A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás"

Átírás

1 A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás Dr. Teperics Károly Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

2 A társadalomföldrajz helye a földrajztudományban Társadalomföldrajz Természeti földrajz Általános földrajz Általános társadalom földrajz Általános természeti földrajz Földrajz Regionális (leíró) földrajz Regionális társadalom földrajz Regionális természeti földrajz Regionális földrajz

3 Társadalomföldrajz Emberföldrajz/anthropogeográfia CZIRBUSZ Géza: Anthropo-geographia (1915) BERNÁTH Tivadar (szerk.): Általános gazdasági földrajz (1978) Gazdaságföldrajz Társadalomföldrajz TÓTH József (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. II. ( ) A társadalomföldrajz a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli törvényszerűségeit, valamint a társadalom és a környezet kapcsolatát vizsgálja (Kovács Z. 2001)

4 A társadalomföldrajz részdiszciplinái/tudományszakágai településföldrajz.. szociálgeográfia politikai földrajz Társadalomföldrajz népességföldrajz kultúrföldrajz gazdaságföldrajz történeti földrajz

5 Az iskolarendszerű köz- és felsőoktatás szerkezete életkor, évfolyam és ISCED szint szerint (forrás: OM a jelentés közoktatásról)

6 Földrajz időkeretek az általános iskolában 6. osztály 7. osztály 8. osztály Földrajz 37 óra 55,5 óra 55,5 óra Tartalmak Gazdaság- és településföldrajzi, környezeti alapok Regionális földrajz A természetföldrajz megalapozása a Természetismeret tantárgy (5. osztály) keretei között történik alapvetően. A társadalomföldrajz a Földrajz (vagy Természetismeret) keretei között a 6. osztályban jelenik meg. A regionális földrajzi ismeretek döntően a 7. és 8.osztályra koncentrálódnak.

7 A Kerettanterv középiskolai időkeretei Gimnázium (Összesen: 148 óra) 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf. Földrajz (heti 2x2 óra) Szakközépiskola (Összesen: 111 óra) Földrajz (heti 2, heti 1 óra) Integrált tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz) Szakiskola (Összesen: 74 óra) Földrajz (heti 2 óra) Integrált tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz) 203,5 129,5

8 Belső arányok az érettségi követelmények alapján Tartalmak terjedelem arány szakterület Térképi ismeretek 1 3,2% Természetföldrajz 38,6% Kozmikus környezetünk 1 3,2% Természetföldrajz A geoszférák földrajza 8 25,8% Természetföldrajz A földrajzi övezetesség 2 6,4% Természetföldrajz A népesség- és településföldrajz 1,5 4,8% Társadalomföldrajz 25,7% A világ változó társadalmi-gazdasági képe 3,5 11,3% Társadalomföldrajz A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 1 3,2% Társadalomföldrajz Magyarország földrajza 4 13,0% Regionálisföldrajz 35,7% Európa regionális földrajza 4 13,0% Regionálisföldrajz Európán kívüli földrészek földrajza 3 9,7% Regionálisföldrajz A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 2 6,4% Társadalomföldrajz Összesen % 100%

9 A gimnáziumi és szakközépiskola (9. osztály) földrajz kerettantervi témakörei, tartalmai (csak a gimnáziumi tantervben) Témakörök Népesség- és településföldrajz Tartalmak A Föld népessége A népességszám változásai. A népesség összetétele, eloszlásának területi különbségei. A népesség térbeli mozgásai. Települések a Földön A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők. A településtípusok és jellemzőik. A települések szerepkörének, szerkezetének és hálózatának átalakulási folyamatai. A városodás és a városiasodás. A nagyvárosi élet jellemzői.

10 A gimnáziumi és szakközépiskola (9., 10. osztály) földrajz kerettantervi témakörei, tartalmai (csak a gimnáziumi tantervben) Témakörök A világ változó társadalmi-gazdasági képe Tartalmak A gazdasági élet szerkezetének átalakulása A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentőségének változásai. A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. A világgazdaság jellemző folyamatai A globalizáció, az integrálódás, a regionális folyamatok és a nemzetgazdaság kapcsolata. A világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása. A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. A piacgazdaság. A multinacionális vállalatok szerepe. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolatai. A működő tőke és a pénz világa A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A pénz szerepe napjaink világgazdaságában. A pénz szerepe a hétköznapi életben: banki, tőzsdei folyamatok, vállalkozások.

11 A gimnáziumi és szakközépiskola (9., 10. osztály) földrajz kerettantervi témakörei, tartalmai (csak a gimnáziumi tantervben) Témakörök A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok. Tartalmak A gazdasági pólusok Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban: Kelet- és Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, Európai Unió. A fejlődő országok Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük a világgazdaságban. A felzárkózás lehetőségei. Egyéb egyedi szerepkörök konkrét példákon Benelux-államok, Svájc, Izrael, Egyiptom, Kína, Törökország, olajországok banánköztársaságok, adóparadicsomok, trópusi üdülőszigetek. A szerepkörökből adódó társadalmi-gazdasági sajátosságok. Magyarország Helye és szerepe a nemzetközi, kiemelten az európai társadalmi-gazdasági folyamatokban. A gazdasági rendszerváltásból adódó sajátosságok, gazdaságunk jellemző vonásai. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre.

12 A gimnáziumi és szakközépiskola (9., 10. osztály) földrajz kerettantervi témakörei, tartalmai (csak a gimnáziumi tantervben) Témakörök Tartalmak A globális problémák földrajzi vonatkozásai A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei. A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag- és energiaválság, az urbanizáció környezeti következményei, hatása az élet minőségére. A problémák mérséklésének lehetséges módjai. A környezeti válság kialakulása A különböző geoszférákat ért, regionális és a globális környezeti veszélyek összefüggései. A környezeti válság elleni összefogás többszintű lehetőségei. Az egyén felelőssége és szerepe a környezeti problémák kialakulásában, illetve mérséklésében. A harmonikus és fenntartható fejlesztés elve, a megvalósítás korlátai.

13 Belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Általános készségek, képességek (tantárgytól függetlenül fejlesztendő) Adatok gyűjtése különféle nyomtatott forrásokból, illetve internetes szakirányú honlapok felhasználásával az adott témához kapcsolódóan. Aktuális cikkek csoportmunkában történő feldolgozása, véleményalkotás az adott témakörökhöz kapcsolódóan. Beszámoló (fogalmazás, esszé) készítése az egyes témákhoz kapcsolódóan önálló vagy csoportos információgyűjtés alapján. Tanulói kiselőadás, prezentáció készítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan ismeretterjesztő- és szakirodalom, illetve digitális információforrások felhasználásával. Szituációs játék, helyzetgyakorlat egy esetleges természeti vagy környezeti katasztrófa idején történő helyes magatartásforma bemutatására. A mindennapi környezetvédelem lehetőségeinek bemutatása prezentáció összeállításával.

14 Belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Általános földrajzi-környezeti készségek Különféle társadalmi-gazdasági folyamatokat és környezeti problémákat bemutató tematikus térképek logikai és összehasonlító elemzése. Sajtó- és tv-figyelő: aktualitások gyűjtése a regionális és a globális környezeti problémákról, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatokról, az emberi tevékenység következtében károsodott tájak, térségek helyreállításáról. Az információk rendszerezése és bemutatása tanulói kiselőadás, illetve prezentáció formájában Természet- és társadalomföldrajzi jelenségeket bemutató képek, rövid filmek (video, DVD) értelmezése. Személetes diagramok készítése természet- és társadalomföldrajzi adatsorok alapján. Összefoglaló készítése az elmúlt időszak környezetvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásairól. Projekt feladatok megoldása egyéni vagy csoport munkában az egyes témakörökhöz kapcsolódóan: pl. a lakókörnyezet közelébe települt transznacionális vállaltok tevékenységének bemutatása, a legközelebbi ipari park tevékenységének bemutatása, a szolgáltatások jellemzőinek változása, környezetszennyezés és mérséklésének lehetőségei a lakókörnyezetben stb.. Szituációs játék például ipari park létesítéséről, multinacionális vállalatok terjeszkedéséről, vállalkozás alapításáról.

15 Belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Általános földrajzi-környezeti készségek Vita az éghajlatváltozások okairól és lehetséges következményeiről cikkek alapján. Véleményütköztetés és érvelés a globalizálódó világ és a nemzeti gazdaságok érdekellentéteiről. Döntéshozói szerep gyakorlása a környezeti problémák kialakulásával és mérséklési lehetőségeivel kapcsolatos szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban. Leírások gyűjtése és elemzése a természeti katasztrófákról, az elhárítás lehetőségeiről, a környezet fokozatos átalakításáról, a természeti feltételek szerepének átértékelődéséről. Riport készítése környezetvédelmi szakemberrel egy adott környezeti probléma megítéléséről várható következményeiről. Döntéshozói szerep gyakorlása a környezeti problémák kialakulásával és mérséklési lehetőségeivel kapcsolatos szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban. A témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmak, jelenségek felismerése kontúrtérképen. Különféle természetföldrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat feldolgozó tematikus térképek logikai és összehasonlító elemzése összefüggések bemutatása. Digitális térképeken közölt információk leolvasása, értelmezése. Digitális útvonaltervező használata.

16 Társadalomföldrajzra vonatkozó belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Népesség- településföldrajz Népesség- és településföldrajzi jellemzők bemutatása képek, térképek, diagramok, statisztikai adatok, alaprajzok, leírások alapján. A demográfiai folyamatok időbeli egymásutániságának bemutatása példák alapján. Az egyes települések fejlődését befolyásoló tényezők bemutatása esetelemzés alapján. Vita és véleményalkotás a nagyvárosi illetve a falusi élet előnyeiről és hátrányairól.

17 Társadalomföldrajzra vonatkozó belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Gazdaságföldrajz A gazdasági ágazatok szerepét, jelentőségét bemutató statisztikai adatok, diagramok összehasonlító elemzése. Adatok gyűjtése az egyes termékek, termékcsoportok világpiaci szerepének változásáról, az információs szolgáltatás fejlődéséről. Információk gyűjtése az egyes kontinenseken, vagy a régiókban lezajlott gazdasági fejlődés jellemző vonásairól gazdaságtörténeti térképek felhasználásával. Terméklisták összeállítása, poszter kiállítás a különböző multinacionális cégek termékeiből. Az egyes térségek, régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása különböző statisztikai mutatók, tematikus térképek alapján. Különböző nyomtatott és elektronikus forrásokból gyűjtött gazdasági-pénzügyi adatok alapján táblázatok, grafikonok, rangsorok, tematikus térképek készítése. Az ábrázolt adatok értelmezése.

18 Társadalomföldrajzra vonatkozó belépő tevékenységek a gimnáziumi és szakközépiskolai tantervekben (csak a gimnáziumiban jelenik meg) Politikai földrajz ( modern politikai gazdaságtan ) Példák gyűjtése különféle kommunikációs forrásokból különböző térségek integrációs törekvéseire, azok okainak elemzése, összehasonlításuk tanári irányítással. Véleményütköztetés és érvelés a globalizálódó világ és a nemzeti gazdaságok érdekellentéteiről. Információk gyűjtése sajtóból, hírműsorokból a nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepéről, a globalizálódó világ jellemző vonásairól. Közgazdasági tartalmak Szituációs játék például a tőzsde működéséről, ipari park létesítéséről, multinacionális vállalatok terjeszkedéséről. Egyszerű számítási feladatok megoldása, pl.: árfolyamváltozással, tőzsdei folyamatokkal, gazdasági növekedés ütemével kapcsolatban. A hazai gazdasági-pénzügyi, tőzsdei folyamatok nyomon követése internetes források felhasználásával. A folyamatok jellemzőinek összefoglalása.

19 Gimnázium, szakközépiskola: Projekt feladatok PROJEKT FELADATOK Projekt feladat: A Föld jellemző demográfiai és urbanizációs folyamatainak vizsgálata csoportmunkában történő információgyűjtés alapján. Projekt feladat: Egy geoszféra környezeti problémáinak bemutatása. Megoldási lehetőségek megfogalmazása és érvekkel történő alátámasztása Projekt feladat: Az Európai Unió bővítésének és az együttműködés különböző területeinek bemutatása poszter bemutató formájában. Projekt feladat: Tőzsdefigyelő egy adott időszak vagy egy tevékenységi körhöz tartozó vállalatokra jellemző tőzsdei folyamatok vizsgálata. Projekt feladat: Alapíts vállalkozást! Mire, miért, hogyan? Projekt feladat: A tőzsde működésének modellezése, pl. csokoládé tőzsde. Projekt feladat: Szolgáltatások: régen és ma, faluban és nagyvárosban, a fejlődő és a fejlett világban. LÁTOGATÁSOK Látogatás a Budapesti Értéktőzsdén. Látogatás termelő üzemben (Audi, Suzuki, élelmiszeripari üzem stb.) vagy szolgáltató intézményben (pl. elektromos művek, távfűtő művek, szennyvíztisztító). Látogatás egy ipari parkban.

20 Szakiskola, tartalmak Témakörök Népesség-és településföldrajz A gazdasági élet jellemzői A világgazdaság Globális problémák Tartalmak A Föld népessége. A népességszám változása. A népesség összetétele, eloszlása. A népesség térbeli mozgásai. A települések fajtái. A településtípusok és jellemzőik. A gazdaság ágazatai A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentősége. Gazdasági fejlettség A gazdasági fejlettség földrajzi különbségei: a fejlett és a fejlődő országok jellemzői. A gazdasági növekedés, a gazdasági fejlettség mutatói. A világgazdaság jellemző folyamatai A globalizáció pozitív és negatív következményei. A nemzetközi szervezetek szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. A pénz szerepe napjaink gazdasági folyamataiban: banki, tőzsdei folyamatok, vállalkozások. Hazánk helye és szerepe a nemzetközi, kiemelten az európai társadalmi-gazdasági folyamatokban. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei. A környezeti válság kialakulása, a válság leküzdésének lehetőségei. Az egyén felelőssége és szerepe a környezeti problémák kialakulásában, illetve mérséklésében.

21 Szakiskola, tevékenységformák Általános készségek, képességek (tantárgytól függetlenül fejlesztendő) Információk gyűjtése megadott szempontok alapján az egyes témákhoz kapcsolódóan nyomtatott információhordozókból, illetve megfelelő internetes honlapok felhasználásával. Egyes témákhoz kapcsolódóan rövid kiselőadás, prezentáció készítése tanári irányítással. Egyszerű, a mindennapi életben felhasználható gazdasági-pénzügyi számítások megoldása. Általános (komplex földrajzi-környezeti) készségek Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági tényeket bemutató tematikus térképek elemzése. Kontúrtérképes feladatok irányított megoldása. Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatok grafikus ábrázolása. Adatok gyűjtése egyéni vagy csoportmunkában a sajtóból, a híradásokból a földi szférák szennyezettségéről és azok környezeti következményeiről, a természeti környezet fokozatos átalakításáról. Sajtó-, tv- és internet-figyelő: az egyes témákhoz kapcsolódó aktualitások gyűjtése, pl. természeti jelenségekről, hazai és uniós társadalmi-gazdasági történésekről, regionális és globális környezeti problémákról, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatokról, az emberi tevékenység következtében károsodott tájak, térségek helyreállításáról. Rendszerező vázlat készítése. Az információk rövid összefoglalása, ismertetése.

22 Szakiskola, tevékenységformák Népességföldrajz, településföldrajz A világ népesedési folyamatainak jellemzése, bemutatása korfák és statisztikai adatok alapján. A településtípusok és a településhálózat jellemző vonásainak bemutatása térképek, alaprajzok, leírások alapján. Gazdaságföldrajz A gazdasági ágazatok szerepét, jelentőségét bemutató statisztikai adatok, diagramok összehasonlító elemzése. Terméklisták összeállítása, poszter kiállítás szervezése a különböző multinacionális cégek hazánkban is kapható termékeiből.

23 Szakiskola: Projektfeladatok, látogatások Projekt feladat: Egy geoszféra környezeti problémáinak bemutatása. Megoldási lehetőségek megfogalmazása és érvekkel történő alátámasztása Projekt feladat: Az Európai Unió bővítésének és az együttműködés különböző területeinek bemutatása poszter vagy prezentáció formájában. Projekt feladat: Tőzsdefigyelő egy adott időszak vagy egy tevékenységi körhöz tartozó vállalatokra jellemző tőzsdei folyamatok vizsgálata. Projekt feladat: Alapíts vállalkozást! Mire, miért, hogyan? Projekt feladat: Szolgáltatások: régen és ma, faluban és nagyvárosban, a fejlődő és a fejlett világban. Látogatás a Budapesti Értéktőzsdén. Látogatás egy termelő üzemben (Audi, Suzuki, élelmiszeripari üzem stb.) vagy szolgáltató intézményben (pl. elektromos művek, távfűtő művek, szennyvíztisztító). Látogatás egy ipari parkban.

24 Milyen társadalomföldrajzi tartalmak vannak jelen? HAGYOMÁNYOSAN JELENLÉVŐ TARTALMAK Gazdaságföldrajz (a társadalomföldrajz és a regionális földrajz keretei között egyaránt). Népességföldrajz Településföldrajz MODERN ELEMEK Tartalmi vonatkozásban Politikai földrajz, politológia Nemzetközi szervezetek Globalizáció Integrációs folyamatok Közgazdaságtan Szemléletmód váltás Többszintű térszemlélet Történeti szemlélet Közgazdasági szemlélet Módszertani vonatkozásban Képességfejlesztésre koncentráló elvárások NAT Kerettanterv Érettségi követelmények Érettségi feladattípusok

25 A társadalomtudományokkal történő kapcsolódás Tantárgyi koncentráció lehetőségei: Történelem Előkészítő szereppel Emberismeret és etika Társadalomismeret Társadalomismeret és etika (szakközépiskola) Történelem és társadalomismeret (szakiskola) A társadalomföldrajzban megjelenő (önálló közoktatási formával nem rendelkező) diszciplinák: Szociológia Demográfia Antropológia Településtan, urbanisztika Regionális gazdaságtan Közgazdaságtan Politológia Néprajz

26 Gondok A földrajz tantárgy problémái: Szűkülő időkeretek Választható érettségi tárgy Nem elvárás a továbbtanulásnál sehol a felsőoktatásban A középiskola első két évében kerül oktatásra (nem lehet kihasználni a koncentráció lehetőségeit) Alacsony presztízs Nem tartják fontos tantárgynak Nem tartják hasznos tantárgynak

27 A közoktatás földrajzi tartalmainak kialakítására ható tényezők Az új szaktudományi eredmények TANANYAG A földrajztanítás és a szaktudomány hagyományai Társadalmi igények Népszerű társadalomtudományok megjelenítése, társadalomföldrajzi tartalmak bővítése

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 2 Célunk az, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi vizsgára történő felkészítését. Ezt azért

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9 10. évfolyamon: a természetföldrajzi és társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, összefüggések átfogó rendszerekbe helyezésén van a fő hangsúly.

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 8. (MK-4289-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk, környezetünk

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földünk környezetünk. Célok és feladatok

Földünk környezetünk. Célok és feladatok Földünk környezetünk Célok és feladatok A Nemzeti alaptanterv Földünk környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi és követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 9-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Taneszközök. Célok, feladatok

Taneszközök. Célok, feladatok FÖLDRAJZ Tankönyv: Taneszközök A munkaközösség együtt választ a kerettantervnek megfelelő, a Közoktatási Tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvekből. Eszközök: falitérképek, tematikus térképek, kőzetgyűjtemény,

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.11. 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 7-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (1 2 2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam

FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam FÖLDRAJZ 6-8. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A földrajz tantárgy tanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya A földrajz tanterv szemlélete

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben