Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Nyelv"

Átírás

1 Helyi Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Nyelv A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással békességben, és e sokféle nép Európa különböző részéből sokféle termelési- és szokáskultúrát hozott magával. Mindaz, amit ma magyar kultúrának nevezünk, mindaz, amit a magyar állam polgáraként környezetünkben, termelési kultúránkban élvezünk, e nemzeti sokféleség eredménye. Az államba betelepedett és itt meghonosodott nemzetek között a kora középkortól jelentős szerepet játszottak a németek. Közismerten fejlett munkakultúrájuk, erős közösségszervezetük jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzet egészére. És ugyanakkor az itt talált magyar és más népek szokásrendjét is kultúrájukba olvasztották. Kölcsönviszony, egymástól tanulás. Ez jellemzi a magyarországi németség és az állam területén élt más népek, mindenekelőtt a magyarok, közös történelmét. A most államszervezetileg egységesülő Európában rendkívül fontos, hogy a kontinens minden népcsoportja megőrizze és modernizálja kultúráját, elősegítve ezzel egy sokszínű 21. századi Európa kialakulását. A magyarországi németség történelme, a mai élet szokásainak megismerése és ápolása mind a németségnek, mind a velük egy államban élő más népeknek korparancsa és érdeke. Dr. Glatz Ferenc Küldetésnyilatkozat (Kiegészítés az iskola küldetésnyilatkozatához) A német nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a német nyelv tanulását, a magyarországi németek történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól napjainkig elvezeti a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok megtanulnak eligazodni a mai kisebbségi helyzetben, megismerik a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönzést kapnak, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók megtanulják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. A nemzetiségi oktatás tartalmi követelményei a Nemzeti Alaptanterv követelményeit veszik alapul. A nemzetiségi oktatásban kiemelt szerepe van a német nyelv (a kisebbség nyelve), irodalom és kultúra tanításának. A nyelv tudása lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító. E feladatát a népismeret, a kultúra megismerésével együtt képes ellátni. A nyelv tanítása gyakorlati nyelvi készségek kialakítására, a kisebbség nyelve szóbeli és írásbeli megértésére, illetve 1

2 művelt köznyelvi szintű használatára törekszik. Az irodalmi nevelés központi feladata, a magyarországi német és a német irodalom megismertetése, az irodalom (olvasás) megszerettetése. A 8. osztály végére a tanulók megtanulnak hallott, olvasott, (látott) szöveget megérteni, magukat szóban és írásban kifejezni, saját véleményüket megfogalmazni, vitázni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra tesznek szert, mely lehetővé teszi, hogy a nyelv úgy az ismeretszerzés és továbbadás, mint a társalgás, szórakoztató időtöltés eszköze legyen számukra. A kisebbség iskolai oktatásának formája, irányelvei Nyelvoktató kisebbségi oktatás: Célja, hogy a dominánsan magyar nyelvű tanulók számára biztosítsa anyanyelvük másodnyelvként való elsajátítását. A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Tartalmi követelmények: A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei a kerettanterv követelményeit veszik alapul és egészítik ki. Emellett, a kisebbségi oktatás felkészít a kisebbség anyanyelvi, irodalmi és népismereti tananyagból is. A kisebbségi oktatás-nevelés céljai A kisebbségi oktatás-nevelés sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése: ennek érdekében törekszik: a német nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével a német nyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának elősegítésére, a népköltészet, a zene, a képzőművészet a szokások és hagyományok megismertetésére és ápolására, a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására, a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és megbecsüléséra, az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére, a hagyományőrzés- és teremtés elősegítésére, az önismeret kialakítására, a kisebbségi jogok megismertetésére és gyakorlására. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti kisebbségekhez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A kisebbségi oktatás és nevelést folytató intézményben törekszünk arra: hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdaság előnyei, hogy kialakuljon bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megértésének jelenségét. 2

3 Fő célok Magyarságukat vállalva a német nemzetiség hagyományait ismerők és tiszteletben tartók, szűkebb szülőföldjüket jól ismerő ifjak legyenek. A tanulók ismerjék szülőfalujukat, a népi hagyományokat, szokásokat. A nyelvet használva őrizzék, ápolják hagyományaikat, a gyökerek feltárásával ismerjék meg elődeik történetét, szokásait. Az iskola mindannyi nyelvhasználót a nyelv sajátosságainak élményt adó bemutatásával segítse a német nyelv alapjainak elsajátítását; a testvérkapcsolat kiszélesítésével annak gyakorlását. Iskolánkban a nevelő - oktató munka német nemzetiségi tartalmakkal egészül ki, ami a német nyelv elsajátításán túl a magyarországi és a helyi németség szokásaival, hagyományaival, ünnepeivel, irodalmával, táncaival, történelmével, népdalkincsével és kézművességével való megismerkedést jelenti. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére neveljük tanulóinkat, hiszen Etyeken együtt él a magyar, a német és a cigány népcsoport. Teret adunk a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, a természet és környezet szeretetére neveljük tanulóinkat, egészséges életmódra szoktatjuk, ösztönözzük őket. Hagyományőrző és szabadidős programjainkat a szülők együttműködésével szervezzük. E célok elérése érdekében a következőket kínáljuk: Magas szintű német nyelvoktatást Az etyeki németség hagyományainak, kultúrájának ismeretét Német nemzetiségi néptánc oktatást Helyzetelemzés A német nemzetiségi nevelés-oktatás sajátosságai A kisebbségi oktatás - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően - a magyarországi közoktatás része. Általános célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval; sajátossága, hogy intézményi feltételek között biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás-nevelés segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A német nemzetiségi nyelv oktatásának története iskolánkban szeptemberben kezdődött meg iskolánkban a német nemzetiségi nyelv oktatása. Először az 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztályosok összevont csoportokban tanulták a nyelvet. Az 1970-es évek elejétől a párhuzamos osztályok közül az egyik osztályban minden tanuló tanulta a nyelvet, a másik osztályban nem volt nemzetiségi nyelvoktatás. Az 1970-es évek végétől mindkét párhuzamos osztályban megkezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása. 3

4 Az 1980-as években az osztályokon belül vagy a párhuzamos osztályok között képességek szerinti csoportbontással tanulták a nyelvet a 7-8. osztályosok. Pedagógiai alapelveink, feladataink, eszközeink, eljárásaink Településünk lakóinak egy része kettős magyar és német nemzetiségi identitással rendelkezik. Mindent ápolni kell, ami az identitás megerősítéséhez hozzájárul. Nem becsüljük le a múltba tekintő folklorisztikus hagyományőrző gyakorlatot sem, de olyan modern identitástudat kialakítására kell törekednünk, amellyel a mai fiatal generációk azonosulni tudnak. A honismeret, a helyi hagyományok őrzése számunkra mindenekelőtt a nemzetiségi kultúra megismerését és ápolását jelenti. Mivel ennek gyökerei a mai Németországba vezetnek, a nyelv és a kulturális identitás őrzése esetünkben egybefonódik a német nyelvterülettel való kapcsolattartással. Nevelési rendszerünknek része ezért a német partnerkapcsolatok ápolása, és a diákcserék rendszeres megszervezése. A német nyelvterülettel kialakított kapcsolatokat ugyanakkor az Európa felé való nyitás eszközének is tekintjük. Hiszen e kapcsolatok révén tanulóink a kontinens egyik legfejlettebb államának viszonyaival, illetve polgárainak életével ismerkedhetnek meg, és s rajtuk keresztül további nemzetközi kapcsolatokra tehetnek szert. A német nemzetiségi oktatás tárgyi, személyi és dologi feltételei Objektív feltételrendszer A német nemzetiségi nyelv oktatása során nagy szerepet kap a kisebbségi azonosságtudat formálása. A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák, ismeretek, képességek kialakítása elsődleges feladatunk. Iskolánkban jelenleg évfolyamonként 2 tanulócsoport nyelvoktató kisebbségi nyelvoktatásban vesz részt (heti 5 óra), 1 tanulócsoport idegen nyelvként (heti 2-3 órában) tanulja a német nyelvet. Iskolánk rendelkezik nyelvi laboratóriummal, melyet minden tanulócsoport hetente 1 tanítási órán használ (használt nyelvoktató programok: Manó Német 1.-2.; Nyelvstúdió ; All in one, Themen). A tanulócsoportok a tantervi követelmények megvalósításához a következő tankönyveket használják: - 1. osztály: Kombi Spielheft - 2. osztály: Schulbus osztály: Schulbus 1. + munkafüzet - 4. osztály: Schulbus 2. + munkafüzet osztály: Schulbus 3. + munkafüzet osztály: Schulbus 4. + munkafüzet - Ungardeutsche Volkskunde (1.-4.) - Volkskunde (5.-6.) - Omas Fotoalbum (7.-8.) - Omas Fotoalbum Arbeitsbuch (7.-8.) A tananyag feldolgozásához egy- és kétnyelvű szótárakat használunk. Ezen kívül CD-lejátszókat, projektort, nyelvtani szemléltető táblákat, írásvetítő fóliákat, térképeket alkalmazunk a tanítási órák során. Szubjektív feltételrendszer A kisebbségi nyelvoktatást végző pedagógusok rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. A munkaközösség 4

5 A munkaközösség feladata a nevelés helyes gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, az oktató- nevelőmunka hatékonyságának növelése, a módszertani eljárások fejlesztése, az öntevékeny szakmai továbbképzés elősegítése, a tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények kidolgozása, a tanulók tudásának eredményfelmérése, a pedagógusok közösségi felelősségének növelése, közösségi életének fejlesztése, szaktanterem létesítése, azok továbbfejlesztésében való részvétel, felszereléseinek őrzése és fejlesztése. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Munkatervi programjában az említett feladatok megvalósítása érdekében felveszi bemutatóórák szervezését, látogatását, különböző pedagógiai és módszertani viták szervezését, tanulmányi versenyek, vetélkedők, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások szervezését. A munkaközösség közreműködik a helyi tantervek kidolgozásában, a tankönyvek, tanítási segédanyagok kiválasztásában. Határozatairól feljegyzést készít, ezek a munkaközösség tagjaira kötelezőek. Az egy osztályban tanító pedagógusok valamennyien felelősek az adott osztály neveléséértoktatásáért, az osztály szellemiségének alakulásáért. Tanév elején meghatározza az osztállyal szemben kialakítandó követelményeket, az osztály szervezésének elveit, a nevelésben alkalmazott tevékenységi formákat. Az osztályfőnök koordinál és egyeztet, közvetít az osztály és az osztályban tanítók között. A német nemzetiségi oktatás alapelvei Nevelési program (Kiegészítés az iskola nevelési programjához) A magyarországi kisebbségi nevelés-oktatás céljait a hazai és a nemzetközi kisebbségi jogok, Európai Tanácsi ajánlásoknak megfelelő elvek figyelembevételével kívánja elérni. A kisebbségi oktatást és nevelést folytató intézményekben törekedni kell arra, hogy mind a kisebbséghez, mind a többséghez tartozó tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép. Szükséges, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit, megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megsértésének jelenségét. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német kisebbségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi oktatás célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése, a magyar nyelv és irodalom általános fejlesztési és részletes követelményeinek az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében történő megjelenítése során figyelembe kell venni, hogy a kisebbség nemzeti identitás szempontjából egy másik nemzet kultúrájához, nyelvéhez, irodalmához kötődhet. A kisebbségi nevelés feladata: a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások megteremtése és ápolása, a kisebbségi identitástudat kialakulásának és fejlesztésének a segítése, a kisebbségi nyelv tanulása, ápolása 5

6 A kisebbségi oktatásban kiemelt szerepe van az anyanyelv (a kisebbség nyelve), irodalom és kultúra tanításának. A nyelv tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat formálódásához, lehetővé teszi az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító és -megtartó erő. E feladatát a kisebbségi népismeret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni. A kisebbségi népismeret tanítása integrált tantárgyként folyik, azonban megjelenik tanórán kívüli tevékenységek formájában is (mint tanulmányi kirándulások, kulturális rendezvények). Pedagógiailag kiemelt értékű a tárgyi és szellemi gyűjtőmunka, az alkotó tevékenység (kézműves foglalkozások), az egyéni, illetve csoportos kutatás, projektmunka. A célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához szükség van a szülő és a pedagógus együttes közreműködésére. A célok érdekében megvalósítandó feladatok, eszközök, eljárások A kisebbségi oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat valósítja meg. Egyidejűleg biztosítja a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a kisebbség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. Feladatok a személyiségformálás, közösségfejlesztés terén Az iskola által kínált lehetőségek mellett - szakkör, énekkar, sportkör, kulturális- és sportrendezvények, tanulmányi versenyek iskolai és iskolán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységeket szervez: részvétel német nemzetiségi kulturális rendezvényeken, találkozókon, ünnepségeken, a német nemzetiségi gyermek-néptánccsoport szereplése kulturális rendezvényeken, részvétel német nyelvű tantárgyi versenyeken, vetélkedőkön, német nyelvű vers- és prózamondó versenyek, Márton-napi ünnepség, kétnyelvű osztályünnepségek (karácsony, farsang, Anyák-napja), tanulmányi kirándulás magyarországi német településekre. Kötelező és választható tanórai foglalkozások rendje A tanítási óra A nemzetiségi hovatartozás érzésének megtartásában meghatározóan fontos szerepe van a nyelvnek. Ebből következően a nemzetiségi nyelv oktatása alapfeladatként vonul végig napi pedagógiai gyakorlatunkban, s ennek legfontosabb területe a tanítási óra. A tanítási órákon az információ-hordozókat úgy válogattuk ki, hogy azok elsősorban a nemzetiségi önismeret kiteljesedését szolgálják (pl. a lakóhely történetét és kulturális életét feldolgozó szerzők munkáinak bemutatása, illetve személyes előadások). A daltanulásnak, az éneklésnek is jelen kell lennie a tanítási órán. Nemzetiségi származásúak bevonásával (szöveg, dallam) alapvetően a helyi dalok (nyelvjárás szerinti) tanítása, éneklése történjen. A nemzetiségi tánc elsajátítása tanítási órákon, illetve szakkörön történik. Ezeken a foglalkozásokon az etyeki és más német települések hagyományos és új táncait sajátítják el diákjaink. A nemzetiségi nevelési és oktatási program végigvonul minden évfolyamon. Ezeken az órákon a tanulók bőséges, forrás értékű irodalmi, tudományos és lakóhelyük történetét feldolgozó munkák segítségével ismerkednek a magyarországi németség történelmével és kultúrájával, illetve gyakorlati tevékenységük eredményeit dolgozzák fel. 6

7 Az alsó és felső tagozaton a diákok német nemzetiségi nyelvet oktató programban vesznek részt. A diákok az előző év tanulmányi eredménye alapján folytatják a tanulmányaikat a magasabb, illetve az alacsonyabb szintű programban. A nemzetiségi oktatásban a kisebbségi nyelv és a magyar nyelv a tanítás nyelve, s mindkettő tantárgy is. Nyelvi csoportbontásban tanítjuk a német nemzetiségi nyelv és irodalmat. A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával járul hozzá a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. A kisebbség nyelvét és irodalmát legkevesebb heti öt órában kell tanítani. A tantárgyi követelmények teljesítéséhez valamennyi évfolyamon szükség van a mellékelt óratervekben feltüntetett tantárgyak heti óraszámának megtartására. A tanulók az általános iskolai közoktatás folyamán kötelező jelleggel két nyelvet, a kisebbségi (német) és magyar nyelvet sajátítják el. Tanórán kívüli foglalkozások Igen nagy súlyt helyezünk a német nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megismerésére, ápolására a tanítási órákon kívül is. A nemzetiségi jelleget iskolai, illetve osztályszintű rendezvényeken is ki kell domborítani: a tanévnyitó- évzáró ünnepségeken; az ünnepeket (pl. karácsony) főleg Etyekhez kötődő nemzetiségi szokásokkal egészítjük ki. Rendkívül fontosnak tartjuk a németországi partnerkapcsolatunkat (Remshalden), hiszen a tanulók kölcsönös látogatásai alapvetően a nyelvi ismeretek fejlesztését és tökéletesítését szolgálják. Sajátosságok a napközis foglalkozásokban A gyerekek számára a napközi otthoni foglalkozás keretében is szervezünk iskolán kívüli programokat is: tanulmányi séták, településünk fontosabb intézményeinek megismerése, kulturális rendezvények látogatása, részvétel tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, könyvtárlátogatás, vendégek fogadása, készülődés ünnepekre. Tehetség, képesség kibontakozását segítő foglalkozások A 7-8. évfolyamokon német nyelvi felvételi előkészítő tanfolyamot szervezhetünk azon tanulók számára, akik nemzetiségi vagy kétnyelvű középiskolában szeretnének továbbtanulni. Az évek során magyarországi német lakta településekre is szervezünk - kirándulásokat, amelynek programjában szerepel a települési iskola, a tájház, a templom és egyéb intézmények meglátogatása, betekintés a település hétköznapjaiba. Sajátosságok a könyvtárhasználatban Könyvtári órák, könyvtárhasználat A községi könyvtár helyiségében elengedhetetlenül fontos egy nemzetiségi könyvtársarok - kézi és kikölcsönözhető könyvekkel, folyóiratokkal stb.. A meglévő könyvtárállományt folyamatosan bő- 7

8 vítjük a nemzetiségi német nyelvet tanítók és a diákok napi felkészüléséhez, ismereteik bővítéséhez szükséges német nyelvű és kétnyelvű ismerethordozókkal. Témakörök, tartalmak, szókincs A témakörök és a beszédszándékok egyre bővülő szókinccsel és nyelvtani ismeretekkel gazdagodnak. Otthon, iskola Az alapozó szakaszban ciklikusan megjelenő témakör. a. Otthon A tanulók beszámolnak családjukról (név, lakhely, kor), családtagjaikról, játékos formában családfát készítenek, fotókat, tablókat gyűjtenek. Megtanulják a köszönés, búcsúzás kapcsolatfelvétel formáit. Egyszerű információkat adnak a családról, a munkamegosztásról. Ünnepek, szokások (a naptári év szokásai: Erntedankfest, St. Martinstag, Advent, Nikolaus, Weihnachten, Die heilige drei Könige, Fasching, Ostern, Pfingsten, Muttertag, Sommerfest, Kindertag, Geburtstag, Namenstag). Kézműves foglalkozások megismerése, a parasztemberek napirendje, munkaeszközei, kézműves szerszámok (kenderfeldolgozás, kosárfonás, zsákszövés, textilmunkák). Nemzetiségi ételek készítése, gyűjtött receptek alapján (krumplisfánk, császármorzsa, rétesek, káposztasavanyítás, saláták, kompótok, aszalt gyümölcsök, disznótoros ételek. A család élete a városban, vidéken. Házak régen és ma, vásárlási, sportolási és kulturális lehetőségek összehasonlítása. b. Iskola Az iskola, az osztályterem bemutatása, utasítások megértése, helyes reagálás (faliújság, plakátok készítése, montázsok összehasonlítása). Az iskola régen és ma (nagyszülők élménybeszámolója alapján). Egy tanítási nap, egy tanóra, tantárgyak jellemzése. Udvarias viselkedés felnőttekkel, egymással szemben. c. Gyermekek élete a német nyelvű országokban (6. évfolyamtól) Hétköznapi élet, az ünnepek, a népszokások, megismerése és összehasonlítása. a. Lakóhely, közlekedés Közlekedési eszközök megnevezése Város, falu -hasonlóságok, különbségek megfigyelése Nevezetességek: tájház, templom Helységek német neveinek gyűjtése Bevásárlás (szituációs játékok) 8

9 A lakóhely életének és a kisebbség mindennapjainak megfigyelése (öltözködés, főzés, munka) Közlekedési szabályok Utazás busszal, autóval, vonattal. Indulás, érkezés, információkérés. b. Munka, szabadidő, kultúra (6. évfolyamtól) Magyar- külföldi vállalkozások Múzeumok, könyvtárak látogatása c. Hírközlés (6. évfolyamtól) Sajtó, rádió, televízió cikkek gyermek és ifjúsági magazinokból (SPATZENPOST, JUMA, Kleines Volk, Neue Zeitung) Technika: számítógép, mobiltelefon Egészség Testünk részei, tisztálkodás, egészséges táplálkozás Öltözködés Orvosnál (az alapozó szakaszban egyszerűbb párbeszédek). Sport Szabadidő környéken működő tánccsoportok munkájának megismerése (Ceglédberceli Nemzetiségi Tánccsoport). A helyes időbeosztás: sport, munka, pihenés. Egészségügyi ellátás: gyógyszertárban, fogorvosnál, orvosnál (párbeszédek). Egészséges életmód (túrák, kirándulások). A körülölelő természet Az évszakok jellemzői, az időjárás A természet változásai (népi megfigyelések, mezőgazdasági munkák). Virágnevek gyűjtése nyelvjárásban is. Háziállatok megnevezése, nyelvjárásban is barkácsolás kukoricaháncsból, szalmából, csutkából. A legfontosabb kerti és szántóföldi növények, gyümölcsök megismerése. Az erdőben, a mezőn és az állatkertben élő állatok megnevezése Az ember, mint a természet formálója, természet és környezetvédelem, szólások, közmondások és versek a természet szépségéről Az évszakokra jellemző öltözködés. Ruházat, öltözék régen és ma, ruhadarabok megnevezések (népviseletek összehasonlítása fotók, albumok alapján). 9

10 Nyelvtan A nyelvtan fontos, de az alapozó szakaszban más értékrendű. A nyelv megtanulásának központjában a beszéd áll. Mindenekelőtt mondatmodelleket, mondattípusokat és beszédelemeket gyakoroltatunk. Fontos a nyelvtani ismeretek közlése, de az oktatás ebben a szakaszban nem nyelvtanközpontú. A szabályokat nyelvtani helyzetekből és cselekményekből sajátíttatjuk el. Az 5. évfolyamtól kezdődően a szóbeli és írásbeli kommunikáció során egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása mely nyelvhelyesség emelését szolgálja. 1. Interkulturális tanulás Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire, és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók el tudják helyezni a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban. A tananyag az évi kötelező óraszám 80%-át veszi igénybe, a fennmaradó óraszám lehetőséget nyújt kulturális témák feldolgozására, helyi hagyományok megismerésére, a gyerekek és a pedagógus személyes érdeklődési körének megfelelően. Követelmények: Beszédértés, beszéd Tiszta artikuláció, érthető ritmusos beszéd, pl. mondókák, versek, nyelvtörők előadásakor Helyes kiejtés a mindennapi beszédben, versmondásban és prózamondásban Szóbeli közlések és utasítások megértése és továbbadása Információk megértése, továbbadása és alkalmazása; folyamatos beszéd. Gesztusok és jelek átalakítása szóbeli közléssé Utasítások, közlések megértése. A mondanivaló helyes megfogalmazása szóban. Párbeszéd alkalmazása különféle hétköznapi helyzetekben Részvétel a beszélgetésben: üdvözlés, búcsúzás, kívánság, kérés kifejezése Érdeklődés, helyeslés stb. a mindennapi kommunikációban Párbeszéd folytatása különböző szituációkban A párbeszéd részeinek (kérdés, válasz) helyes alkalmazása Tanítói irányítással, közös előkészítéssel megfigyelések végzése, azok nyelvi megformálása Történetek, mesék eljátszása, előadása Olvasás és szövegértés A hangos olvasás fejlesztése Felkészülés és megértés után különféle szövegek folyamatos hangos olvasása Szöveghű olvasás helyes kiejtéssel. A hangzásnak megfelelő olvasás. Helyes hanglejtés A mondatközi és a mondatvégi írásjelek figyelembe vétele Az értő olvasás fejlesztése Folyamatos olvasás. Kérdésekre válaszadás Szövegrészek kikeresése Szövegrészekhez kérdések feltevése Ismeretek gyűjtése önállóan Információk gyűjtése ismeretközlő művekből Az életkornak megfelelő szöveg néma olvasása A megértés ellenőrzése egyszerű feladatokkal Az olvasott mesék mondanivalójának, tanulságának rövid megfogalmazása önállóan ill. tanítói segítséggel 10

11 Egy vers szöveghű felidézése Mesék, versek előadása, hangulatuk érzékeltetése Ismerkedés a lexikonok és szótárak helyes használatával Írás, íráshasználat Írásfejlesztés Változatos mondatok, szövegek gyakorlás utáni leírása Képről kifejezések és mondatok gyűjtése Sorba rendezés, mondatalkotás, megfelelő cím keresése A levél formájával, levélírás módjaival való megismerkedés Meghívó és üdvözlő kártya írása minta segítségével A szókincs fejlesztése Gyűjtött ismeretek lejegyzése: bevásárló cédula, hirdetés Személyes élmények, események, kívánságok megfogalmazása és leírása Elsajátított helyesírási és íráshasználati szabályok megtartása Nyelv és helyesírás A hangok és a betűk megkülönböztetése A német abc ismerete szóban és írásban Fontosabb elválasztási szabályok ismerete, gyakorlása A szófajok helyes alkalmazása szóban és írásban A névelők helyes használata A főnév két esetének (alany, tárgy) egyes és többes számának elöljárószavakkal és azok nélkül történő alkalmazása ismert szövegben A jelen idő felismerése Az igeragozás egyes és többes számban A szófajok (ige, főnév, melléknév) csoportosítása A kijelentő, kérdő és felszólító mondatfajták felismerése, helyes használata A kijelentő, kérdő és felszólító mondatok szórendjének ismerete A mondatvégi írásjelek helyes használata A mondat kezdésének és zárásának helyes jelölése A kijelentő, a kérdő és a felszólító mondat szórendjének alkalmazása beszédben és írásban. 1. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd megfigyelések végzése és elmondása, beszédhelyzeteken keresztül viselkedésformák megismerése, helyes hangsúlyozás. kérés, búcsú- Témakörök Üdvözlés, kívánság, zás A család Tananyag A napszaknak megfelelő köszönés. Kívánságok, kérések, szükségletek megfogalmazása. Tevékenységek megnevezése. Rákérdezés különböző tevékenységekre. A feltett kérdések helyes megválaszolása. A tanórán elhangzó utasítások megértése, továbbadása. Családtagok, szülők, rokonok megnevezése, bemutatása. Tevékenységek egyszerű megfogalmazása. Begyakorolt kérdéskultúra alkalmazása. Érdeklődés megfelelő formájának megismerése. 11

12 Az évszakok, az időjárás Bevásárlás, közlekedés Környezetünk, növények, állatok Otthon, ház, lakás Egy ház, egy lakás helyiségeinek megnevezése. Egy házban leggyakrabban előforduló tárgyak megnevezése, jellemzése. Hely- és iránymeghatározás. A gyerekszobában megfigyelt dolgok megnevezése, jellemzése. Az iskola A tanórán elhangzó utasítások értelmezése és használata. Az osztályban és az iskolában található dolgokat megnevezése. A megismert főnevek használata egyes és többes számban. Napirend, étkezés, A napszakok megkülönböztetése, helyes megnevezése. öltözködés Asztalterítés. Ruhadarabok neve, jellemző tulajdonsága. Testünk A testrészek megnevezése. Tapasztalatszerzés az érzékszervek segítségével. Az évszakok nevei, jellemzőik. A hónapok felsorolása. Évszakok, tevékenységek összekapcsolása. Az évszakoknak megfelelő öltözködés. Közlekedési eszközök megnevezése. A lakóhely nevének, jellegének ismerete. Alapvető élelmiszerek. Tipikus kérdések, válaszok alkalmazása a szerepjátékban. Házi- és vadon élő állatok megnevezése, megkülönböztetése. Az állatok élőhelyének megnevezése. Állatok tevékenységeinek megfogalmazása. Az olvasás elsajátítására az első osztály második félévében kerülhet sor. Ha a gyerekek már megismerték a magyar ábécé nyomtatott betűit, mi is elkezdhetjük a német ábécé tanítását. A továbbhaladás feltételei egyszerű közlések, utasítások megértése, továbbadása, képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatok kapcsolása, a magán- és mássalhangzók pontos, helyes hangoztatása. 2. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd a beszélgetés alapvető szabályai (mások kinevetése, jelentkezés, megszólítás stb.), képekről, rajzokról, mondatalkotás Olvasás, szövegértés helyes hangsúlyozás. Írás, írásbeli nyelvhasználat az írott ábécé, írásbeli munka önálló, rendezett elkészítése, - pontosság, tisztaság, - leírtak összevetése az eredeti szöveggel. másoláskor az írásjelek megfelelő használata (párbeszéd, idézet), szövegek, bevásárló listák, meghívók megírása. Nyelv és helyesírás az ábécé betűi, 12

13 magánhangzók, mássalhangzók megkülönböztetése, néhány nyelvtani szabály ismerete: - nevek és főnevek írása, mondatkezdő nagybetű. a kis és nagy kezdőbetű fogalmának ismerete, az elválasztás szabályainak megfelelő szótagolás, a szófajok jellemezése: - a főnév, - egyes és többes szám, - a névelők: der, die, das ein, eine, - az ige, - a melléknév, igék jelen időben, a kezdőbetű alapján ábécérend felállítása. Témakörök Olvasás Írás Helyesírás Lakóhelyem, dom Az iskola Bevásárlás Sport és játék Születésnap Foglalkozások Egészség, betegség Mese és gyermekirodalom Tananyag Betűk, szavak, egyszerű mondatok pontos olvasása. Életkornak megfelelő szöveg értelmezése. Kérdésekre a megfelelő válasz kikeresése az olvasott szövegből. Megfelelő hangsúlyozás. Rendszeres, változatos gyakorlatok során tanult szavak, mondatok lemásolása. Valamennyi hang írott képének ismerete. Írásos feladatok megbízható, önálló elvégzése. Hangok, betűk megkülönböztetése. Az alapszókészlet szavainak helyes írása, alkalmazása. A nagybetűs és kisbetűs szavak írása. A főnevek és a mondatkezdő szavak írása. csalá- Lakcím, lakóhely. Lakóház és helyiségei. Családtagok rövid jellemzése. Otthoni teendők. Az iskola pontos neve és címe. Az iskolában dolgozó emberek foglalkozása. Tantárgyak neve. Az osztályterem bemutatása. Bevásárlólista összeállítása. Az alapvető élelmiszerek nevei. Vásárlási szituációk eljátszása. Udvarias érdeklődés, kérés, megköszönés. Ismerjék hazájuk és a német nyelvű országok fizetőeszközeit. A legismertebb sportágak nevei. Születési dátum megfogalmazása. Jókívánságok megfogalmazása, leírása. Az ünnepet jellemző szavak ismerete. Születésnapi meghívó készítése. Foglalkozások nevei, ismérvei és munkaeszközök. Szülők foglalkozása. A közérzet megfogalmazása. Tapasztalatszerzés, illő viselkedés az orvosi rendelőkben. A leggyakrabban előforduló betegségek nevei. Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a második osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét. A továbbhaladás feltételei: az órán elhangzó utasítások értelmezése, továbbadása, elnézéskérés, pontos, szöveghű olvasás, 13

14 párbeszédek eljátszása, az írott ábécé betűinek szavakban, mondatokban történő pontos, helyes alkalmazása, a tanult szavak, mondatok jól olvasható, folyamatosan másolása, lejegyezése, az alapszókészlet szavainak helyes írása, kijelentő, és kérdő mondatok megfogalmazása, vesszők, mondatvégi írásjelek helyesen használata, a betűrend ismerete. a szövegrészek kérdések alapján történő kikeresése, rendszeres, változatos gyakorlás után szavak, rövid mondatok másolása, az alapszókészlet szavainak helyes írása. 3. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd ismeretek értelmezése és közlése, a beszélgetés szabályainak betartása, egyszerű szituációkban dialógusok készítése, történetek, mesék eljátszása, Olvasás és szövegértés helyes hangsúlyozás, vessző, mondatvégi írásjelek szerepe, egyszerű szövegből önálló ismeretszerezés. Írás, íráshasználat egyszerű szövegtípusok megfogalmazása Nyelv és helyesírás az alapszókészlet szavainak helyes lejegyzése: - személyes névmások, - igék jelen időben - melléknevek, - szófajok helyes alkalmazása, ábécés rend a második és harmadik betű alapján. Témakörök Tananyag Az iskola Érdeklődés tárgyak neve után. Kérések megfogalmazása (magyarázat, ismétlés, nem tudom, nem értem). Udvariassági formulák. Család és környezet A családtagok otthoni feladatai. Időmérés, az óra ismerete. Beszámoló A szülők foglalkozásának megnevezése. a napirendről. Rokonsági viszonyok (unokatestvér, nagynéni ). Állat- és növényvilákenységét jellemző szavak ismerete. Állatok élőhelyei. A négy évszak. Állatok, növények bemutatása. Az állatok mozgását beszédét, tevé- Évszakok és állatok. Egy fa leírása a négy évszaknak megfelelően. Táplálkozás Egészséges és helytelen táplálkozási szokások. Beszámoló az étkezési szokásokról. A helyes táplálkozás és az egészséges életmód iránti igény megalapozása. Egészség, betegség, Testrészek és néhány belső szerv megnevezése. Érzékszervek nevei, 14

15 Témakörök megelőzés Családi ünnepek Mese Gyermekirodalom Szünidő Nyelvtani témák Tananyag igék hozzákapcsolása. Beszámoló saját közérzetükről, érdeklődés mások hogyléte felől. A leggyakoribb gyermekbetegségek neve. Fogápolás, fogorvos. Újév, húsvét, advent, karácsony jellemzői. Beszámoló az ünnepekről. Jókívánságok megfogalmazása. Kívánságcédula készítése. A magyar és a német nyelvterületek szokásai. Minden tanító maga döntheti el, hogy ebben a témakörben melyik mesét, verset, történetet dolgozza fel a harmadik osztályban. A szószedetet (legyen a mesére jellemző), kifejezéseket, fejlesztési követelményeket, módszertant mindenki maga határozhatja meg. Fontos, hogy a gyerekek értsék a mesét és tudjanak tartalmáról beszámolni rajzban. E témakör ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint a mesék általában. Mivel a gyerekek egy újabb évet foglalkoztak a német nyelvvel, így a követelmények természetesen magasabbak. Információk gyűjtése. Tervek a szünidőre. Élménybeszámoló, képeslap megírása. Képeslap írása, a helyes címzés. Utazással, fürdőzéssel kapcsolatos információk. Útirány, térképhasználat. Mondatfajták: - kijelentő - kérdő - felszólító Ige - jelen időben - felszólító mód Főnév - egyes és többes szám - alany, tárgy eset - személyes-, birtokos névmások A továbbhaladás feltételei emberek, állatok, dolgok lényeges, jellemző tulajdonságainak megnevezése, ismert szöveg folyékony, kifejező olvasása, szövegrészek kérdések alapján történő kikeresése, az alapszókészlet szavainak helyes lejegyzése, képekről mondatok alkotása: - szövegrészek, mondatok képekhez csatolása, - képek sorrendjének meghatározása, kívánságok, kérések megfogalmazása, az újonnan tanult szófajok és azok feladatainak ismerete, a főnevek egyes és többes számban, alany, tárgy esetben, igék jelen időben, haben és sein segédigék használata, szavakat szótárban, lexikonban kikeresni. 15

16 4. évfolyam Az éves óraszám összesen: 185 Belépő új tevékenységformák (Ismeretek, készségek) Beszédértés és beszéd szituációk életszerű eljátszása, eseményekről pár mondatos, érthető beszámoló, mesék, történetek megjelenítése, eljátszása. Olvasás és szövegértés újságból, folyóiratból, lexikonból ismeretek szerzése, ismerkedés német szerzők műveivel. különböző szövegtípusok felismerése (rejtvény, vicc, vers, mese, állatmese ), újságból, folyóiratból, lexikonból önálló ismeretszerzés, magyarországi német és német nyelvterületről származó gyermek és ifjúsági irodalom megismerése: - könyvtárlátogatás, Írás, íráshasználat képekhez mondatokat, szöveg alkotása, beszámoló a mindennapi tevékenységekről: - napirend, egyszerűbb jelenetek lejegyzése párbeszédes formában Nyelv és helyesírás az alapszókészlethez a nyelvtani szabályoknak megfelelően újabb szavak hozzákapcsolása, szavak keresése szótárban, lexikonban Témakörök Az iskola Ember és természet Bevásárlás Hobby és szabadidő Ünnepek Tananyag Új tanuló fogadása, köszöntése. Bemutatkozás új környezetben. Kifejezések elsajátítása, melyekkel segítséget nyújthatunk, kérhetünk. Az iskola épületének bemutatása. Az iskolában fellelhető helyiségek nevei, jellemzői. Az iskolában dolgozók neve, feladata. Az egyetértés, elutasítás udvarias formájának megismerése, alkalmazása. Az élőhely jelentése, alapismeretek elsajátítása. Védett növények a szülőföldön. A környezetvédelemre való hajlam kialakítása. Vélemények megfogalmazása az ember és természet kapcsolatáról. Különböző bevásárlóegységek nevei, jellemzői. Szaküzletek kínálatának ismerete. Zsebpénz, beosztás, spórolás. Tapasztalják meg a gyerekek, hogy szüleiknek is be kell osztaniuk pénzüket (lakbér, háztartás, élelmiszerek, ). A szabadidő tartalmas eltöltése. Utasítások, játékszabályok értelmezése, elmondása. Játékszabályok fair betartása, veszíteni is tudni kell. Könyvek, sport, játék szépségei. Élménybeszámoló sporteseményekről. Barkácsolás közösen. Régi hagyományok megismerése, felelevenítése. Új és régi hagyományok összehasonlítása. Ünnepek jellemzése. Szólások, jókívánságok ismerete. Egészség, betegség. A betegséggel, betegeskedéssel, kórházi tartózkodással kapcsolatos gondolatok megfogalmazása. A legfontosabb telefonszámok ismerete 16

17 Témakörök Mese Gyermekirodalom Nyelvtani témák Tananyag (Mentők, tűzoltók, rendőrség). Szabadon választható Szabadon választható Az egyszerű mondat - kijelentő - felszólító A kérdő mondat - eldöntendő kérdés - kiegészítendő (Ergänzungsfrage) - kérdőszavak Az ige - jelen idő - ragozás jelen időben (tőhangváltás, Umlaut) Főnév - egyes és többes szám - alany, tárgy és részes eset - elöljárószavak tárgy és részes esettel A továbbhaladás feltételei: a játékszabályok értelmezése, megfogalmazása, a párbeszédek megfogalmazása, rövid beszámoló személyes élményekről, az olvasmány tartalmának megfogalmazása, a mesék, történetek megjelenítése, helyes, folyékony olvasás, az életkornak megfelelő szöveg kreatív feldolgozása, a magyarországi német és a német nyelvterületről származó gyermek és ifjúsági irodalmi művek megismerése, írásbeli munka önálló, megbízható elvégzése, személyes élmény megfogalmazása levélben, beszámoló a mindennapi tevékenységekről, a szavak helyes lejegyzése, a szófajok helyes alkalmazása évfolyam Célok és feladatok A tanulók tudjanak: benyomásokról, érzésekről érdekesen, hatásos módon mesélni élményekről, eseményekről, különböző esetekről tényszerűen szóban és írásban tudósítani vitákon részt venni leírásokat, tudósításokat, interjúkat címszavak, vázlatok segítségével készíteni udvarias kifejezési eszközöket alkalmazni 17

18 A nyelvi nevelésnek ebben a szakaszában a szóbeli és írásbeli kommunikáció során egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása, mely a nyelvhelyesség szintjét hivatott emelni. A tanítási órákon feldolgozott különböző témájú szövegek szolgálják azon képességek fejlesztését, melyek alapján a tanulók az olvasottakat, látottakat, hallottakat összefoglalják, röviden elmesélik és egyéni véleményt alkotnak. Könyvekből, folyóiratokból és médiákból nyert információkkal bővítik látókörüket, és megtanulják, hogyan lehet a nyert adatokat adott beszélgetési témákhoz kapcsolni. Elbeszélő művek (mesék, elbeszélések, tanmesék, anekdoták, rövid történetek, mondák) megértésével az olvasás gyakorlása mellett, a szókincs kreatív felhasználásával történeteket alakítanak át, újakat találnak ki. Az életvitelről, kultúráról, iskoláról, szabadidőről, hazánk társadalmáról, a magyarországi németek településeiről és a német nyelvű országokról szóló szövegek egymás megértését, a különböző kultúrák megismerését szolgálják és azt, hogy párhuzamot tudjanak vonni, őket érintő problémákban életkoruknak megfelelően állást tudjanak foglalni. A költeményekkel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezése mellett, az értelemszerű, kifejező olvasást, a helyes kiejtést, és ismert közösség előtt (barátok, osztály, iskola) az előadásmódot gyakoroljuk. A magyarországi német irodalomból vett műveknek identitásformáló szerepük van, melyet érdekes elbeszélések dramatizálása tesz élményszerűvé. 5. évfolyam Éves óraszám: 185 Belépő ismeretek és készségek Beszédértés és beszéd Hétköznapi beszédkommunikációs helyzetekben való eligazodás Udvariassági beszédformák Megértés tanúsítása, állásfoglalás kifejtése Mesélni magunkról Tájékozódni és másokat tájékoztatni Különböző szerepekben cselekedni és beszélni Olvasás, szövegértés Információt tartalmazó szövegek olvasása és megértése (aktuális, prospektusok, ifjúsági magazinok cikkei, stb.) és azokról röviden tudósítani, beszélni Irodalmi szövegek olvasása és megértése (versek, elbeszélések, mesék, mondák) az olvasottakról beszámolni A gyermekek korának megfelelő hétköznapi és gyakorlati szövegek feldolgozása Szótárhasználat Írás és íráshasználat Képsorokról mesélni Mesék, történetek befejezése Írásbeli kapcsolatok teremtése hétköznapi helyzetekben (levélírás, meghívók írása, stb.) Szótárhasználat 18

19 Témakörök Az otthon (lakóhely, lakás, környezetünk) Az iskola Munka és szabadidő A természet Tananyag Lakóhelyünk lakóhelyünk bemutatása A mi házunk, a mi lakásunk Házunk, lakásunk bemutatása Rokoni kapcsolatok Családi ünnepek, egyházi ünnepek ajándékozás, ételek Az osztályterem, a tanári, a tornaterem stb. berendezési tárgyai Az órarend, tantárgyak, délutáni foglalkozások Az iskolai élet Információk gyűjtése különböző foglalkozásokról régi szakmák, mesterségek lakóhelyünkön A család, a rokonság és a család barátainak foglalkozása Házimunka Munkamegosztás a családban Bevásárlás (élelmiszer, ruházat, játékok) Kerti és szántóföldi munka A virágoskert, konyhakert, gyümölcsös A szabadidő tervezése Sport, játék, pihenés, Gyermekjátékok régen Beszélgetés az időjárásról Az évszakokra jellemző időjárás Ruházat, öltözék régen és ma (népviselet) Az égtájak, égitestek, (Nap, Hold, csillagok, bolygók) Nemzetiségünk életéből A magyarországi németek helyi népszokásai, hagyományai: advent, karácsony, újév, húsvét, farsang A szokások rövid leírása Ajándékok készítése Közös tevékenységek: karácsonyfa díszítés, tojásfestés, farsangi jelmezek készítése, újévi versek tanulása Kulturális örökségünk megismerése: (történetek, mesék, dalok, táncok, játékok, mondások) Népköltészet, irodalom Kiszámolók, mondókák, találós kérdések, népi szólás - mondások Az ige Az igék jelentése: cselekvés, történés, létezés / állapot Az igék szótári alakja: Infinitív A személyragok (személyes névmások) Eltérő ragozású igék jelen időben (Umlaut, Brechung) Felszólító mód tőhangzóváltós igék felszólító módja (Brechung, Umlaut) A leggyakoribb gyenge és erős ragozású igék A főnév A főnevek jelentősége. A helyesírás (ismétlés) 19

20 Főnevek névelőkkel és birtokos névmásokkal Alaptípusok egyes és többes számban Szótárhasználat A főnevek egyes és többes számú alany, tárgy és részes esete Főnév + ige egyeztetés. Továbbhaladási feltételek A tanulók tudjanak: Egyszerű kívánságokat, kéréseket kifejezni, megfogalmazni Egyszerű utasításokat adni, felszólítani Ismert témákban hosszabb párbeszédeket folytatni Képekről, dolgokról röviden beszélni Megfelelő szó - és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket feltenni Egy lexikailag ismert, felolvasott, vagy elolvasott szöveget megérteni Meghívót, karácsonyi - húsvéti lapot írni Írásban bemutatkozni, rövid levelet írni Megtörtént dolgokról, észrevételekről 3-4 egyszerű mondatot írni A tárgy- és részes esetet, az erős főnevekkel mondatban alkalmazni az elöljáró szók után is Az igék Präsens alakjának biztos alkalmazása Egyszerű kérdő- és birtokos névmások ismerete Bővített mondatok képzése összetett állítmánnyal 1 további vers és 1 új ének ismerete 6. évfolyam Éves óraszám: 185 óra Belépő ismeretek és készségek Beszédértés és beszéd Hétköznapi beszédhelyzetek feldolgozása Beszélgetésben való részvétel - megnyilatkozás és ellentmondás Hétköznapi témák szakszókincse Tájékozódás és élmények elmesélése Tárgyak, állatok, személyek leírása, személyek jellemzése Olvasás és szövegértés Szakszövegek olvasása és megértése (eredeti aktuális szövegek, prospektusok, cikkek ifjúsági lapokból stb.). 20

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Helyi Tanterv Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai Program 2010. október Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Német nemzetiségi nyelvoktató Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...1 Bevezető...1 A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...1 A program céljai és feladatai...2 A nyelvoktató program tartalma...2 A nemzetiségi német nyelv oktatása...3

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009. Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben