JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke, Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Hajdu Attila igazgatósági tag, Teimel Balázs igazgatósági tag Dr. Illés Tibor igazgatósági tag. - A Felügyelő Bizottságból: Bugár Csaba FB elnöke Kelemen Gábor FB tag, Pálinszki Iván FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Ámon Pál Heiling. - Dr. Gócza Béla ügyvéd Váradi Ernő: az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy az éves rendes közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban (2010. március 26-án), az összehívás tehát jogszerű volt. Ezen hirdetmény szerint határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel április óra. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény, db leányvállalat tulajdonában lévő részvény. A saját és a leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság db szavazatra jogosító részvénye közül db (25%) részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt előírás szerint igazoltak. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 1

2 A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, így Váradi Ernő elnök úr kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Soós Andreát, - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Sipos Margitot, - Szavazatszámlálónak: Hajdu Attilát. Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. A közgyűlés napirendje: 1. A Társaság üzleti évének zárása a) Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására. b) A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése. c) Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a Könyvvizsgáló évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról, a Társaság éves Éves beszámolójának, üzleti jelentésének elfogadásáról, az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének és eredmény-kimutatásának megállapításáról, az adózott eredmény felosztásáról, valamint a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének és eredmény-kimutatásának megállapításáról éves célkitűzések 3. Igazgatósági tagok választása. 4. Felügyelő Bizottsági tagok választása. 5. Audit Bizottsági tagok választása. 6. Az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 7. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadása. 8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása 9. Alapszabály módosítás VI. A részvények átruházása E pont kiegészül az alábbival: A GT. 304 (2) bekezdése szerint a részvénykönyvben tulajdonosi bejegyzés nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző 7. munkanapnál korábbi. VII. Az alaptőke felemelése 2

3 Jegyzési elsőbbség Kiegészül az alábbival: 1-es számú lábjegyzet: A Közgyűlés azonbanaz Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, ill. kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait. (2009. évi CXV. tv (4) bek. IX. Közgyűlés Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik o.)törlendő: Döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról; o.)új: döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról vagy korlátozásáról A meghívó tartalmazza: Kiegészül az alábbiakkal: A részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal az igazgatósághoz benyújtott kérelmében kérheti a napirendre tűzött ügyre vonatkozó felvilágosítás megadását, illetve a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely kérdés napirendre történő felvételét. A közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat. (GT december 9- i módosítás) E pont második bekezdésben szereplő mondat törlendő: Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Felügyelő Bizottság tagja, és a könyvvizsgáló. Új: Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a Felügyelő Bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek (GT decemberi módosítás) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: XI. Az Igazgatóság Kiegészül az alábbival: f.) A szavazatok által képviselt alaptőke részesedésre vonatkozó információt Az Igazgatóság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint XII. A Felügyelő Bizottság 3

4 A Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása a jelen közgyűlés döntése szerint. XVIII. A hirdetmények közzétételének módja Törlendő: utolsó mondat: A közgyűlési határozatokat valamint a Társaság egyéb és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő közleményeit az Igazgatóság a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni. Új: A közgyűlési határozatokat valamint a Társaság egyéb közleményeit az Igazgatóság a Tpt.-ben, valamint a 24/2008. (VIII./15) PM rendeletben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni. Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, hogy az előterjesztett napirendet fogadja el úgy, hogy az 1. sz. napirend megtárgyalását követően a 7. pontban szereplő Felelős Társaságirányítási Jelentést tárgyalja meg. Kérem szavazzanak! Szavazás: - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítja, hogy a közgyűlés (100%) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta, oly módon, hogy az 1. napirend tárgyalását követően a 7. számú napirendet (Felelős Társaságirányítási Jelentést) tárgyalja. 1/a.sz. napirendi pont: A Társaság üzleti évének zárása: Az Igazgatóság jelentése a éves gazdálkodásról, javaslata a éves Éves beszámoló (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására Felkérem Teimel Gézánét az 1/a. napirendi pont előterjesztésére. Teimel Gézáné: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a PANNON-FLAX NyRt.-re és a Vállalatcsoportra vonatkozó beszámolók főbb pénzügyi adatait, a lényeges történéseket, valamint az egyes napirendekhez tartozó határozati javaslatokat közgyűlést 21 nappal megelőzően, április 1-én közzétettük. A napirendre vonatkozó előterjesztések folyamatosan ugyancsak meghirdetésre kerültek. Külön beszámoló készült az anyavállalatról és külön a vállalatcsoportról. 4

5 Mindkét beszámoló tartalmazz: üzleti jelentést mérleget eredménykimutatást kiegészítő mellékletet cash-flow kimutatást könyvvizsgálói jelentés felelősségvállalást. Mivel a beszámolót a meghirdetés kapcsán a tulajdonosok ismerik, röviden tájékoztatást adnék a évről. A beszámolási időszakban a Vállalatcsoportot igen jelentősen érintette a válság. Az év elején rendkívül alacsony rendelésállománnyal indultunk, ezért elsőrangú kérdés volt a költségcsökkentéshez szükséges intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a Társaság megőrizze működőképességét. Feladatokhoz igazítottuk létszámunkat, átszerveztük a gyártási folyamatot, és csökkentettük a termeléshez használt területeket. Elsők között adtunk be munkahelymegtartó pályázatot. A nagyon kedvezőtlen első félévet követően a második félévben fokozatosan növekedett rendelésállományunk, a legmagasabb szintet a IV. negyedévben értük el. Eredményünk is ennek megfelelően fokozatosan javult. A fentiek eredményeként árbevételünk a bázisidőszaki 2 455,6 millió Ft-ról 2 283,6 millió Ft-ra, 7 %-kal mérséklődött. Üzleti eredményünk -47,5 millió Ft-ról 143,3 millió Ft-ra, adózott eredményünk -128,2 millió Ft-ról 24 millió Ft-ra javult. A válság ellenére tehát eredményes évet zártunk. Gyártmányfejlesztési munkánkat tovább erősítettük. Saját kollekciónkat újabb színvariációk és mintázat alkalmazásával, valamint exkluzív len ágyneművel bővítettük. A Salsaverde termékcsalád értékesítését hazai üzletekben és európai országokban folytattuk, működtetünk Salsaverde honlapot és webáruházat. Részt vettünk januárban valamint októberben Párizsban a Maison&Objet nemzetközi kiállításon, ahol nagy sikere volt saját kollekciónknak, új termékeinknek. Minőségbiztosítási rendszerünket a NATO AQAP 2110:2006. normatív dokumentumok és az MSZ EN ISO 9001:2001. szabvány szerint megújítottuk a PANNON-FLAX NyRt-ben és a Pannonflax Textil Kft-ben is. Mindkét társaság rendelkezik honvédségi termékek gyártásához szükséges engedélyekkel is. Az energiaköltségek további jelentős csökkentése érdekében gőzkazánház létrehozását határoztuk el, amely 2 éves megtérülési idejű beruházás. A két kazánnal működő kazánházat december hónapban üzembe helyeztük, és január 2-től nagyon gazdaságosan működik. A továbbiakban a technológiai gőzt nem vásároljuk, hanem előállítjuk. Az eredményességre ható főbb tényezők: A válság miatti kedvezőtlen piaci helyzetben 7%-kal csökkent az értékesítés volumene, és romlott a belföldi értékesítés összetétele is. 5

6 Év eleji intézkedéseink eredményeként az árbevétel 7%-os csökkenését a közvetlen költségek 10,2%-os, a közvetett költségek 21,1%-os csökkenéssel követték. 2,8 %-os a fajlagos alapanyag kihozatal javulást értük el a termelés folyamatában, ami több mint 50 millió Ft megtakarítást jelentett. A Társaság energia költsége az árbevétel közel 10 %-át teszi ki. Az energia ára éves szinten átlagosan a bázishoz képest 69 %-kal nőtt, és 88 millió Fttal növelte a költségeket. Az üzem átszervezésével, energiatakarékos technológiák alkalmazásával, az energiaveszteségek felszámolásával a fajlagos energia felhasználását 31 %-kal mérsékelni tudtuk, és így az árváltozás költségnövelő hatását 64 millió Ft-tal mérsékeltük. Az élőmunka hatékonyabb felhasználásával minden termelési folyamatban növeltük a termelékenységet, vállalati szinten átlagosan 10,8 %-kal. Elért eredmény 70 millió Ft megtakarítás. A deviza árfolyammozgások a vállalatcsoport üzemi eredményét 39 millió Ft-tal, a pénzügyi eredményét pedig további 22 millió Ft-tal rontotta. A minőségi munka javulása eredményeként 10 millió Ft-tal növeltük árbevételünket, és nyereségünket. Munkaerő megtartása érdekében meghirdetett pályázaton 48,8 millió Ft támogatást nyertünk, amelyből 2009-ben 37,4 millió Ft-ot kaptunk meg. Összefoglalva a Társaság a gazdálkodás minden területén előrelépett. Az eredményesség érdekében javította az élőmunka hatékonyságát, a termékek minőségét, csökkentette a fajlagos anyag- és energiaköltségeket. Intenzív gyártmányfejlesztéssel növelte az értékesítési lehetőségeket, új piacokat szerzett. A válság okozta volumencsökkenés és a belföldi termékösszetétel romlás azonban jelentősen befolyásolta az elérhető eredmény nagyságrendjét. Az eredmény kialakulása szempontjából meghatározó volt a Pannonflax Textil Kft teljesítménye. A Társaság év elejétől átvette a textilgyártás zömét és a létszámot. Az év során 2 213,8 millió Ft árbevételt, 131,8 millió Ft üzemi eredményt, és 26,9 millió Ft adózott, mérleg szerinti eredményt ért el. A Társaság saját tőkéje 2.361,0 millió Ft-ról 2.280,3 millió Ft-ra mérséklődött. A Vállalatcsoport kötelezettségei összességében 64,0 millió Ft-tal (1.661,6 millió Ft-ról 1.597,5 millió Ft-ra) csökkentek hiteltörlesztés következtében. Pénzügyi helyzetünk az év során kiegyensúlyozott volt. Rendelkezésünkre álló hitelkeretet 80-90%-ban használtuk ki. Kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk. Pénzügyi mutatóink kedvezőek. Vevőállományunk kétszeres fedezetet nyújt szállítóállományunkra, az összes forgóeszköz állomány fedezi kötelezettségeinket. 6

7 A termelését ebben az évben megkezdő Pannonflax Textil Kft. részére a szükséges hitelt az MKB és a CIB Bank együttesen biztosították. Szeretném kérni a közgyűlést, hogy szíveskedjen elfogadni szóbeli és írásban átadott éves beszámolót anyavállalat és a vállalatcsoport szintjén egyaránt és elfogadni, hogy a e FT mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül eredménytartalékba helyezzük. 1/b.sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése Váradi Ernő elnök úr felkéri Bugár Csaba urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy mindkét beszámolóra vonatkozóan jelentését terjessze a közgyűlés elé. Bugár Csaba: A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a PANNON- FLAX NyRt. működését, tevékenységét. Véleménye szerint a Társaság a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között eredményes munkát végzett. Mindkét beszámolója és üzleti jelentése a valós helyzetet tartalmazza. Ajánlja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a az igazgatóság üzleti évről készített beszámolóját és konszolidált beszámolóját, az igazgatósági javaslatnak megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Részvénytársaság és a vállalatcsoport pénzügyi kimutatásait, az igazgatóság javaslatát, amely szerint a Társaság a mérleg szerinti eredményt osztalékfizetés nélkül helyezze eredménytartalékba fejlesztési célra. Váradi Ernő elnök úr felkéri Ámon Pál Heiling urat, a társaság könyvvizsgálóját, hogy jelentéseit a két beszámolóra vonatkozóan terjessze a közgyűlés elé. Ámon Pál Heiling elmondta, hogy korlátozás nélküli záradékot adott ki az anyavállalati és a konszolidált üzleti jelentésre vonatkozóan az alábbiak szerint. A PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-re vonatkozó jelentés: Elvégeztük a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u.l., Cg.: ) mellékelt 2009 évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, 7

8 lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a vállalkozó PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u.l., Cg.: ) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 9027 Győr, Kandó Kálmán u.l., Cg.: ) december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. 8

9 A PANNON-FLAX Vállalatcsoportra vonatkozó jelentés: Elvégeztük a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u.l., Cg.: ) és kapcsolt vállalatainak mellékelt évi Összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely Összevont (konszolidált) éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített Összevont (konszolidált) mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó Összevont (konszolidált) eredmény-kimutatásból, saját tőke változás kimutatásból, cash flow kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből és egyéb magyarázó megjegyzésekből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért Az Összevont (konszolidált) éves beszámolónak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok és a számviteli törvényben foglaltak valamint a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes Összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az Összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg, és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Összevont (konszolidált) éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az Összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az Összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az Összevont (konszolidált) éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az Összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 9

10 Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1., Cg.: ) és kapcsolt vállalkozásai Összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az Összevont (konszolidált) éves beszámolót a Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok és a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint az Összevont (konszolidált) éves beszámoló a vállalkozó PANNON- FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u.l., Cg.: ) és kapcsolt vállalkozásai december 31-én fennálló Összevont (konszolidált) vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban. Váradi Ernő: Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat. Hozzászólás nem volt. 1/c.sz. napirendi pont: Döntések Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni a PANNON-FLAX NyRt.-ről szóló jelentések elfogadásáról. Kéri, hogy fogadják el a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Éves Jelentés -t, az éves beszámolót, és az üzleti jelentést. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által előterjesztett Éves Jelentés -t, a PANNON-FLAX NyRt. mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, melyben a nettó árbevétel e.ft, és a mérleg szerinti eredmény e.ft. Kéri a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni arról, hogy a Társaság év után nem fizet osztalékot, a mérleg szerinti e Ft eredményt eredménytartalékba helyezi. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a PANNON-FLAX NyRt.-nél év után osztalékot nem fizet, a e Ft eredményt eredménytartalékba helyezi. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, hogy szíveskedjék elfogadni a Felügyelő Bizottság jelentését. 10

11 Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. Kéri a közgyűlést, szíveskedjen elfogadni a könyvvizsgáló jelentését. Megállapítja, hogy a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. Fentiek alapján a közgyűlés darab igen (100%) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 193/2010.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazata mellett elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett éves jelentést, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott és a mérleg szerinti eredmény e.ft. 194/2010.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazata mellett jóváhagyta, hogy a PANNON-FLAX NyRt év után osztalékot nem fizet, a éves adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 195/2010.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazata mellett elfogadta a PANNON- FLAX NyRt. nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült konszolidált üzleti jelentését, a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végösszege e.ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele e.ft, az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény e.ft. 7. sz. napirendi pont: Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása Felkérem Teimel Gézáné vezérigazgatót a napirendi pont előterjesztésére. Teimel Gézáné: Elkészítettük a Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyet számunkra a Gt., valamint a tőzsde előírt. A Felügyelő Bizottság a jelentést megismerte és elfogadta, arról írásban nyilatkozott. Ezek ismeretében röviden szeretném összefoglalni a vállalatirányítási tevékenységünket. Ügyvezető szerv működésének ismertetése, ügyvezető szerv és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása 11

12 Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtartásra került üléseinek száma, részvételi aránya Az ügyvezető szerv, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése és díjazása Beszámoló a bizottságok működéséről A belső kontrollok rendszerének bemutatása, a tevékenység értékelése, kockázatkezelési eljárások hatékonysága Könyvvizsgáló nem auditálással kapcsolatos tevékenysége A Társaság közzétételi politikájának ismertetése Bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politika ismertetése A részvényesi jogok gyakorlása módjának és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok ismertetése Javadalmazási nyilatkozat Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat Hozzászólás. Kérem a Felügyelő Bizottság elnökét, mondja el véleményét. Bugár Csaba: A Felelős Társaságirányítási Jelentés szakszerűen készült, és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyet a szabályok előírnak. A Felügyelő Bizottság nevében javaslom a közgyűlésnek a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását. Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, fogadja el a Felelős Vállalatirányítási Jelentést. Szavazás: - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. 12

13 196/2010.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazata mellett elfogadta a vezérigazgató szóbeli beszámolóját, az Igazgatóság által írásban előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést a évről. 2. sz. napirendi pont: éves célkitűzések Váradi Ernő: Tisztelt Közgyűlés! 2010-es évre vonatkozóan a még mindig ható válság ismeretében készítettünk különböző tervváltozatokat. A termelést folytató Pannonflax Textil Kft.-nek a forgóeszköz finanszírozásához hitelre van szüksége. A hitelfolyósítást változatlanul az eddigi finanszírozó két banknál, az MKB és a CIB Banknál tervezzük. Jelenleg a CIB bankkal a hitelfolyósítás végleges feltételeiről tárgyalunk, várhatóan napokon belül végleges megállapodásra jutunk. Úgy ítélem meg, hogy mindaddig, amíg a hitelfolyósítás feltételeiben nem jutunk végleges megállapodásra, nem tudunk reális tervet készíteni évre. Ezért kihasználva alapszabályunk pontjában adott lehetőséget azt kérem, szakítsuk itt meg a közgyűlést, azaz függesszük fel, és folytassuk május 25-én 16 órakor változatlan helyen és napirenddel, vagyis a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. napirendi pontok tárgyalásával. Váradi Ernő elnök úr kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a fenti javaslatot. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen (100%) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a közgyűlés berekesztését és meghozta az alábbi határozatot: 197/2010.sz. határozat A közgyűlés a jelenlévők db (100%) szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta az Igazgatóság elnökének indítványát és a április 27-i éves rendes közgyűlést az Alapszabály pontja alapján tekintettel arra, hogy a CIB Bankkal a további hitelfolyósításról folytatnak tárgyalásokat, és annak befejezéséig a éves célkitűzésekről nem kívánunk döntést hoznifelfüggesztette. A folytatólagos közgyűlés időpontját május 25. napjára, 16 órában jelölte meg változatlan helyen és napirenddel. 13

14 K.m.f. Váradi Ernő igazgatóság elnöke.. Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató... Sipos Margit hitelesítő Soós Andrea jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte:... Dr. Gócza Béla ügyvéd 14

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése MNÁMK Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1.) Számviteli beszámoló

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén)

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Tevékenységi engedély jogerőre emelkedés napja: 2004. december 17. Az Igazgatótanács tagjai: Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr.Ferencz Beatrix elnök Dr. Ferencz

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről 1 A Közgyűlés időpontja és helye: 2007. április 25., délelőtt 9,00 óra, 1065 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 57.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Jegyzõkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl

Jegyzõkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl Jegyzõkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyûlésérõl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselõit, a testületek

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. rendkívüli közgyűlése részére 1 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10. a továbbiakban:

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.)

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2008.04.14.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2008.04.14. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2008. április 14-i közgyűléséről Helyszín: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c. (a társaság székhelye) Időpont: 2008. április

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke A Vezetés tagjai 1 A PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. Igazgatósága Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné az Igazgatóság tagja vezérigazgató Buri Istvánné az Igazgatóság tagja Kőteleky László az

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Pécs, 2016. április 04. Az Igazgatóság jelentése a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: BM Duna Palota (Budapest V., Zrínyi u. 5. Színház terem) Jelen vannak:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS A Társaság Igazgatósága a részeként nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási

Részletesebben

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt.

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 Email: kissmariakonyvvizs@vnet.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Veszprém Megyei

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről. képező jelenléti ív alapján.

JEGYZŐKÖNYV. Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről. képező jelenléti ív alapján. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a MEZŐGÉP Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság (5900 Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: 5904 Orosháza, Gyopárosfürdő,

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-8/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI kiegészített változat 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről.

JEGYZŐKÖNYV, amely készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről. - 1 JEGYZŐKÖNYV, amely készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésről. A közgyűlés helye: A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Ideje: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2016. március 25. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. 1 Az Igazgatóság A Társaság ügyvezető szerve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 6-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 6-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2010. Gazdasági és Költségvetési Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 6-i

Részletesebben