HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214"

Átírás

1 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

2 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót és nyomja meg az On/Off gombot. A mosogatószer-tartály feltöltése Atartály: Minden mosogatási ciklusnál. Btartály: Csak az áztatást is tartalmazó programok esetén. (Kövesse a használati utasítást.) A B Azöblítszintjének ellenrzése Cmechanikuskijelz Eektromoskijelzavezérlpanelen(amennyibenvanilyen). Asószintellenrzése (Csak a vízlágyító rendszerrel ellátott modelleknél.) Elektromoskijelzavezérlpanelen(amennyibenvanilyen). Haavezérlpanelennincsasóhiányárafigyelmeztetjelfény(csak egyes modelleknél), a mosogatógéppel elvégzett mosogatások száma alapjánbecsülhetmeg,mikorszükségessóttölteniakészüléktartályába. A kosarak megtöltése Azételmaradékotamennyirecsaklehettávolítsaelazedényekrl.Azedényeket,amelyekreráégettaz étel,elzetesenáztassabe.csakazutánhelyezzeazedényeketakosarakba.tartsabeamosogatógép használati utasításában foglaltakat. Then load the baskets. Refer to the dishwasher loading instructions. Programválasztás Nyomja meg többször egymás után a programválasztó gombot, amíg a kiválasztott program ki nem gyullad(lásd Amködésrevonatkozóutasítások részt). A mosogatás elindítása Nyissa ki a vízcsapot, zárja be a készülék ajtaját. A készülék körülbelül 10 másodperc elteltével mködésbelép. A program megváltoztatása 1.Egyfutócikluscsakakkormódosítható,hamégcsakrövididejeindultel.Ellenkezesetbena mosogatószer már feloldódhatott és már a víz is leeresztésre kerülhetett. Ebben az esetben a mosogatószer-tartályt újra fel kell tölteni. 2. Nyissa ki a készülék ajtaját. A program leállításához tartsa legalább 3 másodpercig benyomva a programválasztó gombot. 3. Válassza ki az új programot. 4. Indítsa újra a mosogatógépet. Elfelejtett edények behelyezése 1.A készülék leállításához nyissa ki egy kicsit az ajtaját. 2.Az ajtót csak akkor szabad teljesen kinyitni, ha a karok már leálltak. 3.Helyezze be az elfelejtett edényeket. Zárja be a készülék ajtaját. A mosogatógép 10 másodperc elteltével lép ismétmködésbe. Óvatosan nyissa ki az ajtót, mertforrógzáramolhatki akészülékbl. Haakészüléka mosogatás közben kikap csolásra kerül Ha a mosogatási ciklus során a mosogatógép kikapcsolásra került, az újbóli bekapcsoláskor ismét ki kellválasztaniamosásiciklust azeredetibeállításnakmegfelelen. A készülék kikapcsolása Haamosásiciklusbefejezdött,8sípolásleszhallható. A készüléket az On/Off gomb megnyomásával kapcsolhatja ki. A vízcsap elzárása, a kosarak kiürítése Figyelem:várjonnéhánypercet(körülbelül15percet),mielttazedényeketkiszedné,mivelazokmég forróak lehetnek és így könnyebben is eltörhetnek. Így jobban meg is fognak száradni. Az edényeket az alsókosárnálkezdveszedjekiakészülékbl.

3 Kedves Vásárlónk! Ez a készülék háztartásban való használatra készült, ebbe az alábbiak is beletartoznak: -üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhája; -nyaralók; -szállodák,motelekésegyébszálláshelyekvendégeirészérl történhasználat; -bed and breakfast típusú helyek. ökérjük,akészülékhasználatátmegelzenolvassaátfigyelmesen a használati utasítást, ez meg fogja könnyíteni az Ön számára a készülékmegfelelhasználatátéskarbantartását. öúgytárolja,hogykésbbismegtalálja,haszükségelennerá. öha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá a használati utasítást is. Ezahasználatiutasítástöbbekközöttbiztonsági,amködésreésa beszerelésre vonatkozó utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket is tartalmaz. Mielttaszervizhezfordulna AhibaelhárításitippekrlszólófejezetsegítenifogÖnnekabban, hogy bizonyos általános zavarokat saját maga is el tudjon hárítani. Ha a problémát ennek ellenére sem tudja megoldani, forduljon szakképzettszerelhöz. 1)Biztonságiinformációk...1 2)Hulladékkezelés...2 3)Amködésrevonatkozóutasítások...3 Vezérlpanel...3 Amosogatógépjellemzi...3 4) Akészülékelshasználataeltt...4 A.Vízlágyító... 4 B.Sóbetöltése...5 C.Azöblítszerbetöltése...5 D.Amosogatószerfunkciója...6 5)Akosarakmegtöltése...9 Mirefigyeljenakosarakmegtöltéseelttvagyután 9 Afelskosármegtöltése...10 Azalsókosármegtöltése )Amosogatásiprogramelindítása...11 Mosogatásiciklusoktáblázata...11 Akészülékbekapcsolása...11 Aprogrammegváltoztatása...12 Amosogatásiciklusvége )Karbantartáséstisztítás...13 Szrrendszer...13 Gondoskodásamosogatógéprl ) Az üzembe helyezésre vonatkozó utasítások 15 Azüzembehelyezéselkészítése...15 Adekorlapméreteiéselhelyezése...16 Azajtórugófeszülésénekbeállítása...18 Alefolyócsövekcsatlakoztatása...18 A mosogatógép üzembe helyezésének lépései Azelektromoscsatlakoztatásról...20 Ahidegvízbekötése...21 Amelegvízbekötése )Hibaelhárításitippek...22 Mielttaszervizethívná...22 Hibakódok...23 Technikaiinformációk...24 AkosarakmegtöltéseazEn50242-nekmegfelelen Agyártó,termékeifolyamatosfejlesztéseéskorszersítése jegyébenalkalmazhatmódosításokatatermékenelzetes értesítés nélkül is.

4 FIGYELMEZTETÉS! A mosogatógép használata során tartsa be az alább felsorolt utasításokat: Akészüléketföldelnikell.Mködésirendellenesség vagy meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mivel a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára. A készülék olyan kábellelvanellátva,amikészülék-földelvezetvelés földelvillásdugóvalrendelkezik. Avillásdugótolyanmegfelelkonnektorbakell csatlakoztatni, ami a helyi szabályoknak és rendeleteknekmegfelelenkerültkialakításra. FIGYELEM! Aföldelvezetéknemmegfelelcsatlakoztatásaáramütés kockázatához vezethet. Ha kétsége van annak vonatkozásában, hogy a készülék megfelelenföldelvevan-e,ellenriztesseszakképzett szerelvelvagyaszervizmunkatársával.nealakítsaáta készülékhez mellékelt villásdugót, ha az nem illeszkedik a konnektorba.szereltessenfelmegfelelkonnektortegy szakképzettszerelvel. A mosogatógép ajtaját és az edénytároló kosarakat rendeltetésszerenhasználja,neüljönvagyálljonrá. Neérintsemegaftelemethasználatközbenvagy közvetlenül utána(ez az utasítás csak a látható ftelemmelrendelkezkészülékekrevonatkozik). Nemködtesseamosogatógépet,hanincsminden elemeahelyén.mködésközbenóvatosannyissakia készülékajtaját,mertvízfröccsenhetkibelle. Ne helyezzen nehéz tárgyat a mosogatógép nyitott ajtajára, és ne is álljon rá. A készülék felbillenhet. Az edények behelyezésekor: 1)Az éles tárgyakat úgy helyezze el, hogy ne sértsék meg az ajtó tömítését; 2)Figyelmeztetés:Akéseketésmáséleseveszközöket vagy a hegyükkel lefelé vagy vízszintes helyzetben kell a kosárba helyezni. Ügyeljen arra, hogy a készülék használata közben manyagtárgyakneérintkezzenekaftszállal). (Afigyelmeztetéscsakaláthatóftszállalrendelkez készülékekre vonatkozik). Amosogatásiciklusvégénellenrizze,hogyüres-ea mosogatószer-tartály. Csakmosogatógépbenistisztíthatómanyag edényeket helyezzen a készülékbe. Az ilyen jelöléssel nemrendelkezmanyagtárgyakesetébenellenrizze a gyártó utasításait. Csak automata mosogatógépekhez való mosogatószert és adalékokat használjon. A mosogatógépben soha ne használjon szappant, mosóport, egyéb kézi mosószert. Ezeket a termékeket tartsatávolagyerekektl. Tartsaamosogatószertésazöblíttagyerekektltávol ésneengedje ketamosogatógépnyitottajtajaközelébe, mert lehet benne mosogatószer-maradék. A készüléket nem használhatják olyan személyek(beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tapasztalatuk és tudásuk kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelutasításokatkaptakabiztonságukértfelels személyrészérl. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Amosogatószerekersenlúgosak,lenyelésüknagyon veszélyeslehet.kerüljeabrrelésaszemmelvaló érintkezésüketéstartsatávolagyerekeketamosogatógéptl, ha annak ajtaja nyitva van. Azajtótnemszabadnyitvahagyni,mertezzelmegnheta készülék felbillenésének veszélye. Haacsatlakozókábelsérült,aztcsakagyártó,annak márkaszervizevagymásmegfelelenképzettszakember cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében. Haakészülékmárelöregedettésnemlesztöbbé használatban, távolítsa el az ajtaját. Acsomagolóanyagokatamegfelelszelektívgyjthelyen helyezze el. Akészüléketcsakrendeltetésénekmegfelelenhasználja. A beszerelés során ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne törjön meg, illetve ne legyen túlságosan vagy veszélyesen beszorulvaakészülékalá.avezérlgombokatne próbálja javítgatni. A készüléket új csövekkel kell a vízvezetékhez csatlakoztatni, a régi csöveket nem szabad újra felhasználni. A maximális mosogatható edénykészletek száma 14. A maximális megengedett bemeneti víznyomás 1Mpa. A minimális megengedett bemeneti víznyomás 0.04 Mpa. OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. RIZZEMEGAZUTASÍTÁSOKAT.

5 Amosogatógépcsomagolásátamegfelelhulladékgyjtbenhelyezzeel. Valamennyi csomagolóanyag újrafelhasználható. Amanyagrészekaszabványosnemzetközijelölésekkelvannakellátva: PE polietilén, pl. sima csomagolólapok PS polisztirén,pl.bélelanyag POM polioximetilén,pl.manyagkapcsok PP polipropilén,pl.sószr ABS akrilonitrilbutadiénsztirén,pl.vezérlpanel FIGYELMEZTETÉS! A csomagolóanyagok a gyerekekre nézve veszélyesek lehetnek! Akészülékésacsomagolásmegfelelelhelyezéséhezkeressenfelegyújrahasznosítóközpontot. Vágja el a csatlakozó kábelt és tegye használhatatlanná az ajtózárat. Akartoncsomagolóanyagújrafeldolgozottpapírbólkészültésújrafeldolgozásraszántpapírgyjtben kell elhelyezni. Atermékmegfelelmódontörténkezelésévelmegelzhetekazokakörnyezetikárok,illetveemberi egészségreveszélyeskövetkezmények,amelyekaterméknemmegfelelkezeléseesetén jelentkeznének. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz ésaháztartásihulladékkezelszolgálathoz. HULLADÉKKEZELÉS: Ne kezelje a terméket vegyes kommunális hulladékként. Az ilyen, speciális kezeléstigénylkészülékeketkülönkellgyjteni.

6 Annakérdekében,hogyamosogatógéppelalehetlegjobberedménytérjeel,olvassaáta teljeshasználatiutasítástakészülékelsalkalommaltörténhasználataeltt ECO 1.Kijelzablak:Program,öblítbetöltéseszükséges,sóbetöltéseszükséges,féltöltésfunkció,hátralévid, késleltetésiid,hibakódok,stb. 2. Féltöltés funkciógomb: A féltöltés funkció kiválasztásához(a féltöltés funkció akkor választható, ha 7 terítéket, vagy annáliskevesebbethelyeztünkakészülékbe,ígycsökkenthetavíz-ésazáramfogyasztás.csakazintenzív,normál, Eco, üveg és 60 perc programoknál használható.) 3. Késleltetés gomb: A késleltetés beállításához nyomja meg a gombot. A mosogatás kezdetének késleltetése 1 és 24 óra között állítható be. 4. Programgomb: A mosogatási program kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot. 5. On/Off gomb: ez elektromos áram-ellátás be- és kikapcsolása. Elölnézet Hátulnézet Felsspriccelkar 4Bevezetcs 7Öblítszer-tartály 10Szrk 13 Beállító 2Eveszközpolc 5Alsókosár 8 Csészetartó polc 11Bevezetcscsatlakozó 3Felskosár 6Sótartály 9Spriccelkarok 12Vízelvezetcs

7 Akészülékelsalkalommaltörténhasználataeltt: A. Állítsa be a vízlágyítást B. Töltsön a készülékbe 1,5 kg mosogatógép-sót, majd töltse meg vízzel a sótartályt C. Töltsefelazöblítszer-tartályt D. Töltse a készülékbe a mosogatószert Avízlágyítótmanuálisankellbeállítani,avízkeménységjelzsegítségével. Avízlágyítócélja,hogyeltávolítsaazokatazásványianyagokatéssókatavízbl,amelyekkároshatássallennéneka készülékmködésére. Minél nagyobb ezen anyagok aránya, annál keményebb a víz. Avízlágyítótavízkeménységnekmegfelelenkellbeállítani.Avízkeménységérlahelyivízügyihatóságtud felvilágosítást adni. A sófogyasztás beállítása Amosogatógéplehetvétesziasófelhasználásmennyiségénekbeállítását avízkeménységfüggvényében.ezafunkcióarra szolgál, hogy optimalizálja a sófogyasztást. A sófelhasználás beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 1.Nyissakiazajtót,majdkapcsoljabeakészüléket; 2. Tartsa benyomva a Program gombot legalább 5 másodpercig a vízlágyítás beállításához a készülék bekapcsolásátkövet60másodpercenbelül(asóésazöblítszerjelfényekilyenkorperiodikusan villognak); 3.AmegfelelbeállításkiválasztásáhoznyomjamegaProgramgombot.Alehetségesbeállításoka következ:h1-h2-h3-h4-h5-h6; 4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Power gombot. dh fh VÍZKEMÉNYSÉG Clarke mmol/l Beállítás Sófogyasztás (gramm/ciklus) 0~5 0~9 0~6 0~0.94 H H H H H H6 60 Megjegyzés 1 1dH=1,25Clarke=1,78fH=0,178mmol/l DH németfok fh francia fok Clarke angol fok Megjegyzés 2 A gyári beállítás H4(EN ) Ahelyivízkeménységifokárólavízügyihatóságnálérdekldhet. MEGJEGYZÉS: Ha az ön gépe nem rendelkezik vízlágyítóval, átugorhatja ezt a részt. VÍZLÁGYÍTÓ Avízkeménységeazegyeshelyekenkülönbözlehet.Hakeményvizethasználamosogatógépben,az edényekenésazeveszközökönlerakódásokkeletkeznek. Akészülékspeciálisvízlágyítóvalrendelkezik,amelyegy,avízkésazásványianyagokvízblvaló eltávolítására kialakított sótartályt jelent.

8 Mindig csak mosogatógéphez való sót használjon. A sótartály az alsó kosár alatt található és az alábbiakban ismertetett módon kell feltölteni: Figyelem! Csak mosogatógéphez való sót használjon! Minden más típusú só, különösen az asztali só kárt okozhat a vízlágyítóban.anemmegfeleltípusúsóhasználatamiattjelentkezkárokértagyártónemvállalfelelsségetés nem ad garanciát. Asótközvetlenülegymosogatásiprogramelindításaeltttöltseakészülékbe.Ígyelkerülhet,hogysószemek vagy sós víz maradjon a készülék alján, ami korróziót okozhat. A Miután kivette az alsó kosarat, csavarja le ás távolítsa el a sótartály fedelét. B Helyezze a tölcsér(tartozék) végét a lyukba és töltsön körülbelül 1,5 kg mosogatógéphez való sót a tartályba. C Töltse fel vízzel a sótartályt. Ilyenkor természetes jelenség, ha egy kis víz kifolyik a sótartályból. DAtartálfeltöltésétkövetencsavarjaszorosanvisszaafedelet,azóramutatójárásávalmegegyezirányba. EAsójelfényatartálymegtöltésétkövetenkialszik. FAsótartályfeltöltésétkövetenazonnaljavasoltegy(rövid)mosogatásiprogramelindítása.Ellenkezesetbena szrrendszer,aszivattyúvagyakészülékmásrészeikárosodhatnakasósvíztl.azilyenesetekrenemérvényes agarancia. 1.Asótartálytcsakakkorkellújrafeltölteni,haamegfeleljelfényvilágítanikezdakijelzn.Attólfüggen,hogyasó milyengyorsanoldódikfel,asójelfénymégmindigvilágíthatakijelznannakellenére,hogyasótartálymár feltöltésre került. Hanincssójelfényavezérlpanelen(egyesmodelleknél),azelvégzettmosogatásiciklusokszámaalapján becsülheti meg, mikor kell sót tölteni a tartályba. 2.Ha só maradt a gép alján, annak eltávolítására egy áztató vagy gyors programot kell lefuttatni. 3.Ha a készüléket szállítás, szerelés vagy más ok miatt el kell mozdítani, egy szivacs vagy más nedvszívó ruha segítségévelitassafelavizetasótartályból,csavarjarászorosanafedelet,eztkövetenszállíthatóvagyszerelhet akészülék.aszállítást,vagyszereléstkövetengyzdjönmegróla,hogymindenrendbenvan-eagéppel.haigen, töltsefelasótartályta B.Sóbetöltéseavízlágyítóba részbenfoglaltaknakmegfelelen.ellenkezesetbena készülékjelentsenkárosodhat(rozsda,stb.).azilyenesetekrenemérvényesagarancia. Öblítszer Azöblítszerazutolsóöblítésközbenkerülfelhasználásra,annakérdekében,hogyavíznehagyjonfoltokataz edényeken.azöblítszerelsegítiaszáradástis,használatávalavízkönnyebbenleperegazedényekrl. Amosogatógépbenfolyékonyöblítszerekhasználhatók.Azöblítszertartályazajtóbelsejébentalálható, amosogatószer-tartálymellett.azöblítszer-tartályfeltöltéséheznyissakiatartálfedelét,majdtöltseaz öblítszertanyílásba,amígaszintjelzteljesenfeketenemlesz.azöblítszer-tartály rtartalmakb.110ml. Azöblítszerfunkciója Azöblítszerautomatikusankerülfelhasználásraazutolsóöblítéssorán,alaposöblítéstésfoltmentesszáradást lehetvétéve. Figyelem! Csakmosogatógéphezvalóöblítszerthasználjon.Azöblítszer-tartálytsohanetöltsefelmásszerekkel(pl. Mosogatógép-tisztító, folyékony mosogatószer). Ez károsíthatja a készüléket.

9 Mikorszükségesazöblítszer-tartálytújrafeltölteni? AmennyibenaÖnkészülékénekvezérlpanelénnincsilyenjelfény,azöblítszermennyiségétafedélmellett található C szintjelzsegítségévelbecsülhetimeg.amikoratartálytelevan,aszintjelzteljesensötét.amintaz öblítszermennyiségecsökken,asötétpontméreteiskisebblesz.sohanemszabad,hogyazöblítszerszintje töltöttségaláessen. C(Öblítszer-szintjelz) Ahogyanazöblítszermennyiségecsökken,aszintjelzn a fekete pont mérete is egyre kisebb lesz, az alábbiak szerint: Tele ¾szint ½szint ¼ szint újratöltés szükséges, a foltok elkerülése érdekében Üres A tartály kinyitásához fordítsa el a fedelet a nyitva (bal) nyíl irányába és emelje ki. Töltseazöblítszertatartályba,ügyelvearra,hogynefolyjonki. Helyezze vissza a fedelet úgy, hogy egyirányban legyen a nyitva nyíllal, majd fordítsa el a zárva (jobb) nyíl irányába. MEGJEGYZÉS:Habetöltésközbenazöblítszermelléfolyik,azttöröljefelnedvszívóruhasegítségével,a túlzotthabzáselkerüléseérdekében.amosogatógépajtajánakbezárásaelttnefelejtseelvisszahelyezni afedelet. Azöblítszermennyiségénekbeállítása Beállító fogantyú (öblít) Azöblítszer-adagolónaknégyvagyhatlehetségesbeállításavan. Mindig a 4-es beállítással kezdje. Ha az edények foltosak és nem száradnak meg, növelje az adagot úgy, hogy vegye le a fedelet, majdfordítsaelagombotaz5-ösbeállításra.haazedényekmég mindignemszáradnakmegfelelen,illetvefoltosak,állítsonbemég magasabb fokozatot, amíg az edények teljesen foltmentesek nem lesznek. A javasolt(gyári) beállítás a 4-es. MEGJEGYZÉS: Növeljeazöblítszermennyiségét,havízcseppekvagyvízkfoltok maradnak az edényeken mosogatás után. Csökkentse a mennyiséget, ha ragadós, fehér foltok vannak az edényeken,illetvehakékesszürkebevonatképzdikapoharakonés a kések pengéjén. Amosogatószerek,kémiaiösszetevikkelazértszükségesek,hogyeltávolítsákaszennyezdéseketaz edényekrl,szétzúzzákéskiisvezessékezeketakészülékbl. A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószer alkalmas erre. Figyelem! Amosogatószermegfelelhasználata Csak speciálisan mosogatógéphez való mosogatószert használjon. Tartsa száraz helyen a mosogatószert. Aporalakúmosogatószertcsakközvetlenülamosogatáseltthelyezzeatartályba.

10 Mosogatószerek Háromfélemosogatószerkülönböztethetmeg. 1.Foszfát és klórtartalmú 2.Foszfát tartalmú klórmentes 3.Foszfát- és klórmentes A por alakú mosogatószerek általában foszfátmentesek. Ebben az esetben a foszfát vízlágyító funkciója nem érvényesülhet. Ebben az esetben akkor is javasolt sót tölteni a tartályba, ha a víz keménysége csak 6 dh. Foszfátmentes mosogatószer használata mellett kemény víz esetén gyakran fehér foltok jelennek meg az edényeken és poharakon. Ilyen esetben adagoljon több mosogatószert a tökéletesebb eredmény érdekében. A klórmentes mosogatószerekcsakegykicsitfehérítenek.azersésszínesfoltoknemfognakteljeseneltnni.ilyenesetekben válasszonmagasabbhmérsékletprogramot. Mosogatószer-koncentrátumok Kémiai összetételük alapján a mosogatószerek két típusba sorolhatók: hagyományos,lúgosmosogatószerek,maróhatásúösszetevkkel, alacsony lúgtartalmú mosogatószer-koncentrátumok természetes enzimekkel. Mosogatószer-tabletták Akülönfélemosogatószer-tablettákkülönbözgyorsasággaloldódnakfel.Ezértegyesmosogatószertablettáknem oldódnak fel teljesen és nem tudják kifejteni teljes tisztító erejüket a rövidebb programok során. Ezért a mosogatószer-tablettákhasználatamellettcélszerhosszabbprogramokatválasztaniannak biztosításaérdekében, hogy a mosogatószer maradványai teljesen eltávozzanak. Mosogatószer adagoló Amosogatószer-adagolótmindenegyesmosogatásicikluselttfelkelltölteniamosogatásiciklustáblázatban feltüntetettutasításoknakmegfelelen.azönmosogatógépekevesebbmosogatószertésöblítszerthasznál, mintahagyományoskészülékek.általábanelegendegyevkanálmosogatószeregynormálmennyiség mosogatáshoz.ersebbenszennyezettedényekeseténtöbbmosogatószerrevanszükség.amosogatószert mindigközvetlenülamosogatáseltttöltseazadagolóba,ellenkezesetbenátnedvesedikésnemoldódikfel megfelelen. A szükséges mosogatószer mennyisége Kinyitáshoz nyomja be a reteszt Haafedélbevancsukva:nyomjamegakioldógombot.Afedélkinyílik. Amosogatószertmindigközvetlenülamosogatásmegkezdéseeltttöltseazadagolóba. Csak mosogatószerhez való mosogatószert használjon. FIGYELMEZTETÉS! Amosogatószermaróhatású!Tartsaagyerekektltávol!

11 Mosogatószer betöltése Töltse a mosogatószert az adagolóba. A jelölés mutatja az adagolási szinteket, amint az a jobb oldalon is látható: A B Afmosogatásiciklushozhasználtmosogatószer. Azelmosáshozhasználtmosogatószer A B Kérjük, tartsa be a gyártó adagolásra és tárolásra vonatkozó javaslatait, amelyek a termék csomagolásán vannak feltüntetve. Csukjaleafedeletésnyomjaaddig,amígbenemzáródik. Ha az edények nagyon szennyezettek, tegyen még egy adag mosogatószertazelmosáshozvalórekeszbe.ezamosogatószerazelmosássoránkerülfelhasználásra. Azegymosogatásiprogramhozszükségesmosogatószermennyiségérlazutolsóoldalontalálhatóinformáció. Vegyefigyelembe,hogyazedényekszennyezettségétlésavízkeménységétlfüggeneltéréseklehetségesek. Tartsa be a gyártó javaslatait, amelyek a termék csomagolásán vannak feltüntetve.

12 Javaslat Olyanedényeketéseveszközöketvásároljon,amelyekmosogatógépbenistisztíthatók. Használjonkímélmosogatószert.Haszükséges,nézzenutánatovábbiinformációknakamosogatószergyártóknál. Bizonyoseszközökesetébenválasszaalehetlegalacsonyabbhmérsékletprogramot. Asérülésekelkerüléseérdekébenazüvegtárgyakatésazeveszközöketnevegyekimosogatásután azonnalakészülékbl. Edényekéseveszközökmosogatásaamosogatógépben Mosogatógépben való tisztításra nem alkalmasak fa,csont,porcelánvagygyöngyháznyeleveszközök nemhállómanyagedények régebbieveszközökragasztottrészekkel,amelyeknem hállóak kötanyaggalkészülteveszközök,edények ónötvözet vagy réz edények, kristályüveg rozsdásodásra hajlamos acél edények fa tálak szintetikus szálakból készült edények Mosogatógépben való tisztításra korlátozottan alkalmasak Egyes üvegtípusok nagy számú mosogatást követenhomályosakkáválhatnak. Az ezüst és alumínium részek a mosogatás során elszínezdhetnek. A mázas minták a gyakori mosogatás következtében megfakulhatnak. Mireügyeljenamosogatógépmegtöltéseelttésután (A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse az alábbi betöltési utasításokat. A kosarak tulajdonságai és megjelenésemodelltlfüggenváltozhat.) Azételmaradékokatkaparjaleazedényekrl.Azedényekreodaégettételeketpróbáljaleáztatni.Azedényeketnem szükségesfolyóvízalattleöblíteni.azeszközöketakövetkezmódonhelyezzeelamosogatógépben: 1.A csészék, poharak, fazekak, stb. lefelé nézzenek. 2.Ahajlított,vagynyílássalrendelkeztárgyakatferdénkellelhelyezni,hogyavízkitudjonfolynibellük. 3.Minden edényt úgy kell elhelyezni, hogy ne tudjon felfordulni. 4.Azedényeketéseveszközöketúgykellelhelyezni,hogyaforgókarokszabadonmozoghassanakamosogatás során. MEGJEGYZÉS: Nagyon apró tárgyakat nem szabad a mosogatógépben mosogatni, mert könnyen kieshetnek akosárból. Az üreges tárgyakat például csészéket, poharakat, fazekakat, stb. nyílásukkal lefelé kell elhelyezni, hogy ne gyljönösszebennükavíz. Azedényekéseveszközöknemlehetnekegymásbarakva,ésnemisfedhetikegymást. Az üvegek nem érintkezhetnek egymással, egyébként kár keletkezhet bennük. A nagy, nehezebben tisztítható darabokat az alsó kosárba helyezze. Afelskosárbakényesebb,könnyebbedényeketkellhelyezni,példáulpoharakat,csészéket. Ahosszúpengéj,függlegesentároltkésekpotenciálisveszélytjelentenek! Ahosszúés/vagyéleseveszközöket(pl.szeletelkés)vízszintesenkellelhelyezniafelskosárban. Neterheljetúlamosogatógépet.Ezfeltétlenülfontosajóeredményekésazésszerenergia-felhasználás érdekében. Azedényekkivételeamosogatógépbl Hogyavízafelskosárbólnecsöpögjönazalsóba,javasoltelszörazalsókosaratkiüríteniéscsakutánaafelstis.

13 Afelskosármegtöltése A normál edények elhelyezésének módja Afelskosárbakényesebb,könnyebbedényeketkell helyezni, például poharakat, kávés vagy teáscsészéket, kisebb tányérokat, lapos edényeket(amennyiben nem túl szennyezettek). Az edényeket úgy helyezze el, hogy a vízsugárnetudja ketelmozdítani. Azalsókosármegtöltése A nagy, legnehezebben tisztítható edényeket(fazekak, lábasok,fedk,tálak)javasoltazalsókosárban elhelyezni az alábbi ábrán látható módon. A tálakat és fedketinkábbarácsszélénkellelhelyezni,hogyne legyenakadályozvaafelsforgókarmozgása. Ügyeljenakövetkezkre: A fazekakat, tálaló tálakat, stb. mindig fejjel lefelé kell behelyezni a kosárba. Amélyfazekakatferdénkellelhelyezni,hogyavízkitudjonfolynibellük. Azalsókosárbanlévtányértartóklehajthatók,ígytöbbhelynyerhetafazekaknakéslábasoknak. Afelskosármagasságánakbeállítása Acsészetartópolcokhátrahajtása Afelskosármagasságaállítható,ígytöbbhelynyerhet Az edények kényelmesebb elhelyezése érdekében a afels/alsókosárbananagyobbedényekszámára. polcok összehajthatók, a jobb oldali ábrán látható módon. Afelskosárakosárfelfeléhúzásávalállíthatómagasabbra és a fogantyú felfelé nyomásával alacsonyabbra. Lásd az alábbi ábrát: Magasabbra emeléshez emelje fel a kosarat Alacsonyabbra süllyesztéshez nyomja felfelé a fogantyút Az edények kényelmesebb elhelyezése érdekében a tányértartók lehajthatók, az ábrán látható módon. Állítókar Eveszköz-tartókosár Azeveszközöketazeveszköz-tartókosárbankellelhelyezni, külön-külön,amegfelelhelyzetben.ügyeljenrá,hogyaz eveszközökneérjenekössze,mertezzelgyengébblesza tisztító hatás. Aminéljobbminségmosogatásérdekébenúgyhelyezzeaz eveszközöketakosárba,hogyazok: ne érjenek össze; a nyelük legyen lefelé; a nagyobb eszközöket középen helyezze el.

14 Mosási ciklus-táblázat MEGJEGYZÉS: a ( ) jelentése:öblítszertkelltölteniazadagolóba. Intenzív Normál ECO (*EN50242) Üveg 1óra Ciklusválasztási információ Ersenszennyezett tányérok és normál szennyezettségfazekak, lábasok, edények, rászáradt szennyezdéssel. Normálszennyezettség edények: bögrék, tányérok, poharak, enyhén szennyezett lábasok. Ez egy standard program, ami normál szennyezettségű edények tisztítására alkalmas és a leghatékonyabb olyan értelemben, hogy az adott edénytípus esetében a legkedvezőbb a kombinált energia- és vízfelhasználása. Enyhén szennyezett tányérok és üvegpoharak Enyhén szennyezett, tökéletes szárítást nem igényledények Gyors Rövid mosogatás enyhén szennyezett edényekhez és gyors mosogatáshoz Aciklus leírása Elmosás(50 C) Elmosás Mosogatás(65 C) Öblítés Öblítés(55 C) Szárítás Elmosás((45 C) Mosogatás(50 C) Öblítés Öblítés(60 C) Szárítás Elmosás Mosogatás(50 C) Öblítés Öblítés(60 C) Szárítás Elmosás Mosogatás(40 C) Öblítés Öblítés(60 C) Szárítás Elmosás(50 C) Mosogatás( 62 C) Öblítés(60 C) Szárítás Mosogatás(40 C) Öblítés Öblítés(45 C) Mosogatószer Idtartam (el/fszakasz) (perc) 5/30g (vagy3az1-ben) 5/30g (vagy3az1-ben) 5/30g (vagy3az1-ben) 20g 5/30g (vagy3az1-ben) 20g Energia (Kwh) Víz (L) Öblít * en 50242: Tesztprogram. Az EN szabvánnyal összhangban végzett összehasonlító teszt eredményeakövetkez: rtartalom:14teríték afelskosárhelyzete:afelskerekeksíneken öblítszer-beállítás:6 Pl: 0,49w; Po: 045w A készülék bekapcsolása Egy mosogatási ciklus megkezdése 1. Húzzakiazalsóésafelskosarat,helyezzebeazedényeketéstoljavisszaakosarakat.Javasoltelszörazalsó kosaratmegtölteni,majdezutánafelst(lásd Amosogatógépmegtöltése részt). 2. Töltsebeamosogatószert(lásda Só,mosogatószerésöblítszer címrészt). 3. Dugja be a villásdugót a konnektorba. A tápegység VAC/ 50 HZ, a konnektor specifikációja 10A 250 VAC. Ügyeljen rá, hogy a vízcsap teljesen ki legyen nyitva. 4. Nyissa ki az ajtót, nyomja meg az ON/OFF gombot. Ekkor az ON/OFF jelfény kigyullad. 5. Nyomja meg a program gombot, a mosogatási programok az alábbiak szerint lesznek láthatóak: Intensive->Normal->ECO->Glass->1Hour->Rapid; Haegyprogramkiválasztásrakerült,amegfeleljelfényvilágítanifog.Ezutánzárjabeakészülékajtaját,hogya készülékmködésbeléphessen.

15 A program megváltoztatása... Elfeltételek:: 1. Egy,éppenfolyamatbanlévprogramcsakakkormódosítható,hamégcsakrövididejeindultel.Ellenkezesetben lehetséges,hogyamosogatószermárfeloldódottésakészülékblmáskiszivattyúzásrakerültamosogatóvíz. Ebben az esetben a mosogatószer-adagolót újra kell tölteni(lásd A mosogatószer betöltése részt). 2. Nyissa ki a készülék ajtaját és tartsa benyomva a Program gombot legalább 3 másodpercig. A készülék ezzel készenléti üzemmódra vált és beállíthatóvá válik a kíván t program(lásd az Egy mosogatási program elindítása részt). Haamosogatásiciklusközbenkinyitjaakészülékajtaját,agépmködéseleáll.Aprogramjelfényének villogása leáll és a hangjelzés percenként megszólal mindaddig, amíg az ajtó bezárásra nem kerül. Az ajtóbezárásaután10másodperccelakészülékismétmködésbelép. Kifelejtett edények utólagos behelyezése Ha elfelejtett behelyezni egy edényt, azt utólag bármikor megteheti, amíg a mosogatószer-adagoló fedele ki nem nyílik. 1 Nyissa ki egy kicsit a mosogatógép ajtaját. 2 Miután a forgókarok leálltak, nyissa ki teljesen az ajtót. 3 Helyezze be a kifelejtett edényeket. 4Zárjabeazajtót 510másodpercelteltévelamosogatógépújramködésbelép. Egy mosogatási ciklus végén Haamosogatásiciklusbefejezdött,8másodpercighangjelzésleszhallható.KapcsoljakiakészüléketazON/OFF gombsegítségével,zárjaelavízbevezetéstésnyissakiakészülékajtaját.várjonnéhánypercet,mielttaz edényeketkiszednéagépbl,hogyazedényeklehljenekéskevésbélegyenektörékenyek.ígyszárazabbakis lesznek. Kapcsolja ki a mosogatógépet Aprogramjelfényetovábbraisvilágít,demárnemvillog aprogramcsakebbenazesetbenértvéget. 1. Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. 2.Zárjaelavízcsapot. Óvatosan nyissa ki az ajtót Aforróedényekütésreérzékenyek.Ezértmielttkiszednéamosogatógépbl,hagyjakicsit(kb.15percig)lehlni ket. Nyissakiakészülékajtajátéshagyjapárpercignyitva,mielttkiszednébelleazedényeket.Ígyazokhidegebbek lesznek és alaposabban meg is száradnak. A mosogatógép kiürítése Természetes jelenség, ha a mosogatógép belül nedves. Elszörazalsó,majdafelskosaratürítseki.Ígymegelzhet,hogyavízafelskosárbólazalsóbacsöpögjön. FIGYELMEZTETÉS! When following this procedure from step1 to step 3, the filter system will be removed; Mosogatás közben whenfollowingitfromstep3tostep1,thefiltersystemwillbeinstalled. veszélyes lehet kinyitni a készülék ajtaját, mivel a forró víz égési sérülést okozhat.

16 Szrrendszer Aszrrendszermegakadályozza,hogyanagyobbételdarabokvagyegyébtárgyakaszivattyúbakerüljenek. Ezektlaszrelistömdhet.Haezbekövetkezik,akkorezeketazételmaradékokatelkelltávolítaniaszrbl. Aszrrendszeregydurvaszrbl,egylapotszrbl(fszr)ésegy mikrofilterbl(finomszráll Fszr 1 Azezenaszrnragadtétel-ésszennyezdésdarabokegy,azalsó forgókaron kialakított speciális fúvóka segítségével kerülnek szétporlasztásra, majd elvezetésre a lefolyón keresztül. Durvaszr 2 Adurvaszrfogjafelazolyannagyobbételmaradékokat,minta csontdarabok,vagyazüvegszilánkokat,amelyektlalefolyóeldugulhatna. Aszrbenfelfogottételmaradékokeltávolításáhozrázzamegfinomana szrtetejénlévcsapotésemeljeki. Finomszr 3 Ezaszrtartjaaszennyezdés-ésételdarabokatavízgyjttérbenés megakadályozza, hogy azok visszarakódjanak az edényekre a mosogatás során. Aszrkösszeszerelése Aszrhatékonyaneltávolítjaazételmaradékokatamosogatóvízbl,lehetvétéveígyannakújrafelhasználásáta ciklussorán.alegjobbteljesítményéseredményekérdekébenaszrtrendszeresentisztítanikell.ezérthasznosa szrbenmaradtnagyobbételdarabokatmindenegyesmosogatásutáneltávolítani,afélköralakúszrésafedél átöblítésével.aszreltávolításáhozhúzzaafedélfogantyújátfelfelé. Amosogatógépnemhasználhatóaszrknélkül. Aszrknemmegfelelmódontörténvisszahelyezésecsökkenthetia készülékteljesítményétéskártokozhatazedényekbenéseveszközökben. 1 Nyitás 1.lépés:Forgassaelaszrtazóramutatójárásával ellentétes irányba 2 2.lépés:emeljefelaszrt Haafentifolyamatotkövetia1.lépéstlamásodikig,aszrrendszereltávolíthatólesz.Afolyamatotfordított irányban(a2.lépésselkezdveésaz1.lépésselbefejezve)elvégezveaszrismétahelyérekerül.

17 Megjegyzések: -Amosogatógépmindenegyeshasználatautánellenrizze,nemtömdtek-eelaszrk. -Adurvaszrkicsavarásávaleltávolíthatóaszrrendszer.Folyóvízalattmossalerólukalerakódottételmaradékot. MEGJEGYZÉS: Hetenteegyszerazegészszrrendszertmegkelltisztítani. Aszrtisztítása Adurvaésafinomszrtisztításárahasználjontisztítókefét.Azutolsóoldalonlévábrákonláthatómódonszerelje összeaszrrészeitéshelyezzevisszaamosogatógépbe tegyepontosanahelyéreaszrtésatartójátis,majd nyomja lefelé. FIGYELMEZTETÉS! Neütögesseaszrketatisztítássorán.Ellenkezesetbendeformálódhatnakés ettlamosogatógépteljesítményegyengébblehet. Amosogatógéprlvalógondoskodás Avezérlpanelenyhénnedvesruhávaltisztítható. Tisztítás után szárítsa meg alaposan. Akészülékkülsejénektisztításárahasználjonjóminségfényesítviaszt. Sohanehasználjonélestárgyakat,súrolószivacsotvagyerstisztítószereketamosogatógépsemmilyenrészén. Az ajtó tisztítása Az ajtó körüli szélek tisztítására használjon puha, meleg, nedves ruhát. Annak érdekében, hogy ne kerülhessen víz az ajtózárba és az elektromos részekbe, ne használjon semmilyen spray állagú tisztítószert. Soha ne használjon az ajtó tisztítására spray állagú tisztítószert, mert az kárt okozhat az ajtózárban és az elektromos részekben. Súrolószerekésegyespapírtörlknemhasználhatókakészüléktisztítására, mert megkarcolhatják vagy foltokat hagyhatnak a rozsdamentes acél felületen. Fagyás elleni védelem Télenvédjeamosogatógépetafaggyalszemben.Kövesseakövetkezutasításokatmindenegyesmosogatásután: 1.Szakítsa meg a készülék elektromos áram-ellátását. 2.Zárjaelavizetéskapcsoljaleavízbevezetcsövetavízszeleprl. 3.Távolítsaelavizetabevezetcsblésavízszelepbl(avizetgyjtseegytálba). 4.Csatlakoztassaújraavízbevezetcsövetavízszelephez. 5.Vegyekiakészülékaljántalálhatószrtésegyszivacssegítségévelszívjafelavizet. MEGJEGYZÉS: Ha a mosogatógép jegesedés miatt nem mködik,vegyefelakapcsolatotegyszakképzettszerelvel. A forgókarok tisztítása A forgókarokat rendszeresen tisztítani kell, a kemény vízben jelen lévvegyianyagokugyaniseltömíthetikafúvókákatésacsapágyakat. Afelsforgókareltávolításáhoztartsafogjamegacsavaranyátés forgassaelakartazóramutatójárásávalmegegyezirányba. Nyitás Az alsó kar eltávolításához húzza a kart felfelé. Mossa meg a karokat meleg szappanos vízben és puha kefe segítségével tisztítsa meg a fúvókákat. Alapos öblítés után helyezze vissza ket.

18 Minden egyes mosogatás után Zárjaelavízcsapotmindenegyesmosogatásutánéshagyjaazajtótakicsitnyitva,hogyanedvességésaszagokne szoruljanak be a készülékbe. Húzza ki a villásdugót a konnektorból Tisztításéskarbantartáselttmindighúzzakiavillásdugótakonnektorból. Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket A készülék külseje és a gumi részek tisztítására ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Használjon meleg, szappanosvízbeáztatottruháterreacélra.abelsfelületentalálhatófoltokeltávolításárahasználjonegykisecetes vízbe áztatott ruhát, vagy speciálisan mosogatógépek tisztítására való tisztítószert. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. avasoltegyüresmosogatásicikluslefuttatása,majdeztkövetenhúzzakiavillásdugótakonnektorból,zárjaela vízcsapotéshagyjarésnyirenyitvaakészülékajtaját.ígyazajtótömítéseitartósabbaklesznekésnemképzdnek kellemetlen szagok a készülékben. A készülék szállítása Ha a készüléket el kell szállítani, igyekezzen álló helyzetben tartani. Ha feltétlenül szükséges, a készülék a hátára dönthet. Tömítések Amosogatógépbenvalókellemetlenszagképzdésegyikokaazazételmaradék,amiatömítésekrelerakódik.Ez úgyelzhetmeg,hapuhaszivaccsalrendszeresenáttörliatömítéseket. Figyelem: A csövek és az elektromos részek bekötését szakember kell hogy végezze. Figyelmeztetés Áramütés veszélye Kapcsolja ki az áramot a készülék bekötéseeltt. Ellenkezesetbenhalálesetvagy áramütés következhet be. Abekötéselkészítése Akészüléketameglévvízbe-éskivezetcsövek,valamintelektromoscsatlakozóközelébenkellelhelyezni. Alegegyszerbbamosogatógépetamosogatóegyikoldalánelhelyezni,ígymegkönnyítveavízelvezetcs csatlakoztatását. Megjegyzés:ellenrizzeamellékeltbekötésitartozékokat(kampóadekorlaphoz,csavar).

19 Olvassa át figyelmesen a bekötésre vonatkozó utasításokat. -A konyhabútor-elemek mérete és a mosogatógép bekötésének helye Mégmielttakészüléketabekötéshelyérehelyezné,bizonyoselkészületekszükségesek. 1.Amosogatóközelébenlévhelyetválasszon,ígymegkönnyíthetavízbe-éskimeneticsövekcsatlakoztatása (lásd 1. ábra) 2.Haamosogatógépegyszekrénysarkáhozkerülelhelyezésre,ügyelnikellrá,hogyelegendhelylegyenazajtó kinyitásához( 2. ábra). 1. ábra A szekrény méretei Kevesebb, mint 5 mm a mosogatógép teteje ésabútorközött, illetveakülsajtó egyvonalban a konyhabútorral. Elektromos kábel, vízbe-éskivezet csövek elvezetése Távolság a szekrény aljaésapadlóközött 2. ábra) Mosogatógép Minimális távolság az ajtó kinyitásakor Szekrény Mosogatógép ajtaja Minimális távolság 50 mm Adekorlapméreteiéselhelyzése 1.A fa dekorlapot a 3. ábrán feltüntetett módon kell felszerelni. 3. ábra 1Adekorlapotazábrán feltüntetett méretekkel összhangban kell felszerelni. ( Egység: mm)

20 2.Szerelje fel a kampót a dekorlapra és akassza a mosógép ajtaján kívül található nyílásba(lásd 4a ábra). Miután így felhelyezte a dekorlapot, rögzítse a mosogatógép ajtajához csavarok és szegecsek segítségével(lásd 4b ábra). 4a ábra A dekorlap felszerelése 4b ábra A fa dekorlap felszerelése 1.csavarozza ki a 4 rövid csavart 2.helyezzebea4hosszú csavart

21 Az ajtórugó feszülésnek beállítása Azajtórugókgyárilagbeállításrakerültekakülsautómegfelelfeszüléséhez.Adekorlapfelszerelésétkövetena rugót be kell állítani. Forgassa el a beállító csavart az acél sodrony feszesebbre vagy lazábbra állításához(lásd 5. ábra). Azajtórugófeszüléseakkormegfelel, ha az ajtó teljesen kinyitott állapotban vízszintes helyzetben marad, ugyanakkor ujjunkkaltörténenyheemelésre felemelkedik. (5) ábra Az ajtórugó feszülésének beállítása Avízelvezetcsövekbekötése Avízelvezettömltegylegalább40mmátmérjcsbekellbekötni,vagyamosogatóbakellbevezetni,ügyelverá, hogynetörjönmegésnecsavarodjonössze.atömlnemlehet1000mm-nélmagasabban. (6) ábra AtömltazAvagyaBmódonrögzítse Elölrl Munkalap MEGJEGYZÉS Atömlnemlehet1000mmnél magasabban. A Vízelvezetcs B 40mm

22 A mosogatógép beszerelésének lépései 1.Szereljefelabútorlapotamosogatógépajtajánakkülsrészére,amellékeltkapcsoksegítségével.Kövessea kapcsok elhelyezését mutató ábrát. 2.Állítsabeazajtórugófeszülésétegyimbuszkulcssegítségével.Azóramutatójárásávalmegegyeziránybae lforgatva húzhatja szorosabbra a bal és a jobb ajtórugókat. E lépés elmulasztása esetén a mosogatógép megsérülhet(2. ábra). 3.Kössebeahidegvízbevezetcsövet. 4.Kösse beavízelvezetcsövet.kövesseazábrát(6.ábra). 5.Csatlakoztassa a csatlakozó kábelt. 6.Ragassza fel a kondenzációs csíkot a szekrény munkalapja alá. Ügyeljen rá, hogy a kondenzációs csík egyvonalban legyen a munkalap szélével. 7.Állítsa a mosogatógépet a helyére(4. ábra). 8.Állítsavízszintbeakészüléket.Ahátsólábamosogatógépelsoldalárólállítható, akészülékaljánakközepén lévcsavarimbuszkulcssegítségéveltörténelforgatásával(5aábra).azelslábakbeállításáhozhasználjon laposcsavarhúzótésaddigforgassaazelslábakat,amígamosogatógépvízszintesennemáll(5bábra). 9.A mosogatógépet rögzíteni szükséges. Ez kétféle módon lehetséges: A.Normál munkalap: Akassza a jobb(bal) oldali kapcsot a jobb(bal) oldali lap nyílásába és rögzítse két facsavar segítségével a munkalaphoz(6. ábra). B.Márvány vagy gránit munkalap: Fordítsa el jobbra a jobb(bal) oldali kapcsot és akassza a jobb(bal) oldali lap nyílásába, majd rögzítse a két facsavar segítségével a munkalaphoz(7. ábra). 7. ábra 19

23 Atökéletesmködésérdekébenamosogatógépnekvízszintesenkellállnia. 1.Helyezzenegyvízmértéketazajtóraésegyetbelülreakészülékaljáraazábránláthatómódonannakellenrzésére, hogy a készülék vízszintesen áll-e. 2. A három láb segítségével állítsa vízszintesre a készüléket. 3. A mosogatógép vízszintbe állítása során ügyeljen rá, hogy a készülék ne billenjen fel. 8. ábra A lábak beállítása Avízszintellenrzése elölrlhátrafelé MEGJEGYZÉS: A lábak maximálisan beállítható magassága 50 mm. Spirit level Avízszintellenrzéseoldalirányba FIGYELMEZTETÉS! A személyes biztonság érdekében: NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT VAGY ADAPTERT A KÉSZÜLÉKHEZ. SEMMILYENKÖRÜLMÉNYEKKÖZÖTTNEVÁGJALEÉSNETÁVOLÍTSAELAFÖLDELCSATLAKOZÁSTA CSATLAKOZÓKÁBELRL. Anévlegesfeszültségellenrzéséheznézzemegakészülékadattáblájátésennekmegfelelelektromoshálózatra csatlakoztassaamosogatógépet.használjaaszükséges10ampereskésleltetbiztosítékotvagyajavasolt megszakítót, így külön áramkört biztosítva a készüléknek. Ügyeljen rá, hogy a használat megkezdése elttbiztosítottlegyena megfelelföldelés. Ellenrizze,hogyafeszültségésafrekvenciamegfelelnek-eazadattáblánfeltüntetett értékeknek.avillásdugótcsakmegfelelenföldeltkonnektorbacsatlakoztassa.haa konnektor nem kompatibilis a villásdugóval, cserélje ki a konnektort inkább, minthogy adaptert vagy más hasonlót használjon, aminek a következménye túlforrósodás és esetlegtzveszélyislehet. A készüléket földelni kell. Meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, a legkisebb ellenállású utat biztosítva az elektromos áramszámára.akészülékföldelkábellelés földelvillásdugóvalvanellátva.avillásdugótegy megfelelkonnektorbakellcsatlakoztatni,amia helyiszabályoknakéselírásoknakmegfelelen van földelve. Aföldelkábeltnemmegfelelcsatlakoztatása áramütéstokozhat.hakétségevanafell,hogya készülékmegfelelenvan-eföldelve,ellenriztesse egyszakképzettszerelvel.nealakítsaáta készülékhez tartozó villásdugót, ha nem felel meg a konnektornak. Ehelyett cseréltesse ki a konnektort egyszakképzettszerelvel. Abiztonságivízbevezetcscsatlakoztatása Akészüléketújcskészletsegítségévelkellavízhálózatracsatlakoztatni.Arégi csöveket nem szabad felhasználni. Avíznyomás0,04MPaés1MPaközöttkellhogylegyen.Haavíznyomásnemériel ezt a minimális értéket, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. 1.Vegyekiabiztonságivízbevezetcsöveketakészülékhátoldalántalálható tárolóhelyrl. 2.Ersítseabiztonságicscsavarjaitavízcsaphoz4/3inchcsavarmenettel. 3.Amosogatógépbekapcsolásaelttnyissakiteljesenavízcsapot.

24 Abiztonságivízbevezetcsrl Abiztonságivízbevezetcsnekkettsfalavan.Acsbiztonságirendszeregarantáljaavízelzárásátabbanaz esetben,haacsmeghibásodikvagyhaacsmagasakülshullámoscsközöttitérbenvízvan. FIGYELMEZTETÉS! Amosogatóporlasztójáhozcsatlakozócs,amennyibenugyanolyanvízszintrevanfelszerelve,mintamosogatógép, felrobbanhat. Ezért javasolt a követ kikötni és a lyukat bedugni. Abiztonságivízbevezetcskikötése 1.Zárjaelavizet. 2.Csökkentseavíznyomástanyomásszabályozógombsegítségével.Ígycsökkenthetavíznyomásésmegelzhet, hogy a helyiséget elárassza a víz. Csavarozza le a csövet a csapról. HIDEG VÍZ CSATLAKOZÁS Csatlakoztassaahidegvízbevezetcsövetegy inchcsavarmenettelésellenrizze,hogyszorosanahelyénvan-e. Ha a vízvezeték csövek újak vagy hosszabb ideig használaton kívül voltak, folyassa egy ideig a vizet, hogy meggyzdhessenróla,hogytisztaésszennyezdésmentes.elépéselmulasztásaeseténfennállhatazaveszély, hogyavízbevezetéseltömdikésakészülékmegsérül. FIGYELMEZTETÉS! Használat után zárja el a vízcsapot. A készülék elhelyezése A készülék elhelyezése a kívánt helyen. A készülék hátsó része a hátsó falnak kell hogy támaszkodjon, az oldalai pedigaszomszédosszekrényekoldalainakvagyafalnak.akészülékheztartozóvízbevezetéselvezetcsövek jobbésbaloldaloniselhelyezhetk,amegfelelbekötésmegkönnyítésére. Avízleeresztéseacsövekbl Haamosogató1000milliméternélmagasabbanvanapadlótól,acsövekblavíznemvezethetegyenesena mosogatóba. Ilyen esetben a vizet egy, a mosogatónál lejjebb elhelyezett edénybe vagy más hasonló tartályba kell leereszteni. Vízelvezetés Avízelvezetcscsatlakoztatása.Avízelvezetcsövetprecízenkellcsatlakoztatni,aszivárgáselkerülése érdekében.ügyeljenrá,hogyacsnelegyenmegtörvevagymegcsavarodva. Hosszabbítócs Haavízelvezetcsmeghosszabbításáravanszükség,ügyeljenrá,hogyahosszabbítócsavízelvezetcsvel azonoslegyen.ahosszabbítónemlehet4méternélhosszabb,ellenkezesetbenavízelvezetéshatékonysága csökken. Szifon csatlakoztatása Avízelvezettömltlegalább40mmátmérjvízelvezetcsbekellcsatlakoztatni,vagyamosogatóbalehet vezetni,ügyelverá,hogynetörjönmegésnecsavarodjonössze.acsnemlehet1000mm-nélmagasabban. Amosogatógépelindításaelttakövetkezketkellellenrizni: 1.Amosogatógépvízszintesenállésmegfelelenrögzítésrekerült. 2.Avízbevezetszelepnyitvavan. 3. Nincs szivárgás a csatlakozásoknál. 4. A csövek szorosan csatlakoztatva vannak. 5.Azárambevankapcsolva. 6.Abe-éselvezetcsöveknincsenekmegtörve 7.Amosogatógépbleltávolításrakerültazösszescsomagolóanyag. rizzemegahasználatiutasítástabekötésutánis.azutasításokkésbbis hasznosak lehetnek a felhasználó számára.

25 Mszaki problémák Általános problémák A mosogatógép nemindulel Avíznemkerül kiszivattyúzásra amosogatógépbl Habagépben Fehér filmréteg a a készülékbels felületén Rozsdafoltok az eveszközökön Kiment a biztosíték vagy a megszakító mködésbelépett Az áram nincs bekapcsolva Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja vissza a megszakítót. Távolítsa el azokat a készülékeket, amelyek ugyanazt az áramkört használják, mint a mosogatógép. Ellenrizze,hogyamosogatógépbevan-ekapcsolva ésazajtóbevan-ezárva.ellenrizze,hogya csatlakozókábelmegfelelenbevan-edugvaafali konnektorba. Alacsonyvíznyomás Ellenrizze,hogyavízmegfelelenbevan-ekötve ésavízcsapkivan-enyitva. A mosogatógép ajtaja nincs bezárva Avízelvezetcsmeg van törve Aszrelvan tömdve. Amosogatóelvan dugulva. Nemmegfelel mosogatószer Kifröccsentöblít Ásványok a kemény vízbl Azérintetteveszközök nem rozsdamentesek Ügyeljenrá,hogyazajtómegfelelenbelegyen zárva. Ellenrizzeavízelvezetcsövet. Ellenrizzeadurvaszrt.(lásd Afiltertisztítása részt) Ellenrizzeamosogatót,hogyakadálymentesen lefolyik-e a víz. Ha a mosogatóval van gond, inkább vízvezetékszerelreleszszükség,mint mosogatógép-szerelre. Ahabképzdéselkerüléseérdekébenmindigcsak speciális, mosogatógéphez való mosogatószert használjon.hamégishabképzdik,nyissakia mosogatógépet és hagyja a habot elpárologni. Öntsön1palackhidegvizetagépbe.Csukjabeaz ajtót, majd indítson el egy programot. A mosogatógép elslépéskéntkiszivattyúzzaavizet. Aszivattyúzás utánnyissakiazajtótésellenrizze,hogyeltnt-ea hab. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. Mindigazonnaltöröljefelakifröccsentöblítszert. A készülék belsejének megtisztításához használjon puha szivacsot és mosogatógéphez való \mosogatószert,valamintvegyenfelgumikesztyt. Ahabképzdéselkerüléseérdekébensohane használjon másfajta tisztítószereket. Kopogózaja készülékben A sótartály feltöltését követennemkerült semmilyen program lefuttatásra. A sónyomok bekerültek a mosogatási ciklusba. A sótartály fedele nincs jól lezárva A forgókar valamilyen tárgynak ütközik Ha sót tölt a készülékbe, utána mindig futtasson le edények nélkül egy gyors mosogatási programot ilyenkorneválasszakiaturbofunkciót(havan ilyen az Ön gépén). Ellenrizzeafedeletéshaszükséges,rögzítse megfelelen. Szakítsa meg a programot és igazítsa meg a forgókar mozgását akadályozó tárgyakat. Zaj Zörghanga készülékben Azeveszközök nincsenekmegfelelen rögzítve Szakítsa meg a programot és igazítsa meg az eveszközöket. Kopogó hang a csövekben Eztabekötésvagya csövek érintkezése okozhatja. Eznincskihatássalamosogatógépmködésére.Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot egy vízvezeték-szerelvel.

26 Nem megfelel mosogatási eredmények Az edények nem megfelelenkerültek elhelyezésre Aprogramnemvolt elégers Nemvoltelegenda mosogatószer Valami akadályozta a forgókarok útját Aszrknemtiszták vagy nincsenek jól összeállítva. Emiatt a forgókarok fúvókái eltömdhettek Lásd A mosogatógép kosarainak megtöltése részt. Válasszon intenzívebb programot. Lásd A mosogatási programok táblázata részt Használjon több vagy másfajta mosogatószert. Rendezze át az edényeket úgy, hogy a forgókarok szabadon mozoghassanak. Tisztítsamegés/vagyszereljeösszemegfelelena szrket.tisztítsamegaforgókarokfúvókáit.lásd A forgókarok tisztítása részt. Az üvegek homályosak Fekete vagy szürke foltok az edényeken Mosogatószer maradt az adagolóban Az edények nem száradtak meg Lágyvízéstúlsok mosogatószer kombinációja Alumínium tárgyak értek az edényekhez Az edények akadályozzák az adagoló kinyílását. Nemmegfelelen elhelyezett edények Lágy víz esetén használjon kevesebb mosogatószert és üvegpoharak tisztításához válasszon rövidebb programot, ha azt szeretné, hogy tiszták legyenek. Kímélsúrolószersegítségéveltávolítsaela foltokat. Rendezzeelmegfelelenazedényeket. Azutasításoknakmegfelelenhelyezzeelaz edényeket a kosarakban. Nem megfelel száradás Túlkevésöblítszer Túl korán szedte ki az edényeket Nemmegfelel program Rosszminség bevonattal ellátott eveszközök Növeljeazöblítszermennyiségét/töltsefelaz öblítszer-adagolót. Neszedjekiazedényeketamosogatógépblrögtön a mosogatás befejeztével. Nyissa ki kicsit a készülék ajtaját,hogyagzelpárologhasson.csakakkor kezdje meg az edények kiszedését, ha azok érintésre márnemforróak.elszörazalsókosaratürítseki ígyafölskosárbanelhelyezettedényekrlnemfog azalsóbanlévedényekrecsöpögniavíz. Rövidprogramokeseténamosogatásihfok alacsonyabb. Így a tisztító hatás is kisebb. Válasszonhosszabbmosogatásiidejprogramot. Az ilyen tárgyak nehezebben száradnak. Az ilyen típusúeveszközöketvagyedényeketnemszabad mosogatógépben tisztítani. Hibakódok Amikorvalamilyenmködésizavarmerülfel,akészülékhibakódokatjelezki: E1 E4 Hosszabbbemenetiid Túlfolyás A csapok nincsenek kinyitva vagy a víz bevezetése korlátozott, illetve a víznyomás túl alacsony. A mosogatógép valamelyik része ereszt. FIGYELMEZTETÉS! Hatúlfolyáslépfel,zárjaelavízcsapot,mielttaszervizetfelhivná. Ha víz van a készülékben túltöltés vagy szivárgás miatt, a vizet a mosogatógép újraindításaelttelkelltávolítani.

27 Mszakiinformációk Magasság: Szélesség: Mélység: Víznyomás: Tápegység: Teljesítmény: 815 mm 598 mm 550 mm(zárt ajtóval) 0,04 1,0 MPa Lásd az adattáblát 14 teríték

28 A kosarak megtöltése az En50242-nek megfelelõen: 1. Felsõ kosár Csészék 3. Evõeszköz kosár BE Csészealjak 3 Poharak 4 kis tálaló tál 5 Közepes tálaló tál Alsó kosár 6 Nagy tálaló tál 1 Leveses kanalak 5 Kiskanalak BE Kistányérok 8 2 Villák 6 3 Kések 7 4 Teáskanalak 8 Szedõkanalak Tálaló villák Merõkanalak Nagytányérok 9 Mély tányérok 10 Információk az EN50242 alapján elvégzett összehasonlító tesztrõl Teljesítmény: 14 teríték A felsõ kosár helyzete: alsó pozíció Program: ECO Öblítõszer-beállítás: 6 Vízkeménység beállítás: H4 ovális tál

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép

Használati útmutató. DW 605 S 12 terítékes kivitel. Fél töltet funkció. Mosogatógép Használati útmutató DW 605 S 12 terítékes kivitel Mosogatógép Fél töltet funkció 1) Biztonsági információk...1 2) Rövid kezelési útmutató.....2 Kedves Vásárló! Olvassa el az útmutatót Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST FIGYELEM: A mosogatógép használatakor tartsa be az alábbiakban felsorolt óvintézkedéseket: FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ A készülék földelése

Részletesebben

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 60870. Automata mosogatógép. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 60870 Használati útmutató Automata mosogatógép 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu

FAVORIT 86080 i. Automata mosogatógép. Felhasználói tájékoztató. http://www.markabolt.hu FAVORIT 86080 i Automata mosogatógép Felhasználói tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Olvassa el alaposan ezt a felhasználói tájékoztatót, és õrizze meg, hogy késõbb is utána tudjon benne nézni valamilyen

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Mosogatógép ESF 45010 We were thinking of you when we made this product Üdvözöljük az Electrolux világában Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c Természetes hideg párásító EH-70 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDI101. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDI101 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ZDT 311. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ZDT 311 Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat keresi majd, amikor háztartási

Részletesebben

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató

FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató FAVORIT CONTROL VI Mosogatógép Használati útmutató Kedves Vásárló! Mielőtt a mosogatógépet üzembe helyezi, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Használati útmutatót, mert ez a füzet fontos információkat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796

Az Ön kézikönyve SIEMENS SX56T595EU http://hu.yourpdfguides.com/dref/3565796 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás Mikrohullámú sütő H Tisztelt Vásárlónk Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Részletesebben

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében.

Őrizze meg ezt az utasítást egy biztos helyen, a későbbi fellapozhatóság érdekében. Kedves Vásárló, Kérem, olvassa el ezt az utasítást a mosogatógép beépítése és az első üzembehelyezése előtt. A következő tudnivalók betartásával elkerülheti a balesti veszélyeket és megelőzheti a készüléke

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Használati útmutató. Automata mosógép

Használati útmutató. Automata mosógép Használati útmutató Automata mosógép Köszönjük a bizalmat, amit mosógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! Az Ön új mosógépe megfelel a ruhanemű modern ápolási követelményeinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. LF-455 IT Fagor beépíthetõ mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK. Nyilvántartási szám: 777 Nyilvántartási szám: 777 KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁLCAHEGESZTŐ, TÁLCAZÁRÓ GÉP XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató. www.whirlpool.eu/register Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, VALAMINT

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Mosogatógép. Tisztelt Vásárlónk!

Mosogatógép. Tisztelt Vásárlónk! Mosogatógép Tisztelt Vásárlónk! Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót! Tisztelt Vásárlónk! Bízunk benne, hogy a legjobb eredményekkel fogja használni ezt korszerű üzemben

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383

Az Ön kézikönyve CONSTRUCTA CP333J5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3543383 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Beszerelésnél Ha gyermek van a háztartásban A mindennapi használatban Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4 Ajtóreteszelés...................

Részletesebben

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 Kutatások bebizonyították, hogy szoros összefüggés van a levegő tisztasága és a benne élő emberek egészsége között.

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató

MOSOGATÓGÉP ZDF 500. Használati útmutató MOSOGATÓGÉP ZDF 500 H Használati útmutató Tartalomjegyzék A készülék bemutatása 2 Fontos biztonsági útmutatások 3 Szerelési útmutató 4 Beépítés munkapult alá 4 Vízszintbe állítás 4 Vízcsatlakoztatások

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása

Mosás. Egyéni beállítások Hangjelzés 1. A hangjelzés-er sség beállítási módjának aktiválása Az Ön mosógépe Gratulálunk - Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen Telefon: 0 23 24 / 68 01-0 Fax: 0 23 24 / 68 01 99 http://www.olympia-vertrieb.de

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás HU Tartalom Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás KÖRNYEZETVÉDELEM: A termékhez használt csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200 használati útmutató Sütõ EOC68200 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók... 3 A készülék leírása... 4 Az elsõ használat

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás

Mosogatógép 9000 438 184 (8908) Használati utasítás Mosogatógép 9000 438 184 (8908) hu Használati utasítás Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4

Részletesebben