SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI"

Átírás

1 Tarczy Lajos Általános Iskola OM KIK Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/ Honlap: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI KISEGÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖRE ÉS MÉRTÉKE FELADATELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS JOGA AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK, FELTÉTELEK ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB TANULÓLÉTSZÁM A MŰKÖDÉS RENDJE A MAGASABB VEZETŐK KINEVEZÉSI, MEGBÍZÁSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK RENDJE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL 27 ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE A DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK MINTÁJA A NEVELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÁLLANDÓ FELADATOKRA ALAKULT NEVELŐI MUNKACSOPORTOK (BIZOTTSÁGOK) ALKALMI FELADATOKRA ALAKULT NEVELŐI MUNKACSOPORTOK (BIZOTTSÁGOK) A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI Az osztályközösség A diákkörök Az iskolai diákönkormányzat BELSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA ÉS RENDJE AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A NEVELŐTESTÜLET KAPCSOLATTARTÁSA A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATTARTÁSA A NEVELŐK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSA 40 2

3 3.4. A NEVELŐK ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATTARTÁSA A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattarás formái és rendje A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE, A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE A KÜLSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA ÉS RENDJE AZ ISKOLA KAPCSOLATA A FENNTARTÓVAL, SZAKHATÓSÁGI SZERVÉVEL AZ ISKOLA KAPCSOLATA MEGYEI, JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOKKAL AZ ISKOLA KAPCSOLATA A TERÜLETILEG ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETTEL ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALLAL: _ AZ ISKOLA KAPCSOLATA A MEGYEI, FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZETTEL AZ ISKOLA ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLA KAPCSOLATA A VESZPRÉM MEGYEI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATTAL ÁS PÁPAI TANKERÜLETI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGGAL A TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE, AZ INTÉZMÉNY ÉS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A HELYI SPORTEGYESÜLETEKKEL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKKEL AZ ISKOLA KAPCSOLATA A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA AZ EGYHÁZAKKAL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKKEL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁGGAL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM PÁPAI KIRENDELTSÉGÉVEL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATA A CIVIL SZERVEZETEKKEL AZ ISKOLA KÜLFÖLDI KAPCSOLATA AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVA TARTÁSA 54 BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL AZ INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE 56 A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJAI, SZERVEZETI FORMÁI ÉS IDŐKERETEI A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A PEDAGÓGIAI MUNKABELSŐ ELLENŐRZÉS CÉLJA, FELADATA A BELSŐ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ ALKALMAZOTT JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI AZ ELLENŐRZÖTT ALKALMAZOTT JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK ÉS KIEMELT ELLENŐRZÉSI FELADATAIK A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK TERÜLETEI, SZEMPONTJAI ÉS MÓDSZEREI A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 67 3

4 12.1. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY FOGALMA RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK ÉS HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE AZ INTÉZMÉNY EGYÉB HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEI AZ INTÉZMÉNY JELKÉPEI, ÖNAZONOSSÁGÁNAK ÉS ESZMEISÉGÉNEK KIFEJEZŐI KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 78 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 80 4

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat célja a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, az intézmény alkalmazottai közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása A szervezeti és működési szabályzat feladata A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola működésének szabályait a jogszabály biztosította keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok A szervezeti és működési szabályzat hatálya A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, az intézmény alkalmazottaira. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak megismerése, megtartása és megtartatása feladata az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személynek. A szervezeti és működési szabályzat megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg az igazgatóhelyettesek munkáltatói jogkörben eljárva hozhatnak intézkedéseket, a szülőt vagy más, nem az intézmény alkalmazásában álló személyt tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézmény épületét Az intézmény jogállása a) Az intézmény január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (a továbbiakban: KIK) történő beolvadással az állam fenntartásába került és működtetését is az állam látja el. 5

6 b) A pápai Tarczy Lajos Általános Iskola a KIK önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. c) Az intézmény tekintetében január 1-jétől a fenntartói jogokat az Nkt. 83. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének joga kivételével a KIK gyakorolja. d) Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó által alkotott rendeletek, szabályzatok és elnöki utasítások, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a hatályos jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató a tantestület határozatlan időre kinevezett tagja. Az igazgató a jogviszony létesítése, megszüntetése és a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kivételével önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. e) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvényben, valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott, többször módosított 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről valamint a évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról, és a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról, f) Nkt. 98. (1) Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat. (11) Aki az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól. Az elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolásban megjelölt időtartamra, összesen maximum öt tanévre szól. Az e bekezdés szerinti anyanyelvi tanárral létesített óraadói megbízási jogviszonyra nem kell alkalmazni a pontban az óraszámra vonatkozóan meghatározott korlátozást. (12) Az anyanyelvi tanárt küldő állam, vagy az államközi megállapodás alapján nevesített közvetítő szervezet köteles igazolást kiállítani arról, hogy az anyanyelvi tanár a küldő 6

7 országban, az alap- és középfokú oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú oklevéllel rendelkezik. g) egyéni foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. h) A KIK foglalkoztatotti állományába kerültek január 01-től az intézményben pedagógus-munkakörben, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében, továbbá az Nkt szeptember 1-jétől hatályos 2. mellékletében felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, és az intézményben működtetési feladatok végzésére foglalkoztatott technikai dolgozók. Az intézményben a megbízott óraadóval létesített megbízási jogviszonyba január 1-jén a Központ lép be jogutódként. i) A kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az igazgató gyakorolja. j) Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv. k) Működési köre: Pápa város közigazgatási területe. l) Kötelező felvételt biztosít: a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv ában, valamint 90. -ában foglaltak alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére. m) Az intézmény jogelődje: Belvárosi Általános Iskola (Pápa, Jókai u. 18.) Nagy László Általános Iskola (Pápa, Anna tér 1.) 1.5. Az intézmény adatai Neve: Tarczy Lajos Általános Iskola Székhelye: 8500 Pápa, Jókai Mór utca 18. Telephelye: 8500 Pápa, Jókai Mór utca 37. Tagozat megnevezése: magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat OM azonosítója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azonosítója: KIK Statisztikai jele: Társadalombiztosítási azonosító száma: PIR: Törzsszám: TEÁOR szám: 8520 Nyilvántartási szám: Jogállása: Jogi személyiségű szervezeti egység. 7

8 Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) általános iskolai nevelés és oktatás Az intézmény típusa: általános iskola A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: nem önállóan működő költségvetési szerv. Alapítói jogokkal felruházott szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 7. Irányító, felügyeleti, fenntartó, működtető neve, címe: Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Törzskönyvi azonosító szám (PIR): Adószám: Számlaszám: Képviselő: Tankerületi igazgató Az alapítás időpontja: július 01. A létrehozásról szóló határozat száma: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2003.(II.20.) határozata Az alapító okirat kelte: október 25. Az alapító határozat száma: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 128/2012. (X.25.) határozatának I./3. pontja 1.6. Az intézmény alaptevékenységei A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény, amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Az intézmény évfolyamonként egy tanulócsoportban magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat, melynek keretében biztosítja a SAC / C-17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek általános iskolai oktatását. 8

9 Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is. Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban és az annak részét képező helyi tantervben, mely a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozóan az oktatási miniszter által kiadott egyedi tantervet is tartalmazza foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és ellátni. Jókai u. 18.: Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyamokon, valamint magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 1-8 évfolyamokon, évfolyamonként 1 tanulócsoportban. Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 1-8 évfolyamokon. Jókai u. 37.: Az intézmény székhelyén 1-8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatásban, valamint a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásban működő tanulócsoportok részére a vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint a rajz, a technika, valamint a testnevelés tantárgyak oktatásához szükséges oktatási helyiségek biztosítása. Szakágazat száma, megnevezése: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Alkalmazott szakfeladatok száma és megnevezése: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 9

10 Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, Logopédiai ellátás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Iskolai diáksport tevékenység támogatása 10

11 1.7. Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat Feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása Az alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belső szabályzatai szerint Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga A feladatellátását szolgáló intézményi vagyon kezelője a KIK által leltár szerint használatba adott vagyoni kör.. Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségeket a a KIK viseli Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény államháztartásról A évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. r. a nemzeti köznevelésről szóló törvény. végrehajtásáról Az 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról A évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi LXXXVI. törvény A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 135/2012. (VI. 28.) Korm. Egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 11

12 A 277/1997.(XII.22) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerm ekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 12

13 1.11. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, feltételeket a KIK által kiadott, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló 2/2013 (II.11.) szabályzat tartalmazza Engedélyezett legnagyobb tanulólétszám A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 582 fő A telephelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 90 fő Összesen: 672 fő 13

14 2. A MŰKÖDÉS RENDJE 2.1 A magasabb vezetők kinevezési, megbízási rendje A köznevelési intézményben magasabb vezető megbízásnak minősül: a) a helyi önkormányzat képviselőtestülete által adott intézményvezetői megbízás b) az intézményvezető-helyettesi megbízás; Vezető megbízásnak minősül a tagintézmény-vezetői, a tagozatvezetői, megbízás. Az intézményvezető kiválasztása ha a törvény másképp nem rendelkezik nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. A pályázati eljárás előkészítését és lefolytatását a évi CXXIV. törvénnyel módosított nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott módosított 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes települési önkormányzat véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. Az állami köznevelési intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt Az intézmény vezetésének rendje, a vezetők közötti feladatmegosztás 14

15 Az iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat az igazgató, az igazgatóhelyettes és a tagozatvezető látja el Az igazgató feladat és hatásköre A) Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A köznevelési intézmény vezetője a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, b) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. g) a pedagógiai munkáért, h) a nevelőtestület vezetéséért, i) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, j) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, k) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, l) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, m) a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, n) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, o) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, p) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. (3) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. (4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 15

16 B) A nevelési oktatási intézmény vezetőjeként feladatai különösen: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, az iskola ügyviteli munkájának irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend elkészítése a továbbképzési időszakra továbbképzési program, a továbbképzési program végrehajtására egy tanítási évre szóló beiskolázási terv és a jogszabályokban előírt egyéb szabályzatok elkészítése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. C) gazdálkodási feladatok ellátása és kiadmányozási, kötelezettségvállalási és aláírási jogkör gyakorlása a KIK által kiadott, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló 2/2013 (II.11.) szabályzatába foglaltak szerit D) Az intézmény vezetőjeként hatásköre, jogköre: az állami intézményfenntartó központ által az alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorol. Képviseli az intézményt. Évfolyamismétlés engedélyezése kérelemre, ha a tanuló egyébként magasabb évfolyamra léphetne. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti. a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. A kötelező felvételt biztosító iskola részéről a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek 16

17 hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről. Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. A tanulót kérelmére - részben vagy egészben felmentése az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. A tanuló mentesítése a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. A felmentett tanuló értékelési időpontjának kitűzése. A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatójaként a vendégtanulói kérelemről meghozott döntéséről értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola, vagy a egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény vezetőjét. A jogszabályban előírtak szerint megszüntetheti a vendégtanulói jogviszonyt. ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. 17

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben