A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:"

Átírás

1 X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér.l p o l i t i k i Főszerkesztő é s lptuljdonos: Kun Bél. fl szerencsétlen esztendő. Külföld előtt, de tlán még önmgunk előtt ís nincs m Mgyrország, csk Pnmország. Szédelgők, klndorok boldogultk szerencsétlen J3-s esztendőben ebben z or szágbn, kik k o r m á n y meg vesztegetésére egy milliót dtk, hogy tíz milliót nyerjenek z így megvett üzleten. Ezt így csinálták többször, recept sze rint. Az 93-s esztendőbe belesülyedt mgyrság becsülete, tekintélye, hitele. Lsscskán szedi sttiszti k számokb ennek z elmúló esztendőnek rémségeit, rop pnt hnytlást, mit nem zeti élet m i n d e n területére ho zott ez z időszk. Meg fogunk borzdni ezeknek számoknk beszédétől. Egy eísülyedő or szág képe fog ránk meredni sttisztik rubrikáiból. Minden csökkent, mi z ország jólété re muttn, minden emelkedett, mi romlást jelenti. Vsút nk, dohányjövedéknek, fo gysztási dóknk ijesztően, le szállt jövedelme; végrehjtá soknk, csődöknek megduplá zódott számuk. Az állmháztrtás egyensúly teljesen megbomlott. Óriási de ficitje vn mgyr költség vetésnek, milyen hetvenes évek ót nem volt, s mit csk uzsorköícsönökkel tudnk már pótolni. A htlom pártjánk nemjeti m u n k á j " romokt, szomo rúságot, bántot termelt. Igen, máshol ís megtörtént, hogy lelkiismeretlen k o r m á n y o k és politiki pártok visszéltek htlmukkl s becstelen m ó don megkárosították közv gyont. De z még soh, sehol nem volt, hogy z párt, mely megvesztegetésekből eredő pén zeket gyűjtött ksszájáb, mely mg részére megsr colt z állmml szerződő vál lltokt, ezeknek gyláz tosságoknk npfényre jutás után ís k o r m á n y o n mrd hsson s gonosz törvényekkel felforgthss z ország egész lkotmányos rendjét és legázol hsson minden közszbbságot. Ilyen soh se volt még egyet len országábn se földnek. S nem volt eddig ilyen mgyr nemzet múltjábn sem. Ezer esztendőt élt le mgyr nem zet ezen földön s z ezerben vnnk rettentőnél rettentőbb esztendők, de gyláztnk, z erkölcsi törvények cinikus fel r ú g á s á n k olyn szégyenletes esztendeje még egy se volt, mint ez most meghlt esz tendő. Tisz István esztendeje volt ez z egész gylázt-év. M i k o r elborultn állunk z uj év kezdetén, soisüídcsött ember kétségbeesésével kérdez zük : mí következhetík még? Nem látunk jót jövőben, mert még egyre trt becste lenség kormányrendszere, A htlom bilincseket kovácsol; kötelet fon, hogy büntethessen, gyötörjön mindent és minden kit, ki még szbdon élni és mozogni kr ezen földön. Nem látunk jót jövőben, de hisszük, hogy z erkölcste lenség nem tudj elrothsztní ezt nemzetet, hnem meg mrdt jók kicsiny mgvából uj élet, boldog Mgyrország támd I Múí] léiisíp 3-). Hz Hg&Snxvf hivtl kimuttás. Érdekes és beszélő számok zok, melyeket z elmúlt 93-ik esztendő 'hlndóságár vontko zólg: z nykönyvi hivtltól be szereztünk s lább közlünk. Az 93-ik év folymán 308 születési esetet jegyeztek be, ez zel szemben hlálozások szám 20, tehát n természetes szpo rodás 93-bn 88. H tvlyi számokt tekint jük, ugy hlálozásoknál nincs kü lönbség, tvly is 20 volt h lálozások szám. A születések zonbn csökkentek, mert míg z n p i l p. Előfizetési ár helyben egész évre JO K félévre 5 K Vidékre negyedévre 5 K. Nyílttér petit sor 80 fillér idén 308 születést jegyeztek be, ddig 92-ben születések szá m 363 volt. A házsságok szm kerek 500. Ez is csökkent, mert 92-ben 522 'esetben kötöttek házsságot. A házsságok felekezetek sze rint következőképp oszlnk meg: Házsságot kötött reformá tus reformátussl 247 esetben, ktholikus ktholikussl 98 esetben, 'izrelit izrelitávl 7 esetben, felekezeten kivüli felekezeten kí vülivel esetben, unitárius unitá riussl esetben, református k tholikussl 00 esetben, egyéb ve gyes 38 esetben, református izre litávl 2 esetben. Mint fentiekből láthtó, mig 92-ben 243 volt természetes íszporult, 93-bn ez szám 88-r csökkent. könnyítéséért! IMrosi tk&fék ésfc'iztosif<is..oly szerencsétlen viszonyok kö zött élünk, hogy semmit lkotni nem tudunk közdó emelése nélkül. Ngy költséggel olyn lkotá sokt létesített város, hogy nem jövedelmeznek, hnem évenkint ngy, összeget emésztenek fel. Az ilyen szerencsétlen közlkotások és város fokozott fejlődése egy évtized ltt 20 százlék dóemel kedést vont mg után. M m á r 8 százlékos pótdót fizetünk. Ez igy sokáig nem me het, számolnunk kell z dófizetők teherbíró képességével, gondol kozni kell jövedelmi forrásról, mert e nélkül közel jövőben tervbe vett lkotások h megvló sulnk, közterhek elviselhetet lenné válnk. Tervbe vn véve dorozsmi méntelep idehelyezése és ennek részére lktny építése; ez kö rülbelül háromszázezer koronáb kerül. Négy országút kiburkolás másfél millió koron. H, ezek megvlósulnk, köz terhek nnyir emelkednek, hogy m i közönségünk egy rossz gz dsági évet -nem birn k i. Ekkor elmondhtjuk, hogy m gunkt szándékosn töi^tjptettük, mert minden megfontolás nélkül ilyen ngy nygi áldoztb vittük m á r túlterhelt dófizető.polgá rokig j. Ngyon szép 'hldás, fejlő dés, de zt mondj közmondás: ddig nyújtózz, meddig tkró i ér. Alkossunk erőnkhöz mérten, m n k m i mxá ne mindent közterhek rovásár, hnem számítás lpján közter hek könnyítésére. Ilyen lkotás lenne városi t krék felállítás és tüz. jég el len vló biztosítást város mg intézné állmi támogtás mellett Ezek ngy jövedelmet hozni nk, város háztrtását írtegköri* nyitenék. A városnk körűibe!' másfél millió koronáj vn, lönféle lpokból, ezeket tkréi.' betétben gyümölcsözteti Város, micsod hsznot lehetne Vele' el érni, h város mg értékesitetené ezt tekintélyes összeget! Vásárhelyen vn négy pénzin tézet, egynek vn felül z lp tőkéje egymillió koronán, áz évi mérlege százezer koror^ tísátá nyereségen rendes köniljtténv'ek között mindegyiknek fejül vn.. Mit jelentene százezer koronát jövedelmező válllt : ftli költ ségvetésünkben! A városi tkrék ngy hsznot hozn kö/oh^é.gnek, mert h zt venné igfn'ybe közönség, tudtábn nnk, h meg is kell kmtot f i z ^ i z közvetve ö is-élvezné. méri.' ház trtás szükségletére forditená * elért jövedelmei város, igy le hetne közeljövőben tervezett l kotásokt közterhek emelése, nélkül megvlósítni. Ez négy pénzintézet körűibe-, lül kétezer ember kezén vn, mint (részvényesek kezén, e2 i igy jövedelmet kétezer.eml r é! -e-i, htvnezer pedig nélkül ú és ti zi közterhek mindunt kedését. A városi ' tkrék ielájíits;: ngy közérdek,'ezt elisiíícr'k még z irányító körök is,"- 'megvlósí tás zonbn ngyon nehfcr, inert személyes érdek ellen irányi;, mert törvényhtóság bizo teágá* nk ngyrésze ebből fcj.e r en%. bérből kerül k i. A város főbb tisztviselői szintén kevés lel érdekeltek, mert pénzmtézé*. tekné) bizlmi állásokt tölte-, nek be és igy mrd közérdek,' sját érdekek ellenben 'érvényé) sülnek, pedig ez nem veszélye int*! meglevő pénzintézete! nincs nnyi pénz, hogy heíne helyezni. Abbóí ' reségből közönség teme is élvezne. Ilyen jövedelmező n biztosítás, miíliú nk ezen cimen teüpb3 ii;iv petuft ezt megtrthtnánk. - m áz áltl, h város rn hl to: sitn polgárók'fc' ágfí.'igv; Mennyivel ngyobb; b ilorimjjif fordulnánk felek' is,«ságukhoz, mint idege hoz! Milyen visszás..'á-ij«

2 VÁSÁRHELY! 2. rígy költséggé! fenntrtjuk tűz oltó intézményt, védjük z idegen vállltok érdekeit. Vegye ke zébe város biztosítást, kkor lesz értelme tűzoltók modern felszerelésének, mely sját é r dekeinkéi szolgálná; igy megtr tnánk mgunknk zokt mil liókt, melyek ezen cimen kül földre vándorolnk. Vjh ez z. újév meghozná zo kt jókívánságokt, miket egy másnk ilyenkor kívánunk, lenne már boldog éve ennek sokt s nyrgtott nemzetnek, szűnne meg személyes torzslkodás, megjönne z összetrtás és egy más iránti szeretet, mert csk ügy letiét társdlomr nézve h'szrtps és üdvös munkát közkrttl mi kálni gy lehet felsorolt í * városunk jvár megivlüsiiii komoly megfontoedelmet kidássl ívelni, mert. h előre, <- >: '. i nélkül mindenre zt Boudjuk, mint Rózs András báiám ník jvításáról irt cikh>en i >ndj: Vessük ki közdó :. rvefii számolv z eshetősékkel I etkezik z ő megyzé li >gy, utásznk kell len, út.. mgunk földjénél, má ónál, mert mgun'.. udlttk megtrtni. SÍÉMolnuitk kell mi ngy íf Inerviseléssel, mi történik ' iüjttóor, h bekövetkezik, mi eziz. volt. egy, mázs 3 koron lesz, egy tehén sertés 80 fillér, egy koron. Nem tudjuk j jószáginkt értékesíteni, rög tön megkdunk, mert közteher lejebb nem száll, z csk emel kedik. Értsük meg egymást, mint fel soroltm, igyekezzünk jövedelmi forrást teremteni, kkor vliór válik boldog uj év eljövetele. IfcííjJi'SnsIs'ten, hogy ugty legircn! Blogh Sándor R E G G E L I ÜJSÁ6 K r d o s f e i i í o n I s leggen r e n des j á r t t i r ő l h i v t l. Olyn végtelenül kicsike kí vánság ez puszti polgártár sinknk, mely elől elzárkózni s ilyen furí megoldásokt k i tlálni egyszerűen képtelenség, A puszti polgárok nem él vezik városis fejlődés egyet len előnyét se, nem járnk k ö vezett utkon, nem közlekednek szflton, nem világít nekik v i l lny s mindennek dcár épen ugy fizetik mgs pótdót, mint z városi polgár, ki itthon kényelemben jár-kel s élvezi mindzt sok jót, me lyeknek létesítési költségeiben puszti polgárok épen olyn mértékben dóztk, mint vá rosik. Számtlnszor mutttunk már rá, hogy Puszt mostoh gyermeke volt törvényhtó ságnk s épen ennek követ kezménye lett z, hogy pol gárok lelkében elszkdási tö rekvések ébredtek, melyeknek tüzét z ilyen fjt htároztok szították, növelték mindenkor. Péld erre z ís, hogy egyházi tekintetekben már elszkdtk Vásárhelytől. Ezzel politiká vl szkítni kell törvény htósági közgyűlésnek s min den lklmt meg kell rgdni rr nézve, hogy krdoskutí polgártársink pusztközpontí polgárok jogínk csorbítás nélkül jussnk olyn intézmé nyekhez, melyekre kiáltó szük ségük vn. Ugyn miről vn most szó? Apró, kicsi dolgokról I Arról, th. biz. tg'. hogy hetenként egyszer Krdoskuton ís, Pusztközponton ís jelenjen meg egy-egy tiszt viselő s ott végezze el járltírást. H á t olyn kegyetlen ngy dolog ez, hogy ezért meg kell <St frídeg, se meleg á l l á s rövidíteni pusztközpontíkt pont. s ugy kell szétosztni dolgot, Lpunk tegnpi számábn hogy félévig Pusztközponton, vtnegirtuk, hogy krdoskutí félévíg Krdoskuton legyen bolgárok kérelmet dtk be járltírás? Ugyn-ugyn, ne tnácshoz célból, hogy Kr- okoskodjnk, hnem minden doskuton járltírói hivtlt állít- jogcsorbítás nélkül közmegelé jsonk fel, mely leglább'heten- gedésre oldják meg ezt kér íként egyszer rendelkezésére ál- dést, mert hiszen Pusztköz ín z ottni polgároknk. pontnk ép oly szüksége vn Megírtuk, hogy tnács ugy járltírásí hivtlr, mínfr&iíiíkrj e kérdést megoldni, íyen szüksége v n : Krdoskutmiszerint télen Krdcskuton, nk. n y á r o n Pusztközponton Ügyen Ez z igzság, e szerint kell járltírás, szóvl ilyen se hí- cselekednie tnácsnk ís, ieg, sít meleg intézkedéssel törvényhtósági közgyűlésnek krj megoldni kérdést, hogy ís és kkor rendben lesz do kecske is fól lkjon, ká log. poszt is megmrdjon. A tnács ne Pókíné szerint Szülte természetes dolog, hogy gondolkozzon, hogy melyiket krdoskutí polgárok körében szeressem, melyiket temessem, ez tnácsi gondolt nem fog tnácsnk egyformán kell koz megelégedéssel tlálkozni. De szeretnie brckosí polgáro ftem is tllkozbtík, mert kt, egyiknek szeretetével krdoskutí polgárok nem másiknk érdekeit nem temet pusztközpontí érdekeltség jog- heti el. Különösen hngsúlyoz csorbitásávl krnk járltírás- zuk ezt most újév npján s h 3 jutni, her zt krják, zon reményünknek dunk k i ftrcxtfesipoiteu is, fejezést, hogy városi tnács! fl krdoskutí psszsírás. 94. j n u á r í. ilt, de bár ne legyen igzm, minden lklmt megrg^ft^. r nézve, hogy külterületi'%bí< > j., bennünket temet! gártársínk jogos igényei k í e í e V ' E legngyobb fokú ggodlm-' mt pedig rr lpitom, még! mi gitést nyerjenek, m i áltl előtt városi tnács és gzdsági külterületi polgárok lélekben bizottság áltl készített utkrbn-4 teljes* közelebb cstolttnk város- trtási szbályrendeletet szövegében is ismerném, mit B hoz. log Sándor törvényhtósági bi zottsági tg e lp krácsonyi szá mábn közzétett. Ebből cikkből z tűnik ki, hogy szbályrende letet készítő bizottság z egye Utúő emelés? Közmunk? sekre nézve természetbén kötelező, utmunkák mennyiségének meg-' htározásánál kiinduló bázist; Vgx tán mfndfteiís? nem kizárólgosn birtokolt, Öszt szántás után, ráérő időben, iörök, vgy, bérelt, területek; igen csk minden évben rterelő- ngyságiár, hnem nnk utmenti «> dik szóbeszéd tárgy kocsi- fekvésére lpított. utkr. Azót pedig, miót h Nem, kérem szépen; méltózís-; tár egyes főbb utvonlit kővel sék csk elhinni, semmi kedvünk' burkolták k i s ezeken z utkon egy másik kis vád ásztörvényt játminden időszkbn, h zörgősen, szni, hol ngyobb birtok k i svgy; döcögősen is, 'de könnyen váltságot élvez, ellenben p gurul kocsi, erre is, rr is moz rsztbirtok szbd prédájává vn golódnk köves úttól m é g min jtéve vgyonosbb) s több idővel dig távoleső érdekcsoportok, biz rendelkezők pssziójánk. Az ut ttgtván egymást, meg másokt menti prszt kprj z utt, is, hogy no m é g ezt vgy mzt másik esetleg sokkl ngyobb' z Utvonlt kellene kikövezni s birtokos meg mjd segit! Szé hoznk fel mellette érveket, mél- pen segit! tánylndókt és elfogdhtókt i l Most pedig egyelőre boncolgs lendően. Sőt nem egy esetben ön suk készülőbén lévő, vgy m á r ként feljánlott pénzbeli hozzájá elkészült szbályrendeletet korulások lkjábn is. páncsik szempontjából. A' htár Ahogy megerednek z őszt s más részének is mjd kd szó téli esők s mint mind szemlél szólój p r ó is, kontr is. Azt mondj többek között B tetőbben jelennek meg feneket len kátyúk, megrgdt kerekek és log Sándor, hogly elismeri, misze kótyványos sártenger rémképei, rint szbályrendelet megszer ugy válik fokoztosn hngosb- kesztésénél Kopáncs más elbírálás b z érdeklődés minden útjví lá esik, mert hogly sok dülő s tási törekvés s minden ezirányü kis földre is sok ut esik'. De hogy mozglom iránt. Az utk rosz- más elbírálás lá esik, éz kkor, szbbodásávl, közlekedésben már t. i. tárgylásokon elke vló kdályozttás növekedésé rülte z ö figyelmét is! Köszön vel nő z áldoztkészség is s z tjük szépen! Ebből megtudtuk zt, önkéntes hozzájárulási összegek is hogy, elkerülte jvsltot készítő tgyobb' szmokbn kerülnek ftnács figyelmét is, nö hieg körözött ívre. Ez folymt pe többi gzdsági bizottsági tg ur dig trt mindddig, mig köve sk figyelmét is. Ne méltóztssék rossz néven zetlen tíülőutknk Öröktől fog v legjobb s utolérhetetlen utá venni, h ebből csekélységből, szi: lngyos tvszi npsugár ebből kis feledékenységből zt s szárító böjti szelek ismét jár merjük következtetni, hogy ebben htókká nem teszik z utkt s z igen ngly körültekintést igény ezzel egyúttl elfújták z utköve- lő munkábn, melyben megkizési mozglmkt is egészen kö~, Ivnttódik, hogy, mindén egyes legvetkező őszig, mikor mjd ismét RZbályrendelkező hátárt rosszk lesznek z utk s midőn ímbb is térképről lposn ismer mjd ismét ráétíínk -~.«besfélgöí- je s kifeszített mppán mu ttó ujjávl végiggylogoljon > > ni ról! H á t bizony, szó mi szó, nem' is tnács is, t. előkészitő bizott helyénvló dolog z, hogy idő- ság is felületes; munkát végezett. levetkeztethetünk szkonkínt vnnk rossz utk is, De jogosn sőt vnnk teljesen járhttlnok m'ást is; zt t. i., hogy mint tnem is, mert hiszen W igy, is jói voln, pjácsbui h bizottságbn bizonyosn - nem (esnék ról:»y> kdt egy ember, ki. Kopncs )nyi zok'szió,, igjf 'é^i-'é&i'étfim&s Sjátos; l^ülözéséit ismerve küí-nleges helyzetét külön elbírálás [időszkokbn. De z imént múlt 93-s B Í ^ tárgyává' tegye, ugy mjd köz ben, melyet szeszélyes időjárás gyűlésen sem jog ín ár Kopáncsmitt rendellenesnek, ft-gy diáko r is 'áltlánosított kesz szbály sn bnormisnk neveztünk el, n rendelettel szembén köpáncsik megszokástól eltérőeto^-^i 'ebbtem fevdeke kellő védelemre tlálni. is bhormis egesk-svzőn lát, Tessék elhinni, jó elekké! sőt mi npig m é g mindenütt mondhücoiff, mi itt Kopáncson is jjók, kitűnő jók voltk z utk 'állunk z grikülturánk olyn (bár ne lettek voln, most más fokán, mint pl. odát szomszéd képp állnánk vetések!) s bn, teszem zt Bodzásprton; mindennek dcár útjvítás gönd'- mégis z utkprássl, h ezt ro j fogllkozttj bölcs tnácso!, botbn kellene végeznünk bi város kinevezett 'és megválsz zonyos ellenszenvvel viseltetünk. tott tyjit, közgzdálkod'ásrj Ebből zonbn nem z követke delegált bizottságot, Üe: ezeken zik^ hogy sját Jól felfogott ér kivül vrosunk sok ezer kisp dekünkben inem csináljuk z utt, rsztját, sőt ezeket tlán leges- sőt ellenkezőleg, példár is hivt leginkább! kozom : Mindebből pedig-z következik Néhi jó ö r e g S z i l g y i bácsi nyájs olvsó, hogy, ez lklom nk itt második dűlőben lévő ml nem! szokásos időszki moz szőlőjébe bizony, nem mindig le golódásról vn szó, melyet hetett z egy lóvl kijutni; ott téli sár szül és böjti szél temet, VÍ'U szőlő pedig, csknem kühnem melvet nem tudom ííi tves iá, mellett s * dűlő is odáicr d Ujővf levél. r!

3 VÁSÁRHELYI R E G G E U UJSÁGl 94. j n u á r U Imjd hogly nemi mindenütt hbj'mok. Éppen csk hogy szegedi.üti torkoltnál volt állndón fe neketlen z ingovány, hiáb h'orl'dotí bele Elek Sándor urm f öltjebb' vló esztendőben tiz kéve venyigét sjátjából, z ut mégis járhttln mrdt, j Mozgtt z öreg ur egy d rbig zt bizonyos» m i n d e n k ö v e t«hivtlosn is, brátság ból is, hogy csk csináljnk m á r vlmit z útnk, csináltk is ott minden évben vlmit, de h jött egy eső megint csk járhtt lnná vált biz z.! Egy lklomml, hogy mesg y é n beszélgetünk, előhozkodik íz öreg ur, hogy ő gondolt vl mit, mit szólnék ozzá. Elmondt ztán, hogy ne várjunk mi senki re, hogy nekünk utt csináljon, [hnem neki is vn egy lov, Pistánk is, összefogják s lesz be lőle egy ig, szomszéd urm is ád egyet, meg mert mozgékony em ber sorr veszi szomszédokt s megszólítj őket. H á t h 5 6 ko csi összekerülne, zzl m á r lehet ne vlmit kezdeni. Ugy is lett, z ő egy lov ott volt, de ott volt jmég Kóti Pálnk kettő, Tószegi ísándornk kettő, Krdos József inek egy, Oregus Sándornk egy, jprehoffer Istvánnk egy s nekem ikét igám, hordtunk vgy kétszáz I kocsi homokot z ingoványb, z jut elkészült, de bizony szegény jó Öreg Szilágyi bácsi kész jó utón m á r egyszer sem mehetett k i szőlőjébe. Azután meg, mi itt Kopáncson, ugy szoktuk, hogy jószomszédok összebeszélünk, Boros szomszéjdom elboronálj z utt mihozteánkig, én Molnár Sándorig, ő meg szegedi országútig s h közbeeső nem csinál z uton semtm jvítást lelke rjt! Azért jmég nem dől össze zsidó tem;plom. i De hogy z szbályrendeletbe vétessék s netláni bírság mels lett kötelezővé tétessék, hogy mindzokt dűlőutkt, melye ket sűrűn lévő dűlők mitt érint földünk, felkárpótoljuk s éven 'át rendben is trtsuk, holott soh rjt nem járunk, urk kérem, ez sok, ebből engedjenek. Méltóztssék figyelembe venni, hogy vn Kopáncson olyn fél hold föld, melyhez nyolcvn öle!sek földek, készülő szábályrenj delet szerint fél dülő szélességet (számítv, 20 négyszögöl úttest trtozik. Egy holdr tehát 240 négyszögöl. Ebből pedig z követ kezik, hogy mert ut mellett vn földje s bár se lov, se kocsij, ; mégis csknem egynegyed résznyi uttestet kell kálgtni robot bn közért! És h mondjuk, Lázár Ljos urnák négyszáz hold íöldje vn s mind négyszáz hold egyetlen olyn főútvonl mellé es nék, melyikre város állit utászt, hol fog ő fel száz holdt kitevő uttestet domborításr s 'boronájásr? Sehol! Pedig z osztó igz s á g zt hozná mgávl, hogy h félholds embernek 240 négy szögöl ut jut, négyszáz holds nk száz hold ut jusson jvításr, ugy tetszik tudni ráérő idő ben. Az elmondottkból zt hiszem eléggé világosn igzoltm, hogy. htárnk leglább is erre kopáncsi részére, szóbnforgó sz bályrendelet nem lklmzhtó jbbn formájábn, mint zt Blog Sándor t. biz. tgi ur ismer tette, feltéve és ebben nincs okom kételkedni, hogy t. bizottság ( igzán méltányosn és igzságo sn kr eljárni. Kopáncs egyelőre megelégszik, zt hiszem zzl, hogy fő utvo nlár keresztutr utászt kp is h keresztutról vlmelyik dülőutt mint szegedi müuttl összekötő utt vétetik gondozás lá. Sőt sokn tlán bb is bele mennénk, hogy keresztút kiszé lesítéséhez 2 öíet Sjátítson ki város, kisjátítási költsé gekhez pedig kár önkéntes do mányozás, kár más uton szerez tessék meg megfelelő tőke, mgm részéről szívesen felján lok minden hold föld' után melyen gzdálkodom egy. ko ronát. i*, Azt pedig, hogy minden dülőútt feldomboritsunk, olyn feles leges munk, mit nyugodtn ki lehet kpcsolni jvsltból, nélkül, hogy ez z múgy is kes keny dülőutk rovásár menne. Ne forszírozzák kérem zt domborítást hisz úgyis olyn sok teher. ; j Kovács 3enő. Uráni* Ijn első ís ésoé npján Eím&úték lelebérf. A tvszi árdások lklmávl igen ngy és jelentékeny károso dást szenvedtek brciréti kis bérlők is, kiknek minden remény ségét tönkretette viz. A kisbérlők folymodványt jut tttk el gróf K á r o l y i Zsuzsninához s utlván nem várt ngy károsodásr s tuljdonosnő nemesszivüségére, kérték hszon b é r felének elengedését. A bérlők kérelmét z urdlmi ügyész: E n d r e y Antl dr. ügyvéd is melegen pártfogolt. Mint most értesülünk, grófnő teljesítette kisbérlők kérelmét, hszonbér felét 4 69-es szá mú prcellák bérlőinek elengedte. A nemeslelküségre vlló, tettért ugy grófnőt, mint kérelmet pártfogoló ügyészt és z urdl mi vezetőséget legteljesebb el ismerés és hál illeti. Ezzel jótéteménynyel gróf nő és ügyésze bizonyár újévi jándékul krt kedveskedni sorscspott gzdáknk. Körösinek lüit mond Psylnder ngyvárosi erkölcsrjz, drám 3 felvo násbn. A főszerepet: Psylnder Wldemár dán király szinház tgj játsz. Ezenkívül teljesen uj jól multttó kisérő műsor. Elődások k e z d e t e dél után 4, 6 és e s t e 8 órkor. és követ kező n p o k o n, szálló i isiséiül T l i n o i Szűcs? A szegedi közvéleményt m é g mindig izglombn trtj z vkmerő, véres betörési eset, melynek hőse K ö r ö s i Ljos vá sárhelyi illetőségű borbélysegéd volt. A szegedi rendőrség mint most értesülünk megállpított, hogy K ö r ö s i n e k bűntárs is volt, ki zonbn elmenekült. Hogy k i volt társ, erre nézve z elvetemedett gonosztevő nem kr felvilágosítássá! szolgálni. Egy szegedi hírlpíró lkásán kereste fel S z ű c s Gézát, ki z izglms esetről következőket mondott: Borzlms eset volt. Bejöttem lkásb, rendetlenséget tlál tm, másik szobábn kezdődött z élet-hlál hrc. Sokkl bátrbb lettem voln, de zt hittem, hogy revolver vn kezében. Erre v i gyáztm legjobbn. Sokáig trtott küzdelem? Igzán nem tudom, mennyi ideig-. Nekem ngyon hosszúnk tetszett. Mikor segítségért ki báltm, m á r hllottm kint z em berek zjongását, de t ö m e g n gyon gyáv. H véletlenül nem járnk erre Lindeníeldék, nem tu dom, k i mert voln bejönni sö tét lkásb. Most m á r jól érzi mgát, nem érez fájdlmkt? Ngyon rossz éjszkám volt. Lázs voltm, de most m á r hál Istennek, jól érzem mgm. Milyen ember betörő? Szép, mgs, fekete ember. Olyn jobb iprosfélének néz k i. itt jegyezzük m é g meg, hogy K ö r ö s i csládj Vásárhelyen, Ksz-utc 5. szám ltt legret tenetesebb nyomorbn él. Szoptiósdjk játszik. 30 TÁVIRATOK fl függetlenségi ptfrt njéve. Az országgyűlési függetlenségi és negyvennyolcs p á r t tgji j nuár elsején déli tizenkét órkor gyülekeznek pártkör helyiségé ben, hol S á g h y Gyul, párt lelnöke fogj üdvözölni K á r o y i Mihály grófot, p á r t ügyve zető elnökét. A párt tgji zután K á r o l y i Mihály gróf vezetésé vel K o s s u t h Ferencet, J u s t h Gyulát és A p p o n y i Albert g r ó fot keresik fel, hogy őket is üdzöljék z újév. lklmából. csütörtökön f pénteken ; : vízkár, kerestetik zonnli belépésre Lázár-utc 8. szám lá Dr. Hódi Imre ügyvédhez. Kossuth Ferenc lobbn vn, Kossuth Ferenc z éjjelt nyugod tn töltötte. M reggel meglátogtt báró Müller Kálmán tnár és megállpított, hogy Kossuth állpotá bn jvulás állott be. flz ellenzék győzelme Debrecenben. Debrecenből jelentik: Kedden volt Debrecenben törvényhtó sági bizottsági tgválsztás. A munkpártot, mely két elnökét jelölte, szégyenletes kudrc érte. Az ötödik l-válsztókerületben, mely kincstári kerület, mert jv részbén vsuts lkj, folyt válsztás. A kormánypárt k i fejtette z erőszkosság mindefl eszközét. Rettenetesen dolgozott terror. Hétfőn este pártvezérek sorr járták válsztókt, kiket hjnlbn is meglátogttk. Etet tek, itttk, de hiábvló volt legngyobb erőlködés is. Le szvztk összesen 897-en, kik közül 485-en függetlenségi M o l n á r Kálmánr, debreceni róti ktholikus Theresinum igzgtójár és 454-en szintén függetlenségi dr. G á b o r Jenő iz relit ügyvédre dták le voksu kt. A kormány jelöltjei - közül S z á v y Gyul kereskedelmi és iprkmri titkár, hrmdik kerületi munkpárt elnöke 434 és S z i l á g y i Imre ügyvéd, z el ső kerületi munkpárt elnöke, 378 szvztot kpott. A függetlenségi győzelem városszerte lelkes örö met keltett, zért is, mert kálvi nist Róm derék cívisei bebizo nyították e válsztássl kpcsolt bn, hogy őket felekezeti türel metlenségre hiáb csábítják mungók.... Sró! St&rgkh béres. Gróf S t ü r g k h osztrák minisz terelnök meghűlt és kénytelen z ágyt őrizni. Helyette m b á r ó Heinold belügyminiszter ment el kihllgtásr Schönbrunnb. Más hirek szerint miniszterelnök ál lpot ggsztór vált. öngyilkos mérnöfené. Pintér László debreceni mérnök huszonöt éves felesége mellbelőt te mgát. Az sszony válófélben vn férjétől, ki z öngyilkosság, lklmávl Nyíregyházán volt. A revolverdörrenésre befutott cse lédség. Pintérné eszméleténél VoÜ és rendelkezett, hogy, hívják el egy férfi-ismerősét. H i r szerint ez férfi el krt venni P i n t e m é i válás után, de házsság elé ^kdályok g ö r d ü l t e k. és ezért krt megválni z élettől. Pin t e m é n e k két gyermeke vn. Sú lyos sérüléseivel szntóriumb számtqttá% t

4 jnuár h VÁSARHELYI R E G G E L I ÚJSÁG Jn.. Kovács István szépen kivilágí tott tánctermében ngy újévi bálát ren dez. Belépődíj 80 fillér. Szilveszter-estélyén ngy béresfogdás lesz. Jn.. A földmunkás csoport bálj z [pregyletben- Belépti díj 60 fillér. JB.. A susání tánckedvelő ifjúság bálj Szppnos Imre Koron" c. ven déglőjében. Belépti-dij 80 fillér. Jn.. Újévi bál Homlok István vendég lőjében. Belépti-dij 60 fillér. Jn.. Ngy béresbál Beér Lipót ven déglőjében. A függetlenségi és 4 8 s párt válsztmány t g j i t t i s z t e l e t t e l meghívjuk jnuár -én délelőtt 0 órár pártkörhelyiség be. A z E l n ö k s é g! Felkérjük zon t. előfizelöinket, kiknek előfizetésük esi év végével lejárt, zt mielőbb megújítni szíveskedjenek, ne hogy lp küldése fennk dást szenvedjen. Tisztelettel kidóhivtl. nptárunkt j n 6-án k e z d j ü k s z é t o s z tni, B # Meghívás. A Dmjnich utci V i l i. olvsó "és társlgó nép kör jnuár 4-én, vsárnp délután két ó r k o r trtj tisztújító köz gyűlését, melyre z összes tgok ezúton 'hivtnk meg. Sttisztik kíhágási biriöfól A kíhágási bírói múlt évben 36 egyént vett elő különböző kihá gások mitt. Az ítéletet 20 eset ben függesztették fel. A bünteté sek után összesen kirovtott 805 koron. Ebből befolyt 6366 koro n, leültek 4773 koronát, hátr lék vn 666 koron. I t t jegyezzük meg, hogy kihágásokért kirótt pénzbüntetések felerészben z ál lmkincstárt, felerészben sze génylpot illetik meg. A gorzsi olvsókör tisztújí tó gyűlését jnuár hó -én dél után egy ó r k o r trtj meg kör helyiségben, melyre z érdekelte ket tisztelettel meghívj z E n ö ks é g. Gyűlés Bercsényi-körben. A 48-s Bercsényi-kör jnuár Wő -én d. ú. két órkor trtj tiszt újító gyűlését, melyre z érde kelt polgárok ezúton is meghivtjnk. A z e l n ö k s é g. Gál István képkiállitás Feketess női szlonjábn még nyitv vn. Belépődíj 20 fillér. A képek igen jutányos áron kerül nek eldásr. Adomány. S z p p n o s Im re polgártárs két koronát domá nyozott szereíethőzi ápoltknk dohányr. Az dományért ez ufón mond köszönetet G o n d n o k ság. Időjárás. Cspdékr hjló idő trt továbbr is. Hvzás, Vgy esőzés várfító z é v elejére. A beállott jnuár hónpbn se tvárhtó, hogy bőségesen essen. Olyn lesz jnuári időjárás, mint decemberi. (T. E.} Esküvő. T ó t h Imre, id. T ó t h Imre újvárosi polgártársunk és neje fi, jnuár 7-én délelőtt 8 órkor esküszik örök hűséget mkói ref. templombn B r t h Juliská nk, B h János ét neje kod- ves leányánk. Az estedéd Hődmezővásárhelyen lesz z újvárosi Viszhng-ulci olvsókör helyiségé ben. Igzgtósági gyűlés. A Délmgyerországi Közművelődési Egye sület igzgtótnács jnuár 3-án Szegeden gyűlést fog trtni. A gyűlésen városi tnács is képvi seltetni fogj mgát. Hlálozás. Gyászlp tudtj velünk, hogy id. C s r m z Ist ván f. hő 30-án, életének 8-ik. há zsságánk 33-ik évében rövid szenvedés ufón meghlt. Temefése m délután fél 2 órkor lesz Csil lg-utc 6. szám ltti gyászhőzíől. Az ó-templombn trtndó szertrtás ufón z Arny temető ben hntolják el.sirtják: özvegye, gyermekei, unokái, veje, nejének testvérei és kiterjedt rokonság. Béke porir! A Tejszövetkezetről. Mint értesülünk, Tejszövetkezet üz letéve igen szép eredménynyel zá rult, mi szkszerű vezetésnek és ngy gondosságnk következ ménye. Az ezt igzoló sttisztiki kimuttást részletesen közölni fogjuk. A Mártély-íegehlmi Olvsó köp december 28-án trtott ren des tisztújító gyűlését s ez lk lomból kifolyólg megválsztttk. Tiszteletbeli elnöknek: H o r o v i t z Mór, elnöknek K i s s Bálint, lel nöknek S z. K i s s Sándor, jegyzőr e k : G á Imre, másodjegyzőnek: D e z s ó János, ellenőrnek: H ö s Pál, könyvtárnoknk: H é z s ő Bá lint, gondnoknk; B e r e c z k i Já nos, válsztmányi tgoknk: Ngy Sándor, Csáki Károly, Hős Imre, Sipter Sámuel, Ger Sámuel, Pt kós Sándor, Rákos Péter, Joó J kb, Apró Mihály, Olsz Pál. pót tgoknk: Sz. Kiss Ernő, Lászli István. w Kíváncsi sttisztik. A központi sttisztiki hivtl leirt tnácsnk s nnk közlését kéri, hogy Vásárhelyen mennyi z isko láb nem járó tnkötelesek szám. Bizony nem legkevesebb, mjd nem ezer. Pályázók. A megüresedett ír noki állásr hirdetett pályázt j nuár 0-én jár le. Az állásért ed dig N g y Gábor és S z é k e l y Imre dijnokok pályáztk. Felj'árőt kér. P á d i Imre ké relmet dott be tnácshoz, hogy Délibáb-utc folyttásként Srklyi uttöltéshez egy feljárót csinál jnk. Minden tekintetben jogos és helyénvló ez kérelem, régen meg kellett voln már csinálni, ugy hisszük zonbn, h késve is, most is jő lesz, csk zután Ptő Pál módjár ne gondolkozzék z illeté kes htóság. Egy suhnc mult év jnuár elsején kéményseprőnek dt k i m gát s egész Oldlkosárt végigpumpolt boldog uj év örve ltt. Le het, hogy újr meg fogj ezt cse lekedni, óvtosságr intjük közön séget. Bleset kutsi állomáson. Súlyos bleset történt kedden dél ben kutsi állomáson. Az állo más előtti térségen állt M c z e k János két hintój, után pedig L á z á r István póshlmi gzdál kodó fogt vesztegelt. A bero b o g ó téhervonttól L á z á r István lovi megijedtek, közéfutottk Mczelk János hintóink, zokt összetörték, mjd tovább rohn tk z országúton, mgukkl hur colták gzdát, kinek zonbn z ijedtségen kivül ngyobb bj nem. történt. Elfutottk Mczelk János lovi is, de zokt is elfog ták. Az újvárosi és susání tánc kedvelő ifjúság egy csoportj 94 évi jnuár hó -én, Krencz János vendéglőjében (Mkői-ü. 54) Újvá roson ngy fényes táncmultságot rendez, Belépti-dij férfiknk 70 fill. nőknek 60 fill. Tánc kezdete este 6 órkor. Újévi bál. Mucsi Mihály, K Mucsi Mihály kérők és tánckedveíő ifjúság jnuár hő -én, z Amerik vendéglő ngytermében, jő zeneker közreműködése mellett ngy újévi táncestélyt rendeznek. A tbáni első olvsókör j nuár 4-én könyvtár jvár z Amerik vendéglőben fényes tánc multságot fog rendezni, mire felhívjuk közönség figyelmét. Beléptidij előreváltv 60 fillér, es te pénztárnál 80 fillér. Anyák leányik kíséretében nem fizetnek'. A bál kezdete este h á t órkor. Felülfizetések köszönettel fogd ttnk és hirlpilg nyugtáztt nk. Polgári bél Petőfiben. J nuár 3-án este fényes táncmultsá got rendez Petőfi kávéházbn Pepi jóhirü zenekr. A multság r előreváltv 60. este 80 fillér beléptidij. A multságr felhívjuk közönság figyelmét, T ö r e k v ő fitl géplktos. K t o n Bálint fitl géplktos, Buvár-uíc 23. sz. ltti lkos Bu dpesten legjelesebb gépgyá rkbn kitnult géplktossá got s hziött, hog'y itthon indul jon el z élet ngy útjár. K t o n Bálint nem egyszerű mester, ki gépek titkát ismeri, hnem géplktosság keretébe vágó mű vészi dolgokt, dísztárgykt oly szk vtotts ággl ég rátermett séggel készíti, hogy méltán ren dezhetne munkáiból kiállítást, hogy igy ngyközönség köze lebbről ismerhesse meg képessé geit. A törekvő fitl ipros, ki hitelesítés lá kerülő mázsákt igen pontosn tudj készíteni, szí vesen jánlj szolgáltit ngy közönség pártfogásáb". Szbó Mihály Dmjnich-utci szürszbö kezdődő újév és m á r beköszöntött hideg időkre vló tekintetből jánlj dúsn fel szerelt rktárát, meleg, trtó? pokrócit, csinos, ízléses szürjeit közönség figyelmébe. A régi üzlet jö hírneve, összeköttetései után méltán számitht vásárló közönség bizlmár. ' Táncprőbbál. C s d Fe renc Khályszék-utci tánciskolájá bn m este fény 3 táncprőbbál lesz, melyre 60 fillér belépti-dij. A multságr felhívjuk közönség Ügyelőét. A Hccéré ppucsok. H kellemes meglepetésben krj ré szesíteni ismerőseit, hozzátrtozó it vgy csládját, keresse fel Hlsy Mihály ppucskészitő Kluzál utc 37. számú házát, vgy Deák Ferenc-utci ppucs-üzletét, hol ngy válsztékkl áll ppucsvásárlő hölgyközönség rendelkezésé re. Be vn bizonyítv, hogy krácso nyi és újévi jándékul legkedveseb ben fogdnk egy pár szép ppu csot. Pici-árk Vásárhelyen Buz Árp Kukoric Sertés. Szlonn Zsir Elfogott betörő. F ü z e t e Sándor bűnei. C s o l c h Gyul *dr. orvos je lentette npokbn csendőrök nek, hogy Soltinyomáson lévő' kunyhóját ismeretlen tettesek fel törték, mi elvihető volt benne, zt felpkolták, íezzel zonbn nem elégedtek meg, hnem kunyhóit össze-vissz rombolták. A feljelentés folytán csend őrök megindították vizsgáltot s p á r npi kuttás után kézrekeritették F z e k s Sándor fogll kozás nélküli csvrgót, k i be is vllott, hogy ő volt tettes, ö járt kunyhóbn. A csendőrök házkuttást trtot tk Fzeks odújábn s egy szép szűrt is tláltk. H á t ezt hol vette? kér dezték. Sipos Sándortól kptm hsználtr, mondottá Fzeks. Rögtön előkerítették Sípost, k i beismerte, hogy szűrt mégí ugusztusbn lopt le C z u c z i József Károlyi-utci gzdálkodó kocsijáról A csendőrök Fzekst átdták! kpitányságnk, hol tovább fo lyik ellene vizsgált, mivel z gynú, hogy, más bűn is ter heli lelkét. Hírek mindenfelöl. Leányszöktető meriki millio mos. Vrsó előkelő köreit egy re gényes leányszöktetés trtj izg lombn. Néhány hónppl ezelőtt Mes meriki milliomos egy für dőhelyen megismerkedett Zlesk Zsófiévl, legszebb vrsói urileánnyl, kinek z édespj szintén dúsgzdg ember, A fitlok csk hmr megszerették egymást és Mes nemsokár mint kérő jelent kezett vrsói Zlesk-kurián, Az orosz pát zonbn nem htották meg z meriki milliók és kos rt dott Mesánk. De nem ugy leány, ki tizennyolc esztendős szi vének minden vonzlmávl rgsz kodott délceg jenkihez. Az elut sítás után z meriki hmr ké szen volt tervével. Tudtár dt Zlesk Zsófiánk, hogy lklms pillntbn megszökteti. Hétfőn z tán megjelent Vrsóbn és leányt társlkodónőjével együtt utór tette és elszáguldott velük, A dühös p most detektivekkel nyomozttj, hogy szökevények hol trtózkod nk. Kossuth Ferenc beteg. Kossuth Ferenc állpot ismét rosszbbr fsirdult, ugy hogy orvosi tnácsár kínytelen újr ágyb feküdni. A reumáj sztmává fejlődött és kín zó fájdlmkt okoz. Benyovszky grófné, Kossuth menyszony állán-, dőn beteg állmférfiú mellett trtózkodik. Htezeregyszázötven méter m g s s á g b n repülőgéppel. Prisból jelentik: Néhány nppl ezelőtt Leggneux vitikus ujbb mgssá gi rekordot állított föl, mennyiben fréjusi erodrombn föllszáltnyolcvn lóerős. monoplánjávl és 65é méter mgsságr emelkedett, Dél ben tizenegy ór negyvenht perc kor szállt föl és egy ór hrmincöt perckor szállt le, összesen tehát egy ór negyvenkilenc percig volt le vegőben. Leggneux, ki már há romszor jvított meg mgssági rekordot, oxigén-tömlöket vittmgávl és miután elhgyt négyezei méternyi mgsságot, ezek segítsé gével lélegzett

5 VÁSÁRHELYI R E G G E L I U J S A Q 94. Jnuár U F e l e l ő s szerkesztő : G r vá i z Ferenc. Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jó brátok, ismerősök ós szomszédok, kik felejthetetlen jó kisleányunknk Kmocsf Juliskánk folyó hó 27 én történt végtisztességtételén megjelentek s meg jelenésükkel részvétükkel mé lyen sebzett szivünk ngyfájdl mán könyitoni szívesek voltk, fogdják ez uton is szívből f kdó hálás köszönetünket. Kmocsny Sándor és csládj. : Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jó brátok, jó szomszédok és sok jó isme rősöknek, kik felejthetetlen jő édes nyánk s nevelő nyánk, kedves ngy nyánk és hü dód ny, szerető testvér és rokon nk, özv. S z é l SVUháiyné sziíl. Gál Rozáliánk 98. év dec. hó 27-én történt végtísztességtételén megjelen tek s megjelenésükkel mélyen sebzett szivünk fájdlmin eny híteni szívesek voltk, fogdják ez uton is ugy összesen, mint egyenként szívből fkdó hálás köszönetünkét. Hmvásárhely, 94. év jn. hó -én. A gyászoló cslád. Egy szelelő rost vn eldó Imre-utc 5 szám ltt. 83 E!sŐ kerület Árvíz ''utcávl szemben el dó egy vill-szerü épület yülnyvijágttásr berendezett. Ugyn olt két bogly lucern, eldó. 207 Mgános emberi földeáki birtokomr keresek knásznk. Jelentkezhetni Cukor Lászlónál Andrássy-utc 29 szm. 26 Ppucsos tnoncnk egy ügyes fiu felvé tetik Háfssy Mihálynál, Kluzál-utc 37 szám. \ 899 Kocsis István rnythlmi dűlőben, Pusz t 44 szám ltti lkosnk engedélyezett ttlénlöv változás mitt eldó, fj V 23 Noniusz Űrmény ngymjláti méntelepről vló. kor 4 éves lesz, mgsság 76 centi. 93 Dmjnlch-tc 3 számú ház mely 5 szép szob és mellékhelyiségekből áll kedvező felételek mellett olcsóért eldó zonnl át is vehető. 59 Újévre éves ífláskogsls kerestetik. Jelent kezni Kácser válllkozónál, Gróf Bercsé nyi-utc Jó hngú Pthá grmfon sok lemezzel minden elfogdhtó áron eldó ötödik kerület Kisfludi-utc 5 szám ltt. 25 Kereskedelmit vépzett kissszony zonnl felvétetik Pollák Sándor irodájáb, Kálli utc 0. szám 79 Tnyásbáres kerestetik Mihály-utc 4 szám lá, Kis Ernőhöz. 8 HlZOtt tinókt és jó fejős teheneket ál lndón veszek, jelentkezni lehet htodik ker- Ferencz-utc 4 szám ltt udvri lkás kpuvl szemben Veisz Dávid nál. 50 Két ppugsos segéd felvétetik Hlsy Mihálvnál htodik ker. Kluzál-utc Cz. Ntív Péter Brczi réten kukoric ffilflet oszt holdszámr pénzért, értekez hetni hrmdik ker. Fecske-utc 0 sz. ltt. 84 SÍOSZt és kvártély kphtó. Szegfű-utc 6 szám ltt. 54 fitl borbélysegéd zonnli belépésre kerestetik Kűlly-utc Schilinger házbn lévő borbély üzletben. 92 Egy-kOVáSS segéd ki lóptkolást jól érti, zonnl felvétetik Benkő András kovács nál Teleki-utc 6 szám. 45 Serház téren második számú ház eldó. "Jó krbn trtott és üzletnek is lkl ms. Tudkozódni lehet helyszínen. 75 iefjy Jő fiu bognár tnoncnk felvétetik j Oláh bognárnál Jóki-utc jó fi tnoncul felvétetik Benkő And rás kovács mesternél Teleky-utc 6 szám. 68 i Mosást iproslegényekre, béresekre eliválllok. Gllérokt fényezek. Kluzál-utc J43 szám. 209 ippucss tnohgnk, egy ügyes fiu, tél ies ellátássl, felvétetik Bordás Bálintnál zrinyi-utc 82 szám ltt. 208 [Az erzsébeti útfélen Zsrkó Ferenc szomibzédságábn 2 és egynegyed hold föld eldó. Megtudhtó htodik ker. Rók-utc jbs szám ltt. 82 Tnyi ÍSkOláSlOZ egy pár csládhoz egy Bütni főzni tudó sszony, vgy leány cselédnek kerestetik. Jelentkezni lehet iákóei-utc szám ltt. 88 í Űfo. ksmzott sertés (K»; kilósok) el dó első ker. Kemény-itlc 4. szám pltt. " 8G JTiZ évlö dómentes ujház Ferencz József sugárút 38 sz. eldó. 95 iflzv. OlSZ ÍStvánnénk Mártély oldlon 20 hold földje árendáb kidó. Megtud htó hetedik ker. Tvsz-utc 7 szám iltt. 20 Negyedik ker. Berzsenyi-utc 5 számú ház 525 négyszögöl udvrrl, mely ki sebb gyártelepnek lklms eldó, eset leg fele része is. 996 Gyümölcs-, gesztenye- és cukork pko lásr lklms tiszt fehér hujldékoblr kilószámr vn eldó Reggeli Újság nyomdájábn. 9 Sját SZBréSÜ Ujbor 72 fillér Szrnák Károlynál. literenként 3 Kácser építő mesternek tói tnyáján En gedélyezett nyugti fj bikáj vn 4 kor. 40 fillér hágtási dij. 62 Pecsételt Üvegekben méri tisztán kezeit jó érett szőlőből borit literenként egy koronáért Kácser. Ngyobb vételnél ár engedmény. Gróf Bercsényi-utc 27 szám. 63 Csőszfogdás. Kovács János ügyvéd, mint szőlőhlmi hegygzd, csöszfogdásr, csütörtökön, vgyis újév npján délután 2 órár sját házához tisztélt szőlőbirtokosokt ez uton hiyj meg. csősznek vlók ls jelent kezzenek. 84 iözv. Frgó Ljosáénk negyedik ker. jfácán-utc 30 szám ltt szép kivágott 205 oldlú szánj eldó. iölsznőnerzselást válllok elsőrendű gép pel. Kívánt szerint megpirítom. Cimem ^hetedik ker. Mátyás-utc 52 szám. 206 Eldó egy hőtejü kisfijs tehén, egy k zl gyepszén, egy körül ksos kisko csi és egy finom cél eke. Megtudhtó (Tóth Pálnál Dmjnich-utc Bihrmegye htárán, Mrgitt vsút állo mástól 6 kilóméterre országút mellett 8G0 m. hold erdóblrtok fávl, vgy nélkül, sík terület 70 százlékot bnk ád olcsó kölcsönt, 30 százlékot le lehet z Ur dlomnál dolgozni kocsi, vgy gylog npszámml 4 5 év ltt, mikor s ját dolgát elvégezte, igy szegény ember is földhöz jutht pénznélkül, de kilehet fizetni is, h ledolgozni nem krják, ve hető holds prcellákbn. Bővebbet FpucskáSZltŐ munkások állndó munkár zonnli belépéssel, ügyes fiuk tnulók nk felvétetnek Bíró Sándor ppucsosmesternél, második ker. Zrinyi-utc 03 szám ltt. 88 Kszp-utc 8. Akik már előjegyeztettek, jelentkezze nek újból pénteken jnuár 2-án )->gbeszélni, ntikor lesz z indulás. OroVBGZ JállQS Dáni-utc 64 sz. ltt ne héz és könnyű sertéseket vásárolok min dennp és Vásárhely-Kutson pedig min den szerdán. 946 Qál OktárnáS I I. 93. szám 5. osztályú keresldó z illetmények összevont összege után vettetik ki. Kelt Szeged 94, évi jnuár hó.' IV. ossídlfo ksrssefi űé lá trtozó jövedelmsk bevllás tárggábcri. Az 94 évi jnuár hvábn z állndó fizetést, nyűg,- kegy,- vgy tiszteletdijt huzó állmi, törvény htósági, közlpítványi, községi, egyházi, társulti és mgáníisztek, tisztviselők, hivtlnokok, közegek, nyug-vgy kegydijt huzó özve gyek, állndó lklmzásbn lévő üzletvezetők, felügyelők, kezelők, könyvvivők, pénztárnokok s áltl, bn 80 koronánál több hvidíjt huzó segédek, segédmunkások, ál lndó fizetést élvező lelkészek, t nárok, tnítók, nevelők, írók, művé szek hivtlszolgák stb. kereseti dó negyedik osztály lá trtózó keresményüket z lább említendők kivételével ré szükre ingyen kiszolgálttndó vl lomás! iveken jnuár hő 20-áig községi elöljáróságnál (városi dó hivtlnál) bevllni trtoznk, zon kívül vállltok és intézetek igz gtóság, elöljáróság, pénztár' földbirtokos vgy üzlettuljdonos, kitől vgy melytől z dóköteles fizetését húzz, szintén kötelezhető rr, hogy nál, illetve üzletében állndó fizetés mellett lklmzott egyének név és fizetési jegyzékét z dókivető htóságnál nyújts be. Az dókötelesek z összes ren des fizetést, nyug,-kegy-vgy tiszte letdijt, szóvl mindzokt járn dóságokt, melyeket z állásukkl egybekötött bőrmely néven neve zendő szolgáltuk fejében kár készpénzben, kár termesztményekben, kár egyéb járulékokbn él veznek, folyó évi, vgy h gz folyó évre megállpíthtó nem voln, z előző évi állpot szerint vllomásb felvenni trtoznk, E keresmények bevllás lól zok z illetmények sem vétetnek ki, melyek dózttás tárgyául nem vehetők, mert nnk elbírálás ;vjjon vlmely készpénzbeli vgy ter mészetbeli járndóság, vgy egyéb járulék keresetdó negyedik osz tály lá esik-e, vgy sem, kizáró lg z dókivetésre illetékes köze gek vnnk hivtv. A IV. osztályú, keresetdó lá trtozó járndóságoknk z állm kincstár megrövidítésére irányozott szándékból történt vlótln bemon dás vgy, be nem vllás (875: XXIX. te. 3..) jövedéki kihágás, melynek birság 8. szor nnyi, mint z z összeg, mellyel z ál lmkincstár megkárositttott. Kár összegnek vétetik z z összeg, melyet közdők kivetésére illeté kes közegek jogérvényesen megál lpítottk. A nyilvános számdásr kötele zett vállltok és egyletek tisztvise lői vllomást nem dnk, ezeknek illetményeit z illető vállltok és egyletek kötelesek bevllni, ki vetett keresetdt tőlük beszedni és z állmpénztárb évnegyedenkint beszolgálttni. Tisztek, tisztviselők és hivtlno kok, kik fizetéseiket állmi vgy állmkezelés ltt álló közlpítvá nyi pénztárból húzzák, vllomást dni nem kötelesek, ezen dóköte lesek kereset dóját pénzügyi h tóság szbj k i és hvi levonás ut ján közpénztár szedi be. H vlki IV. osztályú kereseti dó tárgyául veendő többrendbeli illetményt élvez. Ilyen esetben IV^ M. Ür. gébíiiipiéisf.! Vendégeimnek, jó brátimnk, jó króimnk ez uton kívánok boldog újévet KÖN M I K S A vendéglős. Ngyrbecsült vevőimnek és jóbrátimnk ez uton kívánok b o t d o g újévet Schiiünger Mihály vskereskedő. A ngyérdemű építtető közönségem nek, vlmint minden jó ismerőseim! nek ez uton kívánok boldog ujesztendőtisztelettel: Szthmáry János kőmüves-moster. ngyrhecsült megrendelőimnek ós jó brátimnk L u c z vegytisztitö, J ó z s e f kelmefestő, Szegedi-u. 2 B o l d o g újévet kiváltók mélyen tisztelt vevőimnek és ismerő seimnek. S z k á t s János mészáros ős hentes. l e s é 00 klgr. prim vegyes keménytzif felvágv házhoz szállítv Hsábos 00 klgr. K 2.40 Coksz «. po^oszszén losjebb minőségben és legolcsóbb árkon Blss József fkereskedő, 42. Lázár-utc 6 8. Telefon... "..IBI iii tnúin. Szántó Istvánnk VI. kerület Nyár-utc 52. szám ltt lucernszénáj vn má zsszámr eldó. Úgyszintén Mkói-utfélen Toffler Lázár tnyáján, mindjárt körtöltésen kívül 25 bogly és egy kzl szénáj eldó. 74 legszebb szűröket legolcsóbbn és leg ngyobb válsztékbn Szbó Mihály szűrszbónál lehet kpni Dmjnich-utc 25. szám ltti szürszbőüzletben. 90 kedden reggel MómiS Sándor Gorzs,508. szám ltti tnyájából egy féléves szőke, mlc. Aki tud ról vlmit, jelentse - ; fenti számú tnyán, illő jutlombn ré-i szesül. 94' Pi,; óvdékkl felvételik zonnli, esetleg;; jnuár 5-iki belépésre LUGZ JÓZSSf V8Qy» tisztító, kelmefestő fióküzletében Szegedi-, utc 2. szám. J Levélbeli jánltokt szegedi íűüzle embe Lndon-u. 9. sz. lá kérek, 20 4

6 VASÁRHELYI R E G Q E M H-SSÁG 94. j n u á r. Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási e m é n y j á n l j á k űws és wássztéík&s r k t á r u k t, Telefon 35 forrás! Társ Segjolifts míimöségéá jótállás é s kedvező részletfizetés mellett, minden kmt felszámítás Krácsony sz. és Újévi nélkül. ünnepérre beérkeztek finom külföldi remek kiállítású kisebb és ngyobb, egy és két rugós, legújbb szerkezetű UCSZÉiŐgÉpBK. melyek minden ízlésnek megfelelnek és melyeket olcsóbbn mint bárhol árusítunk, Legngyobb rktár z eredeti f i t o m M ", Pthé"", \,&ss OSS, F B V&rií % Spdl", úrnssml" hnglemezekben. Víllnyeröre berendezett, utogén heggesztőye! ís felszerelt stimgj? jjvsté Sját érdekében óvkodjon mindenki csődtömegből árverésen vásárolt és már sokszor hirdetett ócsk beszélőgépek és hsznált kiszínék lemezektől, melyek léprecsíó ngyhngú és megtévesztő hirdetésekben lesznek jánlv. t smk 28 kőn egv célszerű krácsonyi írj jándék flrámofon <* \«mi nietve 20 felvéüo ti\ ós díszes lemezlbumml. ki 4 áíöí &s?5!t8tte, ÍSZSflSSfií 832 ís!! 8Í! SPI ipiljl. A közeledő újesztendő lklmából szí vesen rgdom meg z lklmt, hogy mulndó évben iránvombn tnúsított jó indultáért hu'.ás köszönetemet fejezem ki- Egyidejűleg zon kötelező ígéretet teszem, miszerint főtörekvésem <id fog Irányulni, hogy eddigi ngyrbecsült bijlmát, elismert szép gyártmányim szál lítás, pontos és.,jó kiszolgálás áltl le hetőleg még ngyobb mértékben kiér demeljem. Hinni szeretem, hogy z elmúlt rosz esztendőt egy jobb év fogj követni ngy létesített gyári üzemem imát ngyobb mértékben ág g fogj;, igényem venni, ennek reményében zolí :áltimt készséggel feljánlom kedboldog újévet kivonv ves megkülönböztetelt tisztelettel KISS BERTALAN. Bor-Jelentés. liter!ilv hü rizling 84 és filter Ét tiltó. literenként is, tisztán kezelt horgósl Uj Í53F kihordásr. Lkodlmkr hektó'iter vételnél ngy válszték és árengedmény vn. Disznóölésekre ngyon szép rizskás ngy válsztékbn, jutányos áron és s ját őrlésű ptíolt fehér tiszt drált só, vlmint sját őrlésű bors. Vlódi tiszt törköly pálink lt fill. brck 3.20.,.. szilv., 2.ló minőségit rdi törköly kor. 60 és kor 40 fillérért kphtó 5fj..ECcwács Értesítem z igen tisztelt vásárló kö zönséget, hogy mlmombn mindennemű klács- és kenyér liszt. dr. korp ugy kicsinyben, mint ngybn, jutányos árbn kphtó. Egy fordíthtó biliárd sztl minden elfogdhtó árért eldó. Úgyszintén lko dlmi és disznótori bor kphtó olcsó árbn. 983 Tisztelettel: Bor-, s ö r - és pálinkák kihor dásánál ngy kedvezmény i Kiváló tisztelettel >Og*íbás ls8ff*s vendéglős. vlmi és teljesen hsználhttlnná vá lik gkdságigépekben, őszinte biz lomml forduljon íiío Bálint géplk tos-mesterhez, hol vsi;puk, sírkertté* sok. Vízvezeték stb. jvítások pontosu készülnek. Továbbá közeledő mázs hitelesítésre szkszerűen készítek elő bármiféle mérleget. Műhelyemben készült munkákéit fele lősséget válllok, gigászi vizsgár bárkit biztos sikerrel előkészítek. Két fiú tnoncul félvétetik. A ngyérdemű közönség becses pártfogását kérve, mrdok tisztelettel míséqbvm iíoi ÍI il ÍI I SJM? Hol másutt, mint Szppnos Imre vendéglőjében (volt ímre Mihály-féle) mert ott Szilveszter estén ngy béres fogdás lesz, újév első npján pedig fényes bál! Ejnye, ejnye, kkor od csk elme gyünk. 963 Persze, tvly is jól multtunk ott. R O K, í*3 TELEFGN 00. Wi A szezonr dúsn felszerelt SzcJyetkezeíi Bníorcsrnok- gg; br (Kinizsi- és Petőfi-utc srok, Simon \>*.ljíáfoil.) Állndón rktáron t ebédlők, hálók, szlonok, bőr- J grnitúrák, mindennemű festett bútorok és szőnyegek jf kphtók ugy kégi:;péitz, mint kedvez r é s z l e t - JÉ! fizetés ERBeüüett. Tisztelettel: z igzgtóság. g J egy kiszolgáló leány kerestetik zonnli; belépésre. 20 Ü Z L E T Hüm Vn szerencsém értesíteni n. é. kö-, zönséget, hogy Dmjnich-utc 9 szám. Mucsi Sándor ur házábn, korlátln itomérést és Gépgyár feliéfelek. Aipiitottiss L e l k i i s m e r e t e s -.ÍWSPIKHB^W^J_^' nyitottm. Kérem közönség becses tisztelettel Csipes fizetési pártfogását 55 Sándor. kiszolgálás* i e g j o b b K, újból tmhh száz g z d e l i s m e r ő - és hás-levele b i z o n y i l j z t. íteljes jótállás zvrtln üzemért és tiszt cséplésért. Legngyobb teljesítmény. Csép.őgrniturák, motorok, mlom berendezések, rktáron megtekintheti JEs_w.2L.!. Mészáros Jánosnk Szikáncs szélen 00 hold földje, rjt lövő épületekkel, r tézi kúttl, egy hold szőlő és gyümölcsös kerttel, mindenféle tkrmánnyl; ezen-; kivttl árp, kukoric tetszés szerinti' mennyiségben méltányos ár mellett el dó. A főidben 6 hold lucern, z egész is lucern lá ngyon lklms. Azonnl át is vehető ; értekezni lehet helyszínen és Sip-utc 3 szám ltt. 2 jómsbiőí Imre Károly bori íegmeö- í.-' blzbtób&lr. ou ^ jkóny.elme Búlmü géplktos-mester, Buvár-u. 23 szám. 85 Rózs-utc 2. szám ltti ház. három, utci szob, fürdőszobából álló uri lkás,' vlmint 'z 'Oldlkosár-utc 5. sz. ltti ház kedvező fizetési feltételekkel. Bőveb bet Gál Gktárnál Kszp-it é Tisztelettel tudtom kedves ismerő seimmel és Vásárhely n. ó. közönsé gével, hogy ni.. Holló- és Páífi-utc srkán, sját házmb korlátln borsör- és nálinkmérést n y i t o t t m s kiváló tiszt jó borokkl, sját fő zésű kitűnő pálinkákkl, friss jó sö rökkel állok tisztelt közönség ren delkezésére. 922 rsljil. TELEFON 30. Ostyár fűszer-kereskedő és itlmérőnél, Drjnich-utc. Egy 7 20 évés tisztességes fitlember éves udvrosnk kerestetik. Tele tón kellemes romáj és ize. z összrs,te fjokt fslfllmuli. Egynegyed kilogrmm Nilgiri Ornge Pékbe te 5 koron ere deti hermtikusn elzárt pléh dobozbn llek 24 filiér. Kizárólgos elárusitás Udvrhelyi Sándor Zöldségpici fűszerüzletében. 90 é p f lt t á f b n.«üóár.ic2ö-v;l:.:::i:.:iy, Kisízsl-ntc. szám és Vásártér. A_~ A -. JÁilndógépkiállitás I, Nyomtott Vísárhelwi R»i»«>ii *tio<» i._«-_t _«~ 6 '

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben