan Információk gyűjtése ismeretközlő művekből Az életkornak megfelelő szöveg néma olvasása A megértés ellenőrzése egyszerű feladatokkal Az olvasott mesék mondanivalójának, tanulságának rövid megfogalmazása önállóan ill. tanítói segítséggel 10

11 Egy vers szöveghű felidézése Mesék, versek előadása, hangulatuk érzékeltetése Ismerkedés a lexikonok és szótárak helyes használatával Írás, íráshasználat Írásfejlesztés Változatos mondatok, szövegek gyakorlás utáni leírása Képről kifejezések és mondatok gyűjtése Sorba rendezés, mondatalkotás, megfelelő cím keresése A levél formájával, levélírás módjaival való megismerkedés Meghívó és üdvözlő kártya írása minta segítségével A szókincs fejlesztése Gyűjtött ismeretek lejegyzése: bevásárló cédula, hirdetés Személyes élmények, események, kívánságok megfogalmazása és leírása Elsajátított helyesírási és íráshasználati szabályok megtartása Nyelv és helyesírás A hangok és a betűk megkülönböztetése A német abc ismerete szóban és írásban Fontosabb elválasztási szabályok ismerete, gyakorlása A szófajok helyes alkalmazása szóban és írásban A névelők helyes használata A főnév két esetének (alany, tárgy) egyes és többes számának elöljárószavakkal és azok nélkül történő alkalmazása ismert szövegben A jelen idő felismerése Az igeragozás egyes és többes számban A szófajok (ige, főnév, melléknév) csoportosítása A kijelentő, kérdő és felszólító mondatfajták felismerése, helyes használata A kijelentő, kérdő és felszólító mondatok szórendjének ismerete A mondatvégi írásjelek helyes használata A mondat kezdésének és zárásának helyes jelölése A kijelentő, a kérdő és a felszólító mondat szórendjének alkalmazása beszédben és írásban. 1. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd megfigyelések végzése és elmondása, beszédhelyzeteken keresztül viselkedésformák megismerése, helyes hangsúlyozás. kérés, búcsú- Témakörök Üdvözlés, kívánság, zás A család Tananyag A napszaknak megfelelő köszönés. Kívánságok, kérések, szükségletek megfogalmazása. Tevékenységek megnevezése. Rákérdezés különböző tevékenységekre. A feltett kérdések helyes megválaszolása. A tanórán elhangzó utasítások megértése, továbbadása. Családtagok, szülők, rokonok megnevezése, bemutatása. Tevékenységek egyszerű megfogalmazása. Begyakorolt kérdéskultúra alkalmazása. Érdeklődés megfelelő formájának megismerése. 11

12 Az évszakok, az időjárás Bevásárlás, közlekedés Környezetünk, növények, állatok Otthon, ház, lakás Egy ház, egy lakás helyiségeinek megnevezése. Egy házban leggyakrabban előforduló tárgyak megnevezése, jellemzése. Hely- és iránymeghatározás. A gyerekszobában megfigyelt dolgok megnevezése, jellemzése. Az iskola A tanórán elhangzó utasítások értelmezése és használata. Az osztályban és az iskolában található dolgokat megnevezése. A megismert főnevek használata egyes és többes számban. Napirend, étkezés, A napszakok megkülönböztetése, helyes megnevezése. öltözködés Asztalterítés. Ruhadarabok neve, jellemző tulajdonsága. Testünk A testrészek megnevezése. Tapasztalatszerzés az érzékszervek segítségével. Az évszakok nevei, jellemzőik. A hónapok felsorolása. Évszakok, tevékenységek összekapcsolása. Az évszakoknak megfelelő öltözködés. Közlekedési eszközök megnevezése. A lakóhely nevének, jellegének ismerete. Alapvető élelmiszerek. Tipikus kérdések, válaszok alkalmazása a szerepjátékban. Házi- és vadon élő állatok megnevezése, megkülönböztetése. Az állatok élőhelyének megnevezése. Állatok tevékenységeinek megfogalmazása. Az olvasás elsajátítására az első osztály második félévében kerülhet sor. Ha a gyerekek már megismerték a magyar ábécé nyomtatott betűit, mi is elkezdhetjük a német ábécé tanítását. A továbbhaladás feltételei egyszerű közlések, utasítások megértése, továbbadása, képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatok kapcsolása, a magán- és mássalhangzók pontos, helyes hangoztatása. 2. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd a beszélgetés alapvető szabályai (mások kinevetése, jelentkezés, megszólítás stb.), képekről, rajzokról, mondatalkotás Olvasás, szövegértés helyes hangsúlyozás. Írás, írásbeli nyelvhasználat az írott ábécé, írásbeli munka önálló, rendezett elkészítése, - pontosság, tisztaság, - leírtak összevetése az eredeti szöveggel. másoláskor az írásjelek megfelelő használata (párbeszéd, idézet), szövegek, bevásárló listák, meghívók megírása. Nyelv és helyesírás az ábécé betűi, 12

13 magánhangzók, mássalhangzók megkülönböztetése, néhány nyelvtani szabály ismerete: - nevek és főnevek írása, mondatkezdő nagybetű. a kis és nagy kezdőbetű fogalmának ismerete, az elválasztás szabályainak megfelelő szótagolás, a szófajok jellemezése: - a főnév, - egyes és többes szám, - a névelők: der, die, das ein, eine, - az ige, - a melléknév, igék jelen időben, a kezdőbetű alapján ábécérend felállítása. Témakörök Olvasás Írás Helyesírás Lakóhelyem, dom Az iskola Bevásárlás Sport és játék Születésnap Foglalkozások Egészség, betegség Mese és gyermekirodalom Tananyag Betűk, szavak, egyszerű mondatok pontos olvasása. Életkornak megfelelő szöveg értelmezése. Kérdésekre a megfelelő válasz kikeresése az olvasott szövegből. Megfelelő hangsúlyozás. Rendszeres, változatos gyakorlatok során tanult szavak, mondatok lemásolása. Valamennyi hang írott képének ismerete. Írásos feladatok megbízható, önálló elvégzése. Hangok, betűk megkülönböztetése. Az alapszókészlet szavainak helyes írása, alkalmazása. A nagybetűs és kisbetűs szavak írása. A főnevek és a mondatkezdő szavak írása. csalá- Lakcím, lakóhely. Lakóház és helyiségei. Családtagok rövid jellemzése. Otthoni teendők. Az iskola pontos neve és címe. Az iskolában dolgozó emberek foglalkozása. Tantárgyak neve. Az osztályterem bemutatása. Bevásárlólista összeállítása. Az alapvető élelmiszerek nevei. Vásárlási szituációk eljátszása. Udvarias érdeklődés, kérés, megköszönés. Ismerjék hazájuk és a német nyelvű országok fizetőeszközeit. A legismertebb sportágak nevei. Születési dátum megfogalmazása. Jókívánságok megfogalmazása, leírása. Az ünnepet jellemző szavak ismerete. Születésnapi meghívó készítése. Foglalkozások nevei, ismérvei és munkaeszközök. Szülők foglalkozása. A közérzet megfogalmazása. Tapasztalatszerzés, illő viselkedés az orvosi rendelőkben. A leggyakrabban előforduló betegségek nevei. Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a második osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét. A továbbhaladás feltételei: az órán elhangzó utasítások értelmezése, továbbadása, elnézéskérés, pontos, szöveghű olvasás, 13

14 párbeszédek eljátszása, az írott ábécé betűinek szavakban, mondatokban történő pontos, helyes alkalmazása, a tanult szavak, mondatok jól olvasható, folyamatosan másolása, lejegyezése, az alapszókészlet szavainak helyes írása, kijelentő, és kérdő mondatok megfogalmazása, vesszők, mondatvégi írásjelek helyesen használata, a betűrend ismerete. a szövegrészek kérdések alapján történő kikeresése, rendszeres, változatos gyakorlás után szavak, rövid mondatok másolása, az alapszókészlet szavainak helyes írása. 3. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd ismeretek értelmezése és közlése, a beszélgetés szabályainak betartása, egyszerű szituációkban dialógusok készítése, történetek, mesék eljátszása, Olvasás és szövegértés helyes hangsúlyozás, vessző, mondatvégi írásjelek szerepe, egyszerű szövegből önálló ismeretszerezés. Írás, íráshasználat egyszerű szövegtípusok megfogalmazása Nyelv és helyesírás az alapszókészlet szavainak helyes lejegyzése: - személyes névmások, - igék jelen időben - melléknevek, - szófajok helyes alkalmazása, ábécés rend a második és harmadik betű alapján. Témakörök Tananyag Az iskola Érdeklődés tárgyak neve után. Kérések megfogalmazása (magyarázat, ismétlés, nem tudom, nem értem). Udvariassági formulák. Család és környezet A családtagok otthoni feladatai. Időmérés, az óra ismerete. Beszámoló A szülők foglalkozásának megnevezése. a napirendről. Rokonsági viszonyok (unokatestvér, nagynéni ). Állat- és növényvilákenységét jellemző szavak ismerete. Állatok élőhelyei. A négy évszak. Állatok, növények bemutatása. Az állatok mozgását beszédét, tevé- Évszakok és állatok. Egy fa leírása a négy évszaknak megfelelően. Táplálkozás Egészséges és helytelen táplálkozási szokások. Beszámoló az étkezési szokásokról. A helyes táplálkozás és az egészséges életmód iránti igény megalapozása. Egészség, betegség, Testrészek és néhány belső szerv megnevezése. Érzékszervek nevei, 14

15 Témakörök megelőzés Családi ünnepek Mese Gyermekirodalom Szünidő Nyelvtani témák Tananyag igék hozzákapcsolása. Beszámoló saját közérzetükről, érdeklődés mások hogyléte felől. A leggyakoribb gyermekbetegségek neve. Fogápolás, fogorvos. Újév, húsvét, advent, karácsony jellemzői. Beszámoló az ünnepekről. Jókívánságok megfogalmazása. Kívánságcédula készítése. A magyar és a német nyelvterületek szokásai. Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a harmadik osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni rajzban. E témakör ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint a mesék általában. Mivel a gyerekek egy újabb évet foglalkoztak a német nyelvvel, így a követelmények természetesen magasabbak. Információk gyűjtése. Tervek a szünidőre. Élménybeszámoló, képeslap megírása. Képeslap írása, a helyes címzés. Utazással, fürdőzéssel kapcsolatos információk. Útirány, térképhasználat. Mondatfajták: - kijelentő - kérdő - felszólító Ige - jelen időben - felszólító mód Főnév - egyes és többes szám - alany, tárgy eset - személyes-, birtokos névmások A továbbhaladás feltételei emberek, állatok, dolgok lényeges, jellemző tulajdonságainak megnevezése, ismert szöveg folyékony, kifejező olvasása, szövegrészek kérdések alapján történő kikeresése, az alapszókészlet szavainak helyes lejegyzése, képekről mondatok alkotása: - szövegrészek, mondatok képekhez csatolása, - képek sorrendjének meghatározása, kívánságok, kérések megfogalmazása, az újonnan tanult szófajok és azok feladatainak ismerete, a főnevek egyes és többes számban, alany, tárgy esetben, igék jelen időben, haben és sein segédigék használata, szavakat szótárban, lexikonban kikeresni. 15

16 4. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd szituációk életszerű eljátszása, eseményekről pár mondatos, érthető beszámoló, mesék, történetek megjelenítése, eljátszása. Olvasás és szövegértés újságból, folyóiratból, lexikonból ismeretek szerzése, ismerkedés német szerzők műveivel. különböző szövegtípusok felismerése (rejtvény, vicc, vers, mese, állatmese ), újságból, folyóiratból, lexikonból önálló ismeretszerzés, magyarországi német és német nyelvterületről származó gyermek és ifjúsági irodalom megismerése: - könyvtárlátogatás, Írás, íráshasználat képekhez mondatokat, szöveg alkotása, beszámoló a mindennapi tevékenységekről: - napirend, egyszerűbb jelenetek lejegyzése párbeszédes formában Nyelv és helyesírás az alapszókészlethez a nyelvtani szabályoknak megfelelően újabb szavak hozzákapcsolása, szavak keresése szótárban, lexikonban Témakörök Az iskola Ember és természet Bevásárlás Hobby és szabadidő Ünnepek Tananyag Új tanuló fogadása, köszöntése. Bemutatkozás új környezetben. Kifejezések elsajátítása, melyekkel segítséget nyújthatunk, kérhetünk. Az iskola épületének bemutatása. Az iskolában fellelhető helyiségek nevei, jellemzői. Az iskolában dolgozók neve, feladata. Az egyetértés, elutasítás udvarias formájának megismerése, alkalmazása. Az élőhely jelentése, alapismeretek elsajátítása. Védett növények a szülőföldön. A környezetvédelemre való hajlam kialakítása. Vélemények megfogalmazása az ember és természet kapcsolatáról. Különböző bevásárlóegységek nevei, jellemzői. Szaküzletek kínálatának ismerete. Zsebpénz, beosztás, spórolás. Tapasztalják meg a gyerekek, hogy szüleiknek is be kell osztaniuk pénzüket (lakbér, háztartás, élelmiszerek, ). A szabadidő tartalmas eltöltése. Utasítások, játékszabályok értelmezése, elmondása. Játékszabályok fair betartása, veszíteni is tudni kell. Könyvek, sport, játék szépségei. Élménybeszámoló sporteseményekről. Barkácsolás közösen. Régi hagyományok megismerése, felelevenítése. Új és régi hagyományok összehasonlítása. Ünnepek jellemzése. Szólások, jókívánságok ismerete. Egészség, betegség. A betegséggel, betegeskedéssel, kórházi tartózkodással kapcsolatos gondolatok megfogalmazása. A legfontosabb telefonszámok ismerete 16

17 Témakörök Mese Gyermekirodalom Nyelvtani témák Tananyag (Mentők, tűzoltók, rendőrség). Szabadon választható Szabadon választható Az egyszerű mondat - kijelentő - felszólító A kérdő mondat - eldöntendő kérdés - kiegészítendő (Ergänzungsfrage) - kérdőszavak Az ige - jelen idő - ragozás jelen időben (tőhangváltás, Umlaut) Főnév - egyes és többes szám - alany, tárgy és részes eset - elöljárószavak tárgy és részes esettel A továbbhaladás feltételei: a játékszabályok értelmezése, megfogalmazása, a párbeszédek megfogalmazása, rövid beszámoló személyes élményekről, az olvasmány tartalmának megfogalmazása, a mesék, történetek megjelenítése, helyes, folyékony olvasás, az életkornak megfelelő szöveg kreatív feldolgozása, a magyarországi német és a német nyelvterületről származó gyermek és ifjúsági irodalmi művek megismerése, írásbeli munka önálló, megbízható elvégzése, személyes élmény megfogalmazása levélben, beszámoló a mindennapi tevékenységekről, a szavak helyes lejegyzése, a szófajok helyes alkalmazása évfolyam Célok és feladatok A tanulók tudjanak: benyomásokról, érzésekről érdekesen, hatásos módon mesélni élményekről, eseményekről, különböző esetekről tényszerűen szóban és írásban tudósítani vitákon részt venni leírásokat, tudósításokat, interjúkat címszavak, vázlatok segítségével készíteni udvarias kifejezési eszközöket alkalmazni 17

18 A nyelvi nevelésnek ebben a szakaszában a szóbeli és írásbeli kommunikáció során egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása, mely a nyelvhelyesség szintjét hivatott emelni. A tanítási órákon feldolgozott különböző témájú szövegek szolgálják azon képességek fejlesztését, melyek alapján a tanulók az olvasottakat, látottakat, hallottakat összefoglalják, röviden elmesélik és egyéni véleményt alkotnak. Könyvekből, folyóiratokból és médiákból nyert információkkal bővítik látókörüket, és megtanulják, hogyan lehet a nyert adatokat adott beszélgetési témákhoz kapcsolni. Elbeszélő művek (mesék, elbeszélések, tanmesék, anekdoták, rövid történetek, mondák) megértésével az olvasás gyakorlása mellett, a szókincs kreatív felhasználásával történeteket alakítanak át, újakat találnak ki. Az életvitelről, kultúráról, iskoláról, szabadidőről, hazánk társadalmáról, a magyarországi németek településeiről és a német nyelvű országokról szóló szövegek egymás megértését, a különböző kultúrák megismerését szolgálják és azt, hogy párhuzamot tudjanak vonni, őket érintő problémákban életkoruknak megfelelően állást tudjanak foglalni. A költeményekkel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezése mellett, az értelemszerű, kifejező olvasást, a helyes kiejtést, és ismert közösség előtt (barátok, osztály, iskola) az előadásmódot gyakoroljuk. A magyarországi német irodalomból vett műveknek identitásformáló szerepük van, melyet érdekes elbeszélések dramatizálása tesz élményszerűvé. 5. évfolyam Éves óraszám: 185 Belépő ismeretek és készségek Beszédértés és beszéd Hétköznapi beszédkommunikációs helyzetekben való eligazodás Udvariassági beszédformák Megértés tanúsítása, állásfoglalás kifejtése Mesélni magunkról Tájékozódni és másokat tájékoztatni Különböző szerepekben cselekedni és beszélni Olvasás, szövegértés Információt tartalmazó szövegek olvasása és megértése (aktuális, prospektusok, ifjúsági magazinok cikkei, stb.) és azokról röviden tudósítani, beszélni Irodalmi szövegek olvasása és megértése (versek, elbeszélések, mesék, mondák) az olvasottakról beszámolni A gyermekek korának megfelelő hétköznapi és gyakorlati szövegek feldolgozása Szótárhasználat Írás és íráshasználat Képsorokról mesélni Mesék, történetek befejezése Írásbeli kapcsolatok teremtése hétköznapi helyzetekben (levélírás, meghívók írása, stb.) Szótárhasználat 18

19 Témakörök Az otthon (lakóhely, lakás, környezetünk) Az iskola Munka és szabadidő A természet Tananyag Lakóhelyünk lakóhelyünk bemutatása A mi házunk, a mi lakásunk Házunk, lakásunk bemutatása Rokoni kapcsolatok Családi ünnepek, egyházi ünnepek ajándékozás, ételek Az osztályterem, a tanári, a tornaterem stb. berendezési tárgyai Az órarend, tantárgyak, délutáni foglalkozások Az iskolai élet Információk gyűjtése különböző foglalkozásokról régi szakmák, mesterségek lakóhelyünkön A család, a rokonság és a család barátainak foglalkozása Házimunka Munkamegosztás a családban Bevásárlás (élelmiszer, ruházat, játékok) Kerti és szántóföldi munka A virágoskert, konyhakert, gyümölcsös A szabadidő tervezése Sport, játék, pihenés, Gyermekjátékok régen Beszélgetés az időjárásról Az évszakokra jellemző időjárás Ruházat, öltözék régen és ma (népviselet) Az égtájak, égitestek, (Nap, Hold, csillagok, bolygók) Nemzetiségünk életéből A magyarországi németek helyi népszokásai, hagyományai: advent, karácsony, újév, húsvét, farsang A szokások rövid leírása Ajándékok készítése Közös tevékenységek: karácsonyfa díszítés, tojásfestés, farsangi jelmezek készítése, újévi versek tanulása Kulturális örökségünk megismerése: (történetek, mesék, dalok, táncok, játékok, mondások) Népköltészet, irodalom Kiszámolók, mondókák, találós kérdések, népi szólás - mondások Az ige Az igék jelentése: cselekvés, történés, létezés / állapot Az igék szótári alakja: Infinitív A személyragok (személyes névmások) Eltérő ragozású igék jelen időben (Umlaut, Brechung) Felszólító mód tőhangzóváltós igék felszólító módja (Brechung, Umlaut) A leggyakoribb gyenge és erős ragozású igék A főnév A főnevek jelentősége. A helyesírás (ismétlés) 19

20 Főnevek névelőkkel és birtokos névmásokkal Alaptípusok egyes és többes számban Szótárhasználat A főnevek egyes és többes számú alany, tárgy és részes esete Főnév + ige egyeztetés. Továbbhaladási feltételek A tanulók tudjanak: Egyszerű kívánságokat, kéréseket kifejezni, megfogalmazni Egyszerű utasításokat adni, felszólítani Ismert témákban hosszabb párbeszédeket folytatni Képekről, dolgokról röviden beszélni Megfelelő szó - és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket feltenni Egy lexikailag ismert, felolvasott, vagy elolvasott szöveget megérteni Meghívót, karácsonyi - húsvéti lapot írni Írásban bemutatkozni, rövid levelet írni Megtörtént dolgokról, észrevételekről 3-4 egyszerű mondatot írni A tárgy- és részes esetet, az erős főnevekkel mondatban alkalmazni az elöljáró szók után is Az igék Präsens alakjának biztos alkalmazása Egyszerű kérdő- és birtokos névmások ismerete Bővített mondatok képzése összetett állítmánnyal 1 további vers és 1 új ének ismerete 6. évfolyam Éves óraszám: 185 óra Belépő ismeretek és készségek Beszédértés és beszéd Hétköznapi beszédhelyzetek feldolgozása Beszélgetésben való részvétel - megnyilatkozás és ellentmondás Hétköznapi témák szakszókincse Tájékozódás és élmények elmesélése Tárgyak, állatok, személyek leírása, személyek jellemzése Olvasás és szövegértés Szakszövegek olvasása és megértése (eredeti aktuális szövegek, prospektusok, cikkek ifjúsági lapokból stb.). 20

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban 4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban Célok 1-4. évfolyam A tanulók kétnyelvűségre nevelése A tanulók német nemzetiségi identitástudatának kialakítása és fejlesztése

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II.

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II. A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II. 2.1. Általános tantervű, emelt nyelvi óraszámú B osztály Német, mint első idegen nyelv Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a német nemzetiségi osztályokban 1-4. évfolyam Német nyelv és irodalom Az általános iskola alsó tagozatán a német nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) 1 4. évfolyam A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben