feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "feldolgozással. feldolgozással feldolgozással"

Átírás

1 Helyi tanterv Földrajz évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Elősegíti, hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket, mely cél szorosan kapcsolódik az iskola bibliai világképet formáló programjához, kiegészítve a spirituális vetületet természetes aspektusaival. Cél, hogy a tanítás során a jelenségek, folyamatok vizsgálatát kövesse az általánosítás és az összefüggések feltárása, valamint ezek átfogó rendszerként való értelmezése. Minden jelenséget és folyamatot változásaiban, kölcsönhatásaiban, fejlődésében kell bemutatni, vizsgálva ezen kölcsönhatások, változások szerepét, lehetséges következményeit napjaink földrajzikörnyezeti jelenségeiben. Bár a földrajz tantárgy a ma emberét, társadalmát és környezetét állítja a középpontba, iskolánk keresztény elkötelezettségéből következően időt kell fordítani a társadalmi és környezeti jelenségek, változások mögötti spirituális okok megláttatására, értelmezésére (Pl. az USA gazdasági előretörése; Izrael XX. századi megjelenése és a létezéséből fakadó konfliktusai; a gazdag és szegény régiók kialakulásának spirituális okai, stb.) is. A jövő kihívásai - amelyekkel az emberiségnek szembe kell néznie alapvetően földrajzi problémákból indulnak ki. Ezért a földrajz tantárgy feladata, hogy alakítsa a tanulók környezet iránti érzékenységét, felismertesse velük a helyi, regionális, globális problémákat, a környezetre és az emberre veszélyes folyamatok mérséklésének, megakadályozásának szükségességét, lehetséges módjait. A tantárgy oktatásának célja, hogy rávezesse diákjainkat a tantárgy folyamatainak megértésére, kifejlessze bennük a közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentősen átalakította környezetét, valamint segíteni kell őket környezettudatos életmódjuk kialakításának megalapozásában. A földrajzi tanulmányoknak fel kell ébreszteniük a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklődést és tiszteletet a tanulókban. A tantárgy tanítása során fel kell tárni a társadalmi-gazdasági életben jelen levő többirányú, kölcsönös függőség tényezőit. Fejlesztési követelmények A gimnáziumi oktatásban el kell érni, hogy a tanulók önállóan elemezzék, értelmezzék a természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági történéseket. Ezen a szinten tovább bővüljön fogalmaik köre, szintetizálják korábbi ismereteiket, biztosan tájékozódjanak a Földön lezajló folyamatok között térben és időben egyaránt. A földrajzi tanulmányaik befejezésekor eligazodjanak a természeti és gazdasági-társadalmi környezetben! Használják fel földrajzi ismereteiket a mindennapi élet szempontjából fontos döntéseik meghozatalakor! Az iskola ideológiai elkötelezettségéből kifolyólag a bibliai világnézetre való nevelést célzó programjába illeszkedve fontos szempont, hogy a földrajzi gondolkodás kialakulása nem történhet a biblikus gondolkodás rovására, hanem tanári irányítás mellett el kell érni, hogy az előbbi alárendelt szerepet játsszon ez utóbbival szemben, ebbe szervesen beleépülve. A diákokban ki kell alakulnia az érvelésen alapuló egészséges vitakészségnek a témában meglevő bibliai álláspont megvédésére.

2 FÖLDRAJZ ESTI MUNKAREND 9. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1óra/hét) Általános természeti földrajz, Európa Helyi tanterv Földrajz évfolyam I. A Naprendszer, térképészeti alapismeretek 2 óra II. A geoszférák földrajza 16 óra III. A természetföldrajzi övezetesség 5 óra IV. Európa és Magyarország természeti földrajza 10 óra V. Környezetvédelmi alapismeretek 4 óra Összesen 37 óra Az általános természeti földrajz oktatásának céljai - A földrajz oktatásán belül ez a témakör az, amely a legtöbb lehetőséget kínálja a tanulók bibliai világképének formálására. Ismerjék fel a tanulók, hogy a korszerű, tudományosan megalapozott szemlélet a Világegyetemről, Földről, geoszférákról, égitestekről, valamint az ugyanebben a témában meglevő bibliai szemlélet kölcsönösen alátámasztják egymást! - Kreatív, keresztény gondolkodású emberként a tanulók képesek legyenek a tudományos tények, valamint a hipotézisek közötti éles különbségtételre a teremtés tudományosan is megindokolható bibliai koncepcióját elfogadva az evolúció és a földtörténet bizonyos részeinek hipotetikus és a materialista szemlélet által manipulált felfogásával szemben! - A földrajzi és tudományos szemléletmód alárendelt módon és szervesen illeszkedjen bele a tanuló biblikus gondolkodásmódjába! - Lássák meg a földrajzi kölcsönhatások legszembetűnőbb eredményét: a földrajzi zonalitást! - Legyenek képesek bemutatni a természeti adottságok és a társadalom közötti kapcsolat alakulását! - Fontos cél globális környezeti gondolkodásuk fejlesztése. - Tudják jellemezni komplex módon a Föld jellegzetes tájait! - Értsék meg, hogy a Föld egységes rendszer, és ha annak bármely eleme károsodik, az ember élettere kerül veszélybe! Követelmény - A tanulóknak legyenek helyes képzeteik a Világegyetemről és a Földről, - az égitestek egymás közötti kapcsolatairól, - térképi alapismeretek, földrajzi gyakorlatok végzése, űrfelvételek értelmezése. - az ember és a világegyetem eredetével kapcsolatos bibliai alapismeretek Tartalom I. A Naprendszer, térképészeti alapismeretek - A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a Világegyetemben - A Föld alakja, főbb mozgástípusai - Tájékozódás a földi térben és időben, térképtípusok és használatuk - Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében önálló feldolgozással

3 Helyi tanterv Földrajz évfolyam II. A geoszférák földrajza - A Föld belső szerkezete eltérő világmagyarázatok szerint - Kőzetlemezek lemeztektonika: a kőzetlemezek mozgásai - A vulkáni tevékenység, földrengések - A litoszféra építőkövei ásványtani alapismeretek, főbb kőzettípusok - A földfelszín formakincse: a szél, a víz és a jég felszínformálása egyes részek önálló feldolgozással. - A légkör összetétele és szerkezete - A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások - Az időjárás és az éghajlat elemei - Általános légkörzés (AC) - Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok - Felhőképződés, felhőfajták, globális felmelegedés önálló feldolgozással - Óceánok és tengerek: elhelyezkedésük, arányaik, kialakulásuk - A tengervíz mozgásai: hullámmozgás, árapály-tevékenység, tengeráramlások - A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai - A szárazföld vizei: folyóvizek, állóvizek - Felszín alatti vizek önálló feldolgozással III. A természetföldrajzi övezetesség - A talaj: talajszelvény, talajtípusok - Az éghajlati és földrajzi övezetesség kialakulása - A mérsékelt övezet és éghajlati területei - A hideg övezet és éghajlati területei - A forró övezet és éghajlati területei - A hegyvidékek függőleges övezetessége - Az egyes övezetek környezeti gondjai: túllegeltetés, túlöntözés, erdőirtás - önálló feldolgozással IV. Európa és Magyarország természeti földrajza - Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai - Európa főbb tájainak beosztása a földtörténet alapján - A Kárpát-medence természeti földrajza - Magyarország nagy- és középtájai, természetföldrajzi tájbeosztás - Hazánk nemzeti parkjai, természeti értékek, környezetvédelem - önálló feldolgozással A továbbhaladás feltételei A tanuló képes legyen bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével! Tudja az egyes szférák jellemző folyamatainak hatását a mindennapi életre! Ismertesse a földi szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra példákat mondani! Magyarázza meg példák alapján a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető összefüggéseket!

4 A felhasználandó eszközök Földrajz 9. tankönyv Mozaik Kiadó, 2008 Földrajzi térképgyűjtemény Ide vonatkozó cikkek, könyvek Vaktérkép-gyűjtemény, fénymásolatok Helyi tanterv Földrajz évfolyam A számonkérés módjai A beszámoló írásban történik, melynek során a vaktérképen való tájékozódási képességeket is vizsgáljuk. 10. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1 óra/hét) Általános társadalomföldrajz I. A világ változó társadalmi - gazdasági képe 8 óra II. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, Európán kívüli földrészek főbb országai és gazdaságuk 15 óra III. Az Európai Unió országai és gazdasága 11 óra IV. A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai 3 óra Összesen 37 óra Az általános társadalomföldrajz oktatásának céljai - A világban lezajló társadalmi folyamatok általános ismerete - A tanulók világban való eligazodásának segítése a világgazdaság és a globalizáció bemutatásával - A nemzetközi intézmények, pénzügyi szervezetek, transznacionális vállalatok szerepének bemutatásával áttekintő kép a világgazdaság mozgatórugóiról - A túlnépesedés, az urbanizáció, a korlátozott nyersanyag- és energiakészlet ellentmondásainak bemutatása - A tanulók komplex szemléletének fejlesztése Követelmény - Legyenek képesek a tanulók a tankönyv és a különböző információhordozók segítségével megszerzett adatok, tények birtokában következtetések levonására, általánosítások megfogalmazására, - legyen áttekintő képük a gazdaság tagolódásáról, szerkezetéről, rendszeréről, - ismerjék fel és indokolják a földrajzi munkamegosztás szükségességét, - legyenek jártasak statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok olvasásában, - legyenek nyitottak a tömegkommunikáció követésére!

5 Helyi tanterv Földrajz évfolyam Tartalom I. A világ változó társadalmi - gazdasági képe - A világgazdaság meghatározó tényezői, a gazdasági szektorok - A gazdasági fejlettség fő mutatói - Az országok közötti gazdasági kapcsolatok hagyományos formái - A gazdasági ágazatok jellemzői - A nemzetközi tőke, az adósság, a pénzügyi függés szerepe a gazdaságban - Nemzetközi szervezetek és feladataik - önálló feldolgozással II. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, Európán kívüli földrészek főbb országai és gazdaságuk - A világgazdaság földrajzi szerkezete - Az amerikai világgazdasági erőtér, az USA és Latin-Amerika - Japán és a csendes-óceáni erőtér: Kína, a Kis-Tigrisek, Ausztrália és Óceánia - Afrikai országok - önálló feldolgozással - Ázsia fejlődő országai - Oroszország III. Az Európai Unió országai és gazdasága - Az Unió története, mai képének kiformálódása - Országainak eltérő fejlettsége, szerepük a szövetségi rendszerben - Magyarország gazdasága a csatlakozás előtt és után - Hazánk gazdasági jellemzői: városok, gyárak, üzemek - önálló feldolgozással IV. A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai - Az emberi tényezők szerepe a gazdasági és társadalmi életben - A népesedési és urbanizációs válság, és annak kezelése - Az emberiség élelmezési helyzete - önálló feldolgozással - A Föld természeti erőforrásai - A megsebzett Föld: a bolygó kihasználása, környezeti károk - önálló feldolgozással A felhasználandó eszközök Földrajz 10. tankönyv Mozaik Kiadó, 2008 Földrajzi térképgyűjtemény Fischer Almanach éves statisztikai gyűjtemény egyes oldalai Vaktérkép-gyűjtemény, fénymásolatok A számonkérés módjai A beszámoló írásban történik, melynek során a vaktérképen való tájékozódási képességeket is vizsgáljuk. Ismerni kell a Föld országainak elhelyezkedését, főbb városaikat, egyéb fontos földrajzi tájakat.

6 LEVELEZŐ MUNKAREND - FÖLDRAJZ 9. ÉVFOLYAM A konzultációk felosztása (1óra/konzultáció) Általános természeti földrajz, Európa Helyi tanterv Földrajz évfolyam I. A Naprendszer, térképészeti alapismeretek 1 konzultáció II. A geoszférák földrajza 3 konzultáció III. A természetföldrajzi övezetesség 2 konzultáció IV. Európa és Magyarország természeti földrajza 3 konzultáció Összesen 9 konzultáció A konzultációk céljai - A tanulók nagy vonalakban ismereteket szereznek a Földről és annak tágabb környezetéről, a bolygónkon működő természeti folyamatokról, azok összefüggéseiről. - Az oktató által meghatározott módon túlsúlyba kerül az önálló ismeretszerzés módja, a megadott stratégiák és szakirodalom segítségével. - Lássák meg a földrajzi kölcsönhatások legszembetűnőbb eredményét: a földrajzi övezetességet, melyet különféle vizuális eszközökkel hozunk közelebb. - Fontos cél globális környezeti gondolkodásuk fejlesztése. - Tudják jellemezni komplex módon a Föld jellegzetes tájait, kiemelve Európa és hazánk legismertebb természeti nevezetességeit. A konzultációk menete A tanórák során az ismeretek megszerzésén túl a fogalmak, összefüggések elmagyarázására nagy hangsúlyt helyezünk. Ha a tananyag lehetővé teszi, - és ez elég gyakran előfordul szemléltetéssel gazdagítjuk a konzultációkat. Lehetőség szerint gyakorlati tudást is nyújtunk, pl. térképhasználat, kőzetek felismerése stb. A tanulóknak előre megadott források használatával több témakört is önállóan kell feldolgozniuk. Az önálló tanuláshoz segítségül névanyag-jegyzéket, fogalomjegyzéket és vaktérképgyűjteményt kapnak. Ahhoz, hogy a konzultációkon elhangzott ismereteket kibővítsék, a megadott oldalszámok alapján az előirányzott tankönyvcsaládot is igénybe kell venniük. Természetesen mindez szaktanári irányítás mellett zajlik. A számonkérésre való felkészülést tételsor kiadásával segítjük. Tartalom I. konzultáció: A Naprendszer, térképészeti alapismeretek - A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a Világegyetemben - A Föld alakja, főbb mozgástípusai - Tájékozódás a földi térben és időben, térképtípusok és használatuk - Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében önálló feldolgozással II. konzultáció: A kőzetburok földrajza: - A Föld belső szerkezete eltérő világmagyarázatok szerint - A lemeztektonika elmélete: a kőzetlemezek mozgásai - A vulkáni tevékenység, földrengések

7 Helyi tanterv Földrajz évfolyam - A litoszféra építőkövei ásványtani alapismeretek, főbb kőzettípusok - A földfelszín formakincse: a szél, a víz és a jég felszínformálása egyes részek önálló feldolgozással. III. konzultáció: A levegőburok földrajza - A légkör összetétele és szerkezete - Az időjárás és az éghajlat elemei - Általános légkörzés (AC), ciklonok, anticiklonok - Felhőképződés, felhőfajták, globális felmelegedés önálló feldolgozással IV konzultáció: A vízburok földrajza - Óceánok és tengerek: elhelyezkedésük, arányaik, kialakulásuk - A tengervíz mozgásai: hullámmozgás, árapály-tevékenység, tengeráramlások - A szárazföld vizei: folyóvizek, állóvizek - Felszín alatti vizek önálló feldolgozással V. konzultáció: A természetföldrajzi övezetesség - A talaj: talajszelvény, talajtípusok - önálló feldolgozással - Az éghajlati és földrajzi övezetesség kialakulása - A hideg övezet és éghajlati területeinek rövid jellemzése VI. konzultáció: A természetföldrajzi övezetesség II. - A mérsékelt övezet és éghajlati területeinek rövid jellemzése - A forró övezet és éghajlati területei, jellegzetességeik - A hegyvidékek függőleges övezetessége - önálló feldolgozással VII. konzultáció: Európa természeti földrajza - Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai - Európa főbb tájainak beosztása a földtörténet alapján - A Kárpát-medence természeti földrajza - önálló feldolgozással VIII. konzultáció: Magyarország természetföldrajza - Magyarország nagy- és középtájai, természetföldrajzi tájbeosztás - Országunk kincsei a föld mélyén, energiaforrások, ásványkincsek - Hazánk nemzeti parkjai, természeti értékek, környezetvédelem - önálló feldolgozással A továbbhaladás feltételei A tanuló képes legyen bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével! Igazodjon el Európa és Magyarország térképén, ismerje azok fő tájait, folyóit, értékeit. Vizsgakövetelmények A geoszférákhoz kapcsolódó legfontosabb fogalmak ismerete, kőzetek felismerése, térképen való alapvető tájékozódási képességekről való számadás. A megadott és kidolgozott tételek legalább nagy vonalakban való ismerete, és a tankönyvből kijelölt részek megtanulása.

8 A felhasználandó eszközök Helyi tanterv Földrajz évfolyam Földrajz 9. tankönyv, A Föld amelyen élünk c. sorozat Mozaik Kiadó, Szeged, Földrajzi térképgyűjtemény Vaktérkép-gyűjtemény, fénymásolatok, oktatói jegyzetek Kőzet-és ásványgyűjtemény Földrajzi névanyag-listák A számonkérés módjai A beszámoló írásban történik, melynek során a vaktérképen való tájékozódási képességeket is vizsgáljuk. 10. ÉVFOLYAM A konzultációk felosztása (1óra/konzultáció): Általános társadalomföldrajz alapismeretei I. A világ változó társadalmi - gazdasági képe 2 konzultáció II. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, Európán kívüli földrészek főbb országai és gazdaságuk 3 konzultáció III. Az Európai Unió országai és gazdasága 3 konzultáció IV. A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai 1 konzultáció Összesen 9 konzultáció Az általános társadalomföldrajz konzultációinak céljai - A világban lezajló társadalmi folyamatok általános ismerete, a gazdasági szektorok megismertetése - A tanulók világban való eligazodásának segítése a világgazdaság és a globalizáció bemutatásával - A nemzetközi intézmények, pénzügyi szervezetek, transznacionális vállalatok szerepének bemutatásával áttekintő kép a világgazdaság mozgatórugóiról - A túlnépesedés, az urbanizáció, a korlátozott nyersanyag- és energiakészlet ellentmondásainak bemutatása - A fent említett fogalmak megismertetése és használata A konzultációk menete A részt vevő tanulókkal végigbeszéljük azokat a fogalmakat, melyek fontosak a társadalomföldrajz megértésében, a tananyag elsajátításában. Az anyag egyes részeit önállóan kell a tanulóknak feldolgozniuk, a tankönyvi fejezetek felhasználásával. A világtérképet felhasználva sokat tanulmányozzuk a világ országait, fővárosaikat és ezek helyének memorizálását a kiosztott vaktérképgyűjtemény segítségével. Diagrammokat, ábrákat tanulmányozunk az egyes országok nevezetességeit, gazdaságát tekintve. A tanulók a legfontosabb névanyagok jegyzékét és a vizsgák sikeres megírásához szükséges tételsorokat is megkapják.

9 Helyi tanterv Földrajz évfolyam Tartalom I. konzultáció: A világ változó társadalmi - gazdasági képe - A gazdasági szektorok felosztása - A gazdasági fejlettség fő mutatói - Az országok közötti gazdasági kapcsolatok hagyományos formái II. konzultáció: A világ változó társadalmi - gazdasági képe II. - A gazdasági ágazatok jellemzői - Nemzetközi szervezetek és feladataik - önálló feldolgozással III. konzultáció: Az amerikai világgazdasági erőtér, az USA és Latin-Amerika IV. konzultáció: Japán és a csendes-óceáni erőtér: Kína, a Kis Tigrisek, Ausztrália és Óceánia - első és második generációs Kis Tigrisek - önálló feldolgozással V. konzultáció: Afrika és Ázsia fejlődő országai és hatásuk a világgazdaságra - Afrikai országok - önálló feldolgozással - Oroszország VI. konzultáció: Az Európai Unió országai és gazdasága - az Unió története, mai képének kiformálódása VII. konzultáció: az EU Országainak eltérő fejlettsége, szerepük a szövetségi rendszerben VIII. konzultáció: Magyarország gazdasága a csatlakozás előtt és után - Hazánk gazdasági jellemzői: városok, gyárak, üzemek - önálló feldolgozással IX. konzultáció: A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai - A népesedési és urbanizációs válság, és annak kezelése - Az emberiség élelmezési helyzete - önálló feldolgozással - A megsebzett Föld: a bolygó kihasználása, környezeti károk - önálló feldolgozással A felhasználandó eszközök Földrajz 10. tankönyv, A Föld amelyen élünk c. sorozat Mozaik Kiadó, 2008 A Földgömb c magazin ide vonatkozó számai Földrajzi térképgyűjtemény Fischer Almanach éves statisztikai gyűjtemény egyes oldalai Vaktérkép-gyűjtemény, fénymásolatok Vizsgakövetelmények A tanulóknak meg kell találniuk egyes országokat a vaktérképen fővárosukkal együtt. Ismerniük kell a gazdaság fő szektorait, a világgazdaság súlypontjait, a konzultációkon tárgyalt országok nevezetességeit, gazdaságuk potenciáljait. Ismerniük kell a társadalomföldrajzban használt egyezményes jelrendszereket, főbb ásványkincsek jeleit. A megadott tételsor alapján kell felkészülniük az írásbeli vizsgára.

10 Helyi tanterv Földrajz évfolyam A számonkérés módjai A beszámoló írásban történik, melynek során a vaktérképen való tájékozódási képességeket is vizsgáljuk. Ismerni kell a Föld országainak elhelyezkedését, főbb városaikat, egyéb fontos földrajzi tájakat.

11 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Földrajz évfolyam ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS FÖLDRAJZ LEVELEZŐ MUNKAREND Földrajz, mint választott érettségi tárgy A Földrajz tantárgyból érettségi felkészítést is végzünk. Azoknak a tanulóknak, akik ezt a tárgyat választják a 11. és 12. évfolyamon konzultációkat tartunk a levelező munkarendben. 11. évfolyamon 10- szer 3 órát, 12. évfolyamon 9-szer 3 órát. A konzultációkon oktatás zajlik, a tanár rövid áttekintést és tanulási vázlatot ad magyarázatával a diákoknak. Az otthoni felkészülés keretében a kijelölt ismeretek megtanulását várjuk el diákjainktól a kapott vázlat, tankönyv és egyéb segédletek segítségével. A kimeneti követelmények az érettségi középszintű követelményekkel azonosak. A konzultációk céljai - A tanulókkal átismételjük a évfolyamon tanult anyag leglényegesebb ismereteit. Szükség esetén ezeket elmélyítjük, az eddig kimaradt anyagrészeket pedig áttanulmányozzuk. - A konzultációkon elsősorban előadások hangzanak el, tanári magyarázattal, a tanulók aktív részvételével. Az elméleti anyagot megpróbáljuk gyakorlati módon is megközelíteni; problémamegoldó feladatokkal, grafikonok, ábrák, táblázatok elemzésével, szövegértős feladatok megoldásával. - A tanulók megkapják az anyag vázlatát, amit otthon önállóan kell feldolgozniuk, megtanulniuk. A konzultációkon mindig kapnak konkrét feladatot is, amit önálló munkával kell elkészíteniük, és a következő konzultáción leadniuk. - Minden konzultációt az előző anyag ismétlésével kezdünk: a témakörhöz kapcsolódó, eddig előfordult érettségi feladatok megoldásával, megbeszélésével. A számonkérés módjai A beszámoló írásban történik, melynek során visszakérdezzük a főbb fogalmakat, jelenségeket, összefüggéseket. Nagy hangsúlyt teszünk az elméleti anyag gyakorlati módon történő alkalmazására. Vizsgáljuk a tanulók térképen, vaktérképen való tájékozódási képességét is. 11. ÉVFOLYAM A konzultációk felosztása ( 3 óra / konzultáció ) Általános természeti és gazdasági földrajz I. Ismétlés: térképi ábrázolás. Térképi gyakorlatok. 1 konzultáció II. Ismétlés: a geoszférák földrajza. Földtörténet. Hegységképződés. A Föld nagyszerkezeti egységei. 2 konzultáció III. Ismétlés: a levegőburok. A levegő felmelegedése, víztartalma. 1 konzultáció IV. Ismétlés: a vízburok jellemzői. A világtenger jellemzői, társadalmi - gazdasági hasznosítása. A komplex vízgazdálkodás elemei. 1 konzultáció V. A népesség földrajzi jellemzői. A települések földrajzi jellemzői. 1 konzultáció VI. A világgazdaság általános jellemzői. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata. 2 konzultáció.

12 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Földrajz évfolyam VII. A világ élelmiszergazdasága, energiagazdasága és ipara. Összesen 2 konzultáció 10 konzultáció Tartalom I. konzultáció: Térképészeti alapismeretek. Ismétlés: térképtípusok és használatuk. Térképi gyakorlatok. Az űrtérképezés önálló feldolgozással II. konzultáció: A geoszférák földrajza Ismétlés: A Föld belső szerkezete. A kőzetburok szerkezete, a kőzetlemezek mozgásai. A Föld története. A földtörténet legfőbb lépései egyes részek önálló feldolgozással. III. konzultáció: A kőzetburok Hegységképződés. A Föld nagyszerkezeti egységei. Ásvány és kőzetgyűjtemény készítése. önálló feldolgozással IV konzultáció: A levegőburok földrajza Ismétlés: a légkör összetétele és szerkezete A levegő felmelegedése. Víz a légkörben. Időjárás jelentés készítése önálló megfigyeléssel, feldolgozással V. konzultáció: A vízburok földrajza Ismétlés: a vízburok kialakulása és tagolódása. A világtenger társadalmi-gazdasági hasznosítása. A komplex vízgazdálkodás elemei. A víz körforgása. Vízszennyezés. önálló feldolgozással VI. konzultáció: Népesség és településföldrajz A népesség földrajzi jellemzői. A települések földrajzi jellemzői. Saját településünk földrajzi jellemzése. - önálló feldolgozással VII. konzultáció: Világgazdaság I. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata. Nemzetközi kereskedelmi társulások. - önálló feldolgozással VIII. konzultáció: Világgazdaság II. A világ élelmiszer-gazdaságának jellemzői. Mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztés. Erdőgazdálkodás, hal- és vadgazdálkodás - önálló feldolgozással IX. konzultáció: Világgazdaság III. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása. Egy hazai ipari régió bemutatása. - önálló feldolgozással X. konzultáció: Világgazdaság IV. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése. Magyarország közlekedési hálózata. - önálló feldolgozással A továbbhaladás feltételei A tanuló képes legyen bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait, ábrák és modellek segítségével! Legyen tisztában a népesség- és településföldrajz alapfogalmaival! Ismerje a

13 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Földrajz évfolyam világgazdaság legfőbb tényezőit, jellemzőit, folyamatait! Legyen képes a megadott szempontok szerint egy témakört önállóan feldolgozni, írásban bemutatni! Az egyes témakörök követelményeit a középszintű érettségi követelményrendszer alapján határoztuk meg. A felhasználandó eszközök 12. ÉVFOLYAM A konzultációk felosztása (3 óra / konzultáció) Magyarország és a kontinensek földrajza I. Hazánk nagytájai és nagyrégiói 1 konzultáció II. Az Európai Unió országai és gazdasága 1 konzultáció III. Európa földrajza 2 konzultáció IV. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajza 1 konzultáció V. Ázsia, Ausztrália és Óceánia, Afrika, Amerika földrajza 4 konzultáció Összesen 9 konzultáció Tartalom 1. konzultáció: Magyarország természeti- és gazdasági földrajza Ismétlés: Hazánk nagytájainak természeti és gazdasági képe. Hazánk nagyrégióinak természet- és társadalom földrajzi képe Egy nagytáj komplex bemutatása. - önálló feldolgozással 2. konzultáció: Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai Az együttműködés kialakulása. Az EU tagállamai. Hazánk és a szervezet kapcsolata. Egy EU- szervezet bemutatása. - önálló feldolgozással 3. konzultáció: Európa országai I. Észak- Európa természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői. Nyugat- Európa természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői. Dél- Európa természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői. Egy európai ország komplex bemutatása. - önálló feldolgozással 4. konzultáció: Európa országai II. Közép- és Kelet- Európa természet- és gazdaságföldrajzi jellemzői. Közép- és Kelet- Európa átalakulása a 90- es években. - önálló feldolgozással 5. konzultáció: A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajza Az egyes kontinensek természet földrajzi sajátosságai. A kontinensek főbb erőforrásai. A kontinensek népessége. - önálló feldolgozással 6. konzultáció: Ázsia Ázsia általános földrajzi képe. Ázsia jelentősebb országai: Kína, India, Japán. DK- Ázsia fejlődő országai. Ny- Ázsia: az arab világ. - önálló feldolgozással

14 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Földrajz évfolyam 7. konzultáció: Ausztrália és Óceánia Ausztrália természetföldrajzi sajátosságai és gazdasági jelentősége. Óceánia: a szigetvilág földrajzi jellemzői. - önálló feldolgozással 8. konzultáció: Afrika Afrika általános földrajzi képe. Afrika tipikus tájai, a mezőgazdasági termelés övezetessége. Afrika természeti kincsei. A kontinenst fenyegető veszélyek. - önálló feldolgozással 9. konzultáció: Amerika Amerika általános földrajzi képe. Amerika országai. A kontinens társadalmi kulturális felosztása. - önálló feldolgozással A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék az Európai Unió létrejöttét, országait, főbb intézményeit, Magyarország és az EU kapcsolatait. Ismerjék Európa, valamint a kontinensek főbb országait, régióit. Legyenek tisztában ezek természet- és gazdaságföldrajzi jellemzőivel. Legyenek képesek a megadott témákat önállóan feldolgozni, azokról írásban beszámolni. Az egyes témakörök követelményeit a középszintű érettségi követelményrendszer alapján határoztuk meg. A felhasználandó eszközök Tamasics Katalin: A kontinensek földrajza Bora Gyula Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza A Földgömb c magazin ide vonatkozó számai Földrajzi térképgyűjtemény Vaktérkép-gyűjtemény, fénymásolatok.

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 2013

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben