Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z"

Átírás

1 Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai u. 15. Tel./fax.: 06/62/ január hó Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT ) Táj- és kertépítészet: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (Cs.M-i Építész Kamara TK ) Közlekedéstervező: Csapó László építőmérnök (Csongrád Megyei Mérnökkamara TRk-T/ /H-158) Víziközművek, földgázellátás: Patkós Margit okl. vízépítőmérnök, (Csongrád Megyei Mérnöki Kamara TV-T/06/0006) Energetika, elektronikus hírközlés: Somogyi János okl. villamosmérnök (Csongrád Megyei Mérnöki Kamara TH;V-T; EN-T; HI; 06/0467) Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő (Mérnöki Kamara regisztrációs sz.: 06/0171) 1

2 TARTALOM oldalszám 1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK LISTÁJA, TERÜLETE 2 2. /A ELŐZETES ÉSZREVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 5 /B TERVI VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA (benne: környezetalakítás, közlekedés, közműellátás) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (határozat-tervezet) TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAINAK TÁBLÁZATOS JEGYZÉKE, és Étv. 7. SZERINTI IGAZOLÁS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (rendelet-tervezet) ÖRÖKSÉGVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK LISTÁJA, TERÜLETE Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését ben a TTT Városépítő, Település-, magas- és mélyépítés Tervező Bt. végezte. A felelős tervező Hernyák Imre és Takács Máté voltak. A jelenleg hatályos településrendezési eszközöket a képviselőtestület a Településszerkezeti tervről szóló 83/2004. (IV. 22.) határozatában és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2008.(IV.27.) rendeletében (HÉSZ) és hagyta jóvá. Módosítások azóta is több alkalommal történtek. A legutóbbi módosítás a külterületet érintette, két helyen jelölt ki újabb kereskedelmi, gazdasági területet, valamint néhány területfelhasználás határát, például a szennyvíztisztító területét, pontosította ben készült el az a szerkezeti tervrészlet, mely az addig lezajlott módosításokat tartalmazza. A Településszerkezeti terv 1: es léptékben dolgozza fel a város igazgatási területét, és 1:8 000 léptékben a belterületet. Jelen módosítás kapcsán a társadalmi egyeztetés kereteit biztosító Partnerség rendjét a testület a 142/2015.(VII.02.) Kt. határozatban állapította meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendeletnek (Elj.) megfelelően. Az Elj. 45. (2) bekezdés a) pontja alapján a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei és jelmagyarázata maradnak alkalmazásban. A város később intézkedik a módosított OTÉK és az Elj. által megszabott új jelmagyarázat szerinti Településrendezési eszközök elkészítéséről a megszabott határidőn belül (2018. december 31.). Az Önkormányzat az Új-Lépték Tervező Irodát bízta meg a tervezési feladattal. Ez év júliusban elindította a Településrendezési eszközök módosításának előzetes eljárása. Az előzetes észrevételek figyelembe vételének módját a 2/A fejezet ismerteti. A tervjavaslatra beérkezett véleményeket a 2/B fejezet értékeli. A Partnerség keretében nem érkezett be észrevétel az eljárás során. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2015. (XII. 10.) Kt. határozatával lezárta a véleményezési eljárást és a tervanyagot megküldte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörben eljáró osztályának végső véleményezésre. Az állami főépítészi végső véleményében a jóváhagyás ellen kifogást nem emel. 2

3 MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNEI A HATÁLYOS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEN A módosítás ügyeinek listája: 1. A belterülethez ÉK-ről csatlakozó zártkertben fekvő 5203/39 hrsz.-ú, mezőgazdasági rendeltetési besorolású telek (1,3 ha) ipari övezeti átminősítése. Helyszín jelölése az állami nyilvántartási térképen X 3

4 2. Az 1. helyszíntől K-re lévő 5199 hrsz-ú telek (2,9 ha) átsorolása mezőgazdaságiból erdőövezeti kategóriába. Helyszín jelölése az állami nyilvántartási térképen X A Helyi Építési Szabályzatba belekerülnek az örökségvédelmi nyilvántartási adatok, törlődnek a jelenlegi régészeti és műemléki adatok és előírások, továbbá a fenti tervmódosításokhoz kapcsolódóan történnek változások. Az előírások több helyen megkövetelték elvi építési engedély beszerzését, amely az országos jogszabály változása miatt elvi építési keretengedély fogalomra cserélődik a módosítás keretében. Ugyancsak felsőbb rendű jogszabállyal való harmonizáció érdekében törlésre kerül az RSZTK ( részletesebb szabályozási terv készítendő ) fogalom. 4

5 2. /A ELŐZETES ÉSZREVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE Jánoshalma Város Településrendezési Eszközök évi módosítása előzetes szakasz Véleményező szerv Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály Vélemény röviden (megjegyzés: a tervezői honlapon minden beérkezett vélemény megtalálható) Levelében írja: További részvétel igen Észrevétel figyelembe vétele A jogszabályokat figyelembe veszi a módosítás. A környezeti vizsgálatot más szerv sem kérte, ezért nem fogja lefolytatni az önkormányzat. A jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepciót a Képviselőt-testület a 145/2015. (IX.17.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály Felhívja a figyelmet a tervkészítés és -egyeztetés jogszabályi előírásaira. A módosításokkal kapcsolatban hulladékgazdálkodási, zaj- és levegőtisztaság-védelmi, illetve természetvédelmi szempontból észrevétel vagy kifogás nem merült fel. A településrendezési terv módosításával kapcsolatosan táj- és természetvédelmi szempontból előzetes észrevételt nem tesz. Megküldte a város területét érintő természetvédelemmel kapcsolatos elektronikus rajzi adatokat a tervezőnek. A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatot nem tartja szükségesnek. Javasolja eldönteni, hogy az 5203/39 hrsz- ú telek az OTÉK szerinti egyéb vagy környezetre jelentős hatást gyakoroló iparterületbe kerül át. A környezeti vizsgálat lefolytatása az utóbbi besorolás esetén indokolt. igen igen igen Nem tartalmaz kifogást. A rajzi adatok szerint módosításra került a szabályzat. A módosítással létrejövő iparterület az egyéb kategóriába tartozik. Jánoshalma helyi építési szabályzata egyébként is csak ezt a kategóriát tartalmazza. 5

6 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint a 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel kiadott OTSZ fontosabb előírásait említi. Rögzíti, hogy mely esetekben jár el az illetékes első fokú tűzvédelmi szakhatóság. Táblázatot közöl az OTSZ-ből a tűztávolság megállapításáról. Javasolja, hogy a jelenlegi belvízvédelmi tapasztalatok alapján a településrendezési terv felülvizsgálata történjen meg és az esetlegesen szükséges intézkedéseket tegye meg a község. A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében megszorító előírásokat javasol. Tájékoztat arról, hogy a község katasztrófavédelmi osztálya III -as osztály. A vonatkozó elégséges védelmi szint követelmények: igen A szakági szabályokról a tájékoztatást köszönjük. A keltető üzem esetében a tűzvédelmi létesítési követelmények az engedélyezésekor betartásra kerülnek. A belvízzel veszélyeztetett területek az ADUVÍZIG adatszolgáltatása szerint nem érintik a módosítási helyszíneket. A Településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata keretében intézkedni fog a város az adatok átvételéről. A védelmi szint követelmények ismeretében megállapítható, hogy azok közvetlenül nem igénylik helyi építésügyi szabályok meghozatalát. A város igazgatási területének közelében nincs tudomásunk veszélyes üzemről. Közli továbbá, hogy a hatósági nyilvántartás szerint a város területén nem található a évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzem. Kéri figyelembe venni a szomszédos települések felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeinek veszélyességi övezeteit. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Észrevételt nem tesz, a terv elfogadását támogatja. nem Nem tartalmaz kifogást. A módosításokhoz hozzájárul. nem Nem tartalmaz kifogást. Jelzi, hogy a tervezett módosítások közlekedési érdeket nem sértenek, ezért kifogást nem emel ellenük. igen Nem tartalmaz kifogást. 6

7 Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság A módosítással szemben kifogása nincs. A város teljes igazgatási területére kiterjedően megadja állásfoglalását a Vízvédelem, Vízgyűjtő-gazdálkodás, a Vízrendezés, a Vízellátás és a Szennyvízelhelyezés tárgyköreiben. Rögzíti: igen Nem tartalmaz kifogást. Köszönjük a részletes adatokat! A év végéig elkészítendő új Településrendezési eszközökben a felsorolt szakági munkarészek teljes felülvizsgálata megtörténik az adatszolgáltatás figyelembe vételével. A csatornák felsorolása és a tilalmi területsávok szabályai a HÉSZ 29. -ba belekerültek. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Felsorolja a város közigazgatási területén található ADUVÍZIG vagyonkezelésben lévő és azon kívüli csatornákat. Levelében írja: igen Nem tartalmaz kifogást. A módosítás alá vont új beépítésre szánt területekre vonatkozóan tartalmazza a tervanyag a régészeti örökségvédelmi hatástanulmányt. A Forster Központból megkért régészeti adatok a helyi építési szabályzatba beépültek, a szabályozási terv azonban nem digitális feldolgozású, ezért a rajzi feltüntetésre nincs lehetőség a módosítás keretében. Építészeti értékek a helyszíneken nem találhatók. A műemlékek országos nyilvántartási adatait a helyi építési szabályzatba beépítettük. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Felhívja a figyelmet, hogy a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő adatokat szerepeltetni kell a településrendezési tervben. Adatot szolgáltatott az örökségvédelem tárgyában. nem Nem tartalmaz kifogást. A régészeti adatok táblázatos átvétele a HÉSZ-ben megtörtént. Általánosságban kifogást nem emel, földvédelmi szempontból környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. A termőföld védelméről szóló évi XXIX. törvény rendelkezéseire hívja fel a figyelmet, a tárgyban legfontosabb 6/B szakaszt beidézve. Közli a termőföld átlagos aranykorona értékét művelési áganként: igen Nem tartalmaz kifogást. A pollenszennyezettség csökkentésére az önkormányzat erőfeszítéseket tesz. A módosítás alapjául a helyszíneket tartalmazó földrészletekre és környékükre vonatkozóan megvásárolt állami alaptérkép szolgál (2015. májusi állapot). A termőföld AK-értékeinek adatait köszönjük. Még használhatóbb volna a táblázat, ha az 7

8 egyes AK-értékekhez tartozó földminőségi osztályt is megtudhatnánk, hogy a törvényi előírás könnyebben értelmezhető legyen. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály A levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a parlagfű területeket és fertőzési gócokat fel kell számolni. Az állami térkép felhasználásának szabályai kapcsán kéri a származásukat igazoló számla másolatot mellékelni a végleges tervhez, továbbá a tervlapokon annak feltüntetését, hogy Készült az állami alapadatok felhasználásával. Levelében írja: igen Nem tartalmaz kifogást. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság A dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi feladatai végrehajtása biztosított, ezért észrevételt nem tesz. Levelében követelményeket, elvárásokat, észrevételeket nem fogalmazott meg a dokumentációval kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a módosítás elfogadása és végrehajtása nem befolyásolja a BKMRFK határrendészeti feladatainak eredményes végrehajtását. Levelében adatokat közöl a Jánoshalma igazgatási területén található bányatelkekről. Kéri ezek figyelembe vételét a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 39. (3) bekezdés alapján. Felhívja a figyelmet a földgázelosztó vezetékek és szállítóvezetékek biztonsági övezetének előírásaira. Közli a földgázelosztó vezetékek engedélyeseit, valamint a földgáz és a szénhidrogén szállító vezetékek adatszolgáltatóit. Kéri a HÉSZ-ben rögzíteni ezek védőterületét. A településrendezési eszközök módosításával egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem emel. Jelzi, hogy az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 94. (1) bekezdés szerint biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét. A postai létesítmények elhelyezési lehetősége kapcsán a postai szolgáltatásokról szóló évi nem érintettség esetén nem igen Nem tartalmaz kifogást. Nem tartalmaz kifogást. Nem tartalmaz kifogást. A módosítási eljárás alá vont telkeket földgázvezeték vagy szállítóvezetékek nyomvonala és védősávja nem érinti. Az igazgatási terület egyéb részeire vonatkozó adatszolgáltatások bekérésére és átvételére a módosítási eljárás keretében nincs mód, térkép csak a módosítás területére vonatkozóan áll rendelkezésre. A feltüntetés a később sorra kerülő teljes felülvizsgálat során oldható meg. A módosítások az igazgatási terület különálló, kis kiterjedésű részeit érintik, az iparterületbe kerülő telken a működéshez 8

9 CLIX. törvény 31. (1) bekezdésébe foglalt kötelezésre hivatkozik. Közli a szakági elvárásokat a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 26. -ra hivatkozva. Kéri az érintett hírközlési szolgáltatók bevonását az eljárásba. szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatás jelenleg is megoldott. A tervezett változtatások nem befolyásolják az elektronikus hírközlési szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és szolgáltatásválasztást, az esélyegyenlőséget, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférést, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, új technológiák elterjedési lehetőségét. Az egyes helyszínek ellátottságáról a közmű leírás beszámol. Az eljárásba a legfontosabb hírközlési szolgáltatókat bevontuk. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Nem érkezett észrevétel. - - Hivatala Borota Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Felsőszentiván Község Nem érkezett észrevétel. - - Önkormányzata Kéleshalom Község Nem érkezett észrevétel. - - Önkormányzata Kisszállás Község A tervezett módosításokhoz hozzájárul. nem Nem tartalmaz kifogást. Önkormányzata Kunfehértó Község A módosításokkal egyetért. nem Nem tartalmaz kifogást. Önkormányzata Mélykút Város Önkormányzata A módosításokhoz hozzájárul. nem Nem tartalmaz kifogást. Tataháta Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Levelében írja: igen Nem tartalmaz kifogást. Az országos közutakra vonatkozó előírásokat tudomásul vesszük. A rendezési terv megvalósításába szükség szerint bevonjuk a Társaságot. BAJAVÍZ Kft. Nem érkezett észrevétel. - - EDF-Démász Hálózati Elosztó Nem érkezett észrevétel. - - Kft. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem Adatszolgáltatása egyelőre nem érkezett meg

10 GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság A módosítások megvalósítását támogatja a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B figyelembe vételével. INVITEL Távközlési Zrt. Szeged Nem érkezett észrevétel. - - T-COM Nyrt. Kecskemét Nem érkezett észrevétel. - - Vidékháló Kft. Jánoshalma Nem érkezett észrevétel. - - igen Szénhidrogén-ipari szállító- és elosztóvezetékek, valamint védőterületeik a helyszíneket nem érintik. 10

11 2 /B TERVI VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Jánoshalma Város Településrendezési Eszközök évi módosítása tervi szakasz Véleményező szerv Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály Vélemény röviden (megjegyzés: a tervezői honlapon minden beérkezett vélemény megtalálható) Levelében jelzi, hogy az előzetes tájékoztatásban a koncepcióra vonatkozó kérésnek eleget téve a hatályos településfejlesztési koncepció száma és képviselő-testületi határozata megküldésre került. Közli az egyeztetési eljárásra vonatkozó jogszabályi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Az elfogadással kapcsolatban felhívja a figyelmet a következőkre: Elfogadja-e a módosítást igen Vélemény értékelése Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Az eljárási jogszabályokat figyelembe veszi az önkormányzat a továbbiakban is. Az elfogadást követő teendőket áttekintettük és el fogjuk végezni. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A megadott határidőn belül nem érkezett észrevétele. - - A településrendezési terv módosításával kapcsolatosan táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel. Megállapítja, hogy az elkészítés során az önkormányzat figyelembe vette az előzetes véleményében foglaltakat, ezért az egyeztetési dokumentációt elfogadja, a módosítások ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. Véleményét tűz-, polgári védelmi, iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi szempontból adja meg. Ismét tájékoztat a működési körébe tartozó legfontosabb jogszabályokról. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint a 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel kiadott OTSZ fontosabb előírásait említi. Rögzíti, hogy mely esetekben jár el az illetékes első fokú tűzvédelmi szakhatóság. Táblázatot közöl az OTSZ-ből a tűztávolság megállapításáról. Javasolja, hogy a jelenlegi belvízvédelmi tapasztalatok alapján a településrendezési terv felülvizsgálata történjen meg és az esetlegesen szükséges intézkedéseket tegye meg a község. A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében megszorító előírásokat javasol. Tájékoztat arról, hogy a község igen igen igen Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Nem tartalmaz vélemény-eltérést. A szakági szabályokról a tájékoztatást köszönjük. A keltető üzem esetében a tűzvédelmi létesítési követelmények az engedélyezésekor betartásra kerülnek. A belvízzel veszélyeztetett területek az ADUVÍZIG adatszolgáltatása szerint nem érintik a módosítási helyszíneket. A Településrendezési eszközök átfogó 11

12 katasztrófavédelmi osztálya III -as osztály. A vonatkozó elégséges védelmi szint követelmények: felülvizsgálata keretében intézkedni fog a város az adatok átvételéről. A védelmi szint követelmények ismeretében megállapítható, hogy azok közvetlenül nem igénylik helyi építésügyi szabályok meghozatalát. A város igazgatási területének közelében nincs tudomásunk veszélyes üzemről. Közli továbbá, hogy a hatósági nyilvántartás szerint a város területén nem található a évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzem. Kéri figyelembe venni a szomszédos települések felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeinek veszélyességi övezeteit. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A megadott határidőn belül nem érkezett észrevétele. - - Rögzíti, hogy előzetes véleményezésében átfogó szakágazati állásfoglalást adott, melyben ismertetésre kerültek a város teljes közigazgatási területére vonatkozó vízügyi ágazati követelmények. Az egyeztetésre bocsátott településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tervanyagában foglalt módosítások ellen kifogást nem emel. Levelében jelzi, hogy a beérkezett tervezet örökségvédelmi szempontból megfelelő, a kért módosítások, korrekciók a megküldött dokumentációban szerepelnek. A tervezet elfogadása ellen örökségvédelmi szempontból kifogást nem emel. A tervvel szemben általánosságban kifogást nem emel. A termőföld védelméről szóló évi XXIX. törvény rendelkezéseire hívja fel a figyelmet, a tárgyban legfontosabb 6/B szakaszt beidézve. Közli a termőföld átlagos aranykorona értékét művelési áganként. Közli, hogy a levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a parlagfű területeket és fertőzési gócokat fel kell számolni. igen igen igen Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Nem tartalmaz vélemény-eltérést. A pollenszennyezettség csökkentésére az önkormányzat erőfeszítéseket tesz. A módosítás alapjául a helyszíneket tartalmazó földrészletekre és környékükre 12

13 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állami térkép felhasználásának szabályai kapcsán kéri a származásukat igazoló számla másolatot mellékelni a végleges tervhez, továbbá a tervlapokon annak feltüntetését, hogy Készült az állami alapadatok felhasználásával. vonatkozóan megvásárolt állami alaptérkép szolgál (2015. májusi állapot). A termőföld AK-értékeinek adatait köszönjük. Még használhatóbb volna a táblázat, ha az egyes AK-értékekhez tartozó földminőségi osztályt is megtudhatnánk, hogy a törvényi előírás könnyebben értelmezhető legyen. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban kifogást nem emel. igen Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Megállapítja, hogy a tervmódosítás tartalmazza a hírközlési szakági anyagot. A rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért, a módosítás ellen a Hatóság kifogást nem emel. Levelében rögzíti, hogy korábbi nyilatkozata figyelembe vétele mellett a tervezett módosítások ellen kifogást nem emel. Korábbi nyilatkozata szerint: igen igen, feltétellel Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Nem tartalmaz vélemény-eltérést. Az országos közutakra vonatkozó előírásokat a végrehajtás során kötelezően figyelembe kell venni. GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság A megadott határidőn belül nem érkezett észrevétele

14 3. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1. ügy Külterület (zártkerti fekvésű) 5203/39 hrsz.-ú telke (1,3 ha) mezőgazdasági övezetből (Mat tanyás övezet) átkerül (Gip jelű) egyéb ipari gazdasági területbe. Jelenleg hatályos szerkezeti terv részlet (a helyszín jelölésével): (módosított szerkezeti terv a 4. fejezetben található) Helyszín és módosítás leírása A módosítási ügy helyszíne a belterület közelében (kb. 70 m) fekszik, a legközelebbi lakóépülettől a távolsága kb. 100 m. A művelésből kivont ( udvar -ként nyilvántartott) telken keltető állomást alakítottak ki, amely az 1980-as évek óta működik. A kialakult állapotot nem vette figyelembe a évi településrendezés, így a környező kertekkel együtt általános mezőgazdasági területbe tartozik a szerkezeti terv szerint, azon belül (a szabályozásban) tanyás övezetként (MaT) szerepel. A vállalkozás tervei szerint a meglévő keltető-épület egy új épületegységgel egészül ki, továbbá az energia-ellátás és a közműellátás korszerűbbé válik. A mezőgazdasági területfelhasználási besorolás azonban nem teszi lehetővé a tervek megvalósítását. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a meglévő gazdasági vállalkozás fejlesztését és a módosítás révén kívánja elhárítani a beruházás elől az építésjogi akadályt. A tevékenység beleillik a mezőgazdasági rendeltetési besorolásba, a beépítettség maximális mértékét (3 %) azonban már a kialakult állapot is meghaladja. Az 1980-as években az Országos Építési Szabályzat (OÉSZ) biztosította a 15 % beépíthetőséget a külterületet ellátó létesítmények esetében (amilyen a keltetőüzem is), azonban az január 1-jétől életbe lépett Országos Építésügyi és Településrendezési Követelmények (OTÉK) legfeljebb birtokközpontban engednek 3 %-nál nagyobb beépíthetőséget. A tevékenység jellege alapján az OTÉK különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kategóriája jöhetne szóba, vagy az egyéb iparterület, amely mindenfajta gazdasági tevékenységet be tud fogadni, ha nincs jelentős mértékű környezeti hatása. A vállalkozás az iparterületi besorolást kérelmezte. A jelenlegi keltető jól működik, a meglévő épületben csak a közműellátás korszerűsítését tervezik. Az új épület a régitől függetlenül épül meg, 14

15 annak érdekében, hogy ne kelljen az építés közben leállni a tevékenységgel. A keltető kapacitása a fejlesztéssel megduplázható, 8 új munkahely keletkezésével lehet számolni. Helyszínrajz a tervezett építésről (a fölül látható épület meglévő, DK-ről épült mellé az új keltető) Fotó a feltáró utca felől (DNy-i irányból) és visszatekintve a Borotai út felé Megjegyzés: A Borotai utat és az 5202/2 hrsz-ú külterületi földutat a képen látható burkolt feltáróút köti össze, amely a telep kapujához vezet. Az út két oldalán szőlő művelési ágú zártkerti ingatlanok fekszenek, melyek a valóságban nincsenek megművelve, a szőlőültetvényeket nagyrészt felszámolták. 15

16 Szabályozási tervi részlet: Megjegyzés: A hatályos külterületi szabályozás szerint a telek tanyás övezet -be (MaT) tartozik. A módosított szabályozás a 7. fejezetben található. Helyszín jelölése az átnézeti térképen 16

17 A módosított szabályozásban a telek a Gip jelű övezeti besorolást nyeri el, amelynek szabályai a HÉSZ 14. szakaszában találhatók. Az előkert méretében változás történik. kötelező 10, m helyett minimum 10,0 méter lesz előírva: Gip és Gip1 jelű építési övezet előírásai 14. (1) A Gip jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál, mely övezetbe tartoznak a külterületen már meglévő majorközpontok (állattartási telepek) ill. mezőgazdasági üzemek is. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges. b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság: max. 7,50 m. d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság: Kialakult, -új telek kialakítása esetén min m 2 f) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m g) Előkert: min. 10,0 m h) Oldalkert: min. 6,00 m i) Hátsókert: min. 10,00 m a) Szintterület-sűrűség: 1,5 Az engedélyes terv szerint a beépítettség 25 % körül, a zöldfelületi fedettség csaknem 50 % értéken alakul majd, az építménymagasság nem fogja elérni az 5,5 métert sem. Légifotó (Google) 17

18 Környezetalakítás A módosítás helyszíne a lakott területtől elkülönül. A fásított környezet és az alacsony épületmagasság miatt a telep a tájba belesimul. A terület nem természetvédelmi érdekű. Közlekedés, közműellátottság A kialakult gazdasági tevékenység teherforgalma nem folyamatos, a keltetési időszak előtt a tojások beszállítása, a végén a naposkacsák elfuvarozása történik. A forgalom a telephely megközelítésére jelenleg is használt burkolt úton át a Jánoshalma-Borota országos közúthoz kapcsolódik a meglévő négyágú útkereszteződésben. Csomópont kiépítésre a várható forgalom mellett nincs szükség. A telek közüzemi villamosenergia-ellátása földkábel-csatlakozással 250 kva teljesítmény-szinten biztosított, a fejlesztés megnövekvő igénye viszont 416 kva, bővítési igényt jelent, melyet a szolgáltató EDF Démász Zrt. felé be fog nyújtani az engedélyes gazdasági társaság. Földgázzal tervezik az épület fűtését és melegvíz ellátását, amely az eredetileg tervezett gázigény keretein belül megoldható. A technológiai és az oltóvíz-igényt meglévő egyedi fúrt kútról biztosítják, melynek minősége megfelel a keltetésnek. Az ivóvízellátás palackozott ásványvízzel van és lesz megoldva. A közműves ivóvízellátás egyelőre nem tűnik gazdaságosnak a több száz méteres csatlakozási távolság miatt. A keletkező kommunális és technológiai szennyvíz megfelelő ülepítéssel zárt tárolóba kerül, ahonnan rendszeresen elszállítják az engedéllyel rendelkező leeresztő helyre (városi szennyvíztisztító-mű). Alternatív megoldás a szennyvíznek a befogadó hálózatba való eljuttatása közmű-vezeték kiépítésével. Az előtisztítás technológiája a jogszabályoknak megfelelően van előirányozva az engedélyezési terv gépészeti szakági javaslatában. A csapadékvizet célszerű telken belül elszikkasztani és ciszternába eltárolni, majd a betározott vizet felhasználni a telek zöldfelületeinek öntözésére. Az elektronikus hírközlést a lefedettséggel rendelkező mobil hálózatok biztosítják. A bővítés a meglévő üzem kapacitását növeli, amelyhez új telefonvonal, kábeltv, vagy internetkapcsolatot kiépítését egyelőre nem tervezi a tulajdonos, azonban a belterületi hálózatok közelsége miatt a rácsatlakozások megoldhatók. Módosítás indoklása A tervezett fejlesztés gazdasági növekedést, munkahelyek megtartását és újabbak létesítését segíti elő. A helyszín közel van a belterülethez, ugyanakkor az esetleges környezeti hatások szempontjából elég távol esik a lakóterületektől ( m). A fejlesztés révén korszerűbbé válik a telep energiaés közműellátása. 18

19 2. ügy A belterület Ény-i határán lévő 5199 hrsz-ú telek (2,9 ha) mezőgazdaságiból erdőövezeti kategóriába kerül át. Jelenleg hatályos szerkezeti terv részlet (a helyszín jelölésével): (módosított szerkezeti terv a 4. fejezetben található) Helyszín és módosítás leírása A hatályos szerkezeti terv kiterjedt erdőterületet jelöl a belterülettől ÉNy-ra. A homokbuckás tájrészen a mezőgazdaságot fokozatosan az erdőművelés váltja fel, amit részben a szárazabbá váló időjárás és a talajvízszint fokozatos süllyedése, másrészt a szőlőművelés általános visszaszorulása magyaráz. A tárgyi telek is beerdősült az elmúlt években, amint a légifotó is mutatja. Légifotó (Google) 19

20 Szabályozási tervi részlet: Megjegyzés: A helyszín kapcsolódik a már kijelölt erdőterületekhez. (módosított szabályozás a 7. fejezetben található) A szabályozásban a telek az E jelű gazdasági erdőövezeti besorolást nyeri el, amelynek szabályai a HÉSZ 18. szakasza szerint az OTÉK általános előírásaival megegyező: Erdőterületek 18. (1) Az erdőterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28..-a tartalmazza. Környezetalakítás A tervezett gazdasági erdőterület a meglévő erdőfoltok csoportjához kapcsolódik. A belterületet szegélyező erdőöv kialakulása tájképi szempontból kedvező változás. Megközelítés A tervezett erdőterület az 5198 hrsz.-ú földúton kapcsolódik a lakott településrészhez. Módosítás indoklása A város szerkezeti terve alapján számított Biológiai Aktivitásérték növekszik az erdőterület kijelölésével. A módosítás a tényleges művelési állapotnak megfelelő besorolást tartalmazza. 20

21 4. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozat-tervezet /2015. ( ) Kt. sz. Településszerkezeti terv módosításáról h a t á r o z a t Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza: A város 83/2004. (IV. 22.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervében az 5203/39 hrsz.-ú, 1,3 hektár nagyságú telek mezőgazdasági területből átkerül Gip jelű egyéb ipari gazdasági területbe; a Biológiai Aktivitásérték pótlására a belterület Ény-i határán lévő 5199 hrsz-ú, 2,9 hektár nagyságú telek mezőgazdaságiból erdőterületi kategóriába kerül át. Módosított Külterületi szerkezeti terv-részlet és új jelkulcsi elemek Megjegyzés: A változás módját jelző felirat, nyíl és sraffozás technikai jellegű, az értelmezést segíti, a jóváhagyást követően törlésre kerül. 21

22 Felelős: Czeller Zoltán polgármester Határidő: hatályba lépéstől K.m.f. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző 5. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAINAK TÁBLÁZATOS JEGYZÉKE, ÉTV. 7. SZERINTI IGAZOLÁS, A területfelhasználási módosítások összesen 0,2 hektárt érintenek. A terület kis kiterjedése és belterületi fekvése miatt nincs kihatásuk a város tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerére. Változás Terület (ha) Jelenleg Módosítva 1. ügy 1,3 Mat Gip 2. ügy 2,9 Mat E Az Étv. 7. (2) bek. e) pontja előírja: c) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. Ennek teljesülését az 1. ügyekben vizsgáltuk. Az 1. ügyben Gip jelű egyéb, nem jelentős zavaró hatású ( egyéb ) iparterület keletkezik, amelybe a HÉSZ 14. értelmében a mezőgazdaság majorközpontok is tartoznak: a módosítással érintett üzem is ebbe a kategóriába tartozik. Jánoshalma külterületi mezőgazdasági majorközpontjainak mindegyike beépített, a törvényi előírás teljesül. 6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA (Kerekítés egy tizedes jegyig) 1. Területhasználat Értékmutató Változás (ha) 2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 3. Lakóterület 4. Nagyvárosias lakóterület 0,6 5. Kisvárosias lakóterület 1,2 Változás (pontszám) 22

23 6. Kertvárosias lakóterület 3,0 7. Falusias lakóterület (FL) 2,4 8. Vegyes terület 9. Településközpont vegyes terület 10% zöldfelülettel 0,5 10. Központi vegyes terület 0,5 11. Gazdasági terület 12. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 0,4 13. Ipari terület 0,4 +1,3 +0,5 14. Üdülőterület 15. Üdülőházas terület 2,7 16. Hétvégi házas terület 3,0 17. Különleges terület 18. Nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 1,5 kereskedelmi célú területek 19. Vásárok, kiállítások és kongresszusok területei 1,5 20. Oktatási központok területei 3,0 21. Egészségügyi területek 3,0 22. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 3,0 23. A kutatás-fejlesztés, a megújuló 2,2 energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területek 24. Állat- és növénykertek területei 3,0 25. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 0,1 előfeldolgozás céljára szolgáló területek 26. Honvédelmi és katonai, valamint 1,5 nemzetbiztonsági építmények területei 27. Hulladékkezelők, -lerakók területei 0,1 28. Épületnek minősülő közlekedési építmények 0,5 területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre (Kbk) 29. Temetők területei 3,0 30. Mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) 0,7 31. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 1,5 32. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 33. Közlekedési és közműterület 34. Autópályák, autóutak, valamint főutak 0,5 35. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, 0,6 kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák (K) 36. Zöldterület 37. Zöldterület 3 ha felett 8,0 38. Zöldterület 3 ha alatt 6,0 39. Erdőterület 23

24 40. Védelmi, gazdasági és oktatási-kutatási 9,0 +2,9 +26,1 rendeltetésű erdőterületek (E) 41. Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű 8,0 erdőterület 42. Mezőgazdasági terület 43. Kertes mezőgazdasági terület 5,0 44. Általános mezőgazdasági terület (M) 3,7-4,2-15,5 45. Vízgazdálkodási terület 6,0 46. Természetközeli terület 47. Karsztbokorerdő 9,0 48. Mocsár, nádas 8,0 49. Sziklás terület 2,5 50. Különleges beépítésre nem szánt terület 80% zöldfelülettel 51. Egészségügyi területek 6,0 52. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 6,0 53. Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 3,2 hasznosításának céljára szolgáló területek 54. Állat- és növénykertek területei 6,4 55. Temetők területei 6,0 56. Nyersanyaglelőhelyek 0,2 57. Honvédelmi és katonai, valamint 3,2 nemzetbiztonsági területek 58. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 3,2 Összesítés: +11,1 MEGFELEL! 24

25 7. HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VI.27.) Ör rendelet módosításáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-védelmi Hatósági Osztály, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok és partnerségi egyeztetés résztvevői véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 25

26 1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008. (VI. 27.) Ör. rendelete (továbbiakban: HÉSZ). 28. és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: Kulturális örökségvédelem 28. A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 2. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista, a 3. mellékletben szereplő Régészeti lelőhelyek áttekintő térkép, a 4. mellékletben szereplő Műemlékek táblázata és az 5. mellékletben szereplő Műemlékek áttekintő térkép figyelembe vételével kell alkalmazni. 2. A HÉSZ 29. a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: (7) Az alábbi (ADUVÍZIG-kezelésű) csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető: 1. Kígyós-főcsatorna (1738, 1815, 0138, 0187, 0261, 0279, 0282 hrsz.) 2. Mátételki-Kígyós csatorna (0216, 0244 hrsz.) 3. Király-csatorna (0143, 0175 hrsz.) 4. Molnár-II. csatorna (0183 hrsz.) 5. Keserű-csatorna (0268 hrsz.) 6. Legelői-csatorna (0275 hrsz.) 7. Belsőségi-csatorna (0294, 0306/1, 0311, 0313/2, 0323, 0324 hrsz.) 8. Jegyzői-csatorna (0314, 0331/4 hrsz.) (8) Az alábbi csatornák partélétől számított 4,0 m-en belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető: 1. Molnár-csatorna 2. Keserű-csatorna-mellékág 3. Jegyzői-II.-csatorna 4. Vári-csatorna 5. Király-csatorna-mellékág 6. Borotai-csatorna 3. A HÉSZ (2) bekezdés c) pontjában a mellékletét képző szövegrész helyébe az 1. mellékletét képező, a Vk-1/3M szövegrész helyébe a Vk-1/3/MM, (1) bekezdésben a Vk-1/3 szövegrész helyébe a Vk-1/3/MM, (2) bekezdés a) pontban, a 11. (2) bekezdésben és a 11. (3) bekezdésben az elvi Építési engedélyt szövegrész helyébe az elvi építési keretengedélyt, (1) bekezdés g) pontjában a 10,0 m szövegrész helyébe a min. 10,0 m, (3) bekezdés a) pontjában az elvi építési engedélyt szövegrész helyébe az elvi építési keretengedélyt szöveg lép. 4. (1) A HÉSZ 1. mellékletének Vk-1/3/M tervlapja helyébe jelen rendelet 1. mellékletében foglalt Vk- 1/3/MM tervlap lép. (2) A HÉSZ a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. (3) A HÉSZ a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. (4) A HÉSZ a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. (5) A HÉSZ az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 26

27 5. Hatályát veszíti a HÉSZ (2) bekezdés, (2) bekezdés a) pontjában a : melyek mindkét partja mentén 10,0 10,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében. szövegrész, (2) bekezdés b) pontjában a partélétől számított 4,0 4,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében. szövegrész, (1), (4) és (6) bekezdés, (3) bekezdés d) pont. 6. (1) E rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni e rendelet hatályba lépésekor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. Czeller Zoltán polgármester Dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: Jánoshalma, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző 27

28 1. melléklet a./2016. (..) önkormányzati rendelethez Vk-1/3/MM tervlap 28

29 2. melléklet a./2016. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 10/2008.(VI.27.) Ör.sz. rendelethez Régészeti lelőhely táblázat A B C D E F 1 KÖH azonosító Lelőhely szám Név Helyrajzi szám EOV Y koordináta EOV X koordináta Kutyahegy 4401, 3970, 3969, 3966, 3965, , 4003/1, 4340, 4341, 4344, 4345, 4353, 4356, 4403/2, 4415, 4376, 4377/1, 4398, 3971, 3968, 3962, 3976/2, 3976/1, 3972, 4354, 3967, 3964, 3963, 4373, 4372, 4355, 4400, 4399, 4403/ Hergyevicza 0211/2, 0210/3, 0211/16, 0211/17, / Epreskert 559, 668, 702, 712, 590, 703, 665, , 627, 605, 604, 606, 607, 628, 663, 591, 603, 626, 631, 629/2, 666, Kutyahegy II. 3991, 3993, 4003/1, 4303, 4302, , 4307, 3998/1, 3997, Vadgalamb u , 4422, 4415, 4377/2, 4386, Kápolna u /1, 3997, 3994, 4003/ Vasvári Pál u. 635, 638, 650/7, 661, 650/12, /1, 659, 656, 657, 658, 655, 650/2, 639, 642, 643, 650/11, 660, 630, 629/2, 636, 632, 633, 634, 637, Csorba telep 275, 517, 518, 519, 516, 281, 494, 493, 276, 488, 489, 282, 280, 277, 515, 514, 509, 299, 492, 490, 483, 485, 512, 513, 495, 486, Bíró Béla út 650/7, 650/11, 650/10, 650/6, 650/4, 650/5, 649, 4542, 4540, 4541/1, 650/9, 650/8, 4541/2, 4539, Bíró Béla út II. 253, 252, 259, 258, 257, 254, 256, Sertéshizlalda, tataházi úti elágazás 255, 251, 538, /3, 0201/2, 0201/10, 0201/9, 0201/8, 0201/7, 0201/6, 0201/5, 0201/4, 0201/1, 0202/7, Erdőszél, Agócs-tanya 0413/3, 0413/13, 0410/41, 0410/18, Petőfi TSz út 0179/5, 0181, 0182/1, Sertéshizlalda (Bajai út vége) Széchenyi utca (Csabi János kertje) 0202/41, 0201/ , 1354, 1352, 1351, 1353, 1297/1, 1297/2, 1378, 1350, 1349, 1346, 1347, 1345, 1026, 1025, 1023, 1020, 1022, 1019, 1018, 1017, 1171/ / Gyékényes-dűlő, Tangazdaság Dózsa György u , 36, 35/1, 730/ Vlosics-tanya 0371/ Gyékényes-dűlő, 0344/ Mélykúti út Dézsmakert 0188/45, 0188/46, 0188/48, /47, 0188/ Széchenyi u , 1380, 1386, 1382, 1385, , 1379, Borota határkő 0202/34, 0206/88, 0203, 0463/

30 Epres 705, 704, 540, 553, 552, 710, 707, , 708, 711, 709, 550, 549, 551, 541, 545, 544, 543, 547, 546, 548, 542, 713, 712, 703, 554, 556, Fiúiskola (Hétközi 29, udvar) Templom és környéke 25, 24, Móricz Zsigmond utca 1842, 1828, 1829, 1831, 1832, , 1834, 1839, 1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, Gyékényes-dűlő 0344/ Sertéshizlalda (Bajai 0202/36, 0202/35, 0202/37, út) 0202/ Terézhalmi major 0465/5, 0465/ Hergyeviczai iskola 0228/3, Jankovobesa-palánk 567, 565, 561, 568, 564, 562/1, , 562/2, 572, 573, 563, 575, 574, 571, 577, 576, 579, 578, 582, 559, 560, 570, 583, Keserű 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, , 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, Holács-ház 4510, 4497, 570, 4543, 571, 572, Hergyevicza Kecskés Ferenc tanyája Kiserdő Haladás Tsz. 4516/2, /31, 0236/ / Gyékényes-dűlő II. 0344/ Ádám Antal ajándéka 3716, 3719/1, 3720, 3719/2, 3723, , 3670, 3674, 3675, Kiserdő Iskola-dűlő 0397/25, 0397/24, 0399, 0402/21, /3, 0402/ Halmi-tábla K-i rész 0363/12, 0363/13, 0363/ Halmi-tábla 0363/15, 0363/ Halmi-tábla, Brecskatanya 0363/17, 0363/19, 0363/ Halmi-tábla, Brecskatanya 0363/17, 0363/ II Halomi-tábla-dűlő, Tangazdaság 0357/94, 0357/93, 0357/89, 0357/92, 0357/91, 0357/90, /95, 0357/54, 0357/ Halomi-tábla-dűlő 0357/113, 0363/30, 0363/73, 0357/94, 0357/93, 0357/92, 0357/91, 0357/90, 0357/ Halomi-tábla-dűlő, 0357/ Tangazdaság II Halomi-tábla-dűlő II. 0363/25, 0363/ Halomi-tábla-dűlő III. 0363/25, 0363/26, 0363/28, /27, 0363/ Halomi-tábla-dűlő IV. 0363/29, 0363/ Gyékényes-dűlő 0359/30, 0344/48, 0359/ Kisszállási út, Kusztor 0391, 0387/ Mihály tanyája km-szelvény 0466/ Terézhalmi-majortól 0468/15, 0468/5, 0465/ Ény-ra km szelvénytől Nyra, 0396, 0397/16, 0397/14, 0395/3, Faddi-tanyától ÉK- re 0395/ km szelvénynél 0397/17, 0398/ Terézhalom, Kelet 0465/6, 0465/5, 0465/4, 0465/ Kisszállási út É, Barna-tanya Elkerülő út 1. lh. Semlyék Elkerülő út 2. lh. Gyékényes Faddi-dűlő, Kabaitanya 0410/ /54, 0188/51, 0188/52, / /9, 0270/8, 0270/ /19, 0373/20, 0373/

31 Faddi-dűlő 0363/52, 0363/51, 0363/53, /17, 0366, 0363/48, 0363/50, 0363/ Faddi-dűlő II. 0360/11, 0363/64, 0360/9, /63, 0360/7, 0363/ Gyékényes-dűlő, 0344/ Gázelosztó állomás Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉK-re Hergyevicza, Madarász-tanyától Ény-ra Hergyevicza, Mátételkei-Kígyóscsatornától K-re Hergyevicza, Mátételkei-Kígyóscsatornától Ny-ra 0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 0250, 0252/21, 0252/24, 0252/23, 0252/25, 0252/ /34, 0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 0248/32, 0248/17, 0248/18, 0248/35, 0248/33, 0248/36, 0248/37, 0248/19, 0248/20, 0248/ /45, 0248/22, 0248/46, 0248/23, 0248/39, 0248/ /41, 0218/ Horvát Tranzit / HT 126, Tábla-dűlő, 0383/3, 0384, 0385/20, Zámbó-tanya HT 127, Tábla-dűlő 0376/ HT 128, Faddi-dűlő, 0373/ Kabai-tanya II HT 130, Farkas-tanya 0255/94, 0255/ HT 131, Farkas-tanya 0255/ II HT 132, Hergyevicza, 0232/ Szulcsán-tanyától Nyra HT 133, Hergyevicza, 0240, 0124/28, 0232/ Ignácz-tanya Lőtér 0128, 0126/1, 0126/4, 0126/ Szennyvíztisztító telep 0321/3, 2482/1, 2492/2, 2483/8, /2, 0304/13, 0304/6, 0304/5, 0307, 0304/20, 0304/17, 0304/23, 0305, 0306/7, 0306/8, 0306/9, 0306/10, 0306/11, 0306/12, 2491, 0304/22, 0304/11, 0306/2, 0306/3, 0306/4, 0306/14, 0306/13, 0304/14, 2483/5, 0303, 0304/21, 2490/2, 2483/4, 2483/6, 2483/7, 0325/7, 0325/6, 0325/4, 0325/5, 0302/22, 0302/23, 0302/24, 0302/25, 0302/26, 0302/27, 0302/28, 0304/16, 0304/12, 0302/8, 0302/ Fecske u , 206, 299, 228, 208, 207, 209, 212, 227, 204, 224, 213, 205/2, 205/1, 306, 218, 219, Orczy u Bálvány u , 4366, 4368, 4367, 3959/ Dózsa Gy. u , 2183, 2182, 2208, 2179, 2186, 2231, 2220, 2187, 2223, 2227/2, 2232, 2228, 2224, 2227/1, Öreg semlyék 040/35, 040/34, 040/33, 040/

32 3. melléklet a./2016. (..) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 10/2008.(VI.27.) Ör.sz. rendelethez Régészeti lelőhelyek áttekintő térkép 32

33 4. melléklet a./2016. (..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 10/2008.(VI.27.) Ör.sz. rendelethez Műemlékek táblázata A B C D E 1 Törzsszám KÖH Cím Név Helyrajzi szám azonosító Petőfi Sándor u. Zsinagóga Petőfi Sándor u. Volt iskolaépület Lakóépület műemléki környezete 2228, 2191, 2201, 2208, 2230, Lakóépület műemléki környezete 2190, 2191, 2208, 2226, 2227/2, 2229, 2230, Lakóépület műemléki környezete 2182, 2183, 2208, 2220, 2222, Lakóépület műemléki környezete 1540/2, 1542, 1548, 1550, 1551, Bognár Józsefné féle szélmalom 1806/6, 1806/7, 1806/8, ex-lege műemléki környezete 1711, 1692, 1655, 1653, 1652, 1852, 1708, 1709, R. k. templom (Szent Anna) exlege 24 műemléki környezete Orczy-kastély ex-lege műemléki 146, 145, 4204, 4195, 4193, környezete Zsinagóga és volt iskolaépület ex-lege műemléki környezete Hengermalom ex-lege műemléki környezete 4191, 4185, 154, , 2248, 1806/4, 26/3, 2281, 1806/5, 1806/3, 2287, 2282, 26/4 2208, 2736, 2735, 2734, 2733, 2517, 2516, 2515, 2506, 2737, 2679, 2678, 2677, 2664/7, 2664/1, 2521, 2520, 2456, 2469, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, Béke tér R. k. templom (Szent Anna) Bíró Béla utca 7- Orczy-kastély 4192, Bajai u. 75. Bognár Józsefné féle szélmalom 1654/2, 1654/ Dózsa György út Hengermalom Petőfi Sándor u. Zsinagóga és volt iskolaépület Jánoshalma településközpont műemléki jelentőségű területe 10, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 102, 101, 100, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 361, 37, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 38, 380, 381, 382, 360, 36, 359/2, 359/1, 358, 357, 356, 39, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 35/2, 35/1, 398, 399, 4, 40, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 4061, 407, 408, 409, 4098, 4099/1, 4099/5, 41, 410, 4100, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 369, 411, 383, 384, 4112, 4113, 4114, 157, 158, 385, 386, 387, 730/1, 30, 4543, 388, 1547, 1566, 4178, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 23, 26/1, 26/4, 32, 33, 34, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 389, 390, 33

34 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 4111, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 2475, 1297/1, 1297/2, 4356, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418/1, 1418/2, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2462/2, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2519, 2529/6, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 4116, 4117, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 4118, 4119, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 2529/1, 2529/5, 4275, 26/3, 25, 29, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 1171/2, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 178/2, 179, 180, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 412, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1477, 1478/1, 1478/2, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 4190, 4191, 4208, 4209, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599/1, 34

35 1599/2, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1806/3, 1806/5, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225/1, 2225/2, 2226, 2227/1, 2227/2, 2229, 2230, 2232, 2233, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2414/1, 2414/2, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441/1, 2441/2, 2442, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462/1, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124/1, 4124/2, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129/1, 4129/2, 4130, 4131, 4132, 4133, 4164/2, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 35

36 Dózsa György utca Dózsa György utca Dózsa György utca Kossuth Lajos utca , 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249/1, 4249/2, 4250, 4251, 1445, 1806/4, 1806/6, 1806/7, 1806/8, 1994, 2228, 2231, 24, 151, 152, 153, 154, 155, 1520, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 42, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2256/2, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 1425, 1426, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1546, 4193, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4206, 4207, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1552, 1554, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2248, 2249, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 1551, 4192, 4194, 2247, 1553, 2277 Lakóépület 2231 Lakóépület 2228 Lakóépület 2223 Lakóépület

37 5. melléklet a./2016. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 10/2008.(VI.27.) Ör.sz. rendelethez Műemlékek áttekintő térkép 37

38 Régészeti értékvédelem 8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM A Forster Központ adatszolgáltatása alapján az országos nyilvántartás adatai feltüntetésre kerültek a szerkezeti terv módostott részletén (nyilvántartási szám és határvonal) és beépültek a módosított Helyi Építési Szabályzatba (új 2;3;4;5. melléklet). Az új beépítésre szánt terület létrejöttével járó módosítási ügy helyszínén Kustár Rozália régész helyszíni bejárást végzett (2015. július), az alábbi jelentést a módosítás figyelembe veszi. Hivatkozva a településrendezési terv korábban elkészült szakaszában készített Jánoshalma régészeti örökségét ismertető helyi építési szabályzatra - 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (ld. jelen hatásvizsgálat csak a rendezési tervben előirányzott változtatásokat értékeli és azok régészeti örökségvédelmi hatáselemzését végzi el. A régészeti lelőhelyek és a műemlékek kulturális, történeti környezetünk részei, ezért a terület-, település- és tájfejlesztéssel valamint a terület- és településrendezéssel kapcsolatos beruházások tervezését a kulturális örökség védelmével összhangban kell végezni. A településfejlesztési koncepció, a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat elkészítésénél, ill. módosításánál a kulturális örökség védelméről szóló, többször módosított évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) előírásait kell figyelembe venni, amelynek hatálya a műemlékekre és a régészeti emlékekre egyaránt kiterjed. A kulturális örökségvédelmi rendszer átalakítása miatt január 1-től az első fokú hatósági feladatokat járási szinten a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok látják el az egész megye területére kiterjedő illetékességgel (266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet illetve a évi CXCI. törvény). A másodfokú hatósági feladatokat a régészettel kapcsolatban a fővárosi kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala látja el. A évi LXIV. törvény legutóbb a évi CVI. törvény (,,A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról") által került módosításra és január elsejétől hatályos. A márciusában megjelent a Kötv. komplex végrehajtási rendelete, 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról, amely rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvényben meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel rendelkező egyéb intézményekre, azok eljárásaira, a régészeti örökség és a műemléki érték felderítésének és kutatásának szabályaira, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos követelményekre, a régészeti feltárásra, az örökségvédelmi hatástanulmányra, valamint a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék (a továbbiakban együtt: védett műemléki érték) kutatására és restaurálására terjed ki. A évi CVI. törvény 9 jelentősen módosítja A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Kultv.) abban a tekintetben, hogy a régészeti feladatellátással kapcsolatos jogkörök egy részét visszarendezi a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumok hatáskörébe: "a Kultv. 46. (6) szerint a területi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően a) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket, 38

39 b) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről." * Előzetes régészeti hatáselemzés elkészítéséről az alapdokumentáció készíttetője köteles gondoskodni, és azt az elrendelő hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala; 6000 Kecskemét, Széchenyi krt ; Telefon: ; a továbbiakban BKMKH) benyújtani. JÁNOSHALMA VÁROS TERÜLETÉN ELŐIRÁNYZOTT VÁLTOZTATÁSOK RÉGÉSZETI VONATKOZÁSAI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLATTÉTEL: A település közigazgatási határának régészeti öröksége viszonylag jól ismert, melynek áttekintését az 1970-es évekig Dr. Karsai Ferenc Jánoshalma története az őskortól ig című munkája (1974) adja. Az innen származó leletek egy része Bajára, a Türr István Múzeumba, másik része Kiskunhalasra, a Thorma János Múzeumba került. Jelentős leletanyagot őriz a település Helytörténeti Gyűjteménye is ben Gallina Zsolt készítette el Jánoshalma régészeti topográfiáját; 2010-ben 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL felsorolja a város területén lévő régészeti lelőhelyeket és az általuk érintett helyrajzi számokat. A településrendezési terv módosítását előirányzó változtatási igény: 1. Kacsakeltető - telep (Hrsz 5203/39) - a módosítási helyszínen a közhiteles nyilvántartás alapján nem ismert régészeti lelőhely - A keltető cég telephelye beépített, terepbejárási módszerekkel nem vizsgálható - a közeli erdősávban, illetve a közeli szántókon a nehezen járható terepen nem figyeltünk meg régészeti jelenséget. - a terület közelében sem található régészeti lelőhely, egykori vízfolyás nyoma, ezek alapján a terület nem tekinthető régészeti érdekűnek Javaslat: Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és értesíteni a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát és a területileg illetékes múzeumot (Jelen esetben: THORMA JÁNOS MÚZEUM, CÍM: 6400 KISKUNHALAS, KÖZTÁRSASÁG U. 2. TEL./FAX: (77) , képviseli: Szakál Aurél múzeumigazgató). Amennyiben a területen tervezett fejlesztés nagyberuházásnak minősül, a Kötv 23. ) rendelkezései alapján előzetes régészeti dokumentáció készíttetése kötelező:,,az előzetes régészeti dokumentáció készítése során a jogszabályban meghatározott kivételekkel próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző feltárás része. Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. 39

40 KÉPDOKUMENTÁCIÓ: Jánoshalma - módosítással érintett terület Jánoshalma - közhiteles nyilvántartás szerint közelben lévő régészeti lelőhelyek 40

41 NYILATKOZAT A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet, továbbá a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos régészeti részszakterületen örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetében kulturális szakértői tevékenységet folytathatok, a Miniszterelnökség régészeti szakértői nyilvántartásban szerepelek (nyilvántartási szám 9OXZ52 - Az általam ellenjegyzett régészeti szakvélemény az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tervezett módosításokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. Műemléki értékvédelem Harta, július 29. Kustár Rozália sk. régész - muzeológus örökségvédelmi szakértő Országos műemlék nem érinti a tervezési területet. Helyi értékű építmény sem található a helyszínen. A Forster Központ adatszolgáltatása alapján a szerkezeti tev módosított részlete feltünteti a műemlékeket és a műemléki környezeteket. A Helyi Építési Szabályzatba (új 4. és 5. melléklet) a műemlékek és műemléki környezetek adatai bekerültek. 9. KÖRNYEZETVÉDELEM Ebben a fejezetben Jánoshalma város 2008-ban készült és többször módosított, jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek tárgyi dokumentációban tervezett részleges módosításaihoz környezetvédelmi értékelését végeztünk arra vonatkozóan, hogy a tervezett módosítások kapcsán a környezet várható terhelése mennyiben fog eltérni az eredeti tervben prognosztizáltakhoz képest. Az értékelést a jelenleg (2015. október) hatályos környezetvédelmi jogszabályok és előírások figyelembevételével végeztük. A zajvédelem tekintetében általánosan elmondható, hogy az országos zajvédelmi szabályozás és a településrendezési szabályozás közötti összhang sosem volt hiánytalan, eleve eltérő a fogalomhasználat is. A jelentős mértékű zavaró hatású, zavaró hatású, nem jelentős zavaró hatású és hasonló fogalmakat a zajvédelmi szabályozás nem értelmezi. Vízvédelem A tervezési helyszín (kacsa-keltetőtelep) közelében jelenleg folyik az elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat kiépítése, azonban a tulajdonos egyelőre nem tervezi a hálózathoz a csatlakozás kiépítését. Környezetvédelmi szempontból célszerű (de nem kötelező) a helyszínt csatlakoztatni a hálózathoz a fejlesztés megvalósítása során. A keletkező szennyvizek szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosának, az ingatlan határán belül gondoskodni kell. Előtisztító műtárgyat csak engedéllyel (építési vagy vízjogi) lehet létesíteni és üzemeltetni. Az előtisztítás technológiája a jogszabályoknak megfelelően van előirányozva az engedélyezési terv gépészeti szakági javaslatában. 41

42 Befogadó hiányában a burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek elhelyezéséről és/vagy hasznosításáról az esetleg szükséges előtisztítást követően a hatályos jogszabályok és műszaki előírások betartásával, az ingatlan határain belül kell gondoskodni. A tervezett módosítás a felszíni- és a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyezteti és azok mennyiségi és minőségi állapotában változás a módosítással kapcsolatosan nem fog bekövetkezni. A 2. módosítási ügy (mezőgazdasági terület erdőterületbe történő átsorolása) a vízvédelem szemponjtából semleges hatású. Hulladékgazdálkodás A módosítási területeken keletkező települési szilárdhulladékok rendszeres begyűjtése közüzemi szolgáltatás keretében, engedéllyel rendelkező vállalkozók igénybevételével jelenleg is megoldott. Az ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül, szelektíven, környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. A területen keletkező veszélyes hulladékok szakszerű/jogszerű kezelése a hulladék termelőjének a kötelessége. A tervezett módosítás a település hulladékgazdálkodásban változást nem eredményez. A 2. módosítási ügy (mezőgazdasági terület erdőterületbe történő átsorolása) a vízvédelem szempontjából semleges hatású, de a tapasztalatok szerint az erdőterületen nagyobb eséllyel jelennek meg az illegálisan letett hulladékok, melyek eltávolításáért a terület tulajdonosa a felelős. Zajvédelem A tervezett módosítások 1, 3 és 2,9 hektár területet Mát övezeti besorolásból Ipari gazdasági terület -be (Gip) és Eg Gazdasági erdőterület -be sorolnak át. Környezetvédelmi szempontból mindhárom övezet megítélése megegyezik, a gazdasági területeken belüli átsorolásnak minősül, amely nem jár szabályváltozással. Az iparterületen általában nagyobb a beépítés intenzitása, mint a mezőgazdasági területen (kivéve, ha mezőgazdasági birtokközpontként fejlesztik), ebből a szempontból az 1. ügy kedvezőtlen változásnak ítélhető, azonban a telek jelenleg is telephelyként funkcionál a korábban hatályos rendelkezéseknek megfelelő (kb. 10 %) beépítettséggel. Összefoglaló környezetvédelmi értékelés Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a város egészére nézve értékelhető változást nem eredményeznek. Az erdőterület növekedése (+2,9 hektár) a Biológiai Aktivitásérték növekedése miatt pozitív változást jelent. 10. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása A Településszerkezeti terv törvényben előírt feladata, hogy a település fejlesztési koncepciójában foglalt célok megvalósulásához a térbeli kereteket biztosítsa. Az önkormányzat képviselőtestülete a 145/2015.(IX.17.) Kt. határozatával fogadta el a város Településfejlesztési Koncepcióját. A Koncepció leszögezi: Jánoshalma gazdasági és társadalmi szempontból is hátrányos helyzetű település, a fontosabb mutatók tekintetében jelentős elmaradást mutatva a megyei és országok szintektől. 42

43 Mivel a hosszabb távú folyamatok mindez ideig nem mutattak javulást, komoly veszélyként kell megfogalmazni a város végleges leszakadását a kedvezőbb helyzetű térségektől. A gazdasági területek fejlesztését nem a belterületen, inkább az elkerülő utak mentén javasolt kijelölni. A Településszerkezeti tervi módosítás éppen ilyen gazdasági célú fejlesztést támogat. Megállapítható, hogy a tervezett változás összhangot mutat a hosszútávú települési célokkal. 11. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban településfejlesztési rendelet) 3. melléklet pontja a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei között előírja a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás) készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget. Az OTrT évben módosult. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve (BKmTrT) azonban még a évi XXVI törvénnyel hatályosított, a évi L törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv alapján készült. Hatályos OTrT részlet Jánoshalma Településszerkezeti eszközeinek mostani módosítása nem változtat meg országos vagy térségi szerkezeti elemeket. Nem szükséges tehát az országos infrastruktúra elemek összhangját vizsgálni. Keletkezik azonban új beépítésre szánt terület, ezért a térségek megfeleltetését el kell végezni az OTrT és a megyei terv szintjén egyaránt. A módosított országos övezeti előírásokkal is össze kell egyeztetni a módosításokat. Módosított Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT térségi előírásaival Az OTrT hatályos szerkezeti tervén Jánoshalma igazgatási területe (összesen hektár) a következő térségekre oszlik: Erdőgazdasági térség: 3760 ha Mezőgazdasági térség: 7619 ha Vegyes gazdálkodási térség: 1071 ha (mezőgazdasági területként számítjuk) Vízgazdálkodási térség: 0 ha 43

44 Jánoshalma hatályos Településszerkezeti terve szerinti területnagyságok a évi szerkezeti terv-módosítás tervanyaga alapján és a módosítás iránya Erdőgazdasági terület: 2913 ha >>>> +2,9 ha = 2915,9 (2916) Mezőgazdasági terület: 9304 ha >>>> - 4,2 ha = 9299,8 (9300) Vízgazdálkodási terület: 680 ha Megfeleltetés az OTrT térségeivel (a évi XXVI. tv. 6. szerint) Erdőterület: 2916 ha > 3760 ha x0,85x0,75 = 2397 ha Megfelel Mezőgazdasági terület: 9300 ha > ( )x0,85x0,75= 5540 ha Megfelel Vízgazdálkodási térség: 34,2 ha > 0,0 ha Megfelel Az OTrT-t módosító évi 229. törvény átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok alkalmazására. Az átmeneti rendelkezések értelmében (31/B): f) ) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Megjegyzés: az MTv. az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló évi CCXXIX. törvény rövidítése. Az OTrT módosított országos övezetei a következők (a várost érintőek kiemelve): 12. (1) Országos övezetek: a) országos ökológiai hálózat, b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, f) világörökségi és világörökségi várományos terület, g) országos vízminőség-védelmi terület, h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe, i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület. Módosított településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT új országos övezeteivel A következő oldalon közölt térkép megmutatja az országos övezetek, természetvédelmi nyilvántartási adatok (KNPI) és az örökségvédelem adatainak (Forster Központ) viszonyát a módosítási helyszínekhez. 44

45 Országos tervi övezetek, Kiskunsági Nemzeti Park adatok és örökségvédelmi nyilvántartási adatok ábrázolása a helyszínek környékén 45

46 Az országos ökológiai hálózat elemeinek adatait az eljáráshoz bekérte az önkormányzat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságától. Az Igazgatóság megküldte az egyéb természetvédelmi vonatkozású határvonalak adatait is. A módosítás környékének alaptérképére rávetített adatok alapján megállapíthat, hogy az ökológiai hálózatot nem érintik a változások. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület adatait a FÖMI nem tudta szolgáltatni, ezért az OTrT közlönyben megjelent rajzállományának felhasználásával történt a vizsgálat. A módosítási területek nem érintettek az övezetben. A jó termőhelyi adottságú szántóterület adatait a FÖMI nem tudta szolgáltatni, ezért az OTrT közlönyben megjelent rajzállományának felhasználásának történt a vizsgálat. A módosítási területek nem érintettek az övezetben. 46

47 A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet kiterjedését a NEBIH adatszolgáltatása alapján pontosan meg lehetett állapítani. A 41. oldali ábra mutatja a kiterjedést. A módosítási helyszínek nem érintettek az övezetben. A törvényi előírás teljesül. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete kiterjedését a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közölte az önkormányzattal adatszolgáltatás keretében. A 41. oldali térkép pontosabb ábrázolást mutat, mint a mellékelt OTrT részlet. Megállapítható, hogy a módosítási helyszínek területei nem érintettek az övezetben. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete kiterjedését az ADUVÍZIG közölte az önkormányzattal adatszolgáltatás keretében. A mellékelt OTrT részletről is megállapítható, hogy a módosítási helyszínek nem érintettek az övezetben. 47

48 Módosított Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata a Bács-Kiskun megyei szerkezeti terv térségi előírásaival Jánoshalma hatályos Településszerkezeti terve szerinti területnagyságok a évi szerkezeti terv-módosítás tervanyaga alapján és a módosítás iránya Erdőgazdasági terület: 2913 ha >>>> +2,9 ha = 2915,9 (2916) Mezőgazdasági terület: 9304 ha >>>> - 4,2 ha = 9299,8 (9300) Vízgazdálkodási terület: 680 ha Bács-Kiskun megye hatályos szerkezeti tervén Jánoshalma igazgatási területe a következő térségekre oszlik: Erdőgazdasági térség: 3803 ha Mezőgazdasági térség: 8075 ha Vegyes gazdálkodási térség: 513 ha (mezőgazdasági területként számítjuk) Városias települési térség: 825 ha Vízgazdálkodási térség: 6 ha A módosított Településszerkezeti terv és a BKMTrT közötti viszony kimutatása: Erdőterület: 2916 ha < 3803x0,85 = 3233 ha Jánoshalma készítendő új Településszerkezeti tervében (a jelenlegi szerkezeti terv december 31-én hatályát veszíti) legalább 317 hektár többlet erdőterületet kell majd kijelölni. Mezőgazdasági terület: Megfelel Vízgazdálkodási terület: A módosítás nem érinti a városias települési térséget ha > ( )x0,85 = 7300 ha 680 ha > 6x0,85 = 5 ha Megfelel Módosított Településszerkezeti terv módosítással érintett részének összhangja Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terv övezeteivel A szerkezeti tervi módosítások szempontjából vizsgálni szükséges a következő megyei övezeteket (a települést érintőek kiemelve): (2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: a) magterület, b) ökológiai folyosó, c) pufferterület, d) erdőtelepítésre javasolt terület, e) ásványi nyersanyagvagyon-terület, f) rendszeresen belvízjárta terület, g) földtani veszélyforrás területe, h) honvédelmi terület, A magterület, ökológiai folyosó és pufferterület kiterjedését a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága adatközlése alapján vizsgáltuk. A 41. oldali térkép tanúsága szerint a módosítási helyszínek nem érintettek az övezetekben. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem szerepel a megyei tervben, az csak az erdőtelepítésre alkalmas övezetet határolja le, melynek célja volt, hogy a Nemzeti Erdőtelepítési Program megvalósítására alkalmas területek védelmét biztosítsa. A jelenleg hatályos törvényi meghatározás szerint erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt térségi és 48

49 megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki. Jánoshalma önkormányzata bekérte az új megnevezésű és a megyei tervi adatállománytól valószínűleg eltérő övezet adatait a Földmérési és Távérzékelési Intézettől. Egyelőre nem áll rendelkezésre az adatállomány. A törvény előírja: A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. A módosítás nem szüntet meg tényleges erdőt (sőt, létrehoz), ezért a törvényi előírást nem sérti. Rendszeresen belvízjárta terület övezete a mély fekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket foglalja magában, melyeket fokozatosan javasolt kivonni a szántóföldi művelésből és más célokra hasznosítani (pl. erdősítés). Az OTrT törvény előírja: Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki." Jánoshalma területére vonatkozóan az illetékes vízügyi igazgatóság adatszolgáltatást közölt, amelynek alapján a 41. oldali térkép elkészült. Az alaptérkép-kivágaton nem látható az övezet jelölése, mert csak délebbre találhatók rendszeresen belvízjárta területek. A módosítás helyszíneit nem veszélyezteti belvíz. Az Ásványi nyersanyagvagyon-terület kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók. A törvény 16/A előírása szerint a terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni és csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. A módosítások ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem érintenek. 49

50 Bács-Kiskun Megye Területrendezési terve Szerkezeti terv részlete

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. december 01. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Jánoshalma város Önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a 2010-2015 évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK M Ó D O S Í T Á S A MUNKASZÁM: Rv59 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALTUS

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 39/2015.(04.08.) SZ ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A) Eplény község helyi építési

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Szabályozási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 12170/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be.

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be. Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének./2015.(...) önkormányzati rendelete Borzavár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10 /2005.(06.01.) számú önkormányzati

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben