A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:"

Átírás

1 X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér.l p o l i t i k i Főszerkesztő é s lptuljdonos: Kun Bél. fl szerencsétlen esztendő. Külföld előtt, de tlán még önmgunk előtt ís nincs m Mgyrország, csk Pnmország. Szédelgők, klndorok boldogultk szerencsétlen J3-s esztendőben ebben z or szágbn, kik k o r m á n y meg vesztegetésére egy milliót dtk, hogy tíz milliót nyerjenek z így megvett üzleten. Ezt így csinálták többször, recept sze rint. Az 93-s esztendőbe belesülyedt mgyrság becsülete, tekintélye, hitele. Lsscskán szedi sttiszti k számokb ennek z elmúló esztendőnek rémségeit, rop pnt hnytlást, mit nem zeti élet m i n d e n területére ho zott ez z időszk. Meg fogunk borzdni ezeknek számoknk beszédétől. Egy eísülyedő or szág képe fog ránk meredni sttisztik rubrikáiból. Minden csökkent, mi z ország jólété re muttn, minden emelkedett, mi romlást jelenti. Vsút nk, dohányjövedéknek, fo gysztási dóknk ijesztően, le szállt jövedelme; végrehjtá soknk, csődöknek megduplá zódott számuk. Az állmháztrtás egyensúly teljesen megbomlott. Óriási de ficitje vn mgyr költség vetésnek, milyen hetvenes évek ót nem volt, s mit csk uzsorköícsönökkel tudnk már pótolni. A htlom pártjánk nemjeti m u n k á j " romokt, szomo rúságot, bántot termelt. Igen, máshol ís megtörtént, hogy lelkiismeretlen k o r m á n y o k és politiki pártok visszéltek htlmukkl s becstelen m ó don megkárosították közv gyont. De z még soh, sehol nem volt, hogy z párt, mely megvesztegetésekből eredő pén zeket gyűjtött ksszájáb, mely mg részére megsr colt z állmml szerződő vál lltokt, ezeknek gyláz tosságoknk npfényre jutás után ís k o r m á n y o n mrd hsson s gonosz törvényekkel felforgthss z ország egész lkotmányos rendjét és legázol hsson minden közszbbságot. Ilyen soh se volt még egyet len országábn se földnek. S nem volt eddig ilyen mgyr nemzet múltjábn sem. Ezer esztendőt élt le mgyr nem zet ezen földön s z ezerben vnnk rettentőnél rettentőbb esztendők, de gyláztnk, z erkölcsi törvények cinikus fel r ú g á s á n k olyn szégyenletes esztendeje még egy se volt, mint ez most meghlt esz tendő. Tisz István esztendeje volt ez z egész gylázt-év. M i k o r elborultn állunk z uj év kezdetén, soisüídcsött ember kétségbeesésével kérdez zük : mí következhetík még? Nem látunk jót jövőben, mert még egyre trt becste lenség kormányrendszere, A htlom bilincseket kovácsol; kötelet fon, hogy büntethessen, gyötörjön mindent és minden kit, ki még szbdon élni és mozogni kr ezen földön. Nem látunk jót jövőben, de hisszük, hogy z erkölcste lenség nem tudj elrothsztní ezt nemzetet, hnem meg mrdt jók kicsiny mgvából uj élet, boldog Mgyrország támd I Múí] léiisíp 3-). Hz Hg&Snxvf hivtl kimuttás. Érdekes és beszélő számok zok, melyeket z elmúlt 93-ik esztendő 'hlndóságár vontko zólg: z nykönyvi hivtltól be szereztünk s lább közlünk. Az 93-ik év folymán 308 születési esetet jegyeztek be, ez zel szemben hlálozások szám 20, tehát n természetes szpo rodás 93-bn 88. H tvlyi számokt tekint jük, ugy hlálozásoknál nincs kü lönbség, tvly is 20 volt h lálozások szám. A születések zonbn csökkentek, mert míg z n p i l p. Előfizetési ár helyben egész évre JO K félévre 5 K Vidékre negyedévre 5 K. Nyílttér petit sor 80 fillér idén 308 születést jegyeztek be, ddig 92-ben születések szá m 363 volt. A házsságok szm kerek 500. Ez is csökkent, mert 92-ben 522 'esetben kötöttek házsságot. A házsságok felekezetek sze rint következőképp oszlnk meg: Házsságot kötött reformá tus reformátussl 247 esetben, ktholikus ktholikussl 98 esetben, 'izrelit izrelitávl 7 esetben, felekezeten kivüli felekezeten kí vülivel esetben, unitárius unitá riussl esetben, református k tholikussl 00 esetben, egyéb ve gyes 38 esetben, református izre litávl 2 esetben. Mint fentiekből láthtó, mig 92-ben 243 volt természetes íszporult, 93-bn ez szám 88-r csökkent. könnyítéséért! IMrosi tk&fék ésfc'iztosif<is..oly szerencsétlen viszonyok kö zött élünk, hogy semmit lkotni nem tudunk közdó emelése nélkül. Ngy költséggel olyn lkotá sokt létesített város, hogy nem jövedelmeznek, hnem évenkint ngy, összeget emésztenek fel. Az ilyen szerencsétlen közlkotások és város fokozott fejlődése egy évtized ltt 20 százlék dóemel kedést vont mg után. M m á r 8 százlékos pótdót fizetünk. Ez igy sokáig nem me het, számolnunk kell z dófizetők teherbíró képességével, gondol kozni kell jövedelmi forrásról, mert e nélkül közel jövőben tervbe vett lkotások h megvló sulnk, közterhek elviselhetet lenné válnk. Tervbe vn véve dorozsmi méntelep idehelyezése és ennek részére lktny építése; ez kö rülbelül háromszázezer koronáb kerül. Négy országút kiburkolás másfél millió koron. H, ezek megvlósulnk, köz terhek nnyir emelkednek, hogy m i közönségünk egy rossz gz dsági évet -nem birn k i. Ekkor elmondhtjuk, hogy m gunkt szándékosn töi^tjptettük, mert minden megfontolás nélkül ilyen ngy nygi áldoztb vittük m á r túlterhelt dófizető.polgá rokig j. Ngyon szép 'hldás, fejlő dés, de zt mondj közmondás: ddig nyújtózz, meddig tkró i ér. Alkossunk erőnkhöz mérten, m n k m i mxá ne mindent közterhek rovásár, hnem számítás lpján közter hek könnyítésére. Ilyen lkotás lenne városi t krék felállítás és tüz. jég el len vló biztosítást város mg intézné állmi támogtás mellett Ezek ngy jövedelmet hozni nk, város háztrtását írtegköri* nyitenék. A városnk körűibe!' másfél millió koronáj vn, lönféle lpokból, ezeket tkréi.' betétben gyümölcsözteti Város, micsod hsznot lehetne Vele' el érni, h város mg értékesitetené ezt tekintélyes összeget! Vásárhelyen vn négy pénzin tézet, egynek vn felül z lp tőkéje egymillió koronán, áz évi mérlege százezer koror^ tísátá nyereségen rendes köniljtténv'ek között mindegyiknek fejül vn.. Mit jelentene százezer koronát jövedelmező válllt : ftli költ ségvetésünkben! A városi tkrék ngy hsznot hozn kö/oh^é.gnek, mert h zt venné igfn'ybe közönség, tudtábn nnk, h meg is kell kmtot f i z ^ i z közvetve ö is-élvezné. méri.' ház trtás szükségletére forditená * elért jövedelmei város, igy le hetne közeljövőben tervezett l kotásokt közterhek emelése, nélkül megvlósítni. Ez négy pénzintézet körűibe-, lül kétezer ember kezén vn, mint (részvényesek kezén, e2 i igy jövedelmet kétezer.eml r é! -e-i, htvnezer pedig nélkül ú és ti zi közterhek mindunt kedését. A városi ' tkrék ielájíits;: ngy közérdek,'ezt elisiíícr'k még z irányító körök is,"- 'megvlósí tás zonbn ngyon nehfcr, inert személyes érdek ellen irányi;, mert törvényhtóság bizo teágá* nk ngyrésze ebből fcj.e r en%. bérből kerül k i. A város főbb tisztviselői szintén kevés lel érdekeltek, mert pénzmtézé*. tekné) bizlmi állásokt tölte-, nek be és igy mrd közérdek,' sját érdekek ellenben 'érvényé) sülnek, pedig ez nem veszélye int*! meglevő pénzintézete! nincs nnyi pénz, hogy heíne helyezni. Abbóí ' reségből közönség teme is élvezne. Ilyen jövedelmező n biztosítás, miíliú nk ezen cimen teüpb3 ii;iv petuft ezt megtrthtnánk. - m áz áltl, h város rn hl to: sitn polgárók'fc' ágfí.'igv; Mennyivel ngyobb; b ilorimjjif fordulnánk felek' is,«ságukhoz, mint idege hoz! Milyen visszás..'á-ij«

2 VÁSÁRHELY! 2. rígy költséggé! fenntrtjuk tűz oltó intézményt, védjük z idegen vállltok érdekeit. Vegye ke zébe város biztosítást, kkor lesz értelme tűzoltók modern felszerelésének, mely sját é r dekeinkéi szolgálná; igy megtr tnánk mgunknk zokt mil liókt, melyek ezen cimen kül földre vándorolnk. Vjh ez z. újév meghozná zo kt jókívánságokt, miket egy másnk ilyenkor kívánunk, lenne már boldog éve ennek sokt s nyrgtott nemzetnek, szűnne meg személyes torzslkodás, megjönne z összetrtás és egy más iránti szeretet, mert csk ügy letiét társdlomr nézve h'szrtps és üdvös munkát közkrttl mi kálni gy lehet felsorolt í * városunk jvár megivlüsiiii komoly megfontoedelmet kidássl ívelni, mert. h előre, <- >: '. i nélkül mindenre zt Boudjuk, mint Rózs András báiám ník jvításáról irt cikh>en i >ndj: Vessük ki közdó :. rvefii számolv z eshetősékkel I etkezik z ő megyzé li >gy, utásznk kell len, út.. mgunk földjénél, má ónál, mert mgun'.. udlttk megtrtni. SÍÉMolnuitk kell mi ngy íf Inerviseléssel, mi történik ' iüjttóor, h bekövetkezik, mi eziz. volt. egy, mázs 3 koron lesz, egy tehén sertés 80 fillér, egy koron. Nem tudjuk j jószáginkt értékesíteni, rög tön megkdunk, mert közteher lejebb nem száll, z csk emel kedik. Értsük meg egymást, mint fel soroltm, igyekezzünk jövedelmi forrást teremteni, kkor vliór válik boldog uj év eljövetele. IfcííjJi'SnsIs'ten, hogy ugty legircn! Blogh Sándor R E G G E L I ÜJSÁ6 K r d o s f e i i í o n I s leggen r e n des j á r t t i r ő l h i v t l. Olyn végtelenül kicsike kí vánság ez puszti polgártár sinknk, mely elől elzárkózni s ilyen furí megoldásokt k i tlálni egyszerűen képtelenség, A puszti polgárok nem él vezik városis fejlődés egyet len előnyét se, nem járnk k ö vezett utkon, nem közlekednek szflton, nem világít nekik v i l lny s mindennek dcár épen ugy fizetik mgs pótdót, mint z városi polgár, ki itthon kényelemben jár-kel s élvezi mindzt sok jót, me lyeknek létesítési költségeiben puszti polgárok épen olyn mértékben dóztk, mint vá rosik. Számtlnszor mutttunk már rá, hogy Puszt mostoh gyermeke volt törvényhtó ságnk s épen ennek követ kezménye lett z, hogy pol gárok lelkében elszkdási tö rekvések ébredtek, melyeknek tüzét z ilyen fjt htároztok szították, növelték mindenkor. Péld erre z ís, hogy egyházi tekintetekben már elszkdtk Vásárhelytől. Ezzel politiká vl szkítni kell törvény htósági közgyűlésnek s min den lklmt meg kell rgdni rr nézve, hogy krdoskutí polgártársink pusztközpontí polgárok jogínk csorbítás nélkül jussnk olyn intézmé nyekhez, melyekre kiáltó szük ségük vn. Ugyn miről vn most szó? Apró, kicsi dolgokról I Arról, th. biz. tg'. hogy hetenként egyszer Krdoskuton ís, Pusztközponton ís jelenjen meg egy-egy tiszt viselő s ott végezze el járltírást. H á t olyn kegyetlen ngy dolog ez, hogy ezért meg kell <St frídeg, se meleg á l l á s rövidíteni pusztközpontíkt pont. s ugy kell szétosztni dolgot, Lpunk tegnpi számábn hogy félévig Pusztközponton, vtnegirtuk, hogy krdoskutí félévíg Krdoskuton legyen bolgárok kérelmet dtk be járltírás? Ugyn-ugyn, ne tnácshoz célból, hogy Kr- okoskodjnk, hnem minden doskuton járltírói hivtlt állít- jogcsorbítás nélkül közmegelé jsonk fel, mely leglább'heten- gedésre oldják meg ezt kér íként egyszer rendelkezésére ál- dést, mert hiszen Pusztköz ín z ottni polgároknk. pontnk ép oly szüksége vn Megírtuk, hogy tnács ugy járltírásí hivtlr, mínfr&iíiíkrj e kérdést megoldni, íyen szüksége v n : Krdoskutmiszerint télen Krdcskuton, nk. n y á r o n Pusztközponton Ügyen Ez z igzság, e szerint kell járltírás, szóvl ilyen se hí- cselekednie tnácsnk ís, ieg, sít meleg intézkedéssel törvényhtósági közgyűlésnek krj megoldni kérdést, hogy ís és kkor rendben lesz do kecske is fól lkjon, ká log. poszt is megmrdjon. A tnács ne Pókíné szerint Szülte természetes dolog, hogy gondolkozzon, hogy melyiket krdoskutí polgárok körében szeressem, melyiket temessem, ez tnácsi gondolt nem fog tnácsnk egyformán kell koz megelégedéssel tlálkozni. De szeretnie brckosí polgáro ftem is tllkozbtík, mert kt, egyiknek szeretetével krdoskutí polgárok nem másiknk érdekeit nem temet pusztközpontí érdekeltség jog- heti el. Különösen hngsúlyoz csorbitásávl krnk járltírás- zuk ezt most újév npján s h 3 jutni, her zt krják, zon reményünknek dunk k i ftrcxtfesipoiteu is, fejezést, hogy városi tnács! fl krdoskutí psszsírás. 94. j n u á r í. ilt, de bár ne legyen igzm, minden lklmt megrg^ft^. r nézve, hogy külterületi'%bí< > j., bennünket temet! gártársínk jogos igényei k í e í e V ' E legngyobb fokú ggodlm-' mt pedig rr lpitom, még! mi gitést nyerjenek, m i áltl előtt városi tnács és gzdsági külterületi polgárok lélekben bizottság áltl készített utkrbn-4 teljes* közelebb cstolttnk város- trtási szbályrendeletet szövegében is ismerném, mit B hoz. log Sándor törvényhtósági bi zottsági tg e lp krácsonyi szá mábn közzétett. Ebből cikkből z tűnik ki, hogy szbályrende letet készítő bizottság z egye Utúő emelés? Közmunk? sekre nézve természetbén kötelező, utmunkák mennyiségének meg-' htározásánál kiinduló bázist; Vgx tán mfndfteiís? nem kizárólgosn birtokolt, Öszt szántás után, ráérő időben, iörök, vgy, bérelt, területek; igen csk minden évben rterelő- ngyságiár, hnem nnk utmenti «> dik szóbeszéd tárgy kocsi- fekvésére lpított. utkr. Azót pedig, miót h Nem, kérem szépen; méltózís-; tár egyes főbb utvonlit kővel sék csk elhinni, semmi kedvünk' burkolták k i s ezeken z utkon egy másik kis vád ásztörvényt játminden időszkbn, h zörgősen, szni, hol ngyobb birtok k i svgy; döcögősen is, 'de könnyen váltságot élvez, ellenben p gurul kocsi, erre is, rr is moz rsztbirtok szbd prédájává vn golódnk köves úttól m é g min jtéve vgyonosbb) s több idővel dig távoleső érdekcsoportok, biz rendelkezők pssziójánk. Az ut ttgtván egymást, meg másokt menti prszt kprj z utt, is, hogy no m é g ezt vgy mzt másik esetleg sokkl ngyobb' z Utvonlt kellene kikövezni s birtokos meg mjd segit! Szé hoznk fel mellette érveket, mél- pen segit! tánylndókt és elfogdhtókt i l Most pedig egyelőre boncolgs lendően. Sőt nem egy esetben ön suk készülőbén lévő, vgy m á r ként feljánlott pénzbeli hozzájá elkészült szbályrendeletet korulások lkjábn is. páncsik szempontjából. A' htár Ahogy megerednek z őszt s más részének is mjd kd szó téli esők s mint mind szemlél szólój p r ó is, kontr is. Azt mondj többek között B tetőbben jelennek meg feneket len kátyúk, megrgdt kerekek és log Sándor, hogly elismeri, misze kótyványos sártenger rémképei, rint szbályrendelet megszer ugy válik fokoztosn hngosb- kesztésénél Kopáncs más elbírálás b z érdeklődés minden útjví lá esik, mert hogly sok dülő s tási törekvés s minden ezirányü kis földre is sok ut esik'. De hogy mozglom iránt. Az utk rosz- más elbírálás lá esik, éz kkor, szbbodásávl, közlekedésben már t. i. tárgylásokon elke vló kdályozttás növekedésé rülte z ö figyelmét is! Köszön vel nő z áldoztkészség is s z tjük szépen! Ebből megtudtuk zt, önkéntes hozzájárulási összegek is hogy, elkerülte jvsltot készítő tgyobb' szmokbn kerülnek ftnács figyelmét is, nö hieg körözött ívre. Ez folymt pe többi gzdsági bizottsági tg ur dig trt mindddig, mig köve sk figyelmét is. Ne méltóztssék rossz néven zetlen tíülőutknk Öröktől fog v legjobb s utolérhetetlen utá venni, h ebből csekélységből, szi: lngyos tvszi npsugár ebből kis feledékenységből zt s szárító böjti szelek ismét jár merjük következtetni, hogy ebben htókká nem teszik z utkt s z igen ngly körültekintést igény ezzel egyúttl elfújták z utköve- lő munkábn, melyben megkizési mozglmkt is egészen kö~, Ivnttódik, hogy, mindén egyes legvetkező őszig, mikor mjd ismét RZbályrendelkező hátárt rosszk lesznek z utk s midőn ímbb is térképről lposn ismer mjd ismét ráétíínk -~.«besfélgöí- je s kifeszített mppán mu ttó ujjávl végiggylogoljon > > ni ról! H á t bizony, szó mi szó, nem' is tnács is, t. előkészitő bizott helyénvló dolog z, hogy idő- ság is felületes; munkát végezett. levetkeztethetünk szkonkínt vnnk rossz utk is, De jogosn sőt vnnk teljesen járhttlnok m'ást is; zt t. i., hogy mint tnem is, mert hiszen W igy, is jói voln, pjácsbui h bizottságbn bizonyosn - nem (esnék ról:»y> kdt egy ember, ki. Kopncs )nyi zok'szió,, igjf 'é^i-'é&i'étfim&s Sjátos; l^ülözéséit ismerve küí-nleges helyzetét külön elbírálás [időszkokbn. De z imént múlt 93-s B Í ^ tárgyává' tegye, ugy mjd köz ben, melyet szeszélyes időjárás gyűlésen sem jog ín ár Kopáncsmitt rendellenesnek, ft-gy diáko r is 'áltlánosított kesz szbály sn bnormisnk neveztünk el, n rendelettel szembén köpáncsik megszokástól eltérőeto^-^i 'ebbtem fevdeke kellő védelemre tlálni. is bhormis egesk-svzőn lát, Tessék elhinni, jó elekké! sőt mi npig m é g mindenütt mondhücoiff, mi itt Kopáncson is jjók, kitűnő jók voltk z utk 'állunk z grikülturánk olyn (bár ne lettek voln, most más fokán, mint pl. odát szomszéd képp állnánk vetések!) s bn, teszem zt Bodzásprton; mindennek dcár útjvítás gönd'- mégis z utkprássl, h ezt ro j fogllkozttj bölcs tnácso!, botbn kellene végeznünk bi város kinevezett 'és megválsz zonyos ellenszenvvel viseltetünk. tott tyjit, közgzdálkod'ásrj Ebből zonbn nem z követke delegált bizottságot, Üe: ezeken zik^ hogy sját Jól felfogott ér kivül vrosunk sok ezer kisp dekünkben inem csináljuk z utt, rsztját, sőt ezeket tlán leges- sőt ellenkezőleg, példár is hivt leginkább! kozom : Mindebből pedig-z következik Néhi jó ö r e g S z i l g y i bácsi nyájs olvsó, hogy, ez lklom nk itt második dűlőben lévő ml nem! szokásos időszki moz szőlőjébe bizony, nem mindig le golódásról vn szó, melyet hetett z egy lóvl kijutni; ott téli sár szül és böjti szél temet, VÍ'U szőlő pedig, csknem kühnem melvet nem tudom ííi tves iá, mellett s * dűlő is odáicr d Ujővf levél. r!

3 VÁSÁRHELYI R E G G E U UJSÁGl 94. j n u á r U Imjd hogly nemi mindenütt hbj'mok. Éppen csk hogy szegedi.üti torkoltnál volt állndón fe neketlen z ingovány, hiáb h'orl'dotí bele Elek Sándor urm f öltjebb' vló esztendőben tiz kéve venyigét sjátjából, z ut mégis járhttln mrdt, j Mozgtt z öreg ur egy d rbig zt bizonyos» m i n d e n k ö v e t«hivtlosn is, brátság ból is, hogy csk csináljnk m á r vlmit z útnk, csináltk is ott minden évben vlmit, de h jött egy eső megint csk járhtt lnná vált biz z.! Egy lklomml, hogy mesg y é n beszélgetünk, előhozkodik íz öreg ur, hogy ő gondolt vl mit, mit szólnék ozzá. Elmondt ztán, hogy ne várjunk mi senki re, hogy nekünk utt csináljon, [hnem neki is vn egy lov, Pistánk is, összefogják s lesz be lőle egy ig, szomszéd urm is ád egyet, meg mert mozgékony em ber sorr veszi szomszédokt s megszólítj őket. H á t h 5 6 ko csi összekerülne, zzl m á r lehet ne vlmit kezdeni. Ugy is lett, z ő egy lov ott volt, de ott volt jmég Kóti Pálnk kettő, Tószegi ísándornk kettő, Krdos József inek egy, Oregus Sándornk egy, jprehoffer Istvánnk egy s nekem ikét igám, hordtunk vgy kétszáz I kocsi homokot z ingoványb, z jut elkészült, de bizony szegény jó Öreg Szilágyi bácsi kész jó utón m á r egyszer sem mehetett k i szőlőjébe. Azután meg, mi itt Kopáncson, ugy szoktuk, hogy jószomszédok összebeszélünk, Boros szomszéjdom elboronálj z utt mihozteánkig, én Molnár Sándorig, ő meg szegedi országútig s h közbeeső nem csinál z uton semtm jvítást lelke rjt! Azért jmég nem dől össze zsidó tem;plom. i De hogy z szbályrendeletbe vétessék s netláni bírság mels lett kötelezővé tétessék, hogy mindzokt dűlőutkt, melye ket sűrűn lévő dűlők mitt érint földünk, felkárpótoljuk s éven 'át rendben is trtsuk, holott soh rjt nem járunk, urk kérem, ez sok, ebből engedjenek. Méltóztssék figyelembe venni, hogy vn Kopáncson olyn fél hold föld, melyhez nyolcvn öle!sek földek, készülő szábályrenj delet szerint fél dülő szélességet (számítv, 20 négyszögöl úttest trtozik. Egy holdr tehát 240 négyszögöl. Ebből pedig z követ kezik, hogy mert ut mellett vn földje s bár se lov, se kocsij, ; mégis csknem egynegyed résznyi uttestet kell kálgtni robot bn közért! És h mondjuk, Lázár Ljos urnák négyszáz hold íöldje vn s mind négyszáz hold egyetlen olyn főútvonl mellé es nék, melyikre város állit utászt, hol fog ő fel száz holdt kitevő uttestet domborításr s 'boronájásr? Sehol! Pedig z osztó igz s á g zt hozná mgávl, hogy h félholds embernek 240 négy szögöl ut jut, négyszáz holds nk száz hold ut jusson jvításr, ugy tetszik tudni ráérő idő ben. Az elmondottkból zt hiszem eléggé világosn igzoltm, hogy. htárnk leglább is erre kopáncsi részére, szóbnforgó sz bályrendelet nem lklmzhtó jbbn formájábn, mint zt Blog Sándor t. biz. tgi ur ismer tette, feltéve és ebben nincs okom kételkedni, hogy t. bizottság ( igzán méltányosn és igzságo sn kr eljárni. Kopáncs egyelőre megelégszik, zt hiszem zzl, hogy fő utvo nlár keresztutr utászt kp is h keresztutról vlmelyik dülőutt mint szegedi müuttl összekötő utt vétetik gondozás lá. Sőt sokn tlán bb is bele mennénk, hogy keresztút kiszé lesítéséhez 2 öíet Sjátítson ki város, kisjátítási költsé gekhez pedig kár önkéntes do mányozás, kár más uton szerez tessék meg megfelelő tőke, mgm részéről szívesen felján lok minden hold föld' után melyen gzdálkodom egy. ko ronát. i*, Azt pedig, hogy minden dülőútt feldomboritsunk, olyn feles leges munk, mit nyugodtn ki lehet kpcsolni jvsltból, nélkül, hogy ez z múgy is kes keny dülőutk rovásár menne. Ne forszírozzák kérem zt domborítást hisz úgyis olyn sok teher. ; j Kovács 3enő. Uráni* Ijn első ís ésoé npján Eím&úték lelebérf. A tvszi árdások lklmávl igen ngy és jelentékeny károso dást szenvedtek brciréti kis bérlők is, kiknek minden remény ségét tönkretette viz. A kisbérlők folymodványt jut tttk el gróf K á r o l y i Zsuzsninához s utlván nem várt ngy károsodásr s tuljdonosnő nemesszivüségére, kérték hszon b é r felének elengedését. A bérlők kérelmét z urdlmi ügyész: E n d r e y Antl dr. ügyvéd is melegen pártfogolt. Mint most értesülünk, grófnő teljesítette kisbérlők kérelmét, hszonbér felét 4 69-es szá mú prcellák bérlőinek elengedte. A nemeslelküségre vlló, tettért ugy grófnőt, mint kérelmet pártfogoló ügyészt és z urdl mi vezetőséget legteljesebb el ismerés és hál illeti. Ezzel jótéteménynyel gróf nő és ügyésze bizonyár újévi jándékul krt kedveskedni sorscspott gzdáknk. Körösinek lüit mond Psylnder ngyvárosi erkölcsrjz, drám 3 felvo násbn. A főszerepet: Psylnder Wldemár dán király szinház tgj játsz. Ezenkívül teljesen uj jól multttó kisérő műsor. Elődások k e z d e t e dél után 4, 6 és e s t e 8 órkor. és követ kező n p o k o n, szálló i isiséiül T l i n o i Szűcs? A szegedi közvéleményt m é g mindig izglombn trtj z vkmerő, véres betörési eset, melynek hőse K ö r ö s i Ljos vá sárhelyi illetőségű borbélysegéd volt. A szegedi rendőrség mint most értesülünk megállpított, hogy K ö r ö s i n e k bűntárs is volt, ki zonbn elmenekült. Hogy k i volt társ, erre nézve z elvetemedett gonosztevő nem kr felvilágosítássá! szolgálni. Egy szegedi hírlpíró lkásán kereste fel S z ű c s Gézát, ki z izglms esetről következőket mondott: Borzlms eset volt. Bejöttem lkásb, rendetlenséget tlál tm, másik szobábn kezdődött z élet-hlál hrc. Sokkl bátrbb lettem voln, de zt hittem, hogy revolver vn kezében. Erre v i gyáztm legjobbn. Sokáig trtott küzdelem? Igzán nem tudom, mennyi ideig-. Nekem ngyon hosszúnk tetszett. Mikor segítségért ki báltm, m á r hllottm kint z em berek zjongását, de t ö m e g n gyon gyáv. H véletlenül nem járnk erre Lindeníeldék, nem tu dom, k i mert voln bejönni sö tét lkásb. Most m á r jól érzi mgát, nem érez fájdlmkt? Ngyon rossz éjszkám volt. Lázs voltm, de most m á r hál Istennek, jól érzem mgm. Milyen ember betörő? Szép, mgs, fekete ember. Olyn jobb iprosfélének néz k i. itt jegyezzük m é g meg, hogy K ö r ö s i csládj Vásárhelyen, Ksz-utc 5. szám ltt legret tenetesebb nyomorbn él. Szoptiósdjk játszik. 30 TÁVIRATOK fl függetlenségi ptfrt njéve. Az országgyűlési függetlenségi és negyvennyolcs p á r t tgji j nuár elsején déli tizenkét órkor gyülekeznek pártkör helyiségé ben, hol S á g h y Gyul, párt lelnöke fogj üdvözölni K á r o y i Mihály grófot, p á r t ügyve zető elnökét. A párt tgji zután K á r o l y i Mihály gróf vezetésé vel K o s s u t h Ferencet, J u s t h Gyulát és A p p o n y i Albert g r ó fot keresik fel, hogy őket is üdzöljék z újév. lklmából. csütörtökön f pénteken ; : vízkár, kerestetik zonnli belépésre Lázár-utc 8. szám lá Dr. Hódi Imre ügyvédhez. Kossuth Ferenc lobbn vn, Kossuth Ferenc z éjjelt nyugod tn töltötte. M reggel meglátogtt báró Müller Kálmán tnár és megállpított, hogy Kossuth állpotá bn jvulás állott be. flz ellenzék győzelme Debrecenben. Debrecenből jelentik: Kedden volt Debrecenben törvényhtó sági bizottsági tgválsztás. A munkpártot, mely két elnökét jelölte, szégyenletes kudrc érte. Az ötödik l-válsztókerületben, mely kincstári kerület, mert jv részbén vsuts lkj, folyt válsztás. A kormánypárt k i fejtette z erőszkosság mindefl eszközét. Rettenetesen dolgozott terror. Hétfőn este pártvezérek sorr járták válsztókt, kiket hjnlbn is meglátogttk. Etet tek, itttk, de hiábvló volt legngyobb erőlködés is. Le szvztk összesen 897-en, kik közül 485-en függetlenségi M o l n á r Kálmánr, debreceni róti ktholikus Theresinum igzgtójár és 454-en szintén függetlenségi dr. G á b o r Jenő iz relit ügyvédre dták le voksu kt. A kormány jelöltjei - közül S z á v y Gyul kereskedelmi és iprkmri titkár, hrmdik kerületi munkpárt elnöke 434 és S z i l á g y i Imre ügyvéd, z el ső kerületi munkpárt elnöke, 378 szvztot kpott. A függetlenségi győzelem városszerte lelkes örö met keltett, zért is, mert kálvi nist Róm derék cívisei bebizo nyították e válsztássl kpcsolt bn, hogy őket felekezeti türel metlenségre hiáb csábítják mungók.... Sró! St&rgkh béres. Gróf S t ü r g k h osztrák minisz terelnök meghűlt és kénytelen z ágyt őrizni. Helyette m b á r ó Heinold belügyminiszter ment el kihllgtásr Schönbrunnb. Más hirek szerint miniszterelnök ál lpot ggsztór vált. öngyilkos mérnöfené. Pintér László debreceni mérnök huszonöt éves felesége mellbelőt te mgát. Az sszony válófélben vn férjétől, ki z öngyilkosság, lklmávl Nyíregyházán volt. A revolverdörrenésre befutott cse lédség. Pintérné eszméleténél VoÜ és rendelkezett, hogy, hívják el egy férfi-ismerősét. H i r szerint ez férfi el krt venni P i n t e m é i válás után, de házsság elé ^kdályok g ö r d ü l t e k. és ezért krt megválni z élettől. Pin t e m é n e k két gyermeke vn. Sú lyos sérüléseivel szntóriumb számtqttá% t

4 jnuár h VÁSARHELYI R E G G E L I ÚJSÁG Jn.. Kovács István szépen kivilágí tott tánctermében ngy újévi bálát ren dez. Belépődíj 80 fillér. Szilveszter-estélyén ngy béresfogdás lesz. Jn.. A földmunkás csoport bálj z [pregyletben- Belépti díj 60 fillér. JB.. A susání tánckedvelő ifjúság bálj Szppnos Imre Koron" c. ven déglőjében. Belépti-dij 80 fillér. Jn.. Újévi bál Homlok István vendég lőjében. Belépti-dij 60 fillér. Jn.. Ngy béresbál Beér Lipót ven déglőjében. A függetlenségi és 4 8 s párt válsztmány t g j i t t i s z t e l e t t e l meghívjuk jnuár -én délelőtt 0 órár pártkörhelyiség be. A z E l n ö k s é g! Felkérjük zon t. előfizelöinket, kiknek előfizetésük esi év végével lejárt, zt mielőbb megújítni szíveskedjenek, ne hogy lp küldése fennk dást szenvedjen. Tisztelettel kidóhivtl. nptárunkt j n 6-án k e z d j ü k s z é t o s z tni, B # Meghívás. A Dmjnich utci V i l i. olvsó "és társlgó nép kör jnuár 4-én, vsárnp délután két ó r k o r trtj tisztújító köz gyűlését, melyre z összes tgok ezúton 'hivtnk meg. Sttisztik kíhágási biriöfól A kíhágási bírói múlt évben 36 egyént vett elő különböző kihá gások mitt. Az ítéletet 20 eset ben függesztették fel. A bünteté sek után összesen kirovtott 805 koron. Ebből befolyt 6366 koro n, leültek 4773 koronát, hátr lék vn 666 koron. I t t jegyezzük meg, hogy kihágásokért kirótt pénzbüntetések felerészben z ál lmkincstárt, felerészben sze génylpot illetik meg. A gorzsi olvsókör tisztújí tó gyűlését jnuár hó -én dél után egy ó r k o r trtj meg kör helyiségben, melyre z érdekelte ket tisztelettel meghívj z E n ö ks é g. Gyűlés Bercsényi-körben. A 48-s Bercsényi-kör jnuár Wő -én d. ú. két órkor trtj tiszt újító gyűlését, melyre z érde kelt polgárok ezúton is meghivtjnk. A z e l n ö k s é g. Gál István képkiállitás Feketess női szlonjábn még nyitv vn. Belépődíj 20 fillér. A képek igen jutányos áron kerül nek eldásr. Adomány. S z p p n o s Im re polgártárs két koronát domá nyozott szereíethőzi ápoltknk dohányr. Az dományért ez ufón mond köszönetet G o n d n o k ság. Időjárás. Cspdékr hjló idő trt továbbr is. Hvzás, Vgy esőzés várfító z é v elejére. A beállott jnuár hónpbn se tvárhtó, hogy bőségesen essen. Olyn lesz jnuári időjárás, mint decemberi. (T. E.} Esküvő. T ó t h Imre, id. T ó t h Imre újvárosi polgártársunk és neje fi, jnuár 7-én délelőtt 8 órkor esküszik örök hűséget mkói ref. templombn B r t h Juliská nk, B h János ét neje kod- ves leányánk. Az estedéd Hődmezővásárhelyen lesz z újvárosi Viszhng-ulci olvsókör helyiségé ben. Igzgtósági gyűlés. A Délmgyerországi Közművelődési Egye sület igzgtótnács jnuár 3-án Szegeden gyűlést fog trtni. A gyűlésen városi tnács is képvi seltetni fogj mgát. Hlálozás. Gyászlp tudtj velünk, hogy id. C s r m z Ist ván f. hő 30-án, életének 8-ik. há zsságánk 33-ik évében rövid szenvedés ufón meghlt. Temefése m délután fél 2 órkor lesz Csil lg-utc 6. szám ltti gyászhőzíől. Az ó-templombn trtndó szertrtás ufón z Arny temető ben hntolják el.sirtják: özvegye, gyermekei, unokái, veje, nejének testvérei és kiterjedt rokonság. Béke porir! A Tejszövetkezetről. Mint értesülünk, Tejszövetkezet üz letéve igen szép eredménynyel zá rult, mi szkszerű vezetésnek és ngy gondosságnk következ ménye. Az ezt igzoló sttisztiki kimuttást részletesen közölni fogjuk. A Mártély-íegehlmi Olvsó köp december 28-án trtott ren des tisztújító gyűlését s ez lk lomból kifolyólg megválsztttk. Tiszteletbeli elnöknek: H o r o v i t z Mór, elnöknek K i s s Bálint, lel nöknek S z. K i s s Sándor, jegyzőr e k : G á Imre, másodjegyzőnek: D e z s ó János, ellenőrnek: H ö s Pál, könyvtárnoknk: H é z s ő Bá lint, gondnoknk; B e r e c z k i Já nos, válsztmányi tgoknk: Ngy Sándor, Csáki Károly, Hős Imre, Sipter Sámuel, Ger Sámuel, Pt kós Sándor, Rákos Péter, Joó J kb, Apró Mihály, Olsz Pál. pót tgoknk: Sz. Kiss Ernő, Lászli István. w Kíváncsi sttisztik. A központi sttisztiki hivtl leirt tnácsnk s nnk közlését kéri, hogy Vásárhelyen mennyi z isko láb nem járó tnkötelesek szám. Bizony nem legkevesebb, mjd nem ezer. Pályázók. A megüresedett ír noki állásr hirdetett pályázt j nuár 0-én jár le. Az állásért ed dig N g y Gábor és S z é k e l y Imre dijnokok pályáztk. Felj'árőt kér. P á d i Imre ké relmet dott be tnácshoz, hogy Délibáb-utc folyttásként Srklyi uttöltéshez egy feljárót csinál jnk. Minden tekintetben jogos és helyénvló ez kérelem, régen meg kellett voln már csinálni, ugy hisszük zonbn, h késve is, most is jő lesz, csk zután Ptő Pál módjár ne gondolkozzék z illeté kes htóság. Egy suhnc mult év jnuár elsején kéményseprőnek dt k i m gát s egész Oldlkosárt végigpumpolt boldog uj év örve ltt. Le het, hogy újr meg fogj ezt cse lekedni, óvtosságr intjük közön séget. Bleset kutsi állomáson. Súlyos bleset történt kedden dél ben kutsi állomáson. Az állo más előtti térségen állt M c z e k János két hintój, után pedig L á z á r István póshlmi gzdál kodó fogt vesztegelt. A bero b o g ó téhervonttól L á z á r István lovi megijedtek, közéfutottk Mczelk János hintóink, zokt összetörték, mjd tovább rohn tk z országúton, mgukkl hur colták gzdát, kinek zonbn z ijedtségen kivül ngyobb bj nem. történt. Elfutottk Mczelk János lovi is, de zokt is elfog ták. Az újvárosi és susání tánc kedvelő ifjúság egy csoportj 94 évi jnuár hó -én, Krencz János vendéglőjében (Mkői-ü. 54) Újvá roson ngy fényes táncmultságot rendez, Belépti-dij férfiknk 70 fill. nőknek 60 fill. Tánc kezdete este 6 órkor. Újévi bál. Mucsi Mihály, K Mucsi Mihály kérők és tánckedveíő ifjúság jnuár hő -én, z Amerik vendéglő ngytermében, jő zeneker közreműködése mellett ngy újévi táncestélyt rendeznek. A tbáni első olvsókör j nuár 4-én könyvtár jvár z Amerik vendéglőben fényes tánc multságot fog rendezni, mire felhívjuk közönség figyelmét. Beléptidij előreváltv 60 fillér, es te pénztárnál 80 fillér. Anyák leányik kíséretében nem fizetnek'. A bál kezdete este h á t órkor. Felülfizetések köszönettel fogd ttnk és hirlpilg nyugtáztt nk. Polgári bél Petőfiben. J nuár 3-án este fényes táncmultsá got rendez Petőfi kávéházbn Pepi jóhirü zenekr. A multság r előreváltv 60. este 80 fillér beléptidij. A multságr felhívjuk közönság figyelmét, T ö r e k v ő fitl géplktos. K t o n Bálint fitl géplktos, Buvár-uíc 23. sz. ltti lkos Bu dpesten legjelesebb gépgyá rkbn kitnult géplktossá got s hziött, hog'y itthon indul jon el z élet ngy útjár. K t o n Bálint nem egyszerű mester, ki gépek titkát ismeri, hnem géplktosság keretébe vágó mű vészi dolgokt, dísztárgykt oly szk vtotts ággl ég rátermett séggel készíti, hogy méltán ren dezhetne munkáiból kiállítást, hogy igy ngyközönség köze lebbről ismerhesse meg képessé geit. A törekvő fitl ipros, ki hitelesítés lá kerülő mázsákt igen pontosn tudj készíteni, szí vesen jánlj szolgáltit ngy közönség pártfogásáb". Szbó Mihály Dmjnich-utci szürszbö kezdődő újév és m á r beköszöntött hideg időkre vló tekintetből jánlj dúsn fel szerelt rktárát, meleg, trtó? pokrócit, csinos, ízléses szürjeit közönség figyelmébe. A régi üzlet jö hírneve, összeköttetései után méltán számitht vásárló közönség bizlmár. ' Táncprőbbál. C s d Fe renc Khályszék-utci tánciskolájá bn m este fény 3 táncprőbbál lesz, melyre 60 fillér belépti-dij. A multságr felhívjuk közönség Ügyelőét. A Hccéré ppucsok. H kellemes meglepetésben krj ré szesíteni ismerőseit, hozzátrtozó it vgy csládját, keresse fel Hlsy Mihály ppucskészitő Kluzál utc 37. számú házát, vgy Deák Ferenc-utci ppucs-üzletét, hol ngy válsztékkl áll ppucsvásárlő hölgyközönség rendelkezésé re. Be vn bizonyítv, hogy krácso nyi és újévi jándékul legkedveseb ben fogdnk egy pár szép ppu csot. Pici-árk Vásárhelyen Buz Árp Kukoric Sertés. Szlonn Zsir Elfogott betörő. F ü z e t e Sándor bűnei. C s o l c h Gyul *dr. orvos je lentette npokbn csendőrök nek, hogy Soltinyomáson lévő' kunyhóját ismeretlen tettesek fel törték, mi elvihető volt benne, zt felpkolták, íezzel zonbn nem elégedtek meg, hnem kunyhóit össze-vissz rombolták. A feljelentés folytán csend őrök megindították vizsgáltot s p á r npi kuttás után kézrekeritették F z e k s Sándor fogll kozás nélküli csvrgót, k i be is vllott, hogy ő volt tettes, ö járt kunyhóbn. A csendőrök házkuttást trtot tk Fzeks odújábn s egy szép szűrt is tláltk. H á t ezt hol vette? kér dezték. Sipos Sándortól kptm hsználtr, mondottá Fzeks. Rögtön előkerítették Sípost, k i beismerte, hogy szűrt mégí ugusztusbn lopt le C z u c z i József Károlyi-utci gzdálkodó kocsijáról A csendőrök Fzekst átdták! kpitányságnk, hol tovább fo lyik ellene vizsgált, mivel z gynú, hogy, más bűn is ter heli lelkét. Hírek mindenfelöl. Leányszöktető meriki millio mos. Vrsó előkelő köreit egy re gényes leányszöktetés trtj izg lombn. Néhány hónppl ezelőtt Mes meriki milliomos egy für dőhelyen megismerkedett Zlesk Zsófiévl, legszebb vrsói urileánnyl, kinek z édespj szintén dúsgzdg ember, A fitlok csk hmr megszerették egymást és Mes nemsokár mint kérő jelent kezett vrsói Zlesk-kurián, Az orosz pát zonbn nem htották meg z meriki milliók és kos rt dott Mesánk. De nem ugy leány, ki tizennyolc esztendős szi vének minden vonzlmávl rgsz kodott délceg jenkihez. Az elut sítás után z meriki hmr ké szen volt tervével. Tudtár dt Zlesk Zsófiánk, hogy lklms pillntbn megszökteti. Hétfőn z tán megjelent Vrsóbn és leányt társlkodónőjével együtt utór tette és elszáguldott velük, A dühös p most detektivekkel nyomozttj, hogy szökevények hol trtózkod nk. Kossuth Ferenc beteg. Kossuth Ferenc állpot ismét rosszbbr fsirdult, ugy hogy orvosi tnácsár kínytelen újr ágyb feküdni. A reumáj sztmává fejlődött és kín zó fájdlmkt okoz. Benyovszky grófné, Kossuth menyszony állán-, dőn beteg állmférfiú mellett trtózkodik. Htezeregyszázötven méter m g s s á g b n repülőgéppel. Prisból jelentik: Néhány nppl ezelőtt Leggneux vitikus ujbb mgssá gi rekordot állított föl, mennyiben fréjusi erodrombn föllszáltnyolcvn lóerős. monoplánjávl és 65é méter mgsságr emelkedett, Dél ben tizenegy ór negyvenht perc kor szállt föl és egy ór hrmincöt perckor szállt le, összesen tehát egy ór negyvenkilenc percig volt le vegőben. Leggneux, ki már há romszor jvított meg mgssági rekordot, oxigén-tömlöket vittmgávl és miután elhgyt négyezei méternyi mgsságot, ezek segítsé gével lélegzett

5 VÁSÁRHELYI R E G G E L I U J S A Q 94. Jnuár U F e l e l ő s szerkesztő : G r vá i z Ferenc. Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jó brátok, ismerősök ós szomszédok, kik felejthetetlen jó kisleányunknk Kmocsf Juliskánk folyó hó 27 én történt végtisztességtételén megjelentek s meg jelenésükkel részvétükkel mé lyen sebzett szivünk ngyfájdl mán könyitoni szívesek voltk, fogdják ez uton is szívből f kdó hálás köszönetünket. Kmocsny Sándor és csládj. : Köszönetnyilvánítás. Mindzon rokonok, jó brátok, jó szomszédok és sok jó isme rősöknek, kik felejthetetlen jő édes nyánk s nevelő nyánk, kedves ngy nyánk és hü dód ny, szerető testvér és rokon nk, özv. S z é l SVUháiyné sziíl. Gál Rozáliánk 98. év dec. hó 27-én történt végtísztességtételén megjelen tek s megjelenésükkel mélyen sebzett szivünk fájdlmin eny híteni szívesek voltk, fogdják ez uton is ugy összesen, mint egyenként szívből fkdó hálás köszönetünkét. Hmvásárhely, 94. év jn. hó -én. A gyászoló cslád. Egy szelelő rost vn eldó Imre-utc 5 szám ltt. 83 E!sŐ kerület Árvíz ''utcávl szemben el dó egy vill-szerü épület yülnyvijágttásr berendezett. Ugyn olt két bogly lucern, eldó. 207 Mgános emberi földeáki birtokomr keresek knásznk. Jelentkezhetni Cukor Lászlónál Andrássy-utc 29 szm. 26 Ppucsos tnoncnk egy ügyes fiu felvé tetik Háfssy Mihálynál, Kluzál-utc 37 szám. \ 899 Kocsis István rnythlmi dűlőben, Pusz t 44 szám ltti lkosnk engedélyezett ttlénlöv változás mitt eldó, fj V 23 Noniusz Űrmény ngymjláti méntelepről vló. kor 4 éves lesz, mgsság 76 centi. 93 Dmjnlch-tc 3 számú ház mely 5 szép szob és mellékhelyiségekből áll kedvező felételek mellett olcsóért eldó zonnl át is vehető. 59 Újévre éves ífláskogsls kerestetik. Jelent kezni Kácser válllkozónál, Gróf Bercsé nyi-utc Jó hngú Pthá grmfon sok lemezzel minden elfogdhtó áron eldó ötödik kerület Kisfludi-utc 5 szám ltt. 25 Kereskedelmit vépzett kissszony zonnl felvétetik Pollák Sándor irodájáb, Kálli utc 0. szám 79 Tnyásbáres kerestetik Mihály-utc 4 szám lá, Kis Ernőhöz. 8 HlZOtt tinókt és jó fejős teheneket ál lndón veszek, jelentkezni lehet htodik ker- Ferencz-utc 4 szám ltt udvri lkás kpuvl szemben Veisz Dávid nál. 50 Két ppugsos segéd felvétetik Hlsy Mihálvnál htodik ker. Kluzál-utc Cz. Ntív Péter Brczi réten kukoric ffilflet oszt holdszámr pénzért, értekez hetni hrmdik ker. Fecske-utc 0 sz. ltt. 84 SÍOSZt és kvártély kphtó. Szegfű-utc 6 szám ltt. 54 fitl borbélysegéd zonnli belépésre kerestetik Kűlly-utc Schilinger házbn lévő borbély üzletben. 92 Egy-kOVáSS segéd ki lóptkolást jól érti, zonnl felvétetik Benkő András kovács nál Teleki-utc 6 szám. 45 Serház téren második számú ház eldó. "Jó krbn trtott és üzletnek is lkl ms. Tudkozódni lehet helyszínen. 75 iefjy Jő fiu bognár tnoncnk felvétetik j Oláh bognárnál Jóki-utc jó fi tnoncul felvétetik Benkő And rás kovács mesternél Teleky-utc 6 szám. 68 i Mosást iproslegényekre, béresekre eliválllok. Gllérokt fényezek. Kluzál-utc J43 szám. 209 ippucss tnohgnk, egy ügyes fiu, tél ies ellátássl, felvétetik Bordás Bálintnál zrinyi-utc 82 szám ltt. 208 [Az erzsébeti útfélen Zsrkó Ferenc szomibzédságábn 2 és egynegyed hold föld eldó. Megtudhtó htodik ker. Rók-utc jbs szám ltt. 82 Tnyi ÍSkOláSlOZ egy pár csládhoz egy Bütni főzni tudó sszony, vgy leány cselédnek kerestetik. Jelentkezni lehet iákóei-utc szám ltt. 88 í Űfo. ksmzott sertés (K»; kilósok) el dó első ker. Kemény-itlc 4. szám pltt. " 8G JTiZ évlö dómentes ujház Ferencz József sugárút 38 sz. eldó. 95 iflzv. OlSZ ÍStvánnénk Mártély oldlon 20 hold földje árendáb kidó. Megtud htó hetedik ker. Tvsz-utc 7 szám iltt. 20 Negyedik ker. Berzsenyi-utc 5 számú ház 525 négyszögöl udvrrl, mely ki sebb gyártelepnek lklms eldó, eset leg fele része is. 996 Gyümölcs-, gesztenye- és cukork pko lásr lklms tiszt fehér hujldékoblr kilószámr vn eldó Reggeli Újság nyomdájábn. 9 Sját SZBréSÜ Ujbor 72 fillér Szrnák Károlynál. literenként 3 Kácser építő mesternek tói tnyáján En gedélyezett nyugti fj bikáj vn 4 kor. 40 fillér hágtási dij. 62 Pecsételt Üvegekben méri tisztán kezeit jó érett szőlőből borit literenként egy koronáért Kácser. Ngyobb vételnél ár engedmény. Gróf Bercsényi-utc 27 szám. 63 Csőszfogdás. Kovács János ügyvéd, mint szőlőhlmi hegygzd, csöszfogdásr, csütörtökön, vgyis újév npján délután 2 órár sját házához tisztélt szőlőbirtokosokt ez uton hiyj meg. csősznek vlók ls jelent kezzenek. 84 iözv. Frgó Ljosáénk negyedik ker. jfácán-utc 30 szám ltt szép kivágott 205 oldlú szánj eldó. iölsznőnerzselást válllok elsőrendű gép pel. Kívánt szerint megpirítom. Cimem ^hetedik ker. Mátyás-utc 52 szám. 206 Eldó egy hőtejü kisfijs tehén, egy k zl gyepszén, egy körül ksos kisko csi és egy finom cél eke. Megtudhtó (Tóth Pálnál Dmjnich-utc Bihrmegye htárán, Mrgitt vsút állo mástól 6 kilóméterre országút mellett 8G0 m. hold erdóblrtok fávl, vgy nélkül, sík terület 70 százlékot bnk ád olcsó kölcsönt, 30 százlékot le lehet z Ur dlomnál dolgozni kocsi, vgy gylog npszámml 4 5 év ltt, mikor s ját dolgát elvégezte, igy szegény ember is földhöz jutht pénznélkül, de kilehet fizetni is, h ledolgozni nem krják, ve hető holds prcellákbn. Bővebbet FpucskáSZltŐ munkások állndó munkár zonnli belépéssel, ügyes fiuk tnulók nk felvétetnek Bíró Sándor ppucsosmesternél, második ker. Zrinyi-utc 03 szám ltt. 88 Kszp-utc 8. Akik már előjegyeztettek, jelentkezze nek újból pénteken jnuár 2-án )->gbeszélni, ntikor lesz z indulás. OroVBGZ JállQS Dáni-utc 64 sz. ltt ne héz és könnyű sertéseket vásárolok min dennp és Vásárhely-Kutson pedig min den szerdán. 946 Qál OktárnáS I I. 93. szám 5. osztályú keresldó z illetmények összevont összege után vettetik ki. Kelt Szeged 94, évi jnuár hó.' IV. ossídlfo ksrssefi űé lá trtozó jövedelmsk bevllás tárggábcri. Az 94 évi jnuár hvábn z állndó fizetést, nyűg,- kegy,- vgy tiszteletdijt huzó állmi, törvény htósági, közlpítványi, községi, egyházi, társulti és mgáníisztek, tisztviselők, hivtlnokok, közegek, nyug-vgy kegydijt huzó özve gyek, állndó lklmzásbn lévő üzletvezetők, felügyelők, kezelők, könyvvivők, pénztárnokok s áltl, bn 80 koronánál több hvidíjt huzó segédek, segédmunkások, ál lndó fizetést élvező lelkészek, t nárok, tnítók, nevelők, írók, művé szek hivtlszolgák stb. kereseti dó negyedik osztály lá trtózó keresményüket z lább említendők kivételével ré szükre ingyen kiszolgálttndó vl lomás! iveken jnuár hő 20-áig községi elöljáróságnál (városi dó hivtlnál) bevllni trtoznk, zon kívül vállltok és intézetek igz gtóság, elöljáróság, pénztár' földbirtokos vgy üzlettuljdonos, kitől vgy melytől z dóköteles fizetését húzz, szintén kötelezhető rr, hogy nál, illetve üzletében állndó fizetés mellett lklmzott egyének név és fizetési jegyzékét z dókivető htóságnál nyújts be. Az dókötelesek z összes ren des fizetést, nyug,-kegy-vgy tiszte letdijt, szóvl mindzokt járn dóságokt, melyeket z állásukkl egybekötött bőrmely néven neve zendő szolgáltuk fejében kár készpénzben, kár termesztményekben, kár egyéb járulékokbn él veznek, folyó évi, vgy h gz folyó évre megállpíthtó nem voln, z előző évi állpot szerint vllomásb felvenni trtoznk, E keresmények bevllás lól zok z illetmények sem vétetnek ki, melyek dózttás tárgyául nem vehetők, mert nnk elbírálás ;vjjon vlmely készpénzbeli vgy ter mészetbeli járndóság, vgy egyéb járulék keresetdó negyedik osz tály lá esik-e, vgy sem, kizáró lg z dókivetésre illetékes köze gek vnnk hivtv. A IV. osztályú, keresetdó lá trtozó járndóságoknk z állm kincstár megrövidítésére irányozott szándékból történt vlótln bemon dás vgy, be nem vllás (875: XXIX. te. 3..) jövedéki kihágás, melynek birság 8. szor nnyi, mint z z összeg, mellyel z ál lmkincstár megkárositttott. Kár összegnek vétetik z z összeg, melyet közdők kivetésére illeté kes közegek jogérvényesen megál lpítottk. A nyilvános számdásr kötele zett vállltok és egyletek tisztvise lői vllomást nem dnk, ezeknek illetményeit z illető vállltok és egyletek kötelesek bevllni, ki vetett keresetdt tőlük beszedni és z állmpénztárb évnegyedenkint beszolgálttni. Tisztek, tisztviselők és hivtlno kok, kik fizetéseiket állmi vgy állmkezelés ltt álló közlpítvá nyi pénztárból húzzák, vllomást dni nem kötelesek, ezen dóköte lesek kereset dóját pénzügyi h tóság szbj k i és hvi levonás ut ján közpénztár szedi be. H vlki IV. osztályú kereseti dó tárgyául veendő többrendbeli illetményt élvez. Ilyen esetben IV^ M. Ür. gébíiiipiéisf.! Vendégeimnek, jó brátimnk, jó króimnk ez uton kívánok boldog újévet KÖN M I K S A vendéglős. Ngyrbecsült vevőimnek és jóbrátimnk ez uton kívánok b o t d o g újévet Schiiünger Mihály vskereskedő. A ngyérdemű építtető közönségem nek, vlmint minden jó ismerőseim! nek ez uton kívánok boldog ujesztendőtisztelettel: Szthmáry János kőmüves-moster. ngyrhecsült megrendelőimnek ós jó brátimnk L u c z vegytisztitö, J ó z s e f kelmefestő, Szegedi-u. 2 B o l d o g újévet kiváltók mélyen tisztelt vevőimnek és ismerő seimnek. S z k á t s János mészáros ős hentes. l e s é 00 klgr. prim vegyes keménytzif felvágv házhoz szállítv Hsábos 00 klgr. K 2.40 Coksz «. po^oszszén losjebb minőségben és legolcsóbb árkon Blss József fkereskedő, 42. Lázár-utc 6 8. Telefon... "..IBI iii tnúin. Szántó Istvánnk VI. kerület Nyár-utc 52. szám ltt lucernszénáj vn má zsszámr eldó. Úgyszintén Mkói-utfélen Toffler Lázár tnyáján, mindjárt körtöltésen kívül 25 bogly és egy kzl szénáj eldó. 74 legszebb szűröket legolcsóbbn és leg ngyobb válsztékbn Szbó Mihály szűrszbónál lehet kpni Dmjnich-utc 25. szám ltti szürszbőüzletben. 90 kedden reggel MómiS Sándor Gorzs,508. szám ltti tnyájából egy féléves szőke, mlc. Aki tud ról vlmit, jelentse - ; fenti számú tnyán, illő jutlombn ré-i szesül. 94' Pi,; óvdékkl felvételik zonnli, esetleg;; jnuár 5-iki belépésre LUGZ JÓZSSf V8Qy» tisztító, kelmefestő fióküzletében Szegedi-, utc 2. szám. J Levélbeli jánltokt szegedi íűüzle embe Lndon-u. 9. sz. lá kérek, 20 4

6 VASÁRHELYI R E G Q E M H-SSÁG 94. j n u á r. Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási e m é n y j á n l j á k űws és wássztéík&s r k t á r u k t, Telefon 35 forrás! Társ Segjolifts míimöségéá jótállás é s kedvező részletfizetés mellett, minden kmt felszámítás Krácsony sz. és Újévi nélkül. ünnepérre beérkeztek finom külföldi remek kiállítású kisebb és ngyobb, egy és két rugós, legújbb szerkezetű UCSZÉiŐgÉpBK. melyek minden ízlésnek megfelelnek és melyeket olcsóbbn mint bárhol árusítunk, Legngyobb rktár z eredeti f i t o m M ", Pthé"", \,&ss OSS, F B V&rií % Spdl", úrnssml" hnglemezekben. Víllnyeröre berendezett, utogén heggesztőye! ís felszerelt stimgj? jjvsté Sját érdekében óvkodjon mindenki csődtömegből árverésen vásárolt és már sokszor hirdetett ócsk beszélőgépek és hsznált kiszínék lemezektől, melyek léprecsíó ngyhngú és megtévesztő hirdetésekben lesznek jánlv. t smk 28 kőn egv célszerű krácsonyi írj jándék flrámofon <* \«mi nietve 20 felvéüo ti\ ós díszes lemezlbumml. ki 4 áíöí &s?5!t8tte, ÍSZSflSSfií 832 ís!! 8Í! SPI ipiljl. A közeledő újesztendő lklmából szí vesen rgdom meg z lklmt, hogy mulndó évben iránvombn tnúsított jó indultáért hu'.ás köszönetemet fejezem ki- Egyidejűleg zon kötelező ígéretet teszem, miszerint főtörekvésem <id fog Irányulni, hogy eddigi ngyrbecsült bijlmát, elismert szép gyártmányim szál lítás, pontos és.,jó kiszolgálás áltl le hetőleg még ngyobb mértékben kiér demeljem. Hinni szeretem, hogy z elmúlt rosz esztendőt egy jobb év fogj követni ngy létesített gyári üzemem imát ngyobb mértékben ág g fogj;, igényem venni, ennek reményében zolí :áltimt készséggel feljánlom kedboldog újévet kivonv ves megkülönböztetelt tisztelettel KISS BERTALAN. Bor-Jelentés. liter!ilv hü rizling 84 és filter Ét tiltó. literenként is, tisztán kezelt horgósl Uj Í53F kihordásr. Lkodlmkr hektó'iter vételnél ngy válszték és árengedmény vn. Disznóölésekre ngyon szép rizskás ngy válsztékbn, jutányos áron és s ját őrlésű ptíolt fehér tiszt drált só, vlmint sját őrlésű bors. Vlódi tiszt törköly pálink lt fill. brck 3.20.,.. szilv., 2.ló minőségit rdi törköly kor. 60 és kor 40 fillérért kphtó 5fj..ECcwács Értesítem z igen tisztelt vásárló kö zönséget, hogy mlmombn mindennemű klács- és kenyér liszt. dr. korp ugy kicsinyben, mint ngybn, jutányos árbn kphtó. Egy fordíthtó biliárd sztl minden elfogdhtó árért eldó. Úgyszintén lko dlmi és disznótori bor kphtó olcsó árbn. 983 Tisztelettel: Bor-, s ö r - és pálinkák kihor dásánál ngy kedvezmény i Kiváló tisztelettel >Og*íbás ls8ff*s vendéglős. vlmi és teljesen hsználhttlnná vá lik gkdságigépekben, őszinte biz lomml forduljon íiío Bálint géplk tos-mesterhez, hol vsi;puk, sírkertté* sok. Vízvezeték stb. jvítások pontosu készülnek. Továbbá közeledő mázs hitelesítésre szkszerűen készítek elő bármiféle mérleget. Műhelyemben készült munkákéit fele lősséget válllok, gigászi vizsgár bárkit biztos sikerrel előkészítek. Két fiú tnoncul félvétetik. A ngyérdemű közönség becses pártfogását kérve, mrdok tisztelettel míséqbvm iíoi ÍI il ÍI I SJM? Hol másutt, mint Szppnos Imre vendéglőjében (volt ímre Mihály-féle) mert ott Szilveszter estén ngy béres fogdás lesz, újév első npján pedig fényes bál! Ejnye, ejnye, kkor od csk elme gyünk. 963 Persze, tvly is jól multtunk ott. R O K, í*3 TELEFGN 00. Wi A szezonr dúsn felszerelt SzcJyetkezeíi Bníorcsrnok- gg; br (Kinizsi- és Petőfi-utc srok, Simon \>*.ljíáfoil.) Állndón rktáron t ebédlők, hálók, szlonok, bőr- J grnitúrák, mindennemű festett bútorok és szőnyegek jf kphtók ugy kégi:;péitz, mint kedvez r é s z l e t - JÉ! fizetés ERBeüüett. Tisztelettel: z igzgtóság. g J egy kiszolgáló leány kerestetik zonnli; belépésre. 20 Ü Z L E T Hüm Vn szerencsém értesíteni n. é. kö-, zönséget, hogy Dmjnich-utc 9 szám. Mucsi Sándor ur házábn, korlátln itomérést és Gépgyár feliéfelek. Aipiitottiss L e l k i i s m e r e t e s -.ÍWSPIKHB^W^J_^' nyitottm. Kérem közönség becses tisztelettel Csipes fizetési pártfogását 55 Sándor. kiszolgálás* i e g j o b b K, újból tmhh száz g z d e l i s m e r ő - és hás-levele b i z o n y i l j z t. íteljes jótállás zvrtln üzemért és tiszt cséplésért. Legngyobb teljesítmény. Csép.őgrniturák, motorok, mlom berendezések, rktáron megtekintheti JEs_w.2L.!. Mészáros Jánosnk Szikáncs szélen 00 hold földje, rjt lövő épületekkel, r tézi kúttl, egy hold szőlő és gyümölcsös kerttel, mindenféle tkrmánnyl; ezen-; kivttl árp, kukoric tetszés szerinti' mennyiségben méltányos ár mellett el dó. A főidben 6 hold lucern, z egész is lucern lá ngyon lklms. Azonnl át is vehető ; értekezni lehet helyszínen és Sip-utc 3 szám ltt. 2 jómsbiőí Imre Károly bori íegmeö- í.-' blzbtób&lr. ou ^ jkóny.elme Búlmü géplktos-mester, Buvár-u. 23 szám. 85 Rózs-utc 2. szám ltti ház. három, utci szob, fürdőszobából álló uri lkás,' vlmint 'z 'Oldlkosár-utc 5. sz. ltti ház kedvező fizetési feltételekkel. Bőveb bet Gál Gktárnál Kszp-it é Tisztelettel tudtom kedves ismerő seimmel és Vásárhely n. ó. közönsé gével, hogy ni.. Holló- és Páífi-utc srkán, sját házmb korlátln borsör- és nálinkmérést n y i t o t t m s kiváló tiszt jó borokkl, sját fő zésű kitűnő pálinkákkl, friss jó sö rökkel állok tisztelt közönség ren delkezésére. 922 rsljil. TELEFON 30. Ostyár fűszer-kereskedő és itlmérőnél, Drjnich-utc. Egy 7 20 évés tisztességes fitlember éves udvrosnk kerestetik. Tele tón kellemes romáj és ize. z összrs,te fjokt fslfllmuli. Egynegyed kilogrmm Nilgiri Ornge Pékbe te 5 koron ere deti hermtikusn elzárt pléh dobozbn llek 24 filiér. Kizárólgos elárusitás Udvrhelyi Sándor Zöldségpici fűszerüzletében. 90 é p f lt t á f b n.«üóár.ic2ö-v;l:.:::i:.:iy, Kisízsl-ntc. szám és Vásártér. A_~ A -. JÁilndógépkiállitás I, Nyomtott Vísárhelwi R»i»«>ii *tio<» i._«-_t _«~ 6 '

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben