Sötétítö Raffstore. Raffstore. Típus: AR 92-S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sötétítö Raffstore. Raffstore. Típus: AR 92-S"

Átírás

1 Sötétítö Raffstore Típus: AR -S Felhasználási terület és alkalmazás Sta bil, zajmen tes, egysze rû en kezelhetõ külsõ raff sto re. Al kal mazha tó üveghomlokzatoknál, ab - lak fe lü le te knél, az épü le te - knél mo dern épí tés ze ti elem ként, is ko laé pü le te - knél, irodaházak- nál, lakóházaknál. Sze re lés kon zo los vezetõsínnel köz vet le nûl az ab lak to kra vagy ol dal ról a kávába. 10 AR -S: Raff sto re ka ros ill. elek tro mos hajtással 1) Felsõsín hor ga ny zott acél ból 2) Rögzítõkonzol horganyzott acél ból 3) Hajtó ten ge ly pré selt alu mí nium ból ø14mm 4) Vezetõsín pré selt alu mí ni um ból mé ret xmm ) Vezetõsínbetét mûa ny ag ból 6) Alu mí ni um vezetõsínkonzol ) S- la mel la, mm szé les, alu mí ni um ból, ké told alt pe re me zett 8) Mûa ny ag tö mí tés a la mel la külsõ szé lé be hen ge rel ve 9) Zárósín pré selt alu mí ni um ból 10) Vezetõcsapok cink öntvénybõl 11) Felhúzózsinór 12) Gyû rûs összekötõ kró ma cél tar tók kal Termékelõnyök - Nap el le ni vé de lem - Op ti kai vé de lem - Idõjárás el le ni vé de lem - Betörésvédelem - Sötétítést - Hõsugárzás el le ni vé de lem - A hom lok zat díszítõele me az egye di de sign által - Fényerõsség szabályozása a lamellák szö gé nek állíthatóságával - Szabályozható tér klí ma - Optimális csomagmagasság a lamellák gyûrûspánttal való öss ze kö té se által - Tö ké le te sebb lamellazárás az új la mel la for ma ré vén - A lamellák fény és zajcsökkentõ gumipro fil lal van nak ellátva - A lamellaoszlop optimális sûrítése - Változatos színösszeállítás - Hoss zú élet tar tam és kön nyû kezelhetõség az ér té kes al ko tó ele meknek köszönhetõen 60 Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

2 Sötétítö Raffstore Típus: AR -Z Felhasználási terület és alkalmazás Sta bil, zajmen tes, egysze rû en kezelhetõ külsõ raff sto re. Al kal mazha tó üveghomlokzatoknál, ab - lak fe lü le te knél, az épü le te - knél mo dern épí tés ze ti elem ként, is ko laé pü le te - knél, irodaházak- nál, lakóházaknál. Sze re lés kon zo los vezetõsínnel köz vet le nûl az ab lak to kra vagy ol dal ról a kávába. 10 AR -Z An sicht: Raff sto re mit Kur be-l. bzw. Motoran trieb 1) Felsõsín hor ga ny zott acél ból 2) Rögzítõkonzol horganyzott acél ból 3) Hajtó ten ge ly pré selt alu mí nium ból ø14mm 4) Vezetõsín pré selt alu mí ni um ból mé ret xmm ) Vezetõsínbetét mûa ny ag ból 6) Alu mí ni um vezetõsínkonzol ) S- la mel la, mm szé les, alu mí ni um ból, ké told alt pe re me zett 8) Mûa ny ag tö mí tés a la mel la külsõ szé lé be hen ge rel ve 9) Zárósín pré selt alu mí ni um ból 10) Vezetõcsapok cink öntvénybõl 11) Fel hú zózsi nór 12) Gyû rûs összekötõ kró ma cél tar tók kal Termékelõnyök - Nap el le ni vé de lem - Op ti kai vé de lem - Idõjárás el le ni vé de lem - Be tö rés vé de lem - Sötétítést - Hõsugárzás el le ni vé de lem - A hom lok zat díszítõele me az egye di de sign által - Fényerõsség szabályozása a lamellák szö gé nek állíthatóságával - Szabályozható tér klí ma - Optimális csomagmagasság a lamellák gyûrûspánttal való öss ze kö té se által - Tö ké le te sebb lamellazárás az új la mel la for ma ré vén - A lamellák fény és zajcsökkentõ gumipro fil lal van nak ellátva - A lamellaoszlop optimális sûrítése - Változatos színösszeállítás - Hoss zú élet tar tam és kön nyû kezelhetõség az ér té kes al ko tó ele meknek köszönhetõen Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/

3 Termékleírás Fejsín Hi de gen hajlí tott, hor ga ny zott U-pro fil ké tol da li pe re me - zés sel. Mé ret 8/6 mm. Fe lér el len ében pré selt alu mí ni - um ból is kérhetõ, mé ret 9x9. Rög zí té se hor ga ny zott acél tar tók kal és öss zeé pí tett rejtett ta ka ró le mez rögzítõ sze rel vén ny el. Zárósín Pré selt alu mí ni um pro fil. Mé ret 60/18, mm. Ké tol da li mûa ny ag véglezárokkal és mûa ny ag vezetõcsapokkal a sí nes meg ve ze tés hez. La mel la Ké told alt pe re me zett, nagyrugalmasságú alu mí ni um la - mel la. La mel las zél es ség 6 mm, lamellavastagság 0,44 mm. Fe lü le te hajlítás-, karc- és ütésálló beé ge tett lakkozással. Az elülsõ pe re me zés be mûa ny ag pro filt hen - ge rel nek a jobb sö té tí tés ér de ké be. A lamellákon pe re - me zett, hosszirányú kivágások van nak a fel hú zózsi nó rok kopásának el ker ülé sé re Lamella megvezetés (standard) Ol da lan ként felváltva cin könt vé ny vezetõcsapokkal ellátva. Lamella megvezetés OZ (stancolt) A Z-ala kú la mel la ké told alt pe re me zett és stan colt. Meg - ve ze té se a vezetõsínbe integrált extrudált mûa ny ag pro - fil lal tör té nik, ame ly na gy obb stabilitást és sötétítõ hatást biztosít. Vezetõsín Pré selt alu mí ni um vezetõsínek mûa ny ag véglezárókkal. Mé ret /, 20/ Íves hom lok za ti háznál íves vezetõsín, mé ret ø4 mm (mindkettõ iker vezetõsínnel is kérhetõ). A lamellákat ké tol da lon C-ala kú mûa ny ag be tét ve ze ti meg a zajcsök ken tés vé gett. Rög zí té se állítható kon zol lal le het sé ges, mely egy alu mí niu mönt vé ny távtartóból és egy cin könt vé ny szerelõtalpból áll. Dõlésszög állítás Alapkivitelben kétoldali lamellabillentés. Leengedéskor a lamellák kí vül zárnak, a mozgásirány megváltoztatásával, azaz felhúzáskor be lül zárnak öss ze. Felár el len ében Va rio tec-la ger vezérlõmûvel is kérhetõ. A lamellák dõlésszöge leen ge dés kor kb.. Az alsó végállás elér ése kor tel je sen zárnak, a forgásirány megváltoztatásával a lamellák dõlésszöge változik és vízszin te sen fel fe lé záródnak. (rö vid fel fe lé mozgást követõen min den magasságban állítható és zárható a la - mella). Gyûrûs összekötés Tar tózsi nór du pla erõsítésû poliészterbõl, a rajta lévõ "gyû rûs" kö tés UV álló mûa ny ag ból kés zül és a lamellákat kró ma cél tar tók rög zí tik. Ez a megoldás számos elõnyt nyújt: tö ké le tes záródás, a tar tózsi nór pre cíz hajtogatása a lamellák felhúzásakor, minimális oszlopmagasság, a lamellák pon tos kiosztása és cse ké ly zsugorodás. Hú zózsi nór Csús zó rér eg gel be vont hú zózsi nór a kopásmentes mû - köd te tés hez. Maximális UV-vé de lem. Mé ret 8,0x0,34mm, szakítószilárdság 1000N, vastagsági mé ret tû ré se 0,01mm. Karos hajtás A lamellák eme lé se és sül ly eszté se va la mint dõlésszög állításuk hajtó kar ral tör té nik. A hajtás karbantartásmentes 2:1 áttételû kúp ker ék hajtó mû vel a belsõ térbõl kardáncsuklón ke resztül. Hajtó kar pors zórt alu mí ni um ból, megtörhetõ kar ral és fali tar tó val. Ké rés re felár el len ében orsózár az alsó és felsõ végállás beállításához. Elektromos hajtás A lamellák eme lé se és sül ly eszté se va la mint dõlésszög állításuk elek tro mos 230 V/AC tör té nik. A hajtás beé pí - tett bo ly gó mû vel, alsó és felsõ végálláskapcsolóval, hõkapcsoló a mo tor túl me le ge dé se el len. Több mo tor egy kapcso ló ról történõ ve zér lé se ese tén re lé re vagy kiscso port ve zér lés re van szük ség. Takarólemez, Félház, Teljesház Lásd a mûs za ki dokumentációban. U- ház, íves-ház, hom lok za ti ház Lásd a mûs za ki dokumentációban. Szín Vezetõsín és zárósín pors zórt fe hér RAL9016 vagy ezüst RAL9006 szín ben. La - mel las zín az aktuális kol lek ció sze rint. Vezetõkötél szür - ke. Hú zózsi nór fe ke te. Ta ka ró le mez beé ge tett lakkozással, választható fe hér RAL9016, bar na RAL 14 vagy ezüst RAL9006. Íves - ház és U- ház alap ki vi tel ben ezüst RAL9006 Bármely RAL- és eloxált szín felár el len ében le het sé ges! 62 Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

4 Beépítési példa és méretmegadás Típus: AR -S, AR -Z Min. 140 FH FH 10 PTH BH 10 PTH SH Mérethatár Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/

5 Általános - vezetõsín Típus: AR -S, AR -Z Lamellaszélesség Egyszerû vezetõsín 20/-/ nus 70 mm Konzolh. (Állítható) 1 Lamellaszélesség 1 17, 17, 2 Lamellaszélesség 2 Ikervezetõsín / nusz 70 mm (Állítható) 40 2 Distanzl. L (variabel) Lamellaszélesség Állítható távtartó Rögzítõpofa cinköntvénybõl, collinix felületkezeléssel. Távtartó alu mí ni um öntvénybõl, pors zórt fe lü let - tel. Állítási tartományok: 37mm - 0mm (Stan dard) 1mm - 72mm 7mm - 12mm Kom bi vezetõsín 30/ és 30/17 Ké trés zes vezetõsín lamellás árnyékolóhoz és szúnyoghálóhoz (ISVR és ISKTR) ab lak to kra sze rel ve. Raffstore mag. -tól [mm] ig [mm] Távtartó v.sínenként [db] Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

6 Általános - vezetõsín Típus: AR -S, AR -Z Lamellaszélesség Ol dal só vezetõsín 18/20 Sze re lé se ol dal ra a falkávára. nus 70 mm Lamellaszélesség Ol dal só vezetõsín 18/20 Sze re lés ol dal ra a falkávában ki ha gy ott nút ba. Nút mé ret:szé les ség 22 mm, mé ly ség 18 mm Figyelem: Üregtúlnyúlás szük sé ges. Kom bi vezetõsín 30/ va kolt. Sze re lés köz vet le nül az ab - lak to kra Figyelem: Üregtúlnyúlás szük sé ges. 30 Lamellaszélesség 3 Kom bi vezetõsín 30/ va kolt, szúnyoghálósínnel. Sze re lés köz vet le nül az ab - lak to kra Figyelem: Üregtúlnyúlás szük sé ges. 30 Lamellaszélesség 3 Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/2006 6

7 Szögletes vezetõsín UK 140 és RK 140 -hez Typ: AR -S, AR -Z Lamellaszélesség Egyszerû vezetõsín 20/ nus 70 mm (Stand. 70) 1 Lamellaszélesség 1 17, 17, 2 Lamellaszélesség 2 Ikervezetõsín / nusz 70 mm (Stand. 70) 2 Standard Stand. 70 mm Hőszigetelésre- vagy szemből szerelve. M8 hernyócsavar Távtartó Távtartóprofil pré selt alu mí - ni um ból; km. 32x20 mm. Ala plap cinköntvénybõl; km. x2x4 mm Ala plap nagy cinköntvénybõl; km. 12x40x4 mm A távtartót a vezetõsínhez hor ga ny zott acél kúps zo rí tó - val rögzítik. Alap ki vi te lú távtartóhossz = 70 mm. Távolság 70 mm-tõl 200 mm-ig le het sé ges. Egyedi méretet rendeléskor meg kell adni! 40 4 Stand. 70 mm Raffstore mag. -tól [mm] ig [mm] Távtartó v.sínenként [db] Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

8 Íves vezetõsín UK 140 és RK 140 -hez Típus: AR -S, AR -Z Lamellaszélesség Egys ze rû vezetõsín íves ø4 20 Lamellasz Lamellasz Ikervezetõsín íves ø4 Distanzl. L Standard 70 Distanzl. L Standard Standard Stand. 70 mm Hőszigetelésre- vagy szemből szerelve. M8 hernyócsavar Távtartó Távtartóprofil pré selt alu mí - ni um ból; km. 32x20 mm. Ala plap cinköntvénybõl; km. x2x4 mm Ala plap nagy cinköntvénybõl; km. 12x40x4 mm A távtartót a vezetõsínhez hor ga ny zott acél kúps zo rí tó - val rögzítik. Alap ki vi te lú távtartóhossz = 70 mm. Távolság 70 mm-tõl 200 mm-ig le het sé ges. Egyedi méretet rendeléskor meg kell adni! 40 4 Stand. 70 mm Raffstore mag. -tól [mm] ig [mm] Távtartó v.sínenként [db] Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/

9 Általános - Vezetõsín Típus: AR -S, AR -Z Lamellaszélesség (Állítható) Egyszerû vezetõsín 20/ OZ A la mel la meg ve ze té se a vezetõsínbe integrált mûa ny - agprofillal történik. nus 70 mm 1 Lamellaszélesség 1 4, 4, 2 Lamellaszélesség 2 (Állítható) Iker vezetõsín/ OZ A la mel la meg ve ze té se a vezetõsínbe integrált mûa ny - agprofillal történik. nus 70 mm 40 2 L (állítható) Állítható távtartó Állítható távtartó Rögzítõpofa cinköntvénybõl, collinix felületkezeléssel. Távtartó alu mí ni um öntvénybõl, pors zórt fe lü let - tel. Állítási tartományok: 37mm - 0mm (Stan dard) 1mm - 72mm 7mm - 12mm Raffstore mag. -tól [mm] ig [mm] Távtartó v.sínenként [db] Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

10 Zárósín kialakítási lehetõségei Típus: AR -S, AR -Z Lamellákkal egy ütt for - duló zárósín Alapkivitel AR -S és AR-Z-nél. Az egy ütt for - du ló zárósín két lé nye ges elõnnyel bír: - A lamellák egy ön te tû op ti kai hatása - Optimális zárást biz to sít az alsó la mel la rés zen is A lamellaosztásnak a felsõ rés zen kie gy en lí tett nek kell len nie. La mel la rész eltakarásához legalább 200 mm ma gas ta ka ró le mez vagy üreg szüg sé ges. Egyenes zárósín 130 mm-tõl 190mm-es ta - ka ró le meznél vagy üreg nél al kal mazha tó AR -S és AR-Z raff sto re esetében. Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/

11 Méretmegadás Típus: AR -S, AR -Z mind. 1 Takarólemez hossza min.2 Karkilépés + ~1, ~1, Nyílásszélesség Meghosszabítás Íves-ház (RK) U-ház (UK) Takarólemez magassága Készmagasság Rendelési adatok 1) Darabszám 2) Raff sto re tí pus 3) La mel la, vezetõsín, zárósín és belsõ tar tó zé kok szí ne 4) Készszé les ség nyílásba történõ sze re lés kor: nyílásszélesség mi nusz 3 mm Készszé les ség íves- és U- háznál = ten ge ly mé ret ) Készmagasság nyílásba történõ sze re lés kor: nyílásmagasság mi nusz ~ mm Készmagasság üreg be sze re lés kor: nyílásmagasság + az üregmagasság mi nusz ~ mm Készmagasság íves - és U - háznál: nyílásmagasság + 20 ill ill. 37 mm plusz ~0mm 6) Hajtásoldal 7) Átvezetés mé ly sé ge 8) Karátvezetés fer de vagy egye nes 9) Kar hossz 10) Sze re lés mód ja 11) Vezetõsín tí pu sa 12) Meg ve ze tés mód ja (csapokkal / OZ) 13) Vezetõsín távolság 14) Kapcso ló tí pu sa 1) Ve zér lés 16) Ta ka ró le mez tí pu sa és szí ne 17) Le mez szé les sé ge = nyílásszélesség, ma gassága táblázat sze rint 18) Ajtó és ab lak kombinációnál a tel jes nyílásszélesség mé re te 19) Egye di kialakitásnál rajz szük sé ges Kilépés pl. ± 0 32 Készszél. = Tengelyméret Készszél. = Tengelyméret 32 Alagútszélesség Alagútszélesség 70 Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 2006/06

12 Méretmegadás Típus: AR -S, AR -Z Takarólemez hossza ~1, = AK - FS ~1, = AK - FS ~1, Nyílásszélesség min.2 63 Készmagasság Készmagasság Standard Takarólemez magassága Kilépés + Kilépés - 13 ~1, x ~1, Nyílásszélesség Mûszaki változtatások joga fenntartva - Kiadás 06/

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Belső sötétítő vászonroló

Belső sötétítő vászonroló Belső sötétítő vászonroló Felhasználási terület és alkalmazás Belső sötétitő vászonroló utólagos beépítéshez mind az új mind a régi épületek esetében. Közvetlenül az ablaktokra vagy oldalról az falkávára

Részletesebben