A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása"

Átírás

1 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba. A modul határozott koncepciót tartalmaz a készségfejlesztés által érintett kompetenciák, továbbá az alkalmazott képzési módszerek tekintetében. A tanítás, Paolo Freire szerint, soha nem semleges: vagy elnyomó, vagy felszabadító. (Freire 1973.) Az egyirányú, hallgatói passzivitásra kárhoztató, elnyomó, elidegenítı, tanítással szemben az empowerment alapú viszonyulás nem ítélkezı és felsıbbrendő: a tanulást, mint dialógust, kölcsönösségi viszonyokba ágyazottan, a reflektív modellekben érvényre jutó cirkularitás szerint értelmezi. A tanár feladata, hogy a tanítványt abban segítse, miképpen tudja megszerezni a számára szükséges tudásokat. Az ilyen tanulás nem felelısségre vonó, hanem felelısséggel felhatalmazó, öntevékeny, felelısségvállalásra képessé tevı. Üdvözli és tiszteli az áttörést új valóságok, világlátások felé. A szociális munka tradicionális problémamegoldó megközelítése vádló, hibáztató, ítélkezı, a hiányosságokra koncentráló hozzáállást foglal magában, ami nem tanulásra, hanem védekezésre készteti az érintetteket. A problémabeszéd helyett Cooperrider és Whitney (1999, id. Kelemen, 2011) a tartalékokra, erıforrásokra, érdemekre összpontosító, méltató, megbecsülést kifejezı viszonyulás követését javasolja. Természetesen kérdés, hogy a méltató viszonyulás egyoldalú alkalmazásával elérjük-e a törıdés során a célunkat. Kritikai-reflektív hozzáállással mindenekelıtt önnön elfogultságaink, elıítéleteink felismerését, valamint a saját gondolataink, cselekedeteink iránti felelısségvállalást célszerő szem elıtt tartanunk. Szociális munkásként számolnunk kell azzal a kérdéssel, hogy adott esetben mennyiben járulunk hozzá mi magunk az igazságtalanság, és egyenlıtlenség újratermelıdéséhez. (Kelemen, 2011) A modul tartalma A modul hét kurzusból épül fel, melyek végigkövetik a szociális munka BA képzés hat szemeszterét (a hetedik szemeszterben a hallgatók az összefüggı gyakorlatukat töltik, ezért ott nincs helye kurzusoknak.) A projekt keretében létrehozott modul a reflexív

2 2 szakember szakmai modellje köré építi a személyes készségek különbözı területeit. A modulban a következı kurzusok foglalnak helyet: SMNB0104 Szakmai identitás fejlesztése 2k SMNB1103 Pszichoszociális készségfejlesztés I. 2k SMNB1104 Pszichoszociális készségfejlesztés II. SMNB0203 Szakmai módszertani készségfejlesztés I. 2k 3k SMNB0204 Szakmai módszertani készségfejlesztés II. 3k SMNB0303 Szakmai módszertani készségfejlesztés III. 3k SMNB0304 Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. 2k SMNB0104 Szakmai identitás fejlesztése kurzus tartalmának összefoglalása: A szakmai identitás tanulása mint mindenfajta új identitás megszerzése jól értelmezhetı az átmenetek szokásos struktúrájában. Egy ilyen átmenet feltételezi az új kontextusban hasznavehetetlen identitástól való elszakadást, eltávolodást, a köztes bizonytalanság, a nemtudás állapotának felszabadító, egyben azonban szorongató élményét, és az újhoz való megérkezés biztonságát. A kurzus célja, hogy hivatásukra felkészült, elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor csapatmunkára alkalmas, a szakmai közösségben aktív szerepet vállaló hallgatók képzéséhez járuljon hozzá. A kurzus felkészít a felelısségteljes, rugalmas, kreatív gyakorlatra, amely az emberi létezés komplex viszonyai között is kompetens segítı szakember sajátja; az erıforrásokkal, lehetıségekkel, tartalékokkal, és a sérülékenységekkel, krízisekkel, tragédiákkal egyaránt foglalkozik. A kurzus hangsúlyos feladata a kliensekkel és más szakemberekkel való együttmőködés, a dialógusba lépés készségének kialakítása és fejlesztése. SMNB1103 Pszichoszociális készségfejlesztés I. és az SMNB1104 Pszichoszociális készségfejlesztés II. kurzusok tartalmának összefoglalása: A Pszichoszociális készségfejlesztés I. és II c. kurzusok célja, hogy a hallgatók tapasztalati alapú, gyakorlati tanulás révén olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy segítı szakemberként munkájukat kellı hatékonysággal tud-

3 3 ják majd végezni. A kurzus során a segítı szakma gyakorlata szempontjából fontos készségeket fejlesztjük, melyek az egymásra épülı gyakorlatok során, sajátélményszintő tanulás módszerével kerülnek elsajátításra, elmélyítésre. Célunk a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése; foglalkozunk a helyes önfeltárás és konfliktuskezelés módszereivel, a hatékony együttmőködés és problémamegoldás mechanizmusaival, az empátiás attitőd gyakorlásával és fejlesztésével. Az SMNB0203 Szakmai módszertani készségfejlesztés I. kurzus folyamán az ismeretek készségek - értékek hármasa kerül a szociális munkás hallgatók szakmai tudásának, kompetenciájának és személyiségének középpontjába. Az Egyéni esetkezelés c. kurzus keretében megszerzett tudományosan megalapozott, elméleti ismeretanyag gyakorlatba való átültetése, a tapasztalati és személyes tudás integrálása, strukturálása a cél. Az oktató facilitátori szerepben segíti létrehozni a hallgatók saját értelmezéseit és a tudás/tapasztalat megszerzésének alternatív útjait. Az SMNB0204 Szakmai módszertani készségfejlesztés II. c. kurzus a szociális munkában alkalmazott egyik módszer, az ún. esetkezelés gyakorlatát hivatott megismertetni a diákokkal. Az esetkezelés gyakorlatán belül a családokkal végzett munkára koncentrálunk, az ún. családi esetkezelésben alkalmazott módszerek prezentálása a cél. Az adott szemeszterben a diákok már birtokában vannak a kurzus sorozat elsı tartalmi egységében foglaltaknak, ismerik az egyéni esetkezelés módszertanát. Így a kliens kifejezés már nem hangzik idegenül számukra. A problémát általában a következı szintre való átlépés okozza. Tanszékünkön a tematikailag ehhez a kezelési modalitáshoz illeszkedı elméleti kurzushoz (Szociális munka családokkal) kapcsolódóan, külön szemeszterben foglalkozunk a témával. Tapasztalataink alapján szükség van erre a felbontásra, mert a családdal való foglalkozás módszertanának elsajátítása nagyobb akadályt jelent a diákok számára. A rendszerszemlélető paradigmára való áttérés koránt sem egyszerő feladat. SMNB0303 Szakmai módszertani készségfejlesztés III. címő kurzus céljai: A szakmai módszertani III. c. kurzus feladata az V. szemeszter során, hogy a hallgatókkal megismertesse a csoportmunka folyamatát. Ez a tárgy szintén elméleti kurzushoz kapcsolódva kerül megtartásra, szeminarizáló gyakorlatként. A Csoport a szociális

4 4 munkában c. kurzus tematikájához illeszkedve, célunk, hogy a diákok olyan gyakorlati, tapasztalati tudást szerezzenek, amely a késıbbiekben a praxis során, gyakorló szociális munkásként a segítségükre lehet. Elsısorban az interakcionális és a csoport dinamikai alapokra koncentrálunk - mivel ezekre késıbb bármely más specializált, módosított forma ráépíthetı. SMNB0304 Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. címő kurzus céljai: A közösségi szociális munka gyakorlatban történı megvalósulásával, elınyeivel és nehézségeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók a kurzus során, s néhány projekt keretében lehetıségük nyílik kipróbálni magukat a szociális munka ezen területén. A kurzus keretében a hallgatók elsısorban olyan közösségi kezdeményezésekben (miniprojekt, helyi akció, közösségi nap, stb.) vesznek részt, melyek során a felsıoktatásban tanuló szociális szakos hallgatók a közösségfejlesztés módszereit, technikáját, gyakorlatát sajátítják el, ezáltal segítik a helyi közösséget munkájukkal Gyakorlati szinten a helyi közösséget érintı problémák megoldásában segítenek különbözı helyi közösségi akciók keretében, és részt vesznek a helyi közösségi programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, mint közösségszervezık, közösségfejlesztık. A kurzus során hosszú távú cél az egyetemi hallgatók és a helyi közösség között egy bizalmon alapuló kapcsolat kiépítése, az egymás iránti elfogadás és segítés szemléletének megalapozása és formálása, továbbá információcsere, tapasztalatcsere és egymás megismerése, segítése áll a középpontban. Másrészt e gyakorlat hosszú távú együttmőködés kiépítését teszi lehetıvé a leendı szociális munkás/szociálpolitika szakos egyetemi hallgatók és a helyi közösség (az akcióterületen élı lakosság, közösség) között, melynek eredményeképpen elindulhat a helyi önszervezıdés és valódi együttmőködés, a problémák megoldásában történı együttgondolkodás. Harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy a közösségszervezés, mint tevékenység az egyetemi tanulmányok során egy olyan alternatíva legyen, ami a fiatal felnıttek, állampolgárok számára új világot, új nézıpontot tud nyújtani, és mindeközben hasznos tapasztalatokat tudnak szerezni egy helyi közösség életérıl, problémáiról és a megoldási lehetıségekrıl, melyeket késıbbi szakmai munkájuk során is kamatoztathatnak.

5 5 A modul filozófiája A reflektív kompetencia fogalma, kialakulása. A reflektív kompetencia, mint a segítıi fejlıdés-fejlesztés célja Howell (1986) a különbözı készségek elsajátításának folyamatát írja le eredeti modelljében (conscious competence model) Ez a kezdeti modell még négyfázisú: az elsı szakasz a nem tudatos tudatlanság, hozzá nem értés (unconscious incompetence) Ilyenkor a tanuló nincs tudatában saját tudatlanságának. Mivel nem tudja, mi az, amit meg kellene tanulnia, sıt azt sem látja, milyen haszonnal járhat ez a számára, motiválatlan a tanulásra (legalábbis, ami az intrinsic motivációt illeti). A következı fázisba akkor lép át, amikor ráébred, hogy problémái megoldásához feltétlenül valamilyen új tudásra van szüksége, és kész ennek megszerzésére. (Tudatos tudatlanság: conscious incompetence). Gyors az elırehaladás a harmadik fázisba, ahol elsajátítja az alapvetı koncepciókat, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat, azonban gondosan ügyelnie kell a helyes kivitelezésre (tudatos kompetencia, conscious competence). A negyedik fázist elérve a cselekvések már begyakorlottak, nem kell feszült figyelemmel kísérni az adott tevékenységet (unconscious competence, nem-tudatos kompetencia). Chapman (2007) bevezet egy újabb, ötödik fázist is, amelyet reflektív kompetenciának nevez. Itt olyan tudatosság jön létre, amely képessé teszi a személyt tudása továbbadására, továbbfejlesztésére, a mesteri-szakértıi mőködésre, a különleges kreativitás rutinszerően el nem várható, de alkalmanként megcsillanó példáira. Kelemen és B Erdıs (2010) egy további ponton bıvíti ki az eredeti modellt, arra figyelmeztetve, hogy a tabula rasa veszélyes elgondolás: a belépı fázis a legtöbb esetben nem a nemtudás állapota. A tanuló fejében vannak bizonyos kapcsolódási pontok, jól-rosszul levont következtetések, elızetes ismeretek, különösen pedig személyes élmények a tananyagról : ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert éppen ezek befolyásolják döntı módon az attitődöket. Nem jó, ha egy segítı a pályára való szocializáció során annyit tanul meg, hogy ezt vagy azt szakemberek között nem szabad többé mondanom, miközben tudása nem vált árnyaltabbá, attitődjei nem változtak, csak annyi történt, hogy elsajátította a szakmai diskurzus tematizálható és tiltott tartalmait, a követendı protokollokat. Híján lesz azonban annak az emberi többletnek, amely a személyes gondoskodást végzı, segítı kapcsolatba vonódó szakembereknél nélkülözhetetlen, s amelynek révén a segítés tárgyát megtanulják személyként látni. A régi tudás egyes elemitıl el kell szakadni, másokat újjá kell rendezni: ez a talán a legnehezebb lépés a tanulás folyamatában. S ez a lépés csak közös, egymással megosztott élményekben gyökerezhet.

6 6 Ekképpen az identitás-változás három fontos szakasza a régi identitástól való elszakadás, a köztes zőrzavar, és az új identitás-eleme beépítése, letisztulása, elfogadása és elfogadtatása személyes-szakmai válságokon, de legalábbis a korábbi tudásokat érvénytelenítı élményeken keresztül vezet. A tanulás, a fejlıdés új, (ismeretlen, váratlan) élményeket követel meg, olyanokat, amelyek megkérdıjelezik a korábbi cselekvésmintákat. (Mahoney, 2000, p. 47). Ha a folyamat sikerrel zárul, a személy egyfelıl kész az ismétlésre, a transzferre, másfelıl képessé válik arra, hogy hasonló folyamatok részeseinek értı segítséget nyújtson. Ez az a felismerés, ami a hivatásos segítıvé válás során a szerepmodellek és a saját élmények fontosságát hangsúlyozza. A modul módszertana és tananyaga A modult felépítı kurzusok jellegzetessége az, hogy nem az ismeret-kompetenciákat, hanem a készségekben, jártasságokban megnyilvánuló kompetenciákat fejlesztik. A készségfejlesztés ezért alapvetıen az alkalmazott módszertannal, nem pedig valamiféle elsajátítandó tananyaggal jellemezhetı. SMNB0104 A szakmai identitás fejlesztése kurzus fı tartalmi és módszertani elemei: A kurzus keretei között a reflektív tanulásirányítási módszerek körébıl a kompetenciaalapú tanulás, valamint az élmény alapú tanulás kerül elıtérbe. A feldolgozásra kerülı fı témakörök: - A segítı intézményrendszer, mint sajátos kultúra (személyesség egy intézményi környezetben; stigmatizáció, kirekesztés; problémamegoldó és erıforrás-alapú modellek) - A segítıi szerep (azonosulás, szerepkonfliktusok, dilemmák) - A segítı kapcsolat: alapfogalmak (empátia, kongruencia, elfogadó attitőd, katarzis, korrektív emocionális élmény, verbalizáció, affektuslevezetés, intimitás-élmény, belátás, konfrontáció (carefronting), én-részesség, elhárítás, áttétel, viszont-áttétel, stb.) - A segítı identitás továbbfejlesztésének forrásai (szakmai közösségek szerepe, szupervíziós kapcsolat, a kliensektıl való tanulás készségének kialakítása, a válságokon keresztül zajló fejlıdés stb.) SMNB1103 Pszichoszociális készségfejlesztés I. és az SMNB1104

7 7 Pszichoszociális készségfejlesztés II. kurzusok fı módszertani és tartalmi jellemzıi: A kurzus témakörei: A készségfejlesztı csoport célja, módszerei, keretei Ismerkedés a nevekkel (a név, mint identitásteremtı nyelvi elem szerepe). Önbemutatás. Az önismeret (a személyiség mőködésének, értékpreferenciáinak ismerete), az önreflexió jelentısége a segítı hivatásban. A segítı hivatás motivációja, a segítıi attitőd kialakulása. A szakmai és én határok. Nonverbális kommunikáció (testbeszéd, gesztusok), elsı benyomás, a metakommunikáció jelentısége a társas kapcsolatokban. Szerepjátékok. Együttmőködés a csoportban és az egyéni kapcsolatokban. Csoportjátékok. Önmagunk mentális reprezentációjának megjelenítése. Rajzos bemutatás. Én és a másik. Empátia. Páros gyakorlatok. Erıszakmentes kommunikáció, meggyızés, együttmőködés. Csoportos játékok. Asszertivitás. Szerepjátékok. Szerepeink, szerephatárok, szerepjátékok. Konfliktusok és kezelésük, hatékony konfliktuskezelés. Zárás, feed-back. A kurzus célja szakmai kompetenciák fejlesztése strukturált gyakorlatokon keresztül: Egyéni (személyes) kompetenciák fejlesztése: én - tudatosság, önszabályozás, motiváció; szociális kompetenciák fejlesztése: empátia; társas készségek, kommunikáció, konfliktuskezelés. A fejleszteni kívánt kompetenciák részletes leírását, továbbá a módszerek és feladatok leírását a program melléklete tartalmazza. Az SMNB0203 Szakmai készségfejlesztés I. kurzus módszertani és tartalmi jellemzıi: A kurzus folyamán egy sajátos csoportmunka keretei között a következı készségek fejlesztésére törekszünk:

8 8 a közvetlen és a közvetett praxisorientáltság készsége, az erıforrások, az erıtér és ezen belül is különösen a kapcsolathálózatok használata, a kommunikáció érzékenyítése és fejlesztése, a módszertani eljárások begyakorlása, a rutinszerő szakmai cselekvések újraértékelése; speciális készségek alkalmazása, a problémamegoldó modellben (H. Perlman) végzendı strukturált szakmai beavatkozások módszertanának elsajátítása. Ez utóbbi lépései valójában a reflektív gondolkodás öt fázisával azonosíthatóak: a szükségletek felismerése, a probléma azonosítása és megnevezése, a helyzet tanulmányozása, az adatok összegyőjtése, az alternatív cselekvési módok feltérképezése és végül a döntés, végrehajtás, értékelés. A kurzus témakörei: a szociális problémahelyzetek meghatározása a problémadefiníció alkotásának fázisai, kritikus kérdései; azok kezelésének és megoldási alternatíváinak feltérképezése (esetkezelési technikák, módszerek, eljárások) a kliens-segítı kapcsolatban megjelenı gyakorlati intervenciók a szolgáltatást felhasználó személy visszailleszkedési folyamatának támogatása az empowerment folyamata, azaz a faktikus (másként nem lehet) és a fakultatív (mássá válás képessége) közötti feszültség megszüntetése Az SMNB0204 Szakmai készségfejlesztés II. kurzus módszertani és tartalmi jellemzıi: A kurzus témakörei: 1. Bevezetı óra: a kurzus tematikájának, struktúrájának, a teljesítés feltételeinek és a számonkérés módjának ismertetése. 2. Ismeretek, konstrukciók a családról. Vita, eszmecsere a spirális tanulás alapján, az intuitív megközelítést elıtérbe helyezve. 3. A család mőködésére vonatkozó alapfogalmak, a strukturális családterápiás iskola

9 9 ismeretelméleti hátterére támaszkodva. 4. A család struktúrájára vonatkozó alapfogalmak, a strukturális családterápiás iskola ismeretelméleti hátterére támaszkodva. 5. A genogram módszerének ismertetése. (Bibliai narratíva és konkrét esettanulmány alapján) 6. Saját genogramok elemzése. A kurzus során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók részesüljenek sajátélményben is. A családfák elemzése az idı rövidsége miatt párokban zajlik. A feldolgozás során a diák áll a figyelem központjában. Az egyéni nézıpont, az egocentrikus irányultság, az önismereti kérdések és az egyéni életrajz dramatizálása. Elsı személyő perspektíva. 7. A családi életciklus elmélete. Az elsı- és másodrendő változás Öt alkalommal kerül sor az esetek prezentációjára, alkalmanként két, három diák számára adott a lehetıség. A prezentációk az elkészített interjúk feldolgozását nyújtják. A figyelem középpontjában az ismeretlen család áll. Célunk, hogy a társas, társadalmi nézıpont, a szociocentrikus irányultság, a környezetrıl és a kultúráról való ismeretszerzés és a család története kerüljön elıtérbe. Harmadik személyő perspektíva. 13. A tapasztalatok összegzése, visszajelzések, reflexiók. A kurzus módszertana: A kurzus módszertani alapját az értelmezı közösségnek a kialakítása jelenti a kiscsoportos szemináriumi forma gyakorlatában Az értelmezı közösség fogalmának megalkotása Fish (1980) nevéhez főzıdik. A következıkben annak hátterét vázoljuk föl, miért azonosíthatjuk értelmezı közösségként a szemináriumi csoportot: - Családi történeteket, narratívákat olvasunk és próbálunk értelmezni, a narratív metafora keretezi munkánkat. - A konstruktív szociális munka fogalmaival operálunk. - A tapasztalatot történetek formájában adjuk át, és a bizonyos helyzetekrıl szóló történetek a szociális munkában gyakran elıfordulnak a gyakorlatban és az oktatásban is. - Az értelmezés igényét a meghatározott társadalmi környezet kényszeríti rá az értelmezıkre, ám ezen túl saját igény is. - Az együtt tanulás motívuma, a spirális tananyag alkalmazásával: könnyen megragadható, intuitív megközelítést alkalmazunk, majd késıbb haladunk a formális, jobban

10 10 strukturált megfogalmazásokhoz. A narratív kompetencia és az interpretatív kompetencia fejlesztése valósul meg a kurzus során. A kurzus során kiscsoportonként különbözı család életébe nyerhetünk bepillantást Az SMNB0303 Szakmai módszertani készségfejlesztés III. címő kurzus módszartani és tartalmi jellemzıi: A kurzus céljai a fejlesztendı készségek, kompetenciák tekintetében: Minimális torzítással kommunikálni a saját és a társak magatartásáról Pontos információközlés Visszajelzés, és annak fogadásának képessége Konstruktivitás Kapcsolati kompetencia növelése Csoportvezetıi készségek fejlesztése Az idıhatáros csoportmunka szakaszai - Az elıkészítı szakasz - szükségletfelmérés, a szükségleteknek megfelelı csoportfajta kiválasztása, a csoport koncepciójának kialakítása. Az évek során, fokozatosan, módosításokkal alakult ki a jelenleg zajló szemináriumi csoportmunka. Az adott struktúra ellenére, ugyanakkor elmondható, hogy az ilyen típusú készségfejlesztésre irányuló modalitások nem tekinthetıek állandónak, hiszen az évrıl évre változó évfolyamok változó csoporttagságot jelentenek, csoportonként más-más dinamikát eredményezve. - A csoport beindításának szakasza - a csoport tényleges munkájának elindítása, csoportcélok pontosítása, szerzıdéskötés az együttmunkálkodásra, a csoport struktúrájának kialakítása. Mindez a szemeszter elején zajlik, - valójában egy tanóra adott mindezek teljesítésére - hiszen a kötött idıintervallum miatt nem lehetséges a tematikától nagy mértékben eltérı csúszás. A bevezetı óra a tematika, a feladatok, és a teljesítés követelményeinek ismertetésével zajlik. Az oktató összefoglaló elıadást tart az encounter csoportról, a csoportmunka sajátosságairól, fejlıdésérıl, a szociális munka területein való alkalmazhatóságáról. A hallgatók egymáshoz intézett kérdéseinek összeírása szintén a kurzus-nyitó alkalommal zajlik. Az aktív struktúra biztosítása elsıdleges fontosságú a tanuló csoport speciális jellege miatt: világos tér- és idıbeli behatárolás, érthetı

11 11 vezetıi instrukciók, hallgatói orientáció, valamint következetes és koherens csoportfolyamat biztosítása nélkül éppen a mintakövetéses, modell-nyújtáson alapuló tanulási folyamat fulladhat kudarcba. - A munkafázis - a kitőzött célok teljesítése. 12 alkalommal zajlanak a csoport foglalkozások, alkalmanként egy hallgató kerül a protagonista szerepébe. Az ún. forró szék technika alkalmazása alapján alkalmanként egy hallgató kerül a csoport figyelmének középpontjába. A hallgató feladata, hogy a számára - a csoporttársai által - feltett kérdésekre válaszoljon. - A lezárás szakasza - a végzett munka eredményének összegzése. Az SMNB0304 Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. címő kurzus módszertani és tartalmi jellemzıi: A kurzus keretében a hallgatóknak meghatározott típusú tevékenységekben kell részt venniük: Aktív részvétel az órákon Intézmény bemutatása (kiscsoportos formában, tematikában rögzített szempontok szerint) Részvétel egy közösségi napon vagy helyi akción és min. 1 alkalommal szakmai fórumon (Szociális Szakemberek Kávéháza) VAGY Miniprojekt megvalósítása (tervezés, szervezés, megvalósítás) A hallgatóknak kötelezı, illetve mk9ötelezıen választott feladatokat kell teljesíteniük. Kötelezı feladat: A kurzus során intézménylátogatásokra kerül sor (min. 5 intézmény/félév), a hallgatók részvétele kötelezı. Az intézménylátogatást követı órán a félév elején beosztott kiscsoportok felkészülnek az intézmény bemutatására projekt módszerrel. Kötelezıen választható feladatok: miniprojekt közösségi akció

12 12 közösségi nap szamai fórum Részletes tematika: 1. Tematika ismertetése, a kurzus kereteinek tisztázása 2. Közösen feldolgozásra kerülı irodalom 3. Terepgyakorlat: egy csoportban 4. Terepgyakorlat: egy csoportban 5. Intézménybemutatások a megadott szempontrendszer alapján 6. Terepgyakorlat: egy csoportban 7. Terepgyakorlat: egy csoportban 8. Terepgyakorlat: egy csoportban 9. Intézménybemutatások a megadott szempontrendszer alapján 10. Miniprojektek megvalósítása 11. Közösségi nap és helyi akció lebonyolítása 12. A miniprojektek és a közösségi nap, helyi akció tapasztalatainak összegzése, tanulságok levonása 13. Félév zárása, visszajelzés, értékelés (önreflexió, csoportos reflexió) A modul értékelése SMNB0104 A szakmai identitás fejlesztése kurzus értékelésének szempontjai: Alkotó részvétel a közös tanulási folyamatban A reflektív napló tartalmai Tartalmi szinten: Szakmai felelısségtudat, normák, irányelvek megértése, elfogadása, tolerancia, empátia, kiegyensúlyozottság, megbízhatóság, kommunikációs készségek, problémamegértés, esetfelmérés, a probléma átkeretezésére való készség, kreativitás, rendszerszemlélet érvényre juttatása, diverzitás (kulturális kompetencia), elmélet és gyakorlat kapcsolatának megértése, a csapatmunkára való készség, segítıi attitődök. Az SMNB1103 Pszichoszociális készségfejlesztés I. és a SMNB1104 Pszichoszociális

13 13 készségfejlesztés II. kurzusok értékelésének szempontjai A személyes készségeket fejlesztı kurzusok jellegétıl idegen a számonkérés, ezért a reflektív tanulás elveivel egyezı értékelési módszerek alkalmazására kerül sor. Zárás, feed-back. 1. gyakorlat: Értékelı gyakorlat mindenkinek értékelnie kell magát 1-5-ig és szóban is megindokolni mindezt a következı 3 dimenzió mentén: Aktivitás Érdeklıdés Részvétel (elvileg a kurzus jellegébıl fakadóan a hiányzás megengedett mértéke a TVSZ-ben rögzített, így nem a megjelenés az értékelés tárgya, hanem, hogy önmagához képest mit érez, mennyire engedte-, adta bele magát a különbözı gyakorlatokba.) A gyakorlat célja az önértékelés, önmaguk mőködésére, viselkedésére való reflektálás fejlesztése. 2. gyakorlat: Értékelı gyakorlat mindenki kap egy lapot, amin 3 ábra látható: egy autó, egy szív és egy kuka. Feladatuk, hogy az ábrák alá összegyőjtsék a féléves kurzusra vonatkozóan: mi az a tudás, készség, képesség, amit elsajátítottak és tovább viszik jelképesen az autóval. melyek azok az emlékek, pillanatok, pozitív érzések amit a szívükbe zárnak mit ítélnek feleslegesnek, unalmasnak, kényelmetlennek, negatívnak, amit legszívesebben a kukába dobnának A gyakorlat célja pozitív, negatív visszajelzések és kritikák megfogalmazásának elısegítése. 3. gyakorlat: Saját fám Mindenki megrajzolja a saját fáját az általa választott eszközökkel és méretben, bármilyen instrukció nélkül. Ezután körbe adják egymásnak a rajzokat, mindenki egy pozitív érzést ír a rajz másik oldalára, ami a fáról eszébe jut. Ha visszaér a fa a gazdájához, egy borítékba teszi, jelképesen ez lesz a félév csomagja, egy emlék, amely a többiekkel közös munka végeredménye. gyakorlat: A mellékletben található értékelı lap kitöltése, mely anonim és önkéntes.

14 14 Szakmai módszertani készségfejlesztés I. kurzus értékelésének szempontjai: A kurzus teljesítésének feltétele: egy esetdosszié elkészítése, amely tartalmazza az esetvitel konkrét lépéseit, illetve annak lezárását is. Az esetdosszié kivitelezése a Szabó Lajos (2003) könyvében feldolgozott, a kurzus folyamán az oktató által ismertetett eset alapján történik. A szociális esetmunka gyakorlatát taglaló kötet mellékleteként egy olyan "sablont" találunk, amely alkalmas a hallgatók számára arra, hogy bepillantást nyerjenek egy eset dokumentációjába. Fontos gyakorlat a diákok számára, hogy az általuk elvégzett intervenciókat lépésrıl lépésre képesek legyenek dokumentálni, az elvégzett munka összegzését írásban gyakorolhassák, annak szisztematikus képét nyújtsák. Az esetdosszié felépítése: 1. Alapadatok 2. A problémadefiníció. (A kliens, a referáló intézmény, illetve a hozzátartozó által megfogalmazott problémadefiníció). 3. Az elsı interjú összefoglalása. (A problémahelyzet rövid áttekintése. A kliens jelen életkörülményeinek felvázolása. Az élettörténeti elızmények. A család belsı viszonyai és kapcsolatrendszere, ökológiai térképe, a genogram és az ecomap melléklésével. A kliensre vonatkozó kiegészítı támpontok.) 4. A kliensrıl szerzett benyomások az interjú alapján. (Megjelenése, fellépése, verbális kifejezıkészség. Együttmőködés, motiváció. Pszichopatológiai jelzések.) 5. Az elsı interjú támpontjainak összefoglaló értékelése. (Sürgısségi ellátás szükségessége; krízishelyzet, lélektani krízis azonosítása, ill. elhatárolása. Referálás, tovább irányítás, delegálás más intézmény felé. Team értékelés. ) 6. Az esetvitel tervezett lépései. A módszertan részletes leírása a program mellékletében található. Szakmai módszertani készségfejlesztés II. kurzus értékelésének szempontjai: A kurzus célja: Segít a diákoknak a kritikai gondolkodás képességeinek kifejlesztésében, a tudományos attitőd kialakításában, az érvelésben. Elısegíti a nyíltságot az új élmények befogadására, az új paradigmák elfogadására, és hozzájárul az életen át tartó tanulás melletti elkötelezıdéshez. A reflektív tudatosságot, az interpretatív készséget, a szimbolikus gondolkodást és a dialogikus jelenlétet (Sárvári, 1999) hangsúlyozzuk az

15 15 esetmunka során, mint a segítı munka kulcsfogalmait. Abban az esetben, ha az átmenetet segítı szakember, oktató valódi útitárssá válik, partnerré, akkor a tanórai interakció nem hierarchikus, hanem személyközi jelleget ölt. Természetesen ez a tanár-diák hierarchikus viszony rendszerben nehezen megvalósítható, mivel a kurzus teljesítésének kötelezı érvényességő feltételei vannak, ráadásul érdemjeggyel zárul. A program módszereinek részletes leírása a mellékletben található. Szakmai módszertani készségfejlesztés III. címő kurzus értékelésének szempontjai: A szeminárium érdemjeggyel (gyakorlati jegy) való értékelése nem a csoportmunkán alapul, - természetesen a tanulmányi- és vizsga szabályzatban megjelölt hiányzási küszöb e kurzus esetében sem hagyható figyelmen kívül - hiszen egy ilyen jellegő tanulási folyamat során a tagok különbözıségét, egyéni szükségleteit, karakter vonásainak heterogenitását, személyiségjellemzıit az oktató nem differenciálhatja érdemjeggyel. Azonban a szemeszter során, óráról órára leadott írásbeli feljegyzések, reflexiók minısége, a megfigyelı részvétel írásos prezentációja az érzelmi jelenlét és az objektív megfigyelés tekintetében - tükrözi a résztvevık kompetenciájának esetleges fejlıdését. A kurzus során elvégzendı feladatok, a teljesítés feltételei: 1. Egy alkalommal forró szék -ben való részvétel, mint protagonista (fıszereplı) 2. Egy alkalommal társ-csoportvezetıi szerep betöltése 3. Feljegyzések készítése óráról órára, hétrıl hétre. (Objektív-szubjektív tartalom.) A Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. címő kurzus értékelése_ Félévi érdemjegy elemei: szemináriumon való aktív részvétel a kötelezı feladatok teljesítése (ld. tematika) félévzáró dolgozat érdemjegye Félévzáró dolgozat:

16 16 Témája: A félév során megismert intézmények/projektek egyikének bemutatása, kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazására, továbbá a témakörrel kapcsolatos irodalmak feldolgozására (szemináriumon feldolgozott irodalom, illetve egyéni munkával megismert irodalom). Formai követelménye: számítógépes szerkesztés, betőtípus: Times New Roman, bető méret: 12, sorköz: másfél. A felhasznált irodalmakat a hivatkozási szabályoknak megfelelıen szükséges feltüntetni. A dolgozat elılapja tartalmazza a tanszék megnevezését, a kurzus megnevezését, a hallgató nevét, évfolyamát, és a tanév idıpontját. Leadandó nyomatott formában a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék titkárságára. Elektronikus formában: címre, az ben szerepeljen a hallgató neve, évfolyama, szakja, kurzus címe. Terjedelme: leütés (min. 5 oldal) Leadási határideje: hallgatókkal közösen, a késıbbiekben állapítjuk meg

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

A modul programja. BA gyermekvédelmi komplex modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA gyermekvédelmi komplex modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (21) BA-KM-GYV BA gyermekvédelmi komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1873-06/1 A nevelıszülıi feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevık elvárásai alapján

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6

NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6 NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával rendelkezik.

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi 1. A terápiás hatás kérdése a pszichoterápiában a hatékonyság, mint módszer, az elmélet és az irányzat (képzés) legitimációja az iskolák

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben