Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam"

Átírás

1 Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások, fejlődésük és következményeik megláttatása; a Föld és a rajta élő emberek közötti kapcsolat feltárása; áttekintés a földrajzi környezet jelenségeinek, folyamatainak, kölcsönhatásainak térbeli és időbeli eloszlásáról és differenciálódásáról a Földön; ismertesse meg a társadalmi-gazdasági életben jelenlevő többirányú, kölcsönös függőséget; az emberi jogok, más népek, nemzetek tisztelete, megismerésük és a velük való együttműködés igényének alakítása a humanitás és a tolerancia jegyében; a közgazdasági szemléletmód formálása; a környezeti gondolkodás fejlesztése, helyi, országos, kontinentális és globális példákkal; a tanulók felkészítése arra, hogy 12. évfolyam végén az érettségi vizsgát letehessék. A tantárgy tanításának további feladatait az évfolyamoknál, illetve a témáknál részletezzük. Sajátítsák el a tanulók az ismeretszerzési módszereket és bizonyítsák az önálló ismeretszerzéshez szükséges feldolgozási készségeiket, képességeiket: pontos megfigyelésekkel, önálló vizsgálatokkal, az ezekről alkotott véleménnyel; a megfigyeléseik, ismereteik szakszerű elmondásával, írásbeli és rajzos rögzítésével; az alapvető természettudományos módszerek alkalmazásával, az eredmények értékelésével és indoklásával; ábrák, grafikonok, diagramok, statisztikai adatsorok, képi és szimbolikus ábrázolási módok földrajzi tartalmának megértésével és összehasonlító elemzésével; különböző információs anyagokban (folyóiratok, szakkönyvek, lexikonok, filmek, internet) való tájékozódással, forráselemzéssel; vázlatrajz, metszet, térképvázlat készítésével; a rendszeres térképhasználattal: a szemléleti és logikai térképolvasással; térbeli és időbeli tájékozódásukat a Földről szerzett ismeretek felhasználásával; problémamegoldó gondolkodásban való jártasságukat a problémák, a törvényszerűségek felismerésével, döntéshozatallal; megfelelő kommunikációs készségüket a pontos és kifejező földrajzi szaknyelv alkalmazásával. Bizonyítsák tájékozottságukat az ismeretanyagban: a környezet anyagainak felismerésével, jellemzőik megkülönböztetésével (pl. ásványok, kőzetek, nyersanyagok, talajok); a földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak ismeretével és alkalmazásával; 262

2 Gimnázium időbeni tájékozottságukat a földtörténeti, a társadalmi-gazdasági folyamatok nagyságrendjének ismeretével, az időbeli párhuzamok példáival, az időszámításokban való jártasságukkal; az alapvető földrajzi fogalmak, jelenségek, folyamatok, összefüggések megértésével és tartalmuk kifejtésével; a Föld egyes tájainak, országainak, kontinenseinek tipikus természeti és társadalmi jellemzőinek, kölcsönhatásainak ismeretével; lokális, regionális és globális környezettani és környezetvédelmi kérdésekről, az okokról, a megelőzés és a védekezés lehetőségeiről alkotott véleményükkel és cselekedeteikkel. A földrajzi tanulmányaik végén készségszinten tudjanak tájékozódni a természetföldrajzi és jártasság szinten a társadalomföldrajzi környezetben; Legyenek képesek arra, hogy földrajzi ismereteiket felhasználják a mindennapi életben. Az egyes évfolyamok fő témaköre: Földrajz: 9. évfolyam: Általános természeti földrajz Óraszám: Földrajz: 10. évfolyam: Társadalomföldrajz Óraszám: 74 óra 74 óra Felhasználható tankönyvek és segédletek: Nt /1 Dr. Nemerkényi Antal-Dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz Nt /1 Dr. Bernek Ágnes-Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz FÖLDRAJZ 9. évfolyam Az általánosos természetföldrajz tanítására fordítható idő: heti 2 óra Az évi órakeret javasolt felosztása: Új anyag feldolgozására Összefoglalásra, ellenőrzésre Helyi adottságokra Összesen: 60 óra 9 óra 5 óra 74 óra korszerű, tudományosan megalapozott és rendszerezett természettudományi ismeretanyag és szemlélet nyújtása a Világegyetemről, a Földről mint égitestről és a geoszférákról a földrajzi környezet folyamatainak, összefüggéseinek átfogó rendszerként való értelmezéséhez; az előző évfolyamok követelményeire építve a kontinensek, tájak, országok típuspéldáin bemutatott jelenségek, folyamatok alkalmazása a Föld egészére, általánosítás a geoszférákra; a tanulók földrajzi gondolkodásának fejlesztése következtetések levonásával, a térbeli és időbeli földtörténeti és evolúciós változások bemutatásával, ok-okozati összefüggések elemzésével; bemutatni minden szférában a környezet adottságának változását, a természet védelmére irányuló megoldásokat a tanulók globális környezeti gondolkodásának fejlesztése céljából; 263

3 Gimnázium beláttatni a földrajzi kölcsönhatások legszembetűnőbb eredményét: a földrajzi zónalitást; bemutatni a természetföldrajzi övezetesség hatását a társadalom életére, a természeti adottságok és a településhálózat közötti kapcsolat alakulását; megismertetni a tanulókkal a népesség számának alakulását, kapcsolatát a természeti és a társadalmi viszonyokkal; fenti ismereteiket tudják felhasználni a Föld jellegzetes tájainak komplex jellemzésére, a zonalitás bizonyítására; értsék meg a kapcsolatot a népesség számának alakulása és a természeti és társadalmi viszonyok között; értsék meg, hogy a Föld egységes rendszer, amelynek bármelyik eleme károsodik, az ember élettere kerül veszélybe. Kozmikus környezetünk Térképészeti alapismeretek A geoszférák földrajza A természetföldrajzi övezetesség A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre Új anyag feldolgozására összesen: 10 óra 30 óra 10 óra 10 óra 60 óra Kozmikus környezetünk, Térképészeti alapismeretek a tanulók természettudományos világképének formálása a Föld kialakulásának, a Világegyetemben elfoglalt helyének bemutatásával, a mozgásaiból adódó következmények elemzésével; a tudomány és a technika új eredményeinek és a kutatások szerepének érzékeltetése a Földre vonatkozó ismeretek bővülésében, átértékelésében; térbeli- és időbeli tájékozódó képességük fejlesztése különféle méretarányú és tartalmú térképek alkalmazásával, földrajzi gyakorlatokkal. legyenek helyes képzeteik a Világegyetemről és a Földről mint az egész és a részviszonyáról; értsék meg és tudják egyszerűen megmagyarázni az égitestek egymás közötti kapcsolatait, mozgástípusait; megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják hasznosítani a témakörben; a térképi alapismeretekre építve legyenek képesek a készségszintű szemléleti és logikai térképolvasásra, tematikus térképek összehasonlító elemzésére, űrfelvételek értelmezésére, földrajzi gyakorlatok végzésére (északi irány meghatározása, a térkép tájolása, jelkulcs és keresőhálózat alkalmazása, távolságmérés, magasságmeghatározás, helymeghatározás, helyi- és zónaidő kiszámítása stb.). A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer A Föld alakja, fő mozgástípusai Tájékozódás a földi térben és időben A földrajzi környezet ábrázolása: a térkép A térképek fajtái méretarány és tartalom szerint A tér használata 264

4 Gimnázium Gyakorlatok Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében A műholdfelvételek A távérzékelés. Földrajzi felfedezők. Magyar világjárók A geoszférák földrajza korszerű magyarázatot adni a kőzetburok kialakulására, jelenségeire, folyamataira, a lemeztektonikai elmélet segítségével, az oksági összefüggések kiemelésével; a földtörténet fő eseményeinek időbeli követésével, az állandó változás érzékel- tetésével a tér- és időszemlélet, a rendszerezőképesség, az evolúciós szemlélet alakítása; megfigyelések és egyszerű vizsgálatok végzésével módot nyújtani a tanulóknak elméleti és gyakorlati ismereteik összekapcsolására; a légkör keletkezésének, összetételének, szerkezetének elemezésével, jelenségeinek bemutatásával ok-okozati összefüggések meglátása, a geoszférák kölcsönhatásának bizonyítása; annak tudatosítása, hogy a mennyiségi változások minőségi változást eredményeznek a légkörben is (pl. üvegházhatás); a rész és az egész kapcsolatának érzékeltetése a nagy földi légkörzés folyamatában; a légkörről szerzett ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a gyakorlatban; a Föld mint egységes rendszer működésének bizonyítása: a hidroszféra jelenségeinek, főbb folyamatainak, a víz körforgásának megismertetésével, a többi szférára gyakorolt hatásainak bemutatásával; a víz, a gazdaság és a mindennapi élet kapcsolata a vízszennyezés következményeinek elemzésével, a víztisztítás hangsúlyozásával; a komplex vízgazdálkodás jelentőségének kiemelése azzal a céllal, hogy a tanulók felismerjék a nemzetközi összefogás szükségességét a hidroszféra védelmében. ismerjék a tanulók a kőzetburokhoz kapcsolódó általános fogalmak jellemző tartalmi jegyeit, ismerjék fel a természetben, ábrákon, képeken tudjanak előfordulási helyeikre példákat mondani, s azokat mutassák meg a térképen; értsék meg és tudják ábrákon magyarázni: a geoszférák kialakulásának, a földfelszín fejlődésének, a kőzetek és ásványok keletkezésének folyamatát; megfigyeléseik, vizsgálataik alapján ismerjék fel a legfontosabb kőzeteket, ásványokat; legyenek képesek a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai, biológiai ismeretek alapvető szintézisére; rendelkezzenek a tanulók szilárd ismeretekkel a levegőburokról, használják a témakör alapvető fogalmait biztonságosan írásbeli és szóbeli megnyilvánulásaikban egyaránt; értsék meg és magyarázzák a természetben megfigyelt, képeken-rajzokon ábrázolt folyamatokat: a levegő felmelegedését, és lehűlését, a felhő- és csapadékképződést, a ciklon és az anticiklon keletkezését, a nagy földi légkörzést, a monszun kialakulását, a klímaváltozást, a levegő szennyeződését; lássák be és bizonyítsák példákkal az összefüggéseket: a Föld mozgástípusai a hőmérséklet napi és évi járása, hőmérséklet - magasság - légnyomás, a napsugarak hajlásszöge - földrajzi szélesség, domborzat - a felszín minősége - felmelegedés, ózon - káros sugárzás - ózonlyuk, ciklonok és anticiklonok - az időjárás változása, hőmérséklet és csapadék - mezőgazdaság között; 265

5 Gimnázium tudják biztonsággal elvégezni, megoldani a következő gyakorlatokat: meteorológiai és időjárási térképek elemzése, tematikus térképek (hőmérséklet, szél, csapadék) értelmezése, időjárási megfigyelések és mérések végzése, középhőmérséklet és hőingás kiszámítása, adatok grafikus ábrázolása és összehasonlítása; definiálják és bizonyítsák példákkal a tanulók a hidroszféra általános fogalmainak jellemzőit, ismerjék fel a természetben, képekben, ábrákon tudjanak példákat mondani előfordulásaikra, s mutassák meg a térképen azokat; ismerjék fel és magyarázzák: a víz körforgásának, az óceánok és tengerek mozgási áramlási rendszerének, a folyó és a jég felszínformálásának, a tavak keletkezésének folyamatát, a víztisztítás szükségességét és lehetőségeit; ismerjék a talaj kialakulását, összetételét és szerkezetét, a Föld jellemző talajfajtáit; ismerjék a Föld belső és külső erőinek a szerepét a felszínfejlődésben, a jellegzetes felszínformák kialakulásában; legyenek képesek önállóan elvégezni a témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat. A Föld belső szerkezete Kőzetlemezek - lemeztektonika A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A kőzetlemezek és a földrengések A kőzetlemezek és a hegységképződés A litoszféra építőkövei - a kőzetek A Föld története A légkör anyaga és szerkezete A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig Az időjárás és az éghajlat elemei Ciklonok, anticiklonok Az általános légkörzés A monszun szélrendszer A légszennyezés nem ismer határokat! Óceánok és tengerek A tengervíz mozgásai Felszín alatti vizek Felszíni vizek A vízszennyezés sem ismer határokat! A földfelszín formakincse A Föld belső és külső erői, felszínformálásuk A talaj A természetföldrajzi övezetesség bemutatni a természetföldrajzi tényezők kölcsönhatásának eredményét: a zonalitást, s ezáltal a tanulók analizáló-szintetizáló képességének fejlesztése; a földrajzi gondolkodás algoritmusának kialakítása az éghajlati jellemzők, a talaj, az élővilág, a vízháztartás, a főbb felszínformáló folyamatok és a gazdasági tevékenység szisztematikus összehasonlításával; a tanulók ökológiai szemléletének fejlesztése. 266

6 Gimnázium ismerjék a tanulók a zonalitáshoz kapcsolód új fogalmak tartalmi jegyeit és tudják a fogalmakat topográfiailag is kapcsolni az egyes zónákhoz; értelmezzék és magyarázzák a szoláris és a módosított éghajlati övezetek kialakulását; a szél, a folyók, a jég, az aprózódás és a csapadék felszínformáló munkáját; tudják elvégezni biztonsággal az alábbi földrajzi gyakorlatokat: klímadiagram felismerése, összehasonlító elemzése, tájakkal való azonosítása; tematikus térképek logikai elemzése (pl. éghajlat, talaj, természetes növénytakaró); a témakör feldolgozásakor alkalmazzák a kontinensföldrajzban szerzett ismereteiket. Az éghajlati és a földrajzi övezetesség kialakulása A forró övezet A mérsékelt övezet A hideg övezet A hegyvidékek függőleges övezetessége Az egyes övezetek környezeti gondjai, válságterületei A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére a természeti környezet és a társadalom kapcsolatának bemutatása, a kapcsolat idő- beli változásának, a természetfejlődést befolyásoló szerepének megismertetése; a Föld eltérő természeti és társadalmi adottságú térségeire jellemző népesedési folyamatok, demográfiai jelenségek időbeli változásának bemutatása, következtetések megfogalmazása; az ember egyéniségének és alkotásainak tiszteletére nevelés, a másság elfogadása más népek, kultúrák sajátos értékeinek megismertetése. ismerjék a tanulók a népességre és a településekre vonatkozó legfontosabb alapfogalmakat; értsék meg és tudják ábrán elemezni a népesedési ciklus szakaszait, a fiatalodó és öregedő társadalmak tipikus korfáit, a világ népességének növekedését; indokolják a természeti adottságok és a népesség földrajzi eloszlásának összefüggéseit; tudják jellemezni a főbb településtípusokat; magyarázzák és bizonyítsák példákkal a népességmozgások különböző típusait; lássák be a Föld eltartóképessége, a demográfiai robbanás és a növekvő fogyasztás közötti összefüggést, s ennek a környezetre gyakorolt hatásait; használják a témakörben biztonsággal a statisztikai adatokat, a települési alaprajzokat, a tematikus térképeket, a különféle forrásanyagokat ismereteik bővítésére. Természet és társadalom: a kapcsolat történelmi alakulása A világnépesség növekedése A népességnövekedés tényezői és következményei A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége A települések és a városiasodás folyamata 267

7 Gimnázium FÖLDRAJZ 10. évfolyam A társadalomföldrajz tanítására fordítható idő: heti 2 óra Az évi órakeret javasolt felosztása: Új anyag feldolgozása Összefoglalásra, ellenőrzésre Helyi adottságokra Összesen: 60 óra 8 óra 6 óra 74 óra a kontinensek és országok konkrét példái alapján általánosítás a világban lezajló társadalmi folyamatokra, a gazdaság ágazati és területi szerveződésére; a globalizáció, a piacgazdaság működésének bemutatásával segítsük a tanulók világban való eligazodását; a nemzetközi intézmények, pénzügyi szervezetek, transznacionális vállalatok szerepének bemutatásával áttekintő képet adni a világgazdaság mozgatórugóiról; a környezeti adottságokkal való ésszerű gazdálkodásra és józan önmérsékletre nevelés a fogyasztásban: a túlnépesedés, az urbanizáció, a korlátozott nyersanyag és energiakészlet ellentmondásainak bemutatásával; a tanulók komplex szemléletének fejlesztése a társadalmi jelenségek, folyamatok változásukban történő elemzésével, következményeik mérlegelésével. legyenek képesek a tanulók a tankönyv és a különféle információhordozók (televízió, napi sajtó, internet stb.) segítségével megszerzett adatok, tények birtokában következtetések levonására, általánosítások megfogalmazására, ismereteik új szituációban történő alkalmazására; legyen áttekintő képük a gazdaság tagolódásáról, szerkezetéről, rendszeréről; ismerjék fel és indokolják a földrajzi munkamegosztás szükségességét, az együttműködés sokféle lehetőségét; az ismeretek megszerzéséhez legyenek jártasak statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok olvasásában, elemzésük tükrözze elméleti ismereteik biztonságát; legyenek nyitottak a tömegkommunikáció követésére, tudják ezek aktuális híreit ismereteik bővítésére használni. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 30 óra A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok 30 óra A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai 8 óra Új anyag feldolgozására összesen 68 óra A világ változó társadalmi-gazdasági képe ismerjék a gazdasági élet legfontosabb ágait, kapcsolatait, telepítő tényezőit, szerepük átértékelődését; 268

8 Gimnázium tudjanak a világgazdaság jellemző folyamatairól, a globalizációról s annak jelentőségéről; ismerjék a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, a nemzetközi szervezetek szerepét; tudják a piacgazdaság jellemzőit, s a transznacionális vállalatok szerepét a világgazdaságban; mutassuk be konkrét példákon a működőtőke és a pénz világát. értsék meg a kapcsolatot az egyes gazdasági ágazatok között; fedezzék fel az egyes ágazatok jelentőségének változásait; ismerjék a világgazdaság fő folyamatait, a világgazdasági szerepkörök változásait; ismerjék a nemzetközi szervezetek nevét, fő tevékenységi körét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági életének irányításában; legyenek ismereteik a transznacionális vállalatok, a működőtőke helyéről, szerepéről napjaink gazdaságában; ismerjék a tőzsde szerepét, a világ meghatározó pénzügyi szervezeteit; ismerjék a tanulók a gazdasági fejlettség nemzetközi összehasonlításra alkalmas mutatóit, s tudjanak ezek kvantitatív jellemzőinek összehasonlításával tendenciákat megfogalmazni; értsék meg a nemzetközi tőke, a pénzügyi függőség, az adósság szerepét a gazdaságban; alkalmazzák készségszinten információforrásként a nemzetközi statisztikai adatokat, grafikonokat, diagramokat, tankönyvi ábrákat, újságcikkeket stb. A világgazdaság meghatározó tényezői A gazdasági fejlettség fő mutatói Az országok közötti gazdasági kapcsolatok hagyományos formái A gazdasági ágazatok jellemzői A nemzetközi tőke, az adósság, a pénzügyi függés szerepe a gazdaságban Nemzetközi szervezetek és feladataik A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok ismerjék a gazdasági fejlettség területi különbségeinek okait; tudjanak az egyes világgazdasági pólusok jellemzőiről; tudják a világgazdaság fő folyamatait bemutatni egyes régiók, országcsoportok, országok példáján; tudják elhelyezni Magyarországot a világgazdaságban, az európai országok között; a tanulók rendszerezőképességének fejlesztése, valóságlátásnak segítése a világgazdaság új szempontok alapján történő bemutatásával: az ágazati és területi elv érvényesítésével; a kontinensek és országok regionális földrajza alapján általánosítások a világ legszegényebb és leggazdagabb térségeiről; érzékeltetni a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatainak szerkezeti és területi átrendeződését, a tendenciákat; módot nyújtani a tananyag, az aktuális forrásanyagok és a tapasztalatok egybevetésére, az erőforrásokkal való megfontolt gazdálkodás szükségességének belátására; a szolgáltatási szféra, a tudomány szerepének sokoldalú bemutatása a gazdaságban; a termelés és fogyasztás környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása. 269

9 Gimnázium ismerjék és alkalmazzák helyesen a tanulók a gazdasági ágazatok körébe tartozó általános fogalmakat, tudjanak előfordulásaikra példát mondani; statisztikai táblázatok, más információhordozók (televízió, rádió, internet) adatai segítségével események, földrajzi folyamatok közti összefüggéseket tudjanak felfedezni; lássák a világpolitikai eseményei és a gazdaság közötti összefüggést; legyenek képesek biztonsággal elvégezni a következő földrajzi gyakorlatokat: különböző tematikus térképek logikai térképolvasása, folyamatábrák, korfák önálló elemzése, statisztikai adatsorokból grafikonok, diagramok összeállítása stb. A világgazdaság földrajzi szerkezete Az amerikai világgazdasági erőtér, USA és Latin-Amerika Japán és a csendes-óceáni erőtér Az Európai Unió, valamint a közép- és a kelet-európai országok Magyarország A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai az eddigi tananyag új szempontok szerinti áttekintésével a Földünk és környezetünk műveltségi terület szintézisének megteremtése; a tanulók rendszerelméletének fejlesztése annak tudatosításával, hogy a Föld egységes rendszerként működik, s a földrajzi ismeretek ennek megértését segítik; mutassuk be konkrét példákon, hogy a helyi, a regionális és a globális problémák a természet és a társadalom törvényei alapján összegződnek, s Földünk létét veszélyeztetik; jövőnk feltétele: hogy tanítványaink igyekezzenek ismereteiket döntéseikben és cselekedeteikben is érvényre juttatni, s ezt a szemléletet továbbadni. értsék meg a tanulók a termelés és a fogyasztás növekedésének hatását a természeti folyamatokra s a környezeti állapot romlásának visszahatását a társadalmi-gazdasági fejlődésre; lássák be az ellentmondást az ásványok, energiahordozók kitermelésének és felhasználásának eltérő földrajzi helyei között, a készletek végességét; alakítsanak ki véleményt a népesedés, az élelmezési gondok és az élet minőségének kapcsolatáról; érzékeljék a kulcskérdést: a fenntartható fejlődés és a fogyasztás megfelelő arányának kérdőjeleit. Az emberi tényezők szerepe a gazdasági és társadalmi életben A népesedési és urbanizációs válság Az emberiség élelmezési helyzete A Föld természeti erőforrásai A megsebzett Föld A fenntartható fejlődés kérdőjelei 270

10 Gimnázium FAKULTÁCIÓ évfolyam Cél kifejleszteni a tanulókban közösségük, országuk, régiójuk, a szomszédos országok és a világ problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét a gazdaság különböző területeink és környezetvédelemben kialakuló területi és nemzetközi együttműködések szükségességének felismertetése a hazai és európai természeti és társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó nemzeti és Európa tudat kialakításához környezettudatos életmód kialakítása a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet kialakulásának elősegítése, az egymásrautaltság, a kölcsönös függőség megértetése Követelmény Középszintű szóbeli érettségi vizsga követelményei, amely az érettségire készít fel. Emeltszintű érettségi vizsga: írásbeli szóbeli Emeltszintű követelményeket tartalmaz. Felkészít az érettségire, továbbtanulásra, OKTVre. Tananyag A Föld a Világegyetemben. A Naprendszer földi összefüggései. A földrajzi környezet ábrázolása. Természeti környezetünk földrajzi összefüggései Európa és a többi kontinens regionális földrajzi és környezeti jellegzetességei. Hazánk helye és kapcsolatai Európában. Társadalmi-gazdasági környezetünk földrajzi összefüggései. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai. A jövő kihívásai és a túlélési stratégiák. Heti óraszám: középszint 2 óra emeltszint 2 óra Értékelés Az előző évfolyamok ismertetése szerint. Emelt szinten számítási- és tesztfeladatok megoldása. 271

11 Szakközépiskola FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK SZAKKÖZÉPISKOLA évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások, fejlődésük és következményeik megláttatása, értelmezése; a Föld és a rajta élő emberek közötti kapcsolat feltárása; áttekintés a földrajzi környezet jelenségeinek, folyamatainak, kölcsönhatásainak térbeli és időbeli eloszlásáról és differenciálódásáról a Földön; mutassa be a világ társadalmi-gazdasági képének változását, a világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiókat, országcsoportokat, országokat; adottságaink, nemzeti értékeink, világban elfoglalt helyünk bemutatása, a haza földrajzának ismeretén alapuló hazaszeretet és nemzettudat formálása; az emberi jogok, más népek, nemzetek tisztelete, megismerésük és a velük való együttműködés igényének alakítása a humanitás és a tolerancia jegyében; a természet szépségeinek, értékeinek, harmóniájának megbecsülése, az ember és a természet kapcsolatának élményszerű átélése; a környezeti gondolkodás fejlesztése helyi, országos, kontinentális és globális példákkal. A szakközépiskolai földrajzoktatás felkészíti a tanulót az érettségi vizsgára, segíti a pályaorientációt és felkészít a felelős állampolgári szerepre. Sajátítsák el a tanulók az ismeretszerzési módszereket, és bizonyítsák az önálló ismeretszerzéshez szükséges feldolgozási készségeiket, képességeiket: legyenek képesek tendenciák megfogalmazására, statisztikai adatsorok elemzésére; az alapvető természettudományos módszerek alkalmazásával tudjanak ismereteket szerezni különböző forrásokból; különböző információs anyagokban (folyóiratok, szakkönyvek, lexikonok) való tájékozódással, forráselemzéssel; a rendszeres térképhasználattal: a szemléleti és logikai térképolvasással; térbeli és időbeli tájékozódásukat a Földről szerzett ismeretek felhasználásával; megfelelő kommunikációs készségüket a pontos és kifejező földrajzi szaknyelv alkalmazásával. Bizonyítsák tájékozottságukat az ismeretanyagban: a környezet anyagainak felismerésével, jellemzőik megkülönböztetésével (pl. ásványok, kőzetek, nyersanyagok, talajok); a földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak ismeretével és alkalmazásával; logikai térképolvasással; statisztikai adatok elemzésével; kiselőadások tartásával; újságcikkek, híradások figyelésével, gyűjtésével, terméklisták összeállításával; lokális, regionális és globális környezettani és környezetvédelmi kérdésekről, az okokról, a megelőzés és a védekezés lehetőségeiről alkotott véleményükkel és cselekedeteikkel. Tankönyvek: Nemerkényi Antal : Általános természetföldrajz Dr Bernek Ágnes- Dr Sárfalvi Béla : Általános társadalomföldrajz 272

12 Szakközépiskola FÖLDRAJZ 9. évfolyam Az általános természetföldrajz tanítására fordítható idő: heti 2 óra Az évi órakeret javasolt felosztása: Új anyag feldolgozására: Összefoglalásra, ellenőrzésre: Helyi adottságokra: Évvégi ismétlés Öszesen: 55 óra 10 óra 5 óra 4 óra 74 óra korszerű, tudományosan megalapozott és rendszerezett természettudományi, ismerettudományi ismeretanyag és szemlélet nyújtása a Világegyetemről, a Földről mint égitestről és a geoszférákról a földrajzi környezet folyamatainak, összefüggéseinek átfogó rendszerként való értelmezéséhez; az előző évfolyam követelményeire építve a kontinensek, tájak, országok típuspéldáin bemutatott jelenségek, folyamatok alkalmazása a Föld egészére, általánosítás a geoszférákra; a tanulók földrajzi gondolkodásának fejlesztése következtetések levonásával, a térbeli és időbeli földtörténeti és evolúciós változások bemutatásával, ok-okozati összefüggések elemzésével; bemutatni minden szférában a környezet adottságának változását, a természet védelmére irányuló megoldásokat a tanulók globális környezeti gondolkodásának fejlesztése céljából; beláttatni a földrajzi kölcsönhatások legszembetűnőbb eredményét: a földrajzi zonalitást; bemutatni a földrajzi övezetesség hatását a társadalmi-gazdasági életre. ismerjék a tanulók a Föld szféráihoz kapcsolódó természetföldrajzi jelenségeket, tényeket, fogalmakat, folyamatokat és összefüggéseket, s tudják ezeket fejlődésükben, változásukban is bemutatni; fenti ismereteiket tudják felhasználni a Föld jellegzetes tájainak komplex jellemzésére, a zonalitás bizonyítására; értsék meg, hogy a Föld egységes rendszer, amelynek bármelyik eleme károsodik, az ember élettere kerül veszélybe. Kozmikus környezetünk, térképészeti alapismeretek a tanulók természettudományos világképének formálása a Föld kialakulásának, a Világegyetemben elfoglalt helyének bemutatásával, a mozgásaiból adódó következmények elemzésével; a tudomány és a technika új eredményeinek és a kutatások szerepének érzékeltetése a Földre vonatkozó ismeretek bővülésében, átértékelésében; térbeli- és időbeli tájékozódó képességük fejlesztése különféle méretarányú és tartalmú térképek alkalmazásával, földrajzi gyakorlatokkal. 273

13 Szakközépiskola legyenek helyes képzeteik a Világegyetemről és a Földről, mint az egész és a rész viszonyáról; értsék meg és tudják egyszerűen megmagyarázni az égitestek egymás közötti kapcsolatait, mozgástípusait; megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják hasznosítani a témakörben; a térképi alapismeretekre építve legyenek képesek szemléleti és logikai térképolvasásra, tematikus térképek összehasonlító elemzésére, űrfelvételek értelmezésére, földrajzi gyakorlatok végzésére (északi irány meghatározása, a térkép tájolása, jelkulcs és keresőhálózat alkalmazása, távolságmérés, magasságmeghatározás, helymeghatározás, helyi és zónaidő kiszámítása stb.). A Naprendszer. A Föld helye a Naprendszerben A Föld alakja, fő mozgástípusai Tájékozódás a földi térben és időben A földrajzi környezet ábrázolása: a térkép A térképek fajtái méretarány és tartalom szerint A térkép használata Gyakorlatok Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében A műholdfelvételek A távérzékelés. Földrajzi felfedezők. Magyar világjárók A geoszférák földrajza A kőzetburok földrajza korszerű magyarázatot adni a kőzetburok kialakulására, jelenségeire, folyamataira, a lemeztektonikai elmélet segítségével, az oksági összefüggések kiemelésével; a földtörténet fő eseményeinek időbeli követésével, az állandó változás érzékeltetésével a tér- és időszemlélet, a rendszerezőképesség, az evolúciós szemlélet alakítása; megfigyelések és egyszerű vizsgálatok végzésével módot nyújtani a tanulóknak elméleti és gyakorlati ismereteik összekapcsolására. értsék meg a tanulók és tudják ábrákon magyarázni: a geoszférák kialakulásának, a földfelszín fejlődésének, a kőzetek és ásványok keletkezésének folyamatát; megfigyeléseik, vizsgálataik alapján ismerjék fel a legfontosabb kőzeteket, ásványokat; legyenek képesek a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai, biológiai ismeretek alapvető szintézisére. A Föld kialakulása A kőzetburok felépítése A lemeztektonika alapjai A kőzetburokban lejátszódó folyamatok Az ásványok és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik 274

14 Szakközépiskola A vízburok földrajza a Föld mint egységes rendszer működésének bizonyítása: a hidroszféra jelenségeinek, főbb folyamatainak, a víz körforgásának megismertetésével, a többi szférára gyakorolt hatásainak bemutatásával; a víz, a gazdaság és a mindennapi élet kapcsolata a vízszennyezés következményeinek elemzésével, a víztisztítás hangsúlyozásával; a komplex vízgazdálkodás jelentőségének kiemelése azzal a céllal, hogy a tanulók felismerjék a nemzetközi összefogás szükségességét a hidroszféra védelmében. ismerjék fel és magyarázzák: a víz körforgásának, az óceánok és tengerek mozgásiáramlási rendszerének, a folyó és a jég felszínformálásának, a tavak keletkezésének folyamatát, a víztisztítás szükségességét és lehetőségeit; legyenek képesek önállóan elvégezni a témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat. A vízburok kialakulása, elhelyezkedése A víz körforgása Az óceánok és a tengerek A tengervíz mozgásai A szárazföld vizei A felszín alatti vizek A szárazföldi jég Komplex vízgazdálkodás, árvízvédelem A légkör földrajza a légkör összetételének, szerkezetének megismerése; annak tudatosítása, hogy a mennyiségi változások minőségi változást eredményeznek a légkörben is (pl. üvegházhatás); a rész és az egész kapcsolatának érzékeltetése a nagy földi légkörzés folyamatában; a légkörről szerzett ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a gyakorlatban. rendelkezzenek a tanulók ismeretekkel a légkörről, használják a témakör alapvető fogalmait; értsék meg a természetben megfigyelt, képeken-rajzokon ábrázolt folyamatokat: a levegő felmelegedését és lehűlését, a felhő- és csapadékképződést, a ciklon és az anticiklon keletkezését, a nagy földi légkörzést, a monszun kialakulását, a klímaváltozás- lássák az összefüggéseket: a Föld mozgástípusai - a hőmérséklet napi és évi járása, hőmérséklet - magasság - légnyomás, a napsugarak hajlásszöge - földrajzi szélesség domborzat - a felszín minősége - felmelegedés, ózon - káros sugárzás - ózonlyuk, ciklonok és anticiklonok - az időjárás változása, hőmérséklet és csapadék - mezőgazdaság között; tudják a meteorológiai és időjárási térképek, tematikus térképek (hőmérséklet, szél, csapadék) értelmezését, időjárási megfigyelések és mérések végzését, középhőmérséklet és hőingás kiszámítását, adatok grafikus ábrázolását és összehasonlítását 275

15 Szakközépiskola A légkör anyaga és szerkezete Az időjárás és az éghajlat elemei és változásai Ciklonok és anticiklonok A nagy földi légkörzés Időjárási térkép, meteorológiai jelentés, mérés elemzése A légkör jelentősége és védelme A földrajzi övezetesség bemutatni a természetföldrajzi tényezők kölcsönhatásának eredményét: a zonalitást; a földrajzi gondolkodás algoritmusának kialakítása az éghajlati jellemzők, a talaj, az élővilág, a vízháztartás, a főbb felszínformáló folyamatok és a gazdasági tevékenység szisztematikus összehasonlításával; a tanulók ökológiai szemléletének fejlesztése. ismerjék a tanulók a zonalitáshoz kapcsolódó új fogalmak tartalmi jegyeit, és tudják a fogalmakat topográfiailag is kapcsolni az egyes zónákhoz; értelmezzék és magyarázzák a következő folyamatokat: a talaj kialakulása, romlása és pusztulása; a szél, a folyók, a jég, az aprózódás és a csapadék felszínformáló munkája; tudják elvégezni az alábbi földrajzi gyakorlatokat: klímadiagram felismerése, tájakkal való azonosítása; tematikus térképek elemzése (pl. éghajlat, talaj, természetes növénytakaró); a témakör feldolgozásakor alkalmazzák a kontinensföldrajzban szerzett ismereteiket. A talaj kialakulása. Főbb talajtípusok Az éghajlat övezetessége. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek A nagy földrajzi övezetesség A forró övezet A mérsékelt övezet A hideg övezet A hegyvidékek függőleges övezetessége Az egyes övezetek környezeti gondjai, válságterületei A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre a Föld eltérő természeti és társadalmi adottságú térségeire jellemző népesedési folyamatok, demográfiai jelenségek időbeli változásának bemutatásával, következtetések megfogalmazásával; az ember egyéniségének és alkotásainak tiszteletére nevelés, a másság elfogadása más népek, kultúrák sajátos értékeinek megismertetésével. 276

16 Szakközépiskola ismerjék a tanulók a népességre és a településekre vonatkozó legfontosabb alapfogalmakat; értsék meg a népesedési ciklus szakaszait, a fiatalodó és öregedő társadalmak tipikus korfáit, a világ népességének növekedését; indokolják a természeti adottságok és a népesség földrajzi eloszlásának összefüggéseit; tudják jellemezni a főbb településtípusokat; magyarázzák és bizonyítsák példákkal a népességmozgások különböző típusait; lássák be a Föld eltartóképessége, a demográfiai robbanás és a növekvő fogyasztás közötti összefüggést, s ennek a környezetre gyakorolt hatásait; használják a témakörben a statisztikai adatokat, a települési alaprajzokat, a tematikus térképeket, a különféle forrásanyagokat ismereteik bővítésére. Az emberfajták kialakulása és elterjedése Nyelvek, vallások A világnépesség növekedése, demográfiai átalakulás, szerkezet Népességmozgás Az urbanizáció. Városodás és városiasodás A települések típusai A települések működése, környezeti gondjai FÖLDRAJZ 10. évfolyam A társadalomföldrajz tanítására fordítható idő: heti 1 óra Az évi órakeret javasolt felosztása: Új anyag feldolgozása: Összefoglalásra, ellenőrzésre: Helyi adottságokra: Évvégi ismétlés Összesen: 27 óra 6 óra 2 óra 2 óra 37 óra a kontinensek és országok konkrét példái alapján általánosítás a világban lezajló társadalmi folyamatokra, a gazdaság ágazati és területi szerveződésére; a környezeti adottságokkal való ésszerű gazdálkodásra és józan önmérsékletre nevelés a fogyasztásban: a túlnépesedés, az urbanizáció, a korlátozott nyersanyag- és energiakészlet ellentmondásainak bemutatásával; a tanulók komplex szemléletének fejlesztése a társadalmi jelenségek, folyamatok változásukban történő elemzésével, következményeik mérlegelésével. legyenek képesek a tanulók a regionális földrajzban tanultak és az esettanulmányok alapján következtetések levonására, általánosítások megfogalmazására; legyen áttekintő képük a termelés, a fogyasztás, a kereskedelem kapcsolatáról; 277

17 Szakközépiskola ismerjék fel és indokolják a földrajzi munkamegosztás szükségességét, az együttműködés sokféle lehetőségét; ismerjék a piacgazdaság fogalmát, a működőtőke és a pénz világát; legyen képük a multinacionális vállalatok szerepéről a világgazdaságban; az ismeretek megszerzéséhez legyenek jártasak statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok olvasásában; legyenek nyitottak a tömegkommunikáció követésére, tudják ezek aktuális híreit ismereteik bővítésére használni. A világ változó társadalmi-gazdasági képe a tanulók jelenről alkotott reális világképének alakítása a világgazdaságról és annak fejlettségéről; közgazdasági szemléletük fejlesztése a gazdasági kapcsolatok hagyományos formáinak példáival, a piacgazdaság keretei között kialakult szervezeti formák bemutatásával; lehetőséget nyújtani a tanulóknak arra, hogy értelmezzék saját társadalmi tapasztalataikat, s belőlük vonjanak le következtetéseket. ismerjék a tanulók a gazdasági fejlettség nemzetközi összehasonlításra alkalmas mutatóit; értsék meg a nemzetközi tőke, a pénzügyi függőség, az adósság szerepét a gazdaságban; alkalmazzák információforrásként a nemzetközi statisztikai adatokat, grafikonokat, diagramokat, tankönyvi ábrákat, újságcikkeket stb. A gazdasági élet szerkezetének átalakulása A világgazdaság jellemző folyamatai A piacgazdaság A multinacionális vállalatok szerepe A működőtőke és a pénz világa Az adósságválság A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok a tanulók valóságlátásának segítése a világgazdaság új szempontok alapján történő bemutatásával; a kontinensek és országok regionális földrajza alapján általánosítások a világ legszegényebb és leggazdagabb térségeiről, gazdasági pólusairól; érzékeltetni a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatainak szerkezeti és területi átrendeződését, a tendenciákat; megismertetni az egyes régiók és Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban; módot nyújtani a tananyag, az aktuális forrásanyagok és a tapasztalatok egybevetésére, az erőforrásokkal való megfontolt gazdálkodás szükségességének belátására; a szolgáltatási szféra, a tudomány szerepének sokoldalú bemutatása a gazdaságban; a termelés és fogyasztás környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása. 278

18 Szakközépiskola ismerjék és alkalmazzák helyesen a tanulók a gazdasági ágazatok körébe tartozó általános fogalmakat, tudjanak előfordulásaikra példát mondani; értsék meg a hagyományos iparágak fejlődésének és a modern gyáripar kialakulásának folyamatát, telephelyeik megválasztásának eltérő szempontjait; lássák a különbséget az egyes mezőgazdasági termelési módok között, s az összefüggést a természeti adottságok és a termesztett növények között; ismerjék a főbb gazdasági pólusok és Magyarország szerepét a világgazdasági folyamatokban. A világgazdaság földrajzi szerkezete Az amerikai gazdasági erőtér Japán és a csendes-óceáni erőtér Az Európai Unió és a közép-európai országok Magyarország Napjaink globális problémái és megoldásuk lehetőségei az eddigi tananyag új szempontok szerinti áttekintésével a Földünk és környezetünk tantárgy szintézisének megteremtése; a tanulók rendszerszemléletének fejlesztése annak tudatosításával, hogy a Föld egységes rendszerként működik, s a földrajzi ismeretek ennek megértését segítik; mutassuk be konkrét példákon, hogy a helyi, a regionális és a globális problémák a természet és a társadalom törvényei alapján összegződnek, s Földünk létét veszélyeztetik; jövőnk feltétele, hogy tanítványaink igyekezzenek ismereteiket döntéseikben, munkájukban és cselekedeteikben is érvényre juttatni, s ezt a szemléletet továbbadni. értsék meg a tanulók a termelés és a fogyasztás növekedésének hatását a természeti folyamatokra s a környezeti állapot romlásának visszahatását a társadalmi-gazdasági fejlődésre; lássák be az ellentmondást az ásványok, energiahordozók kitermelésének és felhasz nálásának eltérő földrajzi helyei között, a készletek végességét; alakítsanak ki véleményt a népesedés, az élelmezési gondok és az élet minőségének kapcsolatáról; érzékeljék az új technológiák és a hulladékhasznosítás szerepét a korlátozott készletekkel való gazdálkodásban; érzékeljék a kulcskérdést: a fenntartható fejlődés és a mérsékelt fogyasztás megfelelő arányának kérdőjeleit. Az emberi tényező szerepe a gazdasági és társadalmi életben A népesedési és urbanizációs válság Az emberiség élelmezési helyzete A Föld kifosztása A fenntartható fejlődés kérdőjelei 279

19 Szakközépiskola FÖLDRAJZ SZAKKÖZÉPISKOLA 11. évfolyam Heti óraszám: Évi óraszám: 2 óra 74 óra Évi órakeret felosztása: Új anyag Összefoglalás, ellenőrzés Feladatok Év végi ismétlés 60 óra 8 óra 3 óra 3 óra Témakörök 1. Tájékozódás a földtörténeti időben 2. Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és kiemelt országainak természet és társadalomföldrajza. Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia 3. Európa országainak természet és társadalomföldrajza: általános kép, Az Európai Unió, Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa. Tankönyv Próbáld Ferenc: Regionális földrajz 280

20 Szakközépiskola FÖLDRAJZ SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam Heti óraszám: Évi óraszám: 2 óra 64 óra Évi órakeret felosztása: Új anyag Összefoglalás, ellenőrzés Helyi adottságok Felkészülés az érettségire (témakörökből) 45 óra 6 óra 5 óra 8 óra Témakörök 1. Közép-Európa tájainak és országainak természet és társadalomföldrajza. 2. A Kárpát-medence természet és társadalomföldrajza. 3. Természeti adottságok és társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain. Tankönyv Próbáld Ferenc: Regionális földrajz Bora Gyula: Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza 281

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás Dr. Teperics Károly Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék teperics@puma.unideb.hu A társadalomföldrajz helye

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18 FÖLDRAJZ Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti

Részletesebben

Földrajz évfolyam fakultáció helyi tanterve

Földrajz évfolyam fakultáció helyi tanterve Földrajz 11-12.évfolyam fakultáció helyi tanterve Részei: Földrajz 11.évfolyam Földrajz 12.évfolyam Óraszám 11.évfolyamon 36x2óra Középszint 12.évfolyamon 32x2óra Emelt szint A földrajz tantárgy célja

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára 11-12. évfolyam Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 4-4 óra A két évfolyam óraszáma: - 11. évfolyam: 144 óra - 12 évfolyam: 128 óra Témakörök 11. évfolyam Óraszámok

Részletesebben

A kőzetburok földrajza. A légkör földrajza. A vízburok földrajza. A talaj földrajza. A Föld felszínformái

A kőzetburok földrajza. A légkör földrajza. A vízburok földrajza. A talaj földrajza. A Föld felszínformái FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUM 9 10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA A tantárgy óraterve 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 2 2 Évfolyamok óraszáma 74 74 A nyelvi előkészítő évfolyamot végzett osztályoknál, és a 2009/2010-es

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9 10. évfolyamon: a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, összefüggések átfogó rendszerekbe helyezésén van a fő hangsúly.

Részletesebben

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné

FÖLDRAJZ MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 FÖLDRAJZ 9-12. évfolyam A változat Készítette: Jónás Ilona Vízvári Albertné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

Minden szakirány számára közös tételek

Minden szakirány számára közös tételek ELTE TTK Geográfus mesterszak (MSc) szóbeli felvételi vizsgatételek (Módosítva 2012. májusában) A felvételi vizsga során 1 általános és 1 szakirány szerinti tételből kell vizsgázni. Minden szakirány számára

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 120 perc 15 perc 20 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A biztosítja vizsgázó A vizsgabizottságot működtető intézmény

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 2 Célunk az, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi vizsgára történő felkészítését. Ezt azért

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A földrajztanítás alapjai 1.

A földrajztanítás alapjai 1. A földrajztanítás alapjai 1. Összeállította: dr. Makádi Mariann TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT A földrajz szakmódszertan A földrajztanítás módszertanának

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

9 10. évfolyam. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya

9 10. évfolyam. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9 10. évfolyam A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya A gimnáziumi földrajz kerettanterv szemlélete és értékrendje tükrözi a Nat szellemiségét.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 7. évfolyam... 2 Az urópán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza... 2... 2 urópa országainak természet- és társadalomföldrajza... 3

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

11. 12(12-13). évfolyam

11. 12(12-13). évfolyam FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 11. 12(12-13). évfolyam Témakörök óraszámai: 11.osztály Térképi ismeretek 4 Kozmikus környezetünk 6 A geoszférák földrajza 26 A földrajzi övezetesség 24 Népesség- és településföldrajz

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. évfolyam Célok és feladatok A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıivel. Az alapozó szakasz tantervi

Részletesebben

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép)

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével.

Részletesebben

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy reális

Részletesebben

Földrajzos linkek. Távérzékelés magyar nyelvű oktatóanyag

Földrajzos linkek. Távérzékelés magyar nyelvű oktatóanyag Földrajzos linkek Távérzékelés magyar nyelvű oktatóanyag http://www.fomi.hu/taverzekeles_oktatoanyag/ Ingyenes szoftverek a földrajzoktatásban (Szilassi Péter előadása) http://www.u-szeged.hu/egyetemrol--/--foldrajz/eloado-dr-szilassi-peter?objectparentfolderid=16691

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

Földrajz. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív:

Földrajz. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív: Földrajz Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív: 1. A kétszintű érettségi vizsgarendszer 2005. évi bevezetése óta hány május-júniusi vizsgaidőszakban

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Földrajz ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-12/13. 9. (előkészítő) évfolyam A természetismeret

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

Földrajz évfolyam

Földrajz évfolyam Földrajz 7-8. évfolyam 2 A tantárgy kiemelt céljai és feladatai (FÖLDRAJZ TANTERV) A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük

Részletesebben

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv 1. Bevezetés Földrajz (gimnázium) 1.1. Kerettantervi bevezető A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti

Részletesebben

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve

Földrajz tantárgy helyi tanterve Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK Földünk környezetünk Készült a Nemzeti Tankönyvkiadó Kerettantervcsalád Földünk-Környezetünk programja alapján. /Óraterv : z változat módosítása Heti 2-2 óra Évi 74-74 óra / Célok

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben